ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης

1.7.2021 - (2021/2071(INI))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητές: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
(Κοινή διαδικασία επιτροπών – Άρθρο 58 του Κανονισμού)
Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):
Terry Reintke, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2021/2071(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0226/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0226/2021
Κείμενα που εγκρίθηκαν :


PR_INI


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης

(2021/2071(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης[1] («ο κανονισμός»),

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

 έχοντας υπόψη το από 10ης Ιουνίου 2021 ψήφισμά του σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί αιρεσιμότητος[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, τη διοργανική συμφωνία, το μέσο ανάκαμψης της ΕΕ και τον κανονισμό για το κράτος δικαίου[3],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092, μηχανισμός αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου[4],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο «Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου – Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2020)0580),

 έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0835),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[5] (δημοσιονομικός κανονισμός),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

 έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0226/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός αιρεσιμότητας που ορίζεται στον κανονισμό αποτελούσε μέρος της συνολικής πολιτικής συμφωνίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, το σχέδιο ανάκαμψης Next Generation EU και την απόφαση για τους ιδίους πόρους[6], και δεν θα πρέπει να καθυστερήσει στην εφαρμογή του, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των προαναφερθέντων μέσων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος του ΠΔΠ 2021-2027 και του Next Generation EU αντιπροσωπεύει έναν ιστορικά πρωτόγνωρο προϋπολογισμό για την ΕΕ, ο οποίος αποσκοπεί στη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης της ΕΕ μετά τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και απαιτεί, επομένως, περισσότερο από ποτέ, την έγκαιρη και ορθή εφαρμογή των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό, ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμόρφωση με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021 και είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και άμεσα εφαρμόσιμος σε όλα τα κράτη μέλη από την ημερομηνία αυτή για όλες τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μετά την έναρξη ισχύος του·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αποφάσισε να συμμορφωθεί με τα μη δεσμευτικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2020 και δήλωσε ότι θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του κανονισμού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραμμές το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2021 και κατόπιν διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα «Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» θα συζητηθεί στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, επιτρέποντας έναν ενδελεχή προβληματισμό σχετικά με τα εργαλεία της Ένωσης για την παρακολούθηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των αξιών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου·

1. εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η Επιτροπή αποφάσισε να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του κανονισμού· επαναλαμβάνει εκ νέου την άποψή του ότι το κείμενο του κανονισμού είναι σαφές και δεν απαιτεί καμία πρόσθετη ερμηνεία προκειμένου να εφαρμοστεί, και ότι οι συννομοθέτες δεν έχουν εκχωρήσει στην Επιτροπή καμία αρμοδιότητα για τον σκοπό αυτό· λαμβάνει υπόψη το σχέδιο κειμένου των κατευθυντήριων γραμμών που κοινοποίησε η Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη·

2. επισημαίνει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι νομικά δεσμευτικές· εκφράζει απογοήτευση για το γεγονός ότι η Επιτροπή παρεκκλίνει από τη συνήθη πρακτική της να συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή μιας νομικής πράξης μόνο σε περιπτώσεις όπου η ίδια η εφαρμογή της πράξης επί ορισμένο χρονικό διάστημα καταδεικνύει πως υπάρχει ανάγκη καθοδήγησης· υπογραμμίζει ότι η διαδικασία ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καθυστερεί περαιτέρω την εφαρμογή του κανονισμού·

3. υπενθυμίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεν μπορούν να τροποποιήσουν, να επεκτείνουν ή να περιορίσουν το κείμενο του κανονισμού· τονίζει ότι, προκειμένου να αποφέρουν προστιθέμενη αξία, οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζονται στην πράξη οι νομοθετικές διατάξεις του κανονισμού και, συνεπώς, να περιγράφουν έγκαιρα τη διαδικασία, τους ορισμούς και τη μεθοδολογία που θα εφαρμόζει η Επιτροπή·

4. εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν τήρησε την προθεσμία που είχε θέσει το Κοινοβούλιο για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του κανονισμού έως την 1η Ιουνίου 2021, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στις 23 Ιουνίου 2021 ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου κάλεσε την Επιτροπή να αναλάβει δράση, βάσει του άρθρου 265 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να διασφαλίσει την πλήρη και άμεση εφαρμογή του κανονισμού·

5. πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν έχει χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τον χρόνο από την έναρξη ισχύος του κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να αποφύγει τυχόν περαιτέρω καθυστερήσεις στην εφαρμογή του κανονισμού και να ερευνήσει γρήγορα και διεξοδικά τυχόν παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη οι οποίες επηρεάζουν ή απειλούν να επηρεάσουν σοβαρά κατά επαρκώς άμεσο τρόπο τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· επαναλαμβάνει ότι η κατάσταση σε ορισμένα κράτη μέλη ήδη δικαιολογεί άμεση δράση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού, μέσω γραπτής κοινοποίησης προς τα εν λόγω κράτη μέλη και σχετικής ενημέρωσης του Κοινοβουλίου·

6. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024 ανέφεραν πως «δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός όσον αφορά την υπεράσπιση των βασικών μας αξιών» και ότι θα είναι εγγυημένη η χρήση ολόκληρης της εργαλειοθήκης της Ένωσης σε επίπεδο ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή «ασκεί τα καθήκοντά της με πλήρη ανεξαρτησία» και τα μέλη της «δεν επιζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από κυβερνήσεις» σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 ΣΕΕ και το άρθρο 245 ΣΛΕΕ· υπενθυμίζει περαιτέρω ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 8 ΣΕΕ, η Επιτροπή «ευθύνεται έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»·

7 ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο τακτικά και προορατικά τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο σχετικά με νέες και εν εξελίξει υποθέσεις υπό διερεύνηση, αρχής γενομένης από τις πρώτες υποθέσεις το συντομότερο δυνατόν· καλεί την Επιτροπή να αρχίσει την υποβολή εκθέσεών της στο Κοινοβούλιο με τις πρώτες υποθέσεις που ερευνώνται, έως τον Οκτώβριο του 2021 το αργότερο·

8. δεσμεύεται να ελέγχει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του κανονισμού όποτε προκύπτουν ανησυχίες σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου σε κράτη μέλη, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του· επιδιώκει τη διοργάνωση τακτικών συνεδριάσεων για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού στις αρμόδιες επιτροπές υπό την καθοδήγηση των εισηγητών· καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί εγκαίρως στον έλεγχο των αρμόδιων επί της ουσίας επιτροπών, παρέχοντας διεξοδικά στοιχεία·

Παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου

9. υπογραμμίζει ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται τόσο σε μεμονωμένες παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου όσο και σε «συστημικές» παραβιάσεις που είναι ευρέως διαδεδομένες ή είναι αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων πρακτικών ή παραλείψεων από δημόσιες αρχές, ή γενικών μέτρων που λαμβάνονται από τις εν λόγω αρχές·

10. καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει στις κατευθυντήριες γραμμές ότι παραβιάσεις του κράτους δικαίου σε κράτος μέλος, οι οποίες προκύπτουν από αποφάσεις ή γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021, εξακολουθούν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού εφόσον τα αποτελέσματά τους εξακολουθούν να ισχύουν·

11. εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στον κατάλογο των ενδεικτικών παραβιάσεων των αρχών του κράτους δικαίου που καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει πιθανά περιστατικά παραβιάσεων στα κράτη μέλη, οι οποίες περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι άλλες πρακτικές ή παραλείψεις από τις δημόσιες αρχές μπορεί να είναι επίσης σημαντικές· επισημαίνει ότι η έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου περιέχει ήδη ενδείξεις παραβιάσεων σε διάφορα κράτη μέλη, που μπορεί να είναι αρκετά σημαντικές ώστε να δικαιολογούν την ενεργοποίηση του κανονισμού·

12. επισημαίνει ότι οι τύποι συμπεριφοράς των οντοτήτων των κρατών μελών οι οποίοι σχετίζονται με την εφαρμογή του καθεστώτος αιρεσιμότητας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού δεν αποκλείουν τη δυνητική συνάφεια άλλων καταστάσεων ή συμπεριφορών από αρχές, που σχετίζονται με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

13. τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO)· υπενθυμίζει ότι η αναποτελεσματική ή μη έγκαιρη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την OLAF μπορεί να αποτελέσει λόγο για ανάληψη δράσης δυνάμει του κανονισμού· τονίζει ότι, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η αποτελεσματική και έγκαιρη συνεργασία συνεπάγεται όχι μόνο την υποχρέωση των εθνικών αρχών να συνδράμουν και να στηρίξουν ενεργά τις ποινικές έρευνες και διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και την υποχρέωση της εθνικής κυβέρνησης να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι και οι εντεταλμένοι εισαγγελείς της διορίζονται εγκαίρως και αμερόληπτα· θεωρεί επίσης ότι η συστηματική έλλειψη παρακολούθησης των συστάσεων της OLAF μπορεί να συνιστά παράλειψη σύμφωνα με τον κανονισμό·

14. υπενθυμίζει ότι ο εντοπισμός παραβιάσεων των αρχών του κράτους δικαίου απαιτεί αντικειμενική, αμερόληπτη, δίκαιη και ενδελεχή ποιοτική αξιολόγηση από την Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις σχετικές πληροφορίες από διαθέσιμες πηγές και αναγνωρισμένα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών εθνικών και διεθνών δικαστηρίων όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής για το κράτος δικαίου και του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης, των σχετικών εκθέσεων της OLAF και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς και τα συμπεράσματα και τις συστάσεις σχετικών διεθνών οργανισμών και δικτύων, συμπεριλαμβανομένων οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως η ομάδα κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς (GRECO) και η Επιτροπή της Βενετίας, ιδίως δε ο νομικός κατάλογος ελέγχου της, και των ευρωπαϊκών δικτύων ανώτατων δικαστηρίων και δικαστικών συμβουλίων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα συλλέγει, θα αναλύει και θα αξιολογεί τις εν λόγω πληροφορίες κατά τη στοιχειοθέτηση υποθέσεων·

15. θεωρεί, ειδικότερα, ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου, ως αντικειμενική, αμερόληπτη, δίκαιη και ποιοτική αξιολόγηση των παραβιάσεων των αρχών του κράτους δικαίου, αποτελεί καίρια πηγή πληροφοριών για την αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής δυνάμει του κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεσή της για το κράτος δικαίου ένα τμήμα αφιερωμένο στις υποθέσεις στις οποίες οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου σε ένα κράτος μέλος θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με επαρκώς άμεσο τρόπο, και να αποσαφηνίσει στις κατευθυντήριες γραμμές τον τρόπο με τον οποίο η ετήσια έκθεση θα χρησιμοποιείται συστηματικά για την αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής δυνάμει του κανονισμού·

16. καλεί την Επιτροπή να καθορίσει ένα σαφές, ακριβές και φιλικό προς τον χρήστη σύστημα υποβολής καταγγελιών και να θέσει προθεσμίες για τις απαντήσεις της Επιτροπής στις καταγγελίες· επισημαίνει ότι η κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων ΜΚΟ και των πολιτών, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του κράτους δικαίου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και θα πρέπει επομένως να συμμετέχει στην καταγγελία τους· υπενθυμίζει την ανάγκη εφαρμογής του κανονισμού κατά τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/1937[7]·

17. υπενθυμίζει ότι τα μέτρα δυνάμει του κανονισμού λαμβάνονται στις περιπτώσεις όπου οι παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου σε ένα κράτος μέλος επηρεάζουν ή απειλούν σοβαρά να επηρεάσουν κατά επαρκώς άμεσο τρόπο τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι αυτό προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη, προορατική προσέγγιση της Επιτροπής βάσει επικινδυνότητας, για την προστασία των δαπανών της Ένωσης ακόμη και πριν από την πραγματοποίηση των πληρωμών·

18. υπενθυμίζει ότι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού καλύπτει τις δραστηριότητες όλων των κρατικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών των κρατών μελών που έχουν συσταθεί ως φορείς δημοσίου δικαίου ή ως φορείς ιδιωτικού δικαίου στους οποίους έχει ανατεθεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, όπως ορίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στο είδος διακυβέρνησης μιας οντότητας στην οποία έχει ανατεθεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας σε κράτος μέλος δεν μπορεί να την απαλλάξει από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τον κανονισμό·

Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης

19. τονίζει τη σαφή σύνδεση μεταξύ του σεβασμού στο κράτος δικαίου και της αποτελεσματικής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης: οικονομία, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, όπως ορίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού, «η Επιτροπή επαληθεύει αν έχει τηρηθεί το εφαρμοστέο δίκαιο και, εφόσον απαιτείται, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης»·

20. υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός παρέχει σαφή ορισμό του κράτους δικαίου, ο οποίος πρέπει να νοείται σε συνάρτηση με τις άλλες αξίες και αρχές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της απαγόρευσης των διακρίσεων· θεωρεί ότι οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτούμενων από το κράτος διακρίσεων εις βάρος μειονοτήτων και των επιθέσεων κατά της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, έχουν αντίκτυπο στα έργα που αποφασίζουν τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν με κονδύλια της Ένωσης και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να έχουν επαρκώς άμεσο αντίκτυπο στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη το γεγονός αυτό στις κατευθυντήριες γραμμές της·

21. υπενθυμίζει ότι τα μέτρα δυνάμει του κανονισμού είναι αναγκαία ιδίως, αλλά όχι μόνο, σε περιπτώσεις στις οποίες άλλες διαδικασίες που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και σε άλλες τομεακές νομοθετικές πράξεις δεν θα επέτρεπαν την αποτελεσματικότερη προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης· τονίζει ότι αυτό δεν σημαίνει πως ο κανονισμός πρέπει να θεωρείται «έσχατη λύση», αλλά ότι η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού, οι οποίες επιλέγονται κατά περίπτωση και χρησιμοποιούνται παράλληλα αν χρειαστεί, ανάλογα με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει τον τρόπο λειτουργίας και τα διαδικαστικά και τεχνικά πρότυπα που θα χρησιμοποιήσει για την επιλογή των μέσων που θα εφαρμόσει·

22. επισημαίνει ότι ο κανονισμός καλύπτει όλα τα ταμεία της Ένωσης και εφαρμόζεται σε «συστημικές» παραβιάσεις, καθώς και σε περιπτώσεις σοβαρού κινδύνου για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, οι οποίες μπορεί να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν με άλλες ενωσιακές διαδικασίες που εφαρμόζονται μόνο σε ειδικά προγράμματα δαπανών και σχετίζονται με επιπτώσεις που έχουν ήδη προκύψει για τον προϋπολογισμό· υπογραμμίζει ότι ο κανονισμός είναι η μόνη νομοθετική πράξη της ΕΕ που συνδέει τον σεβασμό του κράτους δικαίου με τον προϋπολογισμό της ΕΕ· θεωρεί, επομένως, ότι οι μοναδικές διατάξεις του θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως ώστε να διασφαλίζεται επίσης συμπληρωματική προστασία του κράτους δικαίου πέραν των οικονομικών της ΕΕ·

23. υπογραμμίζει ότι οι «συστημικές» παραβιάσεις, για παράδειγμα εκείνες που επηρεάζουν τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, την ανεξαρτησία των δικαστών και του δικαστικού σώματος ή την ουδετερότητα των δημόσιων αρχών, ή την ορθή λειτουργία οντοτήτων εντεταλμένων να προλαμβάνουν και να καταπολεμούν τη διαφθορά, την απάτη, τη φοροδιαφυγή και τις συγκρούσεις συμφερόντων, ή παραβιάζουν την αρχή της μη οπισθοδρόμησης[8], έχουν γενικά επαρκώς άμεσο αντίκτυπο στην ορθή διαχείριση, δαπάνη και παρακολούθηση των κονδυλίων της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τα κριτήρια για τον καθορισμό μέτρων σε περίπτωση συστημικών παραβιάσεων·

Έγκριση μέτρων

24. υπενθυμίζει ότι τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού καθορίζουν όλα τα στάδια και ακριβές χρονοδιάγραμμα για την έγκριση και την άρση μέτρων στο πλαίσιο του κανονισμού· υπογραμμίζει ότι η διαδικασία για τη θέσπιση και την άρση μέτρων τηρεί τις αρχές της αντικειμενικότητας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών, και πρέπει να διεξάγεται με χρήση αμερόληπτης και τεκμηριωμένης προσέγγισης·

25. επισημαίνει ότι το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού προβλέπει τη δυνατότητα της Επιτροπής να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες για την αξιολόγησή της τόσο πριν όσο και μετά την αποστολή της γραπτής κοινοποίησης· τονίζει ότι τα εν λόγω αιτήματα πριν από τη γραπτή κοινοποίηση θα πρέπει να παραμείνουν έκτακτα και εφάπαξ, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την έγκριση των μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό·

26. υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο δεσμεύεται να αποφασίζει βάσει οποιασδήποτε πρότασης της Επιτροπής για τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων δυνάμει του κανονισμού εντός προθεσμίας ενός μηνός η οποία μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες κατ’ ανώτατο όριο σε εξαιρετικές περιστάσεις· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει πως οι προθεσμίες αυτές τηρούνται πλήρως για την έγκαιρη λήψη απόφασης· καλεί την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλίσει μια εναρμονισμένη προσέγγιση και συνεπή εφαρμογή της δημοσιονομικής αιρεσιμότητας σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις της·

27. πιστεύει ότι η διαφάνεια είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των κρατών μελών και των πολιτών στον μηχανισμό αιρεσιμότητας· υπογραμμίζει ότι η αξιολόγηση μεμονωμένων ή συστημικών παραβιάσεων των αρχών του κράτους δικαίου απαιτεί αμερόληπτη, δίκαιη και αντικειμενική μεταχείριση των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων αμερόληπτων και τεκμηριωμένων ερευνών· επισημαίνει ότι κάθε στάδιο της διαδικασίας που καθορίζεται στον κανονισμό θα πρέπει, επομένως, να λαμβάνει χώρα με πλήρη διαφάνεια· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει τους κανόνες και τις αρχές διαφάνειας που θα εφαρμόζει κατά την ενεργοποίηση του μηχανισμού αιρεσιμότητας·

28. υπενθυμίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του κανονισμού θα πρέπει να είναι αναλογικά, μέσα από το πρίσμα των πραγματικών ή δυνητικών επιπτώσεων στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης ή στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με συνεκτίμηση της φύσης, της διάρκειας, της σοβαρότητας και της έκτασης των παραβιάσεων των αρχών του κράτους δικαίου· θεωρεί ότι, σε γενικές γραμμές, η σοβαρότητα αυτού του αντικτύπου θα αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα των παραβιάσεων·

Προστασία των τελικών αποδεκτών και των δικαιούχων

29. υπενθυμίζει ότι, δυνάμει του κανονισμού, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται δεόντως το έννομο συμφέρον των τελικών αποδεκτών και δικαιούχων·

30. υπενθυμίζει ότι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση έγκρισης των μέτρων, η επιβολή κατάλληλων μέτρων δυνάμει του κανονισμού δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών έναντι των νόμιμων τελικών αποδεκτών ή δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης για πραγματοποίηση πληρωμών·

31. τονίζει ότι σε περιπτώσεις όπως η σοβαρή διαφθορά, ο νεποτισμός, η συστημική απάτη, οι αθέμιτοι δεσμοί με πολιτικά κόμματα και οι συγκρούσεις συμφερόντων, και ιδίως σε υποθέσεις που εντοπίζονται από το σύστημα έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (EDES) το οποίο προβλέπεται στον δημοσιονομικό κανονισμό ή που ερευνώνται από την OLAF ή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί προσεκτικά, κατά περίπτωση, κατά πόσον οι πληρωμές προς τους τελικούς αποδέκτες και δικαιούχους θα πρέπει να συνεχιστούν ή όχι·

32. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού και να δημιουργήσει γρήγορα ιστότοπο ή διαδικτυακή πύλη με πληροφορίες και καθοδήγηση προς όφελος των τελικών αποδεκτών ή των δικαιούχων, και με κατάλληλα εργαλεία, ώστε αυτοί να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση της νομικής υποχρέωσης συνέχισης καταβολής πληρωμών μετά την έγκριση μέτρων δυνάμει του παρόντος κανονισμού, όπως ένα απλό, εύχρηστο και δομημένο έντυπο καταγγελίας· καλεί την Επιτροπή να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσει έναν αποδοτικό και αποτελεσματικό συμμορφούμενο μηχανισμό για τους αιτούντες, τους αποδέκτες και τους δικαιούχους·

33. τονίζει ότι, στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα μέτρα στο πλαίσιο του κανονισμού επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για πληρωμές νόμιμων απαιτήσεων προς τους δικαιούχους· υπενθυμίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη στα οποία απευθύνονται τα εν λόγω μέτρα πρέπει να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις τους έναντι των τελικών αποδεκτών ή των δικαιούχων·

34. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει όλες τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, μεταξύ άλλων με τη χρήση εργαλείων ψηφιακής ιχνηλάτησης, και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι κάθε νόμιμα οφειλόμενο ποσό από κυβερνητικούς φορείς ή κράτη μέλη καταβάλλεται πράγματι στους τελικούς αποδέκτες ή δικαιούχους, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται την πραγματοποίηση δημοσιονομικών διορθώσεων μέσω της μείωσης της στήριξης της Ένωσης σε προγράμματα σύμφωνα με τους εφαρμοστέους τομεακούς και δημοσιονομικούς κανόνες·

35. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις προτάσεις του Κοινοβουλίου στην τελική εκδοχή των κατευθυντήριων γραμμών·

°

° °

36. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (29.6.2021)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού.

σχετικά με τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης

(2021/2071(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Terry Reintke

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει τη λύπη του για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τον κανονισμό για την αιρεσιμότητα του κράτους δικαίου και θεωρεί ότι αντιβαίνουν στα άρθρα 15 και 17 της ΣΕΕ και στο άρθρο 288 της ΣΛΕΕ, καθώς εισάγουν περιττή νομική αβεβαιότητα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεσμεύτηκε να μην προτείνει μέτρα στο πλαίσιο του κανονισμού έως ότου καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές, η οριστικοποίηση των οποίων εξαρτάται από την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου επί της προσφυγής ακυρώσεως που άσκησαν η Ουγγαρία και η Πολωνία· υπενθυμίζει ότι οι προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα σύμφωνα με τις Συνθήκες·

2. τονίζει ότι μέτρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού είναι αναγκαία ιδίως σε περιπτώσεις όπου άλλες διαδικασίες που προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία δεν θα επέτρεπαν την αποτελεσματικότερη προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι σοβαρές, μόνιμες και συστηματικές παραβιάσεις των αξιών που απαριθμούνται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ λαμβάνουν χώρα σε ορισμένα κράτη μέλη χωρίς να αντιμετωπίζονται επαρκώς και υπονομεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα μέσα της εργαλειοθήκης για το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επί παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 258 ΣΛΕΕ και των διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 7 ΣΕΕ·

3. επαναλαμβάνει ότι ο κανονισμός για τις προϋποθέσεις του κράτους δικαίου, όπως εγκρίθηκε από τους συννομοθέτες, δεν προβλέπει την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και, επομένως, η νομική του ισχύς, από την 1η Ιανουαρίου 2021, δεν μπορεί να υπόκειται στην έγκριση τέτοιων κατευθυντήριων γραμμών· εκφράζει τη λύπη του για την καθυστέρηση που σημειώθηκε μετά την ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών από την Επιτροπή για την εφαρμογή του κανονισμού·

4. σημειώνει ότι, μετά την απόφαση της Επιτροπής να καταρτίσει τις κατευθυντήριες γραμμές, στο ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092, περί μηχανισμού αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου, ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει τις κατευθυντήριες γραμμές έως τις 1 Ιουνίου 2021 το αργότερο· σημειώνει με αποδοκιμασία ότι η Επιτροπή υπέβαλε το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού με καθυστέρηση δύο εβδομάδων· θεωρεί ότι το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών στην παρούσα μορφή του απλώς επαναλαμβάνει τις διατάξεις του κανονισμού, έχει ελάχιστη ή μηδαμινή προστιθέμενη αξία και δεν περιέχει πρόσθετες πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του κανονισμού· καταλήγει, συνεπώς, στο συμπέρασμα ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής αποτελούν μέρος της τακτικής καθυστερήσεων που ακολουθεί στην εφαρμογή του κανονισμού· θεωρεί ότι, με το πρόσχημα της αποφυγής ενδεχόμενης ακύρωσης των μέτρων που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό από το Δικαστήριο, η Επιτροπή ούτε αντιμετωπίζει τις παραβιάσεις της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και την οπισθοδρόμηση στα κράτη μέλη ούτε ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όσον αφορά την ουσιαστική εφαρμογή αυτού του μέσου· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση σε όλες τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές που δραστηριοποιούνται στον τομέα του κράτους δικαίου σε τριμηνιαία βάση, σχετικά με νέες και εν εξελίξει υποθέσεις υπό διερεύνηση·

5. εκφράζει την αποδοκιμασία του για τον χρόνο που έχει χάσει η Επιτροπή από την έναρξη ισχύος του κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει αμέσως, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις στην εφαρμογή του κανονισμού, και να ερευνήσει γρήγορα και διεξοδικά τυχόν μεμονωμένες ή συστημικές παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη, οι οποίες επηρεάζουν ή απειλούν να επηρεάσουν σοβαρά κατά επαρκώς άμεσο τρόπο τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· επαναλαμβάνει ότι η κατάσταση σε ορισμένα κράτη μέλη ήδη δικαιολογεί την άμεση διερεύνηση βάσει του κανονισμού και την κίνηση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού·

6. χαιρετίζει την έκκληση για ανάληψη δράσης που απηύθυνε στην Επιτροπή η Πρόεδρός της στις 23 Ιουνίου 2021· πιστεύει ακράδαντα ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει τις αναγκαίες προετοιμασίες του δυνάμει του άρθρου 265 ΣΛΕΕ κατά της Επιτροπής· θεωρεί ότι η αδράνεια ή η βραδύτητα εκ μέρους της Επιτροπής αποτελεί ισχυρό πολιτικό μήνυμα όχι μόνο προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη αλλά και προς τους ευρωπαίους πολίτες·

7. υπενθυμίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεν πρέπει να τροποποιούν, να επεκτείνουν ή να περιορίζουν έναν κανονισμό και ότι πρέπει να σέβονται την πρόθεση των συννομοθετών· τονίζει ότι οι νομοθέτες δεν προέβλεψαν ότι η Επιτροπή θα εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές, εκτελεστικές ή εφαρμοστικές πράξεις για την αποσαφήνιση των όρων εφαρμογής του κανονισμού· υπογραμμίζει ότι σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών είναι η περιγραφή της διαδικασίας, των ορισμών και της μεθοδολογίας για τη συγκεκριμένη εφαρμογή από την Επιτροπή· ζητεί από την Επιτροπή να αποφύγει αυστηρούς ή εξαντλητικούς ορισμούς των εννοιών, καθώς κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση με τον κανονισμό· θεωρεί ότι η ερμηνεία αφηρημένων εννοιών είναι μια δυναμική διαδικασία που δεν μπορεί να προκαθοριστεί σε ένα έγγραφο· πιστεύει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να σέβονται πλήρως την ερμηνεία των σχετικών εννοιών από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επιτροπή της Βενετίας· επισημαίνει την υποχρέωση να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα ενωσιακής χρηματοδότησης στους τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με τον κανονισμό· καλεί την Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου σε ένα κράτος μέλος που προκύπτουν από αποφάσεις ή γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού εφόσον εξακολουθούν να συντελούνται·

8. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις σχετικές πληροφορίες κατά την αξιολόγηση των πιθανών παραβιάσεων του κράτους δικαίου από ένα κράτος μέλος από διαθέσιμες πηγές και αναγνωρισμένα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής για το κράτος δικαίου και του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης, των εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), καθώς και των σχετικών διεθνών οργανισμών και δικτύων, συμπεριλαμβανομένων του καταλόγου του Συμβουλίου της Ευρώπης και των δικαστικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης·

9. θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου αποσκοπεί στη διασφάλιση μιας αντικειμενικής, αμερόληπτης, δίκαιης και ποιοτικής αξιολόγησης των παραβιάσεων των αρχών του κράτους δικαίου και αποτελεί σημαντική συμπληρωματική πηγή για τους σκοπούς του κανονισμού· πιστεύει ότι, όταν τα συμπεράσματα των ετήσιων εκθέσεων επισημαίνουν μεμονωμένες ή συστημικές παραβιάσεις του κράτους δικαίου οι οποίες επηρεάζουν ή απειλούν σοβαρά τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με επαρκώς άμεσο τρόπο, θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με την ενεργοποίηση του μηχανισμού αιρεσιμότητας· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεσή της για το κράτος δικαίου ειδική ενότητα με ανάλυση αυτών των περιπτώσεων· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει μια μεθοδολογία για τη δημιουργία σαφούς και άμεσης σύνδεσης, κατά περίπτωση, μεταξύ των ετήσιων εκθέσεων και του μηχανισμού αιρεσιμότητας·

10. επισημαίνει ότι η ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ και των πολιτών, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του κράτους δικαίου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και θα πρέπει επομένως να δραστηριοποιείται για την καταγγελία τους· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, στις κατευθυντήριες γραμμές, μια αποτελεσματική, φιλική προς τον χρήστη και εύκολα προσβάσιμη μονοαπευθυντική διαδικτυακή υπηρεσία για τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών, για την καταγγελία τόσο υποθέσεων απάτης όσο και υποθέσεων διαφθοράς που σχετίζονται με κονδύλια της ΕΕ, καθώς και μεμονωμένων ή συστημικών παραβιάσεων στο κράτος μέλος τους, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα και οδηγώντας, όπου κρίνεται σκόπιμο από τις υπηρεσίες της, σε περαιτέρω έρευνες από την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή την Επιτροπή, και να συμμορφώνεται με την οδηγία για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος·

11. υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός παρέχει ορισμό του κράτους δικαίου, ο οποίος ορίζει σαφώς ότι πρέπει να νοείται σε σχέση με τις άλλες αξίες και αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η απαγόρευση των διακρίσεων· θεωρεί ότι οι επιδοτούμενες από το κράτος διακρίσεις εις βάρος μειονοτήτων έχουν άμεσο αντίκτυπο στα έργα για τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν αν θα δαπανήσουν χρήματα της ΕΕ και, κατά συνέπεια, επηρεάζουν άμεσα τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

12. πιστεύει ότι η διαφάνεια είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των κρατών μελών και των πολιτών στον μηχανισμό αιρεσιμότητας: υπογραμμίζει ότι η αξιολόγηση μεμονωμένων ή συστημικών παραβιάσεων όσον αφορά το κράτος δικαίου απαιτεί αμερόληπτη, δίκαιη και αντικειμενική μεταχείριση των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων αμερόληπτων και τεκμηριωμένων ερευνών· επισημαίνει ότι κάθε στάδιο της διαδικασίας του κανονισμού θα πρέπει, επομένως, να λαμβάνει χώρα με πλήρη διαφάνεια· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να θεσπίσει τους κανόνες και τις αρχές διαφάνειας που θα εφαρμόζει κατά την ενεργοποίηση του μηχανισμού αιρεσιμότητας·

13. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις προτάσεις του Κοινοβουλίου στην τελική εκδοχή των κατευθυντήριων γραμμών.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

29.6.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

12

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

52

+

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Javier Zarzalejos

Renew

Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in ‘t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left

Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

12

-

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Milan Uhrík

 

2

0

ID

Peter Kofod

PPE

Nadine Morano

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Κυρία Monika Hohlmeier

Πρόεδρο

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης (2021/2071(INI))

Αγαπητή κ. Πρόεδρε, αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων προτίθεται να υποβάλει γνωμοδότηση στις επιτροπές σας. Κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Ιουνίου 2021, η επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει την γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων εξέτασε το ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 22 Ιουνίου 2021. Σε αυτήν τη συνεδρίαση[9], αποφάσισε να ζητήσει από την Επιτροπή Προϋπολογισμών και από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν τις προτάσεις που ακολουθούν στην πρόταση ψηφίσματός τους.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Antonio Tajani


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι από 1ης Ιανουαρίου 2021 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (εφεξής «ο κανονισμός») και υπενθυμίζει ότι είναι δεσμευτικός στο σύνολό του ως προς όλες τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών σε όλα τα κράτη μέλη και για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Next Generation EU· εκτιμά συνεπώς ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος προϋποθέσεων για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης είναι περιττές και ενδέχεται, επιπλέον, να περιορίσουν το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού·

 

2. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη κάνει χρήση αυτού του εργαλείου και τούτο παρά τις πολυάριθμες παραβιάσεις του κράτους δικαίου, οι οποίες έχουν εντοπιστεί στην έκθεση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου το 2020 και οι οποίες έχουν αντίκτυπο στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεσμεύεται από τις Συνθήκες να διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή να εφαρμόσει τον κανονισμό, χωρίς καθυστέρηση, πλήρως και με προορατικότητα, σε όλα τα ταμεία και τα προγράμματα της ΕΕ·

 

3. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1ΣΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ασκεί νομοθετικά καθήκοντα· εκτιμά συνεπώς ότι καμία πολιτική δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ερμηνεία της νομοθεσίας, δεδομένου ότι η ερμηνεία εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

 

4. υπενθυμίζει μεν ότι η ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου αποτελεί ξεχωριστό εργαλείο, συμπληρωματικό προς τον κανονισμό για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου, καλεί δε την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης στην αξιολόγησή της για τους σκοπούς του κανονισμού·

 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι τα «ευρωπαϊκά δικαιώματα και αξίες, συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου» συμπεριλαμβάνονται στα θέματα συζήτησης της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης· καλεί τη Διάσκεψη να προβεί σε διεξοδικές συζητήσεις και διαβουλεύσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων εργαλείων της ΕΕ για παρακολούθηση, πρόληψη και αντιμετώπιση των παραβιάσεων των αρχών της ΕΕ και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της εργαλειοθήκης της ΕΕ.


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

53

+

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Adam Jarubas, Γεώργιος Κύρτσος, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Michal Wiezik, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Pascal Durand, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Margarida Marques, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Mikuláš Peksa, Viola Von Cramon-Taubadel

 

11

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Vincenzo Sofo

ID

Matteo Adinolfi, Valentino Grant, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

 

2

0

ID

Anna Bonfrisco

NI

Mislav Kolakušić

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.7.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

11

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Margarida Marques, Alin Mituța, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Vincenzo Sofo, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Michal Wiezik, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Adam Jarubas, Γεώργιος Κύρτσος, Marian-Jean Marinescu, Jörg Meuthen, Mikuláš Peksa, Elżbieta Rafalska, Viola Von Cramon-Taubadel

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουλίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου