VERSLAG over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de Europese Unie enerzijds en Groenland en het Koninkrijk Denemarken anderzijds (Besluit betreffende de LGO-associatie, met inbegrip van Groenland)

20.7.2021 - (08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS)) - *

Commissie ontwikkelingssamenwerking
Rapporteur: Tomas Tobé 
(Vereenvoudigde procedure – Artikel 52, lid 1, van het Reglement)

Procedure : 2018/0244(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0244/2021
Ingediende teksten :
A9-0244/2021
Debatten :
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de Europese Unie enerzijds en Groenland en het Koninkrijk Denemarken anderzijds (Besluit betreffende de LGO-associatie, met inbegrip van Groenland)

(COM(2019)1234 – C9-0123/2019 – 2018(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

 gezien het ontwerp van de Raad (08656/2021),

 gezien artikel 203 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9-0189/2021),

 gezien artikel 82 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A9-0244/2021),

1. hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.


 

TOELICHTING

De Commissie heeft op 14 juni 2018 bij de Raad een voorstel ingediend voor een besluit van de Raad inzake de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de Europese Unie enerzijds en Groenland en het Koninkrijk Denemarken anderzijds (COM(2018) 461 final). In het besluit van de Raad worden voor de periode 2021-2027 de regels en procedures vastgelegd voor de associatie van de EU met de LGO, met inbegrip van Groenland.

 

In overeenstemming met de raadplegingsprocedure heeft het Europees Parlement op 31 januari 2019 een resolutie aangenomen over het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. Het dossier werd vervolgens in de Raad opgeschort in afwachting van de afronding van de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader voor 2021-2027 en de verordening tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking – Europa in de wereld.

 

Bij de hervatting van de besprekingen over het ontwerpbesluit van de Raad heeft de Raad een aantal wijzigingen aangebracht. Op 21 mei 2021 heeft de Raad vervolgens besloten het Europees Parlement voor een tweede keer te raadplegen.

 

Na een zorgvuldige analyse van deze wijzigingen is de rapporteur van mening dat de herziene versie beantwoordt aan de belangrijkste aanbevelingen die het Europees Parlement in zijn resolutie van januari 2019 heeft geformuleerd:

 een uitvoerigere verwijzing naar de Agenda 2030 en de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling; de erkenning dat gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen onontbeerlijk zijn voor de verwezenlijking van de SDG’s;

 de erkenning dat de bijdrage van het maatschappelijk middenveld aan de LGO kan worden vergroot door maatschappelijke organisaties op alle samenwerkingsterreinen te versterken;

 aanvullende bepalingen en duidelijkere formuleringen over de bescherming van de mensenrechten, met inbegrip van de rechten van vrouwen en kinderen;

 aanmoediging en ondersteuning van de LGO aan programma’s van de Unie;

 een verhoging van de klimaatdoelstelling van 20 % naar 25 % en meer nadruk op natuur- en milieubescherming;

 een duidelijkere omschrijving van de verschillende voorgestelde samenwerkingsgebieden;

 een uitbreiding van het aantal jaarlijkse trilaterale raadplegingen tussen de Commissie, de LGO en de lidstaten waarmee zij banden hebben;

 aanmoediging van de LGO om, indien van toepassing, hun standpunten kenbaar te maken over het ontwerp en de effectbeoordeling van vrijhandelsovereenkomsten van de EU met derde landen;

 verduidelijking over wat er gebeurt met de terugvloeiende middelen uit de door de Europese Investeringsbank beheerde LGO-investeringsfaciliteit.

 

Andere wijzigingen beantwoorden aan de noodzaak om het toepassingsgebied van bepaalde artikelen te verduidelijken, om rekening te houden met de standpunten van de EU over de internationale agenda en om de tekst, ter wille van de samenhang, af te stemmen op de verschillende externe instrumenten.

 

Bijlage II bij dit ontwerpbesluit (betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking) komt vrijwel volledig overeen met de tekst van bijlage VI bij het huidige LGO-besluit (Besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie), waarover het Europees Parlement in 2019 is geraadpleegd (2019/0162(CNS)), met als enige wijziging de toevoeging van lid 2 aan artikel 45.

 

De voorzitter stelt voor dit voorstel zonder amendementen goed te keuren overeenkomstig artikel 52 van het Reglement omdat de herziene versie van het ontwerpbesluit van de Raad beantwoordt aan de belangrijkste aanbevelingen die het Europees Parlement in 2019 heeft opgesteld, en omdat verdere vertragingen bij de programmering van de aan de LGO verleende financiële bijstand moeten worden vermeden.

 


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Naam

Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de Europese Unie enerzijds en Groenland en het Koninkrijk Denemarken anderzijds (“LGO-besluit”)

Document‑ en procedurenummers

08656/2021 – C9-0189/2021 – COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

Datum raadpleging EP

16.7.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

DEVE

7.6.2021

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Tomas Tobé

14.6.2021

 

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

14.6.2021

Behandeling in de commissie

13.7.2021

 

 

 

Datum goedkeuring

13.7.2021

 

 

 

Datum indiening

21.7.2021

 

 

Laatst bijgewerkt op: 1 september 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid