SPRÁVA o vytvorení usmernení pre uplatňovanie všeobecného režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie

1.7.2021 - (2021/2071(INI))

Výbor pre rozpočet
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajcovia: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
(Postup spoločných výborov – článok 58 rokovacieho poriadku)
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):
Terry Reintke, Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci;
(*) Postup pridružených výborov – článok 57 rokovacieho poriadku


Postup : 2021/2071(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0226/2021


PR_INI


OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

STANOVISKO VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

LIST VÝBORU PRE ÚSTAVNÉ VECI

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROMNÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vytvorení usmernení pre uplatňovanie všeobecného režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie

(2021/2071(INI))

Európsky parlament,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2092 zo 16. decembra 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie[1] (ďalej len „nariadenie“),

 so zreteľom na články 2 a 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

 so zreteľom na svoje uznesenie z 10. júna 2021 o situácii v oblasti právneho štátu v Európskej únii a o uplatňovaní nariadenia (EÚ, Euratom) 2020/2092 o podmienenosti[2],

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2020 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027, medziinštitucionálnej dohode, Európskom nástroji obnovy a nariadení o právnom štáte[3],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2021 o uplatňovaní nariadenia (EÚ, Euratom) 2020/2092, mechanizmu podmienenosti právnym štátom[4],

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. septembra 2020 s názvom Správa o právnom štáte 2020 – Situácia v oblasti právneho štátu v Európskej únii (COM(2020)0580),

 so zreteľom na odôvodnený návrh Komisie na rozhodnutie Rady z 20. decembra 2017 o určení jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky, vydaný v súlade s článkom 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (COM(2017)0835),

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[5] (nariadenie o rozpočtových pravidlách),

 so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu podľa článku 58 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

 so zreteľom na list Výboru pre ústavné veci,

 so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0226/2021),

A. keďže mechanizmus podmienenosti stanovený v nariadení bol súčasťou celkovej politickej dohody o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027, pláne obnovy NextGenerationEU a rozhodnutí o vlastných zdrojoch[6] a jeho uplatňovanie by sa nemalo odkladať, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie uvedených nástrojov;

B. keďže objem prostriedkov VFR na roky 2021 – 2027 a NextGenerationEU predstavuje historicky bezprecedentný rozpočet EÚ, ktorého cieľom je podporiť hospodárske a sociálne oživenie EÚ po následkoch pandémie ochorenia COVID-19, a preto si vyžaduje viac ako kedykoľvek v minulosti včasné a riadne uplatňovanie zásad správneho finančného riadenia, ako aj ochranu finančných záujmov EÚ;

C. keďže podľa nariadenia je dodržiavanie zásady právneho štátu nevyhnutným predpokladom pre dodržiavanie zásad správneho finančného riadenia;

D. keďže nariadenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2021 a je od uvedeného dátumu záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch na všetky platby uskutočnené od nadobudnutia účinnosti nariadenia;

E. keďže Komisia sa rozhodla riadiť nezáväznými závermi Európskej rady z 10. a 11. decembra 2020 a vyhlásila, že vypracuje usmernenia pre uplatňovanie nariadenia;

F. keďže Parlament vo svojom uznesení z 25. marca 2021 o uplatňovaní nariadenia požiadal, aby Komisia prijala tieto usmernenia najneskôr 1. júna 2021 a po konzultácii s Parlamentom;

G. keďže o téme „Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť“ sa bude diskutovať na Konferencii o budúcnosti Európy, čo umožní dôkladnú úvahu o nástrojoch Únie na monitorovanie, prevenciu a riešenie porušovaní hodnôt EÚ vrátane zásad právneho štátu;

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia sa rozhodla vypracovať usmernenia pre uplatňovanie nariadenia; opätovne pripomína svoj názor, že znenie nariadenia je jasné a jeho uplatňovanie si nevyžaduje žiadny dodatočný výklad, a že spoluzákonodarcovia neudelili Komisii žiadnu právomoc na tento účel; berie na vedomie návrh znenia usmernení, ktorý Komisia poskytla Parlamentu a členským štátom;

2. zdôrazňuje, že usmernenia nie sú právne záväzné; vyjadruje sklamanie nad tým, že Komisia sa odchyľuje od svojej bežnej praxe vypracúvania usmernení pre uplatňovanie právneho aktu len v prípadoch, keď skutočné vykonávanie daného aktu počas určitého obdobia ukazuje na potrebu usmernení; zdôrazňuje, že proces vypracúvania usmernení nesmie v žiadnom prípade spôsobiť ďalšie oneskorenie uplatňovania nariadenia;

 

3. pripomína, že usmernenia nemôžu zmeniť, rozšíriť ani zúžiť znenie nariadenia; zdôrazňuje, že v záujme pridanej hodnoty musia usmernenia objasniť, ako sa budú legislatívne ustanovenia nariadenia uplatňovať v praxi, a preto musia včas určiť postup, definície a metodiku, ktoré bude Komisia uplatňovať;

4. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Komisia nedodržala lehotu stanovenú Parlamentom na splnenie svojich povinností podľa nariadenia do 1. júna 2021, a to ani pokiaľ ide o vypracovanie usmernení; víta skutočnosť, že predseda Parlamentu 23. júna 2021 vyzval Komisiu, aby prijala opatrenia na základe článku 265 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) s cieľom splniť svoje povinnosti a zabezpečiť úplné a okamžité uplatňovanie nariadenia;

5. domnieva sa, že Komisia nevyužila čas od nadobudnutia účinnosti nariadenia efektívne; naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa vyhla akémukoľvek ďalšiemu oneskoreniu pri uplatňovaní nariadenia a urýchlene a dôkladne vyšetrila prípadné porušenia zásad právneho štátu v členských štátoch, ktoré dostatočne priamym spôsobom ovplyvňujú správne finančné riadenie rozpočtu Únie alebo ochranu finančných záujmov Únie alebo v prípade ktorých existuje závažné riziko takéhoto ovplyvnenia; opakuje, že situácia v niektorých členských štátoch si už vyžaduje okamžité konanie podľa článku 6 ods. 1 nariadenia v podobe písomného oznámenia určeného dotknutým členským štátom a informovania Parlamentu o takomto oznámení;

6. pripomína, že v politických usmerneniach Komisie na roky 2019 – 2024 sa uvádza, že „nemôže existovať kompromis, pokiaľ ide o ochranu našich základných hodnôt“, a že sa zabezpečí, že na úrovni Únie sa bude používať celý súbor nástrojov Únie; pripomína, že Komisia „je pri vykonávaní svojich úloh úplne nezávislá“ a jej členovia „nesmú žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády“ v súlade s článkom 17 ods. 3 Zmluvy o EÚ a článkom 245 ZFEÚ; ďalej pripomína, že v súlade s článkom 17 ods. 8 Zmluvy o EÚ sa Komisia „zodpovedá Európskemu parlamentu“;

7 žiada Komisiu, aby Parlamentu pravidelne a aktívne a aspoň dvakrát ročne podávala správy o nových a prebiehajúcich prípadoch, ktoré sú predmetom vyšetrovania, a aby čo najskôr začala s prvými prípadmi; vyzýva Komisiu, aby začala podávať Parlamentu správy o prvých prípadoch v štádiu vyšetrovania najneskôr do októbra 2021;

8. zaväzuje sa dôkladne kontrolovať vykonávanie nariadenia vždy, keď vzniknú obavy v súvislosti s možnými porušeniami zásady právneho štátu v členských štátoch, ktoré patria do rozsahu jeho pôsobnosti; je odhodlaný organizovať pravidelné schôdze vo výboroch zodpovedných za príslušnú oblasť na účely monitorovania vykonávania nariadenia, a to pod vedením spravodajcov; vyzýva Komisiu, aby včas reagovala na kontroly výborov zodpovedných za príslušnú oblasť tým, že im bude poskytovať podrobné informácie;

Porušenia zásad právneho štátu

9. zdôrazňuje, že nariadenie sa vzťahuje na individuálne porušenia zásad právneho štátu, ako aj na „systémové“ porušovania, ktoré sú rozsiahle alebo sú výsledkom opakujúcich sa praktík alebo opomenutí zo strany verejných orgánov alebo všeobecných opatrení prijatých takýmito orgánmi;

10. vyzýva Komisiu, aby v usmerneniach objasnila, že porušenia zásady právneho štátu v členskom štáte, ktoré vyplývajú z rozhodnutí alebo udalostí, ku ktorým došlo pred 1. januárom 2021, stále patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia, pokiaľ ich účinok stále trvá;

11. upriamuje osobitnú pozornosť na zoznam orientačných porušení zásad právneho štátu podľa článku 3 nariadenia; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vyšetrila možné prípady porušení uvedených v tomto zozname v členských štátoch, pričom poukazuje na to, že relevantné môžu byť aj iné praktiky alebo opomenutia zo strany verejných orgánov; konštatuje, že správa Komisie o právnom štáte za rok 2020 už obsahuje náznaky porušení vo viacerých členských štátoch, ktoré môžu byť relevantné pre aktiváciu nariadenia;

12. poukazuje na to, že druhy konania subjektov členských štátov relevantného pre uplatnenie režimu podmienenosti stanoveného v článku 4 nariadenia nevylučujú potenciálny význam iných situácií alebo konania orgánov, ktoré sú relevantné pre správne finančné riadenie rozpočtu Únie alebo ochranu finančných záujmov Únie;

13. zdôrazňuje význam spolupráce medzi inštitúciami EÚ, členskými štátmi, Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a Európskou prokuratúrou (EPPO); pripomína, že neúčinná alebo nevčasná spolupráca s Európskou prokuratúrou a úradom OLAF môže odôvodniť prijatie opatrení podľa nariadenia; zdôrazňuje, že v prípade Európskej prokuratúry zahŕňa účinná a včasná spolupráca nielen povinnosť vnútroštátnych orgánov aktívne pomáhať pri vyšetrovaní a stíhaní trestnej činnosti, ktoré vykonáva Európska prokuratúra, a podporovať ich, ale aj povinnosť vlády členského štátu zabezpečiť, aby boli jej európski a delegovaní prokurátori vymenovaní včas a nestranne; zastáva tiež názor, že systematické nedodržiavanie odporúčaní úradu OLAF môže predstavovať opomenutie podľa nariadenia;

14. pripomína, že identifikácia porušení zásad právneho štátu si vyžaduje objektívne, nestranné, spravodlivé a dôkladné kvalitatívne posúdenie zo strany Komisie, pri ktorom by sa mali zohľadniť relevantné informácie z dostupných zdrojov a od uznávaných inštitúcií vrátane rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie a príslušných vnútroštátnych a medzinárodných súdov, ako je Európsky súd pre ľudské práva, správ Dvora audítorov, výročnej správy Komisie o právnom štáte a porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície, správ úradu OLAF a prípadne Európskej prokuratúry, ako aj záverov a odporúčaní príslušných medzinárodných organizácií a sietí vrátane orgánov Rady Európy, ako je Skupina štátov Rady Európy proti korupcii (GRECO) a Benátska komisia, najmä jej zoznam kritérií právneho štátu, a európske siete najvyšších súdov a súdnych rád. vyzýva Komisiu, aby poskytla informácie o tom, ako bude zhromažďovať, analyzovať a hodnotiť tieto informácie pri príprave prípadov;

15. domnieva sa najmä, že výročná správa Komisie o právnom štáte, ako objektívne, nestranné, spravodlivé a kvalitatívne posúdenie porušení zásad právneho štátu, je veľmi dôležitým zdrojom informácií pre posúdenie Komisie podľa nariadenia; vyzýva Komisiu, aby do svojej výročnej správy o právnom štáte zahrnula časť venovanú prípadom, keď by porušenia zásady právneho štátu v členskom štáte mohli dostatočne priamym spôsobom ovplyvniť správne finančné riadenie rozpočtu Únie alebo ochranu finančných záujmov Únie alebo predstavovať závažné riziko takéhoto ovplyvnenia, a aby v usmerneniach objasnila, ako sa bude táto výročná správa systematicky používať na účely posúdenia Komisie podľa nariadenia;

16. vyzýva Komisiu, aby stanovila jasný, presný a používateľský ústretový systém pre podávanie sťažností, ako aj lehoty pre odpovede Komisie na tieto sťažnosti; zdôrazňuje, že občianska spoločnosť vrátane nezávislých mimovládnych organizácií a občanov a investigatívna žurnalistika a médiá založené na faktoch zohrávajú vedúcu úlohu pri odhaľovaní možných porušení zásad právneho štátu na miestnej a vnútroštátnej úrovni, a preto by mali byť zapojení do ich nahlasovania; pripomína, že je potrebné uplatňovať nariadenie spôsobom, ktorým sa zabezpečí ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie v súlade so zásadami stanovenými v smernici (EÚ) 2019/1937[7];

17. pripomína, že opatrenia podľa nariadenia sa prijmú v prípade, keď porušenia zásad právneho štátu v členskom štáte dostatočne priamym spôsobom ovplyvňujú správne finančné riadenie rozpočtu Únie alebo ochranu finančných záujmov Únie, alebo v prípadoch, keď existuje závažné riziko takéhoto ovplyvnenia; zdôrazňuje, že to znamená komplexný a aktívny prístup Komisie založený na riziku s cieľom chrániť výdavky Únie ešte pred uskutočnením skutočných platieb;

18. pripomína, že rozsah pôsobnosti nariadenia sa vzťahuje na činnosti všetkých vládnych subjektov vrátane organizácií členských štátov zriadených ako verejnoprávne subjekty alebo ako súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, ako sa stanovuje v nariadení o rozpočtových pravidlách; poukazuje na to, že akékoľvek zmeny v type riadenia subjektu povereného vykonávaním verejnej služby v členskom štáte nemôžu oslobodiť tento subjekt od povinnosti dodržiavať nariadenie;

Ochrana rozpočtu Únie

19. poukazuje na jasný vzťah medzi dodržiavaním zásad právneho štátu a efektívnym plnením rozpočtu Únie v súlade so zásadami správneho finančného riadenia, ktorými sú hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť, ako sa stanovuje v nariadení o rozpočtových pravidlách; pripomína, že podľa článku 5 nariadenia „Komisia overí, či sa dodržali uplatniteľné právne predpisy, a v prípade potreby prijme všetky vhodné opatrenia na ochranu rozpočtu Únie“;

20. pripomína, že nariadenie poskytuje jasné vymedzenie právneho štátu, ktorý sa musí chápať so zreteľom na ostatné hodnoty a zásady Únie vrátane základných práv a nediskriminácie; zastáva názor, že pretrvávajúce porušovania demokracie a základných práv vrátane štátom podporovanej diskriminácie menšín a útokov proti slobode médií a slobode združovania a zhromažďovania majú vplyv na projekty, ktoré sa členské štáty rozhodnú financovať z finančných prostriedkov Únie, a preto môžu mať dostatočne priamy vplyv na ochranu finančných záujmov Únie; vyzýva Komisiu, aby to zohľadnila vo svojich usmerneniach;

21. pripomína, že opatrenia podľa nariadenia sú potrebné najmä – nie však výlučne – v prípadoch, keď by iné postupy stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách, nariadení o spoločných ustanoveniach a ďalších odvetvových právnych predpisoch neumožňovali účinnejšiu ochranu rozpočtu Únie; zdôrazňuje, že to neznamená, že nariadenie sa má považovať za „poslednú možnosť“, ale že Komisia môže použiť širokú škálu postupov na ochranu finančných záujmov Únie, vrátane nariadenia, ktoré sa zvolia od prípadu k prípadu a v prípade potreby súbežne v závislosti od ich efektívnosti a účinnosti; vyzýva Komisiu, aby stanovila spôsob práce a procesné a technické normy, ktoré použije pri výbere nástrojov, ktoré sa majú používať;

22. poukazuje na to, že nariadenie sa vzťahuje na všetky fondy Únie a na „systémové“ porušovanie, ako aj na prípady vážneho ohrozenia správneho finančného riadenia rozpočtu Únie alebo ochrany finančných záujmov Únie, ktoré môže byť ťažké riešiť inými postupmi Únie, ktoré sa vzťahujú len na konkrétne výdavkové programy a týkajú sa vplyvov na rozpočet, ktoré už vznikli; zdôrazňuje, že nariadenie je jediným právnym predpisom EÚ, ktorý spája dodržiavanie zásady právneho štátu s rozpočtom EÚ; domnieva sa preto, že jeho jedinečné ustanovenia by sa mali v plnej miere uplatňovať, aby sa navyše k ochrane financií EÚ zabezpečila doplnková ochrana právneho štátu;

23. zdôrazňuje, že „systémové“ porušovania, napríklad tie, ktoré majú vplyv na fungovanie systému súdnictva, nezávislosť sudcov a súdov alebo neutralitu verejných orgánov alebo riadne fungovanie subjektov, ktoré majú mandát predchádzať a bojovať proti korupcii, podvodom, daňovým únikom a konfliktom záujmov, alebo porušujú zásadu zákazu zníženia úrovne ochrany[8], majú vo všeobecnosti dostatočne priamy vplyv na správne riadenie, vynakladanie a sledovanie finančných prostriedkov Únie; vyzýva Komisiu, aby objasnila kritéria na určenie opatrení v prípade systémového porušovania;

Prijímanie opatrení

24. pripomína, že v článkoch 6 a 7 nariadenia sa stanovujú všetky postupy a presný harmonogram prijímania a rušenia opatrení podľa nariadenia; zdôrazňuje, že postup prijímania a rušenia opatrení rešpektuje zásady objektivity, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania s členskými štátmi a má sa vykonávať na základe nestranného prístupu založeného na dôkazoch;

25. konštatuje, že v článku 6 ods. 4 nariadenia sa stanovuje, že Komisia si môže vyžiadať dodatočné informácie na účely svojho posúdenia, a to pred odoslaním písomného oznámenia, ako aj po jeho odoslaní; zdôrazňuje, že takéto žiadosti pred písomným oznámením by mali ostať výnimočné a jednorazové, aby sa neohrozil presný harmonogram prijímania opatrení stanovených v nariadení;

26. pripomína, že Rada je povinná konať na základe akéhokoľvek návrhu Komisie na prijatie primeraných opatrení podľa nariadenia v lehote jedného mesiaca, pričom túto lehotu možno vo výnimočných prípadoch predĺžiť najviac o ďalšie dva mesiace; domnieva sa, že Komisia by mala v záujme prijatia včasného rozhodnutia zabezpečiť, aby sa tieto lehoty v plnej miere dodržiavali; vyzýva Komisiu, aby poskytla informácie o tom, ako zabezpečí harmonizovaný prístup a jednotné uplatňovanie rozpočtovej podmienenosti vo všetkých svojich generálnych riaditeľstvách;

27. domnieva sa, že transparentnosť je nevyhnutná na posilnenie dôvery členských štátov a občanov v mechanizmus podmienenosti: zdôrazňuje, že posudzovanie jednotlivých a systémových porušení zásad právneho štátu si vyžaduje nestranné, spravodlivé a objektívne zaobchádzanie s členskými štátmi vrátane nestranného vyšetrovania založeného na dôkazoch; poukazuje na to, že každý krok postupu stanoveného v nariadení by sa preto mal uskutočniť úplne transparentným spôsobom; vyzýva Komisiu, aby vypracovala pravidlá a zásady transparentnosti, ktoré bude uplatňovať pri aktivácii mechanizmu podmienenosti;

28. pripomína, že opatrenia prijaté podľa nariadenia by mali byť primerané s ohľadom na skutočný alebo potenciálny vplyv na správne finančné riadenie rozpočtu Únie alebo finančné záujmy Únie, pričom sa zohľadní povaha, trvanie, závažnosť a rozsah porušení zásad právneho štátu; domnieva sa, že vo všeobecnosti bude závažnosť tohto vplyvu odrážať závažnosť porušení;

Ochrana konečných príjemcov a prijímateľov

29. pripomína, že podľa nariadenia je nevyhnutné náležite chrániť oprávnený záujem konečných príjemcov a prijímateľov;

30. pripomína, že pokiaľ sa v rozhodnutí o prijatí opatrení neuvádza inak, uloženie primeraných opatrení podľa  nariadenia nemá vplyv na povinnosti členských štátov voči oprávneným konečným príjemcom alebo prijímateľom vrátane povinnosti uskutočňovať platby;

31. zdôrazňuje, že v prípadoch, ako je závažná korupcia, nepotizmus, systémové podvody, neoprávnené väzby na politické strany a konflikty záujmov, a najmä v prípadoch odhalených systémom včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) stanoveným v nariadení o rozpočtových pravidlách alebo v rámci vyšetrovania úradom OLAF alebo Európskou prokuratúrou, by Komisia mala v jednotlivých prípadoch dôkladne posúdiť, či by sa platby konečným príjemcom a prijímateľom nemali zastaviť;

32. vyzýva Komisiu, aby vykonala článok 5 ods. 4 nariadenia a urýchlene zriadila webové sídlo alebo internetový portál obsahujúci informácie a usmernenia pre konečných príjemcov alebo prijímateľov, ako aj primerané nástroje, ktoré im umožnia informovať Komisiu o každom porušení zákonnej povinnosti pokračovať v platbách po prijatí opatrení podľa nariadenia, ako je napríklad jednoduchý, užívateľsky ústretový a štruktúrovaný formulár sťažnosti; vyzýva Komisiu, aby vysvetlila, ako zavedie efektívny a účinný mechanizmus pre žiadateľov, príjemcov a prijímateľov, ktorý bude v súlade s predpismi;

33. zdôrazňuje, že v rámci zdieľaného riadenia nemožno opatrenia podľa nariadenia považovať za opatrenia, ktoré majú vplyv na dostupnosť finančných prostriedkov na platby oprávnených nárokov prijímateľom; pripomína tiež, že členské štáty, ktorých sa tieto opatrenia týkajú, musia Komisii pravidelne podávať správy o plnení svojich povinností voči konečným príjemcom alebo prijímateľom;

34. vyzýva Komisiu, aby zanalyzovala všetky informácie, ktoré má k dispozícii, a to aj prostredníctvom digitálnych nástrojov sledovania, a urobila všetko, čo je v jej silách, aby zabezpečila, že sa každá suma oprávnene splatná subjektmi verejnej správy alebo členskými štátmi skutočne vyplatí  konečným príjemcom alebo prijímateľom, čo môže znamenať vykonanie finančných opráv znížením podpory Únie na programy v súlade s platnými odvetvovými a finančnými pravidlami;

35. žiada, aby Komisia zahrnula návrhy Parlamentu do konečnej verzie usmernení;

°

° °

36. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

 


 

STANOVISKO VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI (29.6.2021)

pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre kontrolu rozpočtu

k vytvoreniu usmernení pre uplatňovanie všeobecného režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie

(2021/2071(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Terry Reintke

(*) Pridružený výbor – článok 57 rokovacieho poriadku

 

 

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorské výbory zaradili do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. vyjadruje poľutovanie nad závermi Európskej rady z 10. a 11. decembra 2020 o nariadení o podmienenosti právnym štátom  a domnieva sa, že sú v rozpore s článkami 15 a 17 ZEÚ a článkom 288 ZFEÚ, pretože zavádzajú zbytočnú právnu neistotu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia sa zaviazala, že nenavrhne žiadne opatrenia podľa nariadenia, kým nevypracuje usmernenia, ktorých finalizácia je podmienená vynesením rozsudku Súdneho dvora v rámci žaloby o neplatnosť podanej Maďarskom a Poľskom; pripomína, že žaloby podané na Súdny dvor nemajú podľa zmlúv odkladný účinok;

2. zdôrazňuje, že opatrenia podľa tohto nariadenia sú potrebné najmä v prípadoch, keď by iné postupy stanovené v právnych predpisoch Únie neumožnili účinnejšiu ochranu rozpočtu Únie; pripomína, že v niektorých členských štátoch dochádza k závažnému, pretrvávajúcemu a systematickému porušovaniu hodnôt uvedených v článku 2 ZEÚ a že toto porušovanie pokračuje bez primeranej reakcie a ohrozuje finančné záujmy EÚ; pripomína, že Komisia by mala v plnej miere využívať aj všetky nástroje súboru nástrojov na podporu právneho štátu vrátane postupov v prípade nesplnenia povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ a postupov podľa článku 7 ZEÚ;

3. opakuje, že nariadenie o podmienenosti právnym štátom v znení, ktoré prijali spoluzákonodarcovia, nepredpokladá vypracovanie žiadnych usmernení, a preto jeho právna účinnosť od 1. januára 2021 nemôže byť podmienená prijatím takýchto usmernení; vyjadruje poľutovanie nad oneskorením, ku ktorému došlo potom, čo Komisia vypracovala usmernenia na uplatňovanie tohto nariadenia;

4. konštatuje, že po tom, ako sa Komisia rozhodla vypracovať tieto usmernenia, Parlament vo svojom uznesení z 25. marca 2021 o uplatňovaní nariadenia (EÚ, Euratom) 2020/2092 vyzval Komisiu, aby predložila usmernenia najneskôr do 1. júna 2021; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia predložila návrh usmernení na uplatňovanie nariadenia s viac ako dvojtýždňovým oneskorením; zastáva názor, že návrh usmernení v jeho súčasnej podobe len opakuje ustanovenia nariadenia, má malú alebo žiadnu pridanú hodnotu a neobsahuje žiadne dodatočné informácie, ktoré by mohli prispieť k riadnemu uplatňovaniu nariadenia; preto dospel k záveru, že usmernenia Komisie sú súčasťou taktiky odďaľovania uplatňovania nariadenia; domnieva sa, že pod zámienkou vyhnúť sa prípadnému zrušeniu opatrení prijatých podľa nariadenia Súdnym dvorom Komisia nerieši porušovanie demokracie, základných práv a zásad právneho štátu a zhoršovanie situácie v členských štátoch, ani nenapĺňa očakávania, pokiaľ ide o funkčnosť tohto nástroja; domnieva sa, že Komisia by mala štvrťročne podávať správy všetkým príslušným parlamentným výborom pôsobiacim v oblasti právneho štátu o nových a prebiehajúcich prípadoch, ktoré sú predmetom vyšetrovania;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia premrhala čas od nadobudnutia účinnosti nariadenia; naliehavo vyzýva Komisiu, aby konala bez ďalšieho oneskorenia pri uplatňovaní nariadenia a aby urýchlene a dôkladne vyšetrila všetky možné individuálne alebo systémové porušenia zásad právneho štátu v členských štátoch, ktoré dostatočne priamym spôsobom narušujú správne finančné riadenie rozpočtu Únie alebo ochranu finančných záujmov Únie, alebo ak existuje vážne riziko takéhoto narušenia; opakuje, že situácia v niektorých členských štátoch si už vyžaduje okamžité vyšetrovanie podľa nariadenia a začatie postupu v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia;

6. víta výzvu Komisii, aby konala, ktorú 23. júna 2021 zaslal jeho predseda; je pevne presvedčený, že Parlament musí pokračovať v potrebných prípravách proti Komisii v súlade s článkom 265 ZFEÚ; zastáva názor, že nečinnosť alebo pomalé konanie Komisie je silným politickým signálom nielen pre európske inštitúcie a členské štáty, ale aj pre európskych občanov;

7. pripomína, že usmernenia nesmú meniť, rozširovať ani zúžiť nariadenie a že musia rešpektovať zámer spoluzákonodarcov; zdôrazňuje, že zákonodarcovia nepredpokladali, že Komisia prijme usmernenia, vykonávacie alebo exekutívne akty s cieľom objasniť podmienky uplatňovania nariadenia; zdôrazňuje, že účelom usmernení je načrtnúť postup, definície a metodiku konkrétneho uplatňovania zo strany Komisie; žiada Komisiu, aby sa vyhla prísnym alebo vyčerpávajúcim definíciám pojmov, pretože by to bolo v rozpore s nariadením; domnieva sa, že výklad abstraktných pojmov je dynamický proces, ktorý nemožno vopred vymedziť v jednom dokumente; domnieva sa, že usmernenia by mali v plnej miere rešpektovať výklad príslušných pojmov Súdnym dvorom Európskej únie a Benátskou komisiou; poukazuje na povinnosť zabezpečiť dostupnosť finančných prostriedkov EÚ pre konečných prijímateľov v súlade s nariadením; vyzýva Komisiu, aby potvrdila, že porušenia zásad právneho štátu v členskom štáte, ktoré vyplývajú z rozhodnutí alebo udalostí, ktoré sa uskutočnili pred 1. januárom 2021, patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia, pokiaľ ich účinok stále trvá;

8. pripomína, že v súlade s nariadením Komisia pri posudzovaní možných porušení zásad právneho štátu zo strany členského štátu zohľadní relevantné informácie z dostupných zdrojov a uznaných inštitúcií vrátane rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, správ Dvora audítorov, výročnej správy Komisie o právnom štáte a jej porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície, správ Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a prípadne Európskej prokuratúry, ako aj záverov a odporúčaní príslušných medzinárodných organizácií a sietí, a to aj orgánov Rady Európy ako sú Skupina štátov Rady Európy proti korupcii (GRECO) a Benátska komisia, najmä jej zoznam kritérií právneho štátu, a európske siete najvyšších súdov a súdnych rád. Komisia by mohla v prípade potreby na účely vypracovania dôkladného kvalitatívneho posúdenia konzultovať s Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Benátskou komisiou;

9. domnieva sa, že cieľom výročnej správy Komisie o právnom štáte je zabezpečiť objektívne, nestranné, spravodlivé a kvalitatívne posúdenie porušení zásad právneho štátu a je dôležitým doplnkovým zdrojom na účely nariadenia; domnieva sa, že ak sa v záveroch výročných správ poukazuje na jednotlivé alebo systémové porušenia zásad právneho štátu, ktoré dostatočne priamo ovplyvňujú riadne finančné hospodárenie s rozpočtom Únie alebo ochranu finančných záujmov Únie, alebo hrozí, že budú mať vplyv na riadne finančné hospodárenie s rozpočtom Únie alebo na ochranu finančných záujmov Únie, mali by byť tieto porušenia priamo spojené s aktiváciou mechanizmu podmienenosti; žiada Komisiu, aby do svojej výročnej správy o právnom štáte zahrnula osobitnú časť s analýzou takýchto prípadov; vyzýva Komisiu, aby objasnila metodiku na vytvorenie jasného a priameho prepojenia medzi výročnými správami a mechanizmom podmienenosti, ak je to relevantné;

10. zdôrazňuje, že nezávislá občianska spoločnosť vrátane mimovládnych organizácií a občanov je v popredí pri odhaľovaní možných porušení zásad právneho štátu na miestnej a vnútroštátnej úrovni, a preto by mala byť zapojená do podávania správ; vyzýva Komisiu, aby v usmerneniach zriadila efektívne, používateľsky ústretové a ľahko dostupné internetové jednotné kontaktné miesto pre občanov a občiansku spoločnosť na oznamovanie prípadov podvodov a korupcie súvisiacich s fondmi EÚ, ako aj jednotlivých alebo systémových porušení vo svojom členskom štáte, ktoré zaručia dôvernosť a v prípade potreby povedú k ďalším vyšetrovaniam zo strany úradu OLAF, Európskej prokuratúry alebo Komisie a budú v súlade so smernicou o oznamovateľoch;

11. pripomína, že nariadenie stanovuje vymedzenie právneho štátu, v ktorom sa jasne uvádza, že ho treba chápať so zreteľom na ostatné hodnoty a zásady Únie zakotvené v článku 2 ZEÚ vrátane základných práv, ako je nediskriminácia; zastáva názor, že štátom sponzorovaná diskriminácia menšín má priamy vplyv na projekty, v prípade ktorých sa členské štáty rozhodnú či použijú alebo nepoužijú finančné prostriedky EÚ, a preto priamo ovplyvňuje ochranu finančných záujmov Únie;

12. domnieva sa, že transparentnosť je nevyhnutná na posilnenie dôvery členských štátov a občanov v mechanizmus podmienenosti: zdôrazňuje, že posudzovanie jednotlivých alebo systémových porušení zásad právneho štátu si vyžaduje nestranné, spravodlivé a objektívne zaobchádzanie s členskými štátmi vrátane nestranného vyšetrovania založeného na dôkazoch; poukazuje na to, že každý krok postupu podľa nariadenia by sa preto mal uskutočniť úplne transparentným spôsobom; vyzýva preto Komisiu, aby stanovila pravidlá a zásady transparentnosti, ktoré bude uplatňovať pri aktivácii mechanizmu podmienenosti;

13. žiada Komisiu, aby návrhy Parlamentu zahrnula do konečnej verzie usmernení.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

29.6.2021

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

52

12

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

52

+

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

Renew

Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in ‘t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

The Left

Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

12

-

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Milan Uhrík

 

2

0

ID

Peter Kofod

PPE

Nadine Morano

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 


 

LIST VÝBORU PRE ÚSTAVNÉ VECI

 

pán Johan Van Overtveldt

predseda

Výbor pre rozpočet

BRUSEL

pani Monika Hohlmeier

predsedníčka

Výbor pre kontrolu rozpočtu

BRUSEL

Vec: Stanovisko k vytvoreniu usmernení pre uplatňovanie všeobecného režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie (2021/2071(INI))

Vážení predsedovia,

Výbor pre ústavné veci predkladá Vašim výborom stanovisko v rámci uvedeného postupu. Výbor sa na schôdzi 15. júna 2021 rozhodol predložiť toto stanovisko vo forme listu.

Výbor pre ústavné veci záležitosť preskúmal na svojej schôdzi 22. júna 2021. Na tejto schôdzi[9] sa výbor rozhodol, že vyzve Výbor pre rozpočet a Výbor pre kontrolu rozpočtu (CJ13), aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu uznesenia, ktorý prijmú, tieto návrhy.

S úctou

Antonio Tajani


NÁVRHY

1. víta nadobudnutie účinnosti nariadenia o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch (nariadenie) k 1. januáru 2021 a pripomína, že je záväzné v celom rozsahu pre všetky viazané a platobné rozpočtové prostriedky vo všetkých členských štátoch, ako aj pre inštitúcie EÚ, a to aj v prípade nástroja Next Generation EU; domnieva sa preto, že usmernenia pre uplatňovanie všeobecného režimu podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie sú nadbytočné, pričom existuje riziko, že zúžia rozsah pôsobnosti nariadenia;

 

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia zatiaľ tento nástroj nevyužila napriek mnohým porušeniam zásady právneho štátu, ktoré sa uvádzajú v prvej správe Komisie o právnom štáte za rok 2020 a ktoré majú vplyv na správne finančné riadenie rozpočtu; pripomína, že Komisia je viazaná zmluvami a musí zabezpečiť riadne uplatňovanie práva EÚ; žiada preto Komisiu, aby nariadenie bezodkladne, v plnej miere a iniciatívne presadzovala v súvislosti so všetkými fondmi a programami EÚ;

 

3. pripomína, že v súlade s článkom 15 ods. 1 ZEÚ Európska rada nemá legislatívnu funkciu; domnieva sa preto, že žiadne politické vyhlásenie Európskej rady nemožno považovať za výklad právnych predpisov, keďže výkladom je poverený Súdny dvor Európskej únie;

 

4. pripomína, že výročná správa o právnom štáte je samostatným nástrojom, ktorý dopĺňa nariadenie o podmienenosti právneho štátu, vyzýva však Komisiu, aby využila zistenia výročnej správy vo svojom posúdení na účely nariadenia;

 

5. víta skutočnosť, že „európske práva a hodnoty vrátane právneho štátu“ sú jednou z tém diskusie na Konferencii o budúcnosti Európy; vyzýva konferenciu, aby začala dôkladnú diskusiu a úvahu o účinnosti existujúcich nástrojov EÚ na monitorovanie, prevenciu a riešenie porušovaní hodnôt EÚ a aby predložila konkrétne návrhy na posilnenie súboru nástrojov EÚ.


 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

 

53

+

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Adam Jarubas, Georgios Kyrtsos, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Karlo Ressler, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Michal Wiezik, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Katalin Cseh, Pascal Durand, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Margarida Marques, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Mikuláš Peksa, Viola Von Cramon-Taubadel

 

11

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Vincenzo Sofo

ID

Matteo Adinolfi, Valentino Grant, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

 

2

0

ID

Anna Bonfrisco

NI

Mislav Kolakušić

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 


INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

1.7.2021

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

53

11

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, David Cormand, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Margarida Marques, Alin Mituța, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Vincenzo Sofo, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Michal Wiezik, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Katalin Cseh, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Adam Jarubas, Georgios Kyrtsos, Marian-Jean Marinescu, Jörg Meuthen, Mikuláš Peksa, Elżbieta Rafalska, Viola Von Cramon-Taubadel

 

 

Posledná úprava: 5. júla 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia