Izvješće - A9-0244/2021Izvješće
A9-0244/2021

IZVJEŠĆE o Nacrtu odluke Vijeća o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između Europske unije, s jedne strane, te Grenlanda i Kraljevine Danske, s druge strane (Odluka o prekomorskom pridruživanju, uključujući Grenland)

20.7.2021 - (08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS)) - *

Odbor za razvoj
Izvjestitelj: Tomas Tobé
(Pojednostavljeni postupak – članak 52. stavak 1. Poslovnika)

Postupak : 2018/0244(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0244/2021
Podneseni tekstovi :
A9-0244/2021
Rasprave :
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između Europske unije, s jedne strane, te Grenlanda i Kraljevine Danske, s druge strane (Odluka o prekomorskom pridruživanju, uključujući Grenland)

(08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt Vijeća (08656/2021),

 uzimajući u obzir članak 203. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9-0189/2021),

 uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za razvoj (A9-0244/2021),

1. prihvaća Nacrt Vijeća;

2. poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3. traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


 

OBRAZLOŽENJE

Komisija je 14. lipnja 2018. Vijeću podnijela Prijedlog odluke Vijeća o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između Europske unije, s jedne strane, te Grenlanda i Kraljevine Danske, s druge strane (COM (2018) 461 final). Ovom Odlukom utvrđuju se pravila i postupci za pridruživanje prekomorskih zemalja i područja (PZP-ovi) EU-u, uključujući Grenland, za razdoblje od 2021. do 2027.

 

U skladu s postupkom savjetovanja Europski parlament donio je 31. siječnja 2019. rezoluciju o početnom prijedlogu Komisije. Predmet je kasnije stavljen na čekanje u Vijeću do dovršetka pregovora o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. i uredbi o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa.

 

Vijeće je pri nastavku rada na Nacrtu odluke Vijeća unijelo niz izmjena i 21. svibnja 2021. odlučilo po drugi put savjetovati se s Europskim parlamentom.

 

Nakon podrobne analize izvjestitelj smatra da je ova revidirana verzija u skladu s glavnim preporukama koje je Europski parlament iznio u svojoj rezoluciji usvojenoj u siječnju 2019.:

 uključuje opsežnije upućivanje na Program održivog razvoja do 2030. i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja; prepoznaje da su rodna ravnopravnost i osnaživanje žena ključni za postizanje ciljeva održivog razvoja;

 prepoznaje da se doprinos civilnog društva razvoju PZP-ova može unaprijediti jačanjem organizacija civilnog društva u svim područjima suradnje;

 sadrži dodatne odredbe i snažniji jezik kad je riječ o zaštiti ljudskih prava, uključujući prava žena i djece;

 potiče i podupire sudjelovanje PZP-ova u programima Unije;

 cilj u pogledu klime povećan je s 20 % na 25 % i uključuje jači jezik kad je riječ o zaštiti prirode i okoliša;

 s više jasnoće opisuju se različita predložena područja suradnje;

 povećan je broj godišnjih trilateralnih savjetovanja između Komisije, država članica s kojima su povezani i PZP-ova;

 potiče PZP-ove da, prema potrebi, izraze svoja stajališta u kontekstu osmišljavanja i procjene učinka sporazuma EU-a o slobodnoj trgovini s trećim zemljama;

 pojašnjava se sudbina vraćenih sredstava iz investicijskog instrumenta PZP-ova kojim upravlja Europska investicijska banka.

 

Druge promjene odgovaraju potrebi za pojašnjenjem područja primjene određenih članaka, uzimanjem u obzir stajališta EU-a u međunarodnom programu i usklađivanjem s različitim vanjskim instrumentima radi dosljednosti.

 

Prilog II. ovom Nacrtu odluke (o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje) gotovo u potpunosti odgovara tekstu Priloga VI. trenutačnoj Odluci o PZP-ovima (Odluka Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji), u vezi s čim je 2019. provedeno savjetovanje s Europskim parlamentom (2019/0162 (CNS), a jedina je promjena dodavanje stavka 2. članku 45.

 

S obzirom na to da je revidirana verzija Nacrta odluke Vijeća odgovor na glavne preporuke Europskog parlamenta iz 2019. i da je potrebno izbjegavati daljnja kašnjenja u programiranju financijske pomoći koja se pruža PZP-ovima, predsjednik predlaže da se taj prijedlog usvoji bez izmjena, u skladu s člankom 52. Poslovnika.

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Pridruživanje prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između Europske unije s jedne strane te Grenlanda i Kraljevine Danske s druge strane („Odluka o prekomorskom pridruživanju”)

Referentni dokumenti

08656/2021 – C9-0189/2021 – COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

16.7.2018

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

7.6.2021

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Tomas Tobé

14.6.2021

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

14.6.2021

Razmatranje u odboru

13.7.2021

 

 

 

Datum usvajanja

13.7.2021

 

 

 

Datum podnošenja

21.7.2021

 

 

Posljednje ažuriranje: 3. rujna 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti