Tuarascáil - A9-0236/2021Tuarascáil
A9-0236/2021

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Réime 2002/465/CGB ón gComhairle, a mhéid a bhaineann lena hailíniú le rialacha an Aontais maidir le sonraí pearsanta a chosaint

16.7.2021 - (COM(2021)0020 – C9‑0005/2021 – 2021/0008(COD)) - ***I

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
Rapóirtéir don tuairim: Jeroen Lenaers
(Nós imeachta simplithe – Riail 52(1) de na Rialacha Nós Imeachta)


Nós Imeachta : 2021/0008(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
A9-0236/2021
Téacsanna arna gcur síos :
A9-0236/2021
Díospóireachtaí :
Téacsanna arna nglacadh :

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Réime 2002/465/CGB ón gComhairle, a mhéid a bhaineann lena hailíniú le rialacha an Aontais maidir le sonraí pearsanta a chosaint

(COM(2021)0020 – C9‑0005/2021 – 2021/0008(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2021)0020),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 16(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9‑/2021),

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A9-0236/2021),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh, lena nglacann sí ceannas ar thogra an Choimisiúin;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Leasú a dhéanamh ar Chinneadh Réime 2002/465/CGB ón gComhairle, a mhéid a bhaineann lena hailíniú le rialacha an Aontais maidir le sonraí pearsanta a chosaint

Tagairtí

COM(2021)0020 – C9-0005/2021 – 2021/0008(COD)

Dáta tíolactha chun PE

20.1.2021

 

 

 

An coiste freagrach

 Dáta a fógraíodh sa seisiún iomlánach

LIBE

8.2.2021

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim uathu

 Dáta a fógraíodh sa seisiún iomlánach

JURI

8.2.2021

 

 

 

Gan tuairim a thabhairt

 Dáta an chinnidh

JURI

12.4.2021

 

 

 

Rapóirtéirí:

 Dáta an cheapacháin

Jeroen Lenaers

22.3.2021

 

 

 

Nós Imeachta simplithe – dáta an chinnidh

25.2.2021

Pléite sa choiste

14.7.2021

 

 

 

Dáta an ghlactha

14.7.2021

 

 

 

Dáta don chur síos

16.7.2021

 

 

An nuashonrú is déanaí: 5 Lúnasa 2021
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais