Procedură : 2021/0037M(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0235/2021

Texte depuse :

A9-0235/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/10/2021 - 9

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0400

<Date>{15/07/2021}15.7.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0235/2021</NoDocSe>
PDF 182kWORD 54k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte, precum și a protocolului de punere în aplicare a acordului</Titre>

<DocRef>(06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037M(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Comisia pentru pescuit</Commission>

Raportor: <Depute>Pierre Karleskind</Depute>

PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte, precum și a protocolului de punere în aplicare a acordului

(06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037M(NLE))

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06566/2021),

 având în vedere proiectul de Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte, și Protocolul de punere în aplicare a acordului (06380/2021),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0073/2020),

 având în vedere titlul II din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului (PCP)[1],

 având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe[2].

 având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din ...[3] referitoare la proiectul de decizie,

 având în vedere articolul 62 din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării,

 având în vedere Convenția Comisiei pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (CPANE),

 având în vedere Convenția Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO),

 având în vedere Convenția privind protecția mediului marin al Atlanticului de Nord-Est (Convenția OSPAR),

 având în vedere Acordul pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic,

 având în vedere Protocolul (nr. 34) cu privire la regimul special aplicabil Groenlandei,

 având în vedere Declarația de la Ottawa privind înființarea Consiliului Arctic,

 având în vedere poziția sa din 31 ianuarie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”)[4],

 având în vedere raportul din 9 august 2019 intitulat „Ex ante and ex post evaluation study of the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Greenland” (Studiu de evaluare ex ante și ex post a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Groenlanda),

 având în vedere articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A9-0235/2021),

A. întrucât UE a stabilit obiective în materie de sustenabilitate ale Pactului verde european și ale strategiilor sale „De la fermă la consumator” și în domeniul biodiversității pentru 2030, precum și angajamentele internaționale ale UE, inclusiv în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), în special a ODD 14 privind protecția resurselor și a mediului marin;

B. întrucât schimbările climatice au un impact asupra ecosistemelor și resurselor marine;

C. întrucât articolul 62 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării prevede că un stat de coastă trebuie să autorizeze alte state, prin intermediul unor acorduri sau înțelegeri, să exploateze volumul excedentar de capturi permise („surplus”);

D. întrucât Acordul pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic interzice pescuitul comercial timp de 16 ani;

E. întrucât UE și Groenlanda, prin Danemarca, fac parte din organizațiile regionale de gestionare a pescuitului (ORGP), CPANE și NAFO;

F. întrucât UE întreține relații strânse cu Groenlanda; întrucât Groenlanda face parte din țările și teritoriile de peste mări asociate cu UE și întrucât parteneriatele în domeniul pescuitului dintre UE și Groenlanda există din 1984;

G. întrucât Protocolul (nr. 34) privind regimul special pentru Groenlanda leagă tarifele preferențiale de pe piața europeană pentru produsele pescărești originare din Groenlanda de accesul navelor europene la zonele de pescuit groenlandeze;

H. întrucât acest acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil (APPS), posibilitățile de pescuit are un caracter special care înseamnă că posibilitățile de pescuit sunt negociate anual și care permite transferuri de cote cu Norvegia și Insulele Feroe;

I. întrucât evaluarea ex-post a protocolului anterior și evaluarea ex-ante a concluzionat că negocierile privind un nou acord și un nou protocol care să asigure o mai bună corelare între posibilitățile de pescuit și avizele științifice, o mai mare flexibilitate pentru capturi și o cotă redusă pentru capturile accidentale, precum și o durată a protocolului de 6 ani;

J. întrucât un APPS cu Groenlanda este important pentru navele europene care pescuiesc în apele Groenlandei și pentru flotele statelor membre care beneficiază direct sau indirect de pe urma acordului și a transferurilor de cote;

K. întrucât noul acord și noul protocol permit unui număr de douăsprezece nave europene să exploateze posibilitățile de pescuit în apele Groenlandei pentru opt specii (codul, sebasta pelagică, sebasta demersală, halibutul negru, crevetele nordic, grenadierul, capelinul și macroul), pentru o perioadă de patru ani, care poate fi reînnoită pentru doi ani, sub rezerva unei compensații financiare anuale din partea UE în valoare de 16 521 754 EUR, din care 2 931 000 EUR sunt alocați pentru sprijinirea și dezvoltarea sectorului pescuitului din Groenlanda;

Acordul și protocolul anterioare

1. remarcă beneficiile socioeconomice din acordul anterior în ceea ce privește ocuparea directă și indirectă a forței de muncă și valoarea adăugată brută generate de operațiunile flotei UE în apele Groenlandei, atât pentru sectorul groenlandez, cât și pentru sectorul european al pescuitului;

2. este preocupat de faptul că capturile totale admisibile stabilite de Groenlanda pentru mai multe stocuri enumerate în protocolul anterior au depășit avizele științifice; subliniază că ponderea UE din aceste posibilități de pescuit reprezintă doar o parte relativ mică;

3. apreciază că autoritățile groenlandeze utilizează contribuția financiară sectorială a Groenlandei pentru administrarea, controlul sau cercetarea științifică;

4. este preocupat, cu toate acestea, de lipsa datelor științifice necesare pentru a elabora estimări exacte ale nivelurilor stocurilor;

Noul acord și noul protocol

5. ia act de natura complexă a negocierilor și de contextul în care au avut loc, ele fiind marcate de negocierea în paralel a acordului cu Regatul Unit, ceea ce reprezenta o sursă de incertitudine, la care se adăugau anumite provocări politice interne cu care se confrunta Groenlanda; reamintește că poziția inițială a Groenlandei în cadrul acestor negocieri a fost de a reduce cotele navelor europene cu 30 %; constată că această propunere de reducere a posibilităților de pescuit a fost motivată de dorința Groenlandei de a-și dezvolta în continuare sectorul pescuitului;

6. ia act de reducerea medie a cotelor cu 5 % comparativ cu protocolul anterior;

7. regretă faptul că operatorii europeni nu au putut pescui în apele Groenlandei aproape patru luni, până la aplicarea provizorie a acordului, care a fost semnat abia la 22 aprilie 2021 din cauza alegerilor din Groenlanda și a necesității de a forma un guvern;

8. ia act de faptul că posibilitățile de pescuit pentru macrou sunt condiționate de participarea statelor de coastă în calitate de semnatare a Acordului statelor de coastă privind gestionarea macroului și că posibilitățile de pescuit pentru sebastă trebuie să fie în conformitate cu acordul de gestionare și cu deciziile adoptate în cadrul NEAFC;

9. ia act de faptul că 600 de tone de capturi accidentale sunt prevăzute în protocol, ceea ce reprezintă o scădere semnificativă în comparație cu protocolul anterior; subliniază că toate capturile, inclusiv capturile accidentale și cele aruncate înapoi în mare, trebuie înregistrate și raportate pe specii, în conformitate cu legislația groenlandeză aplicabilă;

10. salută obiectivele de sustenabilitate ale acordului și cooperarea în lupta împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat;

11. este preocupat de durata de 4 + 2 ani și de incertitudinea reînnoirii protocolului după 4 ani, ceea ce poate reprezenta o lipsă de claritate pentru navele europene;

12. constată că compensația financiară a Uniunii este mai mare decât în protocolul anterior, că partea alocată sprijinului sectorial rămâne aceeași și că prețurile de referință pentru autorizațiile de pescuit ale proprietarilor de nave sunt mai ridicate;

Groenlanda ca actor strategic în Atlanticul de Nord și în regiunea arctică

13. constată că Brexitul a destabilizat relațiile dintre țările Atlanticului de Nord;

14. afirmă că ieșirea Regatului Unit din UE și consecințele care decurg din aceasta pentru activitățile de pescuit din Marea Nordului și Atlanticul de Nord-Est nu ar trebui folosite ca pretext pentru a manipula distribuția cotelor în acordurile nordice, ci mai degrabă ar trebui să respecte distribuția posibilităților de pescuit care a evoluat de-a lungul timpului, bazată întotdeauna pe cele mai bune date și avize științifice disponibile;

15. reamintește situația geostrategică a Groenlandei în regiunea arctică; subliniază importanța relațiilor cu Groenlanda ca parte a unei strategii a UE pentru regiunea arctică și în lupta împotriva pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Arcticii;

Recomandări și solicitări adresate Comisiei Europene

16. recomandă și solicită Comisiei Europene:

(a) să informeze Parlamentul European cu privire la punerea în aplicare a acordului și a protocolului;

(b) să se asigure că punerea în aplicare a acordului și a protocolului la acesta contribuie la atenuarea încălzirii globale și la adaptarea la efectele sale din ce în ce mai resimțite, la conservarea și refacerea biodiversității și la obiectivele de sustenabilitate ale Pactului verde și este aliniată la obiectivele PCP;

(c) să asigure aplicarea abordării precaute stocurilor exploatate în prezent și stocurilor specifice, cum ar fi codul, sebasta și halibutul negru;

(d) să îmbunătățească colectarea și analiza datelor și modernizarea controalelor cu ajutorul contribuției financiare a Uniunii dedicate sprijinului sectorial, pentru a asigura gestionarea sustenabilă a stocurilor pescuite de Uniune și pentru a se asigura că cotele alocate navelor europene corespund „excedentelor”;

(e) să asigure îmbunătățirea datelor disponibile privind dimensiunea flotei și efortul de pescuit ale flotelor de pescuit de subzistență și artizanale ale Groenlandei;

(f) să se asigure că protocolul este reînnoit pentru o perioadă de 2 ani în termen de 4 ani și să facă totul pentru a garanta că navele europene pot continua să opereze în apele Groenlandei în mod permanent;

(g) să depună toate eforturile pentru a se asigura că stabilirea anuală a cotelor nu conduce la o reducere a posibilităților de pescuit stabilite în protocol, cu excepția cazului în care avizele științifice demonstrează necesitatea imperativă de a le reduce;

(h) să transfere integral sau parțial cotele neutilizate din cauza întârzierii în aplicarea provizorie a acordului în 2022, în conformitate cu cele mai bune avize științifice;

(i) să încurajeze Groenlanda să semneze Acordul de partajare al statelor de coastă privind gestionarea macroului;

(j) să acorde o atenție deosebită plaselor de pescuit pierdute, colectării deșeurilor marine, ecosistemelor marine și speciilor vulnerabile, identificării habitatelor și capturilor accidentale de păsări, în special în cadrul sprijinului sectorial;

(k) să îmbunătățească legătura dintre APPS UE-Groenlanda și Decizia de asociere peste mări;

(l) să îmbunătățească claritatea și transparența între diferitele instrumente internaționale de gestionare a stocurilor din regiune, cum ar fi ORGP și acordurile încheiate de statele de coastă pentru gestionarea anumitor stocuri; subliniază, în acest context, importanța respectării recomandărilor științifice, inclusiv a efectelor schimbărilor climatice, precum și a îmbunătățirii proceselor decizionale din ORGP, inclusiv a normelor de control al exploatării;

(m) să lanseze o reflecție pe termen lung pentru a formaliza relațiile cu partenerii noștri din regiune și pentru a reduce instabilitatea creată de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, în special în domeniul pescuitului;

(n) să stabilească o reflecție pe termen lung privind legătura dintre APPS cu Groenlanda și acordurile în domeniul pescuitului încheiate cu Norvegia, inclusiv interdependența lor;

(o) să țină seama pe deplin de APPS atunci când stabilește o poziție geostrategică a UE în Oceanul Arctic;

 

°

° °

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Groenlandei și Danemarcei.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

12.7.2021

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

4

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Ladislav Ilčić, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, João Pimenta Lopes, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Emma Wiesner, Theodoros Zagorakis

Membri supleanți prezenți la votul final

Valentino Grant, Ska Keller, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elżbieta Rafalska

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

24

+

ECR

Ladislav Ilčić, Bert-Jan Ruissen

ID

France Jamet

PPE

François-Xavier Bellamy, Maria da Graça Carvalho, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Emma Wiesner

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

The Left

João Pimenta Lopes

Verts/ALE

Rosa D'Amato, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

0

-

 

 

 

4

0

ID

Rosanna Conte, Valentino Grant

The Left

Anja Hazekamp

Verts/ALE

Francisco Guerreiro

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

[1] JO L 354, 28.12.2013, p. 22.

[2] JO L 347, 28.12.2017, p. 81.

[3] Texte adoptate, P9_TA(0000)0000.

[4] JO C 411, 27.11.2020, p. 698.

Ultima actualizare: 1 septembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate