Διαδικασία : 2020/2120(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0241/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0241/2021

Συζήτηση :

PV 13/09/2021 - 21
CRE 13/09/2021 - 20
CRE 13/09/2021 - 21

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0368

<Date>{20/07/2021}20.7.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0241/2021</NoDocSe>
PDF 273kWORD 73k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>Προς μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης </Titre>

<DocRef>(2020/2120(INI))</DocRef>


<Commission>{REGI}Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Stéphane Bijoux</Depute>

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

<Titre>Προς μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης</Titre>

(2020/2120(ΙΝΙ))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη καθώς και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία που εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στο Παρίσι κατά την 21η Διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP21) («συμφωνία του Παρισιού»), και συγκεκριμένα το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 2 αυτής, τα οποία αναγνωρίζουν την τοπική, υποεθνική και περιφερειακή διάσταση της κλιματικής αλλαγής και της δράσης για το κλίμα,

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC) σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5°C, την πέμπτη έκθεση αξιολόγησής της και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της, την ειδική έκθεσή της για την κλιματική αλλαγή και τις γαίες, και την ειδική έκθεσή της για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνάφθηκε στις 15 Απριλίου 2021 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οργάνωσης των Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού,

 έχοντας υπόψη το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2020,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2021, με τίτλο «Διαμορφώνοντας μια Ευρώπη ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή - η νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (COM(2021)0082) και τη σχετική εκτίμηση επιπτώσεων και τρωτότητας για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 — Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας» (COM(2020)0380),

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, της 23ης Μαρτίου 2020, όσον αφορά την εφαρμογή της ανακοίνωσης της Επιτροπής για μια ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ (COM(2020)0104),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με μια ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ (COM(2017)0623),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2012, με τίτλο «Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: προς μια εταιρική σχέση για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2012)0287),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2008, με τίτλο «Οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: ένα πλεονέκτημα για την Ευρώπη» (COM(2008)0642),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2007, με τίτλο «Στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές» (COM(2007)0507),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2004, με τίτλο «Μια ενισχυμένη εταιρική σχέση για τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες» (COM(2004)0343),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας – Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025» (COM(2020)0152),

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030,

 έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τους ωκεανούς και τις θάλασσες,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, της 10ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ (2021/C 37/10),

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των προέδρων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, και συγκεκριμένα τη δήλωση που εγκρίθηκε κατά την 25η Διάσκεψη των Προέδρων των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μαγιότ στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2020,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Διάσκεψης των Προέδρων των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPRUP), η οποία προέκυψε από την ενδιάμεση συνεδρίαση της 3ης Μαΐου 2021,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την πολιτική συνοχής και την κυκλική οικονομία,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης[3],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κλιματική αλλαγή – ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού[4],

 έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2021 με τίτλο «Πολιτική συνοχής και κλιματική αλλαγή»,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης: εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ[5],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τη διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές[6],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών μέσω της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[7],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»[8],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A9-0241/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, την αρχή «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και τη συμφωνία του Παρισιού·

Β. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των αρχών που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής του στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

Γ. υπενθυμίζοντας ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) συνδέονται με τρία κράτη μέλη, ότι είναι σήμερα εννέα στον αριθμό, η Γαλλική Γουιάνα, η Γουαδελούπη, η Ρεϋνιόν, η Μαγιότ, η Μαρτινίκα και ο Άγιος Μαρτίνος (Γαλλία), οι Αζόρες και η Μαδέρα (Πορτογαλία) και οι Κανάριες Νήσοι (Ισπανία), βρέχονται από δύο ωκεανούς, Ατλαντικό και Ινδικό, και αριθμούν περισσότερους από 4,8 εκατομμύρια κατοίκους·

Δ. τονίζοντας ότι το 80 % της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας απαντά στις ευρωπαϊκές ΕΑΠ και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ), και ότι τα εδάφη αυτά έχουν στρατηγική αξία από την άποψη της γεωπολιτικής της διατήρησης της παγκόσμιας βιοποικιλότητας·

Ε. τονίζοντας ότι οι ΕΑΠ αυξάνουν τη θαλάσσια διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της προσφέρουν τον μεγαλύτερο θαλάσσιο χώρο στον κόσμο, με πάνω από 25 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) και σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες·

ΣΤ. εκφράζοντας την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ΕΑΠ είναι περισσότερο θύματα θαλάσσιας ρύπανσης από οποιαδήποτε άλλη ηπειρωτική περιοχή στην Ευρώπη λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα τους, γεγονός που έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξή τους από περιβαλλοντική και οικονομική άποψη·

Ζ. εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μεταξύ των νέων ηλικίας 18-24 ετών στις ΕΑΠ υπερβαίνει το 20 %, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 10 %[9]·

Η. εκτιμώντας ότι οι ΕΑΠ κρύβουν εξαιρετικό πολιτιστικό πλούτο που συμβάλλει στην επιρροή της Ευρώπης και ενισχύει την «ήπια ισχύ» της στον κόσμο, και ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής που εγκρίθηκε το 2017 αναγνώρισε τον πολιτισμό ως σημαντική πτυχή και στοιχείο διαφοροποίησης των ΕΑΠ·

Θ. εκφράζοντας την λύπη του για το γεγονός ότι η τρέχουσα κρίση λόγω της νόσου COVID-19 έχει εκθέσει με ανησυχητικό τρόπο τις ήδη ευάλωτες οικονομίες των ΕΑΠ και για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κρίση μαζί με το Brexit θα έχουν μακροπρόθεσμες κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, εδαφικές και πολιτιστικές συνέπειες·

Ι. εκτιμώντας ότι η υγειονομική κρίση επιδείνωσε επίσης την ευπάθεια των περιφερειακών υπηρεσιών υγείας στις ΕΑΠ, με αποτέλεσμα να επιβληθούν αρκετά αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας στις εν λόγω περιφέρειες·

ΙΑ. εκφράζοντας την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολυάριθμοι τομείς της γαλάζιας οικονομίας, και ιδίως ο παράκτιος και ο θαλάσσιος τουρισμός, κινδυνεύουν να επηρεαστούν από την τρέχουσα κρίση λόγω της πανδημίας·

ΤΙΤΛΟΣ 1: Εδραίωση επιτευγμάτων, αντιμετώπιση αδυναμιών και αξιοποίηση πλεονεκτημάτων για να βρεθούν οι ΕΑΠ στην καρδιά της ευρωπαϊκής δράσης

1. εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής, του Μαρτίου του 2020, όσον αφορά έναν πρώτο απολογισμό της εφαρμογής της ανανεωμένης και ενισχυμένης στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τις ΕΑΠ, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017, και σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλονται τόσο στις ΕΑΠ και στα οικεία κράτη μέλη όσο και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να γίνει πράξη· ζητεί οι εν λόγω πρόοδοι να παγιωθούν στη νέα στρατηγική της ΕΕ για αυτές τις περιοχές·

2. υπογραμμίζει τις σημαντικές προόδους που έχουν επιτευχθεί για τις ΕΑΠ στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ 2021-2027, τόσο σε δημοσιονομικό όσο και σε νομοθετικό επίπεδο, χάρη σε συγκεκριμένες διευθετήσεις των διαρθρωτικών ταμείων και των οριζόντιων προγραμμάτων, και εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πρόσθετα μέτρα που λαμβάνονται για τις ΕΑΠ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης με την ονομασία «Next Generation EU»· τονίζει την ανάγκη ανάγνωσης του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 7 για να είναι δυνατή η εφαρμογή διαφοροποιημένης προσέγγισης για τις ΕΑΠ όσον αφορά των εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, η οποία λαμβάνει πλήρως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους διαρθρωτικούς περιορισμούς τους, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015·

3. παρατηρεί με ικανοποίηση την παράταση και διατήρηση έως το 2027 διαφόρων φορολογικών παρεκκλίσεων για τις ΕΑΠ (φόρος AIEM («Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias», που εφαρμόζεται στις Κανάριες Νήσους), εισφορά θαλάσσης, μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές για τα λικέρ, το ρούμι και τα αποστάγματα από τις Αζόρες και τη Μαδέρα, καθώς και για το παραδοσιακό ρούμι από τα υπερπόντια διαμερίσματα (DOM)· υπενθυμίζει τη σημασία της διατήρησης των διατάξεων που βασίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ για τις ΕΑΠ, οι οποίες οφείλουν να εφαρμόζουν εύρυθμα τη διττή επιταγή της προστασίας της τοπικής παραγωγής και της καταπολέμησης του κόστους ζωής, με ταυτόχρονη διασφάλιση της καλής ενημέρωσης των πολιτών στις ΕΑΠ όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων·

4. προτρέπει τις υπηρεσίες της Επιτροπής, αλλά και τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ του νόμιμου και απαραίτητου ελέγχου της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ και της απλούστευσης και ελαστικοποίησης των διοικητικών κανόνων που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίησή τους, και τούτο προκειμένου να ενθαρρύνονται οι τοπικές πρωτοβουλίες·

Α. Συστηματοποίηση ενός «ευρωπαϊκού αντανακλαστικού για τις ΕΑΠ»

5. ευελπιστεί να δει ένα συστηματοποιημένο «αντανακλαστικό για τις ΕΑΠ» στους κόλπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων το οποίο θα επικεντρώνεται στην υιοθέτηση μιας οριζόντιας και ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά την πραγματικότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΕΑΠ σε όλες τις ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές·

6. ζητεί από την Επιτροπή, όπως το επιτάσσει ο ρόλος της ως «θεματοφύλακα των Συνθηκών», να καταστήσει τη μονάδα για τις ΕΑΠ της ΓΔ REGIO «θεματοφύλακα της ορθής εφαρμογής του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ» και να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας αυθύπαρκτης Διεύθυνσης που θα διατηρεί απευθείας επαφές με τους αρμόδιους για τις ΕΑΠ των άλλων Γενικών Διευθύνσεων·

7. ζητεί από το Συμβούλιο να δημιουργήσει ειδική επιτροπή «ΕΑΠ», κατά το πρότυπο της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας, στόχος της οποίας θα είναι η ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων και της πραγματικότητας των ΕΑΠ στις διάφορες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και νομοθεσίες·

8. ζητεί τη δημιουργία μιας θέσης «μόνιμου εισηγητή σε θέματα ΕΑΠ» για την ενίσχυση της εποπτείας που ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη σωστή εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ στις ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές·

Β. Καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση

9. ζητεί να υπάρξει μια πραγματική στρατηγική επικοινωνίας με στόχο, ιδίως, την ενεργή συμμετοχή των νέων και την ενημέρωσή τους σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει η ΕΕ, καθώς και την ευαισθητοποίησή τους ως προς την χρησιμότητα της Ευρώπης στην καθημερινή ζωή· ζητεί τη σύσταση γραφείου της Επιτροπής σε κάθε ΕΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη τον αρχιπελαγικό χαρακτήρα πολλών από αυτές τις περιοχές, καθώς και τις πολλαπλές και γεωγραφικά διαχωρισμένες περιοχές τους·

10. προτείνει να χρησιμοποιούνται καλύτερα οι διάφορες πλατφόρμες ανταλλαγών μεταξύ διοικητικών κλιμακίων, όπως το πρόγραμμα TAIEX-REGIO PEER 2 PEER για τα ταμεία συνοχής ή το πρόγραμμα TAIEX-EIR PEER 2 PEER που αφορά περιβαλλοντικά θέματα ή ακόμα η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών για την κυκλική οικονομία·

11. συνιστά τη δημιουργία ενός «Erasmus» για τους διοικητικούς υπαλλήλους που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά κονδύλια στις ΕΑΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των ταμείων συνοχής·

12. τονίζει τη σημασία της ιστοσελίδας[10] για τα στατιστικά δεδομένα των ΕΑΠ (Eurostat), η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τις στατιστικές υπηρεσίες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας και των ΕΑΠ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα δεδομένα σχετικά με την περιοχή του Αγίου Μαρτίνου, γεγονός που εμποδίζει ολοκληρωμένες και συγκριτικές αναλύσεις όλων των ΕΑΠ· παροτρύνει την Επιτροπή, και ειδικότερα την Eurostat, να συλλέξουν αξιόπιστα, συγκεντρωτικά και ενημερωμένα δεδομένα από τις ΕΑΠ, τα οποία θα επιτρέψουν τομεακές αναλύσεις, καθώς και την αξιολόγηση του αντίκτυπου που έχει η εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής στις ΕΑΠ·

Γ. Οικοδόμηση του μέλλοντος

13. ζητεί να ενταχθούν καλύτερα οι ΕΑΠ στις συζητήσεις της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, και δη μέσω της Διάσκεψης των Προέδρων των ΕΑΠ, προκειμένου να αποκτήσει η Διάσκεψη μια εξόχως απόκεντρη προοπτική και να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ στα διάφορα μελλοντικά προγράμματα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

14. υπογραμμίζει ότι οι διάλογοι με τους πολίτες αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο για την προώθηση της εγγύτητας και την οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των ΕΑΠ και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να εντείνει αυτόν τον διάλογο, ιδίως στις ΕΑΠ·

15. ζητεί από την Επιτροπή να συμβάλει στην κατάρτιση μιας νέας στρατηγικής για τις ΕΑΠ και μαζί με αυτές, η οποία θα ανταποκρίνεται στην τοπική πραγματικότητα και τις τοπικές ανάγκες, ενώ επίσης θα αντανακλά τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα είναι βασισμένη στον σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων, στην εδραίωση των κεκτημένων και στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μηχανισμών, στην καινοτομία και στην ανάδειξη κάθε ΕΑΠ ως «γης λύσεων»·

16. προτείνει τον καθορισμό ενός πραγματικού σχεδίου δράσης για αυτήν τη νέα στρατηγική εταιρική σχέση, το οποίο θα συνδέει τους κύριους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως τις δημόσιες, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς, την κοινωνία των πολιτών, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις·

17. ζητεί να εφαρμοστούν η νέα στρατηγική και το οικείο σχέδιο δράσης το συντομότερο δυνατόν για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη των ΕΑΠ·

ΤΙΤΛΟΣ 2: Επένδυση σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, εδραίωση της αλληλεγγύης και δράση κατά προτεραιότητα για τους νέους

18. έχει συναίσθηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΕΑΠ στην Ένωση να σχεδιάσει πιλοτικά έργα απέναντι στις κοινωνικοοικονομικές και κλιματικές προκλήσεις, αλλά γνωρίζει ότι αυτού του είδους η δυναμική απαιτεί εσπευσμένη κάλυψη των καθυστερήσεων που οφείλονται στις διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως και εδραίωση και εξασφάλιση εργαλείων για την αντιστάθμιση των διαρθρωτικών αδυναμιών αυτών λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των περιοχών, προκειμένου να μπορούν οι ΕΑΠ να ενσωματωθούν πλήρως και δίκαια στον ευρωπαϊκό χώρο·

Α. Εδραίωση της αλληλεγγύης

19 καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις ΕΑΠ να καταστήσουν την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού –μεταξύ άλλων των ατόμων με αναπηρία– προτεραιότητες της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, επενδύοντας παράλληλα σε εκπαίδευση και κατάρτιση και σε μελλοντικά έργα εστιασμένα στην καινοτομία, ιδίως την κοινωνική, τη μετατροπή και τη διαφοροποίηση·

20. εκτιμά ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να αξιοποιεί περισσότερο τις γυναίκες που ζουν σε ΕΑΠ και θα πρέπει να προωθεί την ισότητα των φύλων και την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής της Ένωσης όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στις ΕΑΠ·

21. υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στις ΕΑΠ, η οποία συνεργάζεται με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές στην αντιμετώπιση των περιορισμών που προκαλούνται από την απόστασή τους, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στις εν λόγω περιοχές, σύμφωνα με τις διάφορες ευρωπαϊκές στρατηγικές· ζητεί να αναγνωριστεί η εν λόγω κατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να έχει άμεση πρόσβαση αυτός ο μη κερδοσκοπικός τομέας στις επιδοτήσεις της ΕΕ·

Β. Προστασία της υγείας

22. τονίζει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες των ΕΑΠ τις καθιστούν πιο ευάλωτες στα παγκόσμια γεγονότα, όπως η πανδημία COVID-19· ζητεί, επομένως, να αντληθεί κάθε πιθανό δίδαγμα από αυτή την κρίση και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες περιστάσεις των ΕΑΠ, όταν προκύπτουν γεγονότα τέτοιας φύσεως στο μέλλον·

23. προτείνει τη δημιουργία ενός ερευνητικού κέντρου αφιερωμένου στις τροπικές μολυσματικές ασθένειες και στις παθολογίες που εμφανίζονται ιδιαίτερα στις ΕΑΠ, όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία ή ακόμη και ορισμένοι καρκίνοι, και τη διανομή των απαραίτητων κονδυλίων για την κάλυψη των καθυστερήσεων όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη στις ΕΑΠ·

24. προτείνει τη δρομολόγηση πιλοτικού έργου με βάση το πρότυπο της προπαρασκευαστικής πράξης BEST, για τη στήριξη των εργασιών σχετικά με τα φαρμακευτικά φυτά στις ΕΑΠ·

Γ. Νέοι: προτεραιότητα όσον αφορά τη δράση και τα αποτελέσματα

25. επαναλαμβάνει ότι, στις ΕΑΠ, η ρώμη της νεολαίας αποτελεί μείζον πλεονέκτημα που μένει συχνά αναξιοποίητο τη στιγμή που θα έπρεπε να αποτελεί άξονα προτεραιότητας για την οικοδόμηση συγκεκριμένων λύσεων μέσω μαζικής κινητοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την πλαισίωση, τη στέγαση και την αξιοπρεπή και ποιοτική απασχόληση των νέων·

26. τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη ιεράρχησης των επενδύσεων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και διά βίου κατάρτισης στις ΕΑΠ, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι σχολικές διαρροές· καλεί την Επιτροπή να θεωρήσει την εκπαίδευση «στόχο κατά προτεραιότητα» για την ανάπτυξη των ΕΑΠ, βοηθώντας τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να σχεδιάσουν δημόσιες πολιτικές που ενθαρρύνουν τους νέους και τους προσφέρουν νέες ελκυστικές επιλογές εκπαίδευσης, κατάρτισης, δεξιοτήτων και επανεκπαίδευσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, είτε μέσω διά ζώσης μάθησης είτε μέσω εξ αποστάσεως μάθησης, έτσι ώστε να δημιουργήσουν σειρές αναγνωρισμένων δεξιοτήτων·

27. ενθαρρύνει την κινητοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλιών για τη δημιουργία αφενός «Πανεπιστημίων αριστείας» στις γεωγραφικές περιοχές των ΕΑΠ με προώθηση της διασύνδεσης μεταξύ σχολείων, πανεπιστημίων και κέντρων κατάρτισης στις ΕΑΠ και, αφετέρου, ερευνητικών κέντρων για την καλύτερη μελέτη και τη γνώση της βιοποικιλότητας στις ΕΑΠ·

28. υπενθυμίζει, δεδομένων των ποσοστών ανεργίας των νέων στις ΕΑΠ, την ανάγκη δημιουργίας ειδικών μηχανισμών, ιδίως μέσω της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων· χαιρετίζει, από αυτή την άποψη, τη δημιουργία πρόσθετης επιχορήγησης στις ΕΑΠ στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ 2021-2027 και καλεί τις ενδιαφερόμενες περιοχές να εκμεταλλευτούν αυτήν τη νέα πηγή χρηματοδότησης για την υποστήριξη της απασχολησιμότητας, της κινητικότητας και της κατάρτισης στις ΕΑΠ·

29. ζητεί από την Επιτροπή τη στήριξη της απασχόλησης των νέων στις ΕΑΠ, με τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς σε συνάρτηση με τον ιδιωτικό τομέα, τα πανεπιστήμια και τις τοπικές αρχές για να υποστηριχθεί η αναζήτηση μιας πρώτης θέσης εργασίας, καθώς και η δημιουργία ή η εξαγορά επιχειρήσεων στις ΕΑΠ·

Δ. Ενίσχυση της ενσωμάτωσης της πραγματικότητας των ΕΑΠ στο ERASMUS+

30. ζητεί, κατά την εφαρμογή του προγράμματος Erasmus+, να χορηγείται η μέγιστη ενίσχυση στους σπουδαστές από τις ΕΑΠ, με αύξηση της χρηματοδότησης εάν είναι αναγκαίο για την κάλυψη των πραγματικών εξόδων ταξιδίου, και να προωθηθεί η κινητικότητα στις τρίτες χώρες στη γεωγραφική, πολιτιστική και ιστορική περιοχή κάθε ΕΑΠ, καθώς και οι ανταλλαγές εντός των ΕΑΠ·

31. τονίζει επίσης ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η συμμετοχή των ΕΑΠ σε όλες τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+ και να προωθηθούν δυναμικές ανταλλαγές στο πλαίσιο της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ εκπαιδευτικών, κοινωνικών και αθλητικών ιδρυμάτων·

ΤΙΤΛΟΣ 3: Οικοδόμηση βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, διαμόρφωση πράσινης και γαλάζιας οικονομίας, ανάδειξη νέων επαγγελμάτων προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050

32. τονίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης των τοπικών πρωτοβουλιών με την πλαισίωση του συνόλου των παραγωγικών επιχειρήσεων στις ΕΑΠ, με ιδιαίτερη προσοχή για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις όπως και για τους τομείς του τουρισμού, της βιοτεχνίας, του πολιτισμού, της βιομηχανίας, των κατασκευών και της ψηφιακής τεχνολογίας· τονίζει την ανάγκη για βιώσιμες και ανθεκτικές καινοτόμες επενδύσεις·

33. ενθαρρύνει τις ΕΑΠ να συνδεθούν στο δίκτυο «Local 2030» και να αναπτύξουν πίνακες δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να μοιραστούν καλύτερα τις λύσεις που υιοθετούν·

34. επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να καταστούν ελκυστικότερα τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη θάλασσα και το περιβάλλον στις ΕΑΠ, λόγω του δομικού τους ρόλου σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, με συνεχή προώθησή τους στα νεότερα άτομα·

Α. Γεωργική πολιτική και πράσινη οικονομία

35. τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ιδιαιτερότητες και τα αγροτικά μοντέλα των ΕΑΠ στα στρατηγικά σχέδια και στη διαχείριση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης της ΚΓΠ για μια πιο περιφερειακή και ευέλικτη προσέγγιση·

36. απαιτεί τη διατήρηση, αν όχι την ενίσχυση, των ειδικών μέτρων και χρηματοδοτικών κονδυλίων στο πλαίσιο του προγράμματος POSEI για την επίτευξη των στόχων της επισιτιστικής αυτάρκειας, της αγροοικολογικής μετάβασης, της πράσινης ανάπτυξης, της διαφοροποίησης και της ανταπόκρισης στις κρίσεις της αγοράς στις ΕΑΠ· υπενθυμίζει ότι τα ποσά του προγράμματος POSEI δεν έχουν ενημερωθεί όσον αφορά τον πληθωρισμό, σε αντίθεση με άλλες πληρωμές στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

37. υποστηρίζει ότι το καθεστώς POSEI είναι θεμελιώδες για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής εντός της Ένωσης, για τη διατήρηση του αγροτικού περιβάλλοντος και τη μάχη κατά της συρρίκνωσης του πληθυσμού στις ΕΑΠ, και υπογραμμίζει εν προκειμένω τη θετική αξιολόγηση του προγράμματος POSEI η οποία πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή·

38. διαπιστώνει ότι η εξαφάνιση των ποσοστώσεων και των εγγυημένων τιμών που δρομολογήθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 2005 της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα της ζάχαρης αποδυνάμωσε τους παραγωγούς ζάχαρης ζαχαροκάλαμου των ΕΑΠ· επιμένει στην ανάγκη διατήρησης του συνόλου των ειδικών μηχανισμών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του κλάδου αυτού· ζητεί τη δημιουργία μηχανισμού στήριξης των καλλιεργητών ζαχαροκάλαμου σε περίπτωση πτώσης των διεθνών τιμών ζάχαρης·

39. παροτρύνει την Επιτροπή να αυξήσει τους προϋπολογισμούς που διατίθενται σε εκστρατείες για την προώθηση, την ευαισθητοποίηση και την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας της Ένωσης, και ιδίως των εξής:

i) προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) και εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ), καθώς και συστήματα εθελοντικής πιστοποίησης·

ii) μέθοδοι παραγωγής βιολογικών προϊόντων·

iii) λογότυπα για γεωργικά προϊόντα ειδικής ποιότητας από τις ΕΑΠ·

40. υποστηρίζει τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», η οποία περιορίζει περαιτέρω τη χρήση φυτοφαρμακευτικών προϊόντων για την Ένωση, αλλά υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των τροπικών και υποτροπικών καλλιεργειών στις ΕΑΠ, καθώς και την ανάγκη υποστήριξης της μετάβασης·

41. επαναλαμβάνει, τέλος, τη σημασία της διατήρησης του ποσοστού συγχρηματοδότησης στο 85 % για τις ΕΑΠ στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, ιδίως για την αποκατάσταση, τη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στη γεωργία και στη δασοκομία, καθώς και για την προώθηση της ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές των ΕΑΠ·

Β. Αλιευτική πολιτική και γαλάζια οικονομία

42. επαναβεβαιώνει τον θεμελιώδη ρόλο της γαλάζιας οικονομίας στις ΕΑΠ και για αυτές· ζητεί να τεθούν σε εφαρμογή λύσεις βασισμένες στη φύση και τονίζει την ανάγκη σεβασμού της ισορροπίας μεταξύ των ωκεάνιων πόρων και της ανάπτυξης των θαλάσσιων δραστηριοτήτων·

43. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει στις ΕΑΠ πιλοτικά σχέδια σχετικά με τη γαλάζια οικονομία και τον σχετικό γραμματισμό, προκειμένου να δοθεί στις εν λόγω περιοχές ηγετική θέση στη διακυβέρνηση των ωκεανών, και να στηριχθούν η καινοτομία και η έρευνα, μεταξύ άλλων σχετικά με τα υδροβιοαποικοδομήσιμα υλικά ενόψει της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, χωρίς ωστόσο να θεωρεί τα υλικά αυτά ως μέσο για τη θαλάσσια ρύπανση·

44. ζητεί την ενίσχυση συγκεκριμένων μηχανισμών στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της επισιτιστικής αυτονομίας και να υποστηριχθεί η γαλάζια ανάπτυξη των ΕΑΠ, ιδίως με την εφαρμογή αποτελεσματικών και ρεαλιστικών λύσεων για τη μεταφορά των αλιευτικών προϊόντων των ΕΑΠ, ώστε να φθάνουν γρήγορα και με την καλύτερη δυνατή ποιότητα στις πρωτοπόρους αγορές·

45. ανησυχεί για την ενίοτε υποβαθμισμένη και γηράσκουσα κατάσταση των αλιευτικών στόλων στις ΕΑΠ και για τις επιπτώσεις του κινδύνου αυτού στους αλιείς και στο περιβάλλον· υπενθυμίζει ότι, σε αυτές τις περιοχές, η αλιευτική δραστηριότητα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε παραδοσιακές πρακτικές και, ως εκ τούτου, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανανέωση των στόλων μικρής κλίμακας των ΕΑΠ δεν μπορεί να λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο του ΕΤΘΑΥ για την περίοδο 2021-2027, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων στις ΕΑΠ (τήρηση της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης)·

46. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη προκειμένου να βελτιώσουν τη συλλογή των επιστημονικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για την ανανέωση των αλιευτικών στόλων στις ΕΑΠ·

47. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 29δ του κανονισμού σχετικά με το ΕΤΘΑΥ, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να υποβάλει ενδιάμεση έκθεση σχετικά με το κεφάλαιο που αφορά τις ΕΑΠ (κεφάλαιο V) και να αναλύσει την ανάγκη για αυτοτελή κανονισμό όσον αφορά την αλιεία στις ΕΑΠ·

48. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεσπίσουν, από το 2027, ένα μέσο στήριξης παρόμοιο με το POSEI για τον τομέα της ναυτιλίας και της αλιείας στις ΕΑΠ, με στόχο την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την ανταπόκριση στις ειδικές ανάγκες των εν λόγω περιοχών·

49. υπενθυμίζει την ανάγκη προστασίας των ΕΑΠ κατά τη σύναψη αλιευτικών συμφωνιών με τρίτες χώρες·

Γ. Για έναν βιώσιμο τουρισμό

50. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν σθεναρά τον τομέα του τουρισμού στις ΕΑΠ, ώστε να ευνοηθούν η ανάκαμψη και η βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και να επιτευχθεί ο απαραίτητος κοινωνικός, περιβαλλοντικός και ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα, ιδίως στις ΜΜΕ·

51. επαναλαμβάνει την ανάγκη εστίασης στον βιώσιμο τουρισμό μέσω της στήριξης καινοτόμων πιλοτικών έργων για την προώθηση πιο οικολογικών και ψηφιακών λύσεων, με έμφαση στην αξιοποίηση και τον σεβασμό του φυσικού δυναμικού των περιφερειών μέσω έργων οικοτουρισμού·

52. ζητεί, μακροπρόθεσμα, τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σήματος για τον βιώσιμο τουρισμό, το οποίο θα ενοποιεί επίσης τα επίπεδα ποιότητας, προσβασιμότητας και ένταξης, με ιδιαίτερη προσοχή προς τις ΕΑΠ·

Δ. Περιβάλλον, βιοποικιλότητα, κλίμα και ενέργεια

53.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 συνυπολογίζουν τις εξαιρετικές δυνατότητες της βιοποικιλότητας στις ΕΑΠ·

54. υποστηρίζει σθεναρά την προώθηση των ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών και την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 περί ταξινομίας·

55. ανησυχεί για την αυξανόμενη συχνότητα και βία των καιρικών φαινομένων στις ΕΑΠ οι οποίες συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή, και επαναβεβαιώνει την ανάγκη ανάληψης έντονης δράσης σε όλα τα επίπεδα για τον συντονισμό των επενδύσεων που απαιτούνται για την προσαρμογή, την ανθεκτικότητα και την πρόληψη ενώπιον των εντονότερων κλιματικών απειλών· συνιστά αυξημένη κινητοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης·

56. υπενθυμίζει ότι οι ιδιαίτερες προκλήσεις στις ΕΑΠ, όπως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η αύξηση των θαλάσσιων θερμοκρασιών και η αύξηση της συχνότητας των σεισμών και των πλημμυρών·απαιτούν να ληφθούν υπόψη από το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ οι εν λόγω ιδιαιτερότητες και, κατά περίπτωση, να προβλεφθούν παρεκκλίσεις, καθώς και οικονομικά και τεχνικά κίνητρα·

57. τονίζει ότι η εφαρμογή της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα στις ΕΑΠ πρέπει να είναι συντονισμένη με τις προσπάθειες για βιώσιμη ανάπτυξη των τομέων της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σε αυτές τις περιοχές·

58. τάσσεται υπέρ της ανάδειξης νέων επαγγελμάτων συνδεδεμένων με το περιβάλλον και υπέρ της στήριξης των τοπικών παραγόντων που αγωνίζονται για την διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος και δη των συνεταιρισμών και των ΜΚΟ, ενθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης·

59. ζητεί το νέο Κέντρο Γνώσεων για τη Βιοποικιλότητα που προβλέπει η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 να επιφυλάξει καλύτερη μεταχείριση στα δεδομένα όλων των ευρωπαϊκών υπερπόντιων οντοτήτων και να διαμορφώσει μια εκδοχή με υπερπόντιο πρόσημο του ενωσιακού σχεδίου για την αποκατάσταση της φύσης·

60. καλεί την Επιτροπή και τα οικεία κράτη μέλη να προωθήσουν και να υποστηρίξουν ενεργά τους στόχους προστασίας και αποκατάστασης της φύσης στις ΕΑΠ, και ζητεί περαιτέρω τη δημιουργία ενός διαπεριφερειακού δικτύου για τη φύση στις ΕΑΠ·

61. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η αποχώρηση των νέων από τις πλέον απομονωμένες τοποθεσίες των ΕΑΠ έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ικανότητες διαχείρισης των δασών και αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών λόγω της ελλιπούς διαχείρισης των πόρων αυτών και της ανάπτυξης χωροκατακτητικών φυτών· ζητεί μηχανισμούς για την προστασία του περιβάλλοντός μας, ιδίως με την καταπολέμηση της συρρίκνωσης του πληθυσμού, την προσέλκυση και τη διατήρηση του πληθυσμού σε αυτούς τους τόπους και την τόνωση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη βιώσιμη γεωργία και τη φύση·

62. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το πρόγραμμα LIFE ενσωματώνει την πρωτοβουλία BEST· ζητεί να διατίθενται τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στην εν λόγω πρωτοβουλία BEST προκειμένου να υποστηριχθούν τα εδάφη στην εφαρμογή της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, η οποία απαιτεί τουλάχιστον το 30 % των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών να είναι προστατευμένες· προτείνει τη διενέργεια μελέτης επιπτώσεων σχετικά με την πιθανή εφαρμογή του προγράμματος «Natura 2000» στις γαλλικές ΕΑΠ, προκειμένου να προσδιοριστούν τα πλέον κατάλληλα εργαλεία για την προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος των περιοχών αυτών·

63. επιβεβαιώνει ότι σκοπός είναι η επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας των ΕΑΠ και υποστηρίζει σθεναρά τον στόχο της επίτευξης 100 % ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αυτές με τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και την ενίσχυση των αυξανόμενων δυνατοτήτων των βιώσιμων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επίσης στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού και με την ευρωπαϊκή δέσμευση για επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα το αργότερο έως το 2050 και των κλιματικών στόχων το 2030·

64. ζητεί υποστήριξη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών στις ΕΑΠ· υπογραμμίζει τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε πιστοποιημένα υλικά· επιβεβαιώνει τη σημασία του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και της REACT-EU, που χρηματοδοτούν τις μεταβάσεις στις ΕΑΠ·

Ε. Ενσωματωμένη και αξιοποιημένη κυκλική οικονομία

65. υπογραμμίζει ότι η κυκλική οικονομία, ο στόχος της μηδενικής ρύπανσης, η ενεργειακή απόδοση και η διατήρηση της βιοποικιλότητας θα πρέπει να αποτελούν θεμελιώδεις αρχές αυτής της νέας στρατηγικής με τις ΕΑΠ και θα πρέπει να οδηγούν σε πιο βιώσιμες πρακτικές για τη διατήρηση των εδαφών, την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και τη συνοχή·

66. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ισχυρή πλαισίωση των ΕΑΠ για τη στήριξη ενός νέου βιώσιμου οικονομικού μοντέλου με διαρθρωτικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και την προώθηση των λεγόμενων «πράσινων» θέσεων εργασίας και νέων επαγγελμάτων·

67. υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης της κυκλικής οικονομίας στις πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων στις ΕΑΠ· ζητεί την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τη μείωση και την αξιοποίηση των αποβλήτων στις ΕΑΠ· προειδοποιεί για την πολυπλοκότητα και το κόστος της διαχείρισης των αποβλήτων στις ΕΑΠ, που απαιτούν στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές για την προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία·

68. καλεί επίσης την Επιτροπή να δημιουργήσει στις ΕΑΠ κέντρο για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης, για να υποστηρίξει την ανάπτυξη υποδομών για τη συλλογή και την επεξεργασία θαλάσσιων απορριμμάτων·

69. καλεί την Επιτροπή να απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για έργα επιστημονικής έρευνας για τις ΕΑΠ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», έπειτα από τα επιτεύγματα του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

 

ΤΙΤΛΟΣ 4: Προσαρμογή στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες ενός παγκοσμιοποιημένου πλανήτη

70. επισημαίνει ότι οι ΕΑΠ διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες και ειδικά πλεονεκτήματα που μπορούν να ωφελήσουν το σύνολο της Ένωσης και ότι η Ευρώπη πρέπει να βασίζεται στις ΕΑΠ, καθώς και στη συνεργασία τους με τις γειτονικές χώρες, προκειμένου να προαχθούν οι δημοκρατικές αξίες και οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί στόχοι της·

71. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει και να προωθήσει μακροπεριφερειακές στρατηγικές για τις ΕΑΠ στις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές τους, διερευνώντας παράλληλα όλες τις δυνατότητες για καλύτερο συντονισμό στην πράξη των ταυτόχρονων παρεμβάσεων από διαφορετικά ταμεία της ΕΕ [δηλαδή το ΕΤΠΑ, την απόφαση ΥΧΕ και την Ευρώπη στον κόσμο (μέσο γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας)]·

72. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ΕΑΠ στη μακροπεριφερειακή στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού, μέσω της ένταξης θεματικών που είναι καταλληλότερες για αυτές τις περιοχές·

73. τάσσεται υπέρ της εφαρμογής της νέας συνιστώσας που είναι αφιερωμένη στη συνεργασία με τις ΕΑΠ στο πλαίσιο του νέου προγράμματος INTERREG·

74. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί, να ενθαρρυνθεί και να συνεχιστεί η ανάπτυξη σχεδίων συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ΕΑΠ ώστε να αξιοποιηθούν η γεωστρατηγική και γεωοικονομική τους κατάσταση, και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

Α. Δίκαιη και ενδεδειγμένη πολιτική ανταγωνισμού

75. εμμένει στην ανάγκη προστασίας των οικονομιών των ΕΑΠ από τις επιθετικές εμπορικές πρακτικές, όπως είναι οι αγορές αποδέσμευσης και οι καταχρήσεις μονοπωλιακών θέσεων·

76. καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΕΑΠ και ιδίως τη μεγάλη απόσταση των εξαιρετικά απόκεντρων περιφερειών από την ευρωπαϊκή ήπειρο και το μικρό μέγεθος των αγορών τους κατά την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού, και υπογραμμίζει τη χρησιμότητα των παρεκκλίσεων όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τις ΕΑΠ·

77. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων στις συνθήκες κρίσης που απορρέουν από τη νόσο COVID-19· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την ανάγκη να διατηρηθούν σε μόνιμη βάση ορισμένα από αυτά τα έκτακτα μέτρα για τις ΕΑΠ, με παράλληλη διατήρηση των υφιστάμενων μέτρων για αυτές τις περιοχές στον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία και στις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις·

78. ζητεί τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος για τις επιχειρήσεις στις ΕΑΠ, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και δη στον περιφερειακό τους χώρο·

Β. Μεταφορές και άρση της απομόνωσης

79. υποστηρίζει ότι οι ΕΑΠ αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς λόγω του απομακρυσμένου χαρακτήρα τους, της χαμηλής συνδεσιμότητας, της εξάρτησης από λιμένες και αερολιμένες, και της ορεογραφίας θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια πολιτική μεταφορών πλήρως προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα των ΕΑΠ, στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός προγράμματος μεταφορών POSEI ως συμπληρωματικού εργαλείου, με σκοπό την αντιστάθμιση αυτών των συσσωρευμένων μειονεκτημάτων και ζημιογόνων παραγόντων·

80. επιμένει στην ανάγκη ενοποίησης και ανάπτυξης θαλάσσιων και αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ των ΕΑΠ, εντός των ΕΑΠ, αλλά και με την ευρωπαϊκή ήπειρο και τις γειτονικές τρίτες χώρες προκειμένου να αρθεί η απομόνωσή τους·

81. τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι ΕΑΠ να χρησιμοποιούν περισσότερο βιώσιμες και λιγότερο ρυπογόνες μεταφορές με την αξιοποίηση εναλλακτικών επιλογών αντί της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα·

82. συντάσσεται με την ευρωπαϊκή βούληση αξιοποίησης των οικολογικών θαλάσσιων μεταφορών και καινοτόμων λιμενικών δραστηριοτήτων για να μειωθεί το αποτύπωμα του άνθρακα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην Ένωση, και ζητεί να επωφελούνται οι ΕΑΠ από αυτές·

83. τονίζει την ανάγκη ελαχιστοποίησης του κόστους μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων για την εγγύηση της αρχής της εδαφικής συνοχής και συνέχειας, καθώς και ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες· ζητεί να διατηρηθούν οι τιμές των αεροπορικών μεταφορών (προς και από τις ΕΑΠ), των χερσαίων μεταφορών (εσωτερικά, μεταξύ δήμων) και των θαλάσσιων μεταφορών (μεταξύ περιφερειών και μεταξύ νησιών)· εκτιμά εν προκειμένω ότι πρέπει να προβλεφθούν μέτρα παρέκκλισης για τις ΕΑΠ στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας ποσοστώσεων CO2 τόσο για τις θαλάσσιες όσο και για τις αεροπορικές μεταφορές και, εάν είναι απαραίτητο, οικονομικά και τεχνικά κίνητρα·

84. παροτρύνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», να δρομολογήσει ειδική πρόσκληση υποβολής προσφορών και να προσαρμόσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις ΕΑΠ, έτσι ώστε να πλαισιώσει την υποστήριξη για εναλλακτικές και βιώσιμες υποδομές εφοδιασμού καυσίμων στους κύριους λιμένες των περιοχών, καθώς και στην αστική κινητικότητα και την αεροπλοΐα·

85. καλεί επίσης την Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, να συμπεριλάβει τη διάσταση των ΕΑΠ, εξασφαλίζοντας τη διασύνδεση μεταξύ του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου και χαλαρώνοντας το εννοιολογικό πλαίσιο των θαλάσσιων αρτηριών·

86. θεωρεί απαραίτητη την παροχή τεχνικής υποστήριξης από την Επιτροπή προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΕΑΠ στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ιδίως για έργα που συνδέονται με την Πράσινη Συμφωνία και την κατασκευή σημαντικών υποδομών στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU·

Γ. Ψηφιακός και διαστημικός τομέας

87. χαιρετίζει την πρόταση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», που επιδιώκει να συμβάλει στην αυξημένη συνδεσιμότητα και τις καλύτερες ψηφιακές δεξιότητες στις ΕΑΠ· καλεί την Επιτροπή να παράσχει την τεχνική υποστήριξη που απαιτείται για τη δημιουργία ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας στις ΕΑΠ, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»·

88. εμμένει ότι είναι επιβεβλημένη η διασφάλιση της ψηφιακής συνδεσιμότητας των ΕΑΠ σε συντονισμό με το ευρωπαϊκό ψηφιακό θεματολόγιο ως εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και ίσων ευκαιριών στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και σε έναν κόσμο υψηλού βαθμού ψηφιοποίησης·

89. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι δορυφόροι παρέχουν αδιάκοπη συνδεσιμότητα πολύ υψηλής χωρητικότητας, η οποία είναι απαραίτητη για την υπέρβαση του ψηφιακού χάσματος, ιδιαίτερα στις ΕΑΠ· καλεί συνεπώς την Επιτροπή, να ενημερώσει την ευρωπαϊκή στρατηγική για το διάστημα, με ειδικά μέτρα για τις ΕΑΠ·

Δ. Εμπορική πολιτική

90. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ΕΑΠ επωφελούνται πλήρως από τις διεθνείς συμφωνίες [συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ), συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) κ.λπ.] που συνάπτονται μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, μέσω της σύστασης ειδικής ομάδας για τον αντίκτυπο της εμπορικής πολιτικής στις ΕΑΠ, στην οποία θα συμμετέχουν αποτελεσματικά οι ΕΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των τομέων των ΕΑΠ·

91. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για τη μέτρηση του σωρευτικού αντίκτυπου των εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των ΕΑΠ·

92. ζητεί τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα στις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, και ζητεί να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις εν λόγω συμφωνίες μέσω αποτελεσματικών και επιχειρησιακών μέτρων·

93. σημειώνει ότι ο πολλαπλασιασμός των εμπορικών συμφωνιών που συνάπτονται με τρίτες χώρες οι οποίες παράγουν τα ίδια γεωργικά προϊόντα προς εξαγωγή με τις ΕΑΠ, αλλά με διαφορετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, μπορεί να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό και να μεταβάλει τα μερίδια της αγοράς απειλώντας την ανταγωνιστικότητα των κοινοτικών παραγωγών των εν λόγω προϊόντων·

94. κάνει έκκληση για διαφοροποιημένη αντιμετώπιση προς όφελος της παραγωγής των ΕΑΠ σε όλες τις επαναλήψεις των διαπραγματεύσεων για ΣΟΕΣ και ΣΕΣ ώστε να εξευρεθεί σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας των ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων και της προώθησης των επιθετικών συμφερόντων της Ένωσης, με πρόβλεψη ρητρών διασφάλισης για τα προϊόντα των ΕΑΠ, μεταξύ άλλων κατάλληλων μεταβατικών περιόδων και ποσοστώσεων καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, της εξαίρεσης των πιο ευαίσθητων προϊόντων, όπως των ειδικών σακχάρων·

95. υπενθυμίζει την κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων που επισυνάπτεται στον κανονισμό σχετικά με τον μηχανισμό σταθεροποίησης κατά την προσχώρηση του Ισημερινού στη συμφωνία ΕΕ-Περού και Κολομβίας, στην οποία αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα αναλύσει τις εξελίξεις της αγοράς μετά τη λήξη του μηχανισμού και ότι, σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης των Ευρωπαίων παραγωγών μπανάνας, θα παρέμβει, έπειτα από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη·

96. συνιστά τη διενέργεια ειδικών ελέγχων από τον Ευρωπαίο επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών (Chief Trade Enforcement Officer), προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις διακρίσεων για τις ΕΑΠ, και ζητεί την εφαρμογή της αρχής της «συμμόρφωσης» στις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες·

Ε. Προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης

97. τονίζει ότι οι ΕΑΠ είναι πρεσβευτές για τη διεύρυνση της σφαίρας επιρροής της Ένωσης και ότι αποτελούν πραγματική ευκαιρία για τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης λόγω της εγγύτητας και της άμεσης σχέσης τους με μεγάλο αριθμό τρίτων χωρών·

98. υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι γεωστρατηγικές θέσεις και οι ιστορικές σχέσεις αρκετών ΕΑΠ του Ατλαντικού με την αμερικανική ήπειρο και τα νησιωτικά κράτη της Καραϊβικής· συνιστά να αξιοποιηθεί η προνομιακή θέση των εν λόγω εδαφών, προκειμένου να τονωθούν οι διεθνείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή·

99. υπενθυμίζει ότι ο πολιτισμός αποτελεί δίαυλο προσωπικής ανάπτυξης και αμοιβαίας ευδοκίμησης· θεωρεί αναγκαία την καλύτερη υποστήριξη των ανταλλαγών στον τομέα του πολιτισμού·

100. ζητεί την προστασία και την υποστήριξη των περιφερειακών γλωσσών των ΕΑΠ, οι οποίες είναι ταυτόχρονα πολιτιστικά αγαθά και φορείς μακροπεριφερειακής ολοκλήρωσης και ανταλλαγής·

ΣΤ. Μεταναστευτική πολιτική

101. σημειώνει με ανησυχία τον αντίκτυπο των μεταναστευτικών ροών στις ΕΑΠ· εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών στις ΕΑΠ και ζητεί την εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων ανθρωπιστικής υποδοχής προσαρμοσμένων σε αυτούς τους ανηλίκους· τονίζει την ανάγκη για μια ανθρώπινη προσέγγιση ικανή ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σύμφωνα με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και με τις αξίες της ΕΕ·

102. ζητεί την κινητοποίηση των πόρων του Ταμείου ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης, και τη διάθεση ειδικών πρόσθετων κονδυλίων για την παροχή αυξημένης στήριξης στα κράτη μέλη των οποίων οι ΕΑΠ υφίστανται σοβαρή μεταναστευτική πίεση·

103. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, στα κράτη μέλη και στη Διάσκεψη των Προέδρων των ΕΑΠ.


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Παντού, σε όλους τους ωκεανούς και σε όλες τις ηπείρους, η υγειονομική κρίση πυροδοτεί κρίσιμες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επιβάλλει την εγρήγορση και καθιστά πιο απαραίτητη από ποτέ την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών.

 

Ανεξάρτητα από το αν είμαστε αισιόδοξοι ή όχι για τον «κόσμο που έρχεται», η υποχρέωση για δημόσια δράση είναι δεδομένη και οι πολίτες με το δίκιο τους ζητούν λύσεις για την αντιμετώπιση των ανθρώπινων, κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

 

Όπως συμβαίνει παντού και αναμφίβολα περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να αντιμετωπίζουν μείζονες οικονομικές, κοινωνικές, κλιματικές και πολιτιστικές προκλήσεις.

 

Το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) είναι το μέσο για την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση των ΕΑΠ. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ενοποίησή του, η συστηματική του τήρηση και η πλήρης ενσωμάτωσή του σε όλες τις ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές.

 

Η κρίση απέδειξε την συγκλονιστική ανθεκτικότητα των γυναικών και των ανδρών αυτών των τόπων, των τόσο απομακρυσμένων γεωγραφικά από την ευρωπαϊκή ήπειρο, αλλά έχει επίσης δείξει πόσος δρόμος μένει ακόμα για την κάλυψη των διαρθρωτικών καθυστερήσεων και των αναπτυξιακών ανισοτήτων και για την καταπολέμηση της φτώχειας.

 

Στο αποκορύφωμα της κρίσης, με όλο τον πλανήτη αποσβολωμένο και το κλείσιμο των αεροπορικών και των θαλάσσιων συγκοινωνιών να επιβάλλεται από τον γενικευμένο περιορισμό της κυκλοφορίας, οι ΕΑΠ, υπό την πίεση του νησιωτικού χαρακτήρα και εν μέσω των δυσχερειών που τους επέβαλε η απόσταση, βρέθηκαν να αναρωτιούνται, με μια ένταση που μετατράπηκε γρήγορα σε απαίτηση,

«όταν είναι κανείς Ευρωπαίος αλλά ζει σε ένα νησί του Ατλαντικού, στην Αμαζονία ή στον Ινδικό Ωκεανό σε απόσταση 10 000 χλμ. από το Στρασβούργο ή τις Βρυξέλλες, σε ποιον μπορεί στ’ αλήθεια να βασιστεί;»

Πρώτα απ’ όλα, στον καθέναν από εμάς. Στους φυσικούς μας πόρους, στις εντόπιες δεξιότητές μας και στην ισχύ της αντοχής μας, αυτήν που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας. Οι βασικοί τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της τοπικής παραγωγής, έχοντας αποδείξει πόσο αναντικατάστατοι είναι, αποδεικνύουν επίσης πόσο επιβεβλημένη είναι η ευρωπαϊκή στήριξη που θα επιτρέψει την ανάπτυξη και τον οικολογικό μετασχηματισμό τους.

 

Ανταποκρινόμενη στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Ευρώπη επέδειξε από την πλευρά της ταχύτητα αντίδρασης με τις ενέργειές της για τη στήριξη των περιφερειών και ικανότητα ευελιξίας στους τρόπους λειτουργίας της, ιδίως με την εφαρμογή καινοτόμων μέτρων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της με μέτρα CRII και CRII +.

 

Για να προχωρήσουμε σε μια αποτελεσματική ανασυγκρότηση των ΕΑΠ μετά τη νόσο COVID και μετά το Brexit, καλούμαστε να αντλήσουμε όλα τα διδάγματα από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε αυτή τη κρίση και όλα όσα πετύχαμε από άποψη καινοτομίας στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές, θεμελιώδους χρησιμότητας των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, καλούμαστε να παγιώσουμε και να ενσωματώσουμε στην προσπάθεια ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρώπης και των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Η δεδηλωμένη βούληση της Ευρώπης είναι «να μην εγκαταλείψει κανέναν στην μοίρα του» και αυτή η πορεία του αμοιβαίου σεβασμού, της υπό υλοποίηση καινοτομίας και της νέας αλληλεγγύης περνά αναγκαστικά από τις ΕΑΠ. Για να πετύχει το εγχείρημα όμως είναι ανάγκη να γίνουν γρήγορα τα λόγια πράξεις που θα υπηρετούν ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο θα προστατεύει τις ανθρώπινες δυνατότητες και τους φυσικούς πόρους, θα σέβεται την εμπειρογνωμοσύνη και τον πολιτιστικό πλούτο του κάθε τόπου, θα ενθαρρύνει τις τοπικές πρωτοβουλίες, θα επενδύει με πεποίθηση στην κατάρτιση της νεολαίας και θα ενστερνίζεται την ανάγκη μιας περιφερειακής στρατηγικής.

 

Καθώς θα εδραιώνει τα θεμέλια των μηχανισμών με πνεύμα σεβασμού για τις ιδιαιτερότητες και για τη στήριξη που επιβάλλει η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προκλήσεων, η Ευρώπη καλείται να ενθαρρύνει την τόλμη και τη δημιουργικότητα του κάθε τόπου και να δημιουργήσει στις ΕΑΠ εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέψουν τη συμφιλίωση της οικονομίας με την οικολογία. Είναι όντως επιτακτική ανάγκη, σε ένα περιβάλλον κοινωνικών, οικονομικών και κλιματικών αδυναμιών, να κατορθώσουν οι ΕΑΠ να σταθούν στο ύψος της πρόκλησης που συνιστούν η απασχόληση και η διαφύλαξη της μοναδικής βιοποικιλότητάς τους.

 

Την ίδια στιγμή που αναλαμβάνει η Ευρώπη τη δέσμευση να εφαρμόσει μια Πράσινη Συμφωνία, καλείται επίσης να υλοποιήσει επειγόντως μια Γαλάζια Συμφωνία για την προστασία, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του θαλάσσιου και ωκεάνιου δυναμικού των εδαφών της.

 

Οι ΕΑΠ βρίσκονται επίσης στις πρώτες γραμμές του αφροατλαντικού και του ινδοωκεάνειου μετώπου της Ευρώπης, σε γεωστρατηγική θέση τέτοιας σημασίας που υποχρεώνει τις ΕΑΠ να διαμορφώσουν περιφερειακή στρατηγική σύμπραξης και ανταλλαγών με τους περιφερειακούς γείτονές τους. Καθήκον της Ευρώπης, από την πλευρά της, είναι να μην διαταράσσει την ισορροπία των περιφερειακών σχέσεων των ΕΑΠ με την υπογραφή συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης ή συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με τρίτες χώρες που δεν θα ενσωματώνουν την ανάγκη προστασίας των συμφερόντων των ΕΑΠ.

 

Φιλοδοξία της παρούσας έκθεσης είναι να τεθούν οι ΕΑΠ όχι στην περιφέρεια αλλά στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δημόσιας δράσης.

 

Ευρώπη και ΕΑΠ έχουν τους τρόπους για να δημιουργήσουν μαζί μια εταιρική σχέση από την οποία θα βγούνε όλοι κερδισμένοι. 

 

Στη νήσο Ρεϋνιόν, υπάρχει μια κρεολική παροιμία που ζητάει τόλμη, με τα λόγια « pa kabab’ lé mor san eséyé » («ο ανήμπορος» πέθανε χωρίς να δοκιμάσει). Τη σήμερον ημέρα, οι ΕΑΠ και η Ευρώπη καλούνται φυσικά να δοκιμάσουν να βελτιστοποιήσουν τα υπάρχοντα εργαλεία, αλλά όλοι μαζί, είμαστε κυρίως υποχρεωμένοι να ανοίξουμε έναν νέο αναπτυξιακό δρόμο, να χαράξουμε μια αποφασιστική πολιτική σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων, στρατηγικής ενθάρρυνσης της καινοτομίας και δη σε ό,τι αφορά τον αγώνα για την απασχόληση, εξεύρεσης λύσεων απέναντι στην κλιματική μεταβολή, διαφύλαξης της βιοποικιλότητας και ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου.

Οι πολίτες, άντρες και γυναίκες, το απαιτούν.

Οι πολίτες είναι το θεμέλιο της νομιμότητάς μας.

Αυτοί καθοδηγούν τη φιλοδοξία, τις δράσεις και τις απαιτήσεις μας.

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.7.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Vlad-Marius Botoş, Rosanna Conte, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Christian Doleschal, Francesca Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Martina Michels, Dan-Ştefan Motreanu, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Valdemar Tomaševski, Yana Toom

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabel Carvalhais, Laurence Farreng, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Bronis Ropė

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ECR

Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

ID

Rosanna Conte, Francesca Donato, Alessandro Panza

NI

Chiara Gemma

PPE

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Dan-Ştefan Motreanu, Andrey Novakov

Renew

Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Yana Toom

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Isabel Carvalhais, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova

The Left

Martina Michels, Younous Omarjee

Verts/ALE

François Alfonsi, Rosa D’Amato, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Bronis Ropė

 

0

-

 

 

 

2

0

ID

Mathilde Androuët, André Rougé

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA (2020)0054.

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA (2020)0005.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA (2019)0078.

[4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA (2019)0217.

[5] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA (2017)0316.

[6] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA (2017)0195.

[7] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA (2014)0133.

[8] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA (2012)0125.

[9] https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/demography_report_2020_n.pdf

[10] https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=outermost.population=en

Τελευταία ενημέρωση: 1 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου