SPRAWOZDANIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony (Decyzja w sprawie stowarzyszenia zamorskiego, łącznie z Grenlandią)

20.7.2021 - (08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS)) - *

Komisja Rozwoju
Sprawozdawca: Tomas Tobé
(Procedura uproszczona – art. 52 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2018/0244(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0244/2021
Teksty złożone :
A9-0244/2021
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony (Decyzja w sprawie stowarzyszenia zamorskiego, łącznie z Grenlandią)

(08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt Rady (08656/2021),

 uwzględniając art. 203 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0189/2021),

 uwzględniając art. 82 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju (A9-0244/2021),

1. zatwierdza projekt Rady;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


 

UZASADNIENIE

14 czerwca 2018 r. Komisja przekazała Radzie wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (COM(2018)0461 final). Decyzja Rady ustanowi zasady i procedury regulujące stowarzyszenie UE z krajami i terytoriami zamorskimi (KTZ), w tym z Grenlandią, na lata 2021‒2027.

 

Zgodnie z procedurą konsultacji Parlament Europejski przyjął 31 stycznia 2019 r. rezolucję w sprawie pierwotnego wniosku Komisji. Dalsze prace nad dossier wstrzymano w Radzie do czasu zakończenia negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i rozporządzenia ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy”.

 

Po wznowieniu prac nad projektem decyzji Rada wprowadziła do niego szereg zmian. 21 maja 2021 r. postanowiła skonsultować się z Parlamentem Europejskim po raz drugi.

 

Po szczegółowej analizie sprawozdawca uważa, że zmieniona wersja odpowiada głównym zaleceniom Parlamentu Europejskiego sformułowanym w rezolucji przyjętej w styczniu 2019 r.:

 zawiera w jeszcze szerszym zakresie odesłanie do Agendy 2030 oraz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju; uznaje, że równouprawnienie płci i wzmocnienie pozycji kobiet mają zasadnicze znaczenie dla realizacji tych celów;

 uznaje, że wkład społeczeństwa obywatelskiego w KTZ można zwiększyć przez umacnianie organizacji społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich sferach współpracy;

 zawiera dodatkowe przepisy i dobitniejsze sformułowania dotyczące ochrony praw człowieka, w tym praw kobiet i dzieci;

 wspiera udział KTZ w programach unijnych i zachęca je do tego;

 podnosi cel klimatyczny z 20 % do 25 % oraz zawiera dobitniejsze sformułowania dotyczące ochrony natury i środowiska;

 opisuje z większą klarownością różne proponowane obszary współpracy;

 zwiększa liczbę corocznych konsultacji trójstronnych między Komisją, państwami członkowskimi, z którymi są powiązane KTZ, oraz KTZ;

 w stosownych przypadkach zachęca KTZ do wyrażania poglądów w kwestii kształtu i oceny wpływu umów o wolnym handlu UE z państwami trzecimi;

 wyjaśnia przeznaczenie środków powracających z instrumentu inwestycyjnego KTZ zarządzanego przez Europejski Bank Inwestycyjny.

 

Pozostałe zmiany stanowią odpowiedź na potrzebę wyjaśnienia zakresu stosowania poszczególnych artykułów, uwzględnienia stanowiska UE w programie międzynarodowych działań oraz dostosowania do różnych instrumentów zewnętrznych w celu zapewnienia spójności.

 

Załącznik II do projektu decyzji (dotyczący definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej) odpowiada niemalże całkowicie treści załącznika VI do obecnej decyzji w sprawie KTZ (decyzja Rady zmieniająca decyzję Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską), w odniesieniu do której skonsultowano się z Parlamentem Europejskim w 2019 r. (2019/0162(CNS)); jedyną zmianą jest dodanie ust. 2 do art. 45.

 

Mając na uwadze, że zmieniona wersja projektu decyzji Rady odpowiada głównym zaleceniom Parlamentu Europejskiego sformułowanym w 2019 r., oraz rozumiejąc potrzebę uniknięcia dodatkowych opóźnień w programowaniu pomocy finansowej udzielanej KTZ, przewodniczący komisji wnosi o przyjęcie niniejszego wniosku bez poprawek zgodnie z art. 52 Regulaminu.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunki między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”)

Odsyłacze

08656/2021 – C9-0189/2021 – COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

Data konsultacji z Parlamentem

16.7.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

7.6.2021

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Tomas Tobé

14.6.2021

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

14.6.2021

Rozpatrzenie w komisji

13.7.2021

 

 

 

Data przyjęcia

13.7.2021

 

 

 

Data złożenia

21.7.2021

 

 

Ostatnia aktualizacja: 3 września 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności