PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Korejo o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza

26.7.2021 - (05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE)) - ***

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Dominique Riquet

Postopek : 2019/0044(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0251/2021
Predložena besedila :
A9-0251/2021
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Korejo o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza

(05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (05210/2021),

 ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Korejo o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza (15082/2019),

 ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 100(2) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0120/2021),

 ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A9-0251/2021),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Republike Koreje.


OBRAZLOŽITEV

Sporazum med EU in Korejo

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Korejo o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza je horizontalni letalski sporazum, o katerem sta se po sodbah Sodišča Evropske unije v t. i. zadevah „odprto nebo“ pogajali Evropska komisija v imenu držav članic EU in Republika Koreja. Sporazum vsem letalskim prevoznikom EU omogoča lete v Republiko Korejo iz dvaindvajsetih držav članic EU, ki imajo z Republiko Korejo sklenjen dvostranski sporazum o storitvah zračnega prevoza. Poleg možnosti za nove linije za letalske prevoznike EU prinaša koristi za obe strani, saj zagotavlja pravno varnost pri komercialnih dejavnostih in določa nediskriminatoren pristop za letalske prevoznike, ki letijo med tema ozemljema.

Postopek

Svet je 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o nadomestitvi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih o storitvah zračnega prevoza s sporazumom na ravni Unije.  Sporazum s Korejo je bil podpisan 25. junija 2020, za njegovo sklenitev pa Svet v skladu s členom 218 PDEU potrebuje odobritev Evropskega parlamenta.

 

V skladu s členom 105 in členom 114(5), (7) in (8) Poslovnika Evropskega parlamenta pristojni odbor (TRAN) predloži priporočilo za odobritev ali zavrnitev predlaganega akta. Parlament nato sprejme sklep z enim samim glasovanjem, k sporazumu pa ni mogoče vlagati predlogov sprememb. Predlogi sprememb v odboru so dopustni le, če je njihov namen zavrniti priporočilo poročevalca.

Stališče poročevalca

Civilno letalstvo je pomemben strateški sektor Evropske unije, ki evropskim državljanom zagotavlja rešitve za mobilnost in delovna mesta, hkrati pa je življenjskega pomena za evropski turizem. Ta sporazum nadomešča ali dopolnjuje obstoječe dvostranske sporazume o storitvah zračnega prevoza med državami članicami in Republiko Korejo, z njim pa naj bi še izboljšali povezave med Evropsko unijo in Azijo, povečali konkurenco in letalskim prevoznikom zagotovili pravno varnost. Glede na to poročevalec Odboru za promet in turizem predlaga, da odobri sklenitev tega sporazuma.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Korejo o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza

Referenčni dokumenti

05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

24.3.2021

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

26.4.2021

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Dominique Riquet

12.9.2019

 

 

 

Datum sprejetja

12.7.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Clare Daly, Nicola Danti, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Maria Grapini, Alessandra Moretti, Marianne Vind

Datum predložitve

26.7.2021

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

48

+

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

NI

Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Vera Tax, Marianne Vind, Peter Vitanov (Petar Vitanov)

The Left

Clare Daly, Kateřina Konečná

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

1

-

The Left

João Pimenta Lopes

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 3. september 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov