Postup : 2018/0244(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0244/2021

Predkladané texty :

A9-0244/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/09/2021 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0365

<Date>{20/07/2021}20.7.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0244/2021</NoDocSe>
PDF 182kWORD 49k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o návrhu rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (rozhodnutie o pridružení zámoria vrátane Grónska)</Titre>

<DocRef>(08656/2021 – C9-0189/20212018/0244(CNS))</DocRef>


<Commission>{DEVE}Výbor pre rozvoj</Commission>

Spravodajca: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

(Zjednodušený postup – článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (rozhodnutie o pridružení zámoria vrátane Grónska)

(08656/2021 – C9-0189/2021 – 2018/0244(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Rady (08656/2021),

 so zreteľom na článok 203 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0189/2021),

 zo zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A9-0244/2021),

1. schvaľuje návrh Rady;

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia 14. júna 2018 predložila Rade návrh rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (COM (2018)0461 final). Týmto rozhodnutím Rady sa stanovia pravidlá a postup pridruženia medzi EÚ a zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ) vrátane Grónska na obdobie 2021 – 2027.

 

V súlade s konzultačným postupom prijal Európsky parlament 31. januára 2019 uznesenie k pôvodnému návrhu Komisie. Tento spis bol neskôr v Rade pozastavený až do ukončenia rokovaní o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a o nariadení, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa.

 

Rada pri opätovnom začatí práce na návrhu rozhodnutia Rady vykonala niekoľko zmien a 21. mája 2021 sa rozhodla po druhýkrát konzultovať s Európskym parlamentom.

 

Po dôkladnej analýze sa spravodajca domnieva, že táto revidovaná verzia zohľadňuje hlavné odporúčania, ktoré Európsky parlament uviedol vo svojom uznesení prijatom v januári 2019:

 zahŕňa širší odkaz na Agendu 2030 a dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja; uznáva, že rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien majú zásadný význam pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja;

 uznáva, že príspevok občianskej spoločnosti k ZKÚ sa môže zvýšiť posilnením organizácií občianskej spoločnosti vo všetkých sférach spolupráce;

 zahŕňa dodatočné ustanovenia a zreteľnejšie formulácie o ochrane ľudských práv vrátane práv žien a detí;

 podnecuje a podporuje účasť ZKÚ na programoch Únie;

 zvyšuje cieľ v oblasti klímy z 20 % na 25 % a kladie väčší dôraz na ochranu prírody a životného prostredia;

 jasnejšie opisuje rôzne navrhované oblasti spolupráce;

 zvyšuje počet každoročných trojstranných konzultácií medzi Komisiou, členskými štátmi, s ktorými sú ZKÚ spojené, a ZKÚ;

 tam, kde je to potrebné, nabáda ZKÚ k tomu, aby vyjadrovali svoje názory v súvislosti s navrhovaním a posudzovaním vplyvu dohôd EÚ o voľnom obchode s tretími krajinami;

 objasňuje ďalší postup týkajúci sa spätných tokov z investičného nástroja ZKÚ, ktorý spravuje Európska investičná banka.

 

Ďalšie zmeny reagujú na potrebu objasniť rozsah pôsobnosti určitých článkov, zohľadniť pozície EÚ v medzinárodnej agende a zosúladenia s rôznymi vonkajšími nástrojmi v záujme súdržnosti.

 

Príloha II k tomuto návrhu rozhodnutia (týkajúca sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce) takmer úplne zodpovedá zneniu prílohy VI k súčasnému rozhodnutiu o ZKÚ (rozhodnutie Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii), o ktorom sa v roku 2019 konzultovalo s Európskym parlamentom (2019/0162(CNS), pričom jedinou zmenou je doplnenie odseku 2 do článku 45.

 

Keďže revidovaná verzia návrhu rozhodnutia Rady je reakciou na hlavné odporúčania Európskeho parlamentu sformulované v roku 2019 a keďže sa treba vyhnúť akýmkoľvek ďalším oneskoreniam pri plánovaní finančnej pomoci poskytovanej ZKÚ, predseda navrhuje, aby sa tento návrh prijal bez pozmeňujúcich návrhov v súlade s článkom 52 rokovacieho poriadku.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej („rozhodnutie o pridružení zámoria“)

Referenčné čísla

08656/2021 – C9-0189/2021 – COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

Dátum konzultácie s EP

16.7.2018

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

7.6.2021

 

 

 

Spravodajca

 dátum vymenovania

Tomas Tobé

14.6.2021

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

14.6.2021

Prerokovanie vo výbore

13.7.2021

 

 

 

Dátum prijatia

13.7.2021

 

 

 

Dátum predloženia

21.7.2021

 

 

Posledná úprava: 1. septembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia