Betänkande - A9-0237/2021Betänkande
A9-0237/2021

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter

16.7.2021 - (COM(2021)0021 – C9‑0006/2021 – 2021/0009(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Marina Kaljurand
(Förenklat förfarande – Artikel 52.1 i arbetsordningen)


Förfarande : 2021/0009(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0237/2021
Ingivna texter :
A9-0237/2021
Debatter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter

(COM(2021)0021 – C9‑0006/2021 – 2021/0009(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0021),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 16.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9‑0006/2021),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0237/2021).

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter

Referensnummer

COM(2021)0021 – C9-0006/2021 – 2021/0009(COD)

Framläggande för parlamentet

20.1.2021

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

LIBE

8.2.2021

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

JURI

8.2.2021

 

 

 

Inget yttrande avges

 Beslut

JURI

12.4.2021

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Marina Kaljurand

22.3.2021

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

25.2.2021

Behandling i utskott

14.7.2021

 

 

 

Antagande

14.7.2021

 

 

 

Ingivande

16.7.2021

 

 

Senaste uppdatering: 3 september 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy