Процедура : 2018/0244(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0244/2021

Внесени текстове :

A9-0244/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/09/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0365

<Date>{20/07/2021}20.7.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0244/2021</NoDocSe>
PDF 191kWORD 50k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>относно проекта за решение на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна (Решение за отвъдморското асоцииране, включително Гренландия)</Titre>

<DocRef>(08656/2021 – C9‑0189/20212018/0244(CNS))</DocRef>


<Commission>{DEVE}Комисия по развитие</Commission>

Докладчик: <Depute>Томас Тобé</Depute>

(Опростена процедура – член 52, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна (Решение за отвъдморското асоцииране, включително Гренландия)

(08656/2021 – C9‑0189/2021 – 2018/0244(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на Съвета (08656/2021),

 като взе предвид член 203 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C9‑0189/2021),

 като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по развитие (A9‑0244/2021),

1. одобрява проекта на Съвета;

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4. възлага на своя Председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 14 юни 2018 г. Комисията представи на Съвета предложение за Решение на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително относно отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна (COM(2018)461 final). С решението на Съвета ще бъдат определени правилата и процедурите, уреждащи асоциирането на ЕС с отвъдморските страни и територии, включително Гренландия, за периода 2021 – 2027 г.

 

В съответствие с процедурата на консултация на 31 януари 2019 г. Европейският парламент прие резолюция относно първоначалното предложение на Комисията. По-късно досието беше спряно в Съвета в очакване на приключването на преговорите по многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и регламента за създаване на Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа.

 

При възобновяването на работата си по проекта за решение на Съвета, Съветът направи редица промени и на 21 май 2021 г. реши да се консултира с Европейския парламент за втори път.

 

След внимателен анализ докладчикът счита, че тази преразгледана версия отговаря на основните препоръки, формулирани от Европейския парламент в неговата резолюция, приета през януари 2019 г.:

 тя включва по-широко позоваване на Програмата до 2030 г. и постигането на ЦУР; признава, че равенството между половете и овластяването на жените са от решаващо значение за постигането на ЦУР;

 отчита, че приносът на гражданското общество към развитието на отвъдморските страни и територии може да се увеличи чрез укрепване на организациите на гражданското общество във всички сфери на сътрудничество;

 тя включва допълнителни разпоредби и по-категорични формулировки относно защитата на правата на човека, включително правата на жените и децата;

 насърчава и подкрепя участието на отвъдморските страни и територии в програми на Съюза;

 тя увеличава целта по отношение на климата от 20% на 25% и включва по-категорични формулировки във връзка с опазването на природата и околната среда;

 в нея се описват с повече яснота различните предложени области на сътрудничество;

 тя увеличава броя на годишните тристранни консултации между Комисията, държавите членки, с които те са свързани, и отвъдморските страни и територии;

 когато е уместно, насърчава отвъдморските страни и територии да изразят своите виждания в контекста на изготвянето и оценката на въздействието на споразуменията за свободна търговия на ЕС с трети държави;

 изяснява съдбата на обратните постъпления от Инвестиционния механизъм за отвъдморските страни и територии, управляван от Европейската инвестиционна банка.

 

Други промени са в отговор на необходимостта от изясняване на обхвата на някои членове, от отчитане на позициите на ЕС в международния дневен ред и от привеждане в съответствие с различните външни инструменти с цел съгласуваност.

 

Приложение II към настоящия проект на решение (относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество) съответства почти изцяло на текста на приложение VI към настоящото решение за отвъдморските страни и територии (Решение на Съвета за изменение на Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз), за което през 2019 г. беше проведена консултация с Европейския парламент (2019/0162 (CNS), като единствената промяна е добавянето на параграф 2 към член 45.

 

Като има предвид, че преработеният текст на проекта на решение на Съвета отговаря на основните препоръки на Европейския парламент, формулирани през 2019 г., и като отчита необходимостта от избягване на допълнителни забавяния в програмирането на финансовата помощ, предоставяна на отвъдморските страни и територии, председателят предлага настоящото предложение да бъде прието без изменения в съответствие с член 52 от Правилника за дейността.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Обръщение

Асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна („Решение за отвъдморско асоцииране“)

Позовавания

08656/2021 – C9-0189/2021 – COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

Дата на консултация с ЕП

16.7.2018

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

DEVE

7.6.2021

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Tomas Tobé

14.6.2021

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

14.6.2021

Разглеждане в комисия

13.7.2021

 

 

 

Дата на приемане

13.7.2021

 

 

 

Дата на внасяне

21.7.2021

 

Последно осъвременяване: 1 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност