Betänkande - A9-0244/2021Betänkande
A9-0244/2021

BETÄNKANDE om utkastet till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (Beslutet om ULT, inbegripet Grönland)

20.7.2021 - (08656/2021 – C9‑0189/2021 – 2018/0244(CNS)) - *

Utskottet för utveckling
Föredragande: Tomas Tobé
(Förenklat förfarande – Artikel 52.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2018/0244(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0244/2021
Ingivna texter :
A9-0244/2021
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (Beslutet om ULT, inbegripet Grönland)

(08656/2021 – C9‑0189/2021 – 2018/0244(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av rådets utkast (08656/2021),

 med beaktande av artikel 203 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C9‑0189/2021),

 med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling (A9-0244/2021).

1. Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


 

MOTIVERING

Den 14 juni 2018 förelade kommissionen rådet ett förslag till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (COM(2018)0461). Rådets beslut kommer att fastställa regler och förfaranden för EU:s associering med de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT), inbegripet Grönland, för perioden 2021–2027.

 

I enlighet med samrådsförfarandet antog Europaparlamentet den 31 januari 2019 en resolution om kommissionens ursprungliga förslag. Ärendet lades senare på is i rådet i avvaktan på slutförandet av förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – Europa i världen.

 

När rådet återupptog arbetet med utkastet till rådets beslut gjorde det ett antal ändringar och beslutade den 21 maj 2021 att höra Europaparlamentet för andra gången.

 

Efter en noggrann analys anser föredraganden att denna reviderade version motsvarar de viktigaste rekommendationerna i den resolution som Europaparlamentet antog i januari 2019. Följande kan påpekas om den reviderade versionen:

 Den innehåller en mer omfattande hänvisning till Agenda 2030 och uppnåendet av målen för hållbar utveckling, och det konstateras att jämställdhet och kvinnors egenmakt är avgörande för att målen för hållbar utveckling ska kunna uppnås.

 Den erkänner att det civila samhällets bidrag till ULT skulle kunna stärkas ytterligare genom att det civila samhällets organisationer ges större utrymme inom alla samarbetsområden.

 Den innehåller ytterligare bestämmelser och stärkta formuleringar om skyddet av mänskliga rättigheter, inbegripet kvinnors och barns rättigheter.

 Den uppmuntrar och stöder deltagandet av ULT i unionsprogram.

 Den ökar klimatmålet från 20 % till 25 % och innehåller kraftfullare formuleringar om natur- och miljöskydd.

 Den beskriver med större tydlighet de olika samarbetsområden som föreslås.

 Den ökar antalet årliga trepartssamråd mellan kommissionen, ULT och de medlemsstater till vilka dessa är knutna.

 Den uppmuntrar, i förekommande fall, ULT att framföra sina synpunkter i samband med utformnings- och konsekvensbedömningen av EU:s frihandelsavtal med tredjeländer.

 Den klargör ändamålet för återflödena från det investeringsanslag för ULT som förvaltas av Europeiska investeringsbanken.

 

Andra ändringar tillgodoser behovet av att klargöra tillämpningsområdet för vissa artiklar, ta hänsyn till EU:s ståndpunkter på den internationella agendan och anpassa texten till olika externa instrument för att skapa samstämmighet.

 

Bilaga II till detta utkast till beslut (om definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete) motsvarar nästan helt texten i bilaga VI till det nuvarande ULT-beslutet (rådets beslut om ändring av rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen), som Europaparlamentet hördes om 2019 (2019/0162(CNS)). Den enda ändringen är tillägget av punkt 2 i artikel 45.

 

Ordföranden föreslår att detta förslag antas utan ändringar, i enlighet med artikel 52 i arbetsordningen, eftersom den reviderade versionen av rådets utkast till beslut tar hänsyn till Europaparlamentets viktigaste rekommendationer från 2019 och eftersom ytterligare förseningar i programplaneringen av det ekonomiska stödet till ULT måste undvikas.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (Beslutet om ULT)

Referensnummer

08656/2021 – C9-0189/2021 – COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

16.7.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

 

DEVE

7.6.2021

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Tomas Tobé

14.6.2021

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

14.6.2021

Behandling i utskott

13.7.2021

 

 

 

Antagande

13.7.2021

 

 

 

Ingivande

21.7.2021

 

 

Senaste uppdatering: 3 september 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy