ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета с цел привеждането му в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни

16.7.2021 - (COM(2021)0020 – C9‑0005/2021 – 2021/0008(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Йерун Ленарс
(Опростена процедура – член 52, параграф 1 от Правилника за дейността)


Процедура : 2021/0008(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0236/2021
Внесени текстове :
A9-0236/2021
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета с цел привеждането му в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни

(COM(2021)0020 – C9‑0005/2021 – 2021/0008(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2021)0020),

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 16, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C9‑0005/2021),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0236/2021),

1. приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета с цел привеждането му в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни

Позовавания

COM(2021)0020 – C9-0005/2021 – 2021/0008(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.1.2021

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

LIBE

8.2.2021

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

JURI

8.2.2021

 

 

 

Недадени становища

 Дата на решението

JURI

12.4.2021

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Jeroen Lenaers

22.3.2021

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

25.2.2021

Разглеждане в комисия

14.7.2021

 

 

 

Дата на приемане

14.7.2021

 

 

 

Дата на внасяне

16.7.2021

 

Последно осъвременяване: 31 август 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност