SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (rozhodnutie o pridružení zámoria vrátane Grónska)

  20.7.2021 - (08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS)) - *

  Výbor pre rozvoj
  Spravodajca: Tomas Tobé
  (Zjednodušený postup – článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku)

  Postup : 2018/0244(CNS)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A9-0244/2021
  Predkladané texty :
  A9-0244/2021
  Rozpravy :
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (rozhodnutie o pridružení zámoria vrátane Grónska)

  (08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS))

  (Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

  Európsky parlament,

   so zreteľom na návrh Rady (08656/2021),

   so zreteľom na článok 203 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0189/2021),

   zo zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

   so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A9-0244/2021),

  1. schvaľuje návrh Rady;

  2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

  3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

  4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


   

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Komisia 14. júna 2018 predložila Rade návrh rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (COM (2018)0461 final). Týmto rozhodnutím Rady sa stanovia pravidlá a postup pridruženia medzi EÚ a zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ) vrátane Grónska na obdobie 2021 – 2027.

   

  V súlade s konzultačným postupom prijal Európsky parlament 31. januára 2019 uznesenie k pôvodnému návrhu Komisie. Tento spis bol neskôr v Rade pozastavený až do ukončenia rokovaní o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a o nariadení, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa.

   

  Rada pri opätovnom začatí práce na návrhu rozhodnutia Rady vykonala niekoľko zmien a 21. mája 2021 sa rozhodla po druhýkrát konzultovať s Európskym parlamentom.

   

  Po dôkladnej analýze sa spravodajca domnieva, že táto revidovaná verzia zohľadňuje hlavné odporúčania, ktoré Európsky parlament uviedol vo svojom uznesení prijatom v januári 2019:

   zahŕňa širší odkaz na Agendu 2030 a dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja; uznáva, že rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien majú zásadný význam pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja;

   uznáva, že príspevok občianskej spoločnosti k ZKÚ sa môže zvýšiť posilnením organizácií občianskej spoločnosti vo všetkých sférach spolupráce;

   zahŕňa dodatočné ustanovenia a zreteľnejšie formulácie o ochrane ľudských práv vrátane práv žien a detí;

   podnecuje a podporuje účasť ZKÚ na programoch Únie;

   zvyšuje cieľ v oblasti klímy z 20 % na 25 % a kladie väčší dôraz na ochranu prírody a životného prostredia;

   jasnejšie opisuje rôzne navrhované oblasti spolupráce;

   zvyšuje počet každoročných trojstranných konzultácií medzi Komisiou, členskými štátmi, s ktorými sú ZKÚ spojené, a ZKÚ;

   tam, kde je to potrebné, nabáda ZKÚ k tomu, aby vyjadrovali svoje názory v súvislosti s navrhovaním a posudzovaním vplyvu dohôd EÚ o voľnom obchode s tretími krajinami;

   objasňuje ďalší postup týkajúci sa spätných tokov z investičného nástroja ZKÚ, ktorý spravuje Európska investičná banka.

   

  Ďalšie zmeny reagujú na potrebu objasniť rozsah pôsobnosti určitých článkov, zohľadniť pozície EÚ v medzinárodnej agende a zosúladenia s rôznymi vonkajšími nástrojmi v záujme súdržnosti.

   

  Príloha II k tomuto návrhu rozhodnutia (týkajúca sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce) takmer úplne zodpovedá zneniu prílohy VI k súčasnému rozhodnutiu o ZKÚ (rozhodnutie Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii), o ktorom sa v roku 2019 konzultovalo s Európskym parlamentom (2019/0162(CNS), pričom jedinou zmenou je doplnenie odseku 2 do článku 45.

   

  Keďže revidovaná verzia návrhu rozhodnutia Rady je reakciou na hlavné odporúčania Európskeho parlamentu sformulované v roku 2019 a keďže sa treba vyhnúť akýmkoľvek ďalším oneskoreniam pri plánovaní finančnej pomoci poskytovanej ZKÚ, predseda navrhuje, aby sa tento návrh prijal bez pozmeňujúcich návrhov v súlade s článkom 52 rokovacieho poriadku.


  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej („rozhodnutie o pridružení zámoria“)

  Referenčné čísla

  08656/2021 – C9-0189/2021 – COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

  Dátum konzultácie s EP

  16.7.2018

   

   

   

  Gestorský výbor

   dátum oznámenia na schôdzi

  DEVE

  7.6.2021

   

   

   

  Spravodajca

   dátum vymenovania

  Tomas Tobé

  14.6.2021

   

   

   

  Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

  14.6.2021

  Prerokovanie vo výbore

  13.7.2021

   

   

   

  Dátum prijatia

  13.7.2021

   

   

   

  Dátum predloženia

  21.7.2021

   

   

  Posledná úprava: 1. septembra 2021
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia