Izvješće - A9-0244/2021Izvješće
A9-0244/2021

  IZVJEŠĆE o Nacrtu odluke Vijeća o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između Europske unije, s jedne strane, te Grenlanda i Kraljevine Danske, s druge strane (Odluka o prekomorskom pridruživanju, uključujući Grenland)

  20.7.2021 - (08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS)) - *

  Odbor za razvoj
  Izvjestitelj: Tomas Tobé
  (Pojednostavljeni postupak – članak 52. stavak 1. Poslovnika)

  Postupak : 2018/0244(CNS)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A9-0244/2021
  Podneseni tekstovi :
  A9-0244/2021
  Rasprave :
  Glasovanja :
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o Nacrtu odluke Vijeća o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između Europske unije, s jedne strane, te Grenlanda i Kraljevine Danske, s druge strane (Odluka o prekomorskom pridruživanju, uključujući Grenland)

  (08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS))

  (Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

  Europski parlament,

   uzimajući u obzir Nacrt Vijeća (08656/2021),

   uzimajući u obzir članak 203. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9-0189/2021),

   uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

   uzimajući u obzir izvješće Odbora za razvoj (A9-0244/2021),

  1. prihvaća Nacrt Vijeća;

  2. poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

  3. traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

  4. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


   

  OBRAZLOŽENJE

  Komisija je 14. lipnja 2018. Vijeću podnijela Prijedlog odluke Vijeća o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između Europske unije, s jedne strane, te Grenlanda i Kraljevine Danske, s druge strane (COM (2018) 461 final). Ovom Odlukom utvrđuju se pravila i postupci za pridruživanje prekomorskih zemalja i područja (PZP-ovi) EU-u, uključujući Grenland, za razdoblje od 2021. do 2027.

   

  U skladu s postupkom savjetovanja Europski parlament donio je 31. siječnja 2019. rezoluciju o početnom prijedlogu Komisije. Predmet je kasnije stavljen na čekanje u Vijeću do dovršetka pregovora o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. i uredbi o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa.

   

  Vijeće je pri nastavku rada na Nacrtu odluke Vijeća unijelo niz izmjena i 21. svibnja 2021. odlučilo po drugi put savjetovati se s Europskim parlamentom.

   

  Nakon podrobne analize izvjestitelj smatra da je ova revidirana verzija u skladu s glavnim preporukama koje je Europski parlament iznio u svojoj rezoluciji usvojenoj u siječnju 2019.:

   uključuje opsežnije upućivanje na Program održivog razvoja do 2030. i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja; prepoznaje da su rodna ravnopravnost i osnaživanje žena ključni za postizanje ciljeva održivog razvoja;

   prepoznaje da se doprinos civilnog društva razvoju PZP-ova može unaprijediti jačanjem organizacija civilnog društva u svim područjima suradnje;

   sadrži dodatne odredbe i snažniji jezik kad je riječ o zaštiti ljudskih prava, uključujući prava žena i djece;

   potiče i podupire sudjelovanje PZP-ova u programima Unije;

   cilj u pogledu klime povećan je s 20 % na 25 % i uključuje jači jezik kad je riječ o zaštiti prirode i okoliša;

   s više jasnoće opisuju se različita predložena područja suradnje;

   povećan je broj godišnjih trilateralnih savjetovanja između Komisije, država članica s kojima su povezani i PZP-ova;

   potiče PZP-ove da, prema potrebi, izraze svoja stajališta u kontekstu osmišljavanja i procjene učinka sporazuma EU-a o slobodnoj trgovini s trećim zemljama;

   pojašnjava se sudbina vraćenih sredstava iz investicijskog instrumenta PZP-ova kojim upravlja Europska investicijska banka.

   

  Druge promjene odgovaraju potrebi za pojašnjenjem područja primjene određenih članaka, uzimanjem u obzir stajališta EU-a u međunarodnom programu i usklađivanjem s različitim vanjskim instrumentima radi dosljednosti.

   

  Prilog II. ovom Nacrtu odluke (o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje) gotovo u potpunosti odgovara tekstu Priloga VI. trenutačnoj Odluci o PZP-ovima (Odluka Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji), u vezi s čim je 2019. provedeno savjetovanje s Europskim parlamentom (2019/0162 (CNS), a jedina je promjena dodavanje stavka 2. članku 45.

   

  S obzirom na to da je revidirana verzija Nacrta odluke Vijeća odgovor na glavne preporuke Europskog parlamenta iz 2019. i da je potrebno izbjegavati daljnja kašnjenja u programiranju financijske pomoći koja se pruža PZP-ovima, predsjednik predlaže da se taj prijedlog usvoji bez izmjena, u skladu s člankom 52. Poslovnika.

   


  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Pridruživanje prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između Europske unije s jedne strane te Grenlanda i Kraljevine Danske s druge strane („Odluka o prekomorskom pridruživanju”)

  Referentni dokumenti

  08656/2021 – C9-0189/2021 – COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

  Datum savjetovanja s Parlamentom

  16.7.2018

   

   

   

  Nadležni odbor

   Datum objave na plenarnoj sjednici

  DEVE

  7.6.2021

   

   

   

  Izvjestitelji

   Datum imenovanja

  Tomas Tobé

  14.6.2021

   

   

   

  Pojednostavljeni postupak - datum odluke

  14.6.2021

  Razmatranje u odboru

  13.7.2021

   

   

   

  Datum usvajanja

  13.7.2021

   

   

   

  Datum podnošenja

  21.7.2021

   

   

  Posljednje ažuriranje: 3. rujna 2021.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti