ДОКЛАД относно проекта за решение на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна (Решение за отвъдморското асоцииране, включително Гренландия)

  20.7.2021 - (08656/2021 – C9‑0189/2021 – 2018/0244(CNS)) - *

  Комисия по развитие
  Докладчик: Томас Тобé
  (Опростена процедура – член 52, параграф 1 от Правилника за дейността)

  Процедура : 2018/0244(CNS)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A9-0244/2021
  Внесени текстове :
  A9-0244/2021
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно проекта за решение на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна (Решение за отвъдморското асоцииране, включително Гренландия)

  (08656/2021 – C9‑0189/2021 – 2018/0244(CNS))

  (Специална законодателна процедура – консултация)

  Европейският парламент,

   като взе предвид проекта на Съвета (08656/2021),

   като взе предвид член 203 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C9‑0189/2021),

   като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

   като взе предвид доклада на комисията по развитие (A9‑0244/2021),

  1. одобрява проекта на Съвета;

  2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

  3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

  4. възлага на своя Председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


   

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  На 14 юни 2018 г. Комисията представи на Съвета предложение за Решение на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително относно отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна (COM(2018)461 final). С решението на Съвета ще бъдат определени правилата и процедурите, уреждащи асоциирането на ЕС с отвъдморските страни и територии, включително Гренландия, за периода 2021 – 2027 г.

   

  В съответствие с процедурата на консултация на 31 януари 2019 г. Европейският парламент прие резолюция относно първоначалното предложение на Комисията. По-късно досието беше спряно в Съвета в очакване на приключването на преговорите по многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и регламента за създаване на Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа.

   

  При възобновяването на работата си по проекта за решение на Съвета, Съветът направи редица промени и на 21 май 2021 г. реши да се консултира с Европейския парламент за втори път.

   

  След внимателен анализ докладчикът счита, че тази преразгледана версия отговаря на основните препоръки, формулирани от Европейския парламент в неговата резолюция, приета през януари 2019 г.:

   тя включва по-широко позоваване на Програмата до 2030 г. и постигането на ЦУР; признава, че равенството между половете и овластяването на жените са от решаващо значение за постигането на ЦУР;

   отчита, че приносът на гражданското общество към развитието на отвъдморските страни и територии може да се увеличи чрез укрепване на организациите на гражданското общество във всички сфери на сътрудничество;

   тя включва допълнителни разпоредби и по-категорични формулировки относно защитата на правата на човека, включително правата на жените и децата;

   насърчава и подкрепя участието на отвъдморските страни и територии в програми на Съюза;

   тя увеличава целта по отношение на климата от 20% на 25% и включва по-категорични формулировки във връзка с опазването на природата и околната среда;

   в нея се описват с повече яснота различните предложени области на сътрудничество;

   тя увеличава броя на годишните тристранни консултации между Комисията, държавите членки, с които те са свързани, и отвъдморските страни и територии;

   когато е уместно, насърчава отвъдморските страни и територии да изразят своите виждания в контекста на изготвянето и оценката на въздействието на споразуменията за свободна търговия на ЕС с трети държави;

   изяснява съдбата на обратните постъпления от Инвестиционния механизъм за отвъдморските страни и територии, управляван от Европейската инвестиционна банка.

   

  Други промени са в отговор на необходимостта от изясняване на обхвата на някои членове, от отчитане на позициите на ЕС в международния дневен ред и от привеждане в съответствие с различните външни инструменти с цел съгласуваност.

   

  Приложение II към настоящия проект на решение (относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество) съответства почти изцяло на текста на приложение VI към настоящото решение за отвъдморските страни и територии (Решение на Съвета за изменение на Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз), за което през 2019 г. беше проведена консултация с Европейския парламент (2019/0162 (CNS), като единствената промяна е добавянето на параграф 2 към член 45.

   

  Като има предвид, че преработеният текст на проекта на решение на Съвета отговаря на основните препоръки на Европейския парламент, формулирани през 2019 г., и като отчита необходимостта от избягване на допълнителни забавяния в програмирането на финансовата помощ, предоставяна на отвъдморските страни и територии, председателят предлага настоящото предложение да бъде прието без изменения в съответствие с член 52 от Правилника за дейността.


  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Обръщение

  Асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна („Решение за отвъдморско асоцииране“)

  Позовавания

  08656/2021 – C9-0189/2021 – COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

  Дата на консултация с ЕП

  16.7.2018

   

   

   

  Водеща комисия

   Дата на обявяване в заседание

  DEVE

  7.6.2021

   

   

   

  Докладчици

   Дата на назначаване

  Tomas Tobé

  14.6.2021

   

   

   

  Опростена процедура – дата на решението

  14.6.2021

  Разглеждане в комисия

  13.7.2021

   

   

   

  Дата на приемане

  13.7.2021

   

   

   

  Дата на внасяне

  21.7.2021

   

  Последно осъвременяване: 1 септември 2021 г.
  Правна информация - Политика за поверителност