RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/41/UE în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal

  16.7.2021 - (COM(2021)0021 – C9-0006/2021 – 2021/0009(COD)) - ***I

  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  Raportoare: Marina Kaljurand
  (Procedura simplificată – articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)


  Procedură : 2021/0009(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A9-0237/2021
  Texte depuse :
  A9-0237/2021
  Dezbateri :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/41/UE în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal

  (COM(2021)0021 – C9-0006/2021 – 2021/0009(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0021),

   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 16 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0006/2021),

   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

   având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0237/2021),

  1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

  2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

  3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Modificarea Directivei 2014/41/UE în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal

  Referințe

  COM(2021)0021 – C9-0006/2021 – 2021/0009(COD)

  Data prezentării în PE

  20.1.2021

   

   

   

  Comisie competentă

   Data anunțului în plen

  LIBE

  8.2.2021

   

   

   

  Comisii sesizate pentru aviz

   Data anunțului în plen

  JURI

  8.2.2021

   

   

   

  Avize care nu au fost emise

   Data deciziei

  JURI

  12.4.2021

   

   

   

  Raportori

   Data numirii

  Marina Kaljurand

  22.3.2021

   

   

   

  Procedură simplificată - data deciziei

  25.2.2021

  Examinare în comisie

  14.7.2021

   

   

   

  Data adoptării

  14.7.2021

   

   

   

  Data depunerii

  16.7.2021

   

   

  Ultima actualizare: 2 septembrie 2021
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate