MIETINTÖ esityksestä neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä (päätös merentakaisten alueiden, mukaan lukien Grönlanti, assosiaatiosta)

20.7.2021 - (08656/2021 – C9‑0189/2021 – 2018/0244(CNS)) - *

Kehitysvaliokunta
Esittelijä: Tomas Tobé
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2018/0244(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0244/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0244/2021
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä (päätös merentakaisten alueiden, mukaan lukien Grönlanti, assosiaatiosta)

(08656/2021 – C9‑0189/2021 – 2018/0244(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon neuvoston esityksen (08656/2021),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 203 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9‑0189/2021),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

 ottaa huomioon kehitysvaliokunnan mietinnön (A9-0244/2021),

1. hyväksyy neuvoston esityksen;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


 

PERUSTELUT

Komissio toimitti neuvostolle 14. kesäkuuta 2018 ehdotuksen neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä (COM(2018) 461 final). Neuvoston päätöksessä vahvistetaan säännöt ja menettelyt, joita sovelletaan EU:n merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatioon, myös Grönlantiin, kaudella 2021–2027.

 

Kuulemismenettelyn mukaisesti Euroopan parlamentti hyväksyi 31. tammikuuta 2019 päätöslauselman komission alkuperäisestä ehdotuksesta. Asian käsittely keskeytettiin myöhemmin neuvostossa, kunnes monivuotista rahoituskehystä vuosiksi 2021–2027 ja naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen – Globaali Eurooppa – perustamisesta annettavaa asetusta koskevat neuvottelut saatiin päätökseen.

 

Kun neuvosto jatkoi päätösehdotuksensa käsittelyä, se teki joitakin muutoksia ja päätti 21. toukokuuta 2021 kuulla Euroopan parlamenttia toisen kerran.

 

Huolellisen analyysin jälkeen esittelijä katsoo, että tarkistettu versio vastaa Euroopan parlamentin tammikuussa 2019 antamassa päätöslauselmassa esitettyjä tärkeimpiä suosituksia:

 siinä viitataan laajemmin Agenda 2030 -toimintaohjelmaan ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja todetaan, että sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvallan lisääminen ovat ratkaisevan tärkeitä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

 siinä todetaan, että kansalaisyhteiskunnan panosta merentakaisiin maihin ja alueisiin voidaan edistää lujittamalla kansalaisjärjestöjä kaikilla yhteistyöaloilla

 siinä on ihmisoikeuksien, myös naisten ja lasten oikeuksien, suojelua koskevia täydentäviä säännöksiä ja tältä osin selkeytettyä kieltä

 siinä kannustetaan ja tuetaan merentakaisia maita ja alueita osallistumaan unionin ohjelmiin

 siinä nostetaan ilmastotavoite 20 prosentista 25 prosenttiin ja siinä olevaa luonnon- ja ympäristönsuojelua koskevaa kieltä on selkeytetty

 siinä kuvataan ehdotetut yhteistyöalat selkeämmin

 siinä lisätään vuosittaisten kolmenvälisten neuvottelujen määrää komission, niihin sidoksissa olevien jäsenvaltioiden ja merentakaisten maiden ja alueiden välillä

 siinä kannustetaan tarvittaessa merentakaisia maita ja alueita ilmaisemaan näkemyksensä kolmansien maiden kanssa tehtyjen EU:n vapaakauppasopimusten suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin yhteydessä

 siinä selvennetään Euroopan investointipankin hallinnoimasta investointikehyksestä saatujen takaisinmaksujen kohtalo.

 

Muut muutokset vastaavat tarpeeseen selkeyttää tiettyjen artiklojen soveltamisalaa siten, että niissä otetaan huomioon EU:n kannat kansainvälisellä asialistalla ja että ne ovat ulkoisten välineiden mukaisia johdonmukaisuuden vuoksi.

 

Tämän päätösehdotuksen liite II (”alkuperätuotteen” käsitteen määrittely ja niihin liittyvät hallinnollisen yhteistyön menetelmät) vastaa lähes täysin liitettä VI, joka sisältyy nykyiseen merentakaisista maista ja alueista tehtyyn päätökseen (neuvoston päätös merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin 25 päivänä marraskuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/755/EU muuttamisesta), josta Euroopan parlamenttia kuultiin vuonna 2019 (2019/0162 (CNS), ja ainoa muutos on 2 kohdan lisääminen 45 artiklaan.

 

Koska neuvoston päätösehdotuksen tarkistettu versio vastaa Euroopan parlamentin vuonna 2019 laatimia keskeisiä suosituksia ja koska lisäviivästyksiä merentakaisille maille ja alueille annettavan rahoitustuen suunnittelussa on vältettävä, puheenjohtaja ehdottaa, että tämä ehdotus hyväksytään tarkistuksitta työjärjestyksen 52 artiklan mukaisesti.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä (”MMA-assosiaatiopäätös”)

Viiteasiakirjat

08656/2021 – C9-0189/2021 – COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

16.7.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

7.6.2021

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Tomas Tobé

14.6.2021

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

14.6.2021

Valiokuntakäsittely

13.7.2021

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.7.2021

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

21.7.2021

 

 

Päivitetty viimeksi: 1. syyskuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö