RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Coreea privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

26.7.2021 - (05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE)) - ***

Comisia pentru transport și turism
Raportor: Dominique Riquet

Procedură : 2019/0044(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0251/2021
Texte depuse :
A9-0251/2021
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Coreea privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

(05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE))

 

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05210/2021),

 având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Republica Coreea privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (15082/2019),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0120/2021),

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A9-0251/2021),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Coreea.

 


EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul UE-Coreea:

Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Coreea privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene este un acord orizontal în domeniul aviației negociat de Comisia Europeană, în numele statelor membre ale UE, și Republica Coreea, în urma hotărârilor Curții de Justiție în așa-numitele cauze „cer deschis”. Acordul permite oricărei companii aeriene din UE să zboare în Republica Coreea din oricare dintre cele douăzeci și două de state membre ale UE care au în prezent un acord bilateral privind serviciile aeriene cu Republica Coreea. Pe lângă oportunitățile oferite de noile rute transportatorilor din UE, acordul este benefic pentru ambele părți, oferind securitate juridică operațiunilor comerciale și garantând o abordare nediscriminatorie a companiilor aeriene care efectuează zboruri între cele două teritorii.

Procedură:

La data de 5 iunie 2003, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocieri cu țări terțe în vederea înlocuirii anumitor dispoziții din acordurile bilaterale privind serviciile aeriene existente cu un acord la nivelul Uniunii.  Acordul cu Coreea a fost semnat la 25 iunie 2020 și, pentru a încheia acordul, Consiliul are nevoie de aprobarea Parlamentului European, în conformitate cu articolul 218 din TFUE.

 

În conformitate cu articolul 105 și cu articolul 114 alineatele (5), (7) și (8) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, comisia competentă (TRAN) prezintă o recomandare de aprobare sau respingere a actului propus. Parlamentul ia o decizie prin vot unic, fără a avea posibilitatea de a depune amendamente. Amendamentele în comisie sunt admisibile doar dacă vizează inversarea recomandării propuse de raportor.

Poziția raportorului

Aviația civilă este un sector strategic major în Uniunea Europeană, care oferă cetățenilor europeni soluții de mobilitate și locuri de muncă și este, de asemenea, un element vital pentru sectorul turismului european. Prezentul acord înlocuiește sau completează acordurile bilaterale existente privind serviciile aeriene dintre statele membre și Republica Coreea, care ar trebui să îmbunătățească în continuare conectivitatea dintre Uniunea Europeană și Asia, să sporească concurența și să asigure securitate juridică pentru companiile aeriene. Pe baza celor de mai sus, raportorul recomandă Comisiei pentru transport și turism să dea un aviz favorabil privind încheierea prezentului acord.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordul între Uniunea Europeană și Republica Coreea privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

Referințe

05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE)

Data consultării/cererii de aprobare

24.3.2021

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

TRAN

26.4.2021

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Dominique Riquet

12.9.2019

 

 

 

Data adoptării

12.7.2021

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Clare Daly, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Maria Grapini, Alessandra Moretti, Marianne Vind

Data depunerii

26.7.2021

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

48

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe

Olivier

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Elżbieta

Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de

Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet

Vozemberg-Vrionidi

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Vera Tax, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left

Clare Daly, Kateřina Konečná

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

1

-

The Left

João Pimenta Lopes

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

Ultima actualizare: 2 septembrie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate