Betänkande - A9-0238/2021Betänkande
A9-0238/2021

BETÄNKANDE om begäran om fastställelse av Guy Verhofstadts immunitet och privilegier

16.7.2021 - (2021/2030(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Angel Dzhambazki

Förfarande : 2021/2030(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0238/2021
Ingivna texter :
A9-0238/2021
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om fastställelse av Guy Verhofstadts immunitet och privilegier

(2021/2030(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av Guy Verhofstadts begäran, daterad den 12 mars 2021 och tillkännagiven i kammaren den 24 mars 2021, om fastställelse av hans immunitet och privilegier, med anledning av ett brottmålsförfarande som ska inledas inför Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Trento (Italien),

 efter att ha hört Guy Verhofstadt i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

 med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

 med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011, 17 januari 2013 och 19 december 2019[1],

 med beaktande av artiklarna 5.2, 7 och 9 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A9-0238/2021), och av följande skäl:

A. Guy Verhofstadt, ledamot av Europaparlamentet, har begärt att hans parlamentariska immunitet ska fastställas med anledning av ett brottmålsförfarande som ska inledas mot honom inför Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Trento (Italien) för påstått förtal via ett socialt nätverk. Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Trento avslutade sin förundersökning i ärendet den 22 december 2020.

B. Den 13 februari 2020 lade Guy Verhofstadt ut följande twittermeddelande på sin personliga twitterprofil: Matteo Salvini åtalas för att olagligt ha vägrat låta migranter komma i land efter att de räddats av Gregoretti. Bravo Italia! Rättvisa måste skipas. Förhoppningsvis kommer samma sak att hända honom även när det gäller den enorma korruptionen med mutor kopplade till ryska oljeintressen!

C. Genom dessa kommentarer påstås Guy Verhofstadt ha förtalat ledamoten av det italienska parlamentet, enligt definitionen i artikel 595.1 och 595.3 i den italienska strafflagen.

D. Enligt artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

E. Parlamentet har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller vilken linje det avser att följa i ett beslut till följd av en begäran från en ledamot om fastställelse av immunitet[2].

F. Enligt artikel 5 i arbetsordningen ska parlamentet vid utövandet av sina befogenheter i frågor som rör immunitet och privilegier verka för att upprätthålla parlamentets integritet som en demokratisk lagstiftande församling och säkerställa ledamöternas oberoende när dessa utför sitt uppdrag.

G. Ett uttalande av en ledamot utanför Europaparlamentet kan utgöra ett yttrande inom ramen för utövandet av hans eller hennes uppdrag i den mening som avses i artikel 8 i protokollet, om det innehåller en subjektiv bedömning som har ett direkt och uppenbart samband med utövandet av ledamotens uppdrag i Europaparlamentet. Huruvida så är fallet måste därför avgöras av uttalandets art och innehåll och inte av den plats där det gjordes.

H. Uttalandets specifika art, men också dess innehåll, bör bedömas också i ljuset av sammanhanget och den roll och funktion i vilken ledamoten gjorde det.

I. De uttalanden som Guy Verhofstadt gjorde i sitt twittermeddelande gjordes uppenbart i hans egenskap av ledamot av Europaparlamentet, från hans personliga twitterkonto, som enligt Verhofstadt själv uteslutande är förbehållet hans politiska kommunikation i samband med utövandet av hans mandat som ledamot av Europaparlamentet.

J. Den politiska debatt i vilken ledamöter av Europaparlamentet deltar under utövandet av sina mandat äger numera i allt högre grad rum även utanför parlamentets lokaler, däribland på internet eller genom sociala nätverk såsom Twitter.

K. Uttalandet gjordes i den vidare kontexten av en politisk debatt vars föremål är återkommande i Europaparlamentets plenarsammanträden och som pågår i många medier.

L. I detta sammanhang har Guy Verhofstadt uttryckt liknande åsikter på internet, både före och efter det aktuella twitteruttalandet, till exempel på Facebook i januari 2019, mer än ett år före twitteruttalandet, med avseende på Salvinis påstådda kopplingar till Ryssland[3], eller när Verhofstadt kom med uttalanden flera månader senare i ett liknande politiskt sammanhang under plenardebatten om tillståndet i unionen den 16 september 2020.

M. Mot denna bakgrund kan ett direkt och uppenbart samband mellan det aktuella uttalandet och Guy Verhofstadts parlamentariska mandat som ledamot av Europaparlamentet anses föreligga.

1. Europaparlamentet beslutar att fastställa Guy Verhofstadts immunitet och privilegier.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de behöriga italienska myndigheterna och till Guy Verhofstadt.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

13.7.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pascal Arimont, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alessandra Basso, Brando Benifei, Patrick Breyer, Jorge Buxadé Villalba, Andrzej Halicki, Emmanuel Maurel, Luisa Regimenti, Yana Toom, Bettina Vollath

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Gwendoline Delbos-Corfield

 

 

Senaste uppdatering: 3 september 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy