BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA for så vidt angår tilpasning til EU-

16.7.2021 - (COM(2021)0020 – C9–0005/2021 – 2021/0008(COD)) - ***I

reglerne om beskyttelse af personoplysninger
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Jeroen Lenaers
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 52, stk. 1))


Procedure : 2021/0008(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0236/2021
Indgivne tekster :
A9-0236/2021
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA for så vidt angår tilpasning til EU-

reglerne om beskyttelse af personoplysninger

(COM(2021)0020 – C9–0005/2021 – 2021/0008(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2021)0020),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 16, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9‑0005/2021),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9‑0236/2021),

1. vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ændring af Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA for så vidt angår tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger

Referencer

COM(2021)0020 – C9-0005/2021 – 2021/0008(COD)

Dato for høring af EP

20.1.2021

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

8.2.2021

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

8.2.2021

 

 

 

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

JURI

12.4.2021

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Jeroen Lenaers

22.3.2021

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

25.2.2021

Behandling i udvalg

14.7.2021

 

 

 

Dato for vedtagelse

14.7.2021

 

 

 

Dato for indgivelse

16.7.2021

 

 

Seneste opdatering: 10. august 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik