MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/41/EU muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin

16.7.2021 - (COM(2021)0021 – C9-0006/2021 – 2021/0009(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Marina Kaljurand
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohta)


Menettely : 2021/0009(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0237/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0237/2021
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/41/EU muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin

(COM(2021)0021 – C9-0006/2021 – 2021/0009(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2021)0021),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 16 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0006/2021),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A9-0237/2021),

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Direktiivin 2014/41/EU muuttaminen sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin

Viiteasiakirjat

COM(2021)0021 – C9-0006/2021 – 2021/0009(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.1.2021

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

8.2.2021

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

8.2.2021

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

JURI

12.4.2021

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Marina Kaljurand

22.3.2021

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

25.2.2021

Valiokuntakäsittely

14.7.2021

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

14.7.2021

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.7.2021

 

 

Päivitetty viimeksi: 30. elokuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö