POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2002/465/PNZ v zvezi z njegovo uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov

16.7.2021 - (COM(2021)0020 – C9-0005/2021 – 2021/0008(COD)) - ***I

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Jeroen Lenaers
(Poenostavljeni postopek – člen 52(1) Poslovnika)


Postopek : 2021/0008(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0236/2021
Predložena besedila :
A9-0236/2021
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2002/465/PNZ v zvezi z njegovo uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov

(COM(2021)0020 – C9-0005/2021 – 2021/0008(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2021)0020),

 ob upoštevanju člena 294(2) in člena 16(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0005/2021),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A9-0236/2021),

1. sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba Okvirnega sklepa Sveta 2002/465/PNZ v zvezi z njegovo uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov

Referenčni dokumenti

COM(2021)0020 – C9-0005/2021 – 2021/0008(COD)

Datum predložitve EP

20.1.2021

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

8.2.2021

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

JURI

8.2.2021

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

JURI

12.4.2021

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Jeroen Lenaers

22.3.2021

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

25.2.2021

Obravnava v odboru

14.7.2021

 

 

 

Datum sprejetja

14.7.2021

 

 

 

Datum predložitve

16.7.2021

 

 

Zadnja posodobitev: 2. september 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov