Ziņojums - A9-0244/2021Ziņojums
A9-0244/2021

ZIŅOJUMS par projektu Padomes lēmumam par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību, ietverot attiecības starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Grenlandi un Dānijas Karalisti, no otras puses (Lēmums par aizjūras asociāciju, ietverot Grenlandi)

20.7.2021 - (08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS)) - *

Attīstības komiteja
Referents: Tomas Tobé
(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 52. panta 1. punkts)

Procedūra : 2018/0244(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0244/2021
Iesniegtie teksti :
A9-0244/2021
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību, ietverot attiecības starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Grenlandi un Dānijas Karalisti, no otras puses (Lēmums par aizjūras asociāciju, ietverot Grenlandi)

(08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes projektu (08656/2021),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 203. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C9-0189/2021),

 ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

 ņemot vērā Attīstības komitejas ziņojumu (A9-0244/2021),

1. apstiprina Padomes projektu;

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

2018. gada 14. jūnijā Komisija iesniedza Padomei priekšlikumu Padomes lēmumam par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību, ietverot attiecības starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Grenlandi un Dānijas Karalisti, no otras puses (COM (2018) 461 final). Ar Padomes lēmumu tiks paredzēti noteikumi un procedūras, kas reglamentē ES asociāciju ar AZT, tostarp Grenlandi, laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam.

 

Saskaņā ar apspriešanās procedūru Eiropas Parlaments 2019. gada 31. janvārī pieņēma rezolūciju par Komisijas sākotnējo priekšlikumu. Šis dosjē vēlāk tika apturēts Padomē, gaidot, kad tiks pabeigtas sarunas par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un regulu, ar ko izveido kaimiņattiecību, attīstības un starptautiskās sadarbības instrumentu “Eiropa pasaulē”.

 

Atsākot darbu pie Padomes lēmuma projekta, Padome veica vairākas izmaiņas un 2021. gada 21. maijā nolēma otro reizi apspriesties ar Eiropas Parlamentu.

 

Referents pēc rūpīgas analīzes veikšanas uzskata, ka šī pārskatītā redakcija atbilst galvenajiem ieteikumiem, ko Eiropas Parlaments formulēja 2019. gada janvārī pieņemtajā rezolūcijā:

 tā ietver plašāku atsauci uz Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un IAM sasniegšanu; tajā tiek atzīts, ka dzimumu līdztiesībai un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanai sievietēm ir būtiska nozīme IAM sasniegšanā;

 tajā tiek atzīts, ka pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu AZT var sekmēt, nostiprinot pilsoniskās sabiedrības organizācijas visās sadarbības jomās;

 tā ietver papildu noteikumus un stingrāku formulējumu attiecībā uz cilvēktiesību, tostarp sieviešu un bērnu tiesību, aizsardzību;

 tā mudina un atbalsta AZT dalību Savienības programmās;

 tā izvirza augstāku klimata mērķi — no 20 % līdz 25 % un ietver stingrāku formulējumu attiecībā uz dabas un vides aizsardzību;

 tajā skaidrāk aprakstītas dažādās ierosinātās sadarbības jomas;

 tā palielina ikgadējo trīspusējo konsultāciju skaitu starp Komisiju, dalībvalstīm, ar kurām tās ir saistītas, un AZT;

 attiecīgā gadījumā tā mudina AZT paust savu viedokli saistībā ar ES brīvās tirdzniecības nolīgumu ar trešām valstīm izstrādāšanu un to ietekmes novērtējumu;

 tajā tiek precizēts, kas tālāk notiek ar atmaksājumiem no AZT ieguldījumu mehānisma, ko pārvalda Eiropas Investīciju banka.

 

Citas izmaiņas atbilst vajadzībai precizēt dažu pantu darbības jomu, ņemt vērā ES nostājas starptautiskajā darba kārtībā un saskaņotības labad saskaņot ar dažādiem ārējiem instrumentiem.

 

Šā lēmuma projekta II pielikums (par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm) gandrīz pilnībā atbilst VI pielikuma tekstam pašreizējā AZT lēmumā (Padomes Lēmums, ar ko groza Padomes Lēmumu 2013/755/ES (2013. gada 25. novembris) par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību), par kuru 2019. gadā notika apspriešanās ar Eiropas Parlamentu (2019/0162 (CNS), vienīgās izmaiņas ir 2. punkta iekļaušana 45. pantā.

 

Ņemot vērā to, ka Padomes lēmuma projekta pārskatītā redakcija atbilst Eiropas Parlamenta galvenajiem ieteikumiem, kas formulēti 2019. gadā, un izprotot vajadzību izvairīties no turpmākas kavēšanās AZT sniegtās finansiālās palīdzības plānošanā, priekšsēdētājs ierosina šo priekšlikumu pieņemt bez grozījumiem saskaņā ar Reglamenta 52. pantu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību, ietverot attiecības starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Grenlandi un Dānijas Karalisti, no otras puses (Lēmums par aizjūras asociāciju, ietverot Grenlandi)

Atsauces

08656/2021 – C9-0189/2021 – COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

16.7.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja
 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

7.6.2021

 

 

 

Referenti
 Iecelšanas datums

Tomas Tobé

14.6.2021

 

 

 

Vienkāršota procedūra – lēmuma datums

14.6.2021

Izskatīšana komitejā

13.7.2021

 

 

 

Pieņemšanas datums

13.7.2021

 

 

 

Iesniegšanas datums

21.7.2021

 

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 1. septembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika