Izvješće - A9-0242/2021Izvješće
A9-0242/2021

IZVJEŠĆE o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Unije u europskom partnerstvu za mjeriteljstvo koje zajednički poduzima više država članica

20.7.2021 - (COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD)) - ***I

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Izvjestiteljica: Maria da Graça Carvalho


Postupak : 2021/0049(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0242/2021
Podneseni tekstovi :
A9-0242/2021
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Unije u europskom partnerstvu za mjeriteljstvo koje zajednički poduzima više država članica

(COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2021)0089),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 185. i članak 188. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0083/2021),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora[1],

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A9-0242/2021),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. predlaže da se akt nazove „Odlukom o sudjelovanju Unije u europskom partnerstvu za mjeriteljstvo koje zajednički poduzima više država članica”

3. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 

 

Amandman  1

 

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Da bi se postigao najveći mogući učinak financiranja sredstvima Unije i najdjelotvorniji doprinos ciljevima politike Unije, Uredbom (EU) [XXX] Europskog parlamenta i Vijeća9 uspostavljen je Obzor Europa, okvirni program za istraživanja i inovacije, odnosno politički i pravni okvir za europska partnerstva s partnerima iz privatnog i/ili javnog sektora. Europska partnerstva ključan su element pristupa politici u programu Obzor Europa. Uspostavljena su tako da ispune prioritete Unije iz programa Obzor Europa i osiguraju jasan učinak na Uniju i njezine građane, što se može djelotvornije postići u partnerstvu nego što to može sama Unija, i to kroz stratešku viziju koju partneri dijele i za koju se zajednički zalažu.

(1) Da bi se postigao najveći mogući učinak financiranja sredstvima Unije i najdjelotvorniji doprinos ciljevima politike Unije, Uredbom (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća9 uspostavljen je Obzor Europa, okvirni program za istraživanja i inovacije, odnosno politički i pravni okvir za europska partnerstva s partnerima iz privatnog i/ili javnog sektora. Europska partnerstva ključan su element pristupa politici u programu Obzor Europa. Uspostavljena su tako da ispune obveze i prioritete Unije iz programa Obzor Europa i osiguraju jasan učinak na Uniju i njezine građane i okoliš, što se može djelotvornije postići u partnerstvu nego što to može sama Unija, i to kroz stratešku viziju koju partneri dijele i za koju se zajednički zalažu.

__________________

__________________

9 Uredba [XXX] Europskog parlamenta i Vijeća od [datum] o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije (SL C , , str. ). [Unijeti cjelovito upućivanje.]

Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 (SL L 170, 12.5.2021., str. 1.).

Amandman  2

 

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Osobito se očekuje da će europska partnerstva u stupu Obzora Europa „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost Europe” igrati važnu ulogu u ostvarenju strateških ciljeva ubrzavanja prijelaza prema ciljevima održivog razvoja i zelene i digitalne Europe te u doprinosu oporavku.10 Europska partnerstva izrazito su važna za rješavanje složenih prekograničnih problema koji zahtijevaju integrirani pristup. Omogućuju uklanjanje transformacijskih, sustavnih i tržišnih nedostataka tako što okupljaju širok spektar aktera u lancima vrijednosti i industrijskim ekosustavima koji surađuju na postizanju zajedničke vizije i pretaču je u konkretne planove i koordiniranu provedbu aktivnosti. Nadalje, omogućuju da se nastojanja i resursi usredotoče na zajedničke prioritete kako bi se pronašlo rješenje za složene izazove koji su pred nama.

(2) Osobito se očekuje da će europska partnerstva u stupu Obzora Europa „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost Europe” igrati važnu ulogu u ostvarenju strateških ciljeva ubrzavanja ispunjenja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN), obveza Unije u okviru Pariškog sporazuma te prijelaza na zelenu, digitalnu i strateški autonomnu Europu, uz doprinos socijalno, gospodarski i klimatski otpornom oporavku10 te promicanje energetske učinkovitosti i upotrebe obnovljivih izvora energije. Europska partnerstva izrazito su važna za rješavanje složenih prekograničnih problema koji zahtijevaju integrirani pristup. Omogućuju uklanjanje transformacijskih, sustavnih i tržišnih nedostataka tako što okupljaju širok spektar aktera u lancima vrijednosti, područjima istraživanja i inovacija te industrijskim ekosustavima koji surađuju na postizanju zajedničke vizije i pretaču je u konkretne planove i koordiniranu provedbu aktivnosti. Nadalje, omogućuju da se nastojanja i resursi usredotoče na zajedničke prioritete kako bi se pronašlo rješenje za složene izazove koji su pred nama, kako bi društvo od toga imalo korist.

__________________

__________________

10 Europska komisija (2018.), Procjena učinka programa Obzor Europa, SWD(2018) 307

10 Europska komisija (2018.), Procjena učinka programa Obzor Europa, SWD(2018) 307

Amandman  3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Partnerstvo za mjeriteljstvo trebalo bi provesti svoju misiju i ciljeve na jasan, jednostavan i fleksibilan način s ciljem povećanja privlačnosti za industriju, mala i srednja poduzeća (MSP-ove) i sve ostale relevantne dionike.

Amandman  4

 

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 2.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b) Kako bi se zajamčila znanstvena izvrsnost, te u skladu s člankom 13. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, države koje sudjeluju u Partnerstvu za mjeriteljstvo trebale bi poštovati akademsku slobodu, posebno slobodu provođenja znanstvenog istraživanja, i promicati najviše standarde znanstvenog integriteta.

Amandman  5

 

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Da bi se ostvarili predviđeni prioriteti i učinak, europska partnerstva trebala bi se razvijati uključivanjem velikog broja relevantnih dionika širom Europe, uključujući industrije, istraživačke organizacije, tijela koja pružaju javne usluge na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini te organizacije civilnog društva kao što su zaklade koje podupiru i/ili provode istraživanja i inovacije. Ta europska partnerstva trebala bi ujedno biti jedna od mjera za produbljivanje međunarodne suradnje između partnera iz privatnog i/ili javnog sektora, među ostalim udruživanjem programa istraživanja i inovacija i prekograničnih ulaganja u istraživanja i inovacije, na obostranu korist ljudi i poduzeća.

(3) Da bi se ostvarili predviđeni prioriteti i učinak, europska partnerstva trebala bi se razvijati uključivanjem velikog broja relevantnih dionika širom Europe, uključujući industrije, sveučilišta, istraživačke organizacije, tijela koja pružaju javne usluge na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini te organizacije civilnog društva, uključujući zaklade koje podupiru i/ili provode istraživanja i inovacije. Ta europska partnerstva trebala bi ujedno biti jedna od mjera za produbljivanje međunarodne suradnje i sinergija između partnera iz privatnog i/ili javnog sektora, među ostalim udruživanjem programa istraživanja i inovacija i prekograničnih ulaganja u istraživanja i inovacije, na obostranu korist ljudi i poduzeća.

Amandman  6

 

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a) Komplementarnošću i sinergijom s kolaborativnim istraživačkim programima te s Europskim istraživačkim vijećem trebalo bi potaknuti razvoj inovacija koji se temelji na pristupu odozdo prema gore. Takvom komplementarnošću i sinergijom trebalo bi stvoriti prilike za istraživanje u područjima koja trenutačno nisu obuhvaćena, čime bi se potaknule primjene i u drugim sektorima, kako na početku tako i na kraju razvojnog postupka. U okviru Partnerstva za mjeriteljstvo trebala bi se osigurati odgovarajuća suradnja s drugim europskim partnerstvima i drugim relevantnim inicijativama, s obzirom na tehnološki razvoj u područjima kao što su digitalizacija i umjetna inteligencija te usluge civilnog društva, od pametnog zdravstva do autonomnog prometa i kružnog gospodarstva.

Amandman  7

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Cilj je ove Odluke sudjelovanje Unije u Partnerstvu za mjeriteljstvo kako bi se podržali njegovi opći ciljevi. Zahtjevi mjeriteljstva toliko su opsežni i složeni da su potrebna ulaganja koja nadmašuju osnovne proračune za istraživanja NMI-ja i II-ja. Izvrsnost potrebna za istraživanje i razvoj najsuvremenijih mjeriteljskih rješenja prelazi nacionalne granice te se stoga ne može postići samo na nacionalnoj razini. S obzirom na to da države članice ne mogu same dostatno ostvariti ciljeve ove Odluke, nego se oni mogu bolje ostvariti na razini Unije povezivanjem nacionalnih nastojanja u usklađen pristup Unije, ujedinjavanjem rascjepkanih nacionalnih istraživačkih programa, potporom pri razvoju zajedničkih prekograničnih strategija istraživanja i financiranja te postizanjem kritične mase potrebnih dionika i ulaganja, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(9) Cilj je ove Odluke sudjelovanje Unije u Partnerstvu za mjeriteljstvo kako bi se podržali njegovi opći ciljevi. Zahtjevi mjeriteljstva toliko su opsežni i složeni da su potrebna ulaganja koja nadmašuju osnovne proračune za istraživanja NMI-ja i II-ja. Izvrsnost potrebna za istraživanje i razvoj najsuvremenijih mjeriteljskih rješenja prelazi nacionalne granice te se stoga ne može postići samo na nacionalnoj razini. Partnerstvom za mjeriteljstvom trebalo bi promicati i nagrađivati znanstvenu izvrsnost te podupirati prihvaćanje i sustavno korištenje rezultata istraživanja i inovacija nastalih u Uniji, među ostalim jamčenjem da se pri provedbi njegovih aktivnosti uzimaju u obzir najsuvremeniji znanstveni rezultati i rezultati temeljnih istraživanja. Također bi trebalo težiti da industrija i inovatori, a u konačnici i cijelo društvo, prihvate i provedu rezultate njegovih aktivnosti. S obzirom na to da države članice ne mogu same dostatno ostvariti ciljeve ove Odluke, nego se oni mogu bolje ostvariti na razini Unije povezivanjem nacionalnih nastojanja u usklađen pristup Unije, ujedinjavanjem rascjepkanih nacionalnih istraživačkih programa, potporom pri razvoju zajedničkih prekograničnih strategija istraživanja i financiranja te postizanjem kritične mase potrebnih dionika i ulaganja, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Amandman  8

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Partnerstvo za mjeriteljstvo, usklađeno s prioritetima politike Komisije (uključujući europski zeleni plan, gospodarstvo u interesu građana i Europu spremnu za digitalno doba), trebalo bi provoditi deset godina (od 2021. do 2031.). Program bi trebao uključivati nove aktivnosti u usporedbi s inicijativom EMPIR u okviru Obzora 2020., a posebno razvoj europskih mjeriteljskih mreža, koje će nastojati pronaći rješenja za goruće društvene probleme i mjeriteljske potrebe koji proizlaze iz novih tehnologija. Kapacitet u mjeriteljstvu koji osiguravaju te mreže trebao bi biti jednak i usporediv s ostalim vodećim svjetskim mjeriteljskim sustavima i pokazivati izvrsnost na svjetskoj razini. Pozivi za podnošenje prijedloga u okviru Partnerstva za mjeriteljstvo trebali bi se objaviti tijekom provedbe programa Obzor Europa.

(10) Partnerstvo za mjeriteljstvo, usklađeno s prioritetima politike Komisije (uključujući europski zeleni plan, gospodarstvo u interesu građana i Europu spremnu za digitalno doba), trebalo bi provoditi deset godina (od 2021. do 2031.). Program bi trebao uključivati nove aktivnosti u usporedbi s inicijativom EMPIR u okviru Obzora 2020., a posebno razvoj europskih mjeriteljskih mreža, koje bi trebalo pokrenuti na otvoren i transparentan način kojim će se nastojati pronaći rješenja za goruće društvene i okolišne probleme i mjeriteljske potrebe koji proizlaze iz novih tehnologija i inovacija. Kapacitet u mjeriteljstvu koji osiguravaju te mreže trebao bi biti jednak i usporediv s ostalim vodećim svjetskim mjeriteljskim sustavima i pokazivati izvrsnost na svjetskoj razini. Pozivi za podnošenje prijedloga u okviru Partnerstva za mjeriteljstvo trebali bi se objaviti tijekom provedbe programa Obzor Europa i trebali bi biti otvoreni, transparentni i konkurentni. Partnerstvom za mjeriteljstvo trebalo bi težiti kružnoj cirkulaciji talenata jer se uravnoteženom kružnom izmjenom istraživača može aktivno riješiti problem „odljeva mozgova”. U okviru Partnerstva za mjeriteljstvo trebalo bi aktivno surađivati s akademskim institucijama kako bi se riješio problem nedostatka vještina, uspostavile mogućnosti osposobljavanja u području vještina i prekvalifikacije te pripremila sljedeća generacija radnika kako bi se zadovoljile potrebe tržišta rada koje proizlaze iz zelene i digitalne tranzicije.

Amandman  9

 

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Aktivnosti u okviru Partnerstva za mjeriteljstvo trebale bi biti u skladu s ciljevima i prioritetima u području istraživanja i inovacija programa Obzor Europa te s općim načelima i uvjetima utvrđenima u članku XXX. Uredbe (EU) [Uredba o uspostavi Obzora Europa].

(11) Aktivnosti u okviru Partnerstva za mjeriteljstvo trebale bi biti u skladu s ciljevima i prioritetima u području istraživanja i inovacija programa Obzor Europa te s općim načelima i uvjetima utvrđenima u članku 8. Priloga III. Uredbi (EU) 2021/695, posebno u pogledu razvoja i promicanja znanstvene izvrsnosti, poticanja inovacija i olakšavanja tehnološkog razvoja te podupiranja pristupa inovativnim rješenjima i njihova prihvaćanja u europskoj industriji, posebno među MSP-ovima, te, u konačnici, u cijelom društvu.

 

__________________

 

 

Amandman  10

 

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) U skladu s člankom XX. Uredbe (EU) [XXX] [Uredba o uspostavi Obzora Europa], opći je cilj programa Obzor Europa osigurati znanstveni, gospodarski i društveni učinak ulaganja Unije u istraživanja i inovacije kako bi se učvrstili znanstveni i tehnološki temelji Unije i poticala njezina konkurentnost, uključujući njezinu industriju, ispunili strateški prioriteti Unije i pridonijelo suočavanju s globalnim izazovima, uključujući ciljeve održivog razvoja, slijedeći načela Programa održivog razvoja do 2030. i Pariškog sporazuma prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime.

(13) U skladu s člankom 3. Uredbe (EU) 2021/695, opći je cilj programa Obzor Europa osigurati znanstveni, gospodarski, ekološki i društveni učinak ulaganja Unije u istraživanja i inovacije kako bi se učvrstili znanstveni i tehnološki temelji Unije i poticala njezina konkurentnost, uključujući njezinu industriju, ispunili strateški prioriteti Unije i pridonijelo suočavanju s globalnim izazovima, uključujući ciljeve održivog razvoja, slijedeći načela Programa održivog razvoja do 2030. i Pariškog sporazuma prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime.

Amandman  11

 

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 14.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a) Partnerstvo za mjeriteljstvo trebalo bi osigurati učinkovito promicanje jednakih mogućnosti za sve te, posebno i u mjeri u kojoj je to moguće, rodne ravnoteže u svim tijelima partnerstva za mjeriteljstvo, kao i u ocjenjivačkim povjerenstvima i drugim relevantnim savjetodavnim tijelima.

Amandman  12

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Kako bi se ostvarili ciljevi Partnerstva za mjeriteljstvo, EURAMET bi trebao pružiti financijsku potporu uglavnom u obliku bespovratnih sredstava namijenjenih sudionicima uključenima u djelovanja odabrana na razini EURAMET-a. Ta bi djelovanja trebala biti odabrana slijedom poziva na podnošenje prijedloga u nadležnosti EURAMET-a. Rang-lista projekata trebala bi biti obvezujuća u pogledu odabira projektnih prijedloga i financiranja iz financijskog doprinosa Unije i financijskih doprinosa država sudionica istraživačkim projektima i s njima povezanim aktivnostima. EURAMET bi trebao biti odgovoran i za aktivnosti koje se financiraju doprinosima država sudionica europskim mjeriteljskim mrežama.

(15) Kako bi se ostvarili ciljevi Partnerstva za mjeriteljstvo, EURAMET bi trebao pružiti financijsku potporu uglavnom u obliku bespovratnih sredstava namijenjenih sudionicima uključenima u djelovanja odabrana na razini EURAMET-a. Ta bi djelovanja trebala biti odabrana slijedom otvorenih, transparentnih i konkurentnih poziva na podnošenje prijedloga u nadležnosti EURAMET-a. U okviru partnerstva za mjeriteljstvo trebalo bi uložiti najveće napore kako bi se povećala vidljivost poziva na podnošenje prijedloga, kako bi ih se objavljivalo u bazi podataka Obzora Europa te široko promicalo i oglašavalo, u cilju povećanja sudjelovanja, zemljopisne raznolikosti i uključivanja novih sudionika na tržištu, kao što su novoosnovana poduzeća i MSP-ovi. Rang-lista projekata trebala bi biti obvezujuća u pogledu odabira projektnih prijedloga i financiranja iz financijskog doprinosa Unije i financijskih doprinosa država sudionica istraživačkim projektima koji se temelje na izvrsnosti i s njima povezanim aktivnostima. U skladu s člankom 28 Uredbe (EU) 2021/695, u uvjete za postupanje s s ex aequo prijedlozima moguće je uključiti kriterije koji se odnose na uključenost MSP-ova te rodnu i geografsku raznolikost. EURAMET bi trebao biti odgovoran i za aktivnosti koje se financiraju doprinosima država sudionica europskim mjeriteljskim mrežama.

Amandman  13

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Na sudjelovanje u neizravnim djelovanjima koja se financiraju iz Partnerstva za mjeriteljstvo primjenjuje se Uredba Vijeća (EU) br. XXX14 [Zahtjev za podnošenje prijedloga u okviru programa Obzor Europa]. Međutim, zbog posebnih operativnih potreba Partnerstva za mjeriteljstvo, posebno u pogledu razvoja i vođenja budućih europskih mjeriteljskih mreža i olakšavanja odgovarajućeg financijskog sudjelovanja država sudionica, trebalo bi se, prema potrebi, omogućiti ograničenje uloge koordinatora u prijedlogu NMI-jima i II-jima država sudionica.

(16) Na sudjelovanje u neizravnim djelovanjima koja se financiraju iz Partnerstva za mjeriteljstvo primjenjuje se Uredba Vijeća (EU) br. XXX14 [Zahtjev za podnošenje prijedloga u okviru programa Obzor Europa]. Međutim, zbog posebnih operativnih potreba Partnerstva za mjeriteljstvo, posebno u pogledu razvoja i vođenja budućih europskih mjeriteljskih mreža i olakšavanja odgovarajućeg financijskog sudjelovanja država sudionica, trebalo bi se, prema potrebi, omogućiti ograničenje uloge koordinatora u prijedlogu NMI-jima i II-jima država sudionica, po savjetovanju s upravljačkom skupinom.

__________

___________

14 Uredba Vijeća (EU) XXX od ...(SL ...).

14 Uredba Vijeća (EU) XXX od ...(SL ...).

Amandman  14

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 18.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Kako bi se osigurala transparentnost i dostupnost programa, pozivi za podnošenje prijedloga Partnerstva za mjeriteljstvo trebali bi se objaviti i na jedinstvenom portalu za sudionike, kao i preko drugih elektroničkih sredstava za širenje informacija u okviru programa Obzor Europa kojima upravlja Komisija.

(18) Kako bi se osigurala otvorenost, transparentnost i dostupnost programa, pozivi za podnošenje prijedloga Partnerstva za mjeriteljstvo trebali bi se objaviti, na pristupačan način, i na jedinstvenom portalu za sudionike, kao i preko drugih elektroničkih sredstava za širenje informacija u okviru programa Obzor Europa kojima upravlja Komisija. Pozivi na podnošenje prijedloga trebali bi biti privlačni i dostupni širokom rasponu aktera u području istraživanja i industrije, uključujući mala i srednja poduzeća. U okviru Partnerstva za mjeriteljstvo trebao bi pojačati dijalog s društvom, sudjelovati u kampanjama za podizanje razine osviještenosti te promicati obrazovne aktivnosti i aktivnosti širenja informacija, uz sudjelovanje akademskih i znanstvenih mreža te mreža za razmjenu znanja, socijalnih i gospodarskih partnera, medija, industrije te organizacija MSP-ova i drugih aktera.

Amandman  15

 

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 24.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Komisija najkasnije do 2025. treba provesti privremenu evaluaciju kojom će posebno procijeniti kvalitetu i učinkovitost Partnerstva za mjeriteljstvo i napredak u ostvarenju postavljenih ciljeva i najkasnije do 2030. treba provesti završnu evaluaciju te treba izraditi izvješće o tim evaluacijama,

(24) Komisija najkasnije do 2025. treba provesti privremenu evaluaciju kojom će posebno procijeniti kvalitetu i učinkovitost Partnerstva za mjeriteljstvo i napredak u ostvarenju postavljenih ciljeva i najkasnije do 2030. treba provesti završnu evaluaciju te javno objaviti izvješće o tim evaluacijama,

Amandman  16

 

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 24.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a) Europski parlament trebao bi imati mogućnost pozvati Komisiju da nadležnom odboru predstavi izvješća o evaluaciji i druge relevantne informacije o aktivnostima Partnerstva za mjeriteljstvo,

Amandman  17

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Sve države članice osim onih navedenih u stavku 1. i sve druge zemlje pridružene programu Obzor Europa mogu sudjelovati u Partnerstvu za mjeriteljstvo ako ispunjavaju uvjet utvrđen u članku 4. stavku 1. točki (c). Te se države za potrebe ove Odluke smatraju državama sudionicama.

2. Sve države članice osim onih navedenih u stavku 1. i sve druge zemlje pridružene programu Obzor Europa mogu sudjelovati u Partnerstvu za mjeriteljstvo ako ispunjavaju uvjet utvrđen u članku 4. stavku 1. točki (c) te ako jamče slobodu znanstvenog istraživanja. Te se države za potrebe ove Odluke smatraju državama sudionicama.

Amandman  18

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Svaka treća zemlja koja nije pridružena Obzoru Europa može sudjelovati u Partnerstvu za mjeriteljstvo ako sklopi međunarodni sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji s Unijom u kojem se utvrđuju uvjeti za njezino sudjelovanje u partnerstvu i ako ishodi odobrenje Odbora za partnerstvo za mjeriteljstvo iz članka 13. stavka 3. točke (f). Ako ispunjava navedene uvjete, takva se država za potrebe ove Odluke smatra državom sudionicom.

3. Svaka treća zemlja koja nije pridružena Obzoru Europa može sudjelovati u Partnerstvu za mjeriteljstvo ako sklopi međunarodni sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji s Unijom u kojem se utvrđuju uvjeti za njezino sudjelovanje u partnerstvu, ako ispunjava uvjet iz članka 4. stavka 1. točke (c) te jamči slobodu znanstvenog istraživanja i ishodi odobrenje Odbora za partnerstvo za mjeriteljstvo iz članka 13. stavka 3. točke (f). Ako ispunjava navedene uvjete, takva se država za potrebe ove Odluke smatra državom sudionicom.

Amandman  19

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) razvijanje održivog koordiniranog mjeriteljskog sustava na europskoj razini;

(a) razvijanje održivog, izvrsnog i koordiniranog mjeriteljskog sustava na europskoj razini, kako bi se premostio investicijski jaz između Europe i njezinih globalnih konkurenata;

Amandman  20

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) osiguravanje da inovatori u svoje ekosustave izravno ugrade najsuvremenije mjeriteljske kapacitete;

(b) osiguravanje da inovatori u svoje ekosustave i šire sveobuhvatno ugrade najsuvremenije mjeriteljske kapacitete;

Amandman  21

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) povećavanje učinka mjeriteljstva na društvene probleme u odnosu na provedbu politika, normi i propisa kako bi odgovarali svojoj svrsi.

(c) povećavanje učinka mjeriteljstva na društvene probleme u odnosu na provedbu digitalnih, gospodarskih, industrijskih i okolišnih politika, normi i propisa kako bi odgovarali svojoj svrsi.

Amandman  22

 

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 3. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) razvijanje novih istraživačkih kapaciteta do 2030. u okviru novih europskih mjeriteljskih mreža, koji se primjenjuju u smislu kalibracijskih i mjeriteljskih kapaciteta koji su barem jednaki vodećim mjeriteljskim institutima izvan država sudionica;

(a) doprinos razvoju novih istraživačkih kapaciteta do 2030. u okviru novih europskih mjeriteljskih mreža, koji se primjenjuju u smislu kalibracijskih i mjeriteljskih kapaciteta koji su barem jednaki vodećim mjeriteljskim institutima izvan država sudionica;

Amandman  23

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 3. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) poticanje do 2030. prodaje novih inovativnih proizvoda i usluga upotrebom i usvajanjem novih mjeriteljskih kapaciteta u ključnim novim tehnologijama;

(b) poticanje do 2030. prodaje novih inovativnih proizvoda i usluga upotrebom i usvajanjem novih mjeriteljskih kapaciteta u ključnim novim i razvojnim tehnologijama;

Amandman  24

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 3. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) doprinos smanjenju specifičnog nedostatka vještina diljem Unije, pomoć u izgradnji novog znanja, u kontekstu cjeloživotnog učenja i promicanja vještina za ljudske resurse, te praćenje društvene preobrazbe, među ostalim jačanjem kompetencija i sposobnosti za inovacije;

Amandman  25

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 3. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) djelotvorno i učinkovito pridonošenje do 2030. izradi i provedbi konkretnih normi i propisa koji čine temelj javnih politika kojima se nastoje riješiti društveni problemi.

(c) djelotvorno i učinkovito pridonošenje do 2030. izradi i provedbi konkretnih normi i propisa koji čine temelj javnih politika kojima se nastoje riješiti društveni, gospodarski i okolišni problemi.

Amandman  26

 

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 3. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) oslobađanje potencijala mjeriteljstva među krajnjim korisnicima, uključujući MSP-ove i industrijske dionike, kao instrumenta kojim se doprinosi ostvarenju ciljeva Unije za digitalnu i zelenu tranziciju.

Amandman  27

 

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Financijski doprinos Unije Partnerstvu za mjeriteljstvo, uključujući odobrena sredstva Europskog udruženja slobodne trgovine i trećih zemalja, ne prelazi iznos doprinosa država sudionica Partnerstvu za mjeriteljstvo. Financijski doprinos Unije iznosi najviše 300 milijuna EUR kako bi odgovarao doprinosima država sudionica utvrđenima u članku 1. stavku 1.

1. Financijski doprinos Unije Partnerstvu za mjeriteljstvo, uključujući odobrena sredstva Europskog udruženja slobodne trgovine i trećih zemalja, ne prelazi iznos doprinosa država sudionica Partnerstvu za mjeriteljstvo. Financijski doprinos Unije iznosi najviše 300 milijuna EUR kako bi odgovarao doprinosima država sudionica utvrđenima u članku 1. stavku 1. Doprinos Unije na odgovarajući način usklađuje se s doprinosima drugih pridruženih trećih zemalja koje sudjeluju u Partnerstvu za mjeriteljstvo u skladu s člankom 16. Uredbe EU) 2021/695, pod uvjetom da je doprinos država sudionica barem jednak tom iznosu.

Amandman  28

 

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Financijski doprinos Unije ne služi za pokrivanje administrativnih troškova Partnerstva za mjeriteljstvo.

5. Financijski doprinos Unije služi za pokrivanje administrativnih troškova Partnerstva za mjeriteljstvo do najviše 5 % financijskog doprinosa Unije iz stavka 1.

Amandman  29

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 3. – točka 5. a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a. Financijski doprinosi u okviru programa koji se sufinanciraju iz EFRR-a, ESF-a plus, EFPRA-e i EPFRR-a, kao i u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, mogu se smatrati doprinosom države članice sudionice Partnerstvu za mjeriteljstvo, pod uvjetom da se poštuju relevantne odredbe Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća1a i uredbi... [uredbe za pojedine fondove]. Komisija u tu svrhu izrađuje jednostavne i praktične smjernice kako bi se pojasnilo što predstavlja financijski doprinos države sudionice Partnerstvu za mjeriteljstvo.

 

_____________________

 

1a. Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021., str. 159.).

Amandman  30

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Financijski doprinosi ili doprinosi u naravi iz stavka 2. točke (b) pokrivaju troškove država sudionica nastale u vezi s administrativnim troškovima EURAMET-a za provedbu partnerstva.

4. Financijski doprinosi ili doprinosi u naravi iz stavka 2. točke (b) pokrivaju troškove država sudionica nastale u vezi s administrativnim troškovima EURAMET-a za provedbu partnerstva. Ti administrativni troškovi EURAMET-a ne smiju prelaziti 5 % ukupnog proračuna Partnerstva za mjeriteljstvo.

Amandman  31

 

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. U svrhu vrednovanja doprinosa u naravi iz stavka 2. točaka (a) i (b) troškovi se utvrđuju u skladu s uobičajenom računovodstvenom praksom država sudionica ili njihovih nacionalnih tijela za financiranje, primjenjivim računovodstvenim standardima države sudionice u kojoj predmetna nacionalna tijela za financiranje imaju poslovni nastan te primjenjivim međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja. Troškove ovjerava neovisni revizor kojeg imenuju predmetne države sudionice ili nacionalna tijela za financiranje. Ako se pojavi nesigurnost nakon postupka ovjere, EURAMET može provjeriti metodu vrednovanja. Ako i dalje postoje nesigurnosti, EURAMET može provesti reviziju metode vrednovanja.

5. U svrhu vrednovanja doprinosa u naravi iz stavka 2. točaka (a) i (b) ovoga članka troškovi se utvrđuju u skladu s usklađenim pristupom, s kriterijima i postupcima koje utvrđuje Odbor Partnerstva za mjeriteljstvo u skladu s člankom 14. ove Uredbe. U mjeri u kojoj je to moguće, izvješćivanje o troškovima u skladu je s postupcima izvješćivanja iz Uredbe (EU) 2021/695, vodeći se pritom uobičajenom računovodstvenom praksom država sudionica ili njihovih nacionalnih tijela za financiranje, primjenjivim računovodstvenim standardima države sudionice u kojoj predmetna nacionalna tijela za financiranje imaju poslovni nastan te primjenjivim međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja. Troškove ovjerava neovisni revizor kojeg imenuju predmetne države sudionice ili nacionalna tijela za financiranje.

Amandman  32

 

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1. – točka a – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) neizravnih aktivnosti u smislu članka 2. stavka 25. Uredbe (EU) [XXX] [Uredba o uspostavi Obzora Europa] koje EURAMET financira u skladu s člankom 7. ove Odluke, uglavnom u obliku bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju nakon transnacionalnih otvorenih i konkurentnih poziva za podnošenje prijedloga koje organizira EURAMET, a koje uključuju:

(a) neizravnih aktivnosti u smislu članka 2. stavka 25. Uredbe (EU) 2021/695 koje EURAMET financira u skladu s člankom 7. ove Odluke, uglavnom u obliku bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju nakon transnacionalnih otvorenih, transparentnih i konkurentnih poziva za podnošenje prijedloga koje organizira EURAMET, a koje uključuju:

Amandman  33

 

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1. – točka a – alineja 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 (ii) istraživanje u području mjeriteljstva kako bi se osigurala rješenja za društvene izazove s naglaskom na doprinosima za energiju, zdravlje i klimu te razvijali projekti u posebnim europskim mjeriteljskim mrežama koje rade na svladavanju tih izazova;

 (ii) istraživanje u području mjeriteljstva kako bi se osigurala rješenja za društvene, gospodarske i ekološke izazove, s naglaskom na doprinosima za održive tehnologije i inovacije u energetskom i digitalnom sektoru te područjima zdravstva, okolišu i klime, te razvijali projekti u posebnim europskim mjeriteljskim mrežama koje rade na svladavanju tih izazova;

Amandman  34

 

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1. – točka a – alineja 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 (iii) istraživanje s ciljem razvoja novih mjernih instrumenata usmjerenih na industrijsko preuzimanje mjeriteljskih tehnologija radi poticanja inovacija u industriji;

 (iii) istraživanje s ciljem razvoja novih mjernih instrumenata usmjerenih na europsko industrijsko i komercijalno preuzimanje mjeriteljskih tehnologija radi poticanja inovacija u industriji;

Amandman  35

 

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1. – točka a – alineja 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 (iv) prethodna i usporedna normativna istraživanja i razvoj u području mjeriteljstva radi pružanja podrške provedbi politika i propisa te bržeg stavljanja inovativnih proizvoda i usluga na tržište;

 (iv) prethodna i usporedna normativna istraživanja i razvoj u području mjeriteljstva radi pružanja podrške provedbi politika i propisa te bržeg stavljanja na tržište i društvenog prihvaćanja inovativnih proizvoda i usluga;

Amandman  36

 

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1. – točka a – alineja 4.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

- (iva) razmjena najboljih praksi u istraživanju u mjeriteljstvu koje se provodi na nacionalnoj razini;

Amandman  37

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1. – točka b – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) aktivnosti izgradnje kapaciteta u mjeriteljstvu na različitim tehnološkim razinama, koje financiraju države sudionice bez financijskog doprinosa Unije iz članka 3., s ciljem ostvarenja uravnoteženog, integriranog sustava mjeriteljstva u državama sudionicama, koji im omogućuje razvoj znanstvenih i tehničkih mogućnosti u mjeriteljstvu; to uključuje aktivnosti koje nisu odabrane iz poziva za podnošenje prijedloga opisanih u točki (a) i čiji je pregled dan u godišnjem programu rada, uključujući bilo što od sljedećeg:

(b) aktivnosti izgradnje kapaciteta u mjeriteljstvu na različitim tehnološkim razinama, koje financiraju države sudionice bez financijskog doprinosa Unije iz članka 3., s ciljem ostvarenja najšireg mogućeg, uravnoteženog, integriranog sustava mjeriteljstva u državama sudionicama, koji im omogućuje razvoj znanstvenih i tehničkih mogućnosti u mjeriteljstvu; to uključuje aktivnosti koje nisu odabrane iz poziva za podnošenje prijedloga opisanih u točki (a) i čiji je pregled dan u godišnjem programu rada, uključujući bilo što od sljedećeg:

Amandman  38

 

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1. – točka b – alineja 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 (ii) djelovanja u službi širenja i iskorištavanja rezultata istraživanja u mjeriteljstvu;

 (ii) djelovanja u službi širenja i iskorištavanja, uključujući od strane industrije i MSP-ova, rezultata istraživanja u mjeriteljstvu, u što širem opsegu u Europi, s ciljem povećanja vidljivosti aktivnosti EURAMET-a u javnosti na način prilagođen korisnicima;

Amandman  39

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1. – točka b – alineja 2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

- (iia) aktivnosti za podizanje svijesti i promicanje obrazovnih aktivnosti i kampanja te aktivnosti i kampanja za širenje informacija, pružanje odgovarajućih informacija na svojim internetskim stranicama i objavljivanje relevantne dokumentacije;

Amandman  40

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1. – točka b – alineja 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 (iv) organizacija aktivnosti vanjskog širenja i prijenosa znanja radi promicanja Partnerstva za mjeriteljstvo i pojačavanja njegova učinka.

 (iv) organizacija aktivnosti vanjskog širenja i prijenosa znanja radi promicanja Partnerstva za mjeriteljstvo u što širem opsegu u Europi i šire, radi pojačavanja njegova učinka.

Amandman  41

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. EURAMET prije utvrđivanja tema svakog poziva za podnošenje prijedloga iz stavka 1. točke (a) poziva pojedince ili organizacije iz zajednice za mjeriteljska istraživanja i općeg lanca vrijednosti u području mjeriteljstva da predlože moguće teme istraživanja.

2. EURAMET prije utvrđivanja tema svakog poziva za podnošenje prijedloga iz stavka 1. točke (a) javno poziva pojedince ili organizacije, uključujući MSP-ove, i općeg lanca vrijednosti u području mjeriteljstva da predlože moguće teme istraživanja na transparentan način. Dnevni red, popis sudionika i zapisnici pravodobno se objavljuju na njegovim internetskim stranicama.

Amandman  42

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. EURAMET nadzire provedbu svih aktivnosti uvrštenih u godišnji program rada i o tome jednom godišnje izvješćuje Komisiju.

7. EURAMET nadzire provedbu svih aktivnosti uvrštenih u godišnji program rada i o tome jednom godišnje izvješćuje Komisiju bez povećanja administrativnog opterećenja za korisnike. Godišnje izvješće pravodobno se objavljuje na internetskoj stranici EURAMET-a.

Amandman  43

 

Prijedlog odluke

Članak 8 – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravila za sudjelovanje i širenje rezultata

Pravila za sudjelovanje, otvorenu znanost i širenje rezultata

Amandman  44

Prijedlog odluke

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. U skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe o uspostavi Obzora Europa, u opravdanim slučajevima godišnjim programom rada može se predvidjeti ograničenje uloge koordinatora u neizravnim aktivnostima na NMI-je i II-je država sudionica kako bi se osiguralo ispunjavanje ciljeva i ciljnih iznosa doprinosa država sudionica.

2. Sve aktivnosti iz članka 6. stavka 1. točke (a) podliježu pravilima za sudjelovanje u Obzoru Europa, otvorenu znanost i širenje njegovih rezultata, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2021/695. Nadalje, u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/695, u opravdanim slučajevima i nakon savjetovanja s upravljačkom skupinom, godišnjim programom rada može se predvidjeti ograničenje uloge koordinatora u neizravnim aktivnostima na NMI-je i II-je država sudionica kako bi se osiguralo ispunjavanje ciljeva i ciljnih iznosa doprinosa država sudionica.

Amandman  45

 

Prijedlog odluke

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. EURAMET osigurava odgovarajuće interakcije s NMI-jima i II-jima u neizravnim aktivnostima iz članka 6. stavka 1. točke (a), prema odredbi odgovarajućeg nacionalnog tijela. EURAMET usto u svim pozivima potiče i podržava sudjelovanje drugih subjekata.

3. EURAMET osigurava odgovarajuće interakcije s NMI-jima i II-jima u neizravnim aktivnostima iz članka 6. stavka 1. točke (a), prema odredbi odgovarajućeg nacionalnog tijela. EURAMET usto u svim pozivima potiče i podržava sudjelovanje drugih subjekata, uključujući MSP-ove.

Amandman  46

Prijedlog odluke

Članak 10. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ako države sudionice ne pridonose financiranju Partnerstva za mjeriteljstvo ili doprinose samo djelomično ili ne poštuju rokove za doprinose iz članka 5., Komisija može obustaviti, razmjerno smanjiti ili suspendirati financijski doprinos Unije iz članka 3. Odluka Komisije ne utječe na nadoknadu prihvatljivih troškova koje su države sudionice već snosile prije nego što je odluka o ukidanju, razmjernom smanjenju ili suspendiranju financijskog doprinosa Unije priopćena Partnerstvu za mjeriteljstvo.

2. Ako države sudionice ne pridonose financiranju Partnerstva za mjeriteljstvo ili doprinose samo djelomično ili ne poštuju rokove za doprinose iz članka 5., Komisija može obustaviti, razmjerno smanjiti ili, u krajnjem slučaju, suspendirati financijski doprinos Unije iz članka 3. Odluka Komisije ne utječe na nadoknadu prihvatljivih troškova koje su države sudionice već snosile prije nego što je odluka o ukidanju, razmjernom smanjenju ili suspendiranju financijskog doprinosa Unije priopćena Partnerstvu za mjeriteljstvo.

Amandman  47

 

Prijedlog odluke

Članak 11. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ex post revizije rashoda za neizravne aktivnosti iz članka 6. stavka 1. točke (a) provodi EURAMET u skladu s člankom 48. Uredbe ...[Obzor Europa] [XXX] [].

1. Ex post revizije rashoda za neizravne aktivnosti iz članka 6. stavka 1. točke (a) i točke (b) provodi EURAMET u skladu s člankom 48. Uredbe (EU) 2021/695.

Amandman  48

Prijedlog odluke

Članak 11. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. S ciljem administrativnog pojednostavnjenja za korisnike izbjegavaju se dvostruke revizije, a revizijska pravila moraju biti jasna, dosljedna i usklađena.

Amandman  49

 

Prijedlog odluke

Članak 13. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Pri sastavljanju tijela koja upravljaju Partnerstvom za mjeriteljstvo poštuje se načelo rodne ravnoteže.

Amandman  50

 

Prijedlog odluke

Članak 14. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Odbor za partnerstvo za mjeriteljstvo upravlja Partnerstvom za mjeriteljstvo kako bi se osiguralo da se provedbom programa ispunjavaju ciljevi.

1. Odbor za partnerstvo za mjeriteljstvo upravlja Partnerstvom za mjeriteljstvo na transparentan način, osiguravajući pritom da se provedbom programa ispunjavaju ciljevi.

Amandman  51

 

Prijedlog odluke

Članak 14. – stavak 3. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) donošenje odluka o strateškom programu za istraživanja i inovacije i godišnjem programu rada;

(a) donošenje odluka o strateškom programu za istraživanja i inovacije i godišnjem programu rada i njihovo stavljanje na raspolaganje javnosti;

Amandman  52

 

Prijedlog odluke

Članak 14. – stavak 3. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) donošenje godišnjeg programa rada nakon ishođenja odobrenja Komisije i nakon savjetovanja s upravljačkom skupinom iz članka 15.;

(c) donošenje i stavljanje na raspolaganje javnosti godišnjeg programa rada nakon ishođenja odobrenja Komisije i nakon savjetovanja s upravljačkom skupinom iz članka 15.;

Amandman  53

Prijedlog odluke

Članak 14. – stavak 3. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) donošenje odluka o odabiru projekata koji će se financirati prema rang-listama nakon evaluacije poziva za podnošenje prijedloga iz članka 6. stavka 1. točke (a);

(d) donošenje odluka o odabiru projekata koji će se financirati prema rang-listama nakon evaluacije poziva za podnošenje prijedloga iz članka 6. stavka 1. točke (a) kojima se vrednuje poštovanje rodne i geografske ravnoteže te sudjelovanje malih i srednjih poduzeća, u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) 2021/695;

Amandman  54

Prijedlog odluke

Članak 14. – stavak 3. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) usvajanje mjera za privlačenje pridošlica, posebno MSP-ova, sveučilišta i istraživačkih organizacija te organizacija civilnog društva, za sudjelovanje u aktivnostima i djelovanjima partnerstva za mjeriteljstvo;

Amandman  55

Prijedlog odluke

Članak 14. – stavak 3. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) odobravanje sudjelovanja u Partnerstvu za mjeriteljstvo bilo koje treće zemlje koja nije pridružena programu Obzor Europa, pod uvjetom da je ta treća zemlja sklopila s Unijom međunarodni sporazum iz članka 1. stavka 3.

(f) odobravanje sudjelovanja u Partnerstvu za mjeriteljstvo bilo koje treće zemlje koja nije pridružena programu Obzor Europa, pod uvjetom da ta treća zemlja ispunjava uvjete iz članka 1. stavka 3.

Amandman  56

 

Prijedlog odluke

Članak 14. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Na sastancima Odbora za partnerstvo za mjeriteljstvo Komisija ima status promatrača. Međutim, za donošenje godišnjeg programa rada Odboru za partnerstvo za mjeriteljstvo potrebno je prethodno odobrenje Komisije. Odbor za partnerstvo za mjeriteljstvo Komisiji upućuje poziv za sudjelovanje na njegovim sastancima i dostavlja joj odgovarajuće dokumente. Komisija može sudjelovati u raspravama Odbora za partnerstvo za mjeriteljstvo.

4. Na sastancima Odbora za partnerstvo za mjeriteljstvo Komisija ima status promatrača. Međutim, za donošenje godišnjeg programa rada Odboru za partnerstvo za mjeriteljstvo potrebno je prethodno odobrenje Komisije. Odbor za partnerstvo za mjeriteljstvo Komisiji upućuje poziv za sudjelovanje na njegovim sastancima i dostavlja joj odgovarajuće dokumente. Komisija može sudjelovati u raspravama Odbora za partnerstvo za mjeriteljstvo. Prijedlog dnevnog reda, sudionici i zapisnici sa sastanaka Odbora partnerstva za mjeriteljstvo pravodobno se objavljuju na internetskoj stranici EURAMET-a.

Amandman  57

 

Prijedlog odluke

Članak 15. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija osniva upravljačku skupinu. Upravljačka skupina savjetodavno je tijelo Partnerstva za mjeriteljstvo kojem daje savjete o novim prioritetima za mjeriteljska istraživanja na europskoj razini. Posebno je zadužena za sljedeće:

1. Komisija osniva upravljačku skupinu kojom se osigurava geografska i rodno uravnotežena zastupljenost te uravnoteženo obuhvaćanje potrebnih kompetencija i stručnog znanja. Upravljačka skupina savjetodavno je tijelo Partnerstva za mjeriteljstvo kojem daje savjete o novim prioritetima za mjeriteljska istraživanja na europskoj razini te o tome kako povećati učinak svojih istraživanja na europsku industriju, gospodarstvo i društvo. Posebno je zadužena za sljedeće:

Amandman  58

 

Prijedlog odluke

Članak 15. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) utvrđivanje novih tehnologija i tržišta za koja bi mjeriteljska istraživanja mogla postati važna u budućnosti;

(a) utvrđivanje novih tehnologija, inovacija i tržišta i industrijskih primjena za koja bi mjeriteljska istraživanja i inovacije mogli biti važni u budućnosti;

Amandman  59

 

Prijedlog odluke

Članak 15. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) utvrđivanje područja istraživanja koja pridonose nesmetanom funkcioniranju jedinstvenog tržišta, uključujući odgovarajuće propise i norme;

(b) utvrđivanje područja istraživanja koja pridonose nesmetanom funkcioniranju jedinstvenog tržišta i cilju Unije da najkasnije do 2050. postigne klimatsku neutralnost, uključujući odgovarajuće propise i norme;

Amandman  60

Prijedlog odluke

Članak 15. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Upravljačku skupinu čini 12 članova:

2. Upravljačku skupinu čini 18 članova:

Amandman  61

 

Prijedlog odluke

Članak 15. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) petero predstavnika različitih europskih partnerstava zasnovanih s privatnim partnerima koji zastupaju industriju u skladu s Uredbom [(EU) [XXX] [Obzor Europa]. Komisija imenuje te predstavnike na otvoren i transparentan način;

(b) petero predstavnika različitih europskih partnerstava zasnovanih u skladu s Uredbom (EU) 2021/695. Komisija imenuje predstavnike na otvoren i transparentan način, osiguravajući raznolikost stručnog znanja i iskustva;

Amandman  62

Prijedlog odluke

Članak 15. – stavak 2. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) šest predstavnika iz europske znanstvene zajednice koje imenuje Komisija nakon otvorenog i transparentnog procesa temeljenog na pozivu na iskaz interesa, kojim se osigurava zemljopisna i rodno uravnotežena zastupljenost, obuhvaća potrebne vještine i stručnost u relevantnim tehničkim područjima te nastoji dati neovisne znanstveno utemeljene preporuke;

Amandman  63

Prijedlog odluke

Članak 15. – stavak 2. a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. predstavnici europske znanstvene zajednice, uključujući predstavnike iz organizacija civilnog društva, savjetuju o znanstvenim prioritetima kojima se treba baviti u programu rada, pružaju neovisne savjete i analize o posebnim pitanjima na zahtjev Odbora za partnerstvo u mjeriteljstvu, ocjenjuju rezultate tehnoloških i inovacijskih aktivnosti koje se financiraju u okviru partnerstva za mjeriteljstvo i prate znanstvena postignuća u povezanim sektorima;

Amandman  64

 

Prijedlog odluke

Članak 15. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Sve preporuke upravljačke skupine javno su dostupne.

Amandman  65

 

Prijedlog odluke

Članak 17. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Europski parlament može pozvati Komisiju da nadležnom odboru predstavi izvješća o evaluaciji i druge relevantne informacije o aktivnostima Partnerstva za mjeriteljstvo.

Amandman  66

Prijedlog odluke

Članak 18. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija u okviru evaluacija programa Obzor Europa provodi privremenu i završnu evaluaciju Partnerstva za mjeriteljstvo, kako je utvrđeno u članku 47. Uredbe (EU) ... [Obzor Europa].

1. Komisija u okviru evaluacija programa Obzor Europa provodi privremenu i završnu evaluaciju Partnerstva za mjeriteljstvo, kako je utvrđeno u članku 47. Uredbe (EU) 2021/695, uz pomoć neovisnih vanjskih stručnjaka odabranih na temelju otvorenog i transparentnog postupka.

Amandman  67

Prijedlog odluke

Članak 18. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Evaluacijama se ispituje na koji način Partnerstvo za mjeriteljstvo ispunjava svoju misiju i ciljeve, obuhvaćaju se sve njegove aktivnosti te se ocjenjuje njegova europska dodana vrijednost, djelotvornost, učinkovitost, uključujući njegovu otvorenost i transparentnost, relevantnost provedenih aktivnosti te njihova usklađenost i/ili komplementarnost s relevantnim regionalnim i nacionalnim politikama i politikama Unije, uključujući sinergije s drugim dijelovima Obzora Europa (kao što su misije, klasteri ili tematski/konkretni programi). Pri evaluacijama se uzimaju u obzir stajališta dionika na europskoj i nacionalnoj razini, a prema potrebi se obuhvaća i procjena dugoročnih znanstvenih, društvenih, gospodarskih i tehnoloških učinaka prethodnih inicijativa. Evaluacije prema potrebi uključuju procjenu najdjelotvornijeg načina intervencije u politici za bilo koju buduću aktivnost, kao i relevantnosti i usklađenosti svake moguće obnove Partnerstva za mjeriteljstvo s obzirom na opće prioritete politike i okvir potpore istraživanju i inovacijama, uključujući pozicioniranje u odnosu na druge inicijative podržane u sklopu okvirnog programa Obzor Europa.

2. Evaluacijama se ispituje na koji način Partnerstvo za mjeriteljstvo ispunjava svoju misiju i ciljeve, obuhvaćaju se sve njegove aktivnosti te se ocjenjuje njegova europska dodana vrijednost, djelotvornost, učinkovitost, uključujući njegovu otvorenost i transparentnost, relevantnost provedenih aktivnosti, uključujući za industriju i MSP-ove, te njihova usklađenost i/ili komplementarnost s relevantnim regionalnim i nacionalnim politikama i politikama Unije, uključujući sinergije s drugim dijelovima Obzora Europa (kao što su druga partnerstva, misije, klasteri ili tematski/konkretni programi). U tu bi svrhu Komisija trebala izraditi jasne, jednostavne i konkretne smjernice kako bi se osigurale različite vrste sinergija (konkretno u pogledu prijenosa sredstava, alternativnog financiranja, kumulativnog financiranja i integriranog financiranja). Pri evaluacijama se uzimaju u obzir stajališta dionika na europskoj i nacionalnoj razini, a prema potrebi se obuhvaća i procjena dugoročnih znanstvenih, društvenih, gospodarskih, ekoloških i tehnoloških učinaka prethodnih inicijativa. Evaluacije prema potrebi uključuju procjenu najdjelotvornijeg načina intervencije u politici za bilo koju buduću aktivnost, kao i relevantnosti i usklađenosti svake moguće obnove Partnerstva za mjeriteljstvo s obzirom na opće prioritete politike i okvir potpore istraživanju i inovacijama, uključujući pozicioniranje u odnosu na druge inicijative podržane u sklopu okvirnog programa Obzor Europa. Provođenjem tih evaluacija Komisija u cijelosti uzima u obzir administrativni utjecaj na partnerstvo za mjeriteljstvo te posebice ulaže napore kako bi smanjila administrativno opterećenje i osigurala da postupak evaluacije bude jednostavan i potpuno transparentan.

Amandman  68

 

Prijedlog odluke

Članak 18. – stavak 2. a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Komisija objavljuje i širi rezultate i zaključke evaluacija te ih predstavlja Europskom parlamentu.

Amandman  69

Prijedlog odluke

Članak 19. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a. EURAMET unosi informacije o podnesenim i financiranim prijedlozima partnerstva za mjeriteljstvo u jedinstvenu bazu podataka za Obzor Europa uspostavljenu u skladu s člankom 50. Uredbe 2021/695.

Amandman  70

 

Prijedlog odluke

Članak 20. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje članak 17., EURAMET osigurava zaštitu povjerljivih podataka čije bi otkrivanje izvan institucija Unije i drugih tijela, ureda ili agencija Unije moglo ugroziti interese njegovih članova ili sudionika u aktivnostima Partnerstva za mjeriteljstvo. Takvi povjerljivi podaci uključuju, među ostalim, osobne, komercijalne i osjetljive neklasificirane i klasificirane podatke.

Ne dovodeći u pitanje članak 17., EURAMET osigurava zaštitu povjerljivih podataka čije bi otkrivanje izvan institucija Unije i drugih tijela, ureda ili agencija Unije moglo ugroziti interese njegovih članova ili sudionika u aktivnostima Partnerstva za mjeriteljstvo. Takvi povjerljivi podaci uključuju, među ostalim, osobne, komercijalne i osjetljive neklasificirane i klasificirane podatke. Ako EURAMET određene informacije ne otkrije, navodi razlog zašto to ne čini.

Amandman  71

 

Prijedlog odluke

Članak 21. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. EURAMET, njegova tijela i osoblje te tijela Partnerstva za mjeriteljstvo dužni su pri provedbi svojih aktivnosti izbjegavati sukob interesa.

1. EURAMET, njegova tijela i osoblje te tijela Partnerstva za mjeriteljstvo dužni su pri provedbi svojih aktivnosti izbjegavati sukob interesa. Ako se utvrdi sukob interesa, EURAMET javno objavljuje taj sukob interesa i poduzima odgovarajuće i učinkovite mjere.

Amandman  72

 

Prijedlog odluke

Članak 21. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Članovi Odbora partnerstva za mjeriteljstvo i upravljačke skupine te tajništvo EURAMET-a ažuriraju i čine javno dostupnom potpunu izjavu o svojim stručnim aktivnostima, financijskim interesima i potencijalnim sukobima interesa. Izjave sadrže sljedeće podatke, predstavljene na jednostavan i transparentan način:

 

(a)  ime i zanimanje i člana i njegovo/njezino članstvo u odborima i upravama privatnih poduzeća, nevladinih organizacija i udruženja;

 

(b)  vlasničke udjele člana u poduzećima ili partnerstvima koji mogu utjecati na javnu politiku ili ako zbog tih udjela osoba ima znatan utjecaj nad aktivnostima tih poduzeća ili partnerstava;


OBRAZLOŽENJE

Uvod

 

Kako se razina tehnološke složenosti i izazovi s kojima se suočava čovječanstvo povećavaju, tako raste i potreba za točnim mjerenjem. Kako bismo napredovali i kako bi zadržali dobar smjer, potrebni su nam učinkoviti načini otklanjanja nesigurnosti. Stoga je mjeriteljstvo, znanost koja se bavi svim teoretskim i praktičnim aspektima mjerenja, ključan alat u službi svakog područja znanja. Njime se doprinosi znanstvenom radu. Njime se doprinosi tehnološkim aktivnostima. Njime se doprinosi razvoju društva. Mjeriteljstvom nam omogućuje da znamo gdje se nalazimo, bez obzira na to suočavamo li se s pandemijom ili provodimo disruptivne promjene, kao što su zelena i digitalna tranzicija.

 

U svojem Prijedlogu o sudjelovanju Unije u europskom partnerstvu za mjeriteljstvo, koji zajednički provodi nekoliko država članica, Europska komisija u potpunosti uviđa ulogu mjeriteljstva kao „poticatelja svih znanstvenih i tehnoloških područja” i „ključnog pokretača svih društvenih i gospodarskih aktivnosti”. Predloženo novo partnerstvo temelji se na uspjesima Europskog istraživačkog programa u mjeriteljstvu (EMRP) i Europskog programa mjeriteljstva za inovacije i istraživanje (EMPIR), no njime se jasno postavljaju pitanja u cilju suočavanja s novim izazovima. To su svi oni koji su usklađeni s drugim prioritetima Unije, kao što su Europski zeleni plan, Gospodarstvo u interesu građana, Europa spremna za digitalno doba, Zaštita našeg europskog načina života, Jača Europa u svijetu i Novi poticaj europskoj demokraciji.

 

Europskim partnerstvom za mjeriteljstvo jasno se nastoji osigurati da do 2030. mjeriteljska rješenja u Europi budu barem jednaka onima u zemljama s najboljim svjetskim rezultatima, a to su Sjedinjene Američke Države, Kina i Indija. U njemu se donosi i novi skup preporuka koje su rezultat privremene evaluacije programa EMPIR koju je 2017. provela neovisna vanjska stručna skupina.

 

To uključuje jačanje strateške sastavnice mjeriteljstva uz mnogo višu razinu suradnje nacionalnih instituta za mjeriteljstvo s drugim zajednicama dionika, jačanje uloge dionika kao što su sveučilišta i industrija te proaktivni razvoj mjeriteljskih primjena za nova znanstvena područja s većim naglaskom na ključnim društvenim izazovima.

 

Izvjestiteljica se slaže s dijagnozom i ambicijama Komisije. Stoga se nizom izmjena uključenim u ovo izvješće slijede ista načela i dodaju posebne preporuke u nadi da će se poboljšati ono što je već bio dobar prijedlog.

 

 

Načela

 

Ovo se izvješće temelji na načelu da bi mjeriteljstvo, kao znanost koja koristi svim područjima znanja i utječe na društvo i gospodarstvo, trebalo biti otvorenije, transparentnije i pristupačnije svim dionicima. Javno-javno partnerstvo ne bi trebalo ograničiti njegovo područje primjene na centralizirane nacionalne projekte. Naprotiv, nacionalni instituti za mjeriteljstvo aktivno nastoje surađivati s drugim dionicima, posebno sa sveučilištima i industrijom, posebno putem otvorenih poziva na podnošenje projekata i politike proaktivnog otkrivanja relevantnih informacija. Partnerstvo bi također trebalo potaknuti dijalog s društvom, njegovim dionicima i građanima te bi u tu svrhu trebalo povećati broj kampanja za podizanje razine osviještenosti i komunikacijskih aktivnosti, ali i aktivnosti za jačanje vještina i kompetencija. Jednako je važno uskladiti projekte s prioritetima Europske unije, posebno sa zelenom i digitalnom tranzicijom. Mora se na jednostavan i učinkovit način omogućiti ostvarivanje sinergija i komplementarnosti s ciljevima, politikama i programima EU-a, a posebno s regionalnim fondovima, fondom InvestEU i fondovima za oporavak i otpornost. Partnerstvom bi se trebala promicati i nagraditi znanstvena izvrsnost te podupirati prihvaćanje i sustavno korištenje rezultata istraživanja i inovacija. U tu svrhu nova upravljačka skupina uključuje predstavnike relevantnih dionika i osigurava pojačanu povezanost aktivnosti partnerstva za mjeriteljstvo sa znanošću. Ta interakcija promiče se silazno, kako je predložila Komisija, razvojem relevantnih primjena u mjeriteljstvu, ali i uzlazno, koristeći se poboljšanim znanstvenim savjetima upravljačke skupine za pružanje doprinosa Odboru za partnerstvo u mjeriteljstvu.

 

 

Ključne mjere:

 

Kako bi se ispunili navedeni prioriteti, utvrdili smo pet glavnih smjerova djelovanja: otvorenost i transparentnost, pojačani dijalog s društvom, pojednostavnjenje, usklađivanje i sinergije, jačanje povezanosti sa znanošću.

 

--------

 

1) Otvorenost i transparentnost:

- sve aktivnosti i aktivnosti odabiru se na temelju otvorenih, transparentnih i konkurentnih poziva na podnošenje prijedloga; isti kriteriji trebali bi se primjenjivati na odabir europskih mjeriteljskih mreža;

- pridošlice, posebno mala i srednja poduzeća, sveučilišta i istraživačke organizacije, trebalo bi bolje uključiti u aktivnosti;

- uvjeti za postupanje s ex aequo prijedlozima mogu uključivati daljnje kriterija za dodjeljivanje mogućnosti sudjelovanja MSP-ovima, poštovanje rodne raznolikosti i najširu moguću zemljopisnu raznolikost;

 

2) Pojačan dijalog s društvom:

- vidljivost poziva na podnošenje prijedloga, a Partnerstvo za mjeriteljstvo trebalo bi ih objaviti u odgovarajućim bazama podataka kao sve ostale inicijative programa Obzor Europa

- aktivnosti partnerstva i rezultati njegovih projekata trebali bi se promicati tako da se poveća sudjelovanje i geografska raznolikost te da se u tu svrhu usredotoče na posebne aktivnosti za podizanje svijesti i promicanje obrazovnih aktivnosti i kampanja te aktivnosti i kampanje za širenje informacija;

- partnerstvo je u dobrom položaju da se njime doprinese smanjenju nedostatka posebnih vještina diljem Unije te bi u tu svrhu trebalo aktivno surađivati s relevantnim dionicima kako bi se uspostavile prilike za osposobljavanje i prekvalifikaciju te pripremila zelena i digitalna tranzicija;

 

3) Pojednostavnjenje

- uvijek treba uzeti u obzir administrativni učinak, posebno tijekom periodičnih evaluacija koje moraju biti jednostavne i transparentne; partnerstvo bi uvijek trebalo biti usmjereno na smanjenje administrativnog opterećenja;

- administrativni troškovi trebali bi biti usklađeni s programom Obzor Europa i ne bi trebali prelaziti 5 % ukupnog proračuna;

 

4) Usklađivanje i sinergije

- sa strateškim prioritetima Unije, a posebno onima povezanima s europskom ekološkom i podatkovnom strategijom;

- sa svim relevantnim programima i fondovima, a posebno regionalnima (EFRR, ESF+, EFPR, EPFRR), ali i onima koji proizlaze iz Mehanizma za oporavak i otpornost, koji bi se mogli iskoristiti za nadopuniti nacionalne doprinose;

- s drugim partnerstvima i zajedničkim projektima, misijama i instrumentima programa Obzor Europa;

- Komisija bi trebala izraditi jasne, jednostavne i konkretne smjernice kako bi se osiguralo stvaranje različitih vrsta sinergija (tj. prijenos sredstava, alternativno financiranje, kumulativno financiranje i integrirano financiranje).

 

5) Jačanje povezanosti sa znanošću:

- znanstvena izvrsnost mora biti zajamčena poštovanjem i promicanjem akademske slobode i najviših standarda znanstvenog integriteta;

- najmoderniji znanstveni i temeljni rezultati istraživanja moraju se uzeti u obzir pri provedbi svih njegovih aktivnosti, a partnerstvo podupire prihvaćanje i sustavnije korištenje rezultata istraživanja i inovacija nastalih unutar Unije;

- Upravljačka skupina Partnerstva za mjeriteljstvo nema aktivnu znanstvenu prisutnost, a u izvješću se predlaže povećanje broja članova na 18, uključujući 6 predstavnika iz europske znanstvene zajednice;

- predstavnici europske znanstvene zajednice moraju biti sposobni pružati neovisne savjete i analize o znanstvenim prioritetima kojima se treba baviti u programu rada te pratiti znanstveni napredak postignut u susjednim sektorima;

- kako bi se temeljna istraživanja bolje povezala s primijenjenim istraživanjem te kako bi se nadahnuo odgovarajući inovacijski portfelj i promicale suradničke aplikacije na početku i na kraju proizvodnog lanca, Partnerstvo za mjeriteljstvo trebalo bi težiti sustavnijoj sinergiji sa suradničkim istraživačkim programima i s Europskim istraživačkim vijećem;

- naposljetku, Partnerstvo za mjeriteljstvo trebalo bi surađivati kako bi se poboljšala cirkulacija talenata i pomoglo u rješavanju problema odljeva mozgova.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sudjelovanje Unije u europskom partnerstvu za mjeriteljstvo koje zajednički poduzima više država članica

Referentni dokumenti

COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD)

Datum podnošenja EP-u

23.2.2021

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

17.5.2021

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

17.5.2021

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

BUDG

4.3.2021

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Maria da Graça Carvalho

4.1.2021

 

 

 

Razmatranje u odboru

26.5.2021

 

 

 

Datum usvajanja

15.7.2021

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

71

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Robert Roos, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marek Paweł Balt, Damian Boeselager, Valérie Hayer, Othmar Karas, Jutta Paulus, Sandra Pereira

Datum podnošenja

21.7.2021

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

71

+

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Thierry Mariani, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri

NI

Clara Ponsatí Obiols

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Othmar Karas, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew

Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen

S&D

Marek Paweł Balt, Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

The Left

Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias, Sandra Pereira

Verts/ALE

François Alfonsi, Damian Boeselager, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, Marie Toussaint

 

1

0

ECR

Jessica Stegrud

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 3. rujna 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti