ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου (Απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ–ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας)

20.7.2021 - (08656/2021 – C9‑0189/2021 – 2018/0244(CNS)) - *

Επιτροπή Ανάπτυξης
Εισηγητής: Tomas Tobé
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 52 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2018/0244(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0244/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0244/2021
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου (Απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ–ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας)

(08656/2021 – C9‑0189/2021 – 2018/0244(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (08656/2021),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 203 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9‑0189/2021),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A9-0244/2021),

1. εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2. καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 14 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου (COM (2018) 461 final). Η απόφαση του Συμβουλίου θα θεσπίσει τους κανόνες και τις διαδικασίες που θα διέπουν τη σύνδεση της ΕΕ με τις ΥΧΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, για την περίοδο 2021-2027.

 

Σε συμφωνία με τη διαδικασία διαβούλευσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 31 Ιανουαρίου 2019 ψήφισμα σχετικά με την αρχική πρόταση της Επιτροπής. O φάκελος παρέμεινε στη συνέχεια σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο έως ότου ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τον κανονισμό για τη θέσπιση του μηχανισμού γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας – Η Ευρώπη στον κόσμο.

 

Επαναλαμβάνοντας τις εργασίες του επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου, το Συμβούλιο επέφερε ορισμένες αλλαγές και στις 21 Μαΐου 2021 αποφάσισε να ζητήσει για δεύτερη φορά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Κατόπιν προσεκτικής ανάλυσης, ο εισηγητής πιστεύει ότι η παρούσα αναθεωρημένη έκδοση ανταποκρίνεται στις κυριότερες συστάσεις που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο εγκριθέν τον Ιανουάριο του 2019 ψήφισμά του:

 περιλαμβάνει εκτενέστερη αναφορά στην Ατζέντα 2030 και στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)· αναγνωρίζει ότι η ισότητα των φύλων και η ενίσχυση της θέσης των γυναικών είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των ΣΒΑ·

 αναγνωρίζει ότι η συμβολή της κοινωνίας πολιτών στις ΥΧΕ μπορεί να ισχυροποιηθεί με την ενδυνάμωση των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών σε όλους τους τομείς συνεργασίας·

 το αναθεωρηθέν κείμενο περιλαμβάνει πρόσθετες διατάξεις και σαφέστερη διατύπωση σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παιδιών και των γυναικών·

 ενθαρρύνει και στηρίζει τη συμμετοχή των ΥΧΕ στα προγράμματα της Ένωσης·

 αυξάνει τον στόχο για το κλίμα από 20 % σε 25 % και περιλαμβάνει σαφέστερη διατύπωση σχετικά με την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος·

 περιγράφει με περισσότερη σαφήνεια τους διαφορετικούς προτεινόμενους τομείς συνεργασίας·

 αυξάνει τον αριθμό των ετήσιων τριμερών διαβουλεύσεων μεταξύ της Επιτροπής, των ΥΧΕ και των συνδεομένων με αυτές κρατών μελών·

 παροτρύνει κατά περίπτωση τις ΥΧΕ να εκφράσουν τις απόψεις τους όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εκτίμηση επιπτώσεων των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ με τρίτες χώρες·

 αποσαφηνίζει την πορεία των επανεισροών από την επενδυτική διευκόλυνση για τις ΥΧΕ που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

 

Άλλες αλλαγές ανταποκρίνονται στην ανάγκη να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής ορισμένων άρθρων, να ληφθούν υπόψη οι θέσεις της ΕΕ στη διεθνή ατζέντα και να ευθυγραμμιστούν για λόγους συνοχής με τα διάφορα εξωτερικά μέσα.

 

Το παράρτημα ΙΙ του παρόντος σχεδίου απόφασης (σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας) αντιστοιχεί —με μόνη αλλαγή την προσθήκη μιας δεύτερης παραγράφου στο άρθρο 45— σχεδόν εξ ολοκλήρου στο κείμενο του παραρτήματος VI της ισχύουσας απόφασης για τις ΥΧΕ (απόφαση του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση), επί της οποίας είχε γνωμοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019 (2019/0162 (CNS).

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεωρημένη έκδοση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου ανταποκρίνεται στις κυριότερες συστάσεις που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019 και κατανοώντας την ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στον προγραμματισμό της χρηματοδοτικής βοήθειας που παρέχεται στις ΥΧΕ, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση της εν λόγω πρότασης χωρίς τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και της Γροιλανδίας και της Δανίας αφετέρου («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)

Έγγραφα αναφοράς

08656/2021 – C9-0189/2021 – COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

16.7.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

7.6.2021

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Tomas Tobé

14.6.2021

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

14.6.2021

Εξέταση στην επιτροπή

13.7.2021

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.7.2021

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

21,7/2021

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 1 Σεπτεμβρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου