AJÁNLÁS Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatról

26.7.2021 - (05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE)) - ***

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Dominique Riquet

Eljárás : 2019/0044(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0251/2021
Előterjesztett szövegek :
A9-0251/2021
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatról

(05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE))

 

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05210/2021),

 tekintettel az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás tervezetére (15082/2019),

 tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének (2) bekezdésével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával, továbbá 218. cikkének (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0120/2021),

 tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére, valamint 114. cikkének (7) bekezdésére,

 tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A9-0251/2021),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Koreai Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

 


 

INDOKOLÁS

Az EU-Korea megállapodás:

Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás horizontális légiközlekedési megállapodás, amely a Koreai Köztársaság és az uniós tagállamok nevében az Európai Bizottság között jött létre az Európai Bíróság úgynevezett „nyitott égbolt” ügyekben hozott ítéletei nyomán. A megállapodás lehetővé teszi bármely uniós légitársaság számára, hogy a Koreai Köztársasággal jelenleg kétoldalú légiközlekedési megállapodással rendelkező huszonkét uniós tagállam bármelyikéből repüljön a Koreai Köztársaságba. Amellett, hogy az uniós légi fuvarozók számára új útvonalak nyílnak meg, a megállapodás mindkét fél számára előnyös, mivel jogbiztonságot teremt a kereskedelmi műveletek tekintetében, és biztosítja a megkülönböztetésmentes megközelítést a két érintett terület között repülő légitársaságok számára.

Eljárás:

A Tanács 2003. június 5-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen harmadik országokkal a meglévő kétoldalú  légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások egyes rendelkezéseinek uniós szintű megállapodással való felváltásáról.  A Koreával létrejött megállapodást 2020. június 25-én írták alá, és a megállapodás megkötéséhez a Tanácsnak az EUMSZ 218. cikke értelmében szüksége van az Európai Parlament egyetértésére.

 

A Parlament eljárási szabályzatának 105. cikke, valamint 114. cikkének (5), (7) és (8) bekezdése értelmében az illetékes bizottság (TRAN) a javasolt jogi aktus tekintetében jóváhagyásra vagy elutasításra irányuló ajánlást terjeszt elő. A Parlament egyetlen szavazás keretében határoz, és a megállapodáshoz nem nyújtható be módosítás. A bizottságban előterjesztett módosítások csak akkor fogadhatók el, ha az előadó által javasolt ajánlás visszavonására irányulnak.

Az előadó álláspontja:

A polgári légi közlekedés olyan, jelentős stratégiai ágazat az Európai Unióban, amely mobilitási megoldásokat és munkahelyeket biztosít az európai polgárok számára, valamint létfontosságú az európai idegenforgalmi ágazat szempontjából. Ez a megállapodás felváltja vagy kiegészíti a tagállamok és a Koreai Köztársaság között meglévő kétoldalú légiközlekedési megállapodásokat, és az a célja, hogy tovább javítsa az Európai Unió és Ázsia közötti összeköttetést, fokozza a versenyt és jogbiztonságot teremtsen a légitársaságok számára. A fentiek alapján az előadó azt javasolja, hogy a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság adja egyetértését a megállapodás megkötéséhez.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Megállapodás az Európai Unió és a Koreai Köztársaság között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről

Hivatkozások

05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

24.3.2021

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

26.4.2021

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Dominique Riquet

12.9.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

12.7.2021

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

48

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Clare Daly, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Maria Grapini, Alessandra Moretti, Marianne Vind

Benyújtás dátuma

26.7.2021

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

48

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe

Olivier

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Elżbieta

Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de

Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet

Vozemberg-Vrionidi

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Vera Tax, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left

Clare Daly, Kateřina Konečná

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

1

-

The Left

João Pimenta Lopes

 

A jelek magyarázata:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

Utolsó frissítés: 2021. szeptember 1.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat