Izvješće - A9-0251/2021Izvješće
A9-0251/2021

PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Koreje o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu

26.7.2021 - (05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE)) - ***

Odbor za promet i turizam
Izvjestitelj: Dominique Riquet

Postupak : 2019/0044(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0251/2021
Podneseni tekstovi :
A9-0251/2021
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Koreje o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu

(05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE))

 

(Suglasnost)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (05210/2021),

 uzimajući u obzir Nacrt Sporazuma između Europske unije i Republike Koreje o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu (15082/2019),

 uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 100. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0120/2021),

 uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku Odbora za promet i turizam (A9-0251/2021),

1. daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republici Koreji.

 


 

OBRAZLOŽENJE

Sporazum između EU-a i Koreje:

Sporazum između Europske unije i Republike Koreje o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu horizontalni je sporazum o zrakoplovstvu koji su dogovorile Europske komisija, u ime država članica EU-a, i Republika Koreja nakon presuda Suda u predmetima „Otvoreno nebo”. Sporazumom se svakom zračnom prijevozniku iz EU-a omogućuje let u Republiku Koreju iz bilo koje od dvadeset dviju država članica EU-a koje trenutačno imaju bilateralni sporazum o uslugama zračnog prijevoza s Republikom Korejom. Osim novih zračnih linija za prijevoznike iz EU-a, sporazum je koristan za obje strane jer donosi pravnu sigurnost za komercijalni zračni prijevoz i osigurava nediskriminirajući pristup zračnim prijevoznicima koji lete između ta dva područja.

Postupak:

Vijeće je 5. lipnja 2003. ovlastilo Komisiju za otvaranje pregovora s trećim zemljama o zamjeni određenih odredaba u postojećim bilateralnim sporazumima o zračnim uslugama sporazumom na razini Unije.  Sporazum s Korejom potpisan je 25. lipnja 2020., a u skladu s člankom 218. UFEU-a za sklapanje sporazuma Vijeću je potrebna suglasnost Europskog parlamenta.

 

U skladu s člankom 105. i člankom 114. stavcima 5., 7. i 8. Poslovnika Parlamenta nadležni odbor (TRAN) Parlamentu podnosi preporuku o prihvaćanju ili odbijanju predloženog akta. Parlament potom donosi odluku jedinstvenim glasovanjem, a na tekst sporazuma nije moguće podnositi amandmane. Amandmani u odboru dopušteni su samo ako im je cilj poništiti preporuku koju je predložio izvjestitelj.

Stajalište izvjestitelja:

Civilno zrakoplovstvo važan je strateški sektor u Europskoj uniji koji europskim građanima omogućuje mobilnost i radna mjesta, a ujedno je i okosnica europskog turističkog sektora. Ovim se sporazumom zamjenjuju ili dopunjuju postojeći bilateralni sporazumi o uslugama u zračnom prometu između država članica i Republike Koreje, čime bi se trebala dodatno poboljšati povezanost između Europske unije i Azije, povećati tržišno natjecanje i osigurati pravna sigurnost za zračne prijevoznike. Na temelju navedenog izvjestitelj preporučuje da Odbor za promet i turizam odobri sklapanje tog sporazuma.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum između Europske unije i Republike Koreje o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu

Referentni dokumenti

05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za suglasnost

24.3.2021

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

26.4.2021

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Dominique Riquet

12.9.2019

 

 

 

Datum usvajanja

12.7.2021

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Clare Daly, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Maria Grapini, Alessandra Moretti, Marianne Vind

Datum podnošenja

26.7.2021

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

48

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe

Olivier

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Elżbieta

Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de

Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet

Vozemberg-Vrionidi

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Vera Tax, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left

Clare Daly, Kateřina Konečná

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

1

-

The Left

João Pimenta Lopes

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 2. rujna 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti