Pranešimas - A9-0244/2021Pranešimas
A9-0244/2021

PRANEŠIMAS dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos, įskaitant Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykius, projekto (Sprendimas dėl užjūrio asociacijos, įskaitant Grenlandiją)

20.7.2021 - (08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS)) - *

Vystymosi komitetas
Pranešėjas: Tomas Tobé
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2018/0244(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0244/2021
Pateikti tekstai :
A9-0244/2021
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos, įskaitant Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykius, projekto (Sprendimas dėl užjūrio asociacijos, įskaitant Grenlandiją)

(08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos projektą (08656/2021),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 203 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0189/2021),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą (A9-0244/2021),

1. pritaria Tarybos projektui;

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


 

AIŠKINAMOJI DALIS

2018 m. birželio 14 d. Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos ir Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykių (COM(2018) 461 final). Tarybos sprendimu bus nustatytos ES ir užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT), įskaitant Grenlandiją, asociacijos taisyklės ir tvarka 2021–2027 m. laikotarpiui.

 

Laikydamasis konsultavimosi procedūros, Europos Parlamentas 2019 m. sausio 31 d. priėmė rezoliuciją dėl Komisijos pirminio pasiūlymo. Vėliau dokumento svarstymas buvo sustabdytas Taryboje, laukiant, kol bus baigtos derybos dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir Reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės „Globali Europa“.

 

Vėl pradėjusi darbą prie Tarybos sprendimo projekto, Taryba padarė įvairių pakeitimų ir 2021 m. gegužės mėn. nusprendė antrą kartą kreiptis į Europos Parlamentą dėl konsultacijos.

 

Po atidžios analizės pranešėjas mano, kad ši peržiūrėta redakcija atitinka pagrindines Europos Parlamento 2019 m. sausio mėn. priimtoje rezoliucijoje pateiktas rekomendacijas, nes joje:

 plačiau aptariama Darbotvarkė iki 2030 m. ir DVT tikslų siekis; pripažįstama, kad norint pasiekti DVT itin svarbu lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas;

 pripažįstama, kad pilietinės visuomenės indėlį UŠT galima padidinti stiprinant pilietinės visuomenės organizacijas visose bendradarbiavimo srityse;

 yra papildomų nuostatų, susijusių su žmogaus teisių, įskaitant moterų ir vaikų teises, apsauga, ir kalbant apie ją vartojama griežtesnė kalba;

 skatinamas ir remiamas UŠT dalyvavimas Sąjungos programose;

 klimato politikos tikslas padidinamas nuo 20 iki 25 proc. ir griežčiau kalbama apie gamtos bei aplinkos apsaugą;

 aiškiau aprašomos įvairios siūlomos bendradarbiavimo sritys;

 padidinamas metinių trišalių – Komisijos, valstybių narių, su kuriomis susijusios UŠT, ir UŠT – konsultacijų skaičius;

 atitinkamais atvejais UŠT raginamos pareikšti savo nuomonę rengiant ES laisvosios prekybos susitarimus su trečiosiomis valstybėmis ir jų poveikio vertinimą;

 paaiškinama, kas daroma su Europos investicijų banko valdomos UŠT investicinės priemonės grįžtamosiomis lėšomis.

 

Kitais pakeitimais atsižvelgiama į poreikį paaiškinti tam tikrų straipsnių taikymo sritį, atsižvelgti į ES pozicijas tarptautinės darbotvarkės klausimais ir suderinti jas su įvairiomis išorės priemonėmis siekiant nuoseklumo.

 

Šio sprendimo projekto II priedas (Dėl sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų) beveik visiškai atitinka dabartinio Sprendimo dėl UŠT (Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos), dėl kurio 2019 m. buvo kreiptasi į Europos Parlamentą dėl konsultacijos (2019/0162 (CNS)), VI priedo tekstą. Vienintelis pakeitimas yra tai, kad 45 straipsnyje pridedama 2 dalis.

 

Kadangi peržiūrėta Tarybos sprendimo projekto redakcija atitinka pagrindines Europos Parlamento 2019 m. parengtas rekomendacijas ir supratimą, kad reikia vengti bet kokio tolesnio vėlavimo rengiant UŠT teikiamos finansinės paramos programas, pirmininkas siūlo priimti šį pasiūlymą be pakeitimų, kaip nustatyta Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnyje.

 


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija ir Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykiai (Užjūrio asociacijos sprendimas)

Nuorodos

08656/2021 – C9-0189/2021 – COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

Konsultacijos su EP data

16.7.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

7.6.2021

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Tomas Tobé

14.6.2021

 

 

 

Supaprastinta procedūra - sprendimo data

14.6.2021

Svarstymas komitete

13.7.2021

 

 

 

Priėmimo data

13.7.2021

 

 

 

Pateikimo data

21.7.2021

 

 

Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 6 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika