BETÆNKNING om udkast til Rådets afgørelse om associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side (afgørelse om oversøisk associering, omfattende Grønland)

20.7.2021 - (08656/2021 – C9‑0189/2021 – 2018/0244(CNS)) - *

Udviklingsudvalget
Ordfører: Tomas Tobé
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 52, stk. 1)

Procedure : 2018/0244(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0244/2021
Indgivne tekster :
A9-0244/2021
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side (afgørelse om oversøisk associering, omfattende Grønland)

(08656/2021 – C9‑0189/2021 – 2018/0244(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Rådets udkast (08656/2021),

 der henviser til artikel 203 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9‑0189/2021),

 der henviser til forretningsordenens artikel 82,

 der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget (A9‑0244/2021),

1. godkender Rådets udkast;

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


 

BEGRUNDELSE

Den 14. juni 2018 forelagde Kommissionen Rådet et forslag til Rådets afgørelse om associeringen af oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side (COM (2018)0461). Rådets afgørelse fastsætter regler og procedurer for EU's associering med OLT'erne, herunder Grønland, for perioden 2021-2027.

 

I overensstemmelse med høringsproceduren vedtog Europa-Parlamentet den 31. januar 2019 en beslutning om Kommissionens oprindelige forslag. Sagen blev senere sat i bero i Rådet i afventning af afslutningen af forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 og forordningen om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde — et globalt Europa.

 

Da Rådet genoptog sit arbejde med udkastet til Rådets afgørelse, foretog det en række ændringer og besluttede den 21. maj 2021 at høre Europa-Parlamentet for anden gang.

 

Efter en omhyggelig analyse mener ordføreren, at denne reviderede udgave imødekommer de vigtigste anbefalinger, som Europa-Parlamentet fremsatte i sin beslutning, der blev vedtaget i januar 2019:

 Den indeholder en mere omfattende henvisning til 2030-dagsordenen og opfyldelsen af verdensmålene for bæredygtig udvikling; den anerkender, at ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse og status er afgørende for at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling

 Den anerkender, at civilsamfundets bidrag til OLT'erne kan forbedres ved at styrke civilsamfundsorganisationer i alle samarbejdssfærer

 Den omfatter yderligere bestemmelser og styrket sprogbrug om beskyttelse af menneskerettighederne, herunder kvinders og børns rettigheder

 Den tilskynder til og støtter OLT'ernes deltagelse i EU-programmer

 Den øger klimamålet fra 20 % til 25 % og indeholder en styrket formulering om beskyttelse af natur og miljø

 Den beskriver med større klarhed de forskellige foreslåede samarbejdsområder

 Den øger antallet af årlige trilaterale konsultationer mellem Kommissionen, de medlemsstater, som de hører under, og OLT'erne

 Hvor det er relevant, opfordrer den OLT'erne til at give udtryk for deres synspunkter i forbindelse med udformningen og konsekvensanalysen af EU's frihandelsaftaler med tredjelande

 Den præciserer formålet med tilbageførslerne fra OLT'ernes investeringsfacilitet, der forvaltes af Den Europæiske Investeringsbank.

 

Andre ændringer imødekommer behovet for at præcisere anvendelsesområdet for visse artikler, tage hensyn til EU's holdninger på den internationale dagsorden og tilpasse sig de forskellige eksterne instrumenter af hensyn til sammenhængen.

 

Bilag II til dette udkast til afgørelse (om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og de tilhørende metoder for administrativt samarbejde) svarer næsten udelukkende til teksten i bilag VI til den nuværende OLT-afgørelse (Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union), som Europa-Parlamentet blev hørt om i 2019 (2019/0162(CNS)), idet den eneste ændring er tilføjelsen af stk. 2 til artikel 45.

 

I betragtning af, at den reviderede udgave af Rådets udkast til afgørelse imødekommer Europa-Parlamentets vigtigste henstillinger fra 2019, og med forståelse for behovet for at undgå yderligere forsinkelser i programmeringen af den finansielle bistand til OLT'erne foreslår formanden, at dette forslag vedtages uden ændringer i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 52.

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side (”associeringsafgørelsen”)

Referencer

08656/2021 – C9-0189/2021 – COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

Dato for høring af EP

16.7.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

7.6.2021

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Tomas Tobé

14.6.2021

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

14.6.2021

Behandling i udvalg

13.7.2021

 

 

 

Dato for vedtagelse

13.7.2021

 

 

 

Dato for indgivelse

21.7.2021

 

 

Seneste opdatering: 3. september 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik