ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

26.7.2021 - (05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE)) - ***

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Dominique Riquet

Postup : 2019/0044(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0251/2021
Predkladané texty :
A9-0251/2021
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

(05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE))

 

(Súhlas)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05210/2021),

 so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb (15082/2019),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0120/2021),

 so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A9-0251/2021),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kórejskej republiky.

 


 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohoda medzi EÚ a Kóreou:

Dohoda medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb je horizontálnou dohodou o leteckej doprave, o ktorej rokovala Európska komisia v mene členských štátov EÚ a Kórejská republika v nadväznosti na rozsudky Súdneho dvora v prípadoch tzv. otvoreného neba. Dohoda umožňuje ktorejkoľvek leteckej spoločnosti EÚ lietať do Kórejskej republiky z ktoréhokoľvek z dvadsiatich dvoch členských štátov EÚ, ktoré majú v súčasnosti dvojstrannú dohodu o leteckých službách s Kórejskou republikou. Okrem nových možností spojov pre leteckých dopravcov z EÚ je dohoda prospešná pre obe strany tým, že poskytuje právnu istotu pre komerčné prevádzky a zabezpečuje nediskriminačný prístup k leteckým spoločnostiam, ktoré prevádzkujú lety medzi oboma príslušnými územiami.

Postup:

Rada 5. júna 2003 poverila Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich dvojstranných dohodách dohodou na úrovni Únie.  Dohoda s Kóreou bola podpísaná 25. júna 2020 a na uzavretie dohody potrebuje Rada podľa článku 218 ZFEÚ súhlas Európskeho parlamentu.

 

V súlade s článkom 105 a článkom 114 ods. 5, 7 a 8 rokovacieho poriadku Parlamentu predkladá gestorský výbor (TRAN) odporúčanie na schválenie alebo zamietnutie navrhnutého aktu. Parlament teda rozhodne jediným hlasovaním, pričom k dohode nie je možné predložiť žiadne pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúce návrhy vo výbore sú prípustné iba vtedy, keď je ich cieľom zmena odporúčania navrhovaného spravodajcom.

Stanovisko spravodajcu:

Civilné letectvo je v Európskej únii významným strategickým odvetvím, ktoré európskym občanom poskytuje riešenia a pracovné miesta v oblasti mobility, a je aj životne dôležitou súčasťou európskeho odvetvia cestovného ruchu. Táto dohoda nahrádza alebo dopĺňa existujúce dvojstranné dohody o leteckých službách medzi členskými štátmi a Kórejskou republikou, čím by sa mala ďalej zlepšiť prepojenosť medzi Európskou úniou a Áziou, zvýšiť hospodárska súťaž a poskytnúť leteckým spoločnostiam právna istota. Na základe uvedených skutočností spravodajca odporúča, aby Výbor pre dopravu a cestovný ruch udelil súhlas s uzavretím tejto dohody.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

Referenčné čísla

05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE)

Dátum predloženia/žiadosť o udelenie súhlasu

24.3.2021

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

26.4.2021

 

 

 

Spravodajca

 dátum vymenovania

Dominique Riquet

12.9.2019

 

 

 

Dátum prijatia

12.7.2021

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clare Daly, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Maria Grapini, Alessandra Moretti, Marianne Vind

Dátum predloženia

26.7.2021

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

48

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe

Olivier

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Elżbieta

Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de

Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet

Vozemberg-Vrionidi

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Vera Tax, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left

Clare Daly, Kateřina Konečná

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

1

-

The Left

João Pimenta Lopes

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 1. septembra 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia