RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța datelor la nivel european (Legea privind guvernanța datelor)

  22.7.2021 - (COM(2020)0767 – C9-0377/2020 – 2020/0340(COD)) - ***I

  Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  Raportoare: Angelika Niebler
  Raportor pentru aviz (*):
  Sergey Lagodinsky, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  (*) Procedura comisiilor asociate – articolul 57 din Regulamentul de procedură


  Procedură : 2020/0340(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A9-0248/2021
  Texte depuse :
  A9-0248/2021
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța datelor la nivel european (Legea privind guvernanța datelor)

  (COM(2020)0767 – C9-0377/2020 – 2020/0340(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0767),

   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0377/2020),

   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2021[1],

   după consultarea Comitetului Regiunilor,

   având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere avizele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0248/2021),

  1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

  2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

  3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

   

   

   

   

  Amendamentul  1

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) prevede instituirea unei piețe interne și a unui sistem care să garanteze că nu se produce denaturarea concurenței pe piața internă. Stabilirea unor norme și practici comune în statele membre cu privire la dezvoltarea unui cadru pentru guvernanța datelor ar trebui să contribuie la realizarea acestor obiective.

  (1) Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) prevede instituirea unei piețe interne și a unui sistem care să garanteze că nu se produce denaturarea concurenței pe piața internă. Stabilirea unor norme și practici comune în statele membre cu privire la dezvoltarea unui cadru pentru guvernanța datelor ar trebui să contribuie la realizarea acestor obiective, respectând totodată pe deplin drepturile fundamentale. Acest lucru ar trebui să garanteze și întărirea autonomiei strategice deschise a Uniunii, asigurând în același timp libera circulație a datelor.

  Amendamentul  2

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) În ultimii ani, tehnologiile digitale au transformat economia și societatea, având un impact asupra ansamblului sectoarelor de activitate și a vieții de zi cu zi. Datele se află în centrul acestei transformări: inovarea bazată pe date va aduce beneficii enorme pentru cetățeni, de exemplu prin intermediul medicinii personalizate îmbunătățite și al unei noi mobilități, precum și prin contribuția sa la Pactul verde european23. În strategia sa privind datele24, Comisia a descris viziunea unui spațiu european comun al datelor, o piață unică a datelor în care acestea ar putea fi utilizate indiferent de locul fizic de stocare în Uniune, în conformitate cu legislația aplicabilă. De asemenea, a solicitat să se asigure fluxul liber și sigur al datelor cu țările terțe, sub rezerva excepțiilor și a restricțiilor privind siguranța publică, ordinea publică și alte obiective legitime de politică publică ale Uniunii Europene, în conformitate cu obligațiile internaționale. Pentru a transpune această viziune în realitate, se propune să se stabilească spații europene comune ale datelor specifice domeniilor, ca modalități concrete în care pot avea loc partajarea de date și punerea în comun a datelor. Astfel cum se prevede în strategia respectivă, astfel de spații europene comune ale datelor pot acoperi domenii precum sănătatea, mobilitatea, producția, serviciile financiare, energia sau agricultura sau domenii tematice, cum ar fi Pactul verde european sau spațiile europene ale datelor pentru administrația publică sau competențe.

  (2) În ultimul deceniu, tehnologiile digitale au transformat economia și societatea, având un impact asupra ansamblului sectoarelor de activitate și a vieții de zi cu zi. Datele se află în centrul acestei transformări: inovarea bazată pe date va aduce beneficii enorme atât pentru cetățeni, cât și pentru economie, de exemplu, prin intermediul medicinii personalizate îmbunătățite și al unei noi mobilități și prin contribuția sa la Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind Pactul verde european. Economia bazată pe date trebuie să fie construită într-un mod care să permită întreprinderilor, în special microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), astfel cum sunt definite în anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei23a, și întreprinderilor nou-înființate, să prospere, asigurând neutralitatea, portabilitatea și interoperabilitatea accesului la date și evitând efectele de blocare. În comunicarea sa din 19 februarie 2020 intitulată „O strategie europeană privind datele” Comisia a descris viziunea unui spațiu european comun al datelor, o piață unică a datelor în care acestea ar putea fi utilizate indiferent de locul fizic de stocare în Uniune, în conformitate cu legislația aplicabilă, care poate fi esențială pentru dezvoltarea rapidă a tehnologiilor de inteligență artificială, printre altele. De asemenea, a solicitat să se asigure fluxul liber și sigur al datelor cu țările terțe, sub rezerva excepțiilor și a restricțiilor întemeiate pe drepturile fundamentale, siguranța publică, ordinea publică și alte obiective legitime de politică publică ale Uniunii, în conformitate cu obligațiile internaționale. Pentru a transpune această viziune în realitate, se propune să se stabilească spații europene comune ale datelor specifice domeniilor, ca modalități concrete în care pot avea loc partajarea de date și punerea în comun a datelor. Astfel cum se prevede în strategia respectivă, astfel de spații europene comune ale datelor pot acoperi domenii precum sănătatea, mobilitatea, producția, serviciile financiare, energia sau agricultura ori domenii tematice, cum ar fi Pactul verde european sau spațiile europene ale datelor pentru administrația publică sau competențe. În conformitate cu principiile FAIR privind datele, spațiile europene comune ale datelor ar trebui să facă datele ușor de găsit, accesibile, interoperabile și reutilizabile, asigurând totodată un nivel ridicat de securitate cibernetică. Atunci când în economia bazată pe date există condiții de concurență echitabile, întreprinderile se întrec în calitatea serviciilor, și nu în cantitatea de date pe care le controlează. Pentru a concepe, a crea și a menține condiții de concurență echitabile în economia bazată pe date, este nevoie de o guvernanță temeinică, în care trebuie reprezentate și implicate toate părțile interesate de un spațiu european comun al datelor.

  __________________

  __________________

  23 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Pactul verde european. Bruxelles, 11.12.2019. COM (2019) 640 final.

   

  24 COM (2020)0066.

  23a Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

  Amendamentul  3

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 2 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) Potențialul de creștere al Uniunii depinde de competențele populației sale și ale forței sale de muncă. Având în vedere că 42 % din cetățenii Uniunii1a nu au competențe digitale de bază, promovarea alfabetizării digitale va fi un element esențial pentru a crește încrederea cetățenilor în partajarea intensificată a datelor. Îmbunătățirea alfabetizării în domeniul datelor ar trebui deci să se numere printre acțiunile strategice menite să reducă inegalitățile sociale și să promoveze un mediu digital just.

   

  __________________

   

  1a A se analiza un indicator și a se compara datele defalcate – Tabloul de bord al Agendei digitale – Date și indicatori (digital-agenda-data.eu)

  Amendamentul  4

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 2 b (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2b) Este nevoie să se acționeze la nivelul Uniunii și la nivel național pentru a găsi soluții pentru subreprezentarea femeilor la toate nivelurile sectorului digital din Europa.

  Amendamentul  5

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 2 c (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2c) Este important ca Uniunea să se axeze pe necesitatea de a dezvolta economia bazată pe date, îndeosebi prin crearea de spații europene comune ale datelor, acordând o atenție deosebită ingineriei software și atragerii de talente în sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), pentru a construi un know-how european care să pună accentul generația următoare și pe tehnologiile de vârf.

  Amendamentul  6

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Este necesar să se îmbunătățească condițiile pentru partajarea de date în cadrul pieței interne, prin crearea unui cadru armonizat pentru schimburile de date. Legislația sectorială poate dezvolta, adapta și propune elemente noi și complementare, în funcție de particularitățile sectorului, cum ar fi legislația avută în vedere cu privire la spațiul european al datelor medicale25 și accesul la datele privind vehiculele. În plus, anumite sectoare ale economiei sunt deja reglementate de legislația sectorială a Uniunii care include norme referitoare la partajarea transfrontalieră sau la nivelul Uniunii de date sau accesul la acestea26. Prin urmare, prezentul regulament nu aduce atingere Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 27, și, în special, punerea în aplicare a prezentului regulament nu împiedică transferurile transfrontaliere de date în conformitate cu capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/679, Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului28, Directivei (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului (29), Regulamentului (UE) 2018/1807 al Parlamentului European și al Consiliului (30), Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (31), Directivei 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului (32), Directivei 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului (33), Directivei (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului (34), Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului (35), Directivei (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului (36), și nici Regulamentului 2018/858/UE al Parlamentului European și al Consiliului (37), Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului (38) și regulamentelor delegate adoptate pe baza acesteia, nici oricărei alte legislații sectoriale specifice a Uniunii care organizează accesul și reutilizarea datelor. Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere accesului la date și utilizării acestora în scopul cooperării internaționale în contextul prevenirii, investigării, detectării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor. Ar trebui instituit un regim orizontal pentru reutilizarea anumitor categorii de date protejate deținute de organismele din sectorul public, pentru furnizarea de servicii de partajare de date și de servicii bazate pe altruismul în materie de date în Uniune. Caracteristicile specifice ale diferitelor sectoare ar putea necesita proiectarea unor sisteme bazate pe date sectoriale, pe baza cerințelor prezentului regulament. În cazul în care un act juridic sectorial al Uniunii impune organismelor din sectorul public, furnizorilor de servicii de partajare de date sau entităților înregistrate care furnizează servicii bazate pe altruismul în materie de date să respecte cerințe tehnice, administrative sau organizatorice suplimentare specifice, inclusiv printr-un regim de autorizare sau de certificare, ar trebui să se aplice și dispozițiile din respectivul act juridic sectorial al Uniunii.

  (3) Este necesar să se îmbunătățească condițiile pentru partajarea de date în cadrul pieței interne, prin crearea unui cadru armonizat pentru schimburile de date, acordând o atenție deosebită înlesnirii cooperării. Prezentul regulament ar trebui să urmărească crearea unei piețe interne digitale fără frontiere și a unei societăți și economii bazate pe date care să fie centrate pe factorul uman, de încredere și sigure. Legislația sectorială poate dezvolta, adapta și propune elemente noi și complementare, în funcție de particularitățile sectorului, cum ar fi legislația avută în vedere cu privire la spațiul european al datelor medicale25 și accesul la datele privind vehiculele. În plus, anumite sectoare ale economiei sunt deja reglementate de legislația sectorială a Uniunii care include norme referitoare la partajarea transfrontalieră sau la nivelul Uniunii de date sau accesul la acestea26. Prin urmare, prezentul regulament nu aduce atingere Directivei (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului29, Regulamentului (UE) 2018/1807 al Parlamentului European și al Consiliului30, Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului31, Directivei 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului32, Directivei 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului33, Directivei (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului 34, Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului35, Directivei (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului 36 și nici Regulamentului 2018/858/UE al Parlamentului European și al Consiliului37, Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului38 și regulamentelor delegate adoptate pe baza acesteia, nici oricărei alte legislații sectoriale specifice a Uniunii care organizează accesul și reutilizarea datelor. Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere dreptului uniunii sau dreptului statelor membre privind accesul la date și utilizarea acestora în scopul cooperării internaționale în contextul prevenirii, investigării, detectării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor, precum și cooperării internaționale în acest context. Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere competențelor statelor membre în ceea ce privește activitățile în domeniul siguranței publice, al apărării și al securității naționale. Ar trebui instituit un regim orizontal pentru reutilizarea anumitor categorii de date protejate deținute de organismele din sectorul public, pentru furnizarea de servicii de intermediere de date și de servicii bazate pe altruismul în materie de date în Uniune. Caracteristicile specifice ale diferitelor sectoare ar putea necesita proiectarea unor sisteme bazate pe date sectoriale, pe baza cerințelor prezentului regulament. În cazul în care un act juridic sectorial al Uniunii impune organismelor din sectorul public, furnizorilor de servicii de intermediere de date sau entităților înregistrate care furnizează servicii bazate pe altruismul în materie de date să respecte anumite cerințe tehnice, administrative sau organizatorice suplimentare, inclusiv printr-un regim de autorizare sau de certificare, ar trebui să se aplice și dispozițiile din respectivul act juridic sectorial al Uniunii.

  __________________

  __________________

  25 se vedea: Anexele la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Programul de lucru al Comisiei pentru 2021 [COM(2020) 690 final].

  25 se vedea: Anexele la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Programul de lucru al Comisiei pentru 2021 [COM(2020)0690].

  26 De exemplu, Directiva 2011/24/UE în contextul Spațiului european al datelor medicale și legislația relevantă în domeniul transporturilor, cum ar fi Directiva 2010/40/UE, Regulamentul 2019/1239 și Regulamentul (UE) 2020/1056, în contextul Spațiului european al datelor privind mobilitatea.

  26 De exemplu, Directiva 2011/24/UE în contextul Spațiului european al datelor medicale și legislația relevantă în domeniul transporturilor, cum ar fi Directiva 2010/40/UE, Regulamentul 2019/1239 și Regulamentul (UE) 2020/1056, în contextul Spațiului european al datelor privind mobilitatea.

  27 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

   

  28 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului. (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

   

  29 Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale. (JO L 157, 15.6.2016, p. 1).

  29 Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale. (JO L 157, 15.6.2016, p. 1).

  30 Regulamentul (UE) 2018/1807 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind un cadru pentru libera circulație a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană. (JO L 303, 28.11.2018, p. 59)

  30 Regulamentul (UE) 2018/1807 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind un cadru pentru libera circulație a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană (JO L 303, 28.11.2018, p. 59).

  31 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene. (JO L 87, 31.03.2009, p. 164)

  31 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.03.2009, p. 164).

  32 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic). (JO L 178, 17.07.2000, p. 1)

  32 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.07.2000, p. 1).

  33 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională. (JO L 167, 22.6.2001, p. 10)

  33 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, 22.6.2001, p. 10).

  34 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE. (JO L 130, 17.5.2019, p. 92)

  34 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE (JO L 130, 17.5.2019, p. 92).

  35 Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. (JO L 157, 30.4.2004).

  35 Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO L 157, 30.4.2004).

  36 Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public. (JO L 172, 26.6.2019, p. 56).

  36 Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public (JO L 172, 26.6.2019, p. 56).

  37 Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE (JO L 151, 14.6.2018).

  37 Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE (JO L 151, 14.6.2018).

  38 Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport. (JO L 207, 6.8.2010, p. 1)

  38 Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (JO L 207, 6.8.2010, p. 1).

  Amendamentul  7

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 3 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Prezentul regulament nu aduce atingere Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a și Directivelor 2002/58/CE1bși (UE) 2016/6801c ale Parlamentului European și ale Consiliului și nici dispozițiilor corespunzătoare de drept intern. În special, prezentul regulament nu ar trebui interpretat ca stabilind un nou temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru vreuna dintre activitățile reglementate. În caz de divergență între dispozițiile din prezentul regulament și dreptul Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal, ar trebui să prevaleze acesta din urmă. Ar trebui să fie posibil ca autoritățile pentru protecția datelor să fie considerate autorități competente în sensul prezentului regulament. În cazul în care alte entități acționează în calitate de autorități competente în temeiul prezentului regulament, acest lucru nu ar trebui să aducă atingere competențelor de supraveghere care le revin autorităților pentru protecția datelor în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679.

   

  __________________

   

  1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

   

  1b Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

   

  1c Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului. (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

  Amendamentul  8

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 3 b (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3b) În cazul unui set de date compus atât din date cu caracter personal, cât și din date fără caracter personal, atunci când aceste date sunt legate în mod indisolubil, setul de date ar trebui să fie considerat drept date cu caracter personal.

  Amendamentul  9

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Este necesară o acțiune la nivelul Uniunii pentru a elimina obstacolele din calea bunei funcționări a economiei bazate pe date și pentru a crea un cadru de guvernanță la nivelul Uniunii pentru accesarea și utilizarea datelor, în special în ceea ce privește reutilizarea anumitor tipuri de date deținute de sectorul public, furnizarea de servicii de către furnizorii de servicii de partajare de date către utilizatorii de tip întreprindere și către persoanele vizate, precum și colectarea și prelucrarea datelor puse la dispoziție în scopuri altruiste de către persoane fizice și juridice.

  (4) Este necesară o acțiune la nivelul Uniunii pentru a elimina obstacolele din calea bunei funcționări și a competitivității economiei bazate pe date. Un cadru de guvernanță la nivelul Uniunii ar trebui să urmărească să dobândească încrederea persoanelor fizice și a întreprinderilor pentru accesarea, controlul, partajarea, utilizarea și reutilizarea datelor, în special prin crearea unor mecanisme adecvate prin care persoanele vizate să își poată cunoaște și exercita în mod semnificativ drepturile, precum și în ceea ce privește reutilizarea anumitor tipuri de date deținute de sectorul public, furnizarea de servicii de către furnizorii de servicii de intermediere de date către utilizatorii de tip întreprindere și către persoanele vizate, precum și colectarea și prelucrarea datelor puse la dispoziție în scopuri altruiste de către persoane fizice și juridice. În special transparența mai mare a scopurilor în care se utilizează datele și a condițiilor în care întreprinderile stochează datele poate ajuta la creșterea încrederii. Această acțiune nu aduce atingere obligațiilor și angajamentelor prevăzute în acordurile comerciale încheiate de Uniune.

  Amendamentul  10

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 4 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (4a) În urma consultării lansate de Comisie la 9 octombrie 2019, care se intitula „Consultare a Grupului de experți pentru IMM-uri privind principiile și orientările referitoare la schimbul de date între întreprinderi (B2B)”, s-a constatat că 40 % din IMM-uri întâmpină dificultăți în accesarea datelor de care au nevoie pentru a crea produse și servicii bazate pe date, subliniindu-se necesitatea de a reduce barierele în calea unei economii bazate pe date, mai ales în beneficiul IMM-urilor. Programul Europa digitală, instituit prin Regulamentul (UE) 2021/694 al Parlamentului European și al Consiliului1a, precum și alte programe naționale și ale Uniunii ar trebui să sprijine cooperarea pentru a realiza un ecosistem european de schimb de date fiabile. Centrele europene de inovare digitală și rețeaua lor ar trebui, și ele, să poată ajuta întreprinderile, îndeosebi IMM-urile și întreprinderile nou-înființate, să profite de beneficiile economiei europene a datelor.

   

  __________________

   

  1a Regulamentul (UE) 2021/694 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2021 de instituire a Programului „Europa digitală” și de abrogare a Deciziei (UE) 2015/2240 ( JO L 166, 11.5.2021, p. 1).

  Amendamentul  11

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Ideea că datele care au fost generate pe baza finanțării de la bugetele publice ar trebui să fie în beneficiul societății face parte de mult timp din politica Uniunii. Directiva (UE) 2019/1024, precum și legislația sectorială asigură faptul că sectorul public face ușor accesibile pentru utilizare și reutilizare mai multe date pe care le produce. Cu toate acestea, adesea, anumite categorii de date [date comerciale confidențiale, date care fac obiectul confidențialității datelor statistice, date protejate de drepturile de proprietate intelectuală ale terților, inclusiv secrete comerciale și date cu caracter personal care nu sunt accesibile în temeiul legislației specifice naționale sau a Uniunii, cum ar fi Regulamentul (UE) 2016/679 și Directiva (UE) 2016/680] din bazele de date publice nu sunt puse la dispoziție, nici măcar pentru activități de cercetare sau inovatoare. Având în vedere caracterul sensibil al acestor date, trebuie îndeplinite anumite cerințe procedurale tehnice și juridice înainte ca ele să fie puse la dispoziție, pentru a se asigura respectarea drepturilor pe care alte persoane le au asupra acestor date. De obicei, astfel de cerințe necesită timp și un grad ridicat e cunoștințe pentru a fi îndeplinite. Acest lucru a condus la o subutilizare a acestor date. Deși unele state membre instituie structuri, procese și uneori adoptă legi pentru a facilita acest tip de reutilizare, acest lucru nu se întâmplă în întreaga Uniune.

  (5) Ideea că datele care au fost generate pe baza finanțării de la bugetele publice ar trebui să fie în beneficiul societății face parte de mult timp din politica Uniunii. Directiva (UE) 2019/1024, precum și legislația sectorială asigură faptul că sectorul public face ușor accesibile pentru utilizare și reutilizare mai multe date pe care le produce. Cu toate acestea, adesea, anumite categorii de date (date comerciale confidențiale, date care fac obiectul confidențialității datelor statistice, date protejate de drepturile de proprietate intelectuală ale terților, inclusiv secrete comerciale și date cu caracter personal din bazele de date publice) nu sunt puse la dispoziție, nici măcar pentru activități de cercetare sau inovatoare de interes public, deși acest lucru este posibil conform dreptului aplicabil al Uniunii, îndeosebi Regulamentului (UE) 2016/679 și directivelor 2002/58/CE și (UE) 2016/680. Având în vedere caracterul sensibil al datelor respective, trebuie îndeplinite anumite cerințe procedurale tehnice și juridice înainte ca ele să fie puse la dispoziție, nu în ultimul rând pentru a se asigura respectarea drepturilor pe care alte persoane le au asupra acestor date sau pentru a limita impactul negativ asupra drepturilor fundamentale, a principiului nediscriminării și a protecției datelor. De obicei, astfel de cerințe necesită timp și un grad ridicat e cunoștințe pentru a fi îndeplinite. Acest lucru a condus la o subutilizare a acestor date. Deși unele state membre instituie structuri, procese și uneori adoptă legi pentru a facilita acest tip de reutilizare, acest lucru nu se întâmplă în întreaga Uniune. Pentru a le înlesni entităților publice și private utilizarea datelor în scopul cercetării și inovării europene, este nevoie de condiții clare de accesare și utilizare a acestor date în întreaga Uniune.

  Amendamentul  12

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Există tehnici care permit analize ce respectă viața privată cu privire la bazele de date care conțin date cu caracter personal, cum ar fi anonimizarea, pseudonimizarea, confidențialitatea diferențiată, generalizarea sau eliminarea și randomizarea. Aplicarea acestor tehnologii de consolidare a protecției vieții private, împreună cu abordări cuprinzătoare în materie de protecție a datelor, ar trebui să asigure reutilizarea în condiții de siguranță a datelor cu caracter personal și a datelor comerciale confidențiale în scopuri legate de cercetare, inovare și statistică. În multe cazuri, aceasta implică faptul că utilizarea și reutilizarea datelor în acest context pot fi efectuate numai într-un mediu de prelucrare securizat instituit și supravegheat de sectorul public. La nivelul Uniunii, există experiență în ceea ce privește astfel de medii de prelucrare securizate care se utilizează pentru cercetarea privind microdatele statistice pe baza Regulamentului (UE) nr. 557/2013 al Comisiei (39). În general, în ceea ce privește datele cu caracter personal, prelucrarea datelor ar trebui să se întemeieze pe unul sau mai multe motive de prelucrare prevăzute la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/679.

  (6) Există tehnici care permit analize cu privire la bazele de date care conțin date cu caracter personal, cum ar fi anonimizarea, pseudonimizarea, confidențialitatea diferențiată, generalizarea sau eliminarea și randomizarea și alte metode de ultimă generație de protejare a vieții private, care ar putea ajuta ca datele să se prelucreze în așa mod încât să se respecte într-o mai mare măsură confidențialitatea. Statele membre ar trebui să ofere sprijin organismelor din sectorul public pentru a folosi în mod optim astfel de tehnici, punând astfel la dispoziție cât mai multe date pentru partajare. Aplicarea acestor tehnici, împreună cu evaluări cuprinzătoare ale impactului și alte garanții în materie de protecție a datelor, pot contribui la o mai mare siguranță a utilizării și reutilizării datelor cu caracter personal și ar trebui să asigure reutilizarea în condiții de siguranță a datelor comerciale confidențiale în scopuri legate de cercetare, inovare și statistică. În multe cazuri, aceasta implică faptul că utilizarea și reutilizarea datelor în acest context pot fi efectuate numai într-un mediu de prelucrare securizat instituit și supravegheat de sectorul public. La nivelul Uniunii, există experiență în ceea ce privește astfel de medii de prelucrare securizate care se utilizează pentru cercetarea privind microdatele statistice pe baza Regulamentului (UE) nr. 557/2013 al Comisiei39. În general, în ceea ce privește datele cu caracter personal, prelucrarea lor ar trebui să se întemeieze pe unul sau mai multe motive de prelucrare prevăzute la articolele 6 și 9 din Regulamentul (UE) 2016/679.

  __________________

  __________________

  39 Regulamentul (UE) nr. 557/2013 al Comisiei din 17 iunie 2013 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene în ceea ce privește accesul la date confidențiale în scopuri științifice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 831/2002 al Comisiei (JO L 164, 18.6.2013, p. 16).

  39 Regulamentul (UE) nr. 557/2013 al Comisiei din 17 iunie 2013 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene în ceea ce privește accesul la date confidențiale în scopuri științifice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 831/2002 al Comisiei (JO L 164, 18.6.2013, p. 16).

  Amendamentul  13

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 6 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6a) În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, principiile protecției datelor ar trebui să nu se aplice informațiilor anonime, adică informațiilor care nu sunt legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă sau datelor cu caracter personal care sunt anonimizate astfel încât persoana vizată nu este sau nu mai este identificabilă. Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) definește în orientările sale anonimizarea ca „utilizarea unui set de tehnici pentru a elimina posibilitatea de a corela datele cu o persoană fizică identificată sau identificabilă în raport cu orice efort «rezonabil»”1a.

   

  __________________

   

  1a Comitetul european pentru protecția datelor (2020), Orientările 04/2020 privind utilizarea datelor de localizare și a instrumentelor de depistare a contactelor în contextul epidemiei de COVID-19, 21.4.2020 p. 5.

  Amendamentul  14

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 6 b (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6b) Pentru a facilita protecția datelor cu caracter personal sau a datelor confidențiale și pentru a accelera procesul de punere la dispoziție a acestor date în vederea reutilizării în temeiul prezentului regulament, statele membre ar trebui să încurajeze autoritățile publice să aplice principiul „deschiderii începând cu momentul conceperii și în mod implicit”, astfel cum se menționează în considerentul (16) din Directiva (UE) 2019/1024, și să promoveze crearea și achiziționarea de date în formate și structuri care să permită anonimizarea rapidă în acest sens.

  Amendamentul  15

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 7

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7) Categoriile de date deținute de organismele din sectorul public care ar trebui să facă obiectul reutilizării în temeiul prezentului regulament nu intră în domeniul de aplicare al Directivei (UE) 2019/1024, care exclude datele care nu sunt accesibile din motive legate de confidențialitatea comercială și statistică și datele pentru care terții dețin drepturi de proprietate intelectuală. Datele cu caracter personal nu intră în domeniul de aplicare al Directivei (UE) 2019/1024 în măsura în care regimul de acces exclude sau restricționează accesul la astfel de date din motive legate de protecția datelor, viața privată și integritatea persoanei, în special în conformitate cu normele privind protecția datelor. Reutilizarea datelor, care ar putea conține secrete comerciale, ar trebui să nu aducă atingere Directivei (UE) 2016/94340, care stabilește cadrul pentru dobândirea, utilizarea sau divulgarea în condiții de legalitate a secretelor comerciale. Prezentul regulament nu aduce atingere și vine în completarea obligațiilor mai specifice ale organismelor din sectorul public de a permite reutilizarea datelor astfel cum este prevăzut în legislația sectorială a Uniunii sau în dreptul național.

  (7) Categoriile de date deținute de organismele din sectorul public care ar trebui să facă obiectul reutilizării în temeiul prezentului regulament nu intră în domeniul de aplicare al Directivei (UE) 2019/1024, care exclude datele care nu sunt accesibile din motive legate de confidențialitatea comercială și statistică și datele pentru care terții dețin drepturi de proprietate intelectuală. Prezentul regulament ar trebui să se aplice datelor cu caracter personal care nu intră în domeniul de aplicare al Directivei (UE) 2019/1024 în măsura în care regimul de acces exclude sau restricționează accesul la astfel de date din motive legate de protecția datelor, viața privată și integritatea persoanei, în special în conformitate cu normele privind protecția datelor. Reutilizarea datelor, care ar putea conține secrete comerciale, ar trebui să nu aducă atingere Directivei (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului40, care stabilește cadrul pentru dobândirea, utilizarea sau divulgarea în condiții de legalitate a secretelor comerciale. Prezentul regulament nu aduce atingere și vine în completarea obligațiilor mai specifice ale organismelor din sectorul public de a permite reutilizarea datelor astfel cum este prevăzut în legislația sectorială a Uniunii sau în dreptul național. Prezentul regulament nu ar trebui să creeze obligația de a permite reutilizarea datelor cu caracter personal deținute de organismele din sectorul public.

  __________________

  __________________

  40 JO L 157, 15.6.2016, pp. 1–18

  40 Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale (JO L 157, 15.6.2016, p. 1).

  Amendamentul  16

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 8

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) Regimul de reutilizare prevăzut în prezentul regulament ar trebui să se aplice datelor a căror furnizare intră în sarcinile publice ale organismelor din sectorul public în cauză, astfel cum sunt definite de lege sau de alte norme obligatorii din statele membre. În lipsa unor astfel de norme, sarcinile publice ar trebui definite în conformitate cu practica administrativă obișnuită din statele membre, cu condiția ca domeniul de aplicare al sarcinilor publice să fie transparent și să facă obiectul revizuirii. Sarcinile publice ar putea fi definite în general sau de la caz la caz, pentru fiecare dintre organismele din sectorul public. Întrucât întreprinderile din sectorul public nu intră sub incidența definiției de organism din sectorul public, datele pe care le dețin nu ar trebui să facă obiectul prezentului regulament. Datele deținute de instituțiile culturale și de învățământ, pentru care drepturile de proprietate intelectuală nu sunt accesorii, ci care sunt legate predominant de opere și alte documente protejate de astfel de drepturi de proprietate intelectuală, nu fac obiectul prezentului regulament.

  (8) Regimul de reutilizare prevăzut în prezentul regulament ar trebui să se aplice datelor a căror furnizare intră în sarcinile publice ale organismelor din sectorul public în cauză, astfel cum sunt definite de lege sau de alte norme obligatorii din statele membre. În lipsa unor astfel de norme, sarcinile publice ar trebui definite în conformitate cu practica administrativă obișnuită din statele membre, cu condiția ca domeniul de aplicare al sarcinilor publice să fie transparent și să facă obiectul revizuirii. Sarcinile publice ar putea fi definite în general sau de la caz la caz, pentru fiecare dintre organismele din sectorul public. Întrucât întreprinderile din sectorul public nu intră sub incidența definiției de organism din sectorul public, datele pe care le dețin ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Datele deținute de instituțiile culturale, pentru care drepturile de proprietate intelectuală nu sunt accesorii, ci care sunt legate predominant de opere și alte documente protejate de astfel de drepturi de proprietate intelectuală, și datele deținute de instituțiile de învățământ nu fac obiectul prezentului regulament.

  Amendamentul  17

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 9

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9) Organismele din sectorul public ar trebui să respecte legislația concurenței atunci când stabilesc principiile de reutilizare a datelor pe care le dețin, evitând pe cât posibil încheierea de acorduri care ar putea avea ca obiectiv sau ca efect crearea de drepturi exclusive pentru reutilizarea anumitor date. Un astfel de acord ar trebui să fie posibil numai atunci când este justificat și necesar pentru furnizarea unui serviciu de interes general. Această situație ar putea avea loc atunci când utilizarea exclusivă a datelor este singura modalitate de a maximiza beneficiile societale ale datelor în cauză, de exemplu dacă există o singură entitate (care s-a specializat în prelucrarea unui anumit set de date) capabilă să furnizeze serviciul sau produsul care permite organismului din sectorul public să furnizeze un serviciu digital avansat în interes general. Cu toate acestea, astfel de acorduri ar trebui încheiate în conformitate cu normele privind achizițiile publice și ar trebui să facă obiectul unei revizuiri periodice bazate pe o analiză a pieței pentru a stabili dacă această exclusivitate este necesară în continuare. În plus, astfel de acorduri ar trebui să respecte normele relevante privind ajutoarele de stat, după caz, și ar trebui să fie încheiate pe o perioadă limitată, care nu ar trebui să depășească trei ani. Pentru a asigura transparența, astfel de acorduri exclusive ar trebui publicate online, indiferent de posibila publicare a unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziții publice.

  (9) Organismele din sectorul public ar trebui să respecte legislația concurenței atunci când stabilesc principiile de reutilizare a datelor pe care le dețin, evitând încheierea de acorduri care ar putea avea ca obiectiv sau ca efect crearea de drepturi exclusive pentru reutilizarea anumitor date. Un astfel de acord ar trebui să fie posibil numai atunci când este justificat și necesar pentru furnizarea unui serviciu de interes general. Această situație ar putea avea loc atunci când utilizarea exclusivă a datelor este singura modalitate de a maximiza beneficiile societale ale datelor în cauză, de exemplu, dacă există o singură entitate (care s-a specializat în prelucrarea unui anumit set de date) capabilă să furnizeze serviciul sau produsul care permite organismului din sectorul public să furnizeze un serviciu în interes general. Cu toate acestea, astfel de acorduri ar trebui încheiate în conformitate cu normele privind achizițiile publice și atribuirile de concesiuni și ar trebui să facă obiectul unei revizuiri periodice bazate pe o analiză a pieței pentru a stabili dacă această exclusivitate este necesară în continuare. În plus, astfel de acorduri ar trebui să respecte normele relevante privind ajutoarele de stat, după caz, și ar trebui să fie încheiate pe o perioadă limitată, care nu ar trebui să depășească 12 luni. Pentru a asigura transparența, astfel de acorduri exclusive ar trebui publicate online, indiferent de posibila publicare a unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziții publice.

  Amendamentul  18

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 10

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) Acordurile exclusive interzise și alte practici sau înțelegeri între deținătorii de date și reutilizatorii de date care nu acordă în mod expres drepturi exclusive, dar despre care se poate presupune în mod rezonabil că vor restricționa disponibilitatea datelor pentru reutilizare, care au fost încheiate sau care existau deja înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, nu ar trebui reînnoite după expirarea termenului lor. Acordurile cu durată nedeterminată sau pe termen mai lung ar trebui să fie reziliate în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

  (10) Acordurile exclusive interzise și alte practici sau înțelegeri care țin de reutilizarea datelor deținute de organismele din sectorul public, care nu acordă în mod expres drepturi exclusive, dar despre care se poate presupune în mod rezonabil că vor împiedica funcționarea pieței interne prin restricționarea disponibilității datelor pentru reutilizare, care au fost încheiate sau care existau deja înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, nu ar trebui reînnoite după expirarea termenului lor. Acordurile cu durată nedeterminată sau pe termen mai lung ar trebui să fie reziliate în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

  Amendamentul  19

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 11

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11) Ar trebui stabilite condițiile de reutilizare a datelor protejate care se aplică organismelor din sectorul public care, în temeiul legislației naționale, au competența de a permite reutilizarea și care nu ar trebui să aducă atingere drepturilor sau obligațiilor privind accesul la astfel de date. Aceste condiții ar trebui să fie nediscriminatorii, proporționale și justificate în mod obiectiv, fără a restrânge concurența. În special, organismele din sectorul public care permit reutilizarea ar trebui să dispună de mijloacele tehnice necesare pentru a asigura protecția drepturilor și a intereselor terților. Condițiile de reutilizare a datelor ar trebui să se limiteze la ceea ce este necesar pentru a proteja drepturile și interesele altor persoane în ceea ce privește datele și integritatea sistemelor de tehnologie a informației și comunicațiilor ce aparțin organismelor din sectorul public. Organismele din sectorul public ar trebui să aplice condițiile care servesc cel mai bine interesele reutilizatorilor, fără a conduce la un efort disproporționat pentru sectorul public. În funcție de cazul de față, înainte de transmiterea lor, datele cu caracter personal ar trebui să fie complet anonimizate, astfel încât să nu permită în niciun mod identificarea persoanelor vizate, sau datele care conțin informații comerciale confidențiale ar trebui modificate, astfel încât nicio informație confidențială să nu fie divulgată. În cazul în care furnizarea de date anonimizate sau modificate nu ar răspunde nevoilor reutilizatorului, ar putea fi permisă reutilizarea la fața locului sau la distanță a datelor într-un mediu de prelucrare securizat. Analizarea datelor în astfel de medii de prelucrare securizate ar trebui să fie supravegheată de organismul din sectorul public, pentru a proteja drepturile și interesele altor persoane. În special, datele cu caracter personal ar trebui transmise în vederea reutilizării către o parte terță numai în cazul în care există un temei juridic care permite o astfel de transmitere. Organismul din sectorul public ar putea condiționa utilizarea unui astfel de mediu de prelucrare securizat de semnarea de către reutilizator a unui acord de confidențialitate care să interzică divulgarea oricăror informații care pun în pericol drepturile și interesele terților pe care reutilizatorul le-ar fi putut obține în pofida garanțiilor instituite. Organismele din sectorul public, după caz, ar trebui să faciliteze reutilizarea datelor pe baza consimțământului persoanelor vizate sau a permisiunilor acordate de persoanele juridice cu privire la reutilizarea datelor care le privesc prin mijloace tehnice adecvate. În acest sens, organismul din sectorul public ar trebui să îi sprijine pe potențialii reutilizatori în obținerea unui astfel de consimțământ prin stabilirea unor mecanisme tehnice care să permită transmiterea cererilor de consimțământ din partea reutilizatorilor, atunci unde acest lucru este fezabil din punct de vedere practic. Nu ar trebui furnizate informații de contact care să permită reutilizatorilor să contacteze direct persoanele vizate sau întreprinderile.

  (11) Ar trebui stabilite condițiile de reutilizare a datelor protejate care se aplică organismelor din sectorul public care, în temeiul legislației naționale, au competența de a permite reutilizarea și care nu ar trebui să aducă atingere drepturilor sau obligațiilor privind accesul la astfel de date. Aceste condiții ar trebui să fie nediscriminatorii, transparente, proporționale și justificate în mod obiectiv, stimulând totodată concurența și axându-se expres pe promovarea accesului IMM-urilor și al întreprinderilor nou-înființate la astfel de date și pe promovarea cercetării științifice. În special, organismele din sectorul public care permit reutilizarea ar trebui să dispună de mijloacele tehnice necesare pentru a asigura protecția drepturilor și a intereselor terților și ar trebui să fie împuternicite să îi solicite reutilizatorului informațiile necesare. Condițiile de reutilizare a datelor ar trebui să se limiteze la ceea ce este necesar pentru a proteja drepturile și interesele altor persoane în ceea ce privește datele și integritatea sistemelor de tehnologie a informației și comunicațiilor ce aparțin organismelor din sectorul public. Organismele din sectorul public ar trebui să aplice condițiile care servesc cel mai bine interesele reutilizatorilor, fără a conduce la împovărarea disproporționată a sectorului public. Condițiile ar trebui concepute astfel încât să asigure garanții eficace de protecție a datelor cu caracter personal. Înainte de transmiterea lor, datele cu caracter personal ar trebui să fie anonimizate, astfel încât să nu permită identificarea persoanelor vizate, sau datele care conțin informații comerciale confidențiale ar trebui modificate astfel încât nicio informație confidențială să nu fie divulgată. În cazul în care furnizarea de date anonimizate sau modificate nu ar răspunde nevoilor reutilizatorului și au fost îndeplinite toate cerințele privind finalizarea unei evaluări a impactului asupra protecției datelor și consultarea cu autoritatea de supraveghere în temeiul articolelor 35 și 36 din Regulamentul (UE) 2016/679, iar riscurile la adresa drepturilor și intereselor persoanelor vizate sunt minime, ar putea fi permisă reutilizarea la fața locului sau la distanță a datelor într-un mediu de prelucrare securizat. Analizarea datelor în astfel de medii de prelucrare securizate ar trebui să fie supravegheată de organismul din sectorul public, pentru a proteja drepturile și interesele altor persoane. În special, datele cu caracter personal ar trebui transmise în vederea reutilizării către o parte terță numai în cazul în care există un temei juridic care permite o astfel de transmitere. Organismul din sectorul public ar trebui să condiționeze utilizarea unui astfel de mediu de prelucrare securizat de semnarea de către reutilizator a unui acord de confidențialitate care să interzică divulgarea oricăror informații care pun în pericol drepturile și interesele terților pe care reutilizatorul le-ar fi putut obține în pofida garanțiilor instituite. Organismele din sectorul public, după caz, ar trebui să faciliteze reutilizarea datelor pe baza consimțământului persoanelor vizate sau a permisiunilor acordate de persoanele juridice cu privire la reutilizarea datelor care le privesc prin mijloace tehnice adecvate. În acest sens, organismul din sectorul public ar trebui să îi sprijine pe potențialii reutilizatori în obținerea unui astfel de consimțământ prin stabilirea unor mecanisme tehnice care să permită transmiterea cererilor de consimțământ din partea reutilizatorilor, atunci unde acest lucru este fezabil din punct de vedere practic. La transmiterea cererii de consimțământ, organismul din sectorul public ar trebui să informeze persoanele vizate sau persoanele juridice despre drepturile lor, mai ales despre dreptul de a refuza această cerere și de a nu-și da consimțământul. Responsabilitatea de a demonstra că a fost obținut consimțământul ar trebui să le revină reutilizatorilor. Organismele din sectorul public ar trebui să depună eforturi pentru a se asigura, în special, că IMM-urile și întreprinderile nou-înființate pot concura în condiții echitabile cu alți reutilizatori. Nu ar trebui furnizate informații de contact care să permită reutilizatorilor să contacteze direct persoanele vizate sau întreprinderile. În cazul oricărei reidentificări a persoanelor vizate, reutilizatorii ar trebui să raporteze incidentul autorității de supraveghere competente în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 și să informeze organismul din sectorul public.

  Amendamentul  20

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 11 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (11a) Dezanonimizarea seturilor de date ar trebui interzisă, cu excepția cazului în care persoanele vizate și-au dat consimțământul sau în cazul în care un alt temei juridic permite acest lucru. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere posibilității de a efectua cercetări cu privire la tehnicile de anonimizare, mai cu seamă în cazul în care identificarea unor posibile deficiențe în tehnicile existente de anonimizare ar putea conduce la întărirea generală a anonimizării, respectând în același timp în mod corespunzător dreptul fundamental la protecția datelor cu caracter personal.

  Amendamentul  21

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 14

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14) Întreprinderile și persoanele vizate ar trebui să poată avea încredere că reutilizarea anumitor categorii de date protejate deținute de sectorul public va avea loc într-un mod care va respecta drepturile și interesele acestora. Prin urmare, ar trebui instituite garanții suplimentare pentru situațiile în care reutilizarea acestor informații publice are loc pe baza unei prelucrări a datelor în afara sectorului public. O astfel de garanție suplimentară ar putea fi găsită în cerința ca organismele din sectorul public să țină seama pe deplin de drepturile și interesele persoanelor fizice și juridice (în special protecția datelor cu caracter personal, a datelor sensibile din punct de vedere comercial și protecția drepturilor de proprietate intelectuală), în cazul în care aceste date sunt transferate către țări terțe.

  (14) Întreprinderile și persoanele vizate ar trebui să poată avea încredere că reutilizarea anumitor categorii de date protejate deținute de sectorul public va avea loc într-un mod care va respecta drepturile și interesele acestora. Prin urmare, ar trebui instituite garanții suplimentare pentru situațiile în care reutilizarea acestor informații publice are loc pe baza unei prelucrări a datelor în afara sectorului public. O astfel de garanție suplimentară ar putea fi găsită în cerința ca organismele din sectorul public să se asigure că drepturile și interesele persoanelor fizice și juridice sunt protejate pe deplin (în special în ceea ce privește datele cu caracter personal, datele sensibile din punct de vedere comercial și drepturile de proprietate intelectuală) în toate cazurile, inclusiv atunci când aceste date sunt transferate către țări terțe.

  Amendamentul  22

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 15

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15) În plus, este important să se protejeze datele sensibile din punct de vedere comercial fără caracter personal, în special secretele comerciale, dar și datele fără caracter personal care reprezintă conținuturi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, împotriva accesului ilegal care ar putea duce la furturi de IP sau la spionaj industrial. Pentru a asigura protecția drepturilor fundamentale sau a intereselor deținătorilor de date, datele fără caracter personal care trebuie protejate împotriva accesului ilegal sau neautorizat în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național și care sunt deținute de organisme din sectorul public ar trebui să fie transferate numai către țări terțe în care sunt asigurate garanții adecvate pentru utilizarea datelor. Ar trebui să se considere că există astfel de garanții adecvate atunci când în țara terță respectivă sunt instituite măsuri echivalente care asigură faptul că datele fără caracter personal beneficiază de un nivel de protecție similar celui aplicabil în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național, în special în ceea ce privește protecția secretelor comerciale și protecția drepturilor de proprietate intelectuală. În acest scop, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să declare că o țară terță oferă un nivel de protecție care, în esență, este echivalent celui prevăzut de dreptul Uniunii sau de dreptul național. Evaluarea nivelului de protecție oferit în țara terță respectivă ar trebui să ia în considerare, în special, legislația relevantă, atât generală, cât și sectorială, inclusiv în ceea ce privește securitatea publică, apărarea, securitatea națională și dreptul penal privind accesul la datele fără caracter personal și protecția acestora, orice acces al autorităților publice din țara terță respectivă la datele transferate, existența și funcționarea efectivă a uneia sau a mai multor autorități independente de supraveghere din țara terță care au responsabilitatea de a garanta și de a asigura respectarea regimului juridic prin care se asigură accesul la astfel de date, sau angajamentele internaționale ale țărilor terțe cu privire la protecția datelor pe care țara terță în cauză și le-a asumat sau alte obligații care decurg din convenții sau instrumente obligatorii din punct de vedere juridic, precum și din participarea acesteia la sisteme multilaterale sau regionale. Existența unor căi de atac eficace pentru deținătorii de date, organismele din sectorul public sau furnizorii de servicii de partajare de date din țara terță în cauză este deosebit de importantă în contextul transferului de date fără caracter personal către țara terță respectivă. Prin urmare, aceste garanții ar trebui să includă disponibilitatea unor drepturi executorii și a unor căi de atac eficace.

  (15) În plus, pentru a menține o concurență loială și o economie de piață deschisă, este extrem de important să se protejeze datele sensibile din punct de vedere comercial fără caracter personal, în special secretele comerciale, dar și datele fără caracter personal care reprezintă conținuturi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, împotriva accesului ilegal care ar putea duce la furturi de IP sau la spionaj industrial. Pentru a asigura protecția drepturilor sau a intereselor deținătorilor de date, datele fără caracter personal care trebuie protejate împotriva accesului ilegal sau neautorizat în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național și care sunt deținute de organisme din sectorul public ar trebui să fie transferate numai către țări terțe în care sunt asigurate garanții adecvate pentru utilizarea datelor. Ar trebui să se considere că există astfel de garanții adecvate atunci când în țara terță respectivă sunt instituite măsuri echivalente care asigură faptul că datele fără caracter personal beneficiază de un nivel de protecție similar celui aplicabil în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național, în special în ceea ce privește protecția secretelor comerciale și protecția drepturilor de proprietate intelectuală. În acest scop, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din TFUE, pentru a declara că o țară terță oferă un nivel de protecție care, în esență, este echivalent celui prevăzut de dreptul Uniunii sau de dreptul național. Evaluarea nivelului de protecție oferit în țara terță respectivă ar trebui să ia în considerare, în special, legislația relevantă, atât generală, cât și sectorială, inclusiv în ceea ce privește securitatea publică, apărarea, securitatea națională și dreptul penal privind accesul la datele fără caracter personal și protecția acestora, orice acces al autorităților publice din țara terță respectivă la datele transferate, existența și funcționarea efectivă a uneia sau a mai multor autorități independente de supraveghere din țara terță care au responsabilitatea de a garanta și de a asigura respectarea regimului juridic prin care se asigură accesul la astfel de date, sau angajamentele internaționale ale țărilor terțe cu privire la protecția datelor pe care țara terță în cauză și le-a asumat sau alte obligații care decurg din convenții sau instrumente obligatorii din punct de vedere juridic, precum și din participarea acesteia la sisteme multilaterale sau regionale. Existența unor căi de atac eficace pentru deținătorii de date, organismele din sectorul public sau furnizorii de servicii de intermediere de date din țara terță în cauză este deosebit de importantă în contextul transferului de date fără caracter personal către țara terță respectivă. Prin urmare, aceste garanții ar trebui să includă disponibilitatea unor drepturi executorii și a unor căi de atac eficace.

  Amendamentul  23

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 16

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (16) În cazurile în care nu există niciun act de punere în aplicare adoptat de Comisie în legătură cu o țară terță care să declare că oferă un nivel de protecție, în special în ceea ce privește datele comerciale sensibile și drepturile de proprietate intelectuală, care, în esență, este echivalent celui prevăzut de dreptul Uniunii sau de dreptul național, organismul din sectorul public ar trebui să transmită date protejate unui reutilizator numai dacă reutilizatorul își asumă obligații în interesul protecției datelor. Reutilizatorul care intenționează să transfere datele către o astfel de țară terță ar trebui să se angajeze să respecte obligațiile prevăzute în prezentul regulament chiar și după ce datele au fost transferate către țara terță. Pentru a asigura respectarea corespunzătoare a acestor obligații, reutilizatorul ar trebui, de asemenea, să accepte jurisdicția statului membru al organismului din sectorul public care a permis reutilizarea pentru soluționarea judiciară a litigiilor.

  (16) În cazurile în care nu există niciun act delegat adoptat de Comisie în legătură cu o țară terță care să declare că oferă un nivel de protecție, în special în ceea ce privește datele comerciale sensibile și drepturile de proprietate intelectuală, care, în esență, este echivalent celui prevăzut de dreptul Uniunii sau de dreptul național, organismul din sectorul public ar trebui să transmită date protejate fără caracter personal unui reutilizator numai dacă reutilizatorul își asumă obligații în interesul protecției datelor. Reutilizatorul care intenționează să transfere datele către o astfel de țară terță ar trebui să se angajeze să respecte obligațiile prevăzute în prezentul regulament chiar și după ce datele au fost transferate către țara terță. Pentru a asigura respectarea corespunzătoare a acestor obligații, reutilizatorul ar trebui, de asemenea, să accepte jurisdicția statului membru al organismului din sectorul public care a permis reutilizarea pentru soluționarea judiciară a litigiilor. În acest sens, organismele din sectorul public sau organismele competente ar trebui să ofere, acolo unde este cazul și în măsura în care sunt capabile, orientări și asistență juridică și administrativă reutilizatorilor, în special micilor actori, precum IMM-urile și întreprinderile nou-înființate, pentru a-i ajuta să își îndeplinească obligațiile respective. Comisia ar trebui să emită orientări privind obligațiile referitoare la transferul de date fără caracter personal către o țară terță de către reutilizatori. Cu scopul de a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisia ar trebui învestită cu competențe de executare pentru a stabili clauze contractuale pentru transferul de date fără caracter personal către țări terțe de către reutilizatori.

  Amendamentul  24

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 17

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (17) Unele țări terțe adoptă legi, reglementări și alte acte juridice care vizează transferul direct sau asigurarea accesului la date fără caracter personal în Uniune sub controlul persoanelor fizice și juridice aflate în jurisdicția statelor membre. Hotărârile instanțelor judecătorești sau tribunalelor sau deciziile autorităților administrative din țări terțe prin care se solicită transferul sau accesul la date fără caracter personal ar trebui să fie executorii atunci când se bazează pe un acord internațional, cum ar fi un tratat de asistență juridică reciprocă în vigoare între țara terță solicitantă și Uniune sau un stat membru. În unele cazuri, pot apărea situații în care obligația de a transfera date fără caracter personal care rezultă dintr-o legislație a unei țări terțe sau de a oferi acces la acestea intră în conflict cu o obligație concurentă de a proteja aceste date în temeiul dreptului Uniunii sau cel național, în special în ceea ce privește protecția datelor comerciale sensibile și protecția drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv angajamentele sale contractuale privind confidențialitatea în conformitate cu această legislație. În absența unor acorduri internaționale care să reglementeze astfel de chestiuni, transferul sau accesul ar trebui să se permită numai în anumite condiții, cum ar fi în special ca sistemul unei țări terțe să impună stabilirea motivelor și proporționalității deciziei, ca hotărârea judecătorească sau decizia să aibă caracter specific, iar obiecția motivată a destinatarului să fie supusă unei revizuiri de către o instanță competentă din țara terță, care este împuternicită să ia în considerare în mod corespunzător interesele juridice relevante ale furnizorului acestor date.

  (17) Unele țări terțe adoptă legi, reglementări și alte acte juridice care vizează transferul direct sau asigurarea accesului la date fără caracter personal în Uniune sub controlul persoanelor fizice și juridice aflate în jurisdicția statelor membre. Hotărârile instanțelor judecătorești sau tribunalelor sau deciziile autorităților administrative din țări terțe prin care se solicită transferul sau accesul la date fără caracter personal ar trebui să fie executorii atunci când se bazează pe un acord internațional, cum ar fi un tratat de asistență juridică reciprocă în vigoare între țara terță solicitantă și Uniune sau un stat membru. În unele cazuri, pot apărea situații în care obligația de a transfera date fără caracter personal care rezultă dintr-o legislație a unei țări terțe sau de a oferi acces la acestea intră în conflict cu o obligație concurentă de a proteja aceste date în temeiul dreptului Uniunii sau al celui național, în special în ceea ce privește protecția datelor comerciale sensibile și protecția drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv angajamentele sale contractuale privind confidențialitatea în conformitate cu această legislație. În absența unor acorduri internaționale care să reglementeze astfel de chestiuni, transferul sau accesul ar trebui să se permită numai dacă sistemul unei țări terțe impune stabilirea motivelor și proporționalității deciziei, ca hotărârea judecătorească sau decizia să aibă caracter specific, iar obiecția motivată a destinatarului să fie supusă unei revizuiri de către o instanță competentă din țara terță, care este împuternicită să ia în considerare în mod corespunzător interesele juridice relevante ale furnizorului acestor date.

  Amendamentul  25

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 18

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18) Pentru a preveni accesul ilegal la date fără caracter personal, organismele din sectorul public, persoanele fizice sau juridice cărora li s-a acordat dreptul de reutilizare a datelor, furnizorii de servicii de partajare a datelor și entitățile înscrise în registrul organizațiilor de promovare a altruismului în materie de datele recunoscute ar trebui să ia toate măsurile rezonabile pentru a împiedica accesul la sistemele în care sunt stocate datele fără caracter personal, inclusiv criptarea datelor sau politici corporative.

  (18) Pentru a preveni accesul ilegal la date fără caracter personal, organismele din sectorul public, persoanele fizice sau juridice cărora li s-a acordat dreptul de reutilizare a datelor, furnizorii de servicii de intermediere a datelor și entitățile înscrise în registrul organizațiilor de promovare a altruismului în materie de date recunoscute ar trebui să ia toate măsurile rezonabile pentru a împiedica accesul la sistemele în care sunt stocate datele fără caracter personal, inclusiv criptarea datelor, măsuri de securitate cibernetică sau politici corporative.

  Amendamentul  26

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 19

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (19) Pentru a consolida încrederea în mecanismele de reutilizare, ar putea fi necesar să se impună condiții mai stricte pentru anumite tipuri de date fără caracter personal care au fost identificate ca fiind extrem de sensibile în ceea ce privește transferul către țări terțe, dacă un astfel de transfer ar putea pune în pericol obiectivele de politică publică, în conformitate cu angajamentele internaționale. De exemplu, în domeniul sănătății, anumite seturi de date deținute de actori din sistemul public de sănătate, cum ar fi spitalele publice, ar putea fi identificate ca fiind date foarte sensibile privind sănătatea. Pentru a asigura practici armonizate în întreaga Uniune, astfel de tipuri de date publice fără caracter personal extrem de sensibile ar trebui definite de dreptul Uniunii, de exemplu în contextul Spațiului european al datelor medicale sau al altor acte legislative sectoriale. Condițiile aferente transferului acestor date către țări terțe ar trebui stabilite prin acte delegate. Condițiile ar trebui să fie proporționale, nediscriminatorii și necesare pentru a proteja obiectivele legitime de politică publică identificate, cum ar fi protecția sănătății publice, ordinea publică, siguranța, mediul, moralitatea publică, protecția consumatorilor, viața privată și protecția datelor cu caracter personal. Condițiile trebuie să corespundă riscurilor identificate în ceea ce privește sensibilitatea acestor date, inclusiv în ceea ce privește riscul de reidentificare a persoanelor. Aceste condiții ar putea include termeni aplicabili transferului sau acorduri tehnice, cum ar fi cerința de a utiliza un mediu de prelucrare securizat, limitări în ceea ce privește reutilizarea datelor în țări terțe sau categorii de persoane care au dreptul să transfere astfel de date către țări terțe sau care pot avea acces la datele din țara terță respectivă. În cazuri excepționale, acestea ar putea include, de asemenea, restricții privind transferul de date către țări terțe pentru a proteja interesul public.

  (19) Pentru a consolida încrederea în mecanismele de reutilizare, ar putea fi necesar să se impună condiții mai stricte pentru anumite tipuri de date fără caracter personal care au fost identificate, printr-un act special al Uniunii, ca fiind extrem de sensibile în ceea ce privește transferul către țări terțe, dacă un astfel de transfer ar putea pune în pericol obiectivele de politică publică, în conformitate cu angajamentele internaționale. De exemplu, în domeniul sănătății, anumite seturi de date deținute de actori din sistemul public de sănătate, cum ar fi spitalele publice, ar putea fi identificate ca fiind date foarte sensibile privind sănătatea. Pentru a asigura practici armonizate în întreaga Uniune, astfel de tipuri de date publice fără caracter personal extrem de sensibile ar trebui definite de dreptul Uniunii, de exemplu în contextul Spațiului european al datelor medicale sau al altor acte legislative sectoriale. Nici societăților de asigurări, nici oricăror alți furnizori de servicii care au drept de acces la informațiile din aplicațiile de e-sănătate nu trebuie să li se permită să utilizeze datele obținute din aceste aplicații în scopul discriminării la stabilirea prețurilor, deoarece acest lucru ar fi contrar dreptului fundamental de acces la sănătate. Condițiile aferente transferului acestor date către țări terțe ar trebui stabilite prin acte delegate. Condițiile ar trebui să fie proporționale și nediscriminatorii, să nu restrângă concurența și să fie necesare pentru a proteja obiectivele legitime de politică publică identificate, cum ar fi protecția sănătății publice, ordinea publică, siguranța, mediul, moralitatea publică, protecția consumatorilor, viața privată și protecția datelor cu caracter personal. Condițiile trebuie să corespundă riscurilor identificate în ceea ce privește sensibilitatea acestor date, inclusiv în ceea ce privește riscul de reidentificare a persoanelor. Aceste condiții ar putea include termeni aplicabili transferului sau acorduri tehnice, cum ar fi cerința de a utiliza un mediu de prelucrare securizat, limitări în ceea ce privește reutilizarea datelor în țări terțe sau categorii de persoane care au dreptul să transfere astfel de date către țări terțe sau care pot avea acces la datele din țara terță respectivă. În cazuri excepționale, acestea ar putea include, de asemenea, restricții privind transferul de date către țări terțe pentru a proteja interesul public.

  Amendamentul  27

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 20

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (20) Organismele din sectorul public ar trebui să poată percepe taxe pentru reutilizarea datelor, dar ar trebui, de asemenea, să poată decide să pună la dispoziție datele la costuri mai mici sau fără costuri, de exemplu pentru anumite categorii de reutilizări, cum ar fi reutilizarea necomercială, sau reutilizarea de către întreprinderile mici și mijlocii, astfel încât să încurajeze o astfel de reutilizare pentru a stimula cercetarea și inovarea și pentru a sprijini întreprinderile care reprezintă o sursă importantă de inovare și care, de regulă, întâmpină dificultăți în colectarea datelor relevante, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat. Aceste taxe ar trebui să fie rezonabile, transparente, publicate online și nediscriminatorii.

  (20) Organismele din sectorul public ar trebui să poată percepe taxe pentru reutilizarea datelor pentru a acoperi costurile asigurării acestei reutilizări, dar ar trebui, de asemenea, să poată decide să pună la dispoziție datele la costuri mai mici sau fără costuri, de exemplu pentru anumite categorii de reutilizări, cum ar fi reutilizarea necomercială, sau reutilizarea de către IMM-uri și start-up-uri, societatea civilă și instituțiile de învățământ, astfel încât să încurajeze o astfel de reutilizare pentru a stimula cercetarea și inovarea și pentru a sprijini întreprinderile care reprezintă o sursă importantă de inovare și care, de regulă, întâmpină dificultăți în colectarea datelor relevante, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat. Aceste taxe ar trebui să fie proporționale cu costurile suportate, transparente, publicate online, nediscriminatorii și nu ar trebui să restrângă concurența. Ar trebui făcută publică o listă a categoriilor de reutilizatori cărora li se aplică o taxă redusă sau nu li se aplică taxe, împreună cu criteriile utilizate pentru stabilirea listei respective.

  Amendamentul  28

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 21

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (21) Pentru a stimula reutilizarea acestor categorii de date, statele membre ar trebui să instituie un punct unic de informare cu rol de interfață principală pentru reutilizatorii care doresc să reutilizeze astfel de date deținute de organismele din sectorul public. Acesta ar trebui să aibă un mandat transsectorial și ar trebui să completeze, dacă este necesar, acordurile la nivel sectorial. În plus, statele membre ar trebui să desemneze, să instituie sau să faciliteze instituirea unor organisme competente care să sprijine activitățile organismelor din sectorul public ce permit reutilizarea anumitor categorii de date protejate. Sarcinile acestora ar putea include acordarea accesului la date, în cazul în care acest lucru este prevăzut de legislația sectorială a Uniunii sau a statelor membre. Aceste organisme competente ar trebui să ofere sprijin organismelor din sectorul public prin utilizarea de tehnici de ultimă generație, inclusiv a unor medii securizate de prelucrare a datelor, care să permită analiza datelor într-un mod care să protejeze confidențialitatea informațiilor. O astfel de structură de sprijin i-ar putea sprijini pe deținătorii de date în ceea ce privește gestionarea consimțământului, inclusiv a consimțământului pentru anumite domenii de cercetare științifică, în conformitate cu standardele etice recunoscute pentru cercetarea științifică. Prelucrarea datelor ar trebui efectuată sub responsabilitatea organismului din sectorul public responsabil de registrul care conține datele, care rămâne operatorul de date în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 în ceea ce privește datele cu caracter personal. Statele membre pot institui unul sau mai multe organisme competente, care ar putea acționa în sectoare diferite.

  (21) Pentru a stimula și pentru a promova reutilizarea anumitor categorii de date, statele membre ar trebui să instituie un punct unic de informare cu rol de interfață principală pentru reutilizatorii care doresc să reutilizeze astfel de date deținute de organismele din sectorul public. Acesta ar trebui să aibă un mandat transsectorial și ar trebui să completeze, dacă este necesar, acordurile la nivel sectorial. În plus, statele membre ar trebui să desemneze, să instituie sau să faciliteze instituirea unor organisme competente care să sprijine activitățile organismelor din sectorul public ce permit reutilizarea anumitor categorii de date protejate. Sarcinile acestora ar putea include acordarea accesului la date, în cazul în care acest lucru este prevăzut de legislația sectorială a Uniunii sau a statelor membre, și dezvoltarea unei abordări și a unor procese armonizate, unde este cazul, pentru ca organismele din sectorul public să pună la dispoziție date științifice în scopul cercetării. Aceste organisme competente ar trebui să ofere sprijin organismelor din sectorul public prin utilizarea de tehnici de ultimă generație, inclusiv a unor medii securizate de prelucrare a datelor, care să permită analiza datelor într-un mod care să protejeze confidențialitatea informațiilor. O astfel de structură de sprijin i-ar putea sprijini pe deținătorii de date sau persoanele vizate în ceea ce privește gestionarea consimțământului și a permisiunii, inclusiv a consimțământului pentru anumite domenii de cercetare științifică, în conformitate cu standardele etice recunoscute pentru cercetarea științifică. Fără a aduce atingere competențelor de supraveghere ale autorităților pentru protecția datelor, prelucrarea datelor ar trebui efectuată sub responsabilitatea organismului din sectorul public responsabil de registrul care conține datele, care rămâne operatorul de date în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 în ceea ce privește datele cu caracter personal. Statele membre pot institui unul sau mai multe organisme competente, care ar putea acționa în sectoare diferite, respectând totodată pe deplin competențele autorităților de supraveghere în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679.

  Amendamentul  29

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 22

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (22) Se preconizează că furnizorii de servicii de partajare de date (intermediarii de date) vor juca un rol-cheie în economia bazată pe date, ca instrument de facilitare a agregării și a schimbului unor volume substanțiale de date relevante. Intermediarii de date care oferă servicii ce conectează diferiții actori au potențialul de a contribui la punerea în comun eficientă a datelor, precum și la facilitarea partajării bilaterale de date. Intermediarii de date specializați care sunt independenți atât de deținătorii de date, cât și de utilizatorii de date pot avea un rol de facilitare în apariția unor noi ecosisteme bazate pe date independente de orice jucător cu o putere semnificativă pe piață. Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai furnizorilor de servicii de partajare de date care au ca obiectiv principal înființarea unei întreprinderi, stabilirea unei relații juridice și, eventual, de natură tehnică între deținătorii de date, inclusiv persoanele vizate, pe de o parte, și potențialii utilizatori, pe de altă parte, și ar trebui să asiste ambele părți la o tranzacție de active de date între cele două. Acesta ar trebui să acopere numai serviciile care vizează intermedierea între un număr nedefinit de deținători de date și utilizatorii de date, excluzând serviciile de partajare de date care sunt destinate să fie utilizate de un grup închis de deținători și utilizatori de date. Ar trebui excluși furnizorii de servicii de tip cloud computing, precum și furnizorii de servicii care obțin date de la deținătorii de date, agregă, îmbogățesc sau transformă datele și acordă licențe utilizatorilor de date pentru utilizarea datelor rezultate, fără a stabili o relație directă între deținătorii de date și utilizatorii de date, de exemplu brokeri publicitari sau de date, firme de consultanță în materie de date, furnizori de produse de date care rezultă din valoarea adăugată conferită datelor de către furnizorul de servicii. În același timp, furnizorilor de servicii de partajare de date ar trebui să li se permită să efectueze adaptări ale datelor care fac obiectul schimburilor, în măsura în care acest lucru îmbunătățește gradul de utilizare a datelor de către utilizatorul de date, dacă utilizatorul dorește acest lucru, de exemplu să le transforme în formate specifice. În plus, serviciile care se axează pe intermedierea de conținuturi, în special conținuturi protejate prin drepturi de autor, nu ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament. Platformele de schimb de date care sunt utilizate exclusiv de un singur deținător de date pentru a permite utilizarea datelor pe care le deține, precum și platformele dezvoltate în contextul obiectelor și dispozitivelor conectate la internetul obiectelor care au ca obiectiv principal asigurarea funcționalităților obiectului sau dispozitivului conectat și care permit servicii cu valoare adăugată nu ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament. „Furnizorii de sisteme centralizate de raportare” în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 53 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului42, precum și „prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi” în sensul articolului 4 punctul 19 din Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului43 nu ar trebui considerați furnizori de servicii de partajare de date în sensul prezentului regulament. Entitățile care își limitează activitățile la facilitarea utilizării datelor puse la dispoziție pe baza altruismului în materie de date și care funcționează fără scop lucrativ nu ar trebui să intre sub incidența capitolului III din prezentul regulament, deoarece această activitate servește obiectivelor de interes general prin creșterea volumului de date disponibile în astfel de scopuri.

  (22) Se preconizează că serviciile de intermediere de date vor juca un rol-cheie în economia bazată pe date, ca instrument de facilitare a agregării și a schimbului unor volume substanțiale de date relevante. Furnizorii de servicii de intermediere de date, printre care se pot număra și organisme din sectorul public, care oferă servicii ce conectează diferiții actori au potențialul de a contribui la punerea în comun eficientă a datelor, precum și la facilitarea partajării bilaterale de date. Serviciile specializate de intermediere de date care sunt independente atât de deținătorii de date, cât și de utilizatorii de date pot avea un rol de facilitare în apariția unor noi ecosisteme bazate pe date independente de orice jucător cu o putere semnificativă pe piață, permițând în același timp accesul nediscriminatoriu al actorilor de toate dimensiunile, în special al IMM-urilor și start-up-urilor cu mijloace financiare, juridice sau administrative limitate, la economia bazată pe date. Prezentul regulament ar trebui să se aplice serviciilor de intermediere a datelor cu obiectivul de a stabili relații prin mijloace juridice, tehnice sau de altă natură între un număr nedeterminat de deținători de date sau persoane vizate și utilizatori de date pentru a permite sau facilita transmiterea, schimbul sau punerea în comun de date ca date deschise sau sub licențe comerciale pentru date fără caracter personal, contra unei taxe sau gratuit.

  __________________

  __________________

  42 Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE, JO L 173/349.

   

  43 Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE.

   

   

  Amendamentul  30

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 22 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (22a) Dacă întreprinderile și alți actori oferă mai multe servicii legate de date, inclusiv servicii de stocare în cloud, de analiză sau alte servicii de date cu valoare adăugată, numai activitățile care privesc în mod direct furnizarea de servicii de intermediere a datelor sunt reglementate de prezentul regulament. Serviciile de intermediere a datelor care sunt utilizate exclusiv de un singur deținător de date pentru a permite utilizarea datelor pe care le deține sau în scopul schimbului de date de către mai multe entități juridice dintr-un grup închis, inclusiv colaborări sau relații ca furnizor sau client definite prin contract, în special cele care au ca obiectiv principal asigurarea funcționalităților obiectelor și dispozitivelor conectate la internetul obiectelor, sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Serviciile de date cu valoare adăugată, care agregă, transformă sau combină datele cu alte date sau le analizează în scopul adăugării unei valori substanțiale și oferă datele rezultate utilizatorilor de date, precum și serviciile auxiliare tehnice, juridice, financiare sau de sprijin administrativ sunt, de asemenea, excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. În același timp, furnizorilor de servicii de intermediere de date ar trebui să li se permită să efectueze adaptări ale datelor care fac obiectul schimburilor pentru a îmbunătăți gradul de utilizare a datelor de către utilizatorul de date, dacă acesta dorește acest lucru, sau pentru a crește interoperabilitatea, de exemplu să le transforme în formate speciale. În plus, serviciile care se axează pe intermedierea de conținuturi protejate prin drepturi de autor ies din sfera de aplicare a prezentului regulament. „Furnizorii de sisteme centralizate de raportare” așa cum sunt definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 53 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a, precum și „prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi” așa cum sunt definiți la articolul 4 punctul 19 din Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului1b nu ar trebui considerați furnizori de servicii de intermediere de date în sensul prezentului regulament. Entitățile care își limitează activitățile la facilitarea utilizării datelor puse la dispoziție pe baza altruismului în materie de date și care funcționează fără scop lucrativ nu ar trebui să intre sub incidența capitolului III din prezentul regulament, deoarece această activitate servește obiectivelor de interes general prin creșterea volumului de date disponibile în astfel de scopuri.

   

  __________________

   

  1a Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

   

  1b Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

  Amendamentul  31

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 23

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (23) O categorie specifică de intermediari de date include furnizorii de servicii de partajare de date care își oferă serviciile persoanelor vizate în sensul Regulamentului (UE) 2016/679. Acești furnizori se concentrează exclusiv asupra datelor cu caracter personal și urmăresc să consolideze controlul individual al agenției și al persoanelor fizice asupra datelor care le aparțin. Aceștia ar ajuta persoanele fizice să își exercite drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, în special în ceea ce privește gestionarea consimțământului lor pentru prelucrarea datelor, dreptul de acces la propriile date, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, dreptul de ștergere sau dreptul „de a fi uitat”, dreptul de a restricționa prelucrarea și dreptul la portabilitatea datelor, care permite persoanelor vizate să își transfere datele cu caracter personal de la un operator la altul. În acest context, este important ca modelul lor de lucru să garanteze că nu există stimulente divergente care să încurajeze persoanele fizice să pună la dispoziție mai multe date pentru prelucrare decât cele care sunt în interesul propriu al persoanelor fizice. Ar putea fi inclusă consilierea persoanelor fizice cu privire la utilizările datelor lor pe care le-ar putea permite și efectuarea de controale aferente obligației de diligență cu privire la utilizatorii datelor înainte de a le permite să contacteze persoanele vizate, pentru a evita practicile frauduloase. În anumite situații, ar putea fi de dorit să se reunească datele efective într-un spațiu de stocare a datelor cu caracter personal sau un „spațiu al datelor cu caracter personal”, astfel încât prelucrarea să poată avea loc în spațiul respectiv fără ca datele cu caracter personal să fie transmise unor părți terțe, pentru a maximiza protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

  (23) O categorie specifică de furnizori de servicii de intermediere de date include furnizorii de servicii de intermediere de date care își oferă serviciile persoanelor vizate în sensul Regulamentului (UE) 2016/679. Acești furnizori urmăresc să consolideze controlul individual al agenției și, în special, al persoanelor fizice asupra datelor care le privesc. Aceștia ar ajuta persoanele fizice să își exercite drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, în special în ceea ce privește acordarea și retragerea consimțământului lor pentru prelucrarea datelor, dreptul de acces la propriile date, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, dreptul de ștergere sau dreptul „de a fi uitat”, dreptul de a restricționa prelucrarea și dreptul la portabilitatea datelor, care permite persoanelor vizate să își transfere datele cu caracter personal de la un operator la altul. În acest context, este important ca modelul lor de lucru să garanteze că nu există stimulente divergente care să încurajeze persoanele fizice să pună la dispoziție mai multe date pentru prelucrare decât cele care sunt în interesul propriu al persoanelor fizice. Ar putea fi inclusă consilierea persoanelor fizice cu privire la utilizările datelor lor pe care le-ar putea permite și efectuarea de controale aferente obligației de diligență cu privire la utilizatorii datelor înainte de a le permite să contacteze persoanele vizate, pentru a evita practicile frauduloase. În anumite situații, ar putea fi de dorit să se reunească datele efective într-un spațiu de stocare a datelor cu caracter personal sau un „spațiu al datelor cu caracter personal”, astfel încât prelucrarea să poată avea loc în spațiul respectiv fără ca datele cu caracter personal să fie transmise unor părți terțe, pentru a maximiza protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

  Amendamentul  32

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 24

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (24) Cooperativele de date urmăresc să consolideze poziția persoanelor fizice în ceea ce privește luarea de decizii în cunoștință de cauză înainte de a-și da consimțământul pentru utilizarea datelor, influențând termenii și condițiile organizațiilor utilizatorilor de date aferente utilizării datelor sau soluționând eventualele litigii dintre membrii unui grup cu privire la modul în care pot fi utilizate datele atunci când acestea se referă la mai multe persoane vizate din cadrul grupului respectiv. În acest context, este important să se recunoască faptul că drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 pot fi exercitate numai de fiecare persoană în parte și nu pot fi conferite sau delegate unei cooperative de date. Cooperativele de date ar putea oferi, de asemenea, un mijloc util întreprinderilor unipersonale, microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii care, în ceea ce privește cunoștințele legate de partajarea de date, sunt adesea comparabile cu persoanele fizice.

  (24) Cooperativele de date urmăresc să atingă o serie de obiective, în special să consolideze poziția persoanelor fizice în ceea ce privește luarea de decizii în cunoștință de cauză înainte de a-și da consimțământul pentru utilizarea datelor, influențând termenii și condițiile organizațiilor utilizatorilor de date aferente utilizării datelor într-un mod care oferă variante mai bune membrilor individuali ai grupului sau găsind eventual soluții la pozițiile divergente ale membrilor individuali ai unui grup cu privire la modul în care pot fi utilizate datele atunci când acestea se referă la mai multe persoane vizate din cadrul grupului respectiv. În acest context, este important să se recunoască faptul că drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 pot fi exercitate numai de fiecare persoană în parte și nu pot fi conferite sau delegate unei cooperative de date. Cooperativele de date ar putea oferi, de asemenea, un mijloc util întreprinderilor unipersonale și IMM-urilor în ceea ce privește cunoștințele legate de partajarea de date, sunt adesea comparabile cu persoanele fizice.

  Amendamentul  33

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 25

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (25) Pentru a spori încrederea în astfel de servicii de partajare de date, în special în ceea ce privește utilizarea datelor și respectarea condițiilor impuse de deținătorii de date, este necesar să se creeze un cadru de reglementare la nivelul Uniunii care să stabilească cerințe extrem de armonizate legate de furnizarea fiabilă a unor astfel de servicii de partajare de date. Acest lucru va contribui la asigurarea unui control mai bun al accesului la datele proprii și al utilizării acestora din partea deținătorilor și a utilizatorilor de date, în conformitate cu dreptul Uniunii. Atât în situațiile în care partajarea de date are loc în contextul relațiilor dintre întreprinderi, cât și în contextul relațiilor dintre întreprinderi și consumatori, furnizorii de servicii de partajare de date ar trebui să ofere o modalitate nouă, „europeană”, de guvernanță a datelor, prin asigurarea unei separări în economia bazată pe date între furnizarea, intermedierea și utilizarea datelor. Furnizorii de servicii de partajare de date pot pune la dispoziție, de asemenea, o infrastructură tehnică specifică pentru interconectarea deținătorilor de date și a utilizatorilor de date.

  (25) Pentru a spori încrederea în astfel de servicii de intermediere de date, în special în ceea ce privește utilizarea datelor și respectarea condițiilor impuse de deținătorii de date sau persoanele vizate, este necesar să se creeze un cadru de reglementare la nivelul Uniunii care să stabilească cerințe extrem de armonizate legate de furnizarea fiabilă a unor astfel de servicii de intermediere de date. Acest lucru va contribui la asigurarea unui control mai bun al accesului la datele proprii și al utilizării acestora din partea deținătorilor, a persoanelor vizate și a utilizatorilor de date, în conformitate cu dreptul Uniunii. Atât în situațiile în care partajarea de date are loc în contextul relațiilor dintre întreprinderi, cât și în contextul relațiilor dintre întreprinderi și consumatori, furnizorii de servicii de intermediere de date ar trebui să ofere o modalitate nouă, „europeană”, de guvernanță a datelor, prin asigurarea unei separări în economia bazată pe date între furnizarea, intermedierea și utilizarea datelor, care este esențială pentru creșterea acestei încrederi între deținătorii de date, fie ei persoane sau firme. Furnizorii de servicii de intermediere de date pot pune la dispoziție, de asemenea, o infrastructură tehnică specifică pentru interconectarea deținătorilor de date și a utilizatorilor de date. În această privință, este deosebit de important ca această infrastructură să fie concepută astfel încât IMM-urile și start-up-urile să nu se confrunte cu obstacole tehnice sau de altă natură în calea participării lor la economia datelor.

  Amendamentul  34

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 25 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (25a) Furnizorii de servicii de intermediere de date care îndeplinesc cerințele prezentului regulament ar trebui să poată utiliza titlul „furnizori de servicii de intermediere de date recunoscuți în Uniune”. Pentru a ajuta persoanele vizate și entitățile juridice să identifice cu ușurință furnizorii de servicii de intermediere a datelor recunoscuți în Uniune și, prin urmare, să își sporească încrederea în aceștia, ar trebui creat un logo comun care să poată fi recunoscut în întreaga Uniune. Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a logo-ului respectiv, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a stabili designul acestuia.

  Amendamentul  35

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 26

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (26) Un element-cheie pentru asigurarea încrederii și a unui control sporit pentru deținătorii și utilizatorii de date în cadrul serviciilor de partajare de date este neutralitatea furnizorilor de servicii de partajare de date în ceea ce privește datele care fac obiectul schimburilor între deținătorii de date și utilizatorii de date. Prin urmare, furnizorii de servicii de partajare de date trebuie să acționeze numai ca intermediari în cadrul tranzacțiilor și să nu utilizeze datele care fac obiectul schimburilor în niciun alt scop. Acest lucru va necesita, de asemenea, o separare structurală între serviciul de partajare de date și orice alte servicii furnizate, astfel încât să se evite problemele de conflict de interese. Aceasta înseamnă că serviciul de partajare de date ar trebui să fie furnizat prin intermediul unei entități juridice care să fie distinctă de celelalte activități ale furnizorului respectiv de servicii de partajare de date. Furnizorii de servicii de partajare de date care intermediază schimbul de date între persoane fizice în calitate de deținători de date și persoane juridice ar trebui, în plus, să aibă o responsabilitate fiduciară față de persoanele fizice, pentru a se asigura că acestea acționează în interesul deținătorilor de date.

  (26) Este important să se faciliteze un mediu competitiv pentru partajarea de date. Un element-cheie pentru asigurarea încrederii și a unui control sporit pentru deținătorii de date, persoanele vizate și utilizatorii de date în cadrul serviciilor de intermediere de date este neutralitatea furnizorilor de servicii de intermediere de date în ceea ce privește datele care fac obiectul schimburilor între deținătorii de date și utilizatorii de date sau persoanele private. Prin urmare, furnizorii de servicii de intermediere de date trebuie să acționeze numai ca intermediari în cadrul tranzacțiilor și să nu utilizeze datele care fac obiectul schimburilor în niciun alt scop. Stabilirea prețurilor și termenele serviciilor de intermediere a datelor nu ar trebui să depindă de faptul că un potențial deținător sau utilizator de date utilizează alte servicii, inclusiv stocarea, analiza, inteligența artificială sau alte aplicații bazate pe date, furnizate de același furnizor sau de o entitate conexă, sau de măsura în care o face. Acest lucru va necesita, de asemenea, o separare structurală între serviciul de intermediere de date și orice alte servicii furnizate, astfel încât să se evite problemele de conflict de interese. Aceasta înseamnă că serviciul de intermediere de date ar trebui să fie furnizat prin intermediul unei entități juridice care să fie distinctă de celelalte activități ale furnizorului respectiv de servicii de intermediere de date. Furnizorii de servicii de intermediere a datelor ar trebui, cu toate acestea, să fie în măsură să pună la dispoziția deținătorilor de date, a persoanelor vizate sau a utilizatorilor de date propriile instrumente sau pe cele ale unor părți terțe în scopul facilitării schimbului de date, de exemplu instrumente pentru analiza, conversia sau agregarea datelor numai la cererea explicită sau cu aprobarea persoanei vizate sau a deținătorului datelor. Instrumentele părților terțe oferite în acest context nu utilizează datele în alte scopuri decât cele legate de serviciile de intermediere de date. Furnizorii de servicii de partajare de date care intermediază schimbul de date între persoane fizice în calitate de persoane vizate și persoane juridice în calitate de utilizatori de date ar trebui, în plus, să aibă o responsabilitate fiduciară față de persoanele fizice, pentru a se asigura că acestea acționează în interesul persoanelor vizate.

  Amendamentul  36

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 26 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (26a) Furnizorii de servicii de intermediere de date ar trebui să ia măsuri rezonabile de asigurare a interoperabilității cu alte servicii de intermediere a datelor pentru a asigura buna funcționare a pieței. Printre măsurile rezonabile s-ar putea număra folosirea de standarde utilizate curent. Comitetul european pentru inovare în domeniul datelor ar trebui să faciliteze elaborarea de standarde suplimentare când este necesar.

  Amendamentul  37

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 27

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (27) Pentru a se asigura respectarea de către furnizorii de servicii de partajare de date a condițiilor prevăzute în prezentul regulament, acești furnizori ar trebui să aibă un sediu în Uniune. Alternativ, în cazul în care un furnizor de servicii de partajare de date care nu este stabilit în Uniune oferă servicii în cadrul Uniunii, acesta ar trebui să desemneze un reprezentant. Desemnarea unui reprezentant este necesară, având în vedere că acești furnizori de servicii de partajare de date manipulează date cu caracter personal, precum și date comerciale confidențiale, care necesită o monitorizare atentă a respectării de către acești furnizori de servicii a condițiilor prevăzute în prezentul regulament. Pentru a stabili dacă un astfel de furnizor de servicii de partajare de date oferă servicii în cadrul Uniunii, ar trebui să se stabilească dacă este evident că acesta intenționează să ofere servicii persoanelor din unul sau mai multe state membre. Simpla accesibilitate în Uniune a site-ului web sau a unei adrese de e-mail și a altor date de contact ale furnizorului de servicii de partajare de date sau utilizarea unei limbi utilizate în general în țara terță în care este stabilit furnizorul de servicii de partajare de date ar trebui considerată insuficientă pentru a se stabili o astfel de intenție. Cu toate acestea, factori precum utilizarea unei limbi sau a unei monede utilizate în general în unul sau mai multe state membre cu posibilitatea de a comanda servicii în respectiva limbă sau menționarea unor utilizatori din Uniune pot conduce la concluzia că furnizorul de servicii de partajare de date intenționează să ofere servicii în Uniune. Reprezentantul ar trebui să acționeze în numele furnizorului de servicii de partajare de date, iar autoritățile competente ar trebui să poată contacta reprezentantul. Reprezentantul ar trebui să fie desemnat explicit printr-un mandat scris al furnizorului de servicii de partajare de date să acționeze în numele acestuia în privința obligațiilor care îi revin acestuia în temeiul prezentului regulament.

  (27) Pentru a se asigura respectarea de către serviciile de intermediere de date a condițiilor prevăzute în prezentul regulament, furnizori acestor servicii ar trebui să aibă un sediu în Uniune. În cazul în care un furnizor de servicii de intermediere de date care nu este stabilit în Uniune oferă servicii în cadrul Uniunii, acesta ar trebui să desemneze un reprezentant legal. Desemnarea unui reprezentant legal este necesară în asemenea cazuri, având în vedere că acești furnizori de servicii de intermediere de date manipulează date cu caracter personal, precum și date comerciale confidențiale, care necesită o monitorizare atentă a respectării de către furnizorii de servicii de intermediere de date a condițiilor prevăzute în prezentul regulament. Pentru a stabili dacă un astfel de furnizor de servicii de intermediere de date oferă servicii în cadrul Uniunii, ar trebui să se stabilească dacă este evident că acesta intenționează să ofere servicii persoanelor din unul sau mai multe state membre. Simpla accesibilitate în Uniune a site-ului web sau a unei adrese de e-mail și a altor date de contact ale furnizorului de servicii de intermediere de date sau utilizarea unei limbi utilizate în general în țara terță în care este stabilit furnizorul de servicii de intermediere de date ar trebui considerată insuficientă pentru a se stabili o astfel de intenție. Cu toate acestea, factori precum utilizarea unei limbi sau a unei monede utilizate în general în unul sau mai multe state membre cu posibilitatea de a comanda servicii în respectiva limbă sau menționarea unor utilizatori din Uniune pot conduce la concluzia că furnizorul de servicii de intermediere de date intenționează să ofere servicii în Uniune. Reprezentantul legal desemnat ar trebui să acționeze în numele furnizorului de servicii de intermediere de date, iar autoritățile competente ar trebui să poată contacta reprezentantul legal, inclusiv în cazul unei încălcări, pentru a iniția o procedură de asigurare a respectării legislației împotriva unui furnizor de servicii de intermediere a datelor care nu este stabilit în Uniune și care nu se conformează prevederilor. Reprezentantul legal ar trebui să fie desemnat explicit printr-un mandat scris al furnizorului de servicii de intermediere de date să acționeze în numele acestuia în privința obligațiilor care îi revin acestuia în temeiul prezentului regulament. Desemnarea unui astfel de reprezentant legal nu afectează responsabilitatea sau răspunderea furnizorului de servicii de intermediere a datelor în temeiul prezentului regulament. Reprezentantul legal ar trebui să îndeplinească sarcinile în conformitate cu mandatul primit de la furnizorul de servicii de intermediere de date, inclusiv cooperând cu autoritățile competente și demonstrându-le pe larg, la cerere, acțiunile întreprinse și măsurile luate de furnizor pentru a asigura respectarea prezentului regulament. Dacă un furnizor de servicii de intermediere de date care nu este stabilit în Uniune nu desemnează un reprezentant legal sau reprezentantul său legal nu respectă obligațiile prevăzute în prezentul regulament, autoritatea competentă ar trebui să aibă competența de a impune încetarea imediată a furnizării serviciului de intermediere de date. În cazul prelucrării de date cu caracter personal, furnizorii de servicii de intermediere a datelor care nu sunt stabiliți în Uniune ar trebui să facă obiectul Regulamentului (UE) 2016/679.

  Amendamentul  38

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 28

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (28) Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere obligației furnizorilor de servicii de partajare de date de a respecta Regulamentul (UE) 2016/679 și nici responsabilității autorităților de supraveghere de a asigura conformitatea cu regulamentul respectiv. În cazul în care furnizorii de servicii de partajare de date sunt operatori sau persoane împuternicite de operatori în sensul Regulamentului (UE) 2016/679, aceștia au obligația de a respecta normele prevăzute de regulamentul respectiv. De asemenea, prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării legislației în materie de concurență.

  (28) Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere obligației furnizorilor de servicii de intermediere de date de a respecta Regulamentul (UE) 2016/679 și nici responsabilității autorităților de supraveghere de a asigura conformitatea cu regulamentul respectiv. Dacă furnizorii de servicii de intermediere de date prelucrează date cu caracter personal, prezentul regulament nu ar trebui să afecteze protecția datelor cu caracter personal. Dacă furnizorii de servicii de intermediere de date sunt operatori sau persoane împuternicite de operatori în sensul Regulamentului (UE) 2016/679, aceștia au obligația de a respecta normele prevăzute de regulamentul respectiv. De asemenea, prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării legislației în materie de concurență.

  Amendamentul  39

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 28 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (28a) Furnizorii de servicii de intermediere de date ar trebui să dispună de proceduri și măsuri pentru a sancționa practicile frauduloase sau abuzive în ceea ce privește accesul la date al părților care solicită acces prin intermediul serviciilor lor, inclusiv măsuri precum excluderea utilizatorilor de date care încalcă condițiile serviciului sau legislația existentă.

  Amendamentul  40

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 29

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (29) Furnizorii de servicii de partajare de date ar trebui, de asemenea, să ia măsuri pentru a asigura respectarea legislației în materie de concurență. Partajarea de date poate genera diferite tipuri de creșteri ale eficienței, dar poate conduce, de asemenea, la restrângerea concurenței, în special în cazul în care include partajarea de informații sensibile din punct de vedere al concurenței. Acest lucru este valabil în special în situațiile în care partajarea de date permite întreprinderilor să afle strategiile de piață ale concurenților lor existenți sau potențiali. Informațiile sensibile din punct de vedere al concurenței includ, de regulă, informații privind prețurile, costurile de producție, cantitățile, cifrele de afaceri, vânzările sau capacitățile viitoare.

  (29) Furnizorii de servicii de intermediere de date ar trebui, de asemenea, să ia măsuri efective pentru a asigura respectarea legislației în materie de concurență. Acest lucru este valabil în special în situațiile în care partajarea de date permite întreprinderilor să afle strategiile de piață ale concurenților lor existenți sau potențiali. Informațiile sensibile din punctul de vedere al concurenței includ, de regulă, informații privind prețurile, costurile de producție, cantitățile, cifrele de afaceri, vânzările sau capacitățile viitoare.

  Amendamentul  41

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 29 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (29a) Statele membre ar trebui să stabilească regimul sancțiunilor aplicabile în cazul nerespectării prezentului regulament și să asigure punerea lor în aplicare. Respectivele sancțiuni ar trebui să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare. Ar trebui evitate discrepanțele mari dintre normele privind sancțiunile între statele membre, pentru a nu denatura concurența pe piața unică digitală. Pentru a facilita o aplicare mai coerentă a sancțiunilor, prezentul regulament ar trebui să includă criterii neexhaustive și orientative pentru aplicarea sancțiunilor.

  Amendamentul  42

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 31

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (31) Pentru a sprijini furnizarea transfrontalieră eficace de servicii, ar trebui să i se solicite furnizorului de partajare de date să trimită o notificare numai autorității competente desemnate din statul membru în care se află sediul său principal sau în care se află reprezentantul său legal. O astfel de notificare nu ar trebui să implice mai mult decât o simplă declarație privind intenția de a furniza astfel de servicii și ar trebui completată numai cu informațiile prevăzute în prezentul regulament.

  (31) Pentru a sprijini furnizarea transfrontalieră eficace de servicii, ar trebui să i se solicite furnizorului de servicii de intermediere de date să trimită o notificare numai autorității competente desemnate din statul membru în care se află sediul său principal sau în care se află reprezentantul său legal. O astfel de notificare nu ar trebui să implice mai mult decât o simplă declarație privind intenția de a furniza astfel de servicii și ar trebui completată numai prin furnizarea informațiilor prevăzute în prezentul regulament. După transmiterea notificării relevante, furnizorul de servicii de intermediere de date ar trebui să poată începe să își desfășoare activitatea în alte state membre, fără alte obligații de notificare.

  Amendamentul  43

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 32

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (32) Sediul principal al unui furnizor de servicii de partajare de date în Uniune ar trebui să fie statul membru în care se află administrația centrală a acestuia în Uniune. Sediul principal al unui furnizor de servicii de partajare de date în Uniune ar trebui să fie stabilit pe baza unor criterii obiective și ar trebui să implice exercitarea efectivă și reală a activităților de gestionare.

  (32) Sediul principal al unui furnizor de servicii de intermediere de date în Uniune ar trebui să fie statul membru în care se află administrația centrală a acestuia în Uniune. Sediul principal al unui furnizor de servicii de intermediere de date în Uniune ar trebui să fie stabilit conform unor criterii obiective și ar trebui să implice exercitarea efectivă și reală a activităților de gestionare.

  Amendamentul  44

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 33

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (33) Autoritățile competente desemnate să monitorizeze conformitatea serviciilor de partajare de date cu cerințele prezentului regulament ar trebui alese pe baza capacității și a expertizei lor în ceea ce privește partajarea de date orizontală sau sectorială și ar trebui să fie independente, precum și transparente și imparțiale în îndeplinirea sarcinilor lor. Statele membre ar trebui să notifice Comisiei identitatea autorităților competente desemnate.

  (33) Autoritățile competente desemnate să monitorizeze conformitatea furnizorilor serviciilor de intermediere de date cu cerințele prezentului regulament ar trebui alese pe baza capacității și a expertizei lor în ceea ce privește partajarea de date orizontală sau sectorială și ar trebui să fie independente, precum și transparente și imparțiale în îndeplinirea sarcinilor lor. Statele membre ar trebui să notifice Comisiei identitatea autorităților competente desemnate.

  Amendamentul  45

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 35

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (35) Există un potențial ridicat în ceea ce privește utilizarea datelor puse la dispoziție în mod voluntar de către persoanele vizate pe baza consimțământului acestora sau, în cazul în care este vorba de date fără caracter personal, puse la dispoziție de către persoane juridice, în scopuri de interes general. Astfel de scopuri ar include asistența medicală, combaterea schimbărilor climatice, îmbunătățirea mobilității, facilitarea elaborării de statistici oficiale sau îmbunătățirea furnizării de servicii publice. Sprijinul acordat cercetării științifice, inclusiv, de exemplu, dezvoltarea tehnologică și demonstrația, cercetarea fundamentală, cercetarea aplicată și cercetarea finanțată din fonduri private, ar trebui să fie luat în considerare și, de asemenea, și scopurile de interes general. Prezentul regulament urmărește să contribuie la crearea unor rezerve de date puse la dispoziție pe baza altruismului în materie de date, care să aibă o dimensiune suficientă pentru a permite analiza datelor și învățarea automată, inclusiv la nivel transfrontalier în Uniune.

  (35) Există un potențial ridicat în ceea ce privește utilizarea datelor puse la dispoziție în mod voluntar de către persoanele vizate pe baza consimțământului acestora acordat în cunoștință de cauză sau, în cazul în care este vorba de date fără caracter personal, puse la dispoziție de către persoane juridice, în scopuri de interes general, în special în interesul cercetării științifice, pentru asistența medicală, combaterea schimbărilor climatice, îmbunătățirea mobilității, facilitarea elaborării de statistici oficiale sau îmbunătățirea furnizării de servicii publice. Astfel de scopuri pot fi stabilite, de asemenea, de legislația internă. Prezentul regulament urmărește să contribuie la crearea unor rezerve de date puse la dispoziție pe baza altruismului în materie de date, care să aibă o dimensiune suficientă pentru a permite analiza datelor și învățarea automată, inclusiv la nivel transfrontalier în Uniune.

  Amendamentul  46

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 36

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (36) Entitățile juridice care urmăresc să sprijine scopurile de interes general prin punerea la dispoziție a unor date relevante bazate pe altruismul în materie de date la scară largă și care îndeplinesc anumite cerințe ar trebui să se poată înregistra ca „organizații de promovare a altruismului în materie de date recunoscute în Uniune”. Acest lucru ar putea conduce la crearea unor depozite de date. Întrucât înregistrarea într-un stat membru ar fi valabilă pe întreg teritoriul Uniunii, acest lucru ar trebui să faciliteze utilizarea transfrontalieră a datelor în cadrul Uniunii și apariția unor rezerve de date care să acopere mai multe state membre. În acest sens, persoanele vizate ar fi de acord cu anumite scopuri ale prelucrării datelor, dar ar putea, de asemenea, să își dea consimțământul pentru prelucrarea datelor în anumite domenii de cercetare sau în anumite părți ale proiectelor de cercetare, deoarece, deseori, nu este posibil să se identifice pe deplin scopul prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de cercetare științifică la momentul colectării datelor. Persoanele juridice și-ar putea acorda permisiunea cu privire la prelucrarea datele lor fără caracter personal pentru o serie de scopuri care nu sunt definite la momentul acordării permisiunii. Respectarea voluntară de către astfel de entități înregistrate a unui set de cerințe ar trebui să confere încredere că datele puse la dispoziție în scopuri altruiste servesc unui scop de interes general. O astfel de încredere ar trebui să rezulte în special din faptul că locul de stabilire este în Uniune, precum și din cerința ca entitățile înregistrate să nu aibă scop lucrativ, din cerințele de transparență și din garanțiile specifice instituite pentru a proteja drepturile și interesele persoanelor vizate și ale societăților. Alte garanții ar trebui să includă posibilitatea prelucrării datelor relevante într-un mediu de prelucrare securizat gestionat de entitatea înregistrată, de mecanisme de supraveghere, precum consiliile sau comisiile de etică, pentru a se asigura că operatorul de date menține standarde înalte de etică științifică, mijloace tehnice eficace de retragere sau modificare a consimțământului în orice moment, pe baza obligațiilor de informare ale persoanelor împuternicite de către operatori în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, precum și mijloace prin care persoanele vizate să rămână informate cu privire la utilizarea datelor pe care le-au pus la dispoziție.

  (36) Entitățile juridice care urmăresc să sprijine scopurile de interes general prin punerea la dispoziție a unor date relevante bazate pe altruismul în materie de date la scară largă și care îndeplinesc anumite cerințe ar trebui să se poată înregistra ca „organizații de promovare a altruismului în materie de date recunoscute în Uniune”. Acest lucru ar putea conduce la crearea unor depozite de date. Întrucât înregistrarea într-un stat membru ar fi valabilă pe întreg teritoriul Uniunii, acest lucru ar trebui să faciliteze utilizarea transfrontalieră a datelor în cadrul Uniunii și apariția unor rezerve de date care să acopere mai multe state membre. În acest sens, persoanele vizate ar fi de acord cu anumite scopuri ale prelucrării datelor. Persoanele juridice și-ar putea acorda permisiunea cu privire la prelucrarea datelor lor fără caracter personal pentru o serie de scopuri care nu sunt definite la momentul acordării permisiunii. Înregistrarea voluntară ca „organizație europeană de promovare a altruismului în materie de date” și respectarea de către astfel de entități înregistrate a unui set de cerințe ar trebui să confere încredere că datele puse la dispoziție în scopuri altruiste servesc unui scop de interes general. O astfel de încredere ar trebui să rezulte în special din faptul că locul de stabilire este în Uniune, precum și din cerința ca entitățile înregistrate să nu aibă scop lucrativ, din cerințele de transparență și din garanțiile specifice instituite pentru a proteja drepturile și interesele persoanelor vizate și ale societăților. Alte garanții ar trebui să includă posibilitatea prelucrării datelor relevante într-un mediu de prelucrare securizat gestionat de entitatea înregistrată, de mecanisme de supraveghere, precum consiliile sau comisiile de etică, inclusiv reprezentanți ai societății civile, pentru a se asigura că operatorul de date menține standarde înalte de etică științifică și de protecție a drepturilor fundamentale, mijloace tehnice eficace și clar comunicate de retragere sau modificare a consimțământului în orice moment, pe baza obligațiilor de informare ale persoanelor împuternicite de către operatori în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, precum și mijloace prin care persoanele vizate să rămână informate cu privire la utilizarea datelor pe care le-au pus la dispoziție.

  Amendamentul  47

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 37

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (37) Prezentul regulament nu aduce atingere înființării, organizării și funcționării entităților care urmăresc să se implice în activități bazate pe altruismul în materie de date în temeiul dreptului național. Acesta se bazează pe cerințele legislației naționale de a funcționa în mod legal într-un stat membru ca organizație fără scop lucrativ. Entitățile care îndeplinesc cerințele prezentului regulament ar trebui să poată utiliza titlul de „organizație de promovare a altruismului în materie de date recunoscută în Uniune”.

  (37) Prezentul regulament nu aduce atingere înființării, organizării și funcționării entităților care urmăresc să se implice în activități bazate pe altruismul în materie de date în temeiul dreptului național. Acesta se bazează pe cerințele legislației naționale de a funcționa în mod legal într-un stat membru ca organizație fără scop lucrativ. Entitățile care îndeplinesc cerințele prevăzute de prezentul regulament ar trebui să poată utiliza titlul de „organizație de promovare a altruismului în materie de date recunoscută în Uniune”. Pentru a ajuta persoanele vizate și entitățile juridice să identifice cu ușurință furnizorii de servicii de intermediere a datelor recunoscuți în Uniune și, prin urmare, să își sporească încrederea în organizațiile de promovare a altruismului în materie de date, ar trebui creat un logo comun care să poată fi recunoscut în întreaga Uniune. Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a logo-ului respectiv, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a stabili designul acestuia. Logoul comun ar trebui să fie însoțit de un cod QR cu un link către registrul Uniunii cu organizațiile de promovare a altruismului în materie de date recunoscute.

  Amendamentul  48

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 37 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (37a) Prezentul regulament nu aduce atingere înființării, organizării și funcționării entităților care se angajează în partajarea de date și de conținut pe baza licențelor deschise, altele decât organismele din sectorul public, contribuind astfel la crearea unor resurse comune, disponibile tuturor. Printre acestea se numără platformele colaborative deschise de partajare a cunoștințelor și registrele științifice și academice cu acces deschis, platformele de dezvoltare de software cu sursă deschisă și platformele cu acces deschis de agregare de conținut. Organizațiile care creează astfel de registre comune de cunoștințe cu acces deschis joacă un rol important în infrastructura online. Prin urmare, niciun aspect din prezentul regulament nu ar trebui interpretat ca limitând capacitatea organizațiilor non-profit de a pune la dispoziția publicului date și conținut în temeiul unor licențe deschise.

  Amendamentul  49

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 38

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (38) Organizațiile de promovare a altruismului în materie de date recunoscute în Uniune ar trebui să poată colecta date relevante direct de la persoane fizice și juridice sau să prelucreze date colectate de alte persoane. De regulă, altruismul în materie de date s-ar baza pe consimțământul persoanelor vizate în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (a) și al articolului 9 alineatul (2) litera (a) și în conformitate cu cerințele privind consimțământul legal în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, scopurile legate de cercetarea științifică pot fi sprijinite prin exprimarea consimțământului pentru anumite domenii de cercetare științifică atunci când sunt respectate standardele etice recunoscute pentru cercetarea științifică sau doar pentru anumite domenii de cercetare sau părți ale proiectelor de cercetare. Articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/679 prevede că prelucrarea ulterioară în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu ar trebui să fie considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din același regulament.

  (38) Organizațiile de promovare a altruismului în materie de date recunoscute în Uniune ar trebui să poată colecta date relevante direct de la persoane fizice și juridice sau să prelucreze date colectate de alte persoane. În cazul în care sunt operatori sau persoane împuternicite de operatori în sensul Regulamentului (UE) 2016/679, au obligația de a respecta regulamentul respectiv. De regulă, altruismul în materie de date s-ar baza pe consimțământul persoanelor vizate în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (a) și al articolului 9 alineatul (2) litera (a) și în conformitate cu cerințele privind consimțământul legal în conformitate cu articolele 7 și 8 din Regulamentul (UE) 2016/679. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, scopurile legate de cercetarea științifică pot fi sprijinite prin exprimarea consimțământului pentru anumite domenii de cercetare științifică atunci când sunt respectate standardele etice recunoscute pentru cercetarea științifică sau doar pentru anumite domenii de cercetare sau părți ale proiectelor de cercetare. Articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/679 prevede că prelucrarea ulterioară în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu ar trebui să fie considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din același regulament.

  Amendamentul  50

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 39

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (39) Pentru a spori securitatea juridică în ceea ce privește acordarea și retragerea consimțământului, în special în contextul cercetării științifice și al utilizării statistice a datelor puse la dispoziție în mod altruist, ar trebui elaborat și utilizat un formular european de consimțământ privind altruismul în materie de date în contextul partajării altruiste de date. Un astfel de formular ar trebui să contribuie la creșterea transparenței pentru persoanele vizate cu privire la faptul că datele lor vor fi accesate și utilizate în conformitate cu consimțământul exprimat și, de asemenea, în deplină conformitate cu normele de protecție a datelor. Acesta ar putea fi utilizat, de asemenea, pentru a simplifica acțiunile bazate pe altruismul în materie de date realizate de întreprinderi și pentru a oferi un mecanism care să le permită acestora să își retragă permisiunea de a utiliza datele. Pentru a ține seama de particularitățile fiecărui sector în parte, inclusiv din perspectiva protecției datelor, ar trebui să existe posibilitatea de a se efectua ajustări sectoriale ale formularului european de consimțământ privind altruismul în materie de date.

  (39) Pentru a promova încrederea și a spori securitatea juridică și ușurința de utilizare în ceea ce privește acordarea și retragerea consimțământului, în special în contextul cercetării științifice și al utilizării statistice a datelor puse la dispoziție în mod altruist, ar trebui elaborat și utilizat un formular european de consimțământ privind altruismul în materie de date în contextul partajării altruiste de date. Un astfel de formular ar trebui să contribuie la creșterea transparenței pentru persoanele vizate cu privire la faptul că datele lor vor fi accesate și utilizate în conformitate cu consimțământul exprimat și, de asemenea, în deplină conformitate cu normele de protecție a datelor. Acesta ar trebui să faciliteze acordarea și retragerea consimțământului și ar trebui utilizat pentru a simplifica acțiunile bazate pe altruismul în materie de date realizate de întreprinderi și pentru a oferi un mecanism care să le permită acestora să își retragă permisiunea de a utiliza datele. Pentru a ține seama de particularitățile fiecărui sector în parte, inclusiv din perspectiva protecției datelor, ar trebui să existe posibilitatea de a se efectua ajustări sectoriale ale formularului european de consimțământ privind altruismul în materie de date.

  Amendamentul  51

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 40

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (40) Pentru a pune în aplicare cu succes cadrul de guvernanță a datelor, ar trebui înființat un Comitet european pentru inovare în domeniul datelor, sub forma unui grup de experți. Comitetul ar trebui să fie format din reprezentanți ai statelor membre, ai Comisiei și reprezentanți ai spațiilor de date relevante și ai sectoarelor specifice (cum ar fi sănătatea, agricultura, transporturile și statistica). Comitetul european pentru protecția datelor ar trebui invitat să numească un reprezentant în cadrul Comitetului european pentru inovare în domeniul datelor.

  (40) Pentru a pune în aplicare cu succes cadrul de guvernanță a datelor, ar trebui înființat un Comitet european pentru inovare în domeniul datelor (în continuare denumit „Comitetul”), sub forma unui grup de experți. Comitetul ar trebui să fie echilibrat din punctul de vedere al genului și să fie format din reprezentanți ai autorităților competente din toate statele membre, ai Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), ai Comisiei, ai reprezentantului UE pentru IMM-uri sau ai unui reprezentant numit de rețeaua reprezentanților pentru IMM-uri și din alți reprezentanți ai autorităților competente din sectoare specifice, cum ar fi sănătatea, energia, industria prelucrătoare, mediul, agricultura, mass-media, sectoarele culturale și creative, transporturile și statistica, asigurând echilibrul geografic. Comitetul european pentru protecția datelor și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, precum și Consiliul consultativ pentru inovare în domeniul datelor ar trebui să fie invitate să numească un reprezentant în cadrul Comitetului.

  Amendamentul  52

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 40 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (40a) Un consiliu consultativ în materie de inovare a datelor (denumit în continuare „Consiliul consultativ”) ar trebui creat sub forma unui subgrup al Comitetului format din reprezentanți relevanți din industrie, cercetare, mediul academic, societatea civilă, organizațiile de standardizare, spațiile europene comune ale datelor relevante și alte părți interesate relevante, inclusiv parteneri sociali, după caz, în funcție de subiectul discutat. Consiliul consultativ ar trebui să sprijine activitatea Comitetului prin furnizarea de consiliere referitoare la sarcinile acestuia, cum ar fi cele privind schimbul de date și, în special, modalitatea de a proteja cel mai bine datele fără caracter personal sensibile din punct de vedere comercial, în special secretele comerciale, dar și datele fără caracter personal care reprezintă conținuturi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, împotriva accesului ilegal care ar putea duce la furturi de proprietate intelectuală sau la spionaj economic. Consiliul consultativ ar trebui să desemneze un reprezentant care participă la reuniunile Comitetului și la activitățile acestuia.

  Amendamentul  53

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 41

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (41) Comitetul ar trebui să sprijine Comisia în coordonarea practicilor și politicilor naționale cu privire la subiectele reglementate de prezentul regulament și în sprijinirea utilizării datelor transsectoriale prin aderarea la principiile Cadrului european de interoperabilitate (EIF) și prin utilizarea standardelor și a specificațiilor existente (cum ar fi vocabularele de bază44 și componentele MIE45), fără a aduce atingere activității de standardizare care are loc în sectoare sau domenii specifice. Lucrările privind standardizarea tehnică ar putea include identificarea priorităților pentru elaborarea de standarde și stabilirea și menținerea unui set de standarde tehnice și juridice pentru transmiterea datelor între două medii de prelucrare care să permită organizarea spațiilor de date fără a se recurge la un intermediar. Comitetul ar trebui să coopereze cu organismele, rețelele sau grupurile sectoriale de experți existente sau cu alte organizații transsectoriale care se ocupă de reutilizarea datelor. În ceea ce privește altruismul în materie de date, comitetul ar trebui să asiste Comisia la elaborarea formularului de consimțământ privind altruismul în materie de date, în consultare cu Comitetul european pentru protecția datelor.

  (41) Comitetul ar trebui să sprijine Comisia în coordonarea practicilor și politicilor naționale cu privire la subiectele reglementate de prezentul regulament și în sprijinirea utilizării datelor transsectoriale prin aderarea la principiile Cadrului european de interoperabilitate (EIF) și prin utilizarea standardelor și a specificațiilor europene și internaționale (inclusiv prin intermediul Forumului european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC, al vocabularelor de bază44 și al componentelor MIE45) și ar trebui să țină seama de activitatea de standardizare care are loc în sectoare sau domenii specifice. Lucrările privind standardizarea tehnică ar putea include identificarea priorităților pentru elaborarea de standarde și stabilirea și menținerea unui set de standarde tehnice și juridice pentru transmiterea datelor între două medii de prelucrare care să permită organizarea spațiilor de date, în special pentru a clarifica și pentru a stabili o distincție între standardele și practicile intersectoriale și cele sectoriale. Comitetul ar trebui să coopereze cu Consiliul consultativ, cu organismele, rețelele sau grupurile sectoriale de experți existente sau cu alte organizații transsectoriale care se ocupă de reutilizarea datelor. În ceea ce privește altruismul în materie de date, comitetul ar trebui să asiste Comisia la elaborarea formularului de consimțământ privind altruismul în materie de date, în consultare cu Comitetul european pentru protecția datelor. Prin propunerea de orientări privind spațiile europene comune ale datelor, Comitetul ar trebui să sprijine dezvoltarea unei economii europene a datelor funcționale, bazată pe aceste spații ale datelor, așa cum se prevede în strategia europeană privind datele.

  __________________

  __________________

  44 https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/core-vocabularies

  44 https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/core-vocabularies

  45 https://joinup.ec.europa.eu/collection/connecting-europe-facility-cef

  45 https://joinup.ec.europa.eu/collection/connecting-europe-facility-cef

  Amendamentul  54

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 41 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (41a) Comisia ar trebui să asigure cooperarea sistematică între Comitet și alte organisme echivalente de la nivelul Uniunii create prin legislația UE privind aspecte legate de date, în special actele legislative referitoare la date și inteligența artificială.

  Amendamentul  55

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 44

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (44) Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării normelor din legislația privind concurența, în special articolelor 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Măsurile prevăzute prin prezentul regulament nu ar trebui să fie utilizate pentru a restrânge concurența într-un mod care să contravină Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Este vorba în special de normele privind schimbul de informații sensibile din punct de vedere al concurenței între concurenții existenți sau potențiali prin intermediul serviciilor de partajare de date.

  (44) Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării normelor din legislația privind concurența, în special articolelor 101 și 102 din TFUE. Măsurile prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui să fie utilizate pentru a restrânge concurența într-un mod care să contravină TFUE. Este vorba în special de normele privind schimbul de informații sensibile din punctul de vedere al concurenței între concurenții existenți sau potențiali prin intermediul serviciilor de intermediere de date.

  Amendamentul  56

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 45

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (45) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Comitetul european pentru protecția datelor au fost consultate în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (47) și au emis un aviz la [...].

  (45) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Comitetul european pentru protecția datelor au fost consultate în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului47 și au emis un aviz la 10 martie 2021.

  __________________

  __________________

  47 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

  47 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

  Amendamentul  57

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 46

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (46) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de cartă, inclusiv dreptul la respectarea vieții private, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul la proprietate și integrarea persoanelor cu dizabilități,

  (46) Prezentul regulament folosește ca principii călăuzitoare respectarea drepturilor fundamentale și a principiilor recunoscute în special de cartă, inclusiv dreptul la respectarea vieții private, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul la proprietate și integrarea persoanelor cu dizabilități,

  Amendamentul  58

   

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ca) un cadru pentru crearea unui comitet european pentru inovare în materie de date.

  Amendamentul  59

   

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Prezentul regulament nu aduce atingere nici dispozițiilor specifice ale altor acte juridice ale Uniunii în ceea ce privește accesul la anumite categorii de date sau reutilizarea acestora, nici cerințelor legate de prelucrarea datelor cu sau fără caracter personal. În cazul în care un act juridic sectorial al Uniunii impune organismelor din sectorul public, furnizorilor de servicii de partajare de date sau entităților înregistrate care furnizează servicii bazate pe altruismul în materie de date să respecte cerințe tehnice, administrative sau organizatorice suplimentare specifice, inclusiv printr-un regim de autorizare sau de certificare, se aplică, de asemenea, dispozițiile din respectivul act juridic sectorial al Uniunii.

  (2) Prezentul regulament nu aduce atingere nici dispozițiilor specifice ale altor acte juridice ale Uniunii în ceea ce privește accesul la anumite categorii de date sau reutilizarea acestora, nici cerințelor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv a datelor cu caracter personal ale angajaților în contextul muncii, sau a celor fără caracter personal. În cazul în care un act juridic sectorial al Uniunii impune organismelor din sectorul public, furnizorilor de servicii de intermediere de date sau entităților înregistrate care furnizează servicii bazate pe altruismul în materie de date să respecte cerințe tehnice, administrative sau organizatorice suplimentare specifice, inclusiv printr-un regim de autorizare sau de certificare, se aplică, de asemenea, dispozițiile din respectivul act juridic sectorial al Uniunii.

  Amendamentul  60

   

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) Legislația Uniunii și a statelor membre privind protecția datelor cu caracter personal se aplică oricăror date cu caracter personal prelucrate în legătură cu prezentul regulament. Prezentul regulament nu aduce atingere în special regulamentelor (UE) 2016/679 și (UE) 2018/1725 și Directivei 2002/58/CE, nici prevederilor echivalente din legislația internă, nici competențelor și prerogativelor autorităților de supraveghere. În caz de divergență între dispozițiile prezentului regulament și legislația Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal, aceasta din urmă prevalează. Prezentul regulament nu creează un temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Amendamentul  61

   

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 2 b (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2b) În cazul în care se poate presupune în mod rezonabil că datele duc la identificarea unor persoane fizice sau implică posibilitatea identificării lor atunci când sunt combinate cu alte seturi de date, sau în cazul în care datele cu caracter personal și datele fără caracter personal dintr-un set de date sunt legate în mod indisolubil în seturi de date mixte, datele sunt tratate ca date cu caracter personal.

  Amendamentul  62

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) „date cu caracter personal” înseamnă datele cu caracter personal astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2016/679;

  Amendamentul  63

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2b) „persoană vizată” înseamnă persoană vizată astfel cum este definită la articolul 1 punctul 4 din Regulamentul (UE) 2016/679;

  Amendamentul  64

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) „metadate” înseamnă datele colectate cu privire la orice activitate a unei persoane fizice sau juridice în scopul furnizării unui serviciu de partajare de date, inclusiv data, ora și datele de geolocalizare, durata activității, conexiunile stabilite de persoana care utilizează serviciul cu alte persoane fizice sau juridice;

  eliminat

  Amendamentul  65

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) „deținător de date” înseamnă o persoană juridică sau o persoană vizată care, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul național aplicabil, are dreptul de a acorda acces la anumite date cu caracter personal sau fără caracter personal aflate sub controlul său sau de a partaja astfel de date;

  (5) „deținător de date” înseamnă o persoană fizică, o persoană juridică, o persoană vizată, un organism public sau o organizație internațională care, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul național aplicabil, are dreptul de a acorda acces la anumite date cu caracter personal, cu consimțământul persoanei vizate, sau la date fără caracter personal aflate sub controlul său sau de a partaja astfel de date;

  Amendamentul  66

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) „utilizator de date” înseamnă o persoană fizică sau juridică care are acces legal la anumite date cu sau fără caracter personal și care este autorizată să utilizeze datele respective în scopuri comerciale sau necomerciale;

  (6) „utilizator de date” înseamnă o persoană fizică sau juridică care are acces legal la anumite date cu sau fără caracter personal și care are dreptul, inclusiv în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, în cazul datelor cu caracter personal, să utilizeze datele respective în scopuri comerciale sau necomerciale;

  Amendamentul  67

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6a) „consimțământ” înseamnă consimțământ astfel cum este definit la articolul 4 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2016/679 și supus condițiilor prevăzute la articolul 7 și la articolul 8 din regulamentul respectiv;

  Amendamentul  68

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 b (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6b) „prelucrare” înseamnă prelucrare astfel cum este definită la articolul 4 punctul 2 din Regulamentul (UE) 2016/679;

  Amendamentul  69

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7) „partajare de date” înseamnă furnizarea de date de către un deținător de date către un utilizator de date în scopul utilizării în comun sau individuale a datelor partajate, pe baza unor acorduri voluntare, direct sau printr-un intermediar;

  eliminat

   

  Amendamentul  70

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) „altruism în materie de date” înseamnă consimțământul acordat de persoanele vizate în vederea prelucrării datelor cu caracter personal care le privesc sau permisiunile acordate de alți deținători de date de a li se utiliza datele fără caracter personal fără a cere ceva în contrapartidă, în scopuri de interes general, cum ar fi scopurile de cercetare științifică sau îmbunătățirea serviciilor publice;

  (10) „altruism în materie de date” înseamnă schimbul voluntar de date efectuat de persoanele vizate în vederea prelucrării datelor cu caracter personal care le privesc sau permisiunile acordate de alți deținători de date de a li se utiliza datele fără caracter personal fără a cere sau a primi ceva în contrapartidă, în scopuri de interes general, cum ar fi asistența medicală, combaterea schimbărilor climatice, îmbunătățirea mobilității, facilitarea elaborării de statistici oficiale, îmbunătățirea serviciilor publice sau scopurile de cercetare științifică în interesul general;

  Amendamentul  71

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14) „mediu de prelucrare securizat” înseamnă mediul fizic sau virtual și mijloacele organizatorice necesare pentru a oferi posibilitatea de reutilizare a datelor într-un mod care să permită operatorului mediului de prelucrare securizat să stabilească și să supravegheze toate acțiunile de prelucrare a datelor, inclusiv cele de afișare, stocare, să descărcare, exportare a datelor și de calculare a datelor derivate cu ajutorul algoritmilor computaționali.

  (14) „mediu de prelucrare securizat” înseamnă mediul fizic sau virtual și mijloacele organizatorice necesare pentru a reutiliza datele conform legislației aplicabile, în special păstrarea drepturilor persoanelor vizate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 și pentru a garanta confidențialitatea, integritatea și accesul, și care să permită operatorului mediului de prelucrare securizat să stabilească și să supravegheze toate acțiunile de prelucrare a datelor, inclusiv cele de afișare, stocare, să descărcare, exportare a datelor și de calculare a datelor derivate cu ajutorul algoritmilor computaționali.

  Amendamentul  72

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15) „reprezentant” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în mod explicit să acționeze în numele unui furnizor de servicii de partajare de date sau al unei entități care colectează, pentru obiective de interes general, date puse la dispoziție de persoane fizice sau juridice în conformitate cu principiul altruismului în materie de date, care nu este stabilită în Uniune, care poate fi abordată de o autoritate națională competentă în locul furnizorului de servicii de partajare de date sau al entității în legătură cu obligațiile care revin furnizorului respectiv de servicii de partajare de date sau entității respective în temeiul prezentului regulament.

  (15) „reprezentant legal” înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în mod explicit să acționeze în numele unui furnizor de servicii de intermediere de date sau al unei entități care colectează, pentru obiective de interes general, date puse la dispoziție de persoane fizice sau juridice în conformitate cu principiul altruismului în materie de date, care nu este stabilită în Uniune, care poate fi abordată de o autoritate națională competentă în locul furnizorului de servicii de intermediere de date sau al entității în legătură cu obligațiile care revin furnizorului respectiv de servicii de intermediere de date sau entității respective în temeiul prezentului regulament, inclusiv pentru a iniția o procedură de executare împotriva unui furnizor de servicii de intermediere de date sau a unei organizații de promovare a altruismului în materie de date ce nu-și respectă obligațiile, care nu este stabilită în Uniune.

  Amendamentul  73

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (15a) „serviciu de intermediere de date” înseamnă un serviciu care stabilește relații prin mijloace tehnice, juridice sau de altă natură între un număr nedeterminat de deținători de date sau persoane vizate și utilizatori de date pentru a permite sau facilita transmiterea, schimbul sau punerea în comun de date ca date deschise sau sub licențe comerciale pentru date fără caracter personal, contra unei taxe sau gratuit, excluzând:

   

  (a) serviciile de date cu valoare adăugată, care agregă date, le transformă sau le combină cu alte date sau le analizează în scopul adăugării unei valori substanțiale și oferă datele rezultate utilizatorilor de date, cu excepția cazului în care aceștia au o relație directă cu deținătorii de date în scopul furnizării de servicii de intermediere de date;

   

  (b) serviciile utilizate exclusiv de un singur deținător de date pentru a permite utilizarea datelor pe care le deține sau folosite de către mai multe entități juridice dintr-un grup închis, inclusiv colaborări sau relații ca furnizor sau client definite prin contract, în special cele care au ca obiectiv principal asigurarea funcționalităților obiectelor și dispozitivelor conectate la internetul obiectelor;

   

  (c) serviciile care se axează pe intermedierea de conținuturi protejate prin drepturi de autor;

  (d) serviciile furnizorilor de sisteme centralizate de raportare, astfel cum sunt definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 53 din Directiva 2014/65/UE, și prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi, astfel cum sunt definiți la articolul 4 punctul 19 din Directiva (UE) 2015/2366;

  Amendamentul  74

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15 b (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (15b) „servicii ale cooperativelor de date” înseamnă servicii care sprijină persoane vizate sau întreprinderi unipersonale sau IMM-uri, care sunt membre ale cooperativei sau care conferă cooperativei competența de a negocia termenele și condițiile de prelucrare a datelor înainte de a-și da consimțământul, să facă alegeri în cunoștință de cauză înainte de a consimți la prelucrarea datelor, iar pe de altă parte, prevăd mecanisme de schimb de puncte de vedere în legătură cu scopurile și condițiile de prelucrare a datelor care ar reprezenta cel mai bine interesele persoanelor vizate sau ale persoanelor juridice.

  Amendamentul  75

   

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) datelor deținute de instituțiile culturale și de învățământ;

  (c) datelor deținute de instituțiile culturale și protejate prin drepturi de proprietate intelectuală;

  Amendamentul  76

   

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ca) datelor deținute de instituțiile de învățământ;

  Amendamentul  77

   

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Dispozițiile din prezentul capitol nu creează nicio obligație pentru organismele din sectorul public de a permite reutilizarea datelor și nici nu exonerează organismele din sectorul public de obligațiile de confidențialitate care le revin. Prezentul capitol nu aduce atingere dreptului Uniunii și nici dreptului național sau acordurilor internaționale la care Uniunea sau statele membre sunt părți în ceea ce privește protecția categoriilor de date prevăzute la alineatul (1). Prezentul capitol nu aduce atingere dreptului Uniunii și nici dreptului național în ceea ce privește accesul la documente sau obligațiile care revin organismelor din sectorul public în temeiul dreptului Uniunii și al dreptului național de a permite reutilizarea datelor.

  (3) Dispozițiile din prezentul capitol nu creează nicio obligație pentru organismele din sectorul public de a permite reutilizarea datelor și nici nu exonerează organismele din sectorul public de obligațiile de confidențialitate care le revin în temeiul dreptului Uniunii sau dreptului național. Prezentul capitol nu aduce atingere dreptului Uniunii și nici dreptului național sau acordurilor internaționale la care Uniunea sau statele membre sunt părți în ceea ce privește protecția categoriilor de date prevăzute la alineatul (1). Prezentul capitol nu aduce atingere dreptului Uniunii și nici dreptului național în ceea ce privește accesul la documente sau obligațiile care revin organismelor din sectorul public în temeiul dreptului Uniunii și al dreptului național de a permite reutilizarea datelor.

  Amendamentul  78

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Sunt interzise acordurile sau alte practici referitoare la reutilizarea datelor deținute de organisme din sectorul public, conținând categoriile de date menționate la articolul 3 alineatul (1), care acordă drepturi exclusive sau care au ca obiect sau ca efect acordarea unor astfel de drepturi exclusive sau restricționarea disponibilității datelor pentru reutilizare de către alte entități decât părțile la astfel de acorduri sau alte practici.

  (1) Sunt interzise acordurile sau alte practici referitoare la reutilizarea datelor deținute de organisme din sectorul public, conținând categoriile de date menționate la articolul 3 alineatul (1), care acordă drepturi exclusive sau care au ca obiect sau ca efect acordarea unor astfel de drepturi exclusive sau restricționarea disponibilității datelor pentru reutilizare de către alte entități decât părțile la astfel de acorduri sau alte practici. Astfel de acorduri sau practici și drepturile exclusive acordate în temeiul acestora sunt nule.

  Amendamentul  79

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Perioada de exclusivitate a dreptului de reutilizare a datelor nu depășește trei ani. În cazul în care se încheie un contract, durata contractului atribuit este aliniată la perioada de exclusivitate.

  (5) Perioada de exclusivitate a dreptului de reutilizare a datelor nu depășește 12 luni. În cazul în care se încheie un contract, durata contractului atribuit este aliniată la perioada de exclusivitate.

  Amendamentul  80

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Atribuirea unui drept exclusiv în temeiul alineatelor (2)–(5), inclusiv motivele pentru care este necesar să se acorde un astfel de drept, sunt transparente și puse la dispoziția publicului online, indiferent de o posibilă publicare referitoare la atribuirea unui contract de achiziții publice sau de concesiune.

  (6) Atribuirea unui drept exclusiv în temeiul alineatelor (2)–(5), inclusiv justificarea motivată pentru care este necesar să se acorde un astfel de drept, este transparentă și pusă la dispoziția publicului online, indiferent de o posibilă publicare referitoare la atribuirea unui contract de achiziții publice sau de concesiune.

  Amendamentul  81

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 7

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7) Acordurile sau alte practici care fac obiectul interdicției prevăzute la alineatul (1), care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (2) și care au fost încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament încetează la sfârșitul contractului și, în orice caz, în termen de cel mult trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

  (7) Acordurile sau alte practici care fac obiectul interdicției prevăzute la alineatul (1), care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (2) și care au fost încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament încetează la sfârșitul contractului și, în orice caz, în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

  Amendamentul  82

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Organismele din sectorul public care, în temeiul legislației naționale, au competența de a acorda sau de a refuza accesul în vederea reutilizării uneia sau mai multor categorii de date menționate la articolul 3 alineatul (1) pun la dispoziția publicului condițiile pentru permiterea unei astfel de reutilizări. În îndeplinirea acestei sarcini, aceste organisme pot fi asistate de organismele competente menționate la articolul 7 alineatul (1).

  (1) Organismele din sectorul public care, în temeiul legislației naționale, au competența de a acorda sau de a refuza accesul în vederea reutilizării uneia sau mai multor categorii de date menționate la articolul 3 alineatul (1) sunt dotate cu resursele umane și financiare necesare și pun la dispoziția publicului condițiile pentru permiterea unei astfel de reutilizări și procedura de cerere a reutilizării prin punctul unic de informare la care se face referire la articolul 8. În îndeplinirea acestei sarcini, aceste organisme pot fi asistate de organismele competente menționate la articolul 7 alineatul (1).

  Amendamentul  83

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Condițiile de reutilizare sunt nediscriminatorii, proporționale și justificate în mod obiectiv în ceea ce privește categoriile de date și scopurile reutilizării, precum și natura datelor pentru care este permisă reutilizarea. Aceste condiții nu se utilizează pentru a restrânge concurența.

  (2) Condițiile de reutilizare sunt nediscriminatorii, transparente, proporționale și justificate în mod obiectiv în ceea ce privește categoriile de date și scopurile reutilizării, precum și natura datelor pentru care este permisă reutilizarea. Respectivele condiții nu se utilizează pentru a restrânge concurența, inclusiv prin conceperea lor într-un mod care să restricționeze participarea IMM-urilor, întreprinderilor nou-înființate sau actorilor societății civile.

  Amendamentul  84

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Organismele din sectorul public pot impune obligația de a se reutiliza numai date prelucrate în prealabil, în cazul în care această prelucrare prealabilă vizează anonimizarea sau pseudonimizarea datelor cu caracter personal sau ștergerea informațiilor comerciale confidențiale, inclusiv a secretelor comerciale.

  (3) Organismele din sectorul public se asigură că natura protejată a datelor este păstrată, ceea ce poate include prevederea următoarelor cerințe:

   

  (a) să acorde acces la datele reutilizate numai când organismul din sectorul public sau organismul competent s-a asigurat că datele au fost anonimizate sau pseudonimizate în cazul datelor cu caracter personal și că datele au fost modificate, agregate sau tratate prin orice altă metodă de control al divulgării în cazul informațiilor comerciale confidențiale, inclusiv al secretelor comerciale sau al conținutului protejat prin drepturi de proprietate intelectuală; în cazul în care datele destinate reutilizării au fost pseudonimizate, acestea pot fi accesate numai într-un mediu de prelucrare securizat;

   

  (b) să acceseze și să reutilizeze datele de la distanță într-un mediu de prelucrare securizat, pus la dispoziție și controlat de organismul din sectorul public;

   

  (c) să acceseze și să reutilizeze datele în spațiile fizice în care se află mediul de prelucrare securizat, în conformitate cu standarde înalte de securitate, dacă accesul de la distanță nu poate fi permis, fără a se pune în pericol drepturile și interesele părților terțe.

  Amendamentul  85

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Organismele din sectorul public pot impune obligații, respectiv

  eliminat

  (a) de a se accesa și a se reutiliza datele într-un mediu de prelucrare securizat, pus la dispoziție și controlat de sectorul public;

   

  (b) de a se accesa și a se reutiliza datele în spațiile fizice în care se află mediul de prelucrare securizat, dacă accesul de la distanță nu poate fi permis fără a se pune în pericol drepturile și interesele părților terțe.

   

  Amendamentul  86

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Organismele din sectorul public impun condiții care asigură integritatea funcționării sistemelor tehnice ale mediului de prelucrare securizat utilizat. Organismul din sectorul public este în măsură să verifice orice rezultate ale prelucrării datelor efectuate de către reutilizator și își rezervă dreptul de a interzice utilizarea rezultatelor care conțin informații ce pun în pericol drepturile și interesele terților.

  (5) Organismele din sectorul public impun condiții care asigură integritatea funcționării sistemelor tehnice ale mediului de prelucrare securizat utilizat, inclusiv standarde de securitate cibernetică de nivel înalt. Organismul din sectorul public își rezervă dreptul să verifice procesul, mijloacele și orice rezultate ale prelucrării datelor efectuate de către reutilizator și își rezervă dreptul, după ce îi oferă reutilizatorului posibilitatea de a furniza informații suplimentare, de a interzice utilizarea rezultatelor care conțin informații ce pun în pericol drepturile și interesele terților, cum ar fi drepturile de proprietate intelectuală, secretele comerciale sau drepturile menționate în Regulamentul (UE) 2016/679. Reutilizarea datelor este condiționată de încheierea de către reutilizator a unui acord de confidențialitate.

  Amendamentul  87

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) În cazul în care reutilizarea datelor nu poate fi autorizată în conformitate cu obligațiile prevăzute la alineatele (3)–(5) și nu există niciun alt temei juridic pentru transmiterea datelor în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, organismele din sectorul public îi sprijină pe reutilizatori să solicite consimțământul persoanelor vizate și/sau permisiunea din partea entităților juridice ale căror drepturi și interese ar putea fi afectate de o astfel de reutilizare, atunci când acest lucru este fezabil și nu antrenează costuri disproporționate pentru sectorul public. În îndeplinirea acestei sarcini, aceste organisme pot fi asistate de organismele competente menționate la articolul 7 alineatul (1).

  (6) În cazul în care reutilizarea datelor nu poate fi autorizată în conformitate cu obligațiile prevăzute la alineatele (3)–(5) și nu există niciun alt temei juridic pentru transmiterea datelor în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, organismele din sectorul public îi sprijină pe reutilizatori să solicite consimțământul valabil al persoanelor vizate, în măsura în care există un temei juridic pentru ca organismul din sectorul public să obțină consimțământul lor, și/sau permisiunea din partea entităților juridice ale căror drepturi și interese ar putea fi afectate de o astfel de reutilizare, atunci când acest lucru este fezabil și nu antrenează costuri disproporționate pentru sectorul public și când nu există motive de a considera că o combinare a seturilor de date fără caracter personal ar conduce la identificarea persoanelor vizate. În îndeplinirea acestei sarcini, aceste organisme pot fi asistate de organismele competente menționate la articolul 7 alineatul (1).

  Amendamentul  88

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6a) În cazul în care organismele din sectorul public pun la dispoziție date cu caracter personal în vederea reutilizării în temeiul prezentului articol, organismele din sectorul public sprijină persoanele vizate în exercitarea drepturilor lor, inclusiv în relație cu orice reutilizatori. În îndeplinirea acestei sarcini, organismele din sectorul public pot fi asistate de organismele competente menționate la articolul 7 alineatul (1).

  Amendamentul  89

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 8

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) Atunci când datele solicitate sunt considerate confidențiale, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul național privind confidențialitatea comercială, organismele din sectorul public se asigură că informațiile confidențiale nu vor fi divulgate ca urmare a reutilizării.

  (8) Atunci când datele solicitate sunt considerate confidențiale, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul național, organismele din sectorul public se asigură că informațiile confidențiale nu vor fi divulgate ca urmare a reutilizării.

  Amendamentul  90

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 9 – paragraful 1– partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să stabilească dacă mecanismele juridice, de supraveghere și de asigurare a respectării normelor dintr-o țară terță:

  (9) În consultare cu Comitetul european pentru inovare în domeniul datelor și atunci când volumul cererilor de reutilizare a datelor fără caracter personal din anumite țări terțe justifică acest lucru, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 28 pentru a completa prezentul regulament, prin care să stabilească dacă mecanismele juridice, de supraveghere și de asigurare a respectării normelor din țara terță respectivă:

  Amendamentul  91

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 9 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 29 alineatul (2).

  Respectivele acte delegate nu aduc atingere deciziilor privind caracterul adecvat al nivelului de protecție prevăzute la articolul 45 din Regulamentul (UE) 2016/679, inclusiv în cazurile în care datele cu caracter personal și cele fără caracter personal sunt legate în mod indisolubil.

  Amendamentul  92

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 10 – paragraful 1– partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) Organismele din sectorul public transmit date confidențiale sau date protejate de drepturi de proprietate intelectuală unui reutilizator care intenționează să transfere datele către o țară terță, alta decât o țară desemnată în conformitate cu alineatul (9), numai dacă reutilizatorul se angajează:

  (10) Organismele din sectorul public transmit date confidențiale fără caracter personal sau date protejate de drepturi de proprietate intelectuală unui reutilizator care intenționează să transfere datele respective către o țară terță, alta decât o țară desemnată în conformitate cu alineatul (9), numai dacă reutilizatorul se angajează:

  Amendamentul  93

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 10 – paragraful 1 – litera a

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) să respecte obligațiile impuse în conformitate cu alineatele (7)(8) chiar și după transferul datelor către țara terță; precum și

  (a) să respecte obligațiile impuse în conformitate cu alineatele (7) și (8) chiar și după transferul datelor către țara terță; and

  Amendamentul  94

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 10 – paragraful 1 – litera b

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) să accepte competența instanțelor din statul membru al organismului din sectorul public în ceea ce privește orice litigiu legat de respectarea obligației prevăzute la litera (a).

  (b) să accepte competența instanțelor din statul membru al organismului din sectorul public care transmite datele în ceea ce privește orice litigiu legat de respectarea alineatelor (7) și (8).

  Amendamentul  95

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 10 – paragrafele 1 a-1 d (noi)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Organismele din sectorul public, după caz și în măsura capacităților lor, oferă orientări și sprijin reutilizatorilor, cu scopul de a-i susține în îndeplinirea obligațiilor menționate la primul paragraf.

   

  Comisia emite orientări privind obligațiile menționate la primul paragraf, în special pentru a sprijini reutilizatorii.

   

  Comisia mai stabilește prin intermediul unor acte de punere în aplicare, clauze contractuale standard pentru transferul de către reutilizatori a datelor fără caracter personal către o țară terță, astfel cum se menționează la primul paragraf.

   

  Actele de punere în aplicare menționate la al patrulea paragraf din prezentul alineat sunt adoptate în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 29 alineatul (2).

  Amendamentul  96

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 11

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11) În cazul în care actele specifice ale Uniunii adoptate în conformitate cu o procedură legislativă stabilesc că anumite categorii de date fără caracter personal deținute de organismele din sectorul public sunt considerate a fi extrem de sensibile în sensul prezentului articol, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 28, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unor condiții speciale aplicabile transferurilor către țări terțe. Condițiile pentru transferul către țări terțe se bazează pe natura categoriilor de date identificate în actul Uniunii și pe motivele pentru care sunt considerate extrem de sensibile, nediscriminatorii și limitate la ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor de politică publică identificate în actul legislativ al Uniunii, cum ar fi siguranța și sănătatea publică, precum și riscurile de reidentificare a datelor anonimizate pentru persoanele vizate, în conformitate cu obligațiile internaționale ale Uniunii. Acestea pot include condiții aplicabile transferului sau acorduri tehnice în această privință, limitări în ceea ce privește reutilizarea datelor în țări terțe sau categoriile de persoane care au dreptul să transfere astfel de date către țări terțe ori, în cazuri excepționale, restricții în ceea ce privește transferurile către țări terțe.

  (11) Actele specifice ale Uniunii adoptate în conformitate cu o procedură legislativă pot stabili că anumite categorii de date fără caracter personal deținute de organismele din sectorul public sunt considerate a fi extrem de sensibile în sensul prezentului articol, în cazul în care transferul lor către țări terțe poate pune în pericol obiectivele de politică ale Uniunii, cum ar fi siguranța și sănătatea publică, sau poate antrena riscul de reidentificare a datelor anonimizate. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 28, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unor condiții speciale aplicabile transferurilor către țări terțe, pe baza recomandărilor Comitetului european pentru inovare în domeniul datelor. Condițiile pentru transferul către țări terțe se bazează pe natura categoriilor de date identificate în actul Uniunii și pe motivele pentru care sunt considerate extrem de sensibile, nediscriminatorii și limitate la ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor de politică publică identificate în actul legislativ al Uniunii, cum ar fi siguranța și sănătatea publică, precum și riscurile de reidentificare a datelor anonimizate pentru persoanele vizate, în conformitate cu obligațiile internaționale ale Uniunii. Acestea pot include condiții aplicabile transferului sau acorduri tehnice în această privință, limitări în ceea ce privește reutilizarea datelor în țări terțe sau categoriile de persoane care au dreptul să transfere astfel de date către țări terțe ori, în cazuri excepționale, restricții în ceea ce privește transferurile către țări terțe.

  Amendamentul  97

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 13

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13) În cazul în care reutilizatorul intenționează să transfere datele fără caracter personal către o țară terță, organismul din sectorul public îl informează pe deținătorul datelor cu privire la transferul datelor către țara terță respectivă.

  (13) În cazul în care reutilizatorul intenționează să transfere datele fără caracter personal către o țară terță, organismul din sectorul public îl informează pe deținătorul datelor cu privire la intenția de a transfera datele către țara terță respectivă și la scopul acestui transfer.

  Amendamentul  98

   

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Taxele trebuie să fie nediscriminatorii, proporționale și justificate în mod obiectiv și nu trebuie să restrângă concurența.

  (2) Taxele percepute conform alineatului (1) trebuie să fie transparente, nediscriminatorii, proporționale cu costurile aferente furnizării datelor pentru reutilizare, și justificate în mod obiectiv și nu trebuie să restrângă concurența.

  Amendamentul  99

   

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Organismele din sectorul public trebuie să se asigure că taxele pot fi plătite online prin intermediul serviciilor de plăți transfrontaliere disponibile pe scară largă, fără discriminare în funcție de locul în care se află sediul furnizorului de servicii de plată, locul emiterii instrumentului de plată sau locul în care se află contul de plăți în Uniune.

  (3) Organismele din sectorul public trebuie să se asigure că taxele pot fi plătite și online prin intermediul serviciilor de plăți transfrontaliere disponibile pe scară largă, fără discriminare în funcție de locul în care se află sediul furnizorului de servicii de plată, locul emiterii instrumentului de plată sau locul în care se află contul de plăți.

  Amendamentul  100

   

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) În cazul în care aplică taxe, organismele din sectorul public iau măsuri pentru a stimula reutilizarea categoriilor de date menționate la articolul 3 alineatul (1) în scopuri necomerciale și de către întreprinderile mici și mijlocii, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat.

  (4) În cazul în care aplică taxe, organismele din sectorul public iau măsuri pentru a stimula reutilizarea categoriilor de date menționate la articolul 3 alineatul (1) în scopuri necomerciale și de către IMM-uri și întreprinderi nou-înființate, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat. În această privință, organismele din sectorul public pot, de asemenea, să pună la dispoziție datele în schimbul unei taxe reduse sau gratuit, în special IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate, societății civile, precum și instituțiilor de învățământ.

   

  În acest scop, organismele din sectorul public pot stabili o listă de categorii de reutilizatori cărora le sunt puse la dispoziție date contra unei taxe reduse sau gratuit. Lista respectivă, împreună cu criteriile utilizate pentru stabilirea acesteia, se fac publice.

  Amendamentul  101

   

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Statele membre desemnează unul sau mai multe organisme competente, care pot fi sectoriale, pentru a sprijini organismele din sectorul public care autorizează accesul la reutilizarea categoriilor de date menționate la articolul 3 alineatul (1) în exercitarea acestei sarcini.

  (1) Statele membre desemnează unul sau mai multe organisme competente, care pot fi sectoriale, pentru a sprijini organismele din sectorul public care autorizează accesul la reutilizarea categoriilor de date menționate la articolul 3 alineatul (1) în exercitarea acestei sarcini. Pentru a îndeplini cerințele prevăzute în prezentul regulament, statele membre pot delega sarcinile unui organism sau unor organisme competente existente, atât timp cât sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatul (4) din prezentul articol.

  Amendamentul  102

   

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (aa) oferirea de orientări și asistență tehnică în legătură cu modul optim de structurare și stocare a datelor pentru a le face ușor accesibile, în special prin interfețe de programare a aplicațiilor, interoperabile, transferabile și accesibile pentru căutare, ținând seama de cele mai bune practici de prelucrare a datelor, precum și de toate standardele tehnice și de reglementare existente;

  Amendamentul  103

   

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) furnizarea de asistență tehnică în aplicarea tehnicilor testate care asigură prelucrarea datelor într-un mod care protejează confidențialitatea informațiilor conținute în datele a căror reutilizare este autorizată, inclusiv a tehnicilor de pseudonimizare, anonimizare, generalizare, eliminare și randomizare a datelor cu caracter personal;

  (b) furnizarea de asistență tehnică pentru pseudonimizare și care asigură prelucrarea datelor într-un mod care protejează efectiv confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea informațiilor conținute în datele a căror reutilizare este autorizată, inclusiv a tehnicilor de anonimizare, generalizare, eliminare, randomizare a datelor cu caracter personal sau a altor metode de protecție a confidențialității de ultimă generație, precum și de ștergere a informațiilor confidențiale din punct de vedere comercial, inclusiv a secretelor comerciale sau a conținutului protejat de drepturi de proprietate intelectuală;

  Amendamentul  104

   

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) acordarea de asistență organismelor din sectorul public, după caz, în obținerea consimțământului sau a permisiunii reutilizatorilor de a le fi reutilizate datele în scopuri altruiste sau în alte scopuri, în conformitate cu deciziile specifice ale deținătorilor de date, inclusiv cu privire la jurisdicția sau jurisdicțiile în care se preconizează că va avea loc prelucrarea datelor;

  (c) acordarea de asistență organismelor din sectorul public, după caz, în obținerea consimțământului sau a permisiunii reutilizatorilor de a le fi reutilizate datele în scopuri altruiste sau în alte scopuri, în conformitate cu deciziile specifice ale deținătorilor de date, inclusiv cu privire la jurisdicția sau jurisdicțiile în care se preconizează că va avea loc prelucrarea datelor și acordarea de asistență organismelor publice în crearea de mecanisme tehnice care permit transmiterea de cereri de aprobare din partea reutilizatorilor, acolo unde este fezabil în practică;

  Amendamentul  105

   

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ca) dezvoltarea unei abordări și a unor procese armonizate, după caz, pentru ca organismele din sectorul public să pună la dispoziție date științifice în scopuri de cercetare;

  Amendamentul  106

   

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) acordarea de asistență organismelor din sectorul public cu privire la caracterul adecvat al angajamentelor asumate de un reutilizator, în conformitate cu articolul 5 alineatul (10).

  (d) acordarea de asistență organismelor din sectorul public cu privire la caracterul adecvat și conform al angajamentelor asumate de un reutilizator, în conformitate cu articolul 5 alineatul (10).

  Amendamentul  107

   

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) De asemenea, organismelor competente li se poate încredința, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național care reglementează autorizarea accesului, sarcina de a acorda accesul pentru reutilizarea categoriilor de date menționate la articolul 3 alineatul (1). În cursul îndeplinirii sarcinii lor de acordare sau de refuzare a accesului în vederea reutilizării, acestor organisme competente li se aplică articolele 4, 5, 6 și articolul 8 alineatul (3).

  (3) De asemenea, organismelor competente li se poate încredința, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național care reglementează autorizarea accesului, sarcina de a acorda accesul pentru reutilizarea categoriilor de date menționate la articolul 3 alineatul (1). În cursul îndeplinirii sarcinii lor de acordare sau de refuzare a accesului în vederea reutilizării, acestor organisme competente li se aplică articolele 4, 5 și 6.

  Amendamentul  108

   

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Cererile de reutilizare a categoriilor de date menționate la articolul 3 alineatul (1) se aprobă sau se refuză de către organismele publice competente sau de către organismele competente menționate la alineatul (1) de la prezentul articol fără întârziere și, în orice caz, în termen de două luni de la data solicitării. Pentru a contribui la aplicarea consecventă a prezentului regulament, organismele competente din sectorul public cooperează între ele și, după caz, cu Comisia, atunci când refuză cererile de reutilizare a categoriilor de date menționate la articolul 3 alineatul (1).

  Amendamentul  109

   

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 3 b (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3b) Orice persoană fizică sau juridică afectată de o decizie a unui organism din sectorul public sau a unui organism competent, după caz, are dreptul la o cale de atac eficientă împotriva unei astfel de decizii în fața instanțelor din statul membru în care este situat organismul relevant.

  Amendamentul  110

   

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Organismul sau organismele competente trebuie să dispună de capacități juridice și tehnice adecvate și de cunoștințe de specialitate pentru a fi în măsură să respecte legislația Uniunii sau legislația națională relevantă privind regimurile de acces pentru categoriile de date menționate la articolul 3 alineatul (1).

  (4) Organismul sau organismele competente trebuie să dispună de capacități juridice, financiare și tehnice adecvate și de cunoștințe de specialitate și să fie suficient dotate cu personal competent pentru a fi în măsură să respecte legislația Uniunii sau legislația națională relevantă privind regimurile de acces pentru categoriile de date menționate la articolul 3 alineatul (1).

  Amendamentul  111

   

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Statele membre trebuie să comunice Comisiei identitatea organismelor competente desemnate în temeiul alineatului (1) până la [data aplicării prezentului regulament]. De asemenea, ele trebuie să comunice Comisiei orice modificare ulterioară a identității organismelor respective.

  (5) Statele membre trebuie să facă publică și să comunice Comisiei identitatea organismelor competente desemnate în temeiul alineatului (1) până la... [data aplicării prezentului regulament]. De asemenea, ele trebuie să facă publică și să comunice Comisiei orice modificare ulterioară a identității organismelor respective.

  Amendamentul  112

   

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Statele membre se asigură că toate informațiile relevante privind aplicarea articolelor 5 și 6 sunt disponibile prin intermediul unui punct unic de informare.

  (1) Statele membre se asigură că toate informațiile relevante privind aplicarea articolelor 5 și 6 sunt disponibile și ușor accesibile prin intermediul unui punct unic de informare.

  Amendamentul  113

   

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Punctul unic de informare primește cereri de reutilizare a categoriilor de date menționate la articolul 3 alineatul (1) și le transmite organismelor competente din sectorul public sau organismelor competente menționate la articolul 7 alineatul (1), după caz. Punctul unic de informare pune la dispoziție, prin mijloace electronice, un registru al resurselor de date disponibile conținând informații relevante ce descriu natura datelor disponibile.

  (2) Punctul unic de informare primește cereri de reutilizare a categoriilor de date menționate la articolul 3 alineatul (1) și le transmite, acolo unde este posibil și adecvat prin mijloace automatizate, organismelor competente din sectorul public sau organismelor competente menționate la articolul 7 alineatul (1), după caz. Punctul unic de informare pune la dispoziție, prin mijloace electronice, un registru cu funcție de căutare al resurselor de date disponibile conținând informații relevante ce descriu natura datelor disponibile, inclusiv cel puțin formatul și dimensiunea datelor și condițiile pentru reutilizarea lor.

  Amendamentul  114

   

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) Punctul unic de informare oferă un registru public electronic al punctelor unice de informare din toate celelalte state membre și este conectat la portalul digital unic instituit prin Regulamentul (UE) 2018/1724 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

   

  __________________

   

  1a Regulamentul (UE) 2018/1724 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 privind înființarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informații, la proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (JO L 295, 21.11.2018, p. 1).

  Amendamentul  115

   

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2 b (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2b) Punctul unic de informare poate stabili un canal de informare separat, simplificat și bine documentat pentru IMM-uri și întreprinderi nou-înființate, care să răspundă nevoilor și capacităților acestora legate de solicitarea reutilizării categoriilor de date menționate la articolul 3 alineatul (1).

  Amendamentul  116

   

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2 c (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2c) Comisia creează un punct unic de informare european care oferă un registru electronic de date cu funcție de căutare disponibil în punctele de informare unice naționale și informații suplimentare privind modul de solicitare a datelor prin intermediul punctelor de informare unice.

  Amendamentul  117

   

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Cererile de reutilizare a categoriilor de date menționate la articolul 3 alineatul (1) se aprobă sau se refuză de către organismele competente din sectorul public sau de către organismele competente menționate la articolul 7 alineatul (1) într-un termen rezonabil și, în orice caz, în termen de două luni de la data solicitării.

  eliminat

  Amendamentul  118

   

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Orice persoană fizică sau juridică afectată de o decizie a unui organism din sectorul public sau a unui organism competent, după caz, are dreptul la o cale de atac eficientă împotriva unei astfel de decizii în fața instanțelor din statul membru în care este situat organismul relevant.

  eliminat

  Amendamentul  119

   

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – titlu

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Furnizorii de servicii de partajare de date

  Servicii de intermediere de date

  Amendamentul  120

   

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Face obiectul unei proceduri de notificare furnizarea următoarelor servicii de partajare de date:

  (1) Acest capitol se aplică furnizării de servicii de intermediere de date. Respectivele servicii includ:

  Amendamentul  121

   

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) serviciile de intermediere între deținătorii de date care sunt persoane juridice și utilizatorii de date potențiali, inclusiv punerea la dispoziție a mijloacelor tehnice sau de altă natură care permit furnizarea unor astfel de servicii; aceste servicii pot include schimburi bilaterale sau multilaterale de date sau crearea de platforme sau baze de date care permit schimbul sau exploatarea în comun a datelor, precum și instituirea unei infrastructuri specifice pentru punerea în legătură a deținătorilor de date și a utilizatorilor de date;

  (a) serviciile de intermediere între deținătorii de date și utilizatorii de date potențiali, inclusiv punerea la dispoziție a mijloacelor tehnice sau de altă natură care permit furnizarea unor astfel de servicii; aceste servicii pot include schimburi bilaterale sau multilaterale de date sau crearea de platforme sau baze de date care permit schimbul sau exploatarea în comun a datelor, precum și instituirea unei infrastructuri specifice pentru punerea în legătură a deținătorilor de date și a utilizatorilor de date;

  Amendamentul  122

   

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) serviciile de intermediere între persoanele vizate care doresc să își pună la dispoziție datele cu caracter personal și utilizatorii de date potențiali, inclusiv punerea la dispoziție a mijloacelor tehnice sau de altă natură care permit furnizarea unor astfel de servicii, în exercitarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679;

  (b) serviciile de intermediere între persoanele vizate care doresc să își pună la dispoziție datele cu caracter personal și utilizatorii de date potențiali, inclusiv punerea la dispoziție a mijloacelor tehnice sau de altă natură care permit furnizarea unor astfel de servicii, și în special facilitarea exercitării drepturilor persoanelor vizate prevăzute în Regulamentul(UE)2016/679;

  Amendamentul  123

   

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) serviciile cooperativelor de date, și anume serviciile care, pe de o parte, sprijină persoanele vizate sau întreprinderile unipersonale sau microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii care sunt membre ale cooperativei sau care conferă cooperativei competența de a negocia termenele și condițiile de prelucrare a datelor înainte de a-și da consimțământul, în a face alegeri în cunoștință de cauză înainte de a consimți cu privire la prelucrarea datelor, iar pe de altă parte, prevăd mecanisme de schimb de opinii cu privire la scopurile și condițiile de prelucrare a datelor care ar reprezenta cel mai bine interesele persoanelor vizate sau ale persoanelor juridice.

  (c) serviciile cooperativelor de date.

  Amendamentul  124

   

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Prezentul capitol nu aduce atingere aplicării altor acte legislative ale Uniunii și naționale în cazul furnizorilor de servicii de partajare de date, inclusiv competențelor autorităților de supraveghere de a asigura respectarea legislației aplicabile, în special în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și dreptul concurenței.

  (2) Prezentul capitol nu aduce atingere aplicării altor acte legislative ale Uniunii și naționale în cazul serviciilor de intermediere de date, inclusiv competențelor autorităților de supraveghere de a asigura respectarea legislației aplicabile, în special în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și dreptul concurenței.

  Amendamentul  125

   

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) Furnizarea serviciilor de intermediere de date este supusă articolelor 10 și 11.

  Amendamentul  126

   

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 2 b (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2b) Autoritatea competentă menționată la articolul 12 confirmă, la cererea unui furnizor de servicii de intermediere de date, că furnizorul respectă articolele 10 și 11. La primirea unei astfel de confirmări, furnizorul respectiv poate utiliza titlul „furnizor de servicii de intermediere de date recunoscut în Uniune” în comunicările sale scrise și verbale, precum și un logo comun.

   

  Pentru a se asigura că furnizorii de servicii de intermediere de date recunoscuți în Uniune sunt ușor de identificat în întreaga Uniune, Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, un design pentru logoul comun. Furnizorii de servicii de intermediere de date recunoscuți în Uniune afișează în mod clar logoul comun pe fiecare publicație online și offline care se referă la activitățile lor de intermediere de date.

   

  Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 29 alineatul (2).

  Amendamentul  127

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – titlu

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Notificarea furnizorilor de servicii de partajare de date

  Notificarea furnizorilor de servicii de intermediere de date

  Amendamentul  128

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Orice furnizor de servicii de partajare de date care intenționează să furnizeze serviciile menționate la articolul 9 alineatul (1) transmite o notificare autorității competente menționate la articolul 12.

  (1) Furnizorii de servicii de intermediere de date care furnizează serviciile menționate la articolul 9 alineatul (1) transmite o notificare autorității competente menționate la articolul 12.

  Amendamentul  129

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) În sensul prezentului regulament, un furnizor de servicii de partajare de date stabilit în mai multe state membre se consideră a fi sub jurisdicția statului membru în care își are sediul principal.

  (2) În sensul prezentului regulament, un furnizor de servicii de intermediere de date stabilit în mai multe state membre se consideră a fi sub jurisdicția statului membru în care își are sediul principal, fără a aduce atingere dreptului Uniunii care reglementează acțiunile transfrontaliere pentru despăgubiri și procedurile conexe.

  Amendamentul  130

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Un furnizor de servicii de partajare de date care nu este stabilit în Uniune, dar oferă serviciile menționate la articolul 9 alineatul (1) în cadrul Uniunii, numește un reprezentant legal într-unul dintre statele membre în care sunt oferite serviciile respective. Furnizorul se consideră a fi sub jurisdicția statului membru în care este stabilit reprezentantul legal.

  (3) Un furnizor de servicii de intermediere de date care nu este stabilit în Uniune, dar oferă serviciile menționate la articolul 9 alineatul (1) în cadrul Uniunii, desemnează un reprezentant legal într-unul dintre statele membre în care sunt oferite serviciile respective. În scopurile garantării respectării prezentului regulament, reprezentantul legal este împuternicit de furnizorul de servicii de intermediere de date să acționeze în numele său sau împreună cu acesta, în special atunci când este abordat de autoritățile competente sau de persoanele vizate și deținătorii de date, cu privire la toate aspectele legate de serviciul sau serviciile de intermediere de date furnizate. Reprezentantul legal îndeplinește sarcinile în conformitate cu mandatul primit de la furnizorul de servicii de intermediere de date, inclusiv cooperând cu autoritățile competente și demonstrându-le pe larg, la cerere, acțiunile întreprinse și măsurile luate de furnizor pentru a asigura respectarea prezentului regulament. Furnizorul de servicii de intermediere de date se consideră a fi sub jurisdicția statului membru în care este stabilit reprezentantul legal.

  Amendamentul  131

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) În urma notificării, furnizorul de servicii de partajare de date poate începe activitatea, sub rezerva condițiilor prevăzute în prezentul capitol.

  (4) În urma notificării, furnizorul de servicii de intermediere de date poate începe activitatea, sub rezerva condițiilor prevăzute în prezentul capitol.

  Amendamentul  132

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Notificarea conferă furnizorului dreptul de a furniza servicii de partajare de date în toate statele membre.

  (5) Notificarea conferă furnizorului de servicii de intermediere de date dreptul de a furniza servicii de intermediere de date în toate statele membre.

  Amendamentul  133

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 6 – litera a

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) denumirea furnizorului de servicii de partajare de date;

  (a) denumirea furnizorului de servicii de intermediere de date;

  Amendamentul  134

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 6 – litera b

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) statutul și forma juridică, precum și numărul de înregistrare al furnizorului, în cazul în care acesta este înregistrat în registrul comerțului sau într-un alt registru public similar;

  (b) statutul și forma juridică, precum și structura acționariatului, filialele relevante și numărul de înregistrare al furnizorului de servicii de intermediere de date, în cazul în care acesta este înregistrat în registrul comerțului sau într-un alt registru public similar;

  Amendamentul  135

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 6 – litera c

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) adresa sediului principal al furnizorului în Uniune, dacă există, și, după caz, a oricărei sucursale secundare dintr-un alt stat membru sau cea a reprezentantului legal desemnat în conformitate cu alineatul (3);

  (c) adresa sediului principal al furnizorului de servicii de intermediere de date în Uniune, dacă există, și, după caz, a oricărei sucursale secundare dintr-un alt stat membru sau cea a reprezentantului legal desemnat în conformitate cu alineatul (3);

  Amendamentul  136

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 6 – litera d

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) un site internet unde pot fi găsite informații cu privire la furnizor și la activitățile sale, după caz;

  (d) un site internet, unde pot fi găsite informații complete și actualizate cu privire la furnizorul de servicii de intermediere de date și activitățile sale, după caz;

  Amendamentul  137

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 6 – litera e

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e) persoanele de contact și datele de contact ale furnizorului;

  (e) persoanele de contact și datele de contact ale furnizorului de servicii de intermediere de date;

  Amendamentul  138

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 6 – litera f

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f) o descriere a serviciului pe care furnizorul intenționează să îl furnizeze;

  (f) o descriere a serviciului pe care furnizorul de servicii de intermediere de date intenționează să îl furnizeze;

  Amendamentul  139

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 6 – litera g

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g) data estimată pentru începerea activității;

  (g) data estimată pentru începerea activității sau data la care a început activitatea;

  Amendamentul  140

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 6 – litera h

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h) statele membre în care furnizorul intenționează să furnizeze servicii.

  eliminat

  Amendamentul  141

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 6 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6a) Autoritatea competentă se asigură că procedura de notificare nu impune obstacole nejustificate pentru IMM-uri, întreprinderi nou-înființate și organizațiile societății civile și garantează nediscriminarea și concurența.

  Amendamentul  142

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 7

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7) La cererea furnizorului, autoritatea competentă emite, în termen de o săptămână, o declarație standardizată prin care confirmă că furnizorul a prezentat notificarea menționată la alineatul (4).

  (7) La cererea furnizorului de servicii de intermediere de date, autoritatea competentă emite, în termen de o săptămână, o declarație standardizată prin care confirmă că furnizorul de servicii de intermediere de date a prezentat notificarea menționată la alineatul (4) și că notificarea conține informațiile menționate la alineatul (6).

  Amendamentul  143

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 8

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) Autoritatea competentă transmite fără întârziere fiecare notificare autorităților naționale competente ale statelor membre prin mijloace electronice.

  eliminat

  Amendamentul  144

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 9

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9) Autoritatea competentă informează Comisia cu privire la fiecare nouă notificare. Comisia ține un registru al furnizorilor de servicii de partajare de date.

  (9) Autoritatea competentă informează autoritățile competente menționate la articolul 12 și Comisia cu privire la fiecare nouă notificare, fără întârziere, prin mijloace electronice. Comisia ține și actualizează regulat un registru public al furnizorilor de servicii de intermediere de date din Uniune.

  Amendamentul  145

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 10

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) Autoritatea competentă poate percepe taxe. Aceste taxe sunt proporționale și obiective și se bazează pe costurile administrative legate de monitorizarea conformității și de alte activități de control al pieței desfășurate de autoritățile competente în legătură cu notificările privind serviciile de partajare de date.

  (10) Autoritatea competentă poate percepe taxe. Aceste taxe sunt proporționale și obiective și se bazează pe costurile administrative legate de monitorizarea conformității și de alte activități de control al pieței desfășurate de autoritățile competente în legătură cu notificările privind furnizorii de servicii de intermediere de date. Autoritatea competentă poate, de asemenea, să perceapă taxe reduse sau să permită o notificare gratuită pentru IMM-uri și întreprinderi nou-înființate.

  Amendamentul  146

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 10 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (10a) Furnizorii de servicii de intermediere de date transmit autorității competente orice modificare a informațiilor furnizate în temeiul alineatului (6) în termen de 14 zile calendaristice de la data la care are loc modificarea.

  Amendamentul  147

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 11

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11) În cazul în care un furnizor de servicii de partajare de date își încetează activitatea, acesta notifică acest lucru autorității competente relevante stabilite în temeiul alineatelor