ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé (rozhodnutí o přidružení zámoří včetně Grónska)

20.7.2021 - (08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS)) - *

Výbor pro rozvoj
Zpravodaj: Tomas Tobé
(Zjednodušený postup – čl. 52 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2018/0244(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0244/2021
Předložené texty :
A9-0244/2021
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé (rozhodnutí o přidružení zámoří včetně Grónska)

(08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS))

 

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Rady (08656/2021),

 s ohledem na článek 203 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C9-0189/2021),

 s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu (Výboru pro rozvoj (A9‑0244/2021),

1. schvaluje návrh Rady;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 14. června 2018 předložila Komise Radě návrh rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé  (COM (2018) 461 final). Rozhodnutí Rady stanoví pravidla a postupy pro přidružení zámořských zemí a území včetně Grónska k EU na období 2021-2027.

 

V rámci postupu konzultace Evropský parlament dne 31. ledna 2019 přijal usnesení o původním návrhu Komise. Projednávání daného návrhu bylo později v Radě pozastaveno, dokud nebudou dokončena jednání o víceletém finančním rámci na období 2021-2027 a o nařízení, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa.

 

Při opětovném zahájení práce na návrhu rozhodnutí provedla Rada řadu změn a dne 21. května 2021 rozhodla, že bude konzultovat Evropský parlament podruhé.

 

Po provedení pečlivé analýzy se zpravodaj domnívá, že tato revidovaná verze reaguje na hlavní doporučení, která ve svém usnesení přijatém v lednu 2019 formuloval Evropský parlament:

 obsahuje širší odkazy na Agendu 2030 a dosažení cílů udržitelného rozvoje; uznává, že pro dosažení cílů udržitelného rozvoje mají zásadní význam rovnost žen a mužů a posílení postavení žen;

 uznává, že lze zvýšit příspěvek občanské společnosti pro zámořské země a území (dále ZZÚ) posílením jejích organizací ve všech oblastech spolupráce;

 obsahuje dodatečná ustanovení a posílenou formulaci týkající se ochrany lidských práv včetně práv žen a dětí;

 povzbuzuje a podporuje zapojení ZZÚ do programů Unie;

 zvyšuje cíl v oblasti klimatu z 20 % na 25 % a zahrnuje posílenou formulaci týkající se ochrany přírody a životního prostředí;

 popisuje různé navrhované oblasti spolupráce podrobněji;

 zvyšuje počet každoročních třístranných konzultací mezi Komisí, členskými státy, s nimiž jsou spojeny, a ZZÚ;

 v příslušných případech vybízí ZZÚ, aby vyjádřily své názory v souvislosti s návrhy a posouzením dopadu dohod EU o volném obchodu se třetími zeměmi;

 objasňuje určení prostředků získaných z dřívějších operací v rámci  investiční facility ZZÚ spravované Evropskou investiční bankou.

 

Další změny reagují na potřebu vyjasnit oblast působnosti některých článků, zohlednit postoje EU v mezinárodní agendě a sladění s různými vnějšími nástroji v zájmu soudržnosti.

 

Příloha II tohoto návrhu rozhodnutí (týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce) téměř zcela odpovídá znění přílohy VI stávajícího rozhodnutí o ZZÚ (rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii), s ohledem na které byl v roce 2019 konzultován Evropský parlament (2019/0162 (CNS), přičemž jedinou změnou je doplnění odstavce 2 do článku 45.

 

Vzhledem k tomu, že revidovaná verze návrhu rozhodnutí Rady reaguje na hlavní doporučení Evropského parlamentu, jež byla formulována v roce 2019, a k porozumění, že je třeba zabránit dalším prodlevám při plánování finanční pomoci poskytované zámořským zemím a územím, navrhuje předseda, aby byl tento návrh přijat beze změn podle článku 52 jednacího řádu.

 

 

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé („rozhodnutí o přidružení zámoří“)

Referenční údaje

08656/2021 – C9-0189/2021 – COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

16.7.2018

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

DEVE

7.6.2021

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Tomas Tobé

14.6.2021

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

14.6.2021

Projednání ve výboru

13.7.2021

 

 

 

Datum přijetí

13.7.2021

 

 

 

Datum předložení

21.7.2021

 

 

Poslední aktualizace: 3. září 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí