Pranešimas - A9-0226/2021Pranešimas
A9-0226/2021

PRANEŠIMAS dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo taikymo gairių parengimo

1.7.2021 - (2021/2071(INI))

Biudžeto komitetas
Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjai: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
(Bendra komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnis)
Nuomonės referentas (*):
Terry Reintke, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
(*) Susijusių komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis


Procedūra : 2021/2071(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0226/2021


PR_INI


TURINYS

Psl.

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

PILIEČIŲ LAISVIŲ, TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ

KONSTITUCINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETEPASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo taikymo gairių parengimo

(2021/2071(INI))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo[1] (toliau – reglamentas),

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 ir 7 straipsnius,

 atsižvelgdamas į savo 2021 m. birželio 10 d. rezoliuciją dėl teisinės valstybės padėties Europos Sąjungoje ir Sąlygų reglamento (ES, Euratomas) 2020/2092 taikymo[2],

 atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos, Tarpinstitucinio susitarimo, ES ekonomikos gaivinimo priemonės ir Reglamento dėl teisinės valstybės principo[3],

 atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 25 d. rezoliuciją dėl Reglamento (ES, Euratomas) 2020/2092 taikymo (teisinės valstybės sąlygų mechanizmo)[4],

 atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 30 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Teisinės valstybės principo taikymo ataskaita. Teisinės valstybės padėtis Europos Sąjungoje“ (COM(2020)0580),

 atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos pagrįstą pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymo, parengtą vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalimi (COM(2017)0835),

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[5] (toliau – Finansinis reglamentas),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

 atsižvelgdamas į bendrus Biudžeto komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto laišką,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0226/2021),

A. kadangi reglamente nustatytas sąlygų mechanizmas buvo sudedamoji bendro politinio susitarimo dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP), Europos ekonomikos gaivinimo priemonės „Next Generation EU“ ir Sprendimo dėl nuosavų išteklių[6] dalis, ir šis mechanizmas neturėtų būti taikomas pavėluotai, visų pirma atsižvelgiant į pirmiau minėtų priemonių taikymą;

B. kadangi 2021–2027 m. DFP ir „Next Generation EU“, atsižvelgiant į ES biudžeto istoriją, biudžetas yra toks didelis, kokio dar nėra buvę, ir šiomis priemonėmis siekiama remti ES ekonomikos gaivinimą ir socialinį atsigavimą po COVID pandemijos padarinių, todėl dabar labiau, nei bet kada anksčiau, tam reikia savalaikio ir tinkamo patikimo finansų valdymo principo taikymo, taip pat ES finansinių interesų apsaugos;

C. kadangi pagal reglamentą teisinės valstybės principo laikymasis yra viena iš esminių būtinų sąlygų, kurias būtina išpildyti, kad būtų laikomasi patikimo finansų valdymo principų;

D. kadangi reglamentas įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d. ir nuo tos dienos yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse visiems mokėjimams, atliktiems nuo reglamento įsigaliojimo dienos;

E. kadangi Komisija nusprendė laikytis neprivalomų 2020 m. gruodžio 10 ir 11 d. Europos Vadovų Tarybos išvadų ir paskelbė, kad ji parengs reglamento taikymo gaires;

F. kadangi savo 2021 m. kovo 25 d. rezoliucijoje dėl reglamento taikymo Parlamentas prašė Komisijos priimti gaires ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 1 d. ir tą padaryti pasikonsultavus su Parlamentu;

G. kadangi tema „Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“ bus aptarta Konferencijoje dėl Europos ateities, kad būtų galima išsamiai apsvarstyti Sąjungos priemones, kuriomis siekiama pastebėti ES vertybių, įskaitant teisinės valstybės principą, pažeidimus, užkirsti jiems kelią ir su jais kovoti;

1. apgailestauja dėl to, kad Komisija nusprendė parengti reglamento taikymo gaires; dar kartą pakartoja savo nuomonę, kad reglamento tekstas yra aiškus ir kad jį taikant nereikia jokio papildomo aiškinimo, be to, teisės akto leidėjai nesuteikė Komisijai jokių aiškinimo įgaliojimų; atkreipia dėmesį į gairių teksto projektą, kuriuo Komisija pasidalijo su Parlamentu ir valstybėmis narėmis;

2. pabrėžia, kad gairės nėra teisiškai privalomos; nusivylęs pažymi, kad Komisija nukrypsta nuo savo įprastos praktikos rengti teisės akto taikymo gaires tik tais atvejais, kai per tam tikrą laikotarpį faktiškai įgyvendinant teisės aktą paaiškėja, kad gairių reikia; pabrėžia, kad gairių rengimo procesas jokiu būdu negali lemti tolesnio reglamento taikymo vilkinimo;

 

3. primena, kad gairės negali pakeisti, išplėsti ar susiaurinti reglamento teksto; pabrėžia, kad, siekiant kokios nors papildomos naudos, gairėse turi būti paaiškinta, kaip reglamento teisinės nuostatos bus taikomos praktiškai, ir todėl laiku turi būti nustatyta procedūra, apibrėžtys ir metodika, kurią taikys Komisija;

4. labai apgailestauja dėl to, kad Komisija nesilaikė Parlamento nustatyto termino iki 2021 m. birželio 1 d. įvykdyti pagal reglamentą nustatytas savo pareigas, be kita ko, susijusias su gairių rengimu; palankiai vertina tai, kad 2021 m. birželio 23 d. Parlamento pirmininkas paragino Komisiją imtis veiksmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 265 straipsnį, kad ji įvykdytų savo pareigas ir užtikrintų visapusišką ir neatidėliotiną reglamento taikymą;

5. mano, kad Komisija nesugebėjo veiksmingai išnaudoti laikotarpio nuo reglamento įsigaliojimo dienos; primygtinai ragina Komisiją vengti toliau atidėlioti reglamento taikymą ir skubiai bei išsamiai išnagrinėti visus galimus teisinės valstybės principų pažeidimus valstybėse narėse, kurie pakankamai tiesiogiai daro poveikį patikimam Sąjungos biudžeto finansų valdymui ar Sąjungos finansinių interesų apsaugai arba kelia didelę tokią grėsmę; pakartoja, kad dėl padėties kai kuriose valstybėse narėse jau būtina nedelsiant imtis veiksmų pagal reglamento 6 straipsnio 1 dalį – pateikti raštišką pranešimą toms valstybėms narėms ir informuoti apie tai Parlamentą;

6. primena, kad 2019–2024 m. Komisijos politinėse gairėse nurodyta, kad „[k]albant apie mūsų pagrindinių vertybių gynimą, kompromiso negali būti“ ir kad bus užtikrintas visų Sąjungos priemonių panaudojimas ES lygmeniu; primena, kad, remiantis ES sutarties 17 straipsnio 3 dalimi ir SESV 245 straipsniu, Komisija „yra visiškai nepriklausoma“ ir jos nariai „nesiekia gauti ir nepaiso jokios vyriausybės [...] nurodymų“; be to, primena, kad pagal ES sutarties 17 straipsnio 8 dalį Komisija „yra atskaitinga Europos Parlamentui“;

7 prašo, kad Komisija reguliariai ir iniciatyviai bent du kartus per metus praneštų Parlamentui apie naujus ir tebenagrinėjamus atvejus ir kuo greičiau pradėtų nuo pirmųjų atvejų; ragina Komisiją ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio mėn. pradėti teikti Parlamentui pranešimus apie pirmuosius tiriamus atvejus;

8. įsipareigoja atidžiai tikrinti reglamento įgyvendinimą, kai tik valstybėse narėse kils klausimų dėl galimų teisinės valstybės principų pažeidimų, patenkančių į reglamento taikymo sritį; stengiasi pasirengti eilinėms sesijoms, siekdamas stebėti reglamento įgyvendinimą, pagrindiniuose komitetuose vadovaujant pranešėjams; ragina Komisiją laiku reaguoti į pagrindinių komitetų atliekamą tikrinimą ir pateikti išsamią informaciją;

Teisinės valstybės principų pažeidimai

9. pabrėžia, kad Reglamentas taikomas tiek paskiriems teisinės valstybės principų pažeidimams, tiek sisteminiams pažeidimams, kurie plačiai paplitę arba padaromi dėl pasikartojančios valdžios institucijų praktikos ar neveikimo, arba dėl tokių valdžios institucijų patvirtintų bendro pobūdžio priemonių;

10. ragina Komisiją gairėse išaiškinti, kad teisinės valstybės principų pažeidimai valstybėje narėje, įvykdyti dėl iki 2021 m. sausio 1 d. priimtų sprendimų ar įvykių, patenka į šio reglamento taikymo sritį tol, kol patiriamas jų poveikis;

11. atkreipia ypatingą dėmesį į reglamento 3 straipsnyje nustatytų teisinės valstybės principų pažeidimų orientacinių požymių sąrašą; primygtinai ragina Komisiją ištirti galimus į tą sąrašą įtrauktų pažeidimų atvejus valstybėse narėse ir atkreipia dėmesį į tai, kad gali būti svarbūs ir kiti valdžios institucijų veiksmai ar neveikimas; pabrėžia, kad Komisijos 2020 m. teisinės valstybės padėties ataskaitoje jau esama nuorodų į pažeidimus keliose valstybėse narėse, dėl kurių gali prireikti taikyti reglamentą;

12. atkreipia dėmesį į tai, kad valstybių narių subjektų elgesys, dėl kurio taikomas sąlygų režimas, nustatytas reglamento 4 straipsnyje, taip pat apima kitas situacijas ar valdžios institucijų elgesį, dėl kurių gali būti taikomas reglamentas, kai tai susiję su patikimu Sąjungos biudžeto finansų valdymu arba Sąjungos finansinių interesų apsauga;

13. pabrėžia, kad svarbus ES institucijų, valstybių narių, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ir Europos prokuratūros (EPPO) bendradarbiavimas; primena, kad neveiksmingas ir ne laiku vykdomas bendradarbiavimas su EPPO ir OLAF gali būti priežastis imtis veiksmų pagal reglamentą; pabrėžia, kad veiksmingas ir laiku vykdomas bendradarbiavimas su EPPO apima ne tik nacionalinių valdžios institucijų pareigą aktyviai padėti EPPO ir remti jos vykdomus baudžiamuosius tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, bet ir nacionalinės vyriausybės pareigą užtikrinti, kad jos Europos ir deleguotieji prokurorai būtų paskirti laiku ir nešališkai; taip pat laikosi nuomonės, kad sisteminis OLAF rekomendacijų nesilaikymas pagal reglamentą gali būti laikomas neveikimu;

14. primena, kad norint nustatyti teisinės valstybės principų pažeidimus reikia, kad Komisija atliktų objektyvų, nešališką, teisingą ir nuodugnų kokybinį vertinimą, atsižvelgdama į aktualią turimų šaltinių ir pripažintų įstaigų informaciją, įskaitant, kai aktualu, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir atitinkamų nacionalinių ir tarptautinių teismų, tokių kaip Europos Žmogaus Teisių Teismas, sprendimus, Audito Rūmų ataskaitas, Komisijos metinę teisinės valstybės principo taikymo ataskaitą ir ES teisingumo rezultatų suvestinę, OLAF ir EPPO ataskaitas, ir į atitinkamų tarptautinių organizacijų ir tinklų, įskaitant Europos Tarybos organus, tokius kaip Europos Tarybos Kovos su korupcija valstybių grupė (GRECO) ir Venecijos komisija, išvadas ir rekomendacijas, visų pirma Venecijos komisijos parengtą teisinės valstybės kontrolinį sąrašą, taip pat Europos aukščiausiųjų teismų tinklo bei Europos teismų tarybų tinklo išvadas ir rekomendacijas; ragina Komisiją pateikti informaciją, kaip ji rinks, analizuos ir vertins šią informaciją rengdama atvejų medžiagą;

15. visų pirma laikosi nuomonės, kad itin svarbus Komisijos pagal reglamentą atliekamo vertinimo informacijos šaltinis yra Komisijos metinė teisinės valstybės principo taikymo ataskaita kaip objektyvus, nešališkas, teisingas ir kokybinis teisinės valstybės principų pažeidimų vertinimas; ragina Komisiją į savo metinę teisinės valstybės ataskaitą įtraukti skirsnį, skirtą atvejams, kai teisinės valstybės principo pažeidimai valstybėje narėje galėtų pakankamai tiesiogiai daryti poveikį patikimam Sąjungos biudžeto finansų valdymui arba Sąjungos finansinių interesų apsaugai arba kelti didelę tokią grėsmę, ir gairėse paaiškinti, kaip metinė ataskaita bus sistemingai naudojama Komisijai atliekant vertinimą pagal reglamentą;

16. ragina Komisiją nustatyti aiškią, tikslią ir naudotojams patogią skundų pateikimo sistemą ir nustatyti terminus, per kuriuos Komisija privalo atsakyti į skundus; pabrėžia, kad pilietinė visuomenė, įskaitant nepriklausomas NVO ir piliečius, ir faktais besiremianti tiriamoji žurnalistika ir žiniasklaida yra pirmieji, kurie nustato galimus teisinės valstybės principo pažeidimus vietos ir nacionaliniu lygmenimis, todėl jie turėtų dalyvauti pranešant apie tokius pažeidimus; primena, kad reikia reglamentą taikyti taip, kad būtų užtikrinta apie Sąjungos teisės pažeidimus pranešančių asmenų apsauga, laikantis Direktyvoje (ES) 2019/1937[7] išdėstytų principų;

17. primena, kad priemonių pagal reglamentą imamasi tais atvejais, kai nustatoma, kad teisinės valstybės principų pažeidimai valstybėje narėje pakankamai tiesiogiai daro poveikį patikimam Sąjungos biudžeto finansų valdymui ar Sąjungos finansinių interesų apsaugai arba kelia didelę tokią grėsmę; pabrėžia, kad tai reiškia, jog Komisija, siekdama apsaugoti Sąjungos išlaidas dar prieš atliekant faktinius mokėjimus, turi vadovautis visapusišku, iniciatyviu ir rizika grindžiamu metodu;

18. primena, kad reglamento taikymo sritis apima visų valdžios sektoriaus subjektų veiklą, įskaitant valstybių narių organizacijas, kurios įsteigtos kaip viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos arba pagal privatinę teisę reglamentuojamos įstaigos, kurioms patikėta teikti viešąją paslaugą, kaip nustatyta Finansiniame reglamente; atkreipia dėmesį į tai, kad dėl bet kokių subjekto, kuriam patikėta teikti viešąją paslaugą, valdymo pakeitimų valstybėje narėje tas subjektas negali būti atleistas nuo pareigos laikytis reglamento;

Sąjungos biudžeto apsauga

19. pabrėžia, kad yra aiškus ryšys tarp teisinės valstybės principo laikymosi ir veiksmingo Sąjungos biudžeto vykdymo vadovaujantis patikimo finansų valdymo principais, t. y. ekonomiškumo, veiksmingumo ir efektyvumo principais, kaip nustatyta Finansiniame reglamente; primena, kad, remiantis reglamento 5 straipsniu, „Komisija patikrina, ar laikomasi taikytinos teisės, ir prireikus imasi visų tinkamų priemonių Sąjungos biudžetui apsaugoti“;

20. primena, kad reglamente nustatyta aiški teisinės valstybės apibrėžtis, kuri turi būti suprantama atsižvelgiant į kitas Sąjungos vertybes ir principus, įskaitant pagrindines teises ir nediskriminavimo principą; mano, kad nuolatiniai demokratijos ir pagrindinių teisių pažeidimai, įskaitant valstybės remiamą mažumų diskriminaciją ir išpuolius prieš žiniasklaidos laisvę ir asociacijų bei susirinkimų laisvę, daro poveikį projektams, kuriuos valstybės narės nusprendžia finansuoti Sąjungos lėšomis, todėl gali turėti pakankamai tiesioginį poveikį Sąjungos finansinių interesų apsaugai; ragina Komisiją į tai atsižvelgti rengiant gaires;

21. primena, kad reglamente numatytos priemonės yra būtinos visų pirma (tačiau ne tik) tais atvejais, kai kitos Finansiniame reglamente, Bendrųjų nuostatų reglamente ir kituose konkretiems sektoriams skirtuose teisės aktuose nustatytos procedūros nesudarytų sąlygų veiksmingiau apsaugoti Sąjungos biudžeto; pabrėžia, kad tai reiškia ne tai, kad reglamentas turi būti laikomas kraštutine priemone, bet tai, kad Komisija gali taikyti įvairias Sąjungos finansinių interesų apsaugos procedūras, įskaitant reglamentą, kurios pasirenkamos kiekvienu konkrečiu atveju ir gali būti naudojamos drauge, atsižvelgiant į jų veiksmingumą ir efektyvumą; ragina Komisiją nustatyti modus operandi ir procedūrinius bei techninius standartus, kuriuos ji taikys pasirinkdama taikytinas priemones;

22. atkreipia dėmesį į tai, kad reglamentas apima visus Sąjungos fondus ir taikomas sisteminiams pažeidimams, taip pat didelės grėsmės, kad bus pakenkta Sąjungos biudžeto patikimo finansų valdymui arba Sąjungos finansinių interesų apsaugai, atvejais, kuriuos gali būti sunku pašalinti taikant kitas Sąjungos procedūras, kurios taikomos tik konkrečioms išlaidų programoms ir yra susijusios su jau padarytu poveikiu biudžetui; pabrėžia, kad reglamentas yra vienintelis ES teisės aktas, kuriame pagarba teisinės valstybės principui susiejama su ES biudžetu; todėl mano, kad jo unikalios nuostatos turėtų būti visapusiškai taikomos, siekiant užtikrinti ne tik ES finansų apsaugą, bet ir papildomą teisinės valstybės principo apsaugą;

23. pabrėžia, kad vadinamieji sisteminiai pažeidimai, pvz., tie, kurie daro poveikį teisingumo sistemos veikimui, teisėjų ir teismų nepriklausomumui arba valdžios institucijų neutralumui arba tinkamam subjektų, turinčių įgaliojimus užkardyti korupciją, sukčiavimą, mokesčių vengimą ir interesų konfliktus ir su jais kovoti, veikimui, arba atvejai, kai pažeidžiamas regreso vengimo principas[8], paprastai turi pakankamai tiesioginį poveikį tinkamam Sąjungos lėšų administravimui, panaudojimui ir kontrolei; ragina Komisiją paaiškinti kriterijus, kuriais remdamasi ji nustatys priemones sisteminių pažeidimų atvejais;

Priemonių priėmimas

24. primena, kad reglamento 6 ir 7 straipsniuose nustatyti visi etapai ir tikslus priemonių priėmimo pagal reglamentą tvarkaraštis; pabrėžia, kad taikant priemonių priėmimo ir panaikinimo procedūrą turi būti atsižvelgiama į objektyvumo, nediskriminavimo ir vienodo požiūrio į valstybes nares principus ir ji turi būti vykdoma laikantis teisės aktais nustatyto ir įrodymais grindžiamo metodo;

25. pabrėžia, kad reglamento 6 straipsnio 4 dalyje numatyta galimybė Komisijai prašyti papildomos informacijos, kad ji galėtų atlikti savo vertinimą, prieš išsiųsdama rašytinį pranešimą ir po to; pabrėžia, kad tokie prašymai iki rašytinio pranešimo išsiuntimo turėtų būti pateikiami išimtiniais atvejais ir nesistemingai, kad nebūtų pakenkta tiksliam reglamente numatytų priemonių priėmimo tvarkaraščiui;

26. primena, kad, gavusi Komisijos pasiūlymą, Taryba privalo per vieną mėnesį (šis laikotarpis išimties tvarka gali būti pratęstas ne daugiau kaip dviem papildomais mėnesiais) priimti atitinkamas priemones pagal reglamentą; mano, kad Komisija turėtų užtikrinti, kad šių laiko terminų būtų visapusiškai paisoma siekiant, kad sprendimas būtų priimtas laiku; ragina Komisiją pateikti informacijos apie tai, kaip ji užtikrins suderintą požiūrį ir nuoseklų biudžeto sąlygų režimo taikymą visuose savo generaliniuose direktoratuose;

27. mano, kad skaidrumas yra itin svarbu siekiant skatinti valstybių narių ir piliečių pasitikėjimą sąlygų mechanizmu; pabrėžia, kad vertinant paskirus arba sisteminius teisinės valstybės principų pažeidimus reikia užtikrinti nešališką, teisingą ir objektyvų požiūrį į valstybes nares, įskaitant teisės aktu nustatytus ir įrodymais grindžiamus tyrimus; todėl atkreipia dėmesį į tai, kad kiekvienas reglamente nustatytos procedūros etapas turėtų vykti visiškai skaidriai; ragina Komisiją parengti skaidrumo taisykles ir principus, kuriuos ji taikys aktyvuodama sąlygų režimą;

28. primena, kad priemonės, kurių imamasi pagal reglamentą, turėtų būti proporcingos faktinio ar galimo poveikio patikimam Sąjungos biudžeto finansų valdymui arba Sąjungos finansiniams interesams požiūriu, atsižvelgiant į teisinės valstybės principų pažeidimų pobūdį, trukmę, sunkumą ir mastą; mano, kad apskritai šio poveikio rimtumas atspindės pažeidimų sunkumą;

Galutinių gavėjų ir naudos gavėjų apsauga

29. primena, kad pagal reglamentą labai svarbu tinkamai apsaugoti galutinių gavėjų ir naudos gavėjų teisėtus interesus;

30. primena, kad, jei sprendime, kuriuo patvirtinamos priemonės, nenurodyta kitaip, atitinkamų priemonių taikymas pagal reglamentą nedaro poveikio valstybių narių įsipareigojimams galutiniams naudos gavėjams ar naudos gavėjams, įskaitant pareigą atlikti mokėjimus;

31. pabrėžia, kad didelės korupcijos, nepotizmo, sisteminio sukčiavimo, neteisėtų ryšių su politinėmis partijomis ir interesų konfliktų atvejais, ypač tais atvejais, kurie nustatomi taikant Finansiniame reglamente nustatytą ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemą (EDES) arba kuriuos tiria OLAF arba EPPO, Komisija turėtų kiekvienu konkrečiu atveju atidžiai įvertinti, ar mokėjimai galutiniams naudos gavėjams ir naudos gavėjams turėtų būti toliau mokami, ar ne;

32. ragina Komisiją įgyvendinti reglamento 5 straipsnio 4 dalį ir sparčiai sukurti interneto svetainę arba interneto portalą, kuriame būtų teikiama informacija ir gairės galutiniams gavėjams ar naudos gavėjams ir jiems būtų suteiktos tinkamos priemonės, kad jie galėtų informuoti Komisiją apie bet kokį teisinio įsipareigojimo atlikti tolesnius mokėjimus pažeidimą, daromą priėmus priemones pagal reglamentą, pvz., būtų pateikta paprasta, lengvai naudojama ir struktūrizuota skundo forma; ragina Komisiją paaiškinti, kaip ji veiksmingai ir efektyviai įgyvendins pareiškėjams, gavėjams ir naudos gavėjams skirtą skundų mechanizmą;

33. pabrėžia, kad taikant pasidalijamąjį valdymą priemonės pagal reglamentą negali būti laikomos darančiomis poveikį galimybei finansuoti naudos gavėjams skirtus mokėjimus pagal teisėtus prašymus; taip pat primena, kad valstybės narės, kurioms taikomos atitinkamos priemonės, turi reguliariai teikti Komisijai ataskaitas apie tai, kaip jos laikosi savo pareigų galutinių gavėjų ar naudos gavėjų atžvilgiu;

34. ragina Komisiją išanalizuoti visą turimą informaciją, be kita ko, pasinaudojat skaitmeninėmis stebėjimo priemonėmis, ir dėti visas pastangas siekiant užtikrinti, kad bet kokia suma, kurią teisiškai privalo sumokėti valdžios institucijos arba valstybės narės, būtų faktiškai išmokėta galutiniams gavėjams arba naudos gavėjams, nors dėl to gali reikėti atlikti finansines pataisas ir sumažinti Sąjungos paramą programoms pagal konkretiems sektoriams taikomas ir finansines taisykles;

35. prašo Komisijos įtraukti Parlamento pasiūlymus į galutinę gairių redakciją;

°

° °

36. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

 


 

 

 

PILIEČIŲ LAISVIŲ, TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ (25.6.2021)

pateikta Biudžeto komitetui ir Biudžeto kontrolės komitetui

on the creation of guidelines for the application of the general regime of conditionality for the protection of the Union budget

(2021/2071(INI))

Nuomonės referentė (*): Terry Reintke

(*) Susijusių komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis

 

 

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. Regrets the European Council conclusions of 10 and 11 December 2020 on the Rule of Law Conditionality Regulation and considers that they contravene Articles 15 and 17 of the TEU and Article 288 of the TFEU insofar as they introduce unnecessary legal uncertainty; regrets that the Commission committed not to propose any measures under the regulation until it develops guidelines, whose finalisation is subject to the delivery of the judgement of the Court of Justice in the action for annulment brought by Hungary and Poland; reminds that actions brought before the Court of Justice shall not have suspensory effect in accordance with the Treaties;

2. Stresses that measures under the Regulation are necessary in particular in cases where other procedures set out in Union legislation would not allow the Union budget to be protected more efficiently; recalls that grave, permanent and systematic violations of the values listed in Article 2 of the TEU are taking place in some Member States and are left without adequate response and undermine the EU’s financial interests; recalls that the Commission should also make a full use of all instruments of the Rule of Law toolbox, including infringement procedures according to Article 258 TFEU and procedures according to Article 7 TEU;

3. Reiterates that the Rule of Law Conditionality Regulation as adopted by the co-legislators, does not foresee the development of any guidelines therefore its legal effect, as of 1 January 2021, cannot be subject to the adoption of such guidelines, regrets the delay following the development of the guidelines by the Commission for the application of the Regulation;

4. Notes that after the Commission decided to prepare the Guidelines the Parliament in its resolution of 25 March 2021 on the application of Regulation (EU, Euratom) 2020/2092, the rule-of-law conditionality mechanism requested the Commission to submit the guidelines by 1 June 2021 the latest; regrets that the Commission has handed over the draft guidelines on the application of the Regulation with 2 weeks delay; is of the opinion that the draft guidelines in its current form simply repeat the provisions of the regulation, have little or no added value and do not contain any additional information, which could contribute to the proper application of the Regulation; concludes therefore that the Commission’s guidelines are part of its delaying tactic of the application of the Regulation; considers that under the pretext of avoiding a potential annulment of the measures adopted pursuant to the Regulation by the Court of Justice, the Commission is neither addressing democratic, fundamental rights and rule of law violations and backsliding in the Member States nor meeting the expectations in regard to the operationalisation of this instrument; believes that the Commission should report to all of the competent parliamentary committees active in the field of rule of law on a quarterly basis regarding new and ongoing cases under investigation;

5. Deplores the time wasted by the Commission since the entry into force of the Regulation; urges the Commission to act promptly and without any further delay in the application of the Regulation and to investigate swiftly and thoroughly any potential individual or systemic breaches of the principles of the rule of law in the Member States that affect or seriously risk affecting the sound financial management of the Union budget or the protection of the financial interests of the Union in a sufficiently direct way; reiterates that the situation in some Member States already warrants immediate investigation under the Regulation and triggering of the procedure in accordance with Article 6(1) of the Regulation;

6. Welcomes the call upon the Commission to act sent by its President on 23 June 2021; is strongly of the opinion that the Parliament has to continue its necessary preparations under Article 265 of the TFEU against the Commission; is of the opinion that non-action or slow action by the Commission is a strong political signal not only to the European institutions and the Member States but also to the European citizens;

7. Reminds that guidelines must not alter, expand or narrow a regulation and that they must respect the intention of the co-legislators; stresses that the legislators did not foresee that the Commission adopts guidelines, implementing or executive acts to clarify the conditions of application of the Regulation; underlines that the purpose of the guidelines consists of outlining the procedure, definitions and methodology of the concrete application by the Commission; asks the Commission to avoid strict or exhaustive definitions of the concepts, as this would be in contradiction with the Regulation; considers that interpretation of abstract concepts is a dynamic process which cannot be predefined in one document; believes that the guidelines should fully respect the interpretation of relevant concepts by the Court of Justice of the European Union and the Venice Commission; points to the obligation of ensuring the availability of EU funding to final recipients, in line with the Regulation; calls on the Commission to confirm that breaches of the rule of law in a Member State which result from decisions or events that took place prior to 1 January 2021 fall within the scope of the Regulation as long as their effect is still ongoing;

8. Reminds that in accordance with the Regulation, the Commission shall take into account relevant information when assessing the possibly breaches of the rule of law by a Member State from available sources and recognised institutions, including judgments of the Court of Justice of the European Union, reports of the Court of Auditors, the Commission’s annual Rule of Law Report and EU Justice Scoreboard, reports of the European Anti-Fraud Office (OLAF) and the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) as relevant, and conclusions and recommendations of relevant international organisations and networks, including Council of Europe bodies such as the Council of Europe Group of States against Corruption (GRECO) and the Venice Commission, in particular its rule-of-law checklist, and the European networks of supreme courts and councils for the judiciary;

9. Considers that the Commission’s annual Rule of Law report aims to ensure an objective, impartial, fair and qualitative assessment of breaches of the principles of rule of law and is an important complementary source for the purposes of the Regulation; believes that where the conclusions of the annual reports highlight individual or systemic breaches of the rule of law which affect or seriously risk affecting the sound financial management of the Union budget or the protection of the financial interests of the Union in a sufficiently direct way, they should be directly linked to the triggering of the Conditionality Mechanism; asks the Commission to include in its annual Rule of Law Report a dedicated section with an analysis of such cases; calls on the Commission to clarify a methodology to create a clear and direct link, when relevant, between the annual reports and the Conditionality Mechanism;

10. Highlights that independent civil society, including NGOs, and citizens, are at the forefront to identify potential breaches of the rule of law at local and national level, and should therefore be involved in their reporting; calls on the Commission to establish, in the guidelines, an efficient, user-friendly, and easily accessible online one-stop shop for citizens and civil society to report both fraud and corruption cases related to EU Funds, as well as individual or systemic breaches in their Member State, guaranteeing confidentiality, and leading, where deemed relevant by its services, to further investigations by the OLAF, the EPPO or the Commission, and be in line with the Whistleblowers Directive;

11. Recalls that the Regulation provides a definition of the rule of law, which clearly states that it must be understood in relation to the other values and principles enshrined in Article 2 TEU, including fundamental rights, such as non-discrimination; is of the opinion that state-sponsored discrimination against minorities has a direct impact on the projects on which Member States decide or not to spend EU money, and therefore directly affect the financial interests of the Union;

12. Believes that transparency is essential to foster the confidence of Member States and citizens in the Conditionality Mechanism: highlights that the assessment of individual or systemic breaches with regard to the rule of law requires an impartial, fair and objective treatment of Member States, including non-partisan and evidence-based investigations; points out that each step of the procedure of the Regulation should therefore be taken in a fully transparent way; calls therefore on the Commission to set-up the transparency rules and principles that it will apply when triggering the Conditionality Mechanism;

13. Requests the Commission to include the Parliament’s suggestions into the final version of the guidelines.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

29.6.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

52

12

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

52

+

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

RENEW

Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in ‘t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

12

-

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Milan Uhrík

 

2

0

ID

Peter Kofod

PPE

Nadine Morano

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 


 

KONSTITUCINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

 

Johanui Van Overtveldtui

Pirmininkas

Biudžeto komitetas

BRIUSELIS

Monikai Hohlmeier

Pirmininkė

Biudžeto kontrolės komitetas

BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo taikymo gairių parengimo (2021/2071(INI))

Gerb. Pirmininkai,

vykdant nurodytą procedūrą Konstitucinių reikalų komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę Jūsų komitetams. 2021 m. birželio 15 d. posėdyje komitetas nusprendė pateikti šią nuomonę laiško forma.

Konstitucinių reikalų komitetas apsvarstė šį klausimą 2021 m. birželio 22 d. posėdyje. Per tą posėdį[9] jis nusprendė paraginti atsakingus Biudžeto komitetą ir Biudžeto kontrolės komitetą (CJ13) į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti toliau pateikiamus pasiūlymus.

Pagarbiai

Antonio Tajani


PASIŪLYMAI

1. palankiai vertina tai, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Reglamentas dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų (toliau – reglamentas), ir primena, kad jis yra privalomas visas teikiant visus įsipareigojimų asignavimus ir mokėjimų asignavimus visose valstybėse narėse ir ES institucijoms, įskaitant priemonę „Next Generation EU“; todėl mano, kad bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo taikymo gairės yra nereikalingos, be to, kyla pavojus, kad reglamento taikymo sritis susiaurės;

 

2. apgailestauja dėl to, kad Komisija dar nepasinaudojo šia priemone, nepaisant daugybės Komisijos pirmą kartą pateiktoje teisinės valstybės principo taikymo ataskaitoje nurodytų teisinės valstybės principo pažeidimų, kurie daro poveikį patikimam biudžeto finansų valdymui; primena, kad Komisija privalo laikytis Sutarčių, kad užtikrintų tinkamą ES teisės taikymą; taigi prašo Komisijos nedelsiant visapusiškai ir iniciatyviai įgyvendinti reglamentą visų ES fondų ir programų atžvilgiu;

 

3. primena, kad, kaip numatyta ES sutarties 15 straipsnio 1 dalyje, Europos Vadovų Taryba nevykdo teisėkūros funkcijų; todėl mano, kad jokia Europos Vadovų Tarybos politinė deklaracija negali būti laikoma teisės aktų aiškinimu, nes įgaliojimai aiškinti teisės aktus suteikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui;

 

4. primindamas, kad metinė teisinės valstybės principo taikymo ataskaita yra atskira priemonė, papildanti Teisinės valstybės sąlygų reglamentą, ragina Komisiją pasinaudoti metinės ataskaitos išvadomis atliekant vertinimą reglamento tikslais;

 

5. palankiai vertina tai, kad „europinės teisės ir vertybės, įskaitant teisinės valstybės principą,“ yra viena iš Konferencijos dėl Europos ateities diskusijų temų; ragina per Konferenciją išsamiai diskutuoti ir apsvarstyti dabartinių ES vertybių pažeidimų stebėsenos, prevencijos ir kovos su jais ES priemonių veiksmingumą ir pateikti konkrečių pasiūlymų, kaip sustiprinti ES priemonių rinkinį.


 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

 

53

+

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Adam Jarubas, Georgios Kyrtsos, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Michal Wiezik, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Pascal Durand, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Margarida Marques, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Mikuláš Peksa, Viola Von Cramon-Taubadel

 

11

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Vincenzo Sofo

ID

Matteo Adinolfi, Valentino Grant, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

 

2

0

ID

Anna Bonfrisco

NI

Mislav Kolakušić

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

1.7.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

53

11

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, David Cormand, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Margarida Marques, Alin Mituța, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Vincenzo Sofo, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Michal Wiezik, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Adam Jarubas, Georgios Kyrtsos, Marian-Jean Marinescu, Jörg Meuthen, Mikuláš Peksa, Elżbieta Rafalska, Viola Von Cramon-Taubadel

 

 

Atnaujinta: 2021 m. liepos 5 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika