Ziņojums - A9-0242/2021Ziņojums
A9-0242/2021

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības dalību Eiropas Metroloģijas partnerībā, ko kopīgi sākušas vairākas dalībvalstis

20.7.2021 - (COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD)) - ***I

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referente: Maria da Graça Carvalho


Procedūra : 2021/0049(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0242/2021
Iesniegtie teksti :
A9-0242/2021
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības dalību Eiropas Metroloģijas partnerībā, ko kopīgi sākušas vairākas dalībvalstis

(COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2021)0089),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 185. pantu un 188. panta otro daļu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0083/2021),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[1],

 ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

 ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A9-0242/2021),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. ierosina aktu saukt par “lēmumu par Savienības dalību Eiropas Metroloģijas partnerībā, ko kopīgi sākušas vairākas dalībvalstis”;

3. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

 

Grozījums Nr.  1

Lēmuma priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Lai sasniegtu vislielāko iespējamo Savienības finansējuma ietekmi un visefektīvāko ieguldījumu Savienības politikas mērķu sasniegšanā, ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) [XXX]9 tika izveidota pētniecības un inovācijas pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa”, tas ir, politiskais un tiesiskais regulējums Eiropas partnerībām ar privātā un/vai publiskā sektora partneriem. Eiropas partnerības ir nozīmīgs pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” politikas pieejas elements. Tās tiek izveidotas, lai īstenotu Savienības prioritātes, uz kurām vērsta pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa”, un nodrošinātu skaidru ietekmi Savienībai un tās iedzīvotājiem, kuru var efektīvāk sasniegt nevis Savienība viena pati, bet gan partnerībā, īstenojot stratēģisku redzējumu, kas partneriem ir kopīgs un ko tie apņemas īstenot.

(1) Lai sasniegtu vislielāko iespējamo Savienības finansējuma ietekmi un visefektīvāko ieguldījumu Savienības politikas mērķu sasniegšanā, ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/6959 tika izveidota pētniecības un inovācijas pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa”, tas ir, politiskais un tiesiskais regulējums Eiropas partnerībām ar privātā un/vai publiskā sektora partneriem. Eiropas partnerības ir nozīmīgs pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” politikas pieejas elements. Tās tiek izveidotas, lai īstenotu Savienības saistības un prioritātes, uz kurām vērsta pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa”, un nodrošinātu skaidru ietekmi Savienībai, tās iedzīvotājiem un videi, kuru var efektīvāk sasniegt nevis Savienība viena pati, bet gan partnerībā, īstenojot stratēģisku redzējumu, kas partneriem ir kopīgs un ko tie apņemas īstenot.

__________________

__________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula [XXX] ([datums]) par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveidi (OV C (..), (..), (..). lpp.). [Ievietojiet pilnu atsauci.]

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/695 (2021. gada 28. aprīlis), ar ko izveido pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, nosaka tās dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulas (ES) Nr. 1290/2013 un (ES) Nr. 1291/2013 (OV L 170, 12.5.2021., 1. lpp.).

Grozījums Nr.  2

 

Lēmuma priekšlikums

2. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Jo īpaši ir paredzams, ka Eiropas partnerībām pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” pīlārā “Globālās problēmas un Eiropas rūpniecības konkurētspēja” būs svarīga nozīme stratēģisko mērķu sasniegšanā, proti, virzības uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem un pārejas uz zaļu un digitālu Eiropu paātrināšanā un atveseļošanās veicināšanā10. Eiropas partnerībām ir svarīga nozīme tādu sarežģītu pārrobežu jautājumu risināšanā, kuriem vajadzīga integrēta pieeja. Tās nodrošina iespēju pievērsties ar pārveidi saistītajām, sistēmiskajām un tirgus nepilnībām, apvienojot plašu dalībnieku loku no vērtības ķēdēm un rūpniecības ekosistēmām, lai virzītos uz kopēja redzējuma īstenošanu un to pārvērstu konkrētos ceļvežos un koordinētā darbību īstenošanā. Turklāt tās ļauj mērķtiecīgi vērst centienus un resursus uz kopējām prioritātēm, lai risinātu sarežģītās problēmas, kas gaidāmas nākotnē.

(2) Jo īpaši ir paredzams, ka Eiropas partnerībām pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” pīlārā “Globālās problēmas un Eiropas rūpniecības konkurētspēja” būs svarīga nozīme stratēģisko mērķu sasniegšanā, proti, virzības uz Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības mērķiem, Savienības saistībām saskaņā ar Parīzes nolīgumu un pārejas uz zaļu, digitālu un stratēģiski autonomu Eiropu paātrināšanā, vienlaikus veicinot sociāli, ekonomiski un ekoloģiski noturīgu atveseļošanos10 un stimulējot energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Eiropas partnerībām ir svarīga nozīme tādu sarežģītu pārrobežu jautājumu risināšanā, kuriem vajadzīga integrēta pieeja. Tās nodrošina iespēju pievērsties ar pārveidi saistītajām, sistēmiskajām un tirgus nepilnībām, apvienojot plašu dalībnieku loku no vērtības ķēdēm, pētniecības un inovācijas jomām un rūpniecības ekosistēmām, lai virzītos uz kopēja redzējuma īstenošanu un to pārvērstu konkrētos ceļvežos un koordinētā darbību īstenošanā. Turklāt tās ļauj mērķtiecīgi vērst centienus un resursus uz kopējām prioritātēm, lai sabiedrības labā risinātu sarežģītās problēmas, kas gaidāmas nākotnē.

__________________

__________________

10 Eiropas Komisija (2018. gads), Horizon Europe Impact Assessment, SWD(2018) 307.

10 Eiropas Komisija (2018. gads), Horizon Europe Impact Assessment, SWD(2018) 307.

Grozījums Nr.  3

Lēmuma priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Metroloģijas partnerība savu misiju un mērķus īsteno skaidrā, vienkāršā un elastīgā veidā, lai būtu pievilcīgāka nozarei, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un visām citām attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr.  4

 

Lēmuma priekšlikums

2.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2b) Lai garantētu zinātnisko izcilību un ievērojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 13. pantu, Metroloģijas partnerībā iesaistītajām valstīm būtu jāievēro akadēmiskā brīvība, jo īpaši brīvība veikt zinātnisko pētniecību, un jāveicina visaugstākie zinātniskās integritātes standarti.

Grozījums Nr.  5

 

Lēmuma priekšlikums

3. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Lai īstenotu prioritātes un panāktu ietekmi, Eiropas partnerības būtu jāveido, plaši iesaistot attiecīgās ieinteresētās personas visā Eiropā, tostarp rūpniecības nozari, pētniecības organizācijas, struktūras, kurām uzticēta sabiedriska pakalpojuma sniegšana vietējā, reģionālā, valsts vai starptautiskā līmenī, un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, piemēram, fondus, kas atbalsta un/vai veic pētniecību un inovāciju. Šīm Eiropas partnerībām arī vajadzētu būt vienam no pasākumiem sadarbības nostiprināšanai starp privātā un/vai publiskā sektora partneriem starptautiskā līmenī, arī apvienojot pētniecības un inovācijas programmas un pārrobežu ieguldījumus pētniecībā un inovācijā, dodot kopēju labumu cilvēkiem un uzņēmējdarbībai.

(3) Lai īstenotu prioritātes un panāktu ietekmi, Eiropas partnerības būtu jāveido, plaši iesaistot attiecīgās ieinteresētās personas visā Eiropā, tostarp rūpniecības nozari, universitātes, pētniecības organizācijas, struktūras, kurām uzticēta sabiedriska pakalpojuma sniegšana vietējā, reģionālā, valsts vai starptautiskā līmenī, un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tostarp fondus, kas atbalsta un/vai veic pētniecību un inovāciju. Šīm Eiropas partnerībām arī vajadzētu būt vienam no pasākumiem sadarbības un sinerģiju nostiprināšanai starp privātā un/vai publiskā sektora partneriem starptautiskā līmenī, arī apvienojot pētniecības un inovācijas programmas un pārrobežu ieguldījumus pētniecībā un inovācijā, dodot kopēju labumu cilvēkiem un uzņēmējdarbībai.

Grozījums Nr.  6

 

Lēmuma priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Papildināmība un sinerģija ar kopdarbības pētniecības darba programmām un ar Eiropas Pētniecības padomi ir paredzēta, lai stimulētu augšupvērstu inovāciju plūsmu. Šāda papildināmība un sinerģija ir paredzēta, lai radītu pētniecības iespējas jomās, kas pašlaik ir atstātas novārtā, veicinot lietojumus citās nozarēs gan augšupējā, gan lejupējā plūsmas posmā. Metroloģijas partnerībai būtu jānodrošina pienācīga sadarbība ar citām Eiropas partnerībām un citām attiecīgām iniciatīvām, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību tādās jomās kā digitalizācija un mākslīgais intelekts, kā arī pilsoniskās sabiedrības pakalpojumi no viedas veselības aprūpes līdz autonomai satiksmei un aprites ekonomikai.

Grozījums Nr.  7

Lēmuma priekšlikums

9. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Šā lēmuma mērķis ir Savienības dalība Metroloģijas partnerībā, lai atbalstītu tās vispārējos mērķus. Ņemot vērā metroloģijas prasību apmēru un sarežģītību, ir vajadzīgi ieguldījumi, kas pārsniedz VMI un NI pamatpētniecības budžetus. Progresīvu metroloģijas risinājumu pētniecībai un attīstībai nepieciešamā izcilība sniedzas tālu pāri valstu robežām, un tāpēc to nevar sasniegt tikai valsts līmenī. Tā kā šā lēmuma mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet var labāk sasniegt Savienības līmenī, integrējot valstu centienus saskaņotā Eiropas pieejā, apvienojot sadrumstalotas valstu pētniecības programmas, palīdzot izstrādāt vienotas pētniecības un finansēšanas stratēģijas, kas sniedzas pāri valstu robežām, un izveidojot dalībnieku un vajadzīgo ieguldījumu kritisko masu, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā lēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(9) Šā lēmuma mērķis ir Savienības dalība Metroloģijas partnerībā, lai atbalstītu tās vispārējos mērķus. Ņemot vērā metroloģijas prasību apmēru un sarežģītību, ir vajadzīgi ieguldījumi, kas pārsniedz VMI un NI pamatpētniecības budžetus. Progresīvu metroloģijas risinājumu pētniecībai un attīstībai nepieciešamā izcilība sniedzas tālu pāri valstu robežām, un tāpēc to nevar sasniegt tikai valsts līmenī. Metroloģijas partnerībai būtu jāveicina un jāatalgo zinātniskā izcilība un jāatbalsta Savienībā radīto pētniecības un inovācijas rezultātu lietošana un sistemātiska izmantošana, tostarp nodrošinot, ka tās darbību īstenošanā tiek ņemti vērā jaunāko zinātnes sasniegumu un fundamentālo pētījumu rezultāti. Tai būtu arī jācenšas nodrošināt, lai rūpniecība, inovatori un galu galā sabiedrība izmantotu tās darbību rezultātus. Tā kā šā lēmuma mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet var labāk sasniegt Savienības līmenī, integrējot valstu centienus saskaņotā Eiropas pieejā, apvienojot sadrumstalotas valstu pētniecības programmas, palīdzot izstrādāt vienotas pētniecības un finansēšanas stratēģijas, kas sniedzas pāri valstu robežām, un izveidojot dalībnieku un vajadzīgo ieguldījumu kritisko masu, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā lēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr.  8

Lēmuma priekšlikums

10. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Metroloģijas partnerība, kas saskaņota ar Komisijas politiskajām prioritātēm (tādām kā Eiropas zaļais kurss, “ekonomika cilvēku labā” un “digitālajam laikmetam gatava Eiropa”), būtu jāīsteno desmit gadu laikposmā (no 2021. līdz 2031. gadam). Programmā būtu jāiekļauj jaunas darbības, kādu nav pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” EMPIR iniciatīvā, jo īpaši tādu Eiropas metroloģijas tīklu izveide, kuri reaģēs uz steidzami risināmām sabiedrības problēmām un metroloģijas vajadzībām, ko rada topošās tehnoloģijas. Metroloģijas spējai, ko nodrošina ar šādiem tīkliem, vajadzētu būt līdzvērtīgai pārējām pasaulē vadošajām metroloģijas sistēmām un salīdzināmai ar tām, apliecinot pasaules klases izcilību. Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas laikā būtu jāizsludina uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus Metroloģijas partnerības ietvaros.

(10) Metroloģijas partnerība, kas saskaņota ar Komisijas politiskajām prioritātēm (tādām kā Eiropas zaļais kurss, “ekonomika cilvēku labā” un “digitālajam laikmetam gatava Eiropa”), būtu jāīsteno desmit gadu laikposmā (no 2021. līdz 2031. gadam). Programmā būtu jāiekļauj jaunas darbības, kādu nav pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” EMPIR iniciatīvā, jo īpaši tādu Eiropas metroloģijas tīklu izveide, kuri būtu jāizveido atklātā un pārredzamā veidā un kuri reaģēs uz steidzami risināmām sabiedrības un vides problēmām un metroloģijas vajadzībām, ko rada topošās tehnoloģijas un inovācijas. Metroloģijas spējai, ko nodrošina ar šādiem tīkliem, vajadzētu būt līdzvērtīgai pārējām pasaulē vadošajām metroloģijas sistēmām un salīdzināmai ar tām, apliecinot pasaules klases izcilību. Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas laikā būtu jāizsludina uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus Metroloģijas partnerības ietvaros, un tiem vajadzētu būt atklātiem, pārredzamiem un konkurētspējīgiem. Metroloģijas partnerībai būtu jācenšas panākt talantu apriti, jo līdzsvarota pētnieku aprite var aktīvi risināt intelektuālā darbaspēka emigrācijas problēmu. Metroloģijas partnerībai būtu aktīvi jāsadarbojas ar akadēmiskajām iestādēm, lai novērstu prasmju trūkumu, radītu prasmju pilnveides un pārkvalificēšanās apmācības iespējas un sagatavotu nākamo darba ņēmēju paaudzi tādu darba tirgus vajadzību apmierināšanai, kuras izriet no zaļās un digitālās pārkārtošanās.

Grozījums Nr.  9

 

Lēmuma priekšlikums

11. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Metroloģijas partnerības darbībām būtu jāatbilst pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” mērķiem un pētniecības un inovācijas prioritātēm un vispārīgajiem principiem un nosacījumiem, kas noteikti Regulas (ES) [Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” regula] XXX. pantā.

(11) Metroloģijas partnerības darbībām būtu jāatbilst pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” mērķiem un pētniecības un inovācijas prioritātēm un vispārīgajiem principiem un nosacījumiem, kas noteikti Regulas (ES) 2021/695 8. pantā un III pielikumā, jo īpaši attiecībā uz zinātniskās izcilības attīstīšanu un veicināšanu, inovācijas stiprināšanu, tehnoloģiskās attīstības veicināšanu un inovatīvu risinājumu pieejamības un pārņemšanas atbalstīšanu Eiropas rūpniecībā, jo īpaši MVU, un galu galā sabiedrībā.

 

__________________

 

 

Grozījums Nr.  10

 

Lēmuma priekšlikums

13. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Saskaņā ar Regulas (ES) [XXX] [Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” regula] XX. pantu pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” vispārējais mērķis ir nodrošināt zinātnē un pētniecībā veikto Savienības ieguldījumu zinātnisko, ekonomisko un sociālo ietekmi, lai tādējādi stiprinātu Savienības zinātnisko un tehnoloģisko bāzi un veicinātu tās konkurētspēju, cita starpā tās rūpniecībā, īstenot Savienības stratēģiskās prioritātes un palīdzēt risināt globālas problēmas, tostarp sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus, ievērojot principus, kas noteikti Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam un Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemtajā Parīzes nolīgumā.

(13) Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/695 3. pantu pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” vispārējais mērķis ir nodrošināt zinātnē un pētniecībā veikto Savienības ieguldījumu zinātnisko, ekonomisko, ekoloģisko un sociālo ietekmi, lai tādējādi stiprinātu Savienības zinātnisko un tehnoloģisko bāzi un veicinātu tās konkurētspēju, cita starpā tās rūpniecībā, īstenot Savienības stratēģiskās prioritātes un palīdzēt risināt globālas problēmas, tostarp sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus, ievērojot principus, kas noteikti Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam un Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemtajā Parīzes nolīgumā.

Grozījums Nr.  11

 

Lēmuma priekšlikums

14. a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a) Metroloģijas partnerībai būtu jānodrošina, ka efektīvi tiek veicinātas vienlīdzīgas iespējas visiem, un jo īpaši pēc iespējas tiek nodrošināts dzimumu līdzsvars visās Metroloģijas partnerības struktūrās, kā arī izvērtēšanas grupās un citās attiecīgās padomdevējās struktūrās.

Grozījums Nr.  12

Lēmuma priekšlikums

15. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Lai sasniegtu Metroloģijas partnerības mērķus, EURAMET būtu jāsniedz finansiāls atbalsts galvenokārt dotāciju veidā to darbību dalībniekiem, kas izraudzītas EURAMET līmenī. Minētās darbības būtu jāizraugās pēc uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, par kuriem atbild EURAMET. Sarindojumam vajadzētu būt saistošam attiecībā uz priekšlikumu izraudzīšanos un finansējuma piešķiršanu no Savienības finansiālā ieguldījuma un no iesaistīto valstu finansiālā ieguldījuma attiecīgajiem pētniecības projektiem un saistītajām darbībām. Arī darbībām, ko finansē no iesaistīto valstu ieguldījumiem Eiropas metroloģijas tīklos, vajadzētu būt EURAMET atbildībā.

(15) Lai sasniegtu Metroloģijas partnerības mērķus, EURAMET būtu jāsniedz finansiāls atbalsts galvenokārt dotāciju veidā to darbību dalībniekiem, kas izraudzītas EURAMET līmenī. Minētās darbības būtu jāizraugās pēc atklātiem, pārredzamiem un uz konkurenci balstītiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, par kuriem atbild EURAMET. Metroloģijas partnerībai būtu jādara viss iespējamais, lai palielinātu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus pamanāmību, savlaicīgi publicētu uzaicinājumus pamatprogrammas “Apvārsnis” datubāzē un plaši popularizētu un reklamētu šos uzaicinājumus ar mērķi palielināt līdzdalību, ģeogrāfisko daudzveidību un jaunpienācēju, piemēram, jaunuzņēmumu un MVU, iesaistīšanos tirgū. Sarindojumam vajadzētu būt saistošam attiecībā uz priekšlikumu izraudzīšanos un finansējuma piešķiršanu no Savienības finansiālā ieguldījuma un no iesaistīto valstu finansiālā ieguldījuma attiecīgajiem pētniecības projektiem, pamatojoties uz izcilību, un saistītajām darbībām. Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/695 28. pantu ex-aequo priekšlikumu izskatīšanas nosacījumos ir iespējams iekļaut kritērijus attiecībā uz MVU iesaisti, dzimumu līdztiesību un ģeogrāfisko daudzveidību. Arī darbībām, ko finansē no iesaistīto valstu ieguldījumiem Eiropas metroloģijas tīklos, vajadzētu būt EURAMET atbildībā.

Grozījums Nr.  13

Lēmuma priekšlikums

16. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Uz līdzdalību netiešajās darbībās, ko finansē Metroloģijas partnerība, attiecas Padomes Regula (ES) XXX14 [pētniecības pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa”]. Tomēr, ņemot vērā Metroloģijas partnerības īpašās darbības vajadzības, jo īpaši vajadzību izveidot un pārvaldīt topošos Eiropas metroloģijas tīklus un veicināt iesaistīto valstu pienācīgu finansiālo līdzdalību, vajadzētu būt iespējai vajadzības gadījumā paredzēt koordinatora lomas ierobežojumu priekšlikumā, to piešķirot tikai iesaistīto valstu VMI un NI.

(16) Uz līdzdalību netiešajās darbībās, ko finansē Metroloģijas partnerība, attiecas Padomes Regula (ES) XXX14 [pētniecības pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa”]. Tomēr, ņemot vērā Metroloģijas partnerības īpašās darbības vajadzības, jo īpaši vajadzību izveidot un pārvaldīt topošos Eiropas metroloģijas tīklus un veicināt iesaistīto valstu pienācīgu finansiālo līdzdalību, vajadzētu būt iespējai pēc apspriešanās ar vadības grupu vajadzības gadījumā paredzēt koordinatora lomas ierobežojumu priekšlikumā, to piešķirot tikai iesaistīto valstu VMI un NI.

__________

___________

14 Padomes Regula (ES) XXX (..), (OV (..), (..), (..). lpp.).

14 Padomes Regula (ES) XXX (..), (OV (..), (..), (..). lpp.).

Grozījums Nr.  14

Lēmuma priekšlikums

18. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Lai nodrošinātu programmas pārredzamību un pieejamību, Metroloģijas partnerības uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus būtu jāpublicē arī vienotajā dalībnieku portālā, kā arī izmantojot citus pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” elektroniskos izplatīšanas līdzekļus, ko pārvalda Komisija.

(18) Lai nodrošinātu programmas atklātību, pārredzamību un pieejamību, Metroloģijas partnerības uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus būtu lietotājdraudzīgā veidā jāpublicē arī vienotajā dalībnieku portālā, kā arī izmantojot citus pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” elektroniskos izplatīšanas līdzekļus, ko pārvalda Komisija. Uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus vajadzētu būt pievilcīgiem un pieejamiem plašam pētniecības un rūpniecības ieinteresēto personu lokam, tostarp MVU. Metroloģijas partnerībai būtu jāveicina dialogs ar sabiedrību, jāiesaistās izpratnes veicināšanas kampaņās un jāveicina izglītojoši un informatīvi pasākumi, iesaistot akadēmiskos, zinātniskos un zināšanu tīklus, sociālos un ekonomiskos partnerus, plašsaziņas līdzekļus, rūpniecību, MVU organizācijas un citas ieinteresētās personas.

Grozījums Nr.  15

 

Lēmuma priekšlikums

24. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24) Komisijai ne vēlāk kā 2025. gadā būtu jāveic starpposma izvērtēšana, kurā īpaši novērtē Metroloģijas partnerības kvalitāti un efektivitāti un panākumus izvirzīto mērķu sasniegšanā, un ne vēlāk kā 2030. gadā būtu jāveic galīgā izvērtēšana, un būtu jāsagatavo ziņojums par minētajiem izvērtējumiem,

(24) Komisijai ne vēlāk kā 2025. gadā būtu jāveic starpposma izvērtēšana, kurā īpaši novērtē Metroloģijas partnerības kvalitāti un efektivitāti un panākumus izvirzīto mērķu sasniegšanā, un ne vēlāk kā 2030. gadā būtu jāveic galīgā izvērtēšana, un būtu jāpublisko ziņojums par minētajiem izvērtējumiem,

Grozījums Nr.  16

 

Lēmuma priekšlikums

24.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24a) Eiropas Parlamentam vajadzētu būt iespējai aicināt Komisiju iesniegt atbildīgajai komitejai novērtējuma ziņojumus un citu būtisku informāciju par Metroloģijas partnerības darbību,

Grozījums Nr.  17

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Jebkura dalībvalsts, kas nav kāda no 1. punktā norādītajām, un jebkura cita pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” asociētā valsts var piedalīties Metroloģijas partnerībā ar noteikumu, ka tā atbilst 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzētajam nosacījumam. Šā lēmuma nolūkos to uzskata par iesaistīto valsti.

2. Jebkura dalībvalsts, kas nav kāda no 1. punktā norādītajām, un jebkura cita pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” asociētā valsts var piedalīties Metroloģijas partnerībā ar noteikumu, ka tā atbilst 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzētajam nosacījumam un ka tā nodrošina zinātniskās pētniecības brīvību. Šā lēmuma nolūkos to uzskata par iesaistīto valsti.

Grozījums Nr.  18

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Jebkura trešā valsts, kas nav pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” asociētā valsts, var piedalīties Metroloģijas partnerībā ar nosacījumu, ka tā noslēdz ar Savienību starptautisku nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību, kurā izklāstīti noteikumi tās dalībai Metroloģijas partnerībā, un ka tā saņem Metroloģijas partnerības komitejas apstiprinājumu, kas minēts 13. panta 3. punkta f) apakšpunktā. Ja tā atbilst šiem nosacījumiem, to uzskata par iesaistīto valsti šā lēmuma nolūkos.

3. Jebkura trešā valsts, kas nav pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” asociētā valsts, var piedalīties Metroloģijas partnerībā ar nosacījumu, ka tā noslēdz ar Savienību starptautisku nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību, kurā izklāstīti noteikumi tās dalībai Metroloģijas partnerībā, ka tā izpilda 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto nosacījumu un nodrošina zinātniskās pētniecības brīvību un ka tā saņem Metroloģijas partnerības komitejas apstiprinājumu, kas minēts 13. panta 3. punkta f) apakšpunktā. Ja tā atbilst šiem nosacījumiem, to uzskata par iesaistīto valsti šā lēmuma nolūkos.

Grozījums Nr.  19

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) attīstīt ilgtspējīgu koordinētu metroloģijas sistēmu Eiropas līmenī;

(a) attīstīt ilgtspējīgu, izcilu un koordinētu metroloģijas sistēmu Eiropas līmenī, lai palīdzētu pārvarēt investīciju plaisu starp Eiropu un tās globālajiem konkurentiem;

Grozījums Nr.  20

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) nodrošināt, ka novatori savās ekosistēmās tieši izmanto mūsdienīgas metroloģijas spējas;

(b) nodrošināt, ka novatori savās ekosistēmās un ārpus tām plaši izmanto mūsdienīgas metroloģijas spējas;

Grozījums Nr.  21

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) palielināt metroloģijas ietekmi uz sabiedrības problēmu risināšanu saistībā ar rīcībpolitiku, standartu un noteikumu īstenošanu, lai padarītu tos piemērotus paredzētajam mērķim.

(c) palielināt metroloģijas ietekmi uz sabiedrības problēmu risināšanu saistībā ar digitālo, ekonomikas, rūpniecības un vides rīcībpolitiku, standartu un noteikumu īstenošanu, lai padarītu tos piemērotus paredzētajam mērķim.

Grozījums Nr.  22

 

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) līdz 2030. gadam attīstīt jaunas pētniecības spējas, kas ir integrētas jaunu Eiropas metroloģijas tīklu satvarā un kas kalibrācijas un mērījumu iespēju ziņā nodrošina vismaz tādus pašus rezultātus kā vadošie metroloģijas institūti ārpus iesaistītajām valstīm;

(a) veicināt to, lai līdz 2030. gadam tiktu attīstītas jaunas pētniecības spējas, kas ir integrētas jaunu Eiropas metroloģijas tīklu satvarā un kas kalibrācijas un mērījumu iespēju ziņā nodrošina vismaz tādus pašus rezultātus kā vadošie metroloģijas institūti ārpus iesaistītajām valstīm;

Grozījums Nr.  23

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) līdz 2030. gadam atbalstīt jaunu inovatīvu produktu un pakalpojumu pārdošanu, jaunās metroloģijas spējas izmantojot un pieņemot svarīgās topošajās tehnoloģijās;

(b) līdz 2030. gadam atbalstīt jaunu inovatīvu produktu un pakalpojumu pārdošanu, jaunās metroloģijas spējas izmantojot un pieņemot svarīgās topošajās tehnoloģijās un pamattehnoloģijās;

Grozījums Nr.  24

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) palīdzēt samazināt specifisko prasmju trūkumu visā Savienībā, palīdzēt veidot jaunas zināšanas mūžizglītības un cilvēkresursu prasmju veicināšanas kontekstā un atbalstīt sabiedrības pārveidi, tostarp uzlabojot inovācijas kompetences un spējas;

Grozījums Nr.  25

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) līdz 2030. gadam sniegt pilnīgu un efektīvu ieguldījumu tādu īpašu standartu un noteikumu izstrādē un īstenošanā, kuri ir pamatā publiskajai politikai, kas vērsta uz sabiedrības problēmu risināšanu.

(c) līdz 2030. gadam sniegt pilnīgu un efektīvu ieguldījumu tādu īpašu standartu un noteikumu izstrādē un īstenošanā, kuri ir pamatā publiskajai politikai, kas vērsta uz sabiedrības, ekonomikas un vides problēmu risināšanu.

Grozījums Nr.  26

 

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) atraisīt metroloģijas potenciālu galalietotāju, tostarp MVU un rūpniecības ieinteresēto personu, vidū, izmantojot to kā vienu no instrumentiem, kas palīdz sasniegt Savienības mērķus digitālās un zaļās pārkārtošanās jomā.

Grozījums Nr.  27

 

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Savienības finansiālais ieguldījums Metroloģijas partnerībā, ieskaitot Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas apropriācijas un trešo valstu apropriācijas, nepārsniedz iesaistīto valstu ieguldījumus Metroloģijas partnerībā. Savienības finansiālais ieguldījums ir līdz 300 miljoniem EUR, un tas atbilst 1. panta 1. punktā minēto iesaistīto valstu ieguldījumiem.

1. Savienības finansiālais ieguldījums Metroloģijas partnerībā, ieskaitot Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas apropriācijas un trešo valstu apropriācijas, nepārsniedz iesaistīto valstu ieguldījumus Metroloģijas partnerībā. Savienības finansiālais ieguldījums ir līdz 300 miljoniem EUR, un tas atbilst 1. panta 1. punktā minēto iesaistīto valstu ieguldījumiem. Savienības ieguldījumu attiecīgi palielina, ja ieguldījumus veic citas asociētās trešās valstis, kas piedalās Metroloģijas partnerībā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/695 16. pantu, un ar noteikumu, ka iesaistīto valstu ieguldījums ir vismaz tik liels kā minētā summa.

Grozījums Nr.  28

 

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Savienības finansiālo ieguldījumu neizmanto, lai segtu Metroloģijas partnerības administratīvās izmaksas.

5. Savienības finansiālo ieguldījumu izmanto, lai segtu Metroloģijas partnerības administratīvās izmaksas, nepārsniedzot 5 % no Savienības finansiālā ieguldījuma, kas minēts 1. punktā.

Grozījums Nr.  29

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a ERAF, ESF+, EJZAF un ELFLA līdzfinansēto programmu, kā arī Atveseļošanas un noturības mehānisma finanšu iemaksas var uzskatīt par iesaistītās dalībvalsts iemaksu Metroloģijas partnerībā, ja ir ievēroti attiecīgie Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/10601a un Regulu… [konkrēto fondu regulu] noteikumi. Šajā nolūkā Komisija izstrādā vienkāršas un praktiskas vadlīnijas, lai precizētu, kas ir iesaistītās valsts finansiāls ieguldījums Metroloģijas partnerībā.

 

_____________________

 

1a. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgu pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (OV L 231, 30.6.2021., 159. lpp.).

Grozījums Nr.  30

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. No 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem finansiālajiem ieguldījumiem vai ieguldījumiem natūrā sedz izmaksas, kas iesaistītajām valstīm rodas saistībā ar EURAMET administratīvajām izmaksām partnerības īstenošanā.

4. No 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem finansiālajiem ieguldījumiem vai ieguldījumiem natūrā sedz izmaksas, kas iesaistītajām valstīm rodas saistībā ar EURAMET administratīvajām izmaksām partnerības īstenošanā. Minētās EURAMET administratīvās izmaksas nepārsniedz 5 % no Metroloģijas partnerības kopējā budžeta.

Grozījums Nr.  31

 

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Lai novērtētu 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētos ieguldījumus natūrā, izmaksas nosaka saskaņā ar iesaistītajās valstīs vai attiecīgajās valsts finansēšanas struktūrās parasti izmantoto grāmatvedības praksi, saskaņā ar tās iesaistītās valsts piemērojamajiem grāmatvedības standartiem, kurā ir izveidotas attiecīgās valsts finansēšanas struktūras, kā arī saskaņā ar piemērojamajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Izmaksas apstiprina neatkarīgs revidents, ko iecēlušas iesaistītās valstis vai attiecīgās valsts finansēšanas struktūras. Ja apstiprināšanas gaitā rodas kādas neskaidrības, EURAMET var verificēt vērtēšanas metodi. Ja neskaidrības saglabājas, EURAMET var revidēt vērtēšanas metodi.

5. Lai novērtētu šā panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētos ieguldījumus natūrā, izmaksas nosaka saskaņā ar saskaņotu pieeju, kritērijiem un procesiem, kas jānosaka Metroloģijas partnerības komitejai saskaņā ar šīs regulas 14. pantu. Ziņojot par izmaksām, iespēju robežās ievēro Regulā (ES) 2021/695 noteiktās ziņošanas procedūras, vienlaikus ņemot vērā iesaistītajās valstīs vai attiecīgajās valsts finansēšanas struktūrās parasti izmantoto grāmatvedības praksi, saskaņā ar tās iesaistītās valsts piemērojamajiem grāmatvedības standartiem, kurā ir izveidotas attiecīgās valsts finansēšanas struktūras, kā arī saskaņā ar piemērojamajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Izmaksas apstiprina neatkarīgs revidents, ko iecēlušas iesaistītās valstis vai attiecīgās valsts finansēšanas struktūras.

Grozījums Nr.  32

 

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) netiešas darbības Regulas (ES) [XXX] [Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” regula] 2. panta 25. punkta nozīmē, kuras saskaņā ar šā lēmuma 7. pantu finansē EURAMET — galvenokārt dotāciju veidā, izsludinot atklātus transnacionālus konkursa uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, ko organizē EURAMET, un kuras ietver:

(a) netiešas darbības Regulas (ES) 2021/695 2. panta 25. punkta nozīmē, kuras saskaņā ar šā lēmuma 7. pantu finansē EURAMET — galvenokārt dotāciju veidā, izsludinot atklātus un pārredzamus transnacionālus konkursa uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, ko organizē EURAMET, un kuras ietver:

Grozījums Nr.  33

 

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 (ii) metroloģijas pētniecību, kuras mērķis ir nodrošināt risinājumus sabiedrības problēmām, koncentrējoties uz ieguldījumiem enerģētikas, veselības un klimata jomā, un attīstīt konkrētos Eiropas metroloģijas tīklos projektus, kas risina šīs problēmas;

 (ii) metroloģijas pētniecību, kuras mērķis ir nodrošināt risinājumus sabiedrības, ekonomikas un vides problēmām, koncentrējoties uz ieguldījumiem ilgtspējīgās tehnoloģijās un inovācijās enerģētikas un digitālajā nozarē, veselības, vides un klimata jomā, un attīstīt konkrētos Eiropas metroloģijas tīklos projektus, kas risina šīs problēmas;

Grozījums Nr.  34

 

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 3. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 (iii) pētniecību, kuras mērķis ir izstrādāt jaunus mērinstrumentus, lai rūpniecībā tiktu pārņemtas metroloģijas tehnoloģijas un tādējādi tiktu stimulēta inovācija rūpniecībā;

 (iii) pētniecību, kuras mērķis ir izstrādāt jaunus mērinstrumentus, lai Eiropas rūpniecībā un komerciālajā jomā tiktu pārņemtas metroloģijas tehnoloģijas un tādējādi tiktu stimulēta inovācija rūpniecībā;

Grozījums Nr.  35

 

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 4. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 (iv) metroloģijas pētniecību un izstrādi pirms standartizācijas un tās laikā, lai sniegtu ieguldījumu politikas īstenošanā un noteikumos un paātrinātu inovatīvu produktu un pakalpojumu ieviešanu tirgū;

 (iv) metroloģijas pētniecību un izstrādi pirms standartizācijas un tās laikā, lai sniegtu ieguldījumu politikas īstenošanā un noteikumos un paātrinātu ilgtspējīgu inovatīvu produktu un pakalpojumu ieviešanu tirgū un sabiedrībā;

Grozījums Nr.  36

 

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 4.a ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

- (iva) valsts līmenī veiktu paraugprakses apmaiņu metroloģijas pētniecības jomā;

Grozījums Nr.  37

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) darbības, kuras iesaistītās valstis finansē bez 3. pantā minētā Savienības finansiālā ieguldījuma un kuras ir metroloģijas spēju veidošanas darbības dažādos tehnoloģiju līmeņos, un kuru mērķis ir izveidot līdzsvarotu un integrētu metroloģijas sistēmu iesaistītajās valstīs, lai tās varētu attīstīt savas zinātniskās un tehniskās spējas metroloģijā, un kuras ietver darbības, kas nav izraudzītas a) apakšpunktā aprakstītajos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, un kuras izklāstītas gada darba programmās, tostarp:

(b) darbības, kuras iesaistītās valstis finansē bez 3. pantā minētā Savienības finansiālā ieguldījuma un kuras ir metroloģijas spēju veidošanas darbības dažādos tehnoloģiju līmeņos, un kuru mērķis ir izveidot pēc iespējas plašāku, līdzsvarotu un integrētu metroloģijas sistēmu iesaistītajās valstīs, lai tās varētu attīstīt savas zinātniskās un tehniskās spējas metroloģijā, un kuras ietver darbības, kas nav izraudzītas a) apakšpunktā aprakstītajos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, un kuras izklāstītas gada darba programmās, tostarp:

Grozījums Nr.  38

 

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 (ii) darbības metroloģijas pētniecības rezultātu izplatīšanai un izmantošanai;

 (ii) darbības metroloģijas pētniecības rezultātu pēc iespējas plašākai izplatīšanai un izmantošanai Eiropā, tostarp rūpniecībā un MVU, ar mērķi palielināt EURAMET darbību pamanāmību sabiedrībā lietotājdraudzīgā veidā;

Grozījums Nr.  39

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

- (iia) darbības, kuru mērķis ir palielināt informētību un veicināt izglītojošas un izplatīšanas darbības un kampaņas, savā tīmekļvietnē sniegt atbilstošu informāciju un publicēt attiecīgu dokumentāciju;

Grozījums Nr.  40

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 4. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 (iv) ārējas rezultātu izplatīšanas un zināšanu nodošanas darbību organizēšanu, lai popularizētu Metroloģijas partnerību un maksimāli palielinātu tās ietekmi.

 (iv) ārējas rezultātu izplatīšanas un zināšanu nodošanas darbību organizēšanu, lai pēc iespējas plašāk popularizētu Metroloģijas partnerību Eiropā un ārpus tās nolūkā maksimāli palielināt tās ietekmi.

Grozījums Nr.  41

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pirms tematu noteikšanas katram uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus, kas minēts 1. punkta a) apakšpunktā, EURAMET aicina personas vai organizācijas no metroloģijas pētniecības aprindām un metroloģijas vispārējās vērtības ķēdes ieteikt iespējamos pētniecības tematus.

2. Pirms tematu noteikšanas katram uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus, kas minēts 1. punkta a) apakšpunktā, EURAMET publiski aicina personas vai organizācijas, tostarp MVU, un metroloģijas vispārējās vērtības ķēdes pārredzamā veidā ieteikt iespējamos pētniecības tematus. Darba kārtību, dalībnieku sarakstu un protokolu savlaicīgi publicē tās tīmekļvietnē.

Grozījums Nr.  42

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. EURAMET uzrauga visu gada darba programmā ietverto darbību īstenošanu un katru gadu ziņo par to Komisijai.

7. EURAMET uzrauga visu gada darba programmā ietverto darbību īstenošanu un katru gadu ziņo par to Komisijai, nepalielinot administratīvo slogu saņēmējiem. Gada ziņojumu savlaicīgi dara publiski pieejamu EURAMET tīmekļvietnē.

Grozījums Nr.  43

 

Lēmuma priekšlikums

8. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi

Dalības, atvērtās zinātnes un rezultātu izplatīšanas noteikumi

Grozījums Nr.  44

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Saskaņā ar Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” regulas 13. panta 1. punktu pienācīgi pamatotos gadījumos gada darba programmā var paredzēt koordinatora lomas ierobežojumu netiešajās darbībās, to piešķirot tikai iesaistīto valstu VMI un NI, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegti mērķi un iesaistīto valstu ieguldījuma mērķvērtības.

2. Visām 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajām darbībām piemēro pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” dalības, atvērtās zinātnes un rezultātu izplatīšanas noteikumus, kas paredzēti Regulā (ES) 2021/695. Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) 2021/695 13. panta 1. punktu pienācīgi pamatotos gadījumos un pēc apspriešanās ar vadības grupu gada darba programmā var paredzēt koordinatora lomas ierobežojumu netiešajās darbībās, to piešķirot tikai iesaistīto valstu VMI un NI, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegti mērķi un iesaistīto valstu ieguldījuma mērķvērtības.

Grozījums Nr.  45

 

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. EURAMET nodrošina pienācīgu mijiedarbību ar VMI un NI 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajās netiešajās darbībās saskaņā ar attiecīgās valsts iestādes norīkojumu. EURAMET arī sekmē un atbalsta citu subjektu dalību visos uzaicinājumos.

3. EURAMET nodrošina pienācīgu mijiedarbību ar VMI un NI 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajās netiešajās darbībās saskaņā ar attiecīgās valsts iestādes norīkojumu. EURAMET arī sekmē un atbalsta citu subjektu, tostarp MVU, dalību visos uzaicinājumos.

Grozījums Nr.  46

Lēmuma priekšlikums

10. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja iesaistītās valstis nesniedz vai sniedz tikai daļēju ieguldījumu Metroloģijas partnerības finansēšanā vai neievēro 5. pantā minētos termiņus attiecībā uz ieguldījumiem, Komisija var izbeigt, proporcionāli samazināt vai apturēt 3. pantā minēto Savienības finansiālo ieguldījumu. Komisijas lēmums nekavē to attiecināmo izmaksu atlīdzināšanu, kas iesaistītajām valstīm jau radušās, pirms lēmums izbeigt, proporcionāli samazināt vai apturēt Savienības finansiālo ieguldījumu tiek paziņots Metroloģijas partnerībai.

2. Ja iesaistītās valstis nesniedz vai sniedz tikai daļēju ieguldījumu Metroloģijas partnerības finansēšanā vai neievēro 5. pantā minētos termiņus attiecībā uz ieguldījumiem, Komisija var izbeigt, proporcionāli samazināt vai — kā galējo līdzekli — apturēt 3. pantā minēto Savienības finansiālo ieguldījumu. Komisijas lēmums nekavē to attiecināmo izmaksu atlīdzināšanu, kas iesaistītajām valstīm jau radušās, pirms lēmums izbeigt, proporcionāli samazināt vai apturēt Savienības finansiālo ieguldījumu tiek paziņots Metroloģijas partnerībai.

Grozījums Nr.  47

 

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. EURAMET veic 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto netiešo darbību izdevumu ex post revīzijas saskaņā ar Regulas (ES) [XXX] [] [Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” regula] 48. pantu.

1. EURAMET veic 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto netiešo darbību izdevumu ex post revīzijas saskaņā ar Regulas (ES) 2021/695 48. pantu.

Grozījums Nr.  48

Lēmuma priekšlikums

11. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Lai saņēmējiem nodrošinātu administratīvu vienkāršošanu, dubultas revīzijas netiek pieļautas un revīzijas noteikumi ir skaidri, konsekventi un saskaņoti.

Grozījums Nr.  49

 

Lēmuma priekšlikums

13. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Metroloģijas partnerības vadības struktūru sastāvā ievēro dzimumu līdzsvara principu.

Grozījums Nr.  50

 

Lēmuma priekšlikums

14. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Metroloģijas partnerības komiteja pārvalda Metroloģijas partnerību, lai nodrošinātu, ka īstenotā Metroloģijas partnerība sasniedz savus mērķus.

1. Metroloģijas partnerības komiteja pārvalda Metroloģijas partnerību pārredzamā veidā, vienlaikus nodrošinot, ka īstenotā Metroloģijas partnerība sasniedz savus mērķus.

Grozījums Nr.  51

 

Lēmuma priekšlikums

14. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) pieņem lēmumus par stratēģisko pētniecības un inovācijas programmu;

(a) pieņem lēmumus par stratēģisko pētniecības un inovācijas programmu un dara tos publiski pieejamus;

Grozījums Nr.  52

 

Lēmuma priekšlikums

14. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) pēc Komisijas apstiprinājuma saņemšanas un apspriešanās ar 15. pantā minēto vadības grupu pieņem gada darba programmu;

(c) pēc Komisijas apstiprinājuma saņemšanas un apspriešanās ar 15. pantā minēto vadības grupu pieņem un dara publiski pieejamu gada darba programmu;

Grozījums Nr.  53

Lēmuma priekšlikums

14. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) pieņem lēmumus par to projektu atlasi, kas finansējami saskaņā ar sarindojumiem pēc 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus izvērtējumiem;

(d) pieņem lēmumus par to projektu atlasi, kas finansējami saskaņā ar sarindojumiem pēc 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus izvērtējumiem, augstu vērtējot dzimumu un ģeogrāfisko daudzveidību, kā arī MVU līdzdalību, un ievērojot Regulas (ES) 2021/695 28. pantu;

Grozījums Nr.  54

Lēmuma priekšlikums

14. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da) pieņem pasākumus, lai Metroloģijas partnerības pasākumos un darbībās piesaistītu jaunpienācējus, jo īpaši MVU, universitātes, pētniecības organizācijas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas;

Grozījums Nr.  55

Lēmuma priekšlikums

14. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f) apstiprina jebkuras ar pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” nesaistītas trešās valsts dalību Metroloģijas partnerībā ar nosacījumu, ka attiecīgā trešā valsts ir noslēgusi ar Savienību starptautisku nolīgumu, kas minēts 1. panta 3. punktā.

(f) apstiprina jebkuras ar pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” nesaistītas trešās valsts dalību Metroloģijas partnerībā, ja attiecīgā trešā valsts atbilst nosacījumiem, kas minēti 1. panta 3. punktā.

Grozījums Nr.  56

 

Lēmuma priekšlikums

14. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisijai ir novērotājas statuss Metroloģijas partnerības komitejas sanāksmēs. Tomēr, lai Metroloģijas partnerības komiteja pieņemtu gada darba programmu, ir vajadzīga iepriekšēja Komisijas piekrišana. Metroloģijas partnerības komiteja uzaicina Komisiju uz savām sanāksmēm un nosūta Komisijai visus attiecīgos dokumentus. Komisija var piedalīties Metroloģijas partnerības komitejā notiekošajās apspriedēs.

4. Komisijai ir novērotājas statuss Metroloģijas partnerības komitejas sanāksmēs. Tomēr, lai Metroloģijas partnerības komiteja pieņemtu gada darba programmu, ir vajadzīga iepriekšēja Komisijas piekrišana. Metroloģijas partnerības komiteja uzaicina Komisiju uz savām sanāksmēm un nosūta Komisijai visus attiecīgos dokumentus. Komisija var piedalīties Metroloģijas partnerības komitejā notiekošajās apspriedēs. Metroloģijas partnerības komitejas sanāksmju darba kārtības projektu, dalībniekus un protokolus savlaicīgi publisko EURAMET tīmekļvietnē.

Grozījums Nr.  57

 

Lēmuma priekšlikums

15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija izveido vadības grupu. Vadības grupa ir Metroloģijas partnerības padomdevēja struktūra, un tā konsultē Metroloģijas partnerību par jaunajām prioritātēm metroloģijas pētniecībā Eiropas līmenī. Tā jo īpaši:

1. Komisija izveido vadības grupu, kurā nodrošina līdzsvarotu ģeogrāfisko un dzimumu pārstāvību, kā arī nepieciešamo kompetenču un speciālo zināšanu līdzsvarotu aptvērumu. Vadības grupa ir Metroloģijas partnerības padomdevēja struktūra, un tā konsultē Metroloģijas partnerību par jaunajām prioritātēm metroloģijas pētniecībā Eiropas līmenī un par to, kā palielināt tās veiktās pētniecības ietekmi uz Eiropas rūpniecību, ekonomiku un sabiedrību. Tā jo īpaši:

Grozījums Nr.  58

 

Lēmuma priekšlikums

15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) apzina topošas tehnoloģijas un tirgus, kuros metroloģijas pētniecība nākotnē varētu kļūt būtiska;

(a) apzina topošas tehnoloģijas, inovācijas, tirgus un rūpnieciskos lietojumus, kuros metroloģijas pētniecība un inovācija nākotnē varētu kļūt būtiska;

Grozījums Nr.  59

 

Lēmuma priekšlikums

15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) apzina pētniecības jomas, kas veicina netraucētu vienotā tirgus darbību un sniedz ieguldījumu attiecīgos noteikumos un standartos;

(b) apzina pētniecības jomas, kas veicina netraucētu vienotā tirgus darbību un Savienības mērķi vēlākais līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti un sniedz ieguldījumu attiecīgos noteikumos un standartos;

Grozījums Nr.  60

Lēmuma priekšlikums

15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Vadības grupas sastāvā ir 12 locekļi:

2. Vadības grupas sastāvā ir 18 locekļi:

Grozījums Nr.  61

 

Lēmuma priekšlikums

15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) pārstāvji no dažādām Eiropas partnerībām, kas izveidotas saskaņā ar Regulu (ES) [XXX] [Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” regula], privātajiem partneriem pārstāvot rūpniecību. Komisija norīko pārstāvjus atklāti un pārredzami;

(b) pieci pārstāvji no dažādām Eiropas partnerībām, kas izveidotas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/695. Komisija norīko pārstāvjus atklāti un pārredzami, nodrošinot zināšanu un pieredzes daudzveidību;

Grozījums Nr.  62

Lēmuma priekšlikums

15. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) seši pārstāvji no Eiropas zinātnieku aprindām, kurus ieceļ Komisija pēc atklāta un pārredzama procesa, pamatojoties uz uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, nodrošinot līdzsvarotu ģeogrāfisko un dzimumu pārstāvību, aptverot nepieciešamās kompetences un speciālās zināšanas attiecīgajās tehniskajās jomās un ar mērķi sniegt neatkarīgus un zinātniski pamatotus ieteikumus;

Grozījums Nr.  63

Lēmuma priekšlikums

15. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Eiropas zinātnieku aprindu pārstāvji, tostarp no pilsoniskās sabiedrības organizācijām, konsultē par zinātniskajām prioritātēm, kurām jāpievēršas darba programmā, pēc Metroloģijas partnerības komitejas pieprasījuma sniedz neatkarīgas konsultācijas un analīzi par konkrētiem jautājumiem, izvērtē Metroloģijas partnerības finansēto tehnoloģiju un inovācijas darbību rezultātus un novēro zinātniskos sasniegumus blakusnozarēs.

Grozījums Nr.  64

 

Lēmuma priekšlikums

15. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Visus vadības grupas ieteikumus dara publiski pieejamus.

Grozījums Nr.  65

 

Lēmuma priekšlikums

17. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Eiropas Parlaments var aicināt Komisiju iesniegt atbildīgajai komitejai novērtējuma ziņojumus un citu būtisku informāciju par Metroloģijas partnerības darbību.

Grozījums Nr.  66

Lēmuma priekšlikums

18. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izvērtējumu ietvaros, kā minēts Regulas (ES) (..) [Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” regula] 47. pantā, veic Metroloģijas partnerības starpposma izvērtēšanu un galīgo izvērtēšanu.

1. Komisija pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izvērtējumu ietvaros, kā minēts Regulas (ES) 2021/695 47. pantā, veic Metroloģijas partnerības starpposma izvērtēšanu un galīgo izvērtēšanu ar neatkarīgu ārējo ekspertu palīdzību, kas izraudzīti atklātā un pārredzamā procesā.

Grozījums Nr.  67

Lēmuma priekšlikums

18. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Izvērtējumos noskaidro, kā Metroloģijas partnerība izpilda savu uzdevumu un mērķus, un tajos aptver visas Metroloģijas partnerības darbības un izvērtē tās Eiropas pievienoto vērtību, efektivitāti, lietderīgumu, tostarp tās atvērtību un pārredzamību, īstenoto darbību būtiskumu un to saskaņotību un/vai papildināmību ar attiecīgām reģionālām, valstu vai Savienības rīcībpolitikām, tostarp sinerģiju ar citām pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” daļām (piemēram, uzdevumiem, kopām vai tematiskajām/īpašajām programmām). Izvērtējumos ņem vērā ieinteresēto personu viedokļus gan Eiropas, gan valstu līmenī un attiecīgā gadījumā iekļauj novērtējumu par iepriekšējo iniciatīvu ilgtermiņa zinātnisko, sociālo, ekonomisko un tehnoloģisko ietekmi. Tajos attiecīgā gadījumā iekļauj novērtējumu par visefektīvāko politikas intervences veidu jebkādai turpmākai rīcībai, kā arī Metroloģijas partnerības iespējamas atjaunošanas būtiskumu un saskanību, ņemot vērā vispārējās politikas prioritātes un pētniecības un inovācijas atbalsta vidi, tostarp situāciju salīdzinājumā ar citām iniciatīvām, ko atbalsta ar pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” starpniecību.

2. Izvērtējumos noskaidro, kā Metroloģijas partnerība izpilda savu uzdevumu un mērķus, un tajos aptver visas Metroloģijas partnerības darbības un izvērtē tās Eiropas pievienoto vērtību, efektivitāti, lietderīgumu, tostarp tās atvērtību un pārredzamību, īstenoto darbību būtiskumu, tostarp attiecībā uz rūpniecību un MVU, un to saskaņotību un/vai papildināmību ar attiecīgām reģionālām, valstu vai Savienības rīcībpolitikām, tostarp sinerģiju ar citām pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” daļām (piemēram, citām partnerībām, uzdevumiem, kopām vai tematiskajām/īpašajām programmām). Šajā nolūkā Komisija izstrādā skaidras, vienkāršas un konkrētas vadlīnijas, lai nodrošinātu dažāda veida sinerģijas (proti, attiecībā uz resursu nodošanu, alternatīvu finansējumu, kumulatīvu finansējumu un integrētu finansējumu). Izvērtējumos ņem vērā ieinteresēto personu viedokļus gan Eiropas, gan valstu līmenī un attiecīgā gadījumā iekļauj novērtējumu par iepriekšējo iniciatīvu ilgtermiņa zinātnisko, sociālo, ekonomisko, vides un tehnoloģisko ietekmi. Tajos attiecīgā gadījumā iekļauj novērtējumu par visefektīvāko politikas intervences veidu jebkādai turpmākai rīcībai, kā arī Metroloģijas partnerības iespējamas atjaunošanas būtiskumu un saskanību, ņemot vērā vispārējās politikas prioritātes un pētniecības un inovācijas atbalsta vidi, tostarp situāciju salīdzinājumā ar citām iniciatīvām, ko atbalsta ar pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” starpniecību. Veicot minēto izvērtēšanu, Komisija pilnībā ņem vērā administratīvo ietekmi uz Metroloģijas partnerību un dara visu iespējamo, lai samazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu, ka izvērtēšanas process netiek sarežģīts un ir pilnībā pārredzams.

Grozījums Nr.  68

 

Lēmuma priekšlikums

18. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Komisija publicē un izplata izvērtējumu rezultātus un secinājumus un izklāsta tos Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr.  69

Lēmuma priekšlikums

19. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a EURAMET iekļauj informāciju par iesniegtajiem un finansētajiem Metroloģijas partnerības priekšlikumiem pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” vienotajā datubāzē, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2021/695 50. pantu.

Grozījums Nr.  70

 

Lēmuma priekšlikums

20. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot 17. pantu, EURAMET nodrošina tādas konfidenciālas informācijas aizsardzību, kuras izpaušana ārpus Savienības iestādēm un citām Savienības struktūrām, birojiem vai aģentūrām varētu kaitēt tās dalībnieku vai Metroloģijas partnerības darbībās iesaistīto dalībnieku interesēm. Šāda konfidenciāla informācija cita starpā ietver personas, komerciālu, sensitīvu neklasificētu un klasificētu informāciju.

Neskarot 17. pantu, EURAMET nodrošina tādas konfidenciālas informācijas aizsardzību, kuras izpaušana ārpus Savienības iestādēm un citām Savienības struktūrām, birojiem vai aģentūrām varētu kaitēt tās dalībnieku vai Metroloģijas partnerības darbībās iesaistīto dalībnieku interesēm. Šāda konfidenciāla informācija cita starpā ietver personas, komerciālu, sensitīvu neklasificētu un klasificētu informāciju. Ja EURAMET neizpauž informāciju, tā norāda iemeslu, kāpēc tā to nedara.

Grozījums Nr.  71

 

Lēmuma priekšlikums

21. punkts – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. EURAMET, tās struktūras un darbinieki un Metroloģijas partnerības struktūras savu darbību īstenošanā izvairās no jebkāda interešu konflikta.

1. EURAMET, tās struktūras un darbinieki un Metroloģijas partnerības struktūras savu darbību īstenošanā izvairās no jebkāda interešu konflikta. Ja tiek konstatēts interešu konflikts, Euramet šo interešu konfliktu dara publiski pieejamu un veic atbilstīgus un efektīvus pasākumus.

Grozījums Nr.  72

 

Lēmuma priekšlikums

21. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Metroloģijas partnerības komitejas, vadības grupas un EURAMET sekretariāta locekļi publisko un uztur atjauninātu pilnīgu deklarāciju par savu profesionālo darbību, finanšu interesēm un potenciāliem interešu konfliktiem. Deklarācijās vienkāršā un pārredzamā veidā iekļauj šādu informāciju:

 

(a)  locekļa vārds, uzvārds un nodarbošanās, kā arī ziņas par dalību privāto uzņēmumu, nevalstisko organizāciju un asociāciju valdēs un komitejās;

 

(b)  locekļa daļas uzņēmumos un partnerībās, ja pastāv potenciāla ietekme uz sabiedrisko politiku vai ja šī daļa nodrošina personai ievērojamu ietekmi uzņēmuma vai partnerības darbībā.


PASKAIDROJUMS

Ievads

 

Tā kā paaugstinās tehnoloģiskās sarežģītības līmenis — tostarp problēmām, ar ko saskaras cilvēce —, vienlaikus palielinās arī vajadzība veikt precīzus mērījumus. Lai virzītos uz priekšu un noturētos pareizajā virzienā, mums ir vajadzīgi efektīvi veidi, kā novērst nenoteiktību. Tāpēc metroloģija — zinātne, kas nodarbojas ar visiem mērījumu teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem — ir būtisks instruments, kurš kalpo visām zināšanu jomām. Tā palīdz zinātnei darboties. Tā palīdz tehnoloģijai darboties. Tā veicina sabiedrības attīstību. Tā ļauj mums noskaidrot pašreizējo situāciju — gan tad, kad cīnāmies pret pandēmiju, gan tad, kad īstenojam revolucionāras pārmaiņas, piemēram, zaļo un digitālo pārkārtošanos.

 

Priekšlikumā par Savienības dalību Eiropas Metroloģijas partnerībā, ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis, Eiropas Komisija pilnībā atzīst metroloģijas kā “visu zinātnes un tehnoloģiju jomu veicinātājas” un “būtiskas sociālās un ekonomiskās darbības veicinātājas” lomu. Ierosinātās jaunās partnerības pamatā ir Eiropas metroloģijas pētniecības programmas (EMRP) un Eiropas metroloģijas inovācijas un pētniecības programmas (EMPIR) panākumi, taču ir skaidrs, ka tā tiek izvērsta plašāk, lai risinātu jaunus uzdevumus. Proti, visus tos uzdevumus, kas saskaņoti ar citām Savienības prioritātēm, tādām kā, piemēram, “Eiropas zaļais kurss”, “ekonomika, kas darbojas cilvēku labā”, “digitālajam laikmetam gatava Eiropa”, “mūsu Eiropas dzīvesveida aizsardzība”, “spēcīgāka Eiropa pasaulē” un “jauns impulss Eiropas demokrātijai”.

 

Eiropas Metroloģijas partnerība tiek īstenota ar skaidru mērķi nodrošināt, lai līdz 2030. gadam metroloģijas risinājumi Eiropā būtu vismaz līdzvērtīgi pasaules līderiem šajā jomā, proti, ASV, Ķīnai un Indijai. Tajā sniegts arī jauns ieteikumu kopums, kas izriet no EMPIR starpposma novērtējuma, kuru 2017. gadā veica neatkarīga ārējo ekspertu grupa.

 

Tie ietver metroloģijas stratēģiskā komponenta stiprināšanu, daudz lielāku valstu metroloģijas institūtu iesaisti ar citām ieinteresēto personu kopienām, stiprinot ieinteresēto personu, piemēram, universitāšu un rūpniecības, lomu un proaktīvi izstrādājot metroloģijas lietotnes jaunām zinātnes jomām un vairāk koncentrējoties uz galvenajām sabiedrības problēmām.

 

Referente piekrīt Komisijas veiktajam pašreizējās situācijas novērtējumam un izvirzītajiem vērienīgajiem mērķiem. Tāpēc šajā ziņojumā iekļauto grozījumu kopums atbilst tām pašām nostādnēm, pievienojot konkrētus ieteikumus cerībā uzlabot priekšlikumu, kas jau sākotnēji bija labs priekšlikums.

 

 

Principi

 

Šā ziņojuma pamatā ir princips, ka, tā kā metroloģija ir zinātne, kas dod labumu visām zināšanu jomām un ietekmē sabiedrību un ekonomiku, tai vajadzētu būt atklātākai, pārredzamākai un pieejamākai visām ieinteresētajām personām. Publiskā un publiskā sektora partnerībai nevajadzētu aprobežoties tikai ar centralizētiem nacionālajiem projektiem. Gluži pretēji, nacionālajiem metroloģijas institūtiem jācenšas aktīvi sadarboties ar citām ieinteresētajām personām, jo īpaši universitātēm un rūpniecību, jo īpaši izmantojot atklātus uzaicinājumus iesniegt projektus un proaktīvu attiecīgās informācijas izpaušanas politiku. Partnerībai būtu arī jāveicina dialogs ar sabiedrību, tās dalībniekiem un pilsoņiem, un šajā nolūkā tai būtu jāpaplašina informēšanas kampaņas un komunikācijas pasākumi, kā arī pasākumi, kas paredzēti prasmju un kompetenču stiprināšanai. Vienlīdz svarīga ir projektu un Eiropas Savienības prioritāšu saskaņošana, jo īpaši saistībā ar zaļo un digitālo pārkārtošanos. Būs jānodrošina iespēja vienkārši un efektīvi panākt sinerģijas un papildināmību ar Savienības mērķiem, politikas virzieniem un programmām, it sevišķi ar reģionālajiem fondiem, InvestEU un atveseļošanas un noturības fondiem. Partnerībai būtu jāveicina un jāatalgo zinātniskā izcilība un jāatbalsta pētniecības un inovācijas rezultātu lietošana un sistemātiska izmantošana. Šajā nolūkā jaunajā vadības grupā ir iekļauti attiecīgo ieinteresēto personu pārstāvji, un tā nodrošina ciešāku saikni ar zinātni Metroloģijas partnerības darbībās. Šo mijiedarbību veicina lejupēji, kā ierosinājusi Komisija, izstrādājot attiecīgus metroloģijas lietojumus, bet arī augšupēji, pienācīgi izmantojot vadības grupas uzlabotos zinātniskos ieteikumus, lai sniegtu devumu Metroloģijas partnerības komitejā.

 

 

Būtiskākie pasākumi:

 

lai īstenotu minētās prioritātes, esam noteikuši sešus galvenos darbības virzienus. atvērtība un pārredzamība, pastiprināts dialogs ar sabiedrību, vienkāršošana, saskaņošana un sinerģijas, ciešāka saikne ar zinātni.

 

--------

 

1) atvērtība un pārredzamība

- visas darbības un pasākumus atlasa atklātos, pārredzamos un uz konkurenci balstītos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus; tie paši kritēriji būtu jāpiemēro Eiropas metroloģijas tīklu atlasei;

- pasākumos būtu labāk jāiesaista jaunpienācēji, jo īpaši MVU, universitātes un pētniecības organizācijas;

- vienlīdzīgu priekšlikumu izskatīšanas nosacījumi var ietvert papildu kritērijus attiecībā uz MVU iesaistīšanu, dzimumu līdzsvara ievērošanu un visplašāko ģeogrāfisko daudzveidību;

 

2) pastiprināts dialogs ar sabiedrību

- jāpalielina uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus publicitāte, un Metroloģijas partnerībai tie būtu jāpublicē attiecīgajās datubāzēs tāpat kā visām pārējām pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” iniciatīvām;

- partnerības pasākumi un tās projektu rezultāti būtu jāveicina tā, lai palielinātu līdzdalību un ģeogrāfisko daudzveidību, un šajā nolūkā galvenā uzmanība būtu jāpievērš īpašām darbībām, lai palielinātu informētību un veicinātu izglītojošas un izplatīšanas darbības un kampaņas;

- partnerība ir labi piemērota, lai palīdzētu mazināt konkrēto prasmju trūkumu visā Savienībā, un šajā nolūkā tai būtu aktīvi jāsadarbojas ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai radītu prasmju un pārkvalificēšanās apmācības iespējas un sagatavotos zaļajai un digitālajai pārejai;

 

3) vienkāršošana

- vienmēr jāapsver administratīvā ietekme, jo īpaši atkārtoto novērtējumu laikā, kuriem jābūt vienkāršiem un pārredzamiem; partnerībai vienmēr vajadzētu būt vērstai uz administratīvā sloga samazināšanu;

- administratīvās izmaksas būtu jāsaskaņo ar pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”, un tās nedrīkstētu pārsniegt 5 % no kopējā budžeta;

 

4) saskaņošana un sinerģijas

- ar Savienības stratēģiskajām prioritātēm, jo īpaši tām, kas saistītas ar Eiropas zaļo un datu stratēģiju;

- ar visām attiecīgajām programmām un fondiem, proti, reģionālajiem fondiem (ERAF, ESF+, EJZF, ELFLA), bet arī ar tiem, kas izriet no Atveseļošanas un noturības mehānisma, ko var izmantot arī valstu iemaksu papildināšanai;

- ar citām pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” partnerībām un kopuzņēmumiem, uzdevumiem un instrumentiem;

- lai atbalstītu efektīvas sinerģijas, Komisijai būtu jāizstrādā skaidras, vienkāršas un konkrētas vadlīnijas ar mērķi veicināt dažāda veida sinerģiju izveidi (proti, resursu nodošanu, alternatīvu finansējumu, kumulatīvu finansējumu un integrētu finansējumu);

 

5) ciešāka saikne ar zinātni

- zinātniskā izcilība ir jāgarantē, ievērojot un veicinot akadēmisko brīvību un visaugstākos zinātniskās integritātes standartus;

- visu tās darbību īstenošanā jāņem vērā jaunākās zinātnes atziņas un fundamentālie pētījumi, un partnerība atbalsta Savienībā radīto pētniecības un inovācijas rezultātu ieviešanu un sistemātiskāku izmantošanu;

- Metroloģijas partnerības vadības grupai trūkst zinātniski aktīvas klātbūtnes, un ziņojumā ierosināts palielināt locekļu skaitu līdz 18 locekļiem, tostarp 6 pārstāvjiem no Eiropas zinātnieku aprindām;

- Eiropas zinātnieku aprindu pārstāvji var sniegt neatkarīgas konsultācijas un analīzi par zinātniskajām prioritātēm, kurām jāpievēršas darba programmā, un novērot zinātnisko progresu blakusnozarēs;

- lai pamatpētījumus labāk sasaistītu ar lietišķo pētniecību un iedvesmotu pienācīgu inovācijas plūsmu, veicinot sadarbīgus lietojumus gan augšupēji, gan lejupēji, Metroloģijas partnerībai būtu jācenšas panākt sistēmiskāku sinerģiju ar kopdarbīgajām pētniecības darba programmām un ar Eiropas Pētniecības padomi;

- galu galā arī Metroloģijas partnerībai būtu jāsadarbojas, lai uzlabotu talantu apriti un palīdzētu novērst intelektuālā darbaspēka emigrāciju.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības dalība Eiropas metroloģijas partnerībā, ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis

Atsauces

COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD)

Datums, kad iesniedza EP

23.2.2021

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

17.5.2021

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

17.5.2021

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

 Lēmuma datums

BUDG

4.3.2021

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Maria da Graça Carvalho

4.1.2021

 

 

 

Izskatīšana komitejā

26.5.2021

 

 

 

Pieņemšanas datums

15.7.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

71

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Robert Roos, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marek Paweł Balt, Damian Boeselager, Valérie Hayer, Othmar Karas, Jutta Paulus, Sandra Pereira

Iesniegšanas datums

21.7.2021

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

71

+

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Thierry Mariani, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri

NI

Clara Ponsatí Obiols

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Othmar Karas, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew

Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen

S&D

Marek Paweł Balt, Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

The Left

Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias, Sandra Pereira

Verts/ALE

François Alfonsi, Damian Boeselager, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, Marie Toussaint

 

1

0

ECR

Jessica Stegrud

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 3. septembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika