PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter Protokola o izvajanju k navedenemu sporazumu

15.7.2021 - (06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037(NLE)) - ***

Odbor za ribištvo
Poročevalec: Pierre Karleskind

Postopek : 2021/0037(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0233/2021
Predložena besedila :
A9-0233/2021
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter Protokola o izvajanju k navedenemu sporazumu

(06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06566/2021),

 ob upoštevanju osnutka sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter protokola o izvajanju k navedenemu sporazumu (06380/2021),

 ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43(2) ter točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0073/2020),

 ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ...[1] o osnutku sklepa,

 ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za proračun,

 ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A9-0233/2021),

1. odobri sklenitev sporazuma in protokola;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Grenlandije ter Danske.

 


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

 

Evropska unija in Grenlandija imata zelo tesne odnose na področju ribištva in razvoja. Grenlandija je zaradi povezave z Dansko zgodovinska partnerica Unije. Leta 1973 se je namreč skupaj z Dansko pridružila Evropski gospodarski skupnosti (EGS). Po referendumu leta 1982 o članstvu v tej skupnosti pa jo je leta 1985 zapustila. Od takrat se z Grenlandijo, ki sodi med čezmorska ozemlja, pridružena Evropski uniji, sklepajo partnerstva na področju ribištva. Grenlandija je tudi zaradi svojega geostrateškega položaja v Arktičnem oceanu privilegirana partnerica.

Odnosi med EU in Grenlandijo na področju ribištva

Sporazum o ribištvu je bil vključen v pogajanja o izstopu Grenlandije iz EGS in dogovorjen je bil niz protokolov k sporazumu, ki vključujejo obdobje do leta 2007. Tega leta sta obe strani sklenili sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju za obdobje šestih let, ki se je leta 2012 samodejno podaljšal za novih šest let. Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu je bil sklenjen 11. januarja 2021 in je v postopku ratifikacije. Pomemben sestavni del odnosov na področju ribištva med EU in Grenlandijo je Protokol št. 34 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa, da se za uvoz grenlandskih ribiških proizvodov ne zaračunavajo carine, če so možnosti dostopa do grenlandskih ribolovnih območij za EU zadovoljive.

Mnenje poročevalca

Poročevalec želi najprej poudariti posebnosti v sporazumih o ribištvu z Grenlandijo. V nasprotju z drugimi sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju ali sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu so v protokolih med EU in Grenlandijo navedene le okvirne ribolovne možnosti, o dokončnih pa se vsako leto pogaja skupni odbor. Sporazum z Grenlandijo hkrati omogoča izmenjavo kvot z Norveško in Ferskimi otoki, zato ima osrednjo vlogo v odnosih na področju ribištva na tem geografskem območju. Sporazumi in protokoli z Grenlandijo so dejansko povezani z odnosi na področju ribištva z Norveško in Ferskimi otoki. Prenos kvot je teoretično možen tudi z Islandijo, vendar se v praksi ne izvaja.

Prejšnji sporazum in protokol

Poročevalec se je seznanil s predhodno in naknadno ocenjevalno študijo sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Grenlandijo[2]. V naknadni oceni je predstavljeno stanje in izpostavljene nekatere pomanjkljivosti prejšnjega sporazuma in protokola. Poročevalec poudarja, da ta sporazum prinaša socialno-ekonomske koristi grenlandskemu in evropskemu ribiškemu sektorju tako pri neposrednem kot pri posrednem zaposlovanju ter bruto dodano vrednost od dejavnosti evropske flote v grenlandskih vodah. Tudi finančni prispevek Evropske unije za sektorsko podporo prispeva k razvoju grenlandskega sektorja. Poročevalec vseeno opaža pomanjkanje znanstvenih podatkov in zmogljivosti za njihovo analizo, kar je potrebno za ustrezno upravljanje staležev in natančno oceno presežka. Slednje je še posebej pomembno, saj lahko plovila EU lovijo zgolj staleže, ki jih ne izkorišča lokalni sektor. Tako je bistvenega pomena, da se presežek izračuna pravilno, saj je treba poskrbeti za trajnost virov.

 

Novi sporazum in protokol

 

Poročevalec predlaga odobritev novega sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Grenlandijo ter njegovega protokola. Seznanjen je s predhodno oceno, kjer je posebej poudarjeno, da je treba pri pogajanjih o novem sporazumu in protokolu bolje uskladiti ribolovne možnosti in znanstvena mnenja, omogočiti več prožnosti pri ulovu, zmanjšati kvoto za prilov in določiti šestletno trajanje protokola. Tako novi sporazum in protokol omogočata ribolovne možnosti v grenlandskih vodah za dvanajst evropskih plovil in osem vrst: trsko, pelagičnega in pridnenega rdečega okuna, grenlandsko morsko ploščo, severno kozico, repaka, kapelana in skušo. Sporazum bo veljal štiri leta z možnostjo podaljšanja za nadaljnji dve leti ter določa letno finančno nadomestilo EU v višini 16 521 754 EUR, od katerih se 2 931 000 EUR nameni za podporo in razvoj grenlandskega ribiškega sektorja. Poročevalec ugotavlja, da so se ribolovne možnosti flote EU povprečno zmanjšale za 5 % v primerjavi s prehodnim protokolom. Opozarja tudi, da sporazum velja štiri leta in ga je mogoče podaljšati še za dve leti, kar pa ne omogoča enake jasnosti kot šestletni protokol, priporočen v predhodni oceni. Poleg tega poročevalec ugotavlja, da se je finančni prispevek EU v primerjavi s prejšnjim protokolom s 16 099 978 EUR zvišal na 16 521 754 EUR, pri čemer ostaja delež za sektorsko podporo nespremenjen, referenčne cene za ribolovna dovoljenja za lastnike plovil iz EU pa so višje.

 

Poročevalec obžaluje, da sta se sporazum in protokol lahko začela začasno izvajati šele po podpisu sporazuma 22. aprila 2021, delno zaradi volitev na Grenlandiji 6. aprila 2021 in oblikovanja nove vlade. Tako subjekti iz EU skoraj štiri mesece niso mogli loviti v grenlandskih vodah.

 

Poleg tega so pogajanja o sporazumu in njegovem protokolu potekala vzporedno s pogajanji o trgovinskem sporazumu in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, kar je povzročilo zamudo pri sklenitvi sporazuma. Izhodišče Grenlandije pri teh pogajanjih je bilo, da je treba ribolovne možnosti flote EU zmanjšati za 30 %. Na splošno želi poročevalec poudariti, da so se zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije zamajali vsi odnosi z državami severnega Atlantika, čemur je treba posvetiti posebno pozornost. Glede na njene dolgotrajne vezi z EU in geostrateško lego na Arktiki je pomembno, da ohranimo odnose z Grenlandijo, tudi v okviru prihodnje strategije EU za Arktiko.

Priporočila in pozivi Komisiji

Poročevalec je za Komisijo pripravil različna priporočila in pozive za izvajanje sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegovega protokola, od boljšega zbiranja in analize podatkov do potrebe, da se ribiškemu sektorju EU nudijo jasnejše možnosti in zagotovi podaljšanja protokola. Sporazum in njegov protokol je treba vključiti v splošni okvir strategije za dosego ciljev o trajnosti, varstvu biotske raznovrstnosti in boju proti globalnemu segrevanju. Pri izvajanju sporazuma se je treba uskladiti s ciljem evropskega zelenega dogovora ter s cilji in načeli skupne ribiške politike. Sporazum je treba upoštevati pri oblikovanju geostrateškega položaja EU v Arktičnem oceanu. Po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije je treba zlasti stabilizirati in razjasniti odnose v ribištvu s partnericami v regiji.

Poleg tega poročevalec poziva, naj se kvote, ki se zaradi zamude pri začasni uporabi sporazuma ne bodo porabile, delno ali v celoti prenesejo v leto 2022, s čimer bi se nadomestili štirje meseci, ki jih je izgubila flota EU. Prav tako je treba zlasti pri sektorski podpori posebno pozornost nameniti izgubljenim ribiškim mrežam, zbiranju morskih odpadkov, morskim ekosistemom in ranljivim vrstam, določanju habitatov in prilovu ptic. Priporoča tudi, naj se finančni prispevek EU za sektorsko podporo nameni za boljše zbiranje in analizo podatkov, saj je to nujno potrebno za učinkovito oceno presežka. Nazadnje poročevalec poudarja, da mora Komisija obveščati Parlament o vseh fazah izvajanja sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegovega protokola.


 

 

MNENJE ODBORA ZA PRORAČUN (25.5.2021)

za Odbor za ribištvo

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter njegovega protokola o izvajanju

(COM(2021)0072 – C9 – 2021/0037(NLE))

Pripravljavka mnenja: Elisabetta Gualmini

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sedanji Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo ter vladama Grenlandije in Danske (v nadaljnjem besedilu: sporazum o partnerstvu) je bil podpisan 28. junija 2007 in je začel veljati 2. novembra 2007 za obdobje šestih let, ki se samodejno podaljšuje vsakih šest let. Zadnje podaljšanje je začelo veljati 1. januarja 2019 in zato še vedno velja.

Zadnji petletni protokol[3], ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, ki so predvideni v sporazumu o partnerstvu, je začel veljati 1. januarja 2016 in se je iztekel 31. decembra 2020.

 

Pogajalci so 11. januarja 2021 parafirali nov sporazum med Evropsko unijo na eni strani ter vladama Grenlandije in Danske na drugi strani ter Protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka.

 

Novi sporazum razveljavlja in nadomešča obstoječi sporazum, ki je začel veljati 28. junija 2007; velja za obdobje šestih let (2021–2026) od datuma začetka njegove začasne uporabe z možnostjo podaljšanja s tihim soglasjem. Novi protokol velja za obdobje štirih let (2021–2024) od datuma začetka začasne uporabe, ki je določen v členu 15, tj. od datuma, ko ga pogodbenice podpišejo, in se lahko podaljša za dve leti, če se pogodbenice tako dogovorijo.

 

Cilj protokola je plovilom Evropske unije dodeliti ribolovne možnosti v grenlandskih vodah na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja ter ob upoštevanju priporočil Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES), Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO) in Komisije za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC). Namen je tudi okrepiti sodelovanje med Evropsko unijo in Grenlandijo, da se v interesu obeh pogodbenic vzpostavi partnerski okvir za razvoj trajnostne ribiške politike in odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov na ribolovnem območju grenlandskih voda.

 

Vrste, ki jih zajema novi protokol, so trska, pelagični rdeči okun, pridneni rdeči okun, grenlandska morska plošča, severna kozica, repak, kapelan in skuša. Novi protokol določa ribolovne možnosti za 12 plovil. Šest držav članic EU ima neposreden ribolovni interes v novem protokolu, in sicer Danska, Francija, Nemčija, Poljska, Litva in Švedska ter v manjši meri Španija in Portugalska.

Letni finančni prispevek Evropske unije je 16 521 754 EUR in temelji na:

(a) letnem znesku za dostop do ribolovnih virov za kategorije iz protokola v višini 13 590 754 EUR za čas veljavnosti protokola;

(b) podpori za razvoj sektorske ribiške politike Grenlandije v višini 2 931 000 EUR za čas veljavnosti protokola. Ta podpora je v skladu s cilji nacionalne politike trajnostnega upravljanja morskih ribolovnih virov Grenlandije za celotno obdobje veljavnosti protokola.

Letni znesek za odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil je določen v letnem proračunskem postopku, vključno z vrstico za rezervo za protokole, ki še ne začnejo veljati na začetku leta.

******

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter njegovega protokola o izvajanju.


POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter njegov protokol o izvajanju

Referenčni dokumenti

06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037(NLE)

Pristojni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

26.4.2021

Pripravljavec/-ka mnenja

 Datum imenovanja

Elisabetta Gualmini

22.3.2021

Obravnava v odboru

10.5.2021

 

 

 

Datum sprejetja

31.5.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

1

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Joanis Lagos (Ioannis Lagos), Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Mario Furore, Jens Geier, Henrike Hahn

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Hélène Laporte

NI

Mario Furore

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

1

-

NI

Joanis Lagos (Ioannis Lagos)

 

4

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

The Left

Silvia Modig

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 


 

 

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter njegov protokol o izvajanju

Referenčni dokumenti

06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

23.4.2021

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

PECH

26.4.2021

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

26.4.2021

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Pierre Karleskind

4.3.2021

 

 

 

Obravnava v odboru

17.6.2021

 

 

 

Datum sprejetja

12.7.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

1

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Ladislav Ilčić, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, João Pimenta Lopes, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Emma Wiesner, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Valentino Grant, Ska Keller, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elżbieta Rafalska

Datum predložitve

15.7.2021

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

24

+

ECR

Ladislav Ilčić, Bert-Jan Ruissen

ID

France Jamet

PPE

François-Xavier Bellamy, Maria da Graça Carvalho, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Emma Wiesner

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

The Left

João Pimenta Lopes

Verts/ALE

Rosa D'Amato, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

1

-

ECR

Anja Hazekamp

 

3

0

ID

Rosanna Conte, Valentino Grant

Verts/ALE

Francisco Guerreiro

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 1. september 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov