AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Korea inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

26.7.2021 - (05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE)) - ***

Commissie vervoer en toerisme
Rapporteur: Dominique Riquet

Procedure : 2019/0044(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0251/2021
Ingediende teksten :
A9-0251/2021
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Korea inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

(05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

 gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05210/2021),

 gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Korea inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (15082/2019),

 gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, punt a), v), en lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0120/2021),

 gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

 gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A9-0251/2021),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Korea.

 


 

TOELICHTING

De overeenkomst tussen de EU en Korea

De overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Korea inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten is een horizontale luchtvaartovereenkomst waarover de Europese Commissie namens de lidstaten met de Republiek Korea heeft onderhandeld naar aanleiding van de arresten van het Hof van Justitie in de zogenaamde “Open Skies”-zaken. De overeenkomst biedt alle EU-luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid om vanuit een van de tweeëntwintig EU‑lidstaten die momenteel een bilaterale overeenkomst voor luchtdiensten met de Republiek Korea hebben, naar de Republiek Korea te vliegen. Naast de kansen die de nieuwe routes voor de EU-luchtvaartmaatschappijen bieden, is de overeenkomst gunstig voor beide partijen omdat zij rechtszekerheid biedt voor de commerciële activiteiten en zorgt voor een niet‑discriminerende benadering van de luchtvaartmaatschappijen die tussen de twee grondgebieden vliegen.

Procedure

Op 5 juni 2003 heeft de Raad aan de Commissie een mandaat verleend om met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten door een overeenkomst op het niveau van de Unie.  De overeenkomst met Korea werd op 25 juni 2020 ondertekend, en om de overeenkomst te kunnen sluiten heeft de Raad, overeenkomstig artikel 218 VWEU, de goedkeuring van het Europees Parlement nodig.

 

Overeenkomstig artikel 105 en artikel 114, leden 5, 7 en 8, van het Reglement van het Europees Parlement legt de bevoegde commissie (TRAN) een aanbeveling tot goedkeuring of verwerping van de voorgestelde handeling voor. Het Parlement spreekt zich middels een enkele stemming uit en er kunnen geen amendementen op de overeenkomst worden ingediend. Amendementen in de commissie zijn alleen ontvankelijk wanneer ermee wordt beoogd de door de rapporteur voorgestelde aanbeveling een tegenovergestelde strekking te geven.

Standpunt van de rapporteur

De burgerluchtvaart is een belangrijke strategische sector in de Europese Unie, die de Europese burgers mobiliteitsoplossingen en banen biedt, en is ook een levenslijn voor de Europese toeristische sector. Deze overeenkomst vervangt of vormt een aanvulling op de bestaande bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten en de Republiek Korea, en moet de connectiviteit tussen de Europese Unie en Azië verder verbeteren, de concurrentie vergroten en de luchtvaartmaatschappijen rechtszekerheid bieden. In het licht van het bovenstaande stelt de rapporteur de Commissie vervoer en toerisme voor haar goedkeuring te hechten aan de overeenkomst.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Korea inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

Document- en procedurenummers

05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

24.3.2021

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

TRAN

26.4.2021

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Dominique Riquet

12.9.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

12.7.2021

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

48

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Clare Daly, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Maria Grapini, Alessandra Moretti, Marianne Vind

Datum indiening

26.7.2021

 


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

48

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe

Olivier

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Elżbieta

Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de

Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet

Vozemberg-Vrionidi

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Vera Tax, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left

Clare Daly, Kateřina Konečná

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

1

-

The Left

João Pimenta Lopes

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

Laatst bijgewerkt op: 1 september 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid