RAPORT nõukogu otsuse eelnõu kohta ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised suhted (Otsus ÜMTde, sealhulgas Gröönimaa assotsieerimise kohta)

  20.7.2021 - (08656/2021 – C9‑0189/2021 – 2018/0244(CNS)) - *

  Arengukomisjon
  Raportöör: Tomas Tobé
  (Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 52 lõige 1)

  Menetlus : 2018/0244(CNS)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A9-0244/2021
  Esitatud tekstid :
  A9-0244/2021
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  nõukogu otsuse eelnõu kohta ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised suhted (Otsus ÜMTde, sealhulgas Gröönimaa assotsieerimise kohta)

  (08656/2021 – C9‑0189/2021 – 2018/0244(CNS))

  (Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse nõukogu eelnõu (08656/2021),

   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 203, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9‑0189/2021),

   võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

   võttes arvesse arengukomisjoni raportit (A9-0244/2021),

  1. kiidab nõukogu eelnõu heaks;

  2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekstist kõrvale kalduda;

  3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

  4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


   

  SELETUSKIRI

  Komisjon esitas 14. juunil 2018 nõukogule järgmise ettepaneku: nõukogu otsus ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised suhted (COM(2018) 461 final). Nõukogu otsusega kehtestatakse 2021.–2027. aastaks eeskirjad ja menetlused ülemeremaade, sh Gröönimaa ELiga assotsieerimiseks.

   

  Kooskõlas nõuandemenetlusega võttis Euroopa Parlament 31. jaanuaril 2019 komisjoni esialgse ettepaneku kohta vastu resolutsiooni. Seejärel jäi ettepaneku menetlemine nõukogus pooleli, sest oodati, kuni 2021.–2027. aasta finantsraamistikku ning naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendi „Globaalne Euroopa“ loomise määrust käsitlevad läbirääkimised jõuavad lõpule.

   

  Kui nõukogu oma otsuse eelnõu uuesti menetlema hakkas, tegi ta selles palju muudatusi ja otsustas 21. mail 2021, et Euroopa Parlamendiga konsulteeritakse veel üks kord.

   

  Pärast hoolikat analüüsi leiab raportöör, et muudetud versioon vastab peamistele soovitustele, mille Euroopa Parlament sõnastas 2019. aasta jaanuaris vastu võetud resolutsioonis.

   Selles on kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 ja kestliku arengu eesmärkide saavutamist rohkem arvesse võetud. Selles tunnistatakse, et sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine on kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks üliolulised.

   Selles märgitakse, et kodanikuühiskonna panust ÜMTdesse saab suurendada kodanikuühiskonna organisatsioonide tugevdamise kaudu kõikides koostöövaldkondades.

   Selles on inimõiguste, sealhulgas naiste ja laste õiguste kaitse teemal lisatud sätteid ja kasutatud mõjuvamat sõnastust.

   Selles innustatakse ja toetatakse ÜMTde osalemist liidu programmides.

   Selles on kliimakulude osakaaluks ettenähtud määr tõstetud 20 %-lt 25 %-le ning looduse ja keskkonna kaitset käsitlevat sõnastust rangemaks muudetud.

   Selles kirjeldatakse kavandatavaid eri koostöövaldkondi selgemini.

   Sellega on suurendatud iga-aastaste kolmepoolsete konsultatsioonide – mida peavad komisjon, ÜMTd ja liikmesriigid, kellega need on seotud – arvu.

   Kui see on asjakohane, innustab nõukogu ÜMTsid väljendama kolmandate riikidega sõlmitavate ELi vabakaubanduslepingute kavandamise ja mõju hindamise kontekstis oma seisukohti.

   Selles selgitatakse, kuidas käsitatakse Euroopa Investeerimispanga hallatavast ÜMTde investeerimisrahastust tulenevaid tagasimakseid.

   

  Ülejäänud muudatused on tehtud seetõttu, et teatavate artiklite kohaldamisala on vaja selgitada, et võtta arvesse ELi seisukohti rahvusvahelises tegevuskavas ja tagada ühtsuse huvides kooskõla eri välispoliitika vahenditega.

   

  Käesoleva otsuse eelnõu II lisa (mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlus ja halduskoostöö meetodid) vastab peaaegu täielikult kehtiva ÜMTde otsuse (nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsust 2013/755/EL ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta) VI lisa tekstile, mille osas konsulteeriti Euroopa Parlamendiga 2019. aastal (2019/0162 (CNS). Ainus muudatus on artiklisse 45 lõike 2 lisamine.

   

  Kuna nõukogu otsuse eelnõu muudetud versioon vastab peamistele soovitustele, mille Euroopa Parlament 2019. aastal sõnastas, ning komisjoni esimees mõistab, et ÜMTdele antava finantsabi kavandamisel tuleb vältida edasisi viivitusi, teeb ta ettepaneku võtta käesolev ettepanek vastavalt kodukorra artiklile 52 muudatusteta vastu.


  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimine, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised suhted (ÜMTde assotsieerimise otsus)

  Viited

  08656/2021 – C9-0189/2021 – COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

  EPga konsulteerimise kuupäev

  16.7.2018

   

   

   

  Vastutavad komisjonid

   istungil teada andmise kuupäev

  DEVE

  7.6.2021

   

   

   

  Raportöörid

   nimetamise kuupäev

  Tomas Tobé

  14.6.2021

   

   

   

  Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

  14.6.2021

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  13.7.2021

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  13.7.2021

   

   

   

  Esitamise kuupäev

  21.7.2021

   

   

  Viimane päevakajastamine: 3. september 2021
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika