SPRAWOZDANIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony (Decyzja w sprawie stowarzyszenia zamorskiego, łącznie z Grenlandią)

  20.7.2021 - (08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS)) - *

  Komisja Rozwoju
  Sprawozdawca: Tomas Tobé
  (Procedura uproszczona – art. 52 ust. 1 Regulaminu)

  Procedura : 2018/0244(CNS)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A9-0244/2021
  Teksty złożone :
  A9-0244/2021
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony (Decyzja w sprawie stowarzyszenia zamorskiego, łącznie z Grenlandią)

  (08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS))

  (Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

  Parlament Europejski,

   uwzględniając projekt Rady (08656/2021),

   uwzględniając art. 203 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0189/2021),

   uwzględniając art. 82 Regulaminu,

   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju (A9-0244/2021),

  1. zatwierdza projekt Rady;

  2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

  3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

  4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


   

  UZASADNIENIE

  14 czerwca 2018 r. Komisja przekazała Radzie wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (COM(2018)0461 final). Decyzja Rady ustanowi zasady i procedury regulujące stowarzyszenie UE z krajami i terytoriami zamorskimi (KTZ), w tym z Grenlandią, na lata 2021‒2027.

   

  Zgodnie z procedurą konsultacji Parlament Europejski przyjął 31 stycznia 2019 r. rezolucję w sprawie pierwotnego wniosku Komisji. Dalsze prace nad dossier wstrzymano w Radzie do czasu zakończenia negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i rozporządzenia ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy”.

   

  Po wznowieniu prac nad projektem decyzji Rada wprowadziła do niego szereg zmian. 21 maja 2021 r. postanowiła skonsultować się z Parlamentem Europejskim po raz drugi.

   

  Po szczegółowej analizie sprawozdawca uważa, że zmieniona wersja odpowiada głównym zaleceniom Parlamentu Europejskiego sformułowanym w rezolucji przyjętej w styczniu 2019 r.:

   zawiera w jeszcze szerszym zakresie odesłanie do Agendy 2030 oraz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju; uznaje, że równouprawnienie płci i wzmocnienie pozycji kobiet mają zasadnicze znaczenie dla realizacji tych celów;

   uznaje, że wkład społeczeństwa obywatelskiego w KTZ można zwiększyć przez umacnianie organizacji społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich sferach współpracy;

   zawiera dodatkowe przepisy i dobitniejsze sformułowania dotyczące ochrony praw człowieka, w tym praw kobiet i dzieci;

   wspiera udział KTZ w programach unijnych i zachęca je do tego;

   podnosi cel klimatyczny z 20 % do 25 % oraz zawiera dobitniejsze sformułowania dotyczące ochrony natury i środowiska;

   opisuje z większą klarownością różne proponowane obszary współpracy;

   zwiększa liczbę corocznych konsultacji trójstronnych między Komisją, państwami członkowskimi, z którymi są powiązane KTZ, oraz KTZ;

   w stosownych przypadkach zachęca KTZ do wyrażania poglądów w kwestii kształtu i oceny wpływu umów o wolnym handlu UE z państwami trzecimi;

   wyjaśnia przeznaczenie środków powracających z instrumentu inwestycyjnego KTZ zarządzanego przez Europejski Bank Inwestycyjny.

   

  Pozostałe zmiany stanowią odpowiedź na potrzebę wyjaśnienia zakresu stosowania poszczególnych artykułów, uwzględnienia stanowiska UE w programie międzynarodowych działań oraz dostosowania do różnych instrumentów zewnętrznych w celu zapewnienia spójności.

   

  Załącznik II do projektu decyzji (dotyczący definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej) odpowiada niemalże całkowicie treści załącznika VI do obecnej decyzji w sprawie KTZ (decyzja Rady zmieniająca decyzję Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską), w odniesieniu do której skonsultowano się z Parlamentem Europejskim w 2019 r. (2019/0162(CNS)); jedyną zmianą jest dodanie ust. 2 do art. 45.

   

  Mając na uwadze, że zmieniona wersja projektu decyzji Rady odpowiada głównym zaleceniom Parlamentu Europejskiego sformułowanym w 2019 r., oraz rozumiejąc potrzebę uniknięcia dodatkowych opóźnień w programowaniu pomocy finansowej udzielanej KTZ, przewodniczący komisji wnosi o przyjęcie niniejszego wniosku bez poprawek zgodnie z art. 52 Regulaminu.


  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunki między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”)

  Odsyłacze

  08656/2021 – C9-0189/2021 – COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

  Data konsultacji z Parlamentem

  16.7.2018

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

   Data ogłoszenia na posiedzeniu

  DEVE

  7.6.2021

   

   

   

  Sprawozdawcy

   Data powołania

  Tomas Tobé

  14.6.2021

   

   

   

  Procedura uproszczona - data decyzji

  14.6.2021

  Rozpatrzenie w komisji

  13.7.2021

   

   

   

  Data przyjęcia

  13.7.2021

   

   

   

  Data złożenia

  21.7.2021

   

   

  Ostatnia aktualizacja: 3 września 2021
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności