Tuarascáil - A9-0253/2021Tuarascáil
A9-0253/2021

TUARASCÁIL maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 851/2004 lena mbunaítear Lárionad Eorpach um ghalair a chosc agus a rialú

28.7.2021 - (COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD)) - ***I

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
Rapóirtéir: Joanna Kopcińska


Nós Imeachta : 2020/0320(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 851/2004 lena mbunaítear Lárionad Eorpach um ghalair a chosc agus a rialú

(COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint do thogra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2020)0726),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 168(5) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9-0366/2020),

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 27 Aibreán 2021[1],

 ag féachaint do thuairim ó Choiste na Réigiún an 7 Bealtaine 2021[2],

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint do thuairim ón gCoiste um Buiséid,

 ag féachaint do thuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A9-0253/2021),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

 

Leasú  1

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1) Tá an tAontas tiomanta do shláinte an duine a chosaint agus a fheabhsú, go háirithe chun móraicídí sláinte trasteorann a chomhrac, bearta maidir le faireachán a dhéanamh ar bhagairtí tromchúiseacha trasteorann ar shláinte, luathrabhadh a thabhairt ina leith, agus na bagairtí sin a chomhrac.

(1) Tá an tAontas tiomanta mar thosaíocht do shláinte an duine a chosaint agus a fheabhsú trí ghalair a chosc agus trí dhul i ngleic le móraicídí sláinte trí bhíthin faireachán, measúnú agus cumarsáid a dhéanamh i leith bagairtí tromchúiseacha trasteorann ar an tsláinte, lena bhfeabhsaítear an ullmhacht ina gcomhair, lena soláthraítear luathrabhadh ina leith, agus lena ndéantar na bagairtí sin a chomhrac.

 

Leasú  2

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2a) Chun go mbeidh ann do chórais sláinte ardfheidhmíochta a bheidh inrochtana do chách, tá gá le cur chuige iomlánaíoch i leith na sláinte poiblí. Ba cheart é a chur de chúram ar an Lárionad sainaithint agus faireachán a dhéanamh ar an ngaolmhaireacht atá idir mórghalair neamhtheagmhálacha, d’fhonn measúnú a dhéanamh ar an tionchar atá ag galair ionfhabhtaíocha ar chórais sláinte i gcoitinne agus ar éifeacht na gcomhghalrachtaí ar thorthaí sláinte amhail a tugadh faoi deara le linn phaindéim COVID-19. Bunaithe ar an taithí fhairsing atá ag an Lárionad ar fhaireachas agus ar fhaireachán a dhéanamh ar ghalair theagmhálacha ar leibhéal an Aontais, ar an uirlis atá aige faoi láthair le haghaidh bailiú sonraí (TESSy) agus ar na naisc atá aige leis na comhlachtaí náisiúnta sláinte poiblí i gcás galair theagmhálacha agus neamhtheagmhálacha araon, tá seasamh uathúil ag an Lárionad chun faisnéis chuimsitheach maidir leis an tsláinte phoiblí a chur ar fáil, ar faisnéis í is féidir a úsáid le haghaidh cinnteoireacht beartais.

Leasú  3

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) An 11 Márta 2020, dhearbhaigh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS) gur paindéim dhomhanda í ráig an choróinvíris nua (COVID-19). Ó na dúshláin a bhí ann le linn freagairt don phaindéim, ba léir gur cheart ról an Lárionaid i gcreat an Aontais maidir le hullmhacht agus freagairt do ghéarchéimeanna sláinte a láidriú.

(3) An 11 Márta 2020, dhearbhaigh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS) gur paindéim dhomhanda í ráig an choróinvíris nua (COVID-19). I bhfianaise na ndúshlán a bhí ann le linn freagairt don phaindéim, go háirithe do dhaoine a bhí ag fulaingt le galair neamhtheagmhálacha, agus i bhfianaise na mbearnaí éifeachtachta a sainaithníodh i bhfreagairt an Aontais ina leith sin, ba léir gur cheart creat an Aontais i gcás ullmhacht agus freagairt do ghéarchéimeanna sláinte a láidriú agus a leathnú chun úsáid níos fearr a bhaint as acmhainneacht inniúlachtaí an Aontais agus na mBallstát chun freagairt do phaindéimí sa todhchaí.

Leasú  4

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3a) I gcinneadh an Ombudsman Eorpaigh an 5 Feabhra 2021 i bhfiosrúchán straitéiseach OI/3/2012/TE, sainaithníodh roinnt bearnaí éifeachtachta tábhachtacha i bhfreagairt an Lárionaid do phaindéim COVID-19. De dheasca chóras bailithe faisnéise an Lárionaid fágtar gur ann d’easpa sonraí atá tráthúil, iomlán agus inchomparáide agus go ndéantar difear, dá bhrí sin, d’acmhainneacht samhaltaithe agus réamhaisnéise an Lárionaid, do leibhéal trédhearcachta na faisnéise sin agus conas a dhéantar í a chur in iúl don phobal. Ba cheart aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh sin sa Rialachán seo chun a áirithiú, inter alia, go mbeidh ann do chomhordú agus d’fhaireachas eipidéimeolaíoch feabhsaithe, agus do chumarsáid thráthúil maidir le gníomhaíochtaí an Lárionaid agus go mbeidh na gníomhaíochtaí sin níos trédhearcaí.

Leasú  5

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3b) Beidh acmhainneacht an Lárionaid i leith cúraimí nua a chur chun feidhme ag brath ar an leibhéal cúnaimh airgeadais a bheidh ar fáil ón Aontas, agus ar na hacmhainní daonna inmheánacha agus seachtracha a bheidh ar fáil. Chun go mbeifear in ann na cúraimí nua a cuireadh de chúram air i ngeall ar phaindéim COVID-19 a dhéanamh, beidh gá ag an Lárionad le cistiú méadaithe agus le tuilleadh fostaithe. Ní féidir leis an Lárionad teacht ar na hacmhainní nua sin ach ó chistí ad hoc amháin atá dírithe ar thionscadail, amhail na cistí sin a leithdháiltear i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/522 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a (an ‘Clár EU4Health’), agus ní leor na cistí atá leithdháilte cheana ar an Lárionad i dtréimhse chreat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027. Tá sé tábhachtach, dá bhrí sin, go ndéanfar cistiú agus líon foirne an Lárionaid a mhéadú a luaithe agus is féidir.

 

_______________

 

1a Rialachán (AE) 2021/522 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Márta 2021 lena mbunaítear Clár do ghníomhaíochtaí an Aontais i réimse na sláinte (‘Clár EU4Health’) don tréimhse 2021-2027, agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 282/2014 (IO L 107, 26.3.2021, lch. 1).

Leasú  6

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3 c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3c) Cabhrófar leis an tsoghabháltacht a laghdú i leith ráigeanna ionfhabhtaíocha sa todhchaí trí fheabhas a chur ar shláinte an daonra fhoriomláin trí ghalair a chosc. Ba cheart cothú a dhéanamh ar shineirgí le tionscnaimh sláinte eile an Aontais, mar shampla, Plean Sáraithe Ailse na hEorpa, nó ionstraimí an Aontais, amhail an Clár EU4Health.

Leasú  7

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3 d (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3d) Tá an dúshaothrú ar an bhfhiadhúlra agus ar acmhainní nádúrtha eile agus cailliúint luathaithe na bithéagsúlachta ina bhaol do shláinte an duine. Ós rud é go bhfuil dlúthbhaint ag sláinte an duine, sláinte ainmhithe agus ag an gcomhshaol le chéile, tá sé ríthábhachtach an cur chuige ‘Aon Sláinte Amháin’ a ghlacadh i leith aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim reatha agus ar ghéarchéimeanna atá ag teacht chun cinn.

Leasú  8

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5) Leathnaítear leis an Rialachán seo, dá réir sin, misean agus cúraimí an Lárionaid chun feabhas a chur ar inniúlacht an Lárionaid an saineolas eolaíochta a sholáthar agus tacú le gníomhaíochtaí riachtanacha atá ábhartha maidir le bagairtí tromchúiseacha trasteorann ar shláinte san Aontas a chosc, a chomhrac, agus ullmhúchán a dhéanamh agus freagairt a phleanáil ina leith i gcomhréir le Rialachán AE .../... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle10 [ISC/2020/12524].

(5) Leathnaítear leis an Rialachán seo, dá réir sin, misean agus cúraimí an Lárionaid chun feabhas a chur ar inniúlacht an Lárionaid an saineolas eolaíochta stóinsithe agus neamhspleách a bhfuil gá leis a sholáthar agus tacú le gníomhaíochtaí atá ábhartha maidir le cosc, ullmhacht, pleanáil freagartha agus comhrac i leith bagairtí tromchúiseacha trasteorann ar an tsláinte san Aontas, lena n-áirítear i ndáil leis an tionchar atá ag galair theagmhálacha ar mhórghalair neamhtheagmhálacha agus go háirithe na hidirnaisc atá eatarthu, i gcomhréir le Rialachán AE .../... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle10 [ISC/2020/12524].

__________________

__________________

10 Rialachán (AE) XXXX/XXXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an DÁTA maidir le bagairtí tromchúiseacha trasteorann ar shláinte, agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1082/2013/AE [IO: cuir isteach teideal iomlán agus tagairt foilseacháin don Rialachán maidir le bagairtí tromchúiseacha trasteorann ar shláinte (SCBTH).]

10 Rialachán (AE) XXXX/XXXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an DÁTA maidir le bagairtí tromchúiseacha trasteorann ar shláinte, agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1082/2013/AE [IO: cuir isteach teideal iomlán agus tagairt foilseacháin don Rialachán maidir le bagairtí tromchúiseacha trasteorann ar shláinte (SCBTH).]

Leasú  9

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6) Chuige sin, ba cheart é a chur de chúram ar an Lárionad faisnéis eipidéimeolaíoch agus anailís uirthi sin, samhaltú eipidéimeolaíoch, réamhaíocht agus réamhaisnéisiú, measúnuithe riosca agus moltaí ábhartha a sholáthar, ina leagtar amach roghanna chun galair theagmhálacha a chosc agus a rialú. Ba cheart a ghníomhaíochtaí a bheith comhsheasmhach le cur chuige Aon Sláinte Amháin, lena n-aithnítear na hidirnaisc atá idir sláinte an duine agus sláinte ainmhithe agus an comhshaol. Ba cheart dó faireachán a dhéanamh ar inniúlacht na gcóras sláinte náisiúnta chun freagairt do bhagairtí galar teagmhálach, go háirithe mar gheall ar thábhacht na faisnéise sin chun pleananna ullmhachta agus freagartha náisiúnta a ullmhú. Ba cheart don Lárionad tacú le cur chun feidhme gníomhaíochtaí arna maoiniú ag cláir chistiúcháin agus ionstraimí ábhartha an Aontais agus a bhaineann le galair theagmhálacha, treoirlínte a sholáthar le haghaidh cóireála agus bainistiú cáis bunaithe ar mheasúnú críochnúil ar an bhfianaise is déanaí, tacú le freagairtí d'eipidéimí agus ráigeanna sna Ballstáit agus i dtríú tíortha, agus faisnéis thráthúil, iontaofa a bhfuil rochtain éasca uirthi ar ghalair theagmhálacha a sholáthar don phobal. Ba cheart don Lárionad freisin nósanna imeachta soiléire a bhunú le haghaidh comhar le gníomhaithe sláinte poiblí i dtríú tíortha, chomh maith le heagraíochtaí idirnáisiúnta atá inniúil i réimse na sláinte poiblí, rud a chuirfidh le tiomantas an Aontais chun inniúlacht ullmhachta agus freagartha na gcomhpháirtithe a atreisiú.

(6) Chuige sin, ba cheart é a chur de chúram ar an Lárionad faisnéis thráthúil eipidéimeolaíoch agus anailís uirthi sin, samhaltú eipidéimeolaíoch, réamhaíocht agus réamhaisnéisiú, measúnuithe riosca agus moltaí ábhartha a sholáthar, ina leagtar amach roghanna chun galair theagmhálacha a chosc agus a rialú. Ba cheart a ghníomhaíochtaí a bheith comhsheasmhach le cur chuige na hAon Sláinte Amháin, lena n-aithnítear na hidirnaisc atá idir sláinte an duine agus sláinte ainmhithe agus an comhshaol, ós rud é gur de bhunadh zónóiseach iad go leor de na ráigeanna. Ba cheart dó faireachán agus measúnú a dhéanamh ar inniúlacht na gcóras sláinte náisiúnta agus tacaíocht a thabhairt ina leith sin chun freagairt do bhagairtí maidir le galair theagmhálacha, go háirithe mar gheall ar thábhacht na faisnéise sin chun pleananna ullmhachta agus freagartha náisiúnta a ullmhú, d’fhonn a chur ar chumas na mBallstát inniúlachtaí a gcóras sláinte a fheabhsú. Ba cheart go n-áireofaí sna pleananna sin moltaí le haghaidh idirghabhálacha beartais a bhaineann le maolú a dhéanamh ar thionchar na ngalar teagmhálach ar sheirbhísí agus ar chúraim sláinte, go háirithe maidir le staid na n-othar atá ag fulaingt le mórghalair neamhtheagmhálacha. Ba cheart don fhaireachán ar inniúlacht chórais sláinte na mBallstát a bheith bunaithe ar tháscairí agus ar shainmhínithe coiteanna ar mhaithe le hinchomparáideacht a áirithiú. Ba cheart go mbeadh sé de cheart ag an Lárionad cuairteanna rialta ar na Ballstáit a eagrú chun measúnú a dhéanamh ar inniúlacht na gcóras sláinte i leith bainistiú a dhéanamh ar ghéarchéimeanna sláinte agus ar chigireachtaí ad hoc sna Ballstáit chun ullmhacht agus pleananna freagartha a fhíorú. Ba cheart don Lárionad tacú le cur chun feidhme gníomhaíochtaí arna gcistiú ag cláir chistiúcháin agus ionstraimí ábhartha an Aontais agus a bhaineann le galair theagmhálacha, treoirlínte a sholáthar le haghaidh cóireála agus bainistiú cáis bunaithe ar mheasúnú críochnúil ar an bhfianaise is déanaí, tacú le freagairtí d’eipidéimí agus do ráigeanna sna Ballstáit agus i dtríú tíortha, lena n-áirítear freagairt allamuigh agus oiliúint pearsanra agus faisnéis thráthúil oibiachtúil , iontaofa ar ghalair theagmhálacha a bhfuil rochtain éasca uirthi a sholáthar don phobal. Ba cheart don Lárionad freisin nósanna imeachta soiléire a bhunú don chomhar le gníomhaithe sláinte poiblí i dtríú tíortha, chomh maith le heagraíochtaí idirnáisiúnta atá inniúil i réimse na sláinte poiblí, rud a chuirfidh le tiomantas an Aontais chun inniúlacht ullmhachta agus freagartha na gcomhpháirtithe a atreisiú.

Leasú  10

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7) Chun tacú go héifeachtach le hobair an Lárionaid agus lena áirithiú go gcomhlíonann sé a mhisean, ba cheart é a chur de chúram ar na Ballstáit sonraí a chur in iúl don Lárionad maidir le faireachas ar ghalair theagmhálacha agus ar shaincheisteanna sláinte speisialta eile amhail frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha agus ionfhabhtuithe atá bainteach leis an gcúram sláinte a bhaineann le galair theagmhálacha, sonraí eolaíochta agus teicniúla agus faisnéis atá ar fáil atá ábhartha do mhisean an Lárionaid, chun fógra a thabhairt don Lárionad faoi aon bhagairt thromchúiseach trasteorann ar shláinte, faisnéis maidir le pleanáil ullmhachta agus freagartha agus inniúlachtaí na gcóras cúraim sláinte, agus faisnéis ábhartha a chur ar fáil a d’fhéadfadh a bheith úsáideach chun an fhreagairt a chomhordú, chomh maith le comhlachtaí inniúla agus saineolaithe sláinte poiblí aitheanta a shainaithint agus atá ar fáil chun cuidiú le freagairtí an Aontais do bhagairtí sláinte.

(7) Réamhchoinníoll don Lárionad is ea rochtain a bheith aige ar shonraí tráthúla agus iomlána chun go mbeidh ar a chumas measúnuithe riosca meara a dhéanamh, lena n-áirítear samhaltú eipidéimeolaíoch agus réamhaisnéisiú. Chun tacú go héifeachtach le hobair an Lárionaid agus comhlíonadh a mhisin a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit, ar bhonn tráthúil, sonraí inchomparáide agus ar ardcháilíocht a chur in iúl don Lárionad maidir leis an bhfaireachas ar ghalair theagmhálacha, amhail VEID, heipitíteas víreasach B agus C agus an Eitinn, agus maidir le saincheisteanna sláinte speisialta eile amhail frithsheasmhacht fhrithmhiocróbach agus ionfhabhtuithe a bhaineann le cúram sláinte agus a dtionchar ar mhórghalair neamhtheagmhálacha, lena n-áirítear na galair sin a bhaineann le míchumas meabhrach. Ba cheart do na Ballstáit sonraí agus faisnéis eolaíochta agus theicniúil atá ar fáil agus atá ábhartha do mhisean an Lárionaid a sholáthar, fógra a thabhairt don Lárionad faoi aon bhagairtí tromchúiseacha trasteorann ar an tsláinte agus faisnéis maidir le hullmhacht agus pleanáil freagartha agus inniúlacht na gcóras sláinte a sholáthar. Chun dúbailt ar iarrachtaí agus ar mholtaí éagsúla, ar amlínte, ar shainmhínithe cáis, ar tháscairí agus ar chaighdeáin a sheachaint, ba cheart prótacail agus nósanna imeachta i gcás cumarsáide a bheith comhaontaithe idir an Lárionad agus na Ballstáit agus ba cheart go mbeadh ann do mhalartú faisnéise rianúil idir an Lárionad, EDS agus na gníomhaireachtaí náisiúnta.

Leasú  11

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7a) Ba cheart don Choimisiún i gcomhar leis an Lárionad, an Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil, an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán agus leis an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia cothú a dhéanamh ar chomhtháthú córasach na hanailíse agus an mheasúnaithe ar rioscaí a bhaineann le tosca comhshaoil, aeráide agus bia, ar laigí na gcóras náisiúnta sláinte agus ar líon na ngrúpaí leochaileacha sa daonra, chun oibriú ionsar chur chuige iomlánaíoch i leith galair theagmhálacha a chosc agus a bhrath go luath. Chun na críche sin, ba cheart úsáid a bhaint as ionstraimí atá cheana ann, amhail an Fhaireachlann Eorpach Aeráide agus Sláinte agus ionstraimí atá á bhforbairt, amhail an tÚdarás Eorpach um Ullmhacht agus Fhreagairt d’Éigeandáil Sláinte (HERA).

Leasú  12

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8) Chun feabhas a chur ar ghníomhaíochtaí pleanála ullmhachta agus freagartha san Aontas, ba cheart oibríocht líonraí tiomnaithe agus gníomhaíochtaí líonraithe an Lárionaid a leathnú chun raon feidhme an Rialacháin (AE) …/… a léiriú. [IO: cuir isteach tagairt do Rialachán SCBTH [ISC/2020/12524]]. Chuige sin, ba cheart don Lárionad comhordú agus saineolas teicniúil agus eolaíochta a sholáthar don Choimisiún agus do na Ballstáit trí líonraí tiomnaithe le comhlachtaí comhordaithe inniúla, lena n-áirítear líonraí nuabhunaithe do shaotharlanna agus chun tacú le haistriú, trasphlandú agus atáirgeadh daonna le cuidiú míochaine,

(8) Chun feabhas a chur ar ullmhacht agus ar ghníomhaíochtaí pleanála freagartha san Aontas, ba cheart oibríocht líonraí tiomnaithe agus gníomhaíochtaí líonraithe an Lárionaid a leathnú chun raon feidhme an Rialacháin (AE) …/… a léiriú. [IO: cuir isteach tagairt do Rialachán SCBTH [ISC/2020/12524]]. Chuige sin, ba cheart don Lárionad saineolas teicniúil agus eolaíochta a chomhordú agus a sholáthar don Choimisiún, do na Ballstáit agus don Choiste Slándála Sláinte (‘HSC’) trí líonraí tiomnaithe le comhlachtaí comhordaithe inniúla, lena n-áirítear trí chomhar a spreagadh laistigh de líonraí nuabhunaithe an Aontais do shaotharlanna agus le haghaidh tacaíocht a thabhairt d’aistriú, trasphlandú agus d’atáirgeadh le cuidiú míochaine.

Leasú  13

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 9

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9) D'fhonn feabhas a chur ar éifeachtacht an fhaireachais eipidéimeolaíoch ar ghalair theagmhálacha agus saincheisteanna sláinte speisialta gaolmhara san Aontas, ba cheart é a chur de chúram ar an Lárionad forbairt bhreise a dhéanamh ar ardáin agus ar fheidhmchláir dhigiteacha, tacú le faireachas eipidéimeolaíoch ar leibhéal an Aontais, éascaíocht a dhéanamh ar úsáid teicneolaíochtaí digiteacha, amhail an intleacht shaorga, i mbailiú sonraí agus anailís a dhéanamh ar na sonraí sin, agus comhairle theicniúil agus eolaíoch a sholáthar do na Ballstáit chun córais faireachais eipidéimeolaíocha chomhtháite a bhunú. I gcás ardáin agus feidhmchláir dhigiteacha den sórt sin ba cheart iad a fhorbairt le sonraí comhtháite arna nginiúint ó spás sonraí an Aontais agus é mar rún aige sin iad a chomhtháthú sa Spás Eorpach Sonraí Sláinte a bheidh ann amach anseo arna rialú ag reachtaíocht an Aontais.

(9) D’fhonn feabhas a chur ar éifeachtacht an fhaireachais eipidéimeolaíoch agus faireachán a dhéanamh ar thástáil agus ar chóireáil i gcomhair galair theagmhálacha, ar an idirnasc atá acu le mórghalair neamhtheagmhálacha agus ar na saincheisteanna sláinte speisialta gaolmhara san Aontas, ba cheart é a chur de chúram ar an Lárionad forbairt bhreise a dhéanamh ar ardáin agus ar fheidhmchláir dhigiteacha a bheidh slán agus idir-inoibritheach, lena dtacófar le faireachas eipidéimeolaíoch ar leibhéal an Aontais, lena gcumasófar an úsáid a bhainfear as teicneolaíochtaí digiteacha, amhail an intleacht shaorga agus samhaltú agus ionsamhlú ar ríomhaire, i mbailiú sonraí agus anailís a dhéanamh ar na sonraí sin, agus lena soláthrófar comhairle theicniúil agus eolaíoch do na Ballstáit chun córais faireachais eipidéimeolaíocha chomhtháite a chur ar bun. Ba cheart na hardáin agus na feidhmchláir dhigiteacha sin a fhorbairt le sonraí comhtháite AE a ghintear sa spás agus é mar intinn leis iad a chomhtháthú sa Spás Eorpach Sonraí Sláinte a bheidh ann amach anseo arna rialú ag reachtaíocht an Aontais.

Leasú  14

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10) Chun inniúlachtaí an Aontais agus na mBallstát a láidriú i dtaca le measúnú a dhéanamh ar an staid eipidéimeolaíoch agus measúnú riosca agus freagairt bheacht a dhéanamh, ba cheart don Lárionad, go háirithe, faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar threochtaí i ngalair theagmhálacha, tacú le gníomhaíocht freagartha atá bunaithe ar fhianaise agus an ghníomhaíocht sin a éascú, moltaí a chur ar fáil chun cláir coiscthe agus rialaithe galar teagmhálach a fheabhsú, ar cláir iad a bhunaítear ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais, faireachán agus measúnú a dhéanamh ar inniúlacht na gcóras sláinte náisiúnta maidir le galair theagmhálacha a dhiagnóisiú, a chosc agus a chóireáil, lena n-áirítear sin a dhéanamh ar bhealach atá íogair ó thaobh inscne, grúpaí daonra atá i mbaol agus a bhfuil gá acu le bearta ar leith a shainaithint, anailís a dhéanamh ar an gcomhchoibhneas ráta tarlaithe galar le tosca sochaíocha agus comhshaoil, agus tosca riosca don tarchur agus déine galair na ngalar teagmhálach a shainaithint, agus riachtanais agus tosaíochtaí taighde a shainaithint. Ba cheart don Lárionad oibriú le pointí fócasacha náisiúnta ainmnithe don fhaireachas, pointí a bheidh mar chuid de líonra a chuireann comhairle straitéiseach ar fáil don Lárionad ar ábhair den sórt sin agus a chuirfeadh úsáid earnálacha cumasúcháin chun cinn, amhail sonraí spáis agus seirbhísí an Aontais.

(10) Chun inniúlachtaí an Aontais agus na mBallstát a láidriú i dtaca le measúnú a dhéanamh ar an staid eipidéimeolaíoch agus measúnú riosca agus freagairt bheacht a dhéanamh, ba cheart don Lárionad, go háirithe, bunaithe ar thacar táscairí coiteanna arna moladh ag an Lárionad agus arna bhforbairt i ndlúthchomhar agus i ndlúthchomhairle leis na Ballstáit, bagairtí sláinte atá ag teacht chun cinn a shainaithint, faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar threochtaí i ngalair theagmhálacha, tacú, comhordú agus éascú a dhéanamh ar ghníomhaíocht freagartha atá bunaithe ar fhianaise, moltaí a thabhairt chun cláir coiscthe agus rialaithe galar teagmhálach a fheabhsú, ar cláir iad a bhunaítear ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais, faireachán agus measúnú a dhéanamh ar na Ballstáit agus tacú leo, leis an aidhm cóineasú aníos a bhaint amach ó thaobh inniúlacht na gcóras náisiúnta sláinte de i gcás diagnóisiú, cosc, cóireáil agus imshrianadh ar leathadh galar teagmhálach, lena n-áirítear ar bhealach atá íogair ó thaobh inscne de, grúpaí daonra atá i mbaol a shainaithint a bhfuil gá acu le bearta ar leith, anailís a dhéanamh ar an gcomhchoibhneas ráta tarlaithe galar le tosca sochaíocha agus comhshaoil, an tionchar atá ag comhghalrachtaí ar othair a bhfuil galair theagmhálacha ag gabháil dóibh agus an tionchar atá aige sin ar a gcóireáil a mheas agus tosca riosca i gcás tharchur agus dhéine galair na ngalar teagmhálach a shainaithint, agus riachtanais agus tosaíochtaí taighde a shainaithint. Ba cheart don Lárionad oibriú le pointí fócasacha náisiúnta ainmnithe don fhaireachas, lena gcruthófaí líonra a chuirfeadh comhairle straitéiseach ar fáil don Lárionad ar ábhair den sórt sin agus a chuirfeadh úsáid earnálacha cumasúcháin chun cinn, amhail sonraí spáis agus seirbhísí.

 

Leasú  15

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11) Ba cheart don Lárionad cuidiú leis an inniúlacht laistigh den Aontas a láidriú chun gníomhairí teagmhálacha a dhiagnóisiú, a bhrath, a shainaithint agus a shaintréithriú, ar gníomhairí iad a d’fhéadfadh a bheith ina mbagairt ar an tsláinte phoiblí trí oibriú líonra shaotharlanna tagartha an Aontais a áirithiú i gcomhréir le Rialachán (AE) …/… [IO: cuir isteach tagairt do Rialachán SCBTH [ISC/2020/12524]]. Tá an líonra sin freagrach as dea-chleachtais agus ailíniú ar dhiagnóisic, modhanna tástála, agus úsáid tástálacha a chur chun cinn, chun a áirithiú gur faireachas, fógra agus tuairisciú aonfhoirmeach a dhéantar ar ghalair, agus go neartaítear cáilíocht na dtástálacha agus an fhaireachais.

(11) Ba cheart don Lárionad cabhrú leis an inniúlacht laistigh den Aontas a láidriú chun oibreáin ionfhabhtaíoch a dhiagnóisiú, a bhrath, a shainaithint agus a shaintréithriú, ar oibreáin iad a d’fhéadfadh a bheith ina mbagairt ar an tsláinte phoiblí trína áirithiú go ndéanfar oibriú an líonra tiomnaithe de shaotharlanna tagartha an Aontais ar bhealach comhtháite i gcomhréir le Rialachán (AE) …/… [IO: cuir isteach tagairt do Rialachán SCBTH [ISC/2020/12524]]. Tá an líonra sin freagrach as dea-chleachtais a chur chun cinn agus ailíniú a dhéanamh ar dhiagnóisic, modhanna tástála, oiliúint i dtaca le nósanna imeachta reatha agus nuálacha agus úsáid tástálacha, chun a áirithiú go ndéanfar faireachas, fógra aonfhoirmeach a thabhairt agus tuairisciú caighdeánaithe ar ghalair, agus go neartófar cáilíocht na dtástálacha agus an fhaireachais.

Leasú  16

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 12

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12) I gcás bagairtí trasteorann ar shláinte mar gheall ar ghalair theagmhálacha, féadfaidh na seirbhísí fola agus trasphlandaithe sna Ballstáit bealach a sholáthar chun mearthástáil a dhéanamh ar an daonra deontóirí agus measúnú a dhéanamh ar nochtadh agus imdhíonacht ar an ngalar sa daonra i gcoitinne. Braitheann na seirbhísí sin ar mheasúnuithe riosca tapa ag an Lárionad chun othair óna dteastaíonn teiripe ó shubstaint de bhunús daonna a chosaint ar tharchur galair theagmhálaigh den chineál sin. Bíonn measúnuithe riosca den sórt sin mar bhunús le hoiriúnú iomchuí a dhéanamh ar na bearta lena leagtar amach caighdeáin do cháilíocht agus sábháilteacht substaintí de bhunús daonna. Ba cheart don Lárionad, dá bhrí sin, líonra seirbhísí fola agus trasphlandaithe náisiúnta agus a n-údaráis a bhunú agus a oibriú chuige sin.

(12) I gcás bagairtí trasteorann ar an tsláinte mar gheall ar ghalair theagmhálacha, féadfaidh na seirbhísí fola agus trasphlandaithe sna Ballstáit modh a sholáthar chun mearthástáil a dhéanamh ar an daonra deontóirí agus measúnú a dhéanamh ar nochtadh don ghalar agus ar imdhíonacht ón ngalar sa daonra i gcoitinne. Braitheann na seirbhísí sin ar mheasúnú riosca tapa, cuimsitheach agus cruinn ag an Lárionad chun othair óna dteastaíonn teiripe ó shubstaint de bhunús daonna a chosaint ar tharchur galair theagmhálaigh den chineál sin. Bíonn measúnuithe riosca den sórt sin mar bhunús le hoiriúnú iomchuí a dhéanamh ar na bearta lena leagtar amach caighdeáin do cháilíocht agus sábháilteacht substaintí de bhunús daonna. Ba cheart don Lárionad, dá bhrí sin, líonra de sheirbhísí náisiúnta agus dá n-údaráis a chur ar bun agus a oibriú le haghaidh sábháilteacht mhicribhitheolaíocha substaintí de bhunús daonna (SoHO) lena gcuimsítear aistriú, trasphlandú agus atáirgeadh le cuidiú míochaine.

Leasú  17

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 13

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13) Agus é mar aidhm aige an líon eipidéimí a laghdú agus inniúlachtaí a neartú chun galair theagmhálacha a chosc san Aontas, ba cheart don Lárionad creat maidir le cosc galar teagmhálach a fhorbairt, creat a thugann aghaidh ar shaincheisteanna amhail galair atá inchoiscthe trí vacsaíniú, frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha, oideachas sláinte, litearthacht sláinte agus athrú iompraíochta.

(13) Agus é mar aidhm aige an líon eipidéimí a laghdú agus inniúlachtaí a neartú chun galair theagmhálacha a chosc san Aontas, ba cheart don Lárionad, agus é ag obair i gcomhar leis na Ballstáit chun a dtaithí agus a staideanna faoi seach a chur i gcuntas, creat a fhorbairt chun cosc a chur ar ghalair theagmhálacha, ar creat é a thugann aghaidh ar shaincheisteanna amhail galair atá inchoiscthe trí vacsaíniú, drogall roimh an vacsaíniú, feasacht ar bhealaí tarchuir, frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha, oideachas sláinte, litearthacht sláinte, éagothromaíochtaí sláinte agus galair a chosc, athrú iompraíochta agus naisc leis na mórghalair neamhtheagmhálacha. Ba cheart don Lárionad treoirlínte a sholáthar do na Ballstáit agus faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an chreata sin ag na Ballstáit.

Leasú  18

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14) Ba cheart don Lárionad feabhas a chur ar inniúlachtaí ullmhachta agus freagartha ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais trí shaineolas eolaíoch agus teicniúil a sholáthar do na Ballstáit agus don Choimisiún. Sa chomhthéacs sin, ba cheart don Lárionad, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit agus leis an gCoimisiún, gníomhaíochtaí éagsúla a dhéanamh, lena n-áirítear pleananna ullmhachta agus freagartha náisiúnta agus pleananna ullmhachta agus freagartha de chuid an Aontais agus faireachán ullmhachta agus creata meastóireachta a fhorbairt, moltaí a dhéanamh maidir le hinniúlachtaí chun ráigeanna galar a chosc agus ullmhú agus freagairt dóibh agus maidir le córais sláinte náisiúnta a neartú. Maidir leis an mbailiú sonraí atá ag an Lárionad, agus an anailís a dhéanann siad orthu, ba cheart dó iad a leathnú maidir le faireachas eipidéimeolaíoch agus saincheisteanna sláinte speisialta lena mbaineann, éabhlóid cásanna eipidéime, feiniméan eipidéime neamhghnách nó galar nua de bhunadh anaithnid, lena n-áirítear tríú tíortha, sonraí ar phataigin móilíneach agus sonraí ar chórais sláinte. Chuige sin, ba cheart don Lárionad tacair sonraí iomchuí a áirithiú chomh maith leis na nósanna imeachta chun comhairliúchán agus tarchur agus rochtain sonraí a éascú, agus chun meastóireacht eolaíochta agus theicniúil a dhéanamh ar bhearta coiscthe agus rialaithe ar leibhéal an Aontais agus oibriú le gníomhaireachtaí, comhlachtaí agus eagraíochtaí inniúla a oibríonn i réimse an bhailithe sonraí.

(14) Ba cheart don Lárionad feabhas a chur ar inniúlachtaí ullmhachta agus freagartha ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais trí shaineolas eolaíoch agus teicniúil a sholáthar do na Ballstáit agus don Choimisiún. Sa chomhthéacs sin, ba cheart don Lárionad, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit agus leis an gCoimisiún, gníomhaíochtaí éagsúla a dhéanamh, lena n-áirítear an fhorbairt ar phleananna ullmhachta agus freagartha an Aontais agus lena rannchuideofar leis an bhforbairt ar na pleananna ullmhachta agus freagartha agus ar na creata ullmhachta faireacháin agus monatóireachta náisiúnta, moltaí a dhéanamh maidir le hinniúlachtaí chun ráigeanna galar a chosc, ullmhú ina gcomhair agus freagairt dóibh agus maidir leis na córais náisiúnta sláinte a neartú, lena n-áirítear trí oiliúint a chur ar fáil agus trí dhea-chleachtais a chomhroinnt. Ba cheart don Lárionad leathnú a dhéanamh ar a bhailiúchán sonraí agus ar anailís na sonraí sin ó thaobh faireachas eipidéimeolaíoch agus saincheisteanna sláinte speisialta gaolmhara de, dul chun cinn staideanna eipidéimeolaíocha, feiniméan eipidéime neamhghnách nó galair nua de bhunadh anaithnid, lena n-áirítear i dtríú tíortha, ó thaobh sonraí ar phataigin móilíneach de, sonraí ar chórais sláinte, agus sonraí maidir leis na hidirnaisc atá idir galair theagmhálacha agus mórghalair neamhtheagmhálacha. Chuige sin, ba cheart don Lárionad tacair sonraí iomchuí a áirithiú chomh maith leis na nósanna imeachta chun comhairliúchán agus tarchur agus rochtain shlán ar shonraí a éascú, agus chun meastóireacht eolaíochta agus theicniúil a dhéanamh ar bhearta coiscthe agus rialaithe ar leibhéal an Aontais agus oibriú le EDS, le gníomhaireachtaí ábhartha an Aontais, le comhlachtaí agus eagraíochtaí inniúla a oibríonn i réimse an bhailithe sonraí.

Leasú  19

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 15

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15) Rialachán .../... [IO: cuir isteach tagairt do Rialachán SCBTH [ISC/2020/12524]] déantar foráil maidir leis an gcóras luathrabhaidh agus freagartha lenar féidir fógra a thabhairt ar leibhéal an Aontais, faoi fholáirimh a bhaineann le bagairtí tromchúiseacha trasteorann ar shláinte, ar foláirimh iad a leanann ECDC dá bhfeidhmiú fós. Ós rud é gur féidir le teicneolaíochtaí nua-aimseartha tacú go suntasach le bagairtí sláinte a chomhrac agus le heipidéimí a chúlú, ba cheart do ECDC féachaint leis an gcóras sin a nuashonrú chun gur féidir teicneolaíochtaí intleachta saorga agus uirlisí digiteacha idir-inoibritheacha agus cosanta príobháideachais a úsáid, amhail feidhmchláir shoghluaiste, le feidhmiúlachtaí rianaithe chun daoine i mbaol a shainaithint.

(15) Rialachán .../... [IO: cuir isteach tagairt do Rialachán SCBTH [ISC/2020/12524]] déantar foráil maidir leis an gcóras luathrabhaidh agus freagartha lenar féidir fógra a thabhairt ar leibhéal an Aontais, faoi fholáirimh a bhaineann le bagairtí tromchúiseacha trasteorann ar shláinte, ar foláirimh iad a leanann ECDC dá bhfeidhmiú fós. I bhfianaise gur féidir le teicneolaíochtaí nua-aimseartha tacú go suntasach le bagairtí sláinte a chomhrac agus le heipidéimí a chúlú, ba cheart do ECDC féachaint leis an gcóras sin a nuashonrú chun gur féidir úsáid a bhaint as intleacht shaorga, ríomhaireacht ardfheidhmíochta, trialacha cliniciúla in silico agus teicneolaíochtaí leathchúpla dhigitigh agus uirlisí digiteacha idir-inoibritheacha agus cosanta príobháideachais, amhail feidhmchláir shoghluaiste, le feidhmiúlachtaí rianaithe chun daoine i mbaol a shainaithint, lena ndéantar maolú ar na rioscaí, amhail na rioscaí sin a bhaineann le tacair sonraí atá claonta, dearadh córais atá lochtach, easpa cáilíocht sonraí agus róspleáchas ar chinnteoireacht uathoibrithe agus á chur i gcuntas á thábhachtaí atá sé coimircí a bhunú chun maolú a dhéanamh ar na rioscaí sin le linn chéimeanna deartha agus chur chun feidhme na dteicneolaíochtaí intleachta saorga.

Leasú  20

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 16

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16) Ba cheart don Lárionad na hinniúlachtaí iomchuí a bhunú chun tacú le freagairt idirnáisiúnta agus allamuigh, i gcomhréir le Rialachán …/… [IO: cuir isteach tagairt do Rialachán SCBTH [ISC/2020/12524]]. Leis na hinniúlachtaí seo ba cheart é a bheith ar a chumas don Lárionaid foirne um chúnamh ráige a shlógadh agus a imscaradh, foirne ar a dtugtar ‘Tascfhórsa Sláinte an Aontais’, chun cuidiú le freagairtí áitiúla do ráigeanna galair. Ba cheart don Lárionad inniúlacht a áirithiú, dá bhrí sin, chun misin chuig na Ballstáit a dhéanamh, chomh maith le tríú tíortha, agus chun moltaí a sholáthar maidir le freagairt do bhagairtí ar shláinte. Beifear in ann na foirne sin a imscaradh freisin faoin Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta le tacaíocht ón Lárionad Comhordúcháin Práinnfhreagartha. Ba cheart don Lárionad tacú freisin le hinniúlachtaí ullmhachta a láidriú faoi na Rialacháin Sláinte Idirnáisiúnta (IHR) i dtríú tíortha, chun aghaidh a thabhairt ar bhagairtí tromchúiseacha trasteorann ar shláinte agus ar na hiarmhairtí lena mbaineann.

(16) Ba cheart don Lárionad na hinniúlachtaí iomchuí a chur ar bun chun tacú le freagairt idirnáisiúnta, idir-réigiúnach agus allamuigh, i gcomhréir le Rialachán …/… [IO: cuir isteach tagairt do Rialachán SCBTH [ISC/2020/12524]]. Leis na hinniúlachtaí sin ba cheart é a bheith ar chumas an Lárionaid foirne um chúnamh ráige a shlógadh agus a imscaradh, ar foirne iad ar a dtugtar ‘Tascfhórsa Sláinte an Aontais’, chun cabhrú le freagairtí áitiúla do ráigeanna galar agus sonraí ó obair allamuigh a bhailiú. Ba cheart don Lárionad inniúlacht bhuan a áirithiú, dá bhrí sin, chun misin chuig na Ballstáit a dhéanamh, chomh maith le tríú tíortha, agus chun moltaí a sholáthar maidir le freagairt do bhagairtí ar an tsláinte. Beifear in ann na foirne sin a imscaradh freisin faoin Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta le tacaíocht ón Lárionad Comhordúcháin Práinnfhreagartha. Ba cheart don Lárionad tacú freisin le hinniúlachtaí ullmhachta a láidriú faoi na Rialacháin Sláinte Idirnáisiúnta (IHR) i dtríú tíortha, chun aghaidh a thabhairt ar bhagairtí tromchúiseacha trasteorann ar an tsláinte agus ar na hiarmhairtí lena mbaineann.

Leasú  21

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 17

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17) Chun cabhrú le freagairtí do ráigeanna, ar ráigeanna iad a d’fhéadfadh scaipeadh laistigh den Aontas nó chuig an Aontas, tá an Lárionad chun creat a fhorbairt chun Tascfhórsa Sláinte an Aontais a shlógadh i gcomhréir le Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle11 agus chun rannpháirtíocht saineolaithe um fhreagairt allamuigh an Aontais ar fhoirne freagartha idirnáisiúnta a éascú chun tacú leis an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta. Ba cheart don Lárionad cur le hinniúlacht a fhoirne chomh maith le hinniúlacht na saineolaithe ó thíortha an Aontais agus EEA, tíortha is iarrthóirí agus na tíortha ionchasacha is iarrthóirí, chomh maith le tíortha Bheartas Comharsanachta na hEorpa agus tíortha comhpháirtíochta an Aontais dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle12 , chun rannpháirtíocht éifeachtach a ghlacadh i misin allamuigh agus sa bhainistiú géarchéime.

(17) Chun cabhrú le freagairtí do ráigeanna, ar ráigeanna iad a d’fhéadfadh leathadh laistigh den Aontas nó chuig an Aontas, tá an Lárionad chun Tascfhórsa Sláinte an Aontais ar bhonn buan agus creat lena shlógadh a fhorbairt i gcomhréir le Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle11 agus chun rannpháirtíocht shaineolaithe um fhreagairt allamuigh an Aontais i bhfoirne freagartha idirnáisiúnta a éascú chun tacú leis an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta agus chun bheith i ndlúthchomhar leis. Ba cheart don Lárionad cur le hinniúlacht a fhoirne chomh maith le hinniúlacht na saineolaithe ó thíortha an Aontais agus EEA, tíortha is iarrthóirí agus na tíortha is iarrthóirí ionchasacha, mar aon le tíortha Bheartas Comharsanachta na hEorpa agus tíortha comhpháirtíochta an Aontais dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle12 , chun rannpháirtíocht éifeachtach a ghlacadh i misin allamuigh agus sa bhainistiú géarchéime. Ba cheart don Lárionad, dá bhrí sin, creat maidir le leibhéil inaitheanta saineolais a fhorbairt.

__________________

__________________

11 Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta (IO L 347, 20.12.2013, lch. 924).

11 Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta (IO L 347, 20.12.2013, lch. 924).

12 Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020 (IO L 77, 15.3.2014, lch. 44).

12 Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020 (IO L 77, 15.3.2014, lch. 44).

Leasú  22

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 17 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(17a) Ba cheart do na Ballstáit, don Choimisiún agus don Lárionad comhlachtaí inniúla agus saineolaithe sláinte poiblí aitheanta a shainaithint, i réimsí na ngalar teagmhálach agus neamhtheagmhálach araon, a bhfuil fáil orthu chun cabhrú le freagairtí an Aontais i leith bagairtí ar an tsláinte. Ba cheart do na saineolaithe agus do na geallsealbhóirí sin, lena n-áirítear eagraíochtaí na sochaí sibhialta, a bheith rannpháirteach go struchtúrach le linn ghníomhaíochtaí uile an Lárionaid agus rannchuidiú lena phróisis chomhairliúcháin agus chinnteoireachta. Ba cheart lánchomhlíontacht leis na rialacha trédhearcachta agus coinbhleachta leasa i gcás rannpháirtíocht geallsealbhóirí a áirithiú.

Leasú  23

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 17 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(17b) Chun Aontas Sláinte na hEorpa láidir a thógáil, ba cheart don Lárionad éascú a dhéanamh ar an gcomhar méadaithe agus ar an malartú dea-chleachtas le hinstitiúidí agus gníomhaireachtaí eile an Aontais, lena n-áirítear HERA a bheidh ann amach anseo, agus comhordú ar chuir chuige a áirithiú mar aon le dúbláil iarrachtaí a laghdú.

Leasú  24

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 17 c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(17c) Ba cheart don Lárionad oibriú i ndlúthchomhar le comhlachtaí inniúla agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta i réimse na sláinte poiblí, go háirithe le EDS.

Leasú  25

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 17 d (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(17d) Ba cheart don Lárionad cumarsáid a dhéanamh leis an pobal i gcoitinne faoi rioscaí sláinte atá ann faoi láthair agus atá ag teacht chun cinn ar bhealach éifeachtach agus trédhearcach. Ba cheart don Lárionad na staidéir eolaíocha, forléargais, suirbhéanna, tuarascálacha, mearmheasúnuithe riosca agus na measúnuithe ar inniúlachtaí na gcóras sláinte i dtaobh méadú a dhéanamh ar thrédhearcacht a fhoilsiú in am tráthúil. Ba cheart don Lárionad, ina leith sin, aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna maidir le trédhearcacht mar a luaitear i gcinneadh an Ombudsman Eorpaigh an 5 Feabhra 2021 i bhfiosrúchán straitéiseach OI/3/2012/TE.

Leasú  26

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 17 e (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(17e) Ba cheart don Lárionad cothromaíocht inscne agus gheografach a áirithiú ar na leibhéil foirne agus bhainistíochta mar aon le cur chuige atá íogair ó thaobh na hinscne de a áirithiú ina oibríochtaí uile.

Leasú  27

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 18

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(18) D’fhonn measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht agus éifeachtúlacht na bhforálacha dlíthiúla infheidhme maidir leis an Lárionad, is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le meastóireacht thráthrialta de chuid an Choimisiúin ar fheidhmíocht an Lárionaid.

(18) Chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht agus éifeachtúlacht na bhforálacha dlíthiúla is infheidhme i leith an Lárionaid, is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le meastóireacht bhliantúil de chuid an Choimisiúin ar fheidhmíocht an Lárionaid.

Leasú  28

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 19

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(19) Níor cheart go dtabharfadh an Rialachán seo aon chumhachtaí rialaitheacha don Lárionad.

(19) Níor cheart go dtabharfadh an Rialachán seo aon chumhachtaí rialaitheacha don Lárionad. Mar sin féin, ba cheart don Lárionad inniúlachtaí leathana comhordaithe a fheidhmiú agus go mbeadh sé de chumhacht aige moltaí a chur ar fáil ar leibhéal an Aontais, ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal idir-réigiúnach i bhfoirm tograí soiléire agus aonfhoirmeacha atá bunaithe ar an eolaíocht.

Leasú  29

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 20 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(20a) Mar gheall ar nádúr íogair na sonraí sláinte, ba cheart don Lárionad coimirciú a dhéanamh agus ráthú a thabhairt go n-urramaíonn a chuid oibríochtaí próiseála prionsabail na cosanta sonraí maidir le dlíthiúlacht, cothromas, trédhearcacht, teorannú cuspóra, íoslaghdú sonraí, cruinneas, teorannú stórála, sláine agus rúndacht. Maidir leis na cúraimí nua a thugtar don Lárionad leis an Rialachán seo, ba cheart don Lárionad bearta sonracha a ghlacadh chun íoslaghdú a dhéanamh ar rioscaí is féidir a theacht chun cinn ón aistriú ar shonraí claonta nó neamhiomlána ó fhoinsí iomadúla, mar aon le nósanna imeachta a bhunú chun cáilíocht na sonraí a athbhreithniú. Ba cheart don Lárionad prionsabail na cosanta sonraí mar a leagtar amach in Airteagal 27 de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a a urramú go docht, agus bearta slándála teicniúla agus eagraíochtúla á gcinneadh aige freisin i gcomhréir le hAirteagal 33 den Rialachán sin.

 

__________________

 

1a Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).

Leasú  30

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 20 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(20b) Ba cheart don Mhaoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí a bheith freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm fhorálacha an Rialacháin seo i ndáil le cosaint cearta agus saoirsí bunúsacha daoine nádúrtha maidir leis an bpróiseáil ar shonraí pearsanta ag an Lárionad, agus as comhairle a chur ar an Lárionad agus ar ábhair sonraí maidir le gach ábhar a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta. I gcás nach bhfuil gá le próiseáil sonraí pearsanta chun gníomhaíochtaí an Lárionaid a chur i gcrích, ba cheart bearta a chur i bhfeidhm chun a áirithiú go mbeidh an úsáid a bhainfear as sonraí anaithnide i gcomhréir le prionsabal an íoslaghdaithe sonraí. I gcás nach lamhálfaí le hanaithnidiú do chuspóir sonrach na próiseála a bhaint amach, ba cheart na sonraí a chur faoi ainm bréige. I gcás inar gá sonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart an phróiseáil sin a dhéanamh i gcomhréir le dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí pearsanta. Ba cheart aon phróiseáil ar shonraí pearsanta atá bunaithe ar an Rialachán seo a dhéanamh i gcomhréir le Rialacháin (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a, Rialachán (AE) 2018/1725 agus Treoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1b. Ba cheart an Rialachán seo a bheith gan dochar d’oibleagáidí na mBallstát faoi Rialachán (AE) 2016/679 agus faoi Threoir 2002/58/CE.

 

__________________

 

1a Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

 

 

 

1b Treoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Iúil 2002 maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le cosaint príobháideachais san earnáil cumarsáide leictreonaí (an Treoir maidir le príobháideachas agus cumarsáid leictreonach) (IO L 201, 31.07.02, lch. 37).

Leasú  31

 

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 20 c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(20c) Chun an reachtaíocht ábhartha maidir le cosaint sonraí a chomhlíonadh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún, i leith chatagóirí na n-ábhar sonraí a thagann faoi raon feidhme na próiseála agus chatagóirí na sonraí pearsanta a phróiseáiltear a leagan amach, mar aon le tuairisc ar na bearta sonracha chun coimirciú a dhéanamh ar chearta agus saoirsí na n-ábhar sonraí lena mbaineann. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr1a . Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile i gcomhthráth leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

 

__________________

 

1a 1a IO L 123, 12.5.2016, lch 1.

Leasú  32

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 22

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(22) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a ghnóthú go leordhóthanach chun misean agus cúraimí an Lárionaid a leathnú ar mhaithe le hinniúlacht an Lárionaid a fheabhsú chun an saineolas eolaíochta riachtanach a sholáthar agus chun tacú le gníomhaíochtaí lena ndéantar bagairtí tromchúiseacha trasteorann ar an tsláinte a chomhrac san Aontas, ach gur fearr is féidir, de bharr nádúr trasteorann na mbagairtí sláinte trasteorann agus an gá atá le freagairt mhear, chomhordaithe agus chomhleanúnach ina leith, iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(22) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a ghnóthú go leordhóthanach chun misean agus cúraimí an Lárionaid a leathnú ar mhaithe le hinniúlacht an Lárionaid a fheabhsú chun an saineolas eolaíochta riachtanach a sholáthar agus chun tacú le gníomhaíochtaí lena ndéantar bagairtí tromchúiseacha trasteorann ar an tsláinte a chomhrac san Aontas, ach gur fearr is féidir, de bharr nádúr trasteorann na mbagairtí sláinte agus an gá atá le freagairt mhear atá comhordaithe níos fearr agus comhleanúnach i leith na mbagairtí nua sláinte atá ag teacht chun cinn, iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

Leasú  33

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1a) ciallaíonn ‘galar daonna a chosc agus a rialú’ an raon beart arna n-eisiúint agus an raon beart arna ndéanamh ag na húdaráis inniúla sláinte poiblí sna Ballstáit agus san Aontas, amhail an Lárionad, chun leathadh galair a chosc agus a stopadh;

 

Leasú  34

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) ciallaíonn ‘líonra tiomnaithe’ aon líonra ar leith maidir le galair, saincheisteanna sláinte speisialta nó feidhmeanna sláinte poiblí chun comhar idir comhlachtaí inniúla comhordaithe na mBallstát  a áirithiú;

(3) ciallaíonn ‘líonra tiomnaithe’ aon líonra ar leith maidir le galair, saincheisteanna sláinte speisialta nó feidhmeanna sláinte poiblí a fhaigheann tacaíocht ón Lárionad agus atá comhordaithe aige agus atá beartaithe comhar idir comhlachtaí inniúla comhordaithe na mBallstát a áirithiú;

Leasú  35

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 4 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4a) ciallaíonn ‘mórghalar neamhtheagmhálach’ galar lena mbaineann baol báis nó galar ainsealach lena ngabhann ré fhada de ghnáth agus ar toradh é ar theaglaim de thosca géiniteacha, fiseolaíocha, comhshaoil agus iompraíochta, amhail galar cardashoithíoch, ailse, galar riospráide, diaibéiteas nó meabhairghalar, agus a dhéanann difear do líon suntasach daoine san Aontas;

Leasú  36

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 1 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

D’fhonn inniúlacht an Aontais agus na mBallstát a bhreisiú chun sláinte an duine a chosaint trí galair theagmhálacha a chosc agus a rialú i ndaoine agus iad siúd le saincheisteanna sláinte speisialta mar a leagtar amach in Airteagal 2 de Rialachán (AE) …/ [IO: cuir isteach uimhir an Rialacháin SCBTH [ISC/2020/12524]], is é an misean a bheidh ag an Lárionad bagairtí reatha agus atá ag teacht chun cinn ar shláinte an duine ó galair theagmhálacha a shainaithint, a mheasúnú agus tuairisciú orthu, agus moltaí a thabhairt i gcomhair freagairt ar leibhéal an Aontais agus ar na leibhéil náisiúnta, chomh maith leis an leibhéal réigiúnach, más gá.

Chun inniúlacht an Aontais agus na mBallstát a fheabhsú chun sláinte an duine a chosaint trí galair theagmhálacha i ndaoine agus mórghalair neamhtheagmhálacha agus saincheisteanna sláinte ábhartha a chosc agus a rialú, lena n-áirítear na saincheisteanna sláinte speisialta a leagtar amach in Airteagal 2 de Rialachán (AE) …/ [IO: cuir isteach uimhir an Rialacháin SCBTH [ISC/2020/12524]], is é an misean a bheidh ag an Lárionad sainaithint, measúnú agus tuairisciú a dhéanamh agus, i gcás inarb iomchuí, a áirithiú go gcuirfear faisnéis i láthair ar bhealach atá inrochtana go héasca ar bhagairtí reatha agus bagairtí atá ag teacht chun cinn ar shláinte an duine ó ghalair theagmhálacha agus ó mhórghalair neamhtheagmhálacha agus ar shaincheisteanna sláinte ábhartha i gcomhar le comhlachtaí inniúla na mBallstát nó ar a thionscnamh féin, tríd an líonra tiomnaithe, agus moltaí agus tacaíocht a thabhairt i gcomhordú na freagartha ar leibhéal an Aontais agus ar na leibhéil náisiúnta, agus ar an leibhéal idir-réigiúnach agus réigiúnach, i gcás inarb ábhartha. Agus moltaí den sórt sin á sholáthar aige, déanfaidh an Lárionad na pleananna bainistíochta géarchéime náisiúnta atá ann cheana agus imthosca faoi seach gach Ballstáit a chur i gcuntas.

 

Leasú  37

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 1 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcás ráigeanna eile tinnis de bhunadh anaithnid a d'fhéadfadh scaipeadh laistigh den Aontas nó chuig an Aontas, feidhmeoidh an Lárionad ar a thionscnamh féin go dtí go mbeidh foinse na ráige ar eolas. I gcás ráige a bhfuil sé soiléir nach galar teagmhálach is cúis léi, ní fheidhmeoidh an Lárionad ach i gcomhar leis an gcomhlacht inniúil ar iarraidh ón gcomhlacht sin.

I gcás ráigeanna eile tinnis de bhunadh anaithnid a d'fhéadfadh leathadh laistigh den Aontas nó chuig an Aontas, feidhmeoidh an Lárionad ar a thionscnamh féin go dtí go mbeidh foinse na ráige ar eolas. I gcás ráig a bhfuil sé soiléir nach galar teagmhálach is cúis léi, ní fheidhmeoidh an Lárionad ach i gcomhar leis na comhlachtaí inniúla arna iarraidh sin dóibh agus déanfaidh sé measúnú riosca a sholáthar.

Leasú  38

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 1 – fomhír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Agus a mhisean á chomhlíonadh, glacfaidh an Lárionad cuntas iomlán ar fhreagrachtaí na mBallstát, an Choimisiúin agus comhlachtaí nó gníomhaireachtaí Aontais eile, agus ar fhreagrachtaí na n-eagraíochtaí idirnáisiúnta atá gníomhach i réimse na sláinte poiblí, d’fhonn cuimsitheacht, comhleanúnachas agus comhlántacht gníomhaíochta a áirithiú.

Agus a mhisean á shaothrú aige, glacfaidh an Lárionad cuntas iomlán ar fhreagrachtaí agus inniúlachtaí na mBallstát, an Choimisiúin agus chomhlachtaí nó ghníomhaireachtaí eile an Aontais, agus ar fhreagrachtaí na n-eagraíochtaí idirnáisiúnta atá gníomhach i réimse na sláinte poiblí, chun comhordú, cuimsitheacht, comhtháthú, comhsheasmhacht agus comhlántacht gníomhaíochta a áirithiú.

Leasú  39

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Déanfaidh an Lárionad, laistigh dá chumas maoinithe agus dá shainordú, an cúraimí seo a leanas:

2. Déanfaidh an Lárionad, laistigh dá shainordú, na cúraimí seo a leanas:

Leasú  40

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 2 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) sonraí agus faisnéis eolaíochta agus theicniúil atá ábhartha a chuardach, a bhailiú, a chomhthiomsú agus a scaipeadh, lena mbreithnítear na teicneolaíochtaí is déanaí;

(a) sonraí agus faisnéis eolaíochta agus theicniúil atá ábhartha a chuardach, a bhailiú, a chomhthiomsú agus a scaipeadh, lena gcuirtear i gcuntas na teicneolaíochtaí is déanaí atá ar fáil, lena n-áirítear intleacht shaorga;

Leasú  41

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 2 – pointe a a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa) táscairí ábhartha coiteanna le haghaidh nósanna imeachta caighdeánaithe maidir le bailiú sonraí agus measúnuithe riosca a fhorbairt i ndlúthchomhar agus i ndlúthchomhairle leis na Ballstáit agus lena dtacófar le cóineasú aníos maidir leis an mbainistiú ar ghalair theagmhálacha ag na Ballstáit;

Leasú  42

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 2 – pointe a b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ab) i ndlúthchomhar agus i ndlúthchomhairle leis na Ballstáit, amlínte agus nósanna imeachta a bhunú chun faisnéis a mhalartú ar mhórghalair neamhtheagmhálacha dá dtagraítear i bpointe (ha) agus ar tháscairí riachtanacha chun measúnú a dhéanamh ar na hiarmhairtí dá dtagraítear sa phointe sin;

Leasú  43

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 2 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) anailís, comhairle eolaíochta, tuairimí agus tacaíocht a sholáthar do ghníomhaíochtaí an Aontais agus na mBallstát mar gheall ar bhagairtí trasteorann ar shláinte, lena n-áirítear measúnuithe riosca, anailís ar fhaisnéis eipidéimeolaíoch, samhaltú eipidéimeolaíoch, réamhaíocht agus réamhaisnéis, moltaí do ghníomhaíochtaí chun bagairtí ó ghalair theagmhálacha a chosc agus a rialú agus saincheisteanna sláinte speisialta eile, rannchuidiú le tosaíochtaí taighde a shainiú, agus cúnamh eolaíochta agus teicniúil lena n-áirítear oiliúint agus gníomhaíochtaí eile laistigh dá shainordú;

(b) anailís, comhairle eolaíochta, tuairimí, treoirlínte agus tacaíocht a sholáthar do ghníomhaíochtaí ag an Aontas agus na Ballstáit ar bhagairtí trasteorann ar an tsláinte, lena n-áirítear measúnuithe riosca, anailís ar fhaisnéis eipidéimeolaíoch, samhaltú eipidéimeolaíoch, réamhaíocht agus réamhaisnéis, moltaí do ghníomhaíochtaí chun bagairtí ó ghalair theagmhálacha a chosc agus a rialú agus saincheisteanna sláinte speisialta eile, lena n-áirítear iarmhairtí tromchúiseacha a d’fhéadfadh a bheith ann d’othair atá ag fulaingt le mórghalair neamhtheagmhálacha, agus rannchuidithe maidir le tosaíochtaí taighde a shainiú;

 

Leasú  44

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 2 – pointe b a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba) sainaithint agus faireachán a dhéanamh ar an tionchar atá ag mórghalair neamhtheagmhálacha ar rátaí tarlaithe, déine agus básmhaireachta na ngalar teagmhálach;

Leasú  45

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 2 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) líonrú Eorpach na gcomhlachtaí a oibríonn sna réimsí laistigh de mhisean an Lárionaid a chomhordú, lena n-áirítear líonraí a eascraíonn as gníomhaíochtaí sláinte poiblí arna dtacú ag an gCoimisiún agus na líonraí tiomnaithe a oibriú;

(c) líonrú Eorpach na gcomhlachtaí, eagraíochtaí agus saineolaithe a oibríonn sna réimsí laistigh de mhisean an Lárionaid a chomhordú, lena n-áirítear líonraí a eascraíonn as gníomhaíochtaí sláinte poiblí arna dtacú ag an gCoimisiún agus oibriú na líonraí tiomnaithe, agus lánchomhlíonadh leis na rialacha maidir le trédhearcacht agus coinbhleachtaí leasa á áirithiú;

Leasú  46

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 2 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d) faisnéis, saineolas agus dea-chleachtas a mhalartú;

(d) faisnéis, saineolas agus dea-chleachtas a mhalartú, mar aon le cúnamh eolaíoch agus teicniúil a sholáthar, lena n-áirítear oiliúint;

 

Leasú  47

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 2 – pointe e

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e) faireachán a dhéanamh ar inniúlachtaí na gcóras sláinte ábhartha don bhainistiú ar bhagairtí galar teagmhálach agus saincheisteanna sláinte speisialta eile;

(e) faireachán a dhéanamh ar inniúlachtaí na gcóras sláinte ábhartha don bhainistiú ar bhagairtí galar teagmhálach agus saincheisteanna sláinte speisialta eile, bunaithe ar na táscairí coiteanna dá dtagraítear i bpointe (aa) den mhír seo agus ar na heilimintí a leagtar amach in Airteagal 7 (1) de Rialachán (AE) … /… [ Rialachán SCBTH]; déanfaidh an Lárionad cuairteanna rialta ar na Ballstáit a eagrú chun measúnú ar an toirt a dhéanamh ar inniúlacht a gcóras sláinte dá dtagraítear sa chéad chuid den phointe seo agus faisnéis a mhalartú leis na húdaráis inniúla chun géarchéimeanna sláinte a bhainistiú;

Leasú  48

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 2 – pointe e a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ea) cigireachtaí ag an foinse a eagrú sna Ballstáit, ar bhonn cás ar chas, chun tacaíocht sa bhreis a sholáthar agus faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn i gcur chun feidhme agus i gcomhlíonadh leis na hoibleagáidí a leagtar amach in Airteagal 5b den Rialachán seo, más gá, i bhfianaise thorthaí na dtastálacha struis dá dtagraítear in Airteagal 5(5) de Rialachán (AE) .../... [Rialachán SCBTH]; cuirfear torthaí na cigireachta i mBallstát i dtuarascáil chuig an gCoimisiún, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig gníomhaireachtaí ábhartha an Aontais;

Leasú  49

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 2 – pointe e b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(eb) tacú le faireachán náisiúnta ar an bhfreagairt do mhórghalair theagmhálacha chun an dul chun cinn a dhéantar i ndul i ngleic leo ar fud an Aontais a thomhas;

Leasú  50

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 2 – pointe f

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f) forbairt agus cur chun feidhme gníomhaíochtaí, arna maoiniú ag cláir cistiúcháin agus ionstraimí ábhartha an Aontais, a éascú, lena n-áirítear cur chun feidhme gníomhaíochtaí comhpháirteacha;

(f) forbairt agus cur chun feidhme gníomhaíochtaí, arna gcistiú ag cláir agus ionstraimí cistiúcháin ábhartha de chuid an Aontais, a éascú, lena n-áirítear cur chun feidhme gníomhaíochtaí comhpháirteacha i réimse na sláinte;

Leasú  51

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 2 – pointe g

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(g) treoirlínte maidir le cóireáil agus bainistiú cáis do ghalair theagmhálacha agus saincheisteanna sláinte speisialta eile atá ábhartha don tsláinte phoiblí a chur ar fáil, ar iarraidh ón gCoimisiún nó ón gCoiste Slándála Sóisialta, nó dá thionscnamh féin, i gcomhar le sochaithe ábhartha;

(g) treoirlínte a sholáthar, arna iarraidh sin ag an gCoimisiún nó ag an gCoiste Slándála Sláinte (‘HSC’) a bunaíodh faoi Airteagal 4 de Rialachán (AE)… /… [Rialachán SCBTH],ar a thionscnamh féin, treoirlínte, moltaí agus tograí le haghaidh gníomhaíocht chomhordaithe i gcomhair faireachas, faireachán, fáthmheas, cóireáil agus cás-bhainistiú galar teagmhálach agus fadhbanna sláinte speisialta eile atá ábhartha do shláinte an phobail, amhail mórghalair neamhtheagmhálacha lena n-áirítear i gcomhar le heagraíochtaí ábhartha a bhfuil taithí agus saineolas acu ar chóireáil agus cás-bhainistiú na ngalar agus na bhfadhbanna sláinte sin, agus fós aon dúbailt ar threoirlínte atá ann cheana a sheachaint, ach amháin i gcásanna inar gá sin chun na treoirlínte sin a thabhairt cothrom le dáta má bhíonn sonraí eolaíochta nua ar fáil;

 

Leasú  52

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 2 – pointe h

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(h) tacú le freagairt eipidéime agus ráige sna Ballstáit, agus i dtríú tíortha, i gcomhlántacht le hionstraimí freagartha éigeandála eile an Aontais, go háirithe an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta;

(h) tacú le freagairt eipidéime agus ráige sna Ballstáit, agus i dtríú tíortha, i gcomhlántacht agus i ndlúthchomhar le hionstraimí freagartha éigeandála eile an Aontais, go háirithe an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta, trí mholtaí ar stoc-charnadh frithbheart leighis i gcomhar leis an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) agus gníomhaireachtaí agus comhlachtaí ábhartha eile de chuid an Aontais;

 

Leasú  53

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 2 – pointe h a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ha) faisnéis a bhailiú, laistigh dá bhonneagar atá ann cheana, maidir le galair neamhtheagmhálacha, go háirithe iad sin a n-imríonn paindéimí, amhail ailse, diaibéiteas nó meabhairghalar, tionchar suntasach ar a bhforbairt agus a gcóireáil;

Leasú  54

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 2 – pointe j

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(j) teachtaireachtaí cumarsáide bunaithe ar fhianaise a sholáthar, ar iarraidh ón gCoimisiún nó ón gCoiste Slándála Sláinte, a chur ar fáil don phobal maidir le galair theagmhálacha, ar bhagairtí ar shláinte mar gheall orthu agus ar na beartas coiscthe agus rialaithe ábhartha.

(j) arna iarraidh sin ag an gCoimisiún, ag HSC, nó ar a thionscnamh féin, teachtaireachtaí cumarsáide atá tráthúil, atá inrochtana go héasca agus atá bunaithe ar fhianaise a sholáthar don phobal, i dteangacha oifigiúla uile an Aontais, maidir le galair theagmhálacha, maidir leis na bagairtí ar an tsláinte atá ann mar gheall orthu, maidir leis an tionchar a d’fhéadfadh a bheith acu ar othair ar a bhfuil mórghalair neamhtheagmhálacha, agus maidir leis na bearta coiscthe agus rialaithe ábhartha;

 

Leasú  55

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 2 – pointe j a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ja) bunachar sonraí atá ar fáil don phobal a bhunú agus a nuashonrú go seasta i dteannta comhlachtaí inniúla náisiúnta aitheanta agus a saineolaithe ar an tsláinte phoiblí a ghníomhaíonn faoi raon feidhme mhisean an Lárionaid, agus sonraí ábhartha á soláthar ag na Ballstáit.

Leasú  56

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 3 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Oibreoidh an Lárionad, an Coimisiún, na comhlachtaí ábhartha Aontais nó gníomhaireachtaí agus Ballstáit an Aontais i gcomhar chun comhleanúnachas éifeachtach idir a ngníomhaíochtaí faoi seach a chur chun cinn.’;

3. Oibreoidh an Lárionad, an Coimisiún, comhlachtaí ábhartha an Aontais nó gníomhaireachtaí an Aontais agus na Ballstáit i gcomhar le chéile, le trédhearcacht iomlán, chun comhleanúnachas éifeachtach idir a ngníomhaíochtaí faoi seach a chur chun cinn.

Leasú  57

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 4 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh na Ballstáit an méid seo a leanas:

Áiritheoidh na Ballstáit go gcomhoibreofar agus go n-oibreofar i gcomhar leis an Lárionad maidir leis na misin agus na tascanna go léir a leagtar amach in Airteagal 3, trí:

Leasú  58

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 4 – mír 1 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) cumarsáid a dhéanamh leis an Lárionad ar bhonn tráthúil agus de réir sainmhínithe cáis, táscairí, caighdeán, prótacal agus sonraí nósanna imeachta a chomhaontaítear maidir le faireachas ar ghalair theagmhálacha agus saincheisteanna sláinte speisialta eile arna ndéanamh i gcomhréir le hAirteagal 13 de Rialachán (AE) …/… [IO: Cuir isteach uimhir an Rialacháin SCBTH [ISC/2020/12524]], agus sonraí agus faisnéis eolaíocha agus teicniúla atá ar fáil agus atá ábhartha do mhisean an Lárionaid, lena n-áirítear ar ullmhacht, agus inniúlachtaí na gcóras sláinte chun ráigeanna galar theagmhálach a bhrath, a chosc, freagairt dóibh agus téarnamh uathu;

(a) cumarsáid a dhéanamh leis an Lárionad go rialta de réir amlínte, sainmhínithe cáis, táscairí, caighdeán, prótacal agus sonraí nósanna imeachta arna gcomhaontú maidir le faireachas ar ghalair theagmhálacha agus fadhbanna sláinte speisialta eile arna dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 13 de Rialachán (AE) …/… [IO: Cuir isteach uimhir an Rialacháin SCBTH [ISC/2020/12524]], agus sonraí agus faisnéis eolaíocha agus teicniúla atá ar fáil agus atá ábhartha do mhisean an Lárionaid, lena n-áirítear ar ullmhacht, agus inniúlachtaí na gcóras sláinte ráigeanna galar theagmhálach a bhrath, a chosc, freagairt dóibh agus téarnamh uathu;

 

Leasú  59

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 4 – mír 1 – pointe a a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa) na táscairí dá dtagraítear in Airteagal 3(2) a úsáid chun measúnú a dhéanamh ar a staid sláinte bhaile agus iad a chur in iúl don Lárionad chun go bhféadfar comparáid a dhéanamh idir na sonraí;

Leasú  60

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 4 – mír 1 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) an Lárionad a chur ar an eolas faoi aon bhagairtí tromchúiseacha trasteorann ar shláinte, a luaithe a bhraitear iad, tríd an gCóras Luathrabhaidh agus Freagartha (EWRS), agus bearta freagartha a glacadh a chur in iúl go pras, chomh maith le haon fhaisnéis ábhartha eile a d’fhéadfadh a bheith úsáideach chun an fhreagairt a chomhordú dá dtagraítear in Airteagal 21 de Rialachán (AE) …/… [IO: Cuir isteach uimhir an Rialacháin SCBTH [ISC/2020/12524]]; agus

(b) an Lárionad a chur ar an eolas faoi aon bhagairtí tromchúiseacha trasteorann ar shláinte, a luaithe a bhraitear iad, tríd an gCóras Luathrabhaidh agus Freagartha (EWRS), agus bearta freagartha arna nglacadh a chur in iúl go pras, chomh maith le haon fhaisnéis ábhartha eile a d’fhéadfadh a bheith úsáideach chun an fhreagairt a chomhordú amhail dá dtagraítear in Airteagal 21 de Rialachán (AE) …/… [IO: Cuir isteach uimhir an Rialacháin SCBTH [ISC/2020/12524]];

Leasú  61

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 4 – mír 1 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) comhlachtaí inniúla agus saineolaithe sláinte poiblí sainaitheanta a shainaithint a d’fhéadfadh a bheith ar fáil chun cabhrú le freagairtí an Aontais do bhagairtí sláinte, ar nós tabhairt faoi mhisin chuig na Ballstáit chun comhairle shaineolach agus imscrúduithe allamuigh a sholáthar i gcás braislí nó ráigeanna galair, laistigh de raon feidhme mhisean an Lárionaid.’;

(c) comhlachtaí inniúla, saineolaithe sláinte poiblí agus eagraíochtaí aitheanta a d’fhéadfadh a bheith ar fáil chun cúnamh a thabhairt don Aontas agus freagairtí á dtabhairt aige ar bhagairtí sláinte a shainaithint, faoi raon feidhme mhisean an Lárionaid, amhail trí thabhairt faoi mhisin chuig na Ballstáit, chuig réigiúin trasteorann nó chuig tríú tíortha chun comhairle shaineolach a thabhairt agus imscrúduithe allamuigh a dhéanamh i gcás braislí nó ráigeanna galair.

Leasú  62

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 4 – mír 1 – pointe c a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ca) pleananna ullmhachta agus freagartha náisiúnta a fhorbairt i gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán (AE) .../... [Rialachán SCBTH], iad a thabhairt cothrom le dáta ar bhealach tráthúil agus moltaí an Lárionaid á gcur san áireamh, agus tuairisciú a dhéanamh ar a bpleanáil ullmhachta agus freagartha agus ar chur chun feidhme na pleanála sin ar an leibhéal náisiúnta i gcomhréir le hAirteagal 7 den Rialachán sin;

Leasú  63

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 4 – mír 1 – pointe c b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(cb) éascaíocht a dhéanamh ar dhigitiú an bhailithe sonraí agus an phróisis cumarsáide sonraí idir na córais faireachais náisiúnta agus córais faireachais an Aontais agus fós a áirithiú go mbeidh na hacmhainní airgeadais ann chun seachadadh tráthúil na faisnéise is gá a sholáthar; agus

Leasú  64

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 4 – mír 1 – pointe c c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(cc) fógra a thabhairt láithreach don Lárionad faoi aon mhoill ar thuairisciú na sonraí maille le míniú air sin agus an dáta atá beartaithe don tarchur.

Leasú  65

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Tacóidh an Lárionad le gníomhaíochtaí líonraithe na gcomhlachtaí inniúla arna sainaithint ag na Ballstáit trí chomhordú agus saineolas teicniúil agus eolaíoch a sholáthar don Choimisiún agus do Bhallstáit agus trí líonraí tiomnaithe a oibriú.

1. Tacóidh an Lárionad le gníomhaíochtaí líonraithe na gcomhlachtaí inniúla atá aitheanta ag na Ballstáit, agus déanfaidh sé iad a fhorbairt go leanúnach, trí chomhordú agus saineolas teicniúil agus eolaíoch a sholáthar don Choimisiún agus do na Ballstáit agus trí na líonraí tiomnaithe a oibriú.

Leasú  66

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Áiritheoidh an Lárionad oibríocht chomhtháite an líonra faireachais eipidéimeolaíoch ar na galair theagmhálacha agus ar na saincheisteanna sláinte speisialta lena mbaineann dá dtagraítear i bpointí (i) agus (ii) de phointe (a) d’Airteagal 2(1) de Rialachán (AE) …/… [IO: Cuir isteach uimhir an Rialacháin SCBTH [ISC/2020/12524]].

Áiritheoidh an Lárionad oibríocht chomhtháite an líonra um fhaireachas eipidéimeolaíoch ar ghalair theagmhálacha agus ar shaincheisteanna sláinte speisialta, amhail méadú nach bhfacthas a leithéid riamh cheana ar mhórghalair neamhtheagmhálacha nó riochtaí ainsealacha agus ar ghuaiseacha comhshaoil a bhaineann leis an tsláinte, lena n-áirítear iad siúd dá dtagraítear i bpointe (ii) de phointe (a) d’Airteagal 2(1) de Rialachán (AE) …/… [IO: Cuir isteach uimhir an Rialacháin SCBTH [ISC/2020/12524]].

Leasú  67

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 2 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) forbairt bhreise ar ardáin agus ar fheidhmchláir dhigiteacha a thacaíonn le faireachas eipidéimeolaíoch ar leibhéal an Aontais a áirithiú, ag tacú leis na Ballstáit le comhairle theicniúil agus eolaíoch chun córais chomhtháite faireachais a bhunú ag cumasú faireachas fíor-ama i gcás inarb iomchuí, ag tairbhiú de bhonneagair agus seirbhísí spáis AE reatha;

(a) a áirithiú go ndéanfar forbairt leanúnach ar na hardáin agus na feidhmchláir dhigiteacha, lena n-áirítear an t-ardán faireachais arna bhunú faoi Airteagal 14 de Rialachán (AE) ... / ...  [Rialachán SCBTH], tacú leis an bhfaireachas eipidéimeolaíoch ar leibhéal an Aontais, tacú leis na Ballstáit le comhairle theicniúil agus eolaíoch chun córais faireachais chomhtháite trínar féidir faireachas a dhéanamh i bhfíor-am, i gcás inarb iomchuí, a bhunú, agus riachtanas agus comhréireacht an bhailithe sonraí na húsáide sonraí de dhroim measúnú tionchair ar chosaint sonraí (‘DPIA’) a chruthú, tairbhiú de bhonneagair agus seirbhísí spáis digiteacha AE atá ann cheana, agus é mar aidhm leis sin an próiseas malartaithe sonraí a shimpliú agus laghdú a dhéanamh ar an ualach riaracháin ar leibhéal an Aontais agus ar leibhéal na mBallstát; déanfar na hardáin agus na feidhmchláir dhigiteacha sin a chur chun feidhme le cosaint sonraí trí dhearadh agus mar réamhshocrú de bhun Airteagal 27 de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*, agus na teicneolaíochtaí úrscothacha reatha á gcur san áireamh;

 

____________________

 

* Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).

Leasú  68

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 2 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) dearbhú cáilíochta a sholáthar trí fhaireachán agus measúnú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí faireachais eipidéimeolaíoch (lena n-áirítear caighdeáin faireachais a shocrú agus faireachán a dhéanamh ar iomláine sonraí) na líonraí faireacháin tiomnaithe lena n-oibríocht optamach a áirithiú;

(b) dearbhú cáilíochta a sholáthar trí fhaireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí faireachais eipidéimeolaíoch (lena n-áirítear caighdeáin faireachais a shocrú agus faireachán a dhéanamh ar iomláine sonraí agus táscairí measúnaithe) na líonraí faireacháin tiomnaithe chun oibríocht optamach a áirithiú;

Leasú  69

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 2 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) bunachair sonraí don fhaireachas eipidéimeolaíoch a chothabháil, comhordú le hóstaigh bunachar sonraí ábhartha eile, agus oibriú i dtreo cuir chuige chomhchuibhithe chun sonraí a bhailiú agus samhaltú;

(c) bunachar sonraí nó bunachair sonraí don fhaireachas eipidéimeolaíoch sin a chothabháil, oibriú i gcomhar le hóstaigh bunachar sonraí ábhartha eile, agus oibriú i dtreo cuir chuige chomhchuibhithe i leith an bhailithe sonraí agus an tsamhaltaithe chun sonraí inchomparáide uile-Aontais a sholáthar mar bhonn leis an gcinnteoireacht; agus an ról sin á chomhlíonadh aige, íoslaghdóidh an Lárionad na rioscaí a d’fhéadfadh eascairt as sonraí neamhchruinne, neamhiomlána nó débhríocha a aistriú ó bhunachar sonraí amháin chuig bunachar sonraí eile, agus freisin bunóidh sé nósanna imeachta urrúnta don athbhreithniú ar cháilíocht na sonraí;

Leasú  70

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 2 – pointe c a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ca) faisnéis arna soláthar ag na Ballstáit maidir le tionchar paindéimí ar na cúiseanna atá le mórghalair neamhtheagmhálacha ábhartha, agus ar chóireáil mórghalar neamhtheagmhálach ábhartha, a bhailiú agus a anailísiú;

Leasú  71

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 2 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d) torthaí na hanailíse ar na sonraí a chur in iúl don Choimisiún agus do na Ballstáit;

(d) torthaí na hanailíse ar na sonraí a chur in iúl don Choimisiún agus do na Ballstáit agus cumarsáid a mholadh chun an pobal a chur ar an eolas;

Leasú  72

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 2 – pointe g

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(g) idir-inoibritheacht na n-ardán digiteach don fhaireachas le bonneagair dhigiteacha a áirithiú lena cheadú na sonraí maidir le sláinte a úsáid don chúram sláinte, taighde, déanamh beartais agus chun críocha rialúcháin d’fhonn na hardáin agus na bonneagair sin a chomhtháthú sa Spás Eorpach Sonraí Sláinte, arna rialú ag reachtaíocht an Aontais, agus úsáid a bhaint as sonraí ábhartha eile, mar shampla tosca comhshaoil.

(g) idir-inoibritheacht na n-ardán digiteach don fhaireachas le bonneagair dhigiteacha a áirithiú rud a fhágfaidh go mbeifear in ann na sonraí maidir le sláinte a úsáid don chúram sláinte, do thaighde, do dhéanamh beartais agus chun críocha rialúcháin, i gcomhréir le pointí (h) agus (i) d’Airteagal 9(2) de Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*, tar éis DPIA a dhéanamh agus tar éis aon rioscaí do chearta agus saoirse na n-ábhar sonraí a mhaolú, agus d’fhonn na hardáin agus na bonneagair sin a chomhtháthú sa Spás Eorpach Sonraí Sláinte, arna rialáil ag reachtaíocht an Aontais, agus úsáid a bhaint as sonraí ábhartha eile, mar shampla tosca comhshaoil nó feiniméin a bhféadfadh mórthionchar sláinte a bheith acu ar leibhéal an Aontais nó ar an leibhéal idir-réigiúnach.

 

__________________

 

* Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

Leasú  73

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Tacóidh an Lárionad le hobair HSC, na Comhairle agus struchtúir eile an Aontais chun freagraí do bhagairt tromchúiseacha trasteorann ar shláinte a chomhordú laistigh dá shainordú.

3. Tacóidh an Lárionad le hobair HSC, obair na Comhairle agus, i gcás inarb ábhartha, obair struchtúr eile de chuid an Aontais chun freagairtí ar bhagairtí tromchúiseacha trasteorann ar an tsláinte a chomhordú laistigh dá shainordú.

Leasú  74

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 4 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar threochtaí i ngalair theagmhálacha le himeacht ama agus ar fud na mBallstát agus i dtríú tíortha, bunaithe ar tháscairí comhaontaithe, chun an staid reatha a mheasúnú agus gníomhaíocht iomchuí atá bunaithe ar fhianaise a éascú, lena n-áirítear trí na sonraíochtaí do bhailiú sonraí comhchuibhithe ó na Ballstáit a shainaithint

(a) faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar threochtaí i ngalair theagmhálacha agus a n-idirnasc le mhórghalair neamhtheagmhálacha agus riochtaí ainsealacha agus na himpleachtaí d’othair ar a bhfuil na galair agus na riochtaí sin le himeacht ama agus ar fud na mBallstát agus i dtríú tíortha, bunaithe ar tháscairí comhaontaithe, chun an staid reatha a mheasúnú agus gníomhaíocht iomchuí atá bunaithe ar fhianaise a éascú, lena n-áirítear trí na sonraíochtaí do bhailiú sonraí comhchuibhithe ó na Ballstáit a shainaithint;

Leasú  75

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 4 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d) faireachán agus measúnú a dhéanamh ar inniúlacht na gcóras sláinte chun galair theagmhálacha shonracha a aithint, a chosc agus a chóireáil, chomh maith le sábháilteacht na n-othar;

(d) faireachán agus measúnú a dhéanamh ar inniúlacht na gcóras sláinte i leith galair theagmhálacha shonracha a fháthmheas, a chosc agus a chóireáil agus freisin i leith shábháilteacht na n-othar agus athléimneacht na gcóras sláinte náisiúnta i gcás ráigeanna mórghalar, bunaithe ar tháscairí agus sainmhínithe comhchoiteanna;

 

Leasú  76

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 4 – pointe f

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f) rannchuidiú le hualach na ngalar teagmhálach ar an daonra a mheasúnú trí shonraí amhail leitheadúlacht galair, castachtaí, ospidéalú agus básmhaireacht a úsáid, agus a áirithiú go ndí-chomhshuimítear na sonraí sin de réir aoise, inscne agus míchumais;

(f) rannchuidiú le hualach na ngalar teagmhálach ar an daonra a mheasúnú trí shonraí amhail leitheadúlacht galair, castachtaí, ospidéalú agus básmhaireacht a úsáid, agus a áirithiú go ndí-chomhshuimítear na sonraí sin de réir aoise, inscne agus míchumais, agus comhghalrachtaí othar;

Leasú  77

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 4 – pointe h

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(h) tosca riosca don tarchur galair a shainaithint, chomh maith leis na grúpaí is mó atá i mbaol, lena n-áirítear comhchoibhneas agus déine ráta tarlaithe galair le tosca sochaíocha agus comhshaoil, agus tosaíochtaí agus riachtanais taighde.

(h) tosca riosca don tarchur galair a shainaithint, chomh maith leis na grúpaí is mó atá i mbaol, lena n-áirítear comhchoibhneas agus déine ráta tarlaithe galair le tosca sochaíocha, comhshaoil agus aeráide, agus tosaíochtaí agus riachtanais taighde.

Leasú  78

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 5 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh gach Ballstát comhlacht inniúil comhordaithe a ainmniú agus pointe fócasach náisiúnta agus pointí teagmhála oibríochtúla a ainmniú as a bheith ábhartha d’fheidhmeanna sláinte poiblí, lena n-áirítear faireachas eipidéimeolaíoch, agus le haghaidh grúpaí galar agus galair aonair éagsúla.

Déanfaidh gach Ballstát comhlacht inniúil comhordaithe a ainmniú agus pointe fócasach náisiúnta agus pointí teagmhála oibríochtúla a ainmniú as a bheith ábhartha d’fheidhmeanna sláinte poiblí, lena n-áirítear faireachas eipidéimeolaíoch, agus le haghaidh grúpaí galar agus galair aonair éagsúla. Beidh na pointí fócasacha náisiúnta, a mhéid is féidir, mar a chéile le Pointí Fócasacha Náisiúnta IHR, chun dúbailt acmhainní agus iarrachtaí a íoslaghdú.

Leasú  79

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 5 – fomhír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Beidh pointí fócais náisiúnta agus pointí teagmhála oibríochtúla ainmnithe d’idirghníomhaíochtaí sonrach don ghalar leis an Lárionad ina líonraí sonrach don ghalar nó ina líonraí sonrach don ghrúpa galar agus áireofaí ar a gcúraimí sonraí faireachais náisiúnta a tharchur chuig an Lárionad.

Beidh pointí fócais náisiúnta agus pointí teagmhála oibríochtúla arna n-ainmniú d’idirghníomhaíochtaí leis an Lárionad atá sonrach don ghalar ina líonraí atá sonrach don ghalar nó ina líonraí atá sonrach don ghrúpa galar agus áireofar ar a gcúraimí sonraí faireachais náisiúnta, chomh maith le tograí le haghaidh cosc agus rialú galar teagmhálach, a tharchur chuig an Lárionad.

 

Leasú  80

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6. Áiritheoidh an Lárionad oibríocht an líonra de shaotharlanna tagartha AE dá dtagraítear in Airteagal 15 de Rialachán (AE) …/… [IO: Cuir isteach uimhir an Rialacháin SCBTH [ISC/2020/12524]], do dhiagnóisiú, brath, sainaithint agus shaintréithriú gníomhairí tógálacha a d’fhéadfadh a bheith ina mbaol don tsláinte phoiblí.

6. Áiritheoidh agus comhordóidh an Lárionad oibríocht an líonra de shaotharlanna tagartha AE dá dtagraítear in Airteagal 15 de Rialachán (AE) …/… [IO: Cuir isteach uimhir an Rialacháin SCBTH [ISC/2020/12524]], do dhiagnóisiú, brath, sainaithint, seicheamhú géiniteach agus saintréithriú oibreán tógálach a d’fhéadfadh a bheith ina mbaol don tsláinte phoiblí.

Leasú  81

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 6 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

6a. Tabharfaidh an Lárionad cúnamh teicniúil agus eolaíoch do na Ballstáit i dtreo is go mbeidh siad in ann a n-acmhainneachtaí braite agus seicheamhaithe a fhorbairt, agus tabharfaidh sé cúnamh go háirithe do na Ballstáit sin nach bhfuil acmhainneachtaí leordhóthanacha acu.

Leasú  82

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 8 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Áiritheoidh an Lárionad oibríocht an líonra seirbhísí Ballstát a thacaíonn le haistriú, le trasphlandú agus le hatáirgeadh daonna le cuidiú míochaine le go mbeifí in ann rochtain leanúnach thapa a fháil ar shonraí séireipidéimeolaíocha trí shuirbhéanna séireipidéimeolaíocha laistigh den daonra, lena n-áirítear chun nochtadh agus imdhíonacht an daonra deontóra a mheasúnú.

Áiritheoidh an Lárionad oibríocht agus comhordú an líonra seirbhísí Ballstát a thacaíonn le sábháilteacht mhicribhitheolaíochta substaintí de bhunús daonna a chuimsíonn aistriú, trasphlandú agus atáirgeadh daonna le cuidiú míochaine a bhunaítear faoi Airteagal 16 de Rialachán (AE)… /… [Rialachán SCBTH] l chun go mbeifear in ann rochtain leanúnach agus thapa a fháil ar shonraí séireipidéimeolaíocha trí shuirbhéanna séireipidéimeolaíocha laistigh den daonra, lena n-áirítear measúnú ar nochtadh agus imdhíonacht an daonra deontóra.

Leasú  83

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 8 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tacóidh an líonra dá dtagraítear sa chéad fhomhír leis an Lárionad trí fhaireachán a dhéanamh ar ráigeanna galair atá ábhartha do shubstaintí de bhunús daonna agus a soláthar d’othair, agus le forbairt treoirlínte maidir le sábháilteacht agus cáilíocht fola, fíochán agus ceall.

Tacóidh an líonra dá dtagraítear sa chéad fhomhír leis an Lárionad trí fhaireachán a dhéanamh ar ráigeanna de ghalair theagmhálacha atá ábhartha do shábháilteacht agus leordhóthanacht soláthair substaintí de bhunús daonna agus a soláthar d’othair, agus le forbairt treoirlínte maidir le sábháilteacht agus cáilíocht fola, fíochán agus ceall.

 

Leasú  84

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5a – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Tacóidh an Lárionad leis na Ballstáit chun a gcórais coiscthe agus rialaithe galar teagmhálach a láidriú.

1. Tacóidh an Lárionad leis na Ballstáit chun a n-acmhainneachtaí coiscthe agus rialaithe galar teagmhálach a neartú, agus chun feabhas a chur ar phróisis bailithe sonraí maille le comhroinnt sonraí fíor-ama agus idir-inoibritheach, agus chun an méid sin a éascú.

Leasú  85

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5a – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Forbróidh an Lárionad creat maidir le galair theagmhálacha agus saincheisteanna speisialta a chosc, lena n-áirítear galair atá inchoiscthe trí vacsaíniú, frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha, oideachas sláinte, litearthacht sláinte agus athrú iompraíochta.

2. I ndlúthchomhar leis na Ballstáit, leis an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) agus le comhlachtaí agus gníomhaireachtaí ábhartha eile de chuid an Aontais, agus freisin i ndlúthchomhar le heagraíochtaí idirnáisiúnta, forbróidh an Lárionad creat maidir le galair theagmhálacha agus deacrachtaí speisialta a chosc, lena n-áirítear tosca riosca socheacnamaíocha, galair atá inchoiscthe trí vacsaíniú, frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha, cur chun cinn na sláinte, oideachas sláinte, litearthacht sláinte agus athrú iompraíochta.

Leasú  86

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Leis an gcreat sin, ba cheart go n-éascófaí comhairliúchán buan le hionadaithe den tsochaí shibhialta agus den tionscal, go háirithe comhlachtaí eolaíocha, i dtaca le gníomhaíochtaí an Lárionaid atá dírithe ar ghalair theagmhálacha a chosc, mífhaisnéis maidir le vacsaíniú is cúis le drogall roimh an vacsaíniú a chomhrac, bearta coisctheacha agus cóir leighis, mar aon le feachtais faisnéise maidir leis na naisc idir limistéir galair agus maidir leis na rioscaí d’othair ar a bhfuil mórghalair neamhtheagmhálacha.

Leasú  87

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5a – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Déanfaidh an Lárionad meastóireacht agus faireachán ar chláir chun galair theagmhálacha a chosc agus a rialú chun an fhianaise a sholáthar do mholtaí chun na cláir sin a neartú agus a fheabhsú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéil an Aontais, agus i gcás inarb iomchuí ar an leibhéal idirnáisiúnta.

3. Féadfaidh an Lárionad, arna iarraidh sin, treoirlínte a sholáthar maidir le cláir coiscthe agus rialaithe galar teagmhálach a chruthú, agus déanfaidh sé meastóireacht agus faireachán ar chláir coiscthe agus rialaithe galar teagmhálach chun an fhianaise le moltaí chun na cláir sin a chomhordú, a neartú, agus a fheabhsú ar an leibhéal náisiúnta, ar an leibhéal idir-réigiúnach agus ar leibhéil an Aontais, agus i gcás inarb iomchuí ar an leibhéal idirnáisiúnta, a sholáthar.

Leasú  88

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5a – mír 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a. Forbróidh an Lárionad ardán chun faireachán a dhéanamh ar leibhéal an chuimsithe vacsaínithe ag na Ballstáit, agus sainiúlachtaí na scéimeanna vacsaínithe ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal réigiúnach á gcur san áireamh.

Leasú  89

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5b – mír 1 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Soláthróidh an Lárionad saineolas eolaíoch agus teicniúil do na Ballstáit agus don Choimisiún i gcomhar le comhlachtaí agus gníomhaireachtaí ábhartha an Aontais agus eagraíochtaí idirnáisiúnta, i gcomhréir le socruithe oibre iomchuí arna mbunú leis an gCoimisiún i réimse na pleanála ullmhachta agus freagartha.

Soláthróidh an Lárionad moltaí agus saineolas eolaíoch agus teicniúil do na Ballstáit agus don Choimisiún i gcomhar le comhlachtaí agus gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an Aontais, eagraíochtaí agus ionadaithe den tsochaí shibhialta idirnáisiúnta i gcomhréir le socruithe oibre iomchuí arna mbunú leis an gCoimisiún i réimse na pleanála ullmhachta agus freagartha.

 

Leasú  90

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5b – mír 1 – fomhír 2 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) féinmheasúnuithe agus measúnú seachtrach ar phleanáil ullmhachta agus freagartha na mBallstát a éascú, agus cur le tuairisciú agus iniúchóireacht ar phleanáil ullmhachta agus freagartha faoi Airteagail 7 agus 8 de Rialachán (AE) …/… [IO: Cuir isteach uimhir an Rialacháin SCBTH [ISC/2020/12524]];

(c) measúnú a dhéanamh ar phleanáil ullmhachta agus freagartha na mBallstát, agus rannchuidiú le tuairisciú agus iniúchadh ar an bpleanáil ullmhachta agus freagartha faoi Airteagail 7 agus 8 de Rialachán (AE) …/… [IO: Cuir isteach uimhir an Rialacháin SCBTH [ISC/2020/12524]]; déanfaidh an Lárionad a mheasúnú, maille le moltaí, a chur chuig na Ballstáit agus cuirfidh sé ar fáil don phobal é;

 

Leasú  91

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5b – mír 1 – fomhír 2 – pointe e

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e) beartais, athbhreithnithe le linn gníomhaíochta agus tar éis gníomhaíochta a fhorbairt agus gníomhaíochtaí um fhothú acmhainneachta a eagrú chun aghaidh a thabhairt ar bhearnaí acmhainneachta agus cumais ullmhachta a shainaithint;

(e) freachnaimh, tástálacha struis, athbhreithnithe le linn na gníomhaíochta agus tar éis na gníomhaíochta a fhorbairt agus gníomhaíochtaí um fhothú acmhainneachta a eagrú chun aghaidh a thabhairt ar bhearnaí san acmhainneacht agus sa chumas ullmhachta arna sainaithint;

Leasú  92

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5b – mír 1 – fomhír 2 – pointe f

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f) gníomhaíochtaí sonracha ullmhachta a fhorbairt ina dtugtar aghaidh ar ghalair atá inchoiscthe trí vacsaíniú, frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha, cumas saotharlainne agus bithshlándáil i gcomhréir le tosaíochtaí an Choimisiúin agus bunaithe ar bhearnaí sainaitheanta;

(f) gníomhaíochtaí sonracha ullmhachta a fhorbairt ina dtugtar aghaidh, i measc nithe eile, ar ghalair atá inchoiscthe trí vacsaíniú, ar an bhfrithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha, ar acmhainneacht saotharlainne agus ar an mbithshlándáil i gcomhréir le tosaíochtaí an Choimisiúin agus bunaithe ar bhearnaí arna sainaithint;

Leasú  93

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5b – mír 1 – fomhír 2 – pointe h

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(h) gníomhaíochtaí dírithe a fhorbairt a thugann aghaidh ar ghrúpaí atá i mbaol agus ullmhacht phobail;

(h) gníomhaíochtaí spriocdhírithe a fhorbairt a thugann aghaidh ar ghrúpaí atá i mbaol agus ar ullmhacht an phobail, agus aird á tabhairt go háirithe ar na rioscaí a bhaineann leis na cúiseanna atá le mórghalair neamhtheagmhálacha ábhartha, agus ar chóireáil mórghalar neamhtheagmhálach ábhartha;

Leasú  94

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 5b – mír 1 – fomhír 2 – pointe i

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(i) measúnú a dhéanamh ar inniúlacht na gcóras sláinte chun ráigeanna galar teagmhálach a bhrath, a chosc, freagairt dóibh agus téarnamh uathu, bearnaí a shainaithint agus moltaí a chur ar fáil chun córais sláinte a neartú, lena gcur chun feidhme le tacaíocht an Aontais de réir mar is iomchuí;

(i) measúnú a dhéanamh ar inniúlacht na gcóras sláinte, bunaithe ar tháscairí comhchoiteanna, ráigeanna galar teagmhálach agus rioscaí sláinte gaolmhara a bhrath, a chosc, freagairt dóibh agus téarnamh uathu, bearnaí a shainaithint agus moltaí le haghaidh neartú a dhéanamh ar chórais sláinte a sholáthar, go háirithe a mhéid a bhaineann le hacmhainneachtaí tástála íosta, lena gcur chun feidhme le tacaíocht an Aontais de réir mar is iomchuí; déanfaidh an Lárionad a mheasúnú, maille le moltaí, a chur chuig na Ballstáit agus cuirfidh sé ar fáil don phobal é;

Leasú  95

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7 – pointe a

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 6 – mír 1a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1a. Soláthróidh an Lárionad anailísí agus moltaí coincréiteacha do ghníomhaíochta chun bagairtí galar teagmhálach a chosc agus a rialú ar iarraidh ón gCoimisiún.’;

1a. Soláthróidh an Lárionad anailísí agus moltaí nithiúla i leith gníomhaíochta chun galair theagmhálacha agus bagairtí eile trasteorann ar an tsláinte a chosc agus a rialú arna iarraidh sin ag an gCoimisiún.

Leasú  96

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7 – pointe b

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 6 – mír 3 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh an Lárionad staidéir eolaíocha a chur chun cinn agus a thionscnamh atá riachtanach d’fheidhmíocht a mhisin agus staidéir agus tionscadail eolaíochta feidhmí ar indéantacht, forbairt agus ullmhacht a ghníomhaíochtaí. Déanfaidh an Lárionad dúbailt a sheachaint le cláir thaighde agus sláinte an Choimisiúin, na mBallstát agus an Aontais, agus déanfaidh sé idirchaidreamh idir an earnáil sláinte poiblí agus taighde de réir mar is gá.

Féadfaidh an Lárionad staidéir eolaíocha a chur chun cinn agus a thionscnamh atá riachtanach d’fheidhmíocht a mhisin mar aon le staidéir agus tionscadail eolaíochta feidhmí ar indéantacht, forbairt agus ullmhacht a ghníomhaíochtaí. Déanfaidh an Lárionad dúbailt a sheachaint le cláir thaighde agus sláinte an Choimisiúin, na mBallstát, an Aontais, agus EDS, agus déanfaidh sé idirchaidreamh idir an earnáil sláinte poiblí agus taighde trína mholadh go rachfaí i gcomhairle le saineolaithe sláinte poiblí, agus go n-oibreofaí i gcomhar leo.

Leasú  97

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7 – pointe b

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 6 – mír 3 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Chun na staidéir dá dtagraítear sa chéad mhír a dhéanamh, beidh rochtain ag an Lárionad ar na sonraí maidir le sláinte a chuirtear ar fáil nó a mhalartaítear trí bhonneagair agus feidhmchláir dhigiteacha, i gcomhréir le rialacha cosanta sonraí, ag fágáil go mbeifear in ann sonraí maidir le sláinte a úsáid ar mhaithe le cúram sláinte, taighde, déanamh beartais agus chun críocha rialúcháin. Chun críocha na staidéar faoin gcéad mhír, bainfidh an Lárionad úsáid as sonraí ábhartha eile freisin, ar thosca comhshaoil agus socheacnamaíocha mar shampla.’;

Chun na staidéir dá dtagraítear sa chéad mhír a dhéanamh, beidh rochtain ag an Lárionad ar na sonraí maidir le sláinte a chuirtear ar fáil nó a mhalartaítear trí bhonneagair agus feidhmchláir dhigiteacha, i gcomhréir leis na rialacha cosanta sonraí, rud a fhágfaidh go mbeifear in ann sonraí maidir le sláinte a úsáid ar mhaithe le cúram sláinte, sláinte, taighde, déanamh beartais agus chun críocha rialúcháin i réimse na sláinte, agus ar maithe leosan amháin. Chun críocha na staidéar faoin gcéad mhír, bainfidh an Lárionad úsáid as sonraí ábhartha eile freisin, ar thosca comhshaoil agus socheacnamaíocha mar shampla, tar éis é a chruthú gur riachtanach agus gur comhréireach na sonraí sin a úsáid.

Leasú  98

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7 – pointe b

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 6 – mír 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a. Féadfaidh an Lárionad a acmhainní a úsáid agus úsáid a bhaint as saotharlanna tagartha, chun taighde goirt, cruinniú sonraí, agus anailísiú sonraí a dhéanamh chun cuidiú le comhlachtaí náisiúnta ábhartha sonraí iontaofa a chruinniú.

Leasú  99

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7 – pointe c

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 6 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Rachaidh an Lárionad i gcomhairle leis an gCoimisiún agus le comhlachtaí nó gníomhaireachtaí eile an Aontais maidir le staidéir thaighde agus shláinte poiblí a phleanáil agus tosaíochtaí a shocrú ina leith.’;

4. Rachaidh an Lárionad i gcomhairle leis an gCoimisiún, le CSS agus le comhlachtaí nó gníomhaireachtaí ábhartha eile de chuid an Aontais maidir le staidéir thaighde agus shláinte poiblí a phleanáil agus tosaíochtaí a shocrú ina leith.

 

Leasú  100

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 7 – mír 1 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) arna iarraidh sin don Choimisiún; agus

(c) arna iarraidh sin don Choimisiún nó do EMA;

 

Leasú  101

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 7 – mír 1 – pointe c a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ca) arna iarraidh sin do HSC; agus

Leasú  102

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 7 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Míneofar go soiléir le hiarrataí le haghaidh tuairim eolaíoch dá dtagraítear i mír 1 an tsaincheist eolaíoch a dtabharfar aghaidh orthu agus leas an Aontais agus beidh eolas cúlra leormhaith maidir leis an tsaincheist sin ag gabháil leo.

2. Míneofar go soiléir le hiarrataí ar thuairim eolaíoch dá dtagraítear i mír 1 an tsaincheist eolaíoch ar a mbeidh aghaidh le tabhairt agus leas an Aontais agus an gá le gníomhú, agus beidh eolas cúlra leordhóthanach maidir leis an tsaincheist sin ag gabháil leo.

Leasú  103

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 7 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. I gcás ina ndéanfar iarrataí difriúla maidir leis an tsaincheist chéanna nó mura gcomhlíonann an iarraidh mír 2, féadfaidh an Lárionad diúltú tuairim eolaíoch a eisiúint nó leasuithe ar an iarraidh sin a mholadh i gcomhairle leis an institiúid nó leis an mBallstát a rinne an iarraidh. I gcás ina ndiúltófar don iarraidh, tabharfar réasúnú don institiúid nó do na Ballstáit a rinne an iarraidh.

4. I gcás ina ndéanfar iarrataí difriúla maidir leis an tsaincheist chéanna nó mura gcomhlíonann an iarraidh mír 2, féadfaidh an Lárionad diúltú tuairim eolaíoch a eisiúint nó leasuithe ar an iarraidh sin a mholadh i gcomhairle leis an institiúid, an ghníomhaireacht nó an Ballstát a rinne an iarraidh. I gcás ina ndiúltófar don iarraidh, tabharfar réasúnú don institiúid, don ghníomhaireacht nó do na Ballstáit a rinne an iarraidh.

Leasú  104

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 7 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5. I gcás ina mbeidh tuairim eolaíoch tugtha ag an Lárionad cheana féin maidir leis an tsaincheist shonrach ab ábhar don iarraidh agus ina dtiocfaidh sé ar an gconclúid nach bhfágann aon eilimintí eolaíocha go bhfuil údar leis an tsaincheist a athscrúdú, tabharfar faisnéis a thacóidh leis an gconclúid sin don institiúid nó don Bhallstát a rinne an iarraidh.

5. I gcás ina mbeidh tuairim eolaíoch tugtha ag an Lárionad cheana maidir leis an tsaincheist shonrach ab ábhar don iarraidh agus ina dtiocfaidh sé ar an gconclúid nach bhfágann aon eilimintí eolaíocha go bhfuil údar leis an tsaincheist a athscrúdú, tabharfar faisnéis a thacóidh leis an gconclúid sin don institiúid, don ghníomhaireacht nó don Bhallstát a rinne an iarraidh.

 

Leasú  105

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 8 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Tacóidh agus cabhróidh an Lárionad leis an gCoimisiún tríd an EWRS a fheidhmiú agus tríd an inniúlacht chun freagairt ar bhealach comhordaithe a áirithiú leis na Ballstáit.

1. Tacóidh agus cabhróidh an Lárionad leis an gCoimisiún tríd an EWRS dá bhforáiltear in Airteagal 18 de Rialachán (AE) .../... [Rialachán SCBTH] a oibriú agus tríd an inniúlacht chun freagairt ar bhealach comhordaithe agus tráthúil a áirithiú leis na Ballstáit.

 

Leasú  106

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 8 – mír 2 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) faisnéis, oilteacht, comhairle agus measúnú riosca a sholáthar do na Ballstáit agus don Choimisiún; agus

(b) faisnéis, oilteacht, comhairle, oiliúint agus measúnú riosca a sholáthar do na Ballstáit agus don Choimisiún; agus

Leasú  107

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 8 – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a. Oibreoidh an Lárionad leis an gCoimisiún, le HSC agus leis na Ballstáit chun feabhas a chur ar thuairisciú sonraí ábhartha trí EWRS, agus é mar aidhm leis sin an próiseas a dhigitiú agus é a chomhtháthú i gcórais faireachais náisiúnta.

Leasú  108

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 8 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Oibreoidh an Lárionad leis an gCoimisiún agus leis an gCoiste Slándála Sláinte maidir le nuashonruithe EWRS, lena n-áirítear maidir le teicneolaíochtaí nua-aimseartha a úsáid, cosúil le haipeanna digiteacha móibíleacha, samhlacha intleachta saorga, nó teicneolaíochtaí eile chun rianú teagmhálaithe uathoibríoch a dhéanamh, ag forbairt na dteicneolaíochtaí rianaithe teagmhálaithe arna bhforbairt ag na Ballstáit agus maidir le ceanglais fheidhmiúla EWRS a shainiú.

3. Oibreoidh an Lárionad leis an gCoimisiún agus leis an gCoiste Slándála Sláinte maidir le nuashonruithe leanúnacha EWRS, lena n-áirítear i gcomhair úsáid teicneolaíochtaí nua-aimseartha, amhail feidhmchláir dhigiteacha agus mhóibíleacha, an intleachta shaorga agus samhaltú ar ríomhaire agus samhlacha ionsamhlúcháin, nó teicneolaíochtaí eile le haghaidh rianú teagmhálaithe uathoibríoch, agus na teicneolaíochtaí rianaithe teagmhálaithe arna bhforbairt ag na Ballstáit ina mbonn leis an méid sin. Úsáidfear na teicneolaíochtaí sin chun críche paindéimí a chomhrac, agus chun na críche sin amháin, i gcás ina gcruthaítear gur leormhaith, gur riachtanach agus gur comhréireach iad, agus Rialachán (AE) 2016/679 agus Treoir 2002.58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle á gcomhlíonadh go hiomlán*, agus maidir le fheidhmiúla EWRS a shainiú.

 

________________

 

* Treoir 2002/58/EC ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Iúil 2002 maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le cosaint príobháideachais san earnáil cumarsáide leictreonaí (an Treoir maidir le príobháideachas agus cumarsáid leictreonach), (IO L 201, 31.7.2002, lch. 37).

Leasú  109

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 8 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5. Beidh sé d’fhreagracht ar an Lárionad mar phróiseálaí slándáil agus rúndacht oibríochtaí próiseála na sonraí pearsanta arna ndéanamh laistigh de EWRS a áirithiú agus i gcomhthéacs idir-inoibritheacht aipeanna rianaithe teagmhálaithe, i gcomhréir leis na hoibleagáidí a leagtar síos in Airteagal 33, Airteagal 34(2) agus Airteagal 36 de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*

5. Beidh sé d’fhreagracht ar an Lárionad slándáil agus rúndacht oibríochtaí próiseála na sonraí pearsanta arna ndéanamh laistigh de EWRS a áirithiú agus i gcomhthéacs idir-inoibritheacht aipeanna rianaithe teagmhálaithe, i gcomhréir leis na hoibleagáidí a leagtar síos in Airteagail 33, agus 36 de Rialachán (AE) 2018/1725.

___________

 

* Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).’;

 

Leasú  110

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 8a – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Soláthróidh an Lárionad measúnuithe riosca tapa go tráthúil, i gcomhréir le hAirteagal 20 de Rialachán (AE)…/… [IO: Cuir isteach uimhir an Rialacháin SCBTH [ISC/2020/12524]], i gcás bagartha dá dtagraítear i bpointe (i) agus pointe (ii) de phointe (a) d’Airteagal 2(1) den Rialachán sin lena n-áirítear bagairt do shubstaintí de bhunús daonna, cosúil le fuil, orgáin, fíocháin agus cealla a bhféadfadh tionchar a bheith ag galair theagmhálacha orthu, nó i bpointe (d) d’Airteagal 2(1) den Rialachán sin

1. Soláthróidh an Lárionad measúnuithe riosca tráthúla, i gcomhréir le hAirteagal 20 de Rialachán (AE)…/… [IO: Cuir isteach uimhir an Rialacháin SCBTH [ISC/2020/12524]], i gcás bagartha dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 2(1) den Rialachán sin lena n-áirítear bagairt ar shubstaintí de bhunús daonna, amhail fuil, orgáin, fíocháin agus cealla a bhféadfadh tionchar a bheith ag galair theagmhálacha orthu, nó i bpointe (d) d’Airteagal 2(1) den Rialachán sin.

 

Leasú  111

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 8a – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a. Déanfar na measúnuithe riosca dá dtagraítear i mír 1 ar bhealach tráthúil agus i dtréimhse ama chomh gearr agus is féidir chun an fhaisnéis riachtanach a bhailiú.

Leasú  112

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 8a – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Beidh moltaí ginearálta agus spriocdhírithe sa mheasúnú riosca maidir le freagairt mar bhonn le comhordú sa Choiste Slándála Sláinte.

2. Sna measúnuithe riosca dá dtagraítear i mír 1, áireofar, i gcás inar féidir, moltaí ginearálta agus spriocdhírithe maidir le freagairt mar bhonn le comhordú sa Choiste Slándála Sláinte, lena n-áireofar iad seo a leanas, ach gan a bheith teoranta dóibh:

 

(a)  réamhaisnéis ar éabhlóid géarchéime sláinte agus an baol go mbeadh éigeandáil sláinte ann;

 

(b)  réamhaisnéis ar an éileamh ar chógais, vacsaíní, trealamh leighis, trealamh cosanta agus spás sna hospidéil, lena n-áirítear laistigh den Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta;

 

(c)  sainaithint grúpaí leochaileacha sa tsochaí, amhail othair ar a bhfuil riochtaí ainsealacha, othair ar a bhfuil mórghalair neamhtheagmhálacha, daoine scothaosta, leanaí, mná torracha agus gairmeacha a bhfuil ardriosca ionfhabhtaithe nó tras-seolta ag baint leo, lena n-airítear riachtanais shonracha ar chógais agus acmhainneacht ospidéil do na grúpaí leochaileacha sin;

 

(d)  sainaithint beart cosanta ionchasach agus measúnú ar a n-éifeachtúlacht;

 

(e)  measúnú ar an ngá a d’fhéadfadh a bheith ann le Tascfhórsa Sláinte an Aontais a ghníomhachtú.

Leasú  113

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 8a – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Chun críocha mhír 1, comhordóidh an Lárionad ullmhú measúnuithe riosca tapa trí shaineolaithe ó na Ballstáit agus gníomhaireachtaí ábhartha a thabhairt isteach, más gá.

3. Chun críocha mhír 1, comhordóidh an Lárionad ullmhú measúnuithe riosca tapa trí ról a thabhairt do shaineolaithe ó na Ballstáit agus do ghníomhaireachtaí agus eagraíochtaí ábhartha ann.

Leasú  114

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 8a – mír 4 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4a. Oibreoidh an Lárionad i gcomhar leis na Ballstáit chun feabhas a chur ar a n-acmhainneacht measúnaithe riosca.

Leasú  115

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 8b – mír 1 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) freagairtí náisiúnta don bhagairt tromchúiseach trasteorann ar shláinte;

(a) freagairtí náisiúnta nó idir-réigiúnacha ar an mbagairt trasteorann thromchúiseach ar an tsláinte;

Leasú  116

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 8b – mír 1 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) treoraíocht do na Ballstáit a ghlacadh chun bagairt tromchúiseach trasteorann ar shláinte a chosc agus a rialú.

(b) glacadh treorlínte comhchoiteanna do na Ballstáit i dtaobh bagairt trasteorann thromchúiseach ar an tsláinte a chosc, a láimhseáil agus a rialú;

Leasú  117

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 4 – mír 1 – pointe b a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba) Tascfhórsa Sláinte AE a imscaradh.

Leasú  118

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 8b – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Tacóidh an Lárionad le freagairt arna comhordú ag an Aontas arna iarraidh sin do Bhallstát, don Chomhairle, don Choimisiún, do chomhlachtaí nó do ghníomhaireachtaí an Aontais.

2. Tacóidh an Lárionad le freagairt arna comhordú ag an Aontas i gcomhréir le hAirteagal 21 de Rialachán (AE)…/… [Rialachán SCBTH].

 

Leasú  119

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe a

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 9 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Féadfaidh an Coimisiún, na Ballstáit, tríú tíortha, go háirithe tíortha comhpháirtíochta an Aontais, agus eagraíochtaí idirnáisiúnta (go háirithe an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte) iarraidh ar an Lárionad cúnamh eolaíoch nó teicniúil a sholáthar in aon réimse laistigh de raon feidhme a mhisin. Féadfaidh cabhair don Choimisiún agus do na Ballstáit a bheith san áireamh leis an gcúnamh chun treoirlínte teicniúla a fhorbairt maidir le dea-chleachtas agus maidir le bearta cosanta a bheidh le déanamh mar fhreagairt ar bhagairtí do shláinte an duine, chomh maith le cúnamh saineolach a sholáthar, agus foirne imscrúdúcháin a ghríosú agus a chomhordú. Soláthróidh an Lárionad saineolas agus cúnamh eolaíoch agus teicniúil laistigh dá chumas maoinithe agus dá shainordú, agus i gcomhréir leis na socruithe oibre iomchuí arna mbunú leis an gCoimisiún.

2. Féadfaidh an Coimisiún, na Ballstáit, tríú tíortha, go háirithe tíortha comhpháirtíochta an Aontais, agus eagraíochtaí idirnáisiúnta (go háirithe an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte) a iarraidh ar an Lárionad cúnamh eolaíoch nó teicniúil a sholáthar in aon réimse laistigh de raon feidhme a mhisin. Mar chuid den chúnamh sin, féadfar cuidiú leis an gCoimisiún agus na Ballstáit treoirlínte teicniúla a fhorbairt maidir le dea-chleachtas agus maidir le bearta cosanta a bheadh le déanamh mar fhreagairt ar bhagairtí ar shláinte an duine, féadfar cúnamh saineolach a sholáthar, foirne imscrúdúcháin a imlonnú agus a chomhordú agus measúnú a dhéanamh ar éifeachtúlacht beart freagartha. Soláthróidh an Lárionad saineolas agus cúnamh eolaíoch agus teicniúil laistigh dá acmhainneacht maoinithe agus dá shainordú, agus i gcomhréir leis na socruithe oibre iomchuí arna mbunú leis an gCoimisiún.

Leasú  120

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe c

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 9 – mír 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6. Comhordóidh agus tacóidh an Lárionad, de réir mar is iomchuí, le cláir oiliúna, go háirithe maidir le faireachas eipidéimeolaíoch, imscrúduithe allamuigh, ullmhacht agus cosc, agus taighde sláinte poiblí.

6. De réir mar is iomchuí, tacóidh an Lárionad le cláir oiliúna, agus déanfaidh sé iad a chomhordú, go háirithe san fhaireachas eipidéimeolaíoch, in imscrúduithe allamuigh, in ullmhacht agus cosc, san fhreagairt ar éigeandáilí sláinte poiblí, sa taighde ar an tsláinte phoiblí, agus sa chumarsáid maidir le rioscaí. Sna cláir sin, cuirfear san áireamh gur gá an oiliúint a choinneáil bord ar bhord leis an aimsir agus urramófar prionsabal na comhréireachta agus riachtanais oiliúna na mBallstát.

Leasú  121

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 13 – pointe a

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 11 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Comhordóidh an Lárionad bailiú sonraí, bailíochtú, anailísiú agus scaipeadh sonraí ar leibhéal an Aontais.

1. Comhordóidh an Lárionad caighdeánú, bailiú, bailíochtú, anailísiú agus scaipeadh sonraí ar leibhéal an Aontais.

Leasú  122

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 13 – pointe b

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 11 –mír 1a – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) faireachas eipidéimeolaíoch ar ghalair theagmhálacha agus ar shaincheisteanna sláinte speisialta lena mbaineann dá dtagraítear i bpointe (i) agus pointe (ii) de phointe (a) d’Airteagal 2(1) de Rialachán (AE) …/… [IO: Cuir isteach uimhir an Rialacháin SCBTH [ISC/2020/12524]];

(a) faireachas eipidéimeolaíoch ar ghalair theagmhálacha, bagairtí eile sláinte, amhail mórghalair neamhtheagmhálacha agus ar dheacrachtaí sláinte speisialta gaolmhara dá dtagraítear i bpointe (ii) de phointe (a) d’Airteagal 2(1) de Rialachán (AE) …/… [IO: Cuir isteach uimhir Rialachán SCBTH [ISC/2020/12524]];

Leasú  123

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 13 – pointe b

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 11 –mír 1a – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) dul chun cinn cásanna eipidéimeolaíocha, lena n-áirítear le haghaidh samhaltú, réamhaíocht na gcásanna insamhlaithe sin agus iad a fhorbairt;

(b) dul chun cinn cásanna eipidéimeolaíocha, lena n-áirítear do shamhaltú, réamhaíocht agus forbairt cásanna, don mheasúnú ar ghrúpaí leochaileacha agus don réamhaisnéis ar an éileamh sonrach ar chógais, ar threalamh agus ar spás sna hospidéil;

Leasú  124

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 13 – pointe b

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 11 – mír 1a – pointe e a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ea) cur chun feidhme mholtaí an Lárionaid ar fhrithbhearta ag na Ballstáit agus torthaí na bhfrithbheart sin.

Leasú  125

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 13 – pointe c

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 11 – mír 2 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) oibriú i ndlúthchomhar le comhlachtaí inniúla na n-eagraíochtaí a fheidhmíonn i réimse an bhailithe sonraí ón Aontas, ó thríú tíortha, ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, agus ó eagraíochtaí idirnáisiúnta eile; agus

(c) oibriú i ndlúthchomhar le comhlachtaí inniúla na n-eagraíochtaí agus na gcontrapháirtithe ábhartha a fheidhmíonn i réimse an bhailithe sonraí ón Aontas, ó thríú tíortha, ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, ó eagraíochtaí idirnáisiúnta eile, agus ó phobal na heolaíochta, agus fós a áirithiú go mbeidh coimircí urrúnta maidir le trédhearcacht agus cuntasacht i bhfeidhm; agus

Leasú  126

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 13 – pointe c

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 11 – mír 2 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d) réitigh a fhorbairt chun sonraí ábhartha maidir le sláinte, a chuirtear ar fáil nó a mhalartaítear trí bhonneagair dhigiteacha, a rochtain i gcomhréir le rialacha cosanta sonraí, ag fágáil go mbeifear in ann na sonraí maidir le sláinte a úsáid ar mhaithe le cúram sláinte, taighde, beartais a dhéanamh agus chun críocha rialúcháin; agus rochtain rialaithe ar shonraí maidir le sláinte a sholáthar agus a éascú chun tacú le taighde sláinte poiblí.’;

(d) réitigh a fhorbairt chun sonraí ábhartha maidir le sláinte, lena n-áirítear sonraí anaithnide agus sonraí faoi ainm bréige, i gcás ina gcuirtear na sonraí sin ar fáil nó ina malartaítear iad trí bhonneagair dhigiteacha, a rochtain i gcomhréir le rialacha cosanta sonraí, agus fós foráil a dhéanamh maidir leis na sonraí sláinte a úsáid ar mhaithe le cúram sláinte, sláinte, taighde, beartais a dhéanamh agus chun críocha rialúcháin i réimse na sláinte, agus ar mhaithe leis sin amháin; agus rochtain rialaithe ar shonraí maidir le sláinte a sholáthar agus a éascú chun tacú le taighde sláinte poiblí.

Leasú  127

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 13 – pointe d

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 11 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. I gcásanna práinneacha a bhaineann le déine nó le húrnuacht bagartha tromchúisí trasteorann ar shláinte nó le luas a leata i measc na mBallstát, cuirfidh an Lárionad réamhaisnéisí eipidéimeolaíocha dá dtagraítear i bpointe (g) d’Airteagal 5(4) ar fáil, arna iarraidh sin don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach, ar bhealach oibiachtúil, iontaofa agus so-rochtana agus ar bhonn na faisnéise is fearr atá ar fáil.

4. I gcásanna práinneacha a bhaineann le déine nó úrnuacht bagartha trasteorann tromchúisí ar an tsláinte nó le luas a leata i measc na mBallstát, cuirfidh an Lárionad réamhaisnéisí eipidéimeolaíocha amhail dá dtagraítear i bpointe (g) d’Airteagal 5(4) ar fáil, arna iarraidh sin do Bhallstát, don Choimisiún nó don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach, ar bhealach oibiachtúil, iontaofa agus sorochtana agus ar bhonn na faisnéise is fearr atá ar fáil.

Leasú  128

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 14

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 11a – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Bunóidh an Lárionad inniúlacht chun Tascfhórsa Sláinte AE a ghríosú agus a imscaradh lena n-áirítear foireann an Lárionaid agus saineolaithe ó na Ballstáit agus ó chláir chomhaltachtaí, le cabhrú leis an bhfreagairt áitiúil ar ráigeanna de ghalair theagmhálacha i mBallstáit agus i dtríú tíortha.

1. Bunóidh an Lárionad inniúlacht bhuan, mar aon le hinniúlacht éigeandála fheabhsaithe chun Tascfhórsa Sláinte AE a imlonnú agus a imscaradh lena n-áirítear foireann an Lárionaid, saineolaithe ó na Ballstáit, cláir chomhaltachtaí agus eagraíochtaí idirnáisiúnta agus neamhbhrabúsacha, chun cabhrú leis an bhfreagairt áitiúil ar ráigeanna de ghalair theagmhálacha i mBallstáit agus i dtríú tíortha.

 

Leasú  129

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 14

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 11a – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a. Forbróidh an Lárionad cumais chun taighde allamuigh a dhéanamh agus sonraí ábhartha a bhailiú, amhail maidir le héagsúlacht ghéiniteach galar teagmhálach, agus úsáid á baint as an líonra saotharlainne tagartha tiomnaithe nó as a acmhainní féin.

Leasú  130

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 14

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 11a – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Forbróidh an Lárionad creat agus bunóidh nósanna imeachta leis an gCoimisiún chun Tascfhórsa Sláinte AE a ghríosú.

2. Forbróidh an Lárionad creat agus bunóidh nósanna imeachta leis an gCoimisiún chun an bhuaninniúlacht a imscaradh agus chun acmhainn éigeandála Thascfhórsa Sláinte AE a ghríosú.

Leasú  131

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 14

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 11a – mír 4 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Forbróidh an Lárionad creat leis an gCoimisiún chun Tascfhórsa Sláinte an Aontais Eorpaigh a ghríosú, i bhfianaise gníomhaíochta faoi Chinneadh Uimh. 1313/2013/AE*.

Forbróidh an Lárionad creat leis an gCoimisiún chun an bhuaninniúlacht a imscaradh agus chun Tascfhórsa Sláinte an Aontais Eorpaigh a ghríosú, i bhfianaise gníomhaíochta faoi Chinneadh Uimh. 1313/2013/AE*.

__________

_____________

Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta (IO L 347, 20.12.2013, lch. 924).

Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta (IO L 347, 20.12.2013, lch. 924).

Leasú  132

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 14

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 11a – mír 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6. Coinneoidh an Lárionad inniúlacht ar bun chun misin chuig na Ballstáit a dhéanamh, arna iarraidh sin don Choimisiún agus do na Ballstáit, chun moltaí a sholáthar maidir le freagairt do bhagairtí don tsláinte laistigh dá shainordú.

6. Coinneoidh an Lárionad buaninniúlacht ar bun chun misin chuig na Ballstáit a dhéanamh, arna iarraidh sin don Choimisiún agus do na Ballstáit, chun moltaí a sholáthar maidir le freagairt do bhagairtí don tsláinte laistigh dá shainordú.

Leasú  133

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 15 – pointe a

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 12 – mír 1 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Áiritheoidh an Ghníomhaireacht go dtabharfar faisnéis oibiachtúil, iontaofa, a bheidh bunaithe ar fhianaise agus so-rochtana don phobal nó d’aon pháirtithe leasmhara go tapa maidir le torthaí a cuid oibre. Cuirfidh an Lárionad faisnéis ar fáil don phobal i gcoitinne, lena n-áirítear trí shuíomh gréasáin tiomnaithe. Foilseoidh sé freisin a thuairimí arna dtáirgeadh i gcomhréir le hAirteagal 6.

Áiritheoidh an Ghníomhaireacht go dtabharfar faisnéis oibiachtúil, iontaofa, a bheidh bunaithe ar fhianaise agus so-rochtana don phobal nó d’aon pháirtithe leasmhara go tapa maidir le torthaí a cuid oibre. Cuirfidh an Lárionad faisnéis ar fáil don phobal i gcoitinne, go háirithe trí shuíomh gréasáin tiomnaithe ar a bhfuil faisnéis bhunriachtanach a bheidh ar fáil i dteangacha oifigiúla uile an Aontais. Foilseoidh sé a thuairimí arna ndéanamh i gcomhréir le hAirteagal 6 gan mhoill freisin.

Leasú  134

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 15 – pointe b

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 12 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) scriostar mír 2;

scriosta

 

Leasú  135

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 15 – pointe c

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 12 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Oibreoidh an Lárionad i gcomhar leis na comhlachtaí inniúla eile sna Ballstáit agus le páirtithe leasmhara eile de réir mar is iomchuí maidir le feachtais faisnéise don phobal.

3. Oibreoidh an Lárionad i gcomhar leis na comhlachtaí inniúla eile sna Ballstáit, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus le páirtithe leasmhara eile de réir mar is iomchuí maidir le feachtais faisnéise don phobal.

 

Leasú  136

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 16 – pointe a

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Trí bliana a bheidh i dtéarma oifige na gcomhaltaí agus féadfar an téarma sin a fhadú.

Trí bliana a bheidh i dtéarma oifige na gcomhaltaí agus féadfar an téarma sin a fhadú, más gá.

 

Leasú  137

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 16 – pointe b

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 14 – mír 5 – fomhír 1 – pointe e

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e) dréacht-doiciméad clársceidealaithe aonair a ghlacadh ar aon dul le hAirteagal 32 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/715* ón gCoimisiún agus treoirlínte gaolmhara an Choimisiúin don Doiciméad Clársceidealaithe Aonair**;

(e) faoin 30 Samhain gach bliain, dréacht-doiciméad clársceidealaithe aonair a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 32 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/715* ón gCoimisiún agus le treoirlínte gaolmhara an Choimisiúin don Doiciméad Clársceidealaithe Aonair; glacfar an doiciméad clársceidealaithe aonair i gcás ina bhfuil tuairim dhearfach tugtha ag an gCoimisiún agus, a mhéid a bhaineann le clársceidealú ilbhliantúil, tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus leis an gComhairle;

________

___________

* Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/715 ón gCoimisiún an 18 Nollaig 2018 maidir leis an rialachán réime airgeadais do na comhlachtaí arna mbunú faoi CFAE agus faoi Chonradh Euratom agus dá dtagraítear in Airteagal 70 de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 122, 10.5.2019, lch. 1).

* Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/715 ón gCoimisiún an 18 Nollaig 2018 maidir leis an rialachán réime airgeadais do na comhlachtaí arna mbunú faoi CFAE agus faoi Chonradh Euratom agus dá dtagraítear in Airteagal 70 de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 122, 10.5.2019, lch. 1).

 

 

Réasúnú

Tá an méid breise i gcomhréir leis an bhfoclaíocht atá i ngníomhartha bunúsacha eile na ngníomhaireachtaí.

Leasú  138

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 16 – pointe b

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 14 – mír 5 – fomhír 1 – pointe i

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(i) na rialacha lena rialaítear teangacha an Lárionaid a chinneadh, lena n-áirítear an fhéidearthacht go ndéanfar idirdhealú idir oibriú inmheánach an Lárionaid agus an chumarsáid sheachtrach, lena gcuirfear san áireamh an gá atá le rochtain ar obair an Lárionaid ag gach páirtí leasmhar sa dá chás, agus rannpháirtíocht san obair sin, a áirithiú.

(i) na rialacha lena rialaítear teangacha an Lárionaid a chinneadh d’aontoil, lena n-áirítear an fhéidearthacht go ndéanfar idirdhealú idir gnáthoibriú inmheánach an Lárionaid agus a chumarsáid sheachtrach, lena gcuirfear san áireamh an gá atá le rochtain do na páirtithe leasmhara go léir ar obair an Lárionaid in oiread teangacha oifigiúla de chuid an Aontais agus is féidir, chomh maith le grinnscrúdú saineolaíoch ar thorthaí eolaíocha agus tuiscint an phobail ar obair agus ar mholtaí an Lárionaid; féadfar a áireamh ar na rialacha sin ateangairí cáilithe a úsáid (ag obair le teanga chomharthaíochta, nó trí ateangaireacht ó bhéal nó ateangaireacht thadhlach) más gá.

 

 

Leasú  139

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 17 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(18) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 17:

scriosta

‘1. Gan dochar d’Airteagal 3(2), déanfaidh an Bord Bainistíochta an stiúrthóir a cheapadh ar feadh tréimhse cúig bliana, a fhéadfar a fhadú uair amháin ar feadh tréimhse eile suas le cúig bliana, ar bhonn liosta iarrthóirí arna moladh ag an gCoimisiún tar éis comórtas oscailte, tar éis glao ar léirithe spéise, a fhoilseofar in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus in áiteanna eile.; ’

 

Réasúnú

Níl aon chiall ag na focail ‘Gan dochar d’Airteagal 3(2)’ a chur isteach sa chomhthéacs seo. Dá réir sin, ba cheart foclaíocht bhunaidh Rialachán (CE) Uimh. 851/2004 a thabhairt ar ais.

Leasú  140

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 17 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2. Sula ndéanfar an ceapachán, iarrfar ar an iarrthóir a bheidh ainmnithe ag an mBord Bainistíochta ráiteas a dhéanamh gan mhoill os comhair Pharlaimint na hEorpa agus ceisteanna ó chomhaltaí na hinstitiúide sin a fhreagairt.

Réasúnú

Is ann don mhír seo i Rialachán (CE) Uimh. 851/2004 agus ba cheart í a choinneáil ansin.

Leasú  141

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 19 – pointe c

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 18 – mír 8

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

8. Féadfaidh an stiúrthóir iarraidh ar shaineolaithe ar ionadaithe comhlachtaí gairmiúla nó eolaíocha, nó ar eagraíochtaí neamhrialtasacha a bhfuil taithí aitheanta acu i ndisciplíní a bhaineann le hobair an Lárionaid oibriú i gcomhar le chéile maidir le cúraimí sonracha agus páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí ábhartha an Fhóraim Chomhairligh. Ina theannta sin, féadfaidh an Coimisiún a mholadh don stiúrthóir go n-iarrfar ar shaineolaithe nó ar ionadaithe comhlachtaí gairmiúla nó eolaíocha, nó eagraíochtaí neamhrialtasacha ar bhonn ad-hoc.

8. Rachaidh an Lárionad i dteagmháil ó thaobh struchtúir de le saineolaithe sláinte poiblí, le hionadaithe comhlachtaí gairmiúla agus eolaíochta agus le heagraíochtaí neamhrialtasacha, go háirithe leo siúd a bhfuil taithí aitheanta acu i ndisciplíní a bhaineann le hobair an Lárionaid, agus i réimsí eile chomh maith, lena n-áirítear galair neamhtheagmhálacha agus cosaint an chomhshaoil, chun páirt a ghlacadh i bpríomhghníomhaíochtaí uile an Lárionaid, líonraí tiomnaithe agus an Fóram Comhairleach agus chun comhoibriú ar chúraimí sonracha. Ina theannta sin, féadfaidh an Coimisiún agus na Ballstáit a mholadh don Lárionad go n-iarrfar ar shaineolaithe nó ar ionadaithe comhlachtaí gairmiúla nó eolaíocha, nó eagraíochtaí neamhrialtasacha a rachfaí i gcomhairle leo ar bhonn ad-hoc.

 

 

Leasú  142

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 19 a (nua)

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 19 – mír 2

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(19a) in Airteagal 19, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

2. Maidir le comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, an stiúrthóir, comhaltaí an Fhóraim Chomhairligh, chomh maith le saineolaithe seachtracha atá rannpháirteach i bpainéil eolaíocha, déanfaidh siad dearbhú tiomantais agus dearbhú leasanna, ina sonróidh siad nach bhfuil aon leas acu a bhféadfaí a mheas ina leith gur ní é a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh dá neamhspleáchas nó go bhfuil leas díreach nó indíreach acu a bhféadfaí a mheas ina leith gur ní é a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh dá neamhspleáchas. Poibleofar na dearbhuithe sin go bliantúil.

"2. Maidir le comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, an stiúrthóir, comhaltaí an Fhóraim Chomhairligh, chomh maith le saineolaithe seachtracha atá rannpháirteach i bpainéil eolaíocha, déanfaidh siad dearbhú tiomantais agus dearbhú leasanna, ina sonróidh siad nach bhfuil aon leas acu a bhféadfaí a mheas ina leith gur ní é a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh dá neamhspleáchas nó go bhfuil leas díreach nó indíreach acu a bhféadfaí a mheas ina leith gur ní é a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh dá neamhspleáchas. Déanfar na dearbhuithe sin i scríbhinn go bliantúil agus beidh siad ar fáil don phobal.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0851&qid=1613474789335)

Leasú  143

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 20 a (nua)

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 20 – mír 4

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(20a) in Airteagal 20, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

4. Ní dhéanfar sonraí pearsanta a phróiseáil nó a chur in iúl ach amháin i gcás ina mbeidh géarghá leis sin ar mhaithe le comhlíonadh mhisean an Lárionaid. I gcásanna mar sin, beidh feidhm ag Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le cosaint daoine aonair i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht na sonraí sin (8).

"4. Ní dhéanfar sonraí pearsanta a phróiseáil nó a chur in iúl ach amháin i gcás ina mbeidh géarghá leis sin ar mhaithe le comhlíonadh mhisean an Lárionaid. Sna cásanna sin beidh feidhm ag Rialachán (AE) 2018/1725.’;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0851&qid=1626616104898)

 

Leasú  144

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 20 b (nua)

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 20 – mír 4 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(20b) in Airteagal 20, cuirtear an mhír seo a leanas leis:

 

“4a.  Beidh an Rialachán seo gan dochar d'oibleagáidí na mBallstát a bhaineann leis an bpróiseáil a dhéanann siad ar shonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) 2016/679 nó d'oibleagáidí an Údaráis a bhaineann leis an bpróiseáil a dhéanann sé ar shonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle* nuair atá a chuid freagrachtaí á gcomhlíonadh aige.

 

Cuirfidh an Lárionad nósanna imeachta agus coimircí cosanta sonraí i bhfeidhm, ar nósanna imeachta agus coimircí iad atá ceaptha chun a ráthú go n-urramaíonn a oibríochtaí próiseála na prionsabail na cosanta sonraí maidir le dlíthiúlacht, cothroime agus trédhearcacht, teorannú de réir cuspóra, íoslaghdú sonraí, cruinneas, teorannú stórála, sláine, rúndacht agus cosaint sonraí d’aon ghnó agus mar réamhshocrú.

 

Ní phróiseálfaidh an Lárionad sonraí pearsanta, go háirithe i gcás sonraí sláinte a bhaineann le daoine aonair sainaitheanta nó inaitheanta, ach amháin nuair a chruthófar go bhfuil siad riachtanach agus comhréireach chun déanamh amhlaidh. Nuair is féidir, i gcomhréir le prionsabal an íoslaghdaithe sonraí, bainfidh an Lárionad úsáid as sonraí anaithnide, a bhainfear amach trí theicnící amhail randamú nó ginearálú.

 

Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 20a chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na catagóirí ábhar sonraí atá faoi raon feidhme na próiseála agus chatagóirí na sonraí pearsanta arna bpróiseáil a leagan amach, mar aon le tuairisc ar na bearta sonracha chun cearta agus saoirsí na n-ábhar sonraí lena mbaineann a choimirciú, i gcomhréir le reachtaíocht ábhartha maidir le cosaint sonraí, go háirithe maidir le coimircí nithiúla chun mí-úsáid nó rochtain nó aistriú neamhdhleathach a chosc, agus maidir leis na tréimhsí stórála.”;

Leasú  145

 

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 20 c (nua)

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 20 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(20c) cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:

 

“Airteagal 20a

 

An tarmligean a fheidhmiú

 

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

 

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 20(4a) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana ón ... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse den sórt sin.

 

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 20(4a) a chúlghairm aon tráth. Le cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh, cuirfear deireadh le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Beidh éifeacht leis an lá tar éis an cinneadh a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta ina dhiaidh a shonrófar ann. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghnímh tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.

 

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr*.

 

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

 

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 20(4a) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse 2 mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

 

_________________

 

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”;

Leasú  146

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 21

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 21 – mír 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6. Déanfaidh an Lárionad córas faisnéise a fhorbairt, a imscaradh agus a fheidhmiú a bheidh ábalta faisnéis rúnaicmithe agus faisnéis neamh-rúnaicmithe íogair a mhalartú mar a shonraítear san Airteagal seo.

6. Déanfaidh an Lárionad córas faisnéise a fhorbairt, a imscaradh agus a fheidhmiú a bheidh ábalta faisnéis rúnaicmithe agus faisnéis neamh-rúnaicmithe íogair a mhalartú mar a shonraítear san Airteagal seo, i gcomhréir le hAirteagail 27 agus 33 de Rialachán (AE) 2018/1725.

Leasú  147

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 23 – pointe c

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 23 – mír 8

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

8. Faoin 30 Meán Fómhair ar a dheireanaí, seolfaidh an stiúrthóir freagra chuig an gCúirt Iniúchóirí ar bharúlacha na Cúirte sin. Ina theannta sin, cuirfidh an stiúrthóir an freagra seo chuig an mBord Bainistíochta agus chuig an gCoimisiún.

8. Faoin 30 Meán Fómhair ar a dheireanaí, seolfaidh an stiúrthóir freagra chuig an gCúirt Iniúchóirí ar bharúlacha na Cúirte sin. Ina theannta sin, seolfaidh an stiúrthóir an freagra seo chuig an mBord Bainistíochta, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

 

 

Leasú  148

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 23 a (nua)

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 24

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(23a) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 24:

Airteagal 24

“Airteagal 24

Cur i bhfeidhm an Rialacháin Airgeadais

Cur i bhfeidhm an Rialacháin Airgeadais

Beidh feidhm ag Airteagal 185 den Rialachán Airgeadais maidir le hurscaoileadh bhuiséad an Lárionaid, lena iniúchtaí agus maidir lena rialacha cuntasaíochta.

Beidh feidhm ag Airteagal 70 de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir le hurscaoileadh bhuiséad an Lárionaid, lena iniúchtaí agus maidir lena rialacha cuntasaíochta.”

Réasúnú

Aisghaireadh an Rialachán Airgeadais (Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1606/2002 ón gComhairle, a thuairiscítear in Aithris 12 de Rialachán (CE) Uimh. 851/2004, le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, a aisghaireadh ó sin ar a sheal le Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046.

Leasú  149

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 28

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 31 – mír 1 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Faoin [cuir isteach dáta trí bliana tar éis dáta theacht i bhfeidhm] 2023, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Bhoird Bainistíochta maidir le gníomhaíochtaí an Lárionaid, lena n-áirítear measúnú ar na nithe seo a leanas:

Faoin ... [cuir isteach dáta trí bliana tar éis dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo], cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Bhoird Bainistíochta maidir le gníomhaíochtaí an Lárionaid, lena n-áirítear measúnú ar na nithe seo a leanas:

Réasúnú

Is cosúil gur botún dréachtaithe an tagairt do 2023 ós rud é go bhfuil an tuarascáil le foilsiú trí bliana tar éis don Rialachán leasaitheach seo teacht i bhfeidhm.

Leasú  150

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 28

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 31 – mír 1 – fomhír 1 – pointe a a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa) an chaoi a bhfuil na struchtúir rialachais dá dtagraítear in Airteagail 14, 17 agus 18 curtha chun feidhme ag an Lárionad;

Leasú  151

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 28

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 31 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Faoin [cuir isteach dáta trí bliana tar éis dáta theacht i bhfeidhm] 2028, agus gach 5 bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar fheidhmíocht an Lárionaid i ndáil lena chuspóirí, a shainordú, a thascanna, a nós imeachta agus a shuíomh. Tabharfar aghaidh go háirithe, sa mheastóireacht ar an ngá féideartha a bheidh ann sainordú an Lárionaid a mhodhnú, agus impleachtaí airgeadais aon mhodhnú den sórt sin.

2. Faoin … [cuir isteach dáta cúig bliana tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo], agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar fheidhmíocht an Lárionaid i ndáil lena chuspóirí, a shainordú, a thascanna, a nós imeachta agus a shuíomh. Tabharfar aghaidh go háirithe, sa mheastóireacht ar an ngá féideartha a bheidh ann sainordú an Lárionaid a mhodhnú, agus impleachtaí airgeadais aon mhodhnú den sórt sin.

Réasúnú

Is cosúil gur botún dréachtaithe é an tagairt do 2028 mar is é is dóichí go mbeidh an t-athbhreithniú ar fheidhmíocht an Lárionaid maidir lena chuspóirí, a shainordú, a thascanna, a nós imeachta agus a shuíomh níos déanaí ná trí bliana tar éis don Rialachán leasaitheach teacht i bhfeidhm. Thairis sin, i bhfianaise bhunbhrí an phróisis athbhreithnithe, a bhféadfadh athruithe reachtaíochta a bheith mar thoradh air, ba cheart am breise a thabhairt don Choimisiún.

Leasú  152

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 28

Rialachán (CE) Uimh. 851/2004

Airteagal 31 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. I gcás ina measann an Coimisiún nach bhfuil údar a thuilleadh le hoibríocht leanúnach an Lárionaid maidir lena chuspóirí, sainordú agus tascanna sannta, féadfaidh sé a mholadh go leasófaí nó go n-aisghairfí forálacha ábhartha an Rialacháin seo dá réir sin.

3. Bunaithe ar an measúnú dá dtagraítear i mír 2, cuirfidh an Coimisiún, i gcás inarb iomchuí, togra reachtach isteach chun an Rialachán seo a leasú. I gcás ina measann an Coimisiún nach bhfuil údar a thuilleadh le hoibríocht leanúnach an Lárionaid maidir lena chuspóirí, sainordú agus tascanna sannta, féadfaidh sé a mholadh go leasófaí nó go n-aisghairfí forálacha ábhartha an Rialacháin seo dá réir sin.

Réasúnú

Ní chuireann an togra ón gCoimisiún in iúl go soiléir ceart an Choimisiúin athruithe ar shainordú an Lárionaid a mholadh.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Mar chuid d’iarrachtaí an Aontais a ullmhacht agus a shásraí freagartha géarchéime sláinte a fheabhsú, tá sé beartaithe an chéad athbhreithniú a dhéanamh ar Rialachán bunaitheach an Lárionaid Eorpaigh um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC), a glacadh in 2004. Nocht paindéim COVID-19, arbh é géarshiondróm trom riospráide coróinvíreas 2 (SARS-CoV-2) ba chúis leis, bearnaí suntasacha in ullmhacht agus freagairt an Aontais. Níor thug an tAontas aghaidh ar bhagairt níos tromchúisí riamh ar shláinte an phobail; is fada ó bheith thart an phaindéim atá ann faoi láthair, agus táthar ag dréim go dtiocfaidh paindéimí chun cinn amach anseo níos minice.

Caithfidh an tAontas a bheith in ann eipidéimí amach anseo a thuar, ullmhú ina leith agus iad a bhainistiú níos fearr. Ní mór trí ghné a chur i gcuntas sa leasú ar Rialachán bunaitheach ECDC (‘rialachán leasaitheach ECDC’).

Ar an gcéad dul síos, tá an togra ón gCoimisiún mar chuid de phacáiste comhdhlúite agus idirnasctha de bhearta reachtacha agus neamhreachtacha atá dírithe ar Aontas Sláinte na hEorpa a chur ar bun a threiseoidh sainordú na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí freisin, agus a leagfaidh amach na gnéithe lárnacha d’Údarás Freagartha Éigeandála Sláinte (HERA) a bheidh ann amach anseo chun dul i ngleic ar bhealach níos éifeachtaí le bagairtí sláinte trasteorann. Ós rud é go ndéantar foráil don togra reachtach le haghaidh HERA don cheathrú ráithe de 2021, ní chinnfear a impleachtaí do ECDC go ceann tamaill. Dá bhrí sin, cé gur cheart an tuarascáil seo a thuiscint i gcomhthéacs phacáiste Aontas Sláinte na hEorpa, caithfear í a léamh, go háirithe, i dteannta an togra le haghaidh rialáil ar bhagairtí tromchúiseacha trasteorann ar shláinte agus Cinneadh Uimh 1082/2013/AE a aisghairm, ar cinneadh é lena leagtar amach roinnt modhanna agus critéar is infheidhme maidir le Rialachán leasaitheach ECDC.

Ar an dara sul síos, tá ECDC teoranta ag a acmhainní airgeadais. Tá buiséad bliantúil de thart ar EUR 60 milliún ag ECDC agus déantar foráil do thart ar 300 post faoi Chreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027. Tá sé sin i bhfad níos ísle ná an méid a theastaíonn má tá an tAontas le hullmhú níos fearr agus níos athléimní i réimse na sláinte poiblí. Tá sé tábhachtach a aithint go n-oibríonn beagnach foireann iomlán ECDC faoi láthair ar phaindéim SARS-CoV-2 agus go bhfuil faillí á déanamh i réimsí ríthábhachtacha eile oibre ar ghalair thógálacha. Mar thoradh ar na teorainneacha acmhainní seo, rinneadh comparáidí codarsnacha le hIonaid na Stát Aontaithe um Ghalair a Rialú agus a Chosc (CDC SAM), a d’fhás agus a d’fhorbair le seacht mbliana anuas agus a bhfuil buiséad bliantúil aige de bhreis ar USD 10 mbilliún agus infhaighteacht níos mó ná 10,000 post.

Ar an tríú dul síos, luann an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) an méid seo a leanas go soiléir: ‘Déanfaidh gníomhaíocht an Aontais urraim a thabhairt do na freagrachtaí atá ar na Ballstáit maidir lena mbeartas sláinte a shainiú agus seirbhísí sláinte agus cúram liachta a eagrú agus a sholáthar’ (Airteagal 168(7)). Is é an bunús dlí le haghaidh togra an Choimisiúin Airteagal 168(5) CFAE, lena ndéantar foráil maidir le bearta an Aontais ‘chun na móraicídí trasteorann a chomhrac, bearta a bhunú a bhaineann le faireachán a dhéanamh ar bhagairtí tromchúiseacha trasteorann ar an tsláinte, le luathrabhadh a thabhairt faoi na bagairtí sin, agus lena gcomhrac (...) gan aon chomhchuibhiú a dhéanamh ar dhlíthe agus ar rialacháin na mBallstát’.

Dá bhrí sin, creidim gur cheart go dtabharfadh rialachán leasaitheach ECDC tosaíocht do réitigh inoibrithe agus phragmatacha atá dírithe ar chomhar a fheabhsú, malartú faisnéise, saineolais, agus na ndea-chleachtas idir údaráis na mBallstát agus an Coimisiún, an Coiste Slándála Sláinte agus ECDC féin, chomh maith le heagraíochtaí eile i gcás inarb ábhartha (mar shampla, an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach). Ba cheart leis an gcomhar feabhsaithe sin go gcumasófaí ullmhacht agus comhordú freagartha níos fearr. 

Chun bheith éifeachtach, éilítear leis an gcomhar méadaithe sin trédhearcacht agus cuntasacht fhrithpháirteach idir na Ballstáit agus institiúidí agus comhlachtaí an Aontais - is le chéile amháin is féidir torthaí inchomparáide le torthaí CDC SAM a bhaint amach. Mar sin féin, níor cheart go mbeadh aon fhoráil i rialachán leasaitheach ECDC ina cúis imní go bhfuil an tAontas ag cúngú ar inniúlachtaí eisiacha na mBallstát. Dá bhrí sin, rinne mé an friotal a mhaolú maidir le measúnú agus iniúchadh ar chumas chórais sláinte na mBallstát chun aon cháineadh féideartha ó phríomhchathracha náisiúnta a laghdú. 

Déantar foráil leis an togra ón gCoimisiúin freisin do roinnt tascanna nua do ECDC, mar shampla bagairtí ar shubstaintí de bhunús daonna, amhail fuil, orgáin, fíocháin agus cealla, a bhrath, faireachán a dhéanamh orthu agus iad a thuairisciú. Cé go dtuigim tábhacht an róil nua sin, creidim gur cheart gur ar bhonn deonach a bheadh rannpháirtíocht na mBallstát sa líonra sin sa chéad chéim. Má éiríonn leis an ngné nua i bhfaireachas eipidéimeolaíoch ECDC, d’fhéadfaí é a dhéanamh éigeantach ansin tar éis athbhreithniú. De thuras na huaire, áfach, ba cheart do ECDC díriú go príomha ar a chroíthascanna, eadhon, bagairtí reatha agus bagairtí atá ag teacht chun cinn a bhaineann le galair theagmhálacha a shainaithint, a mheas agus a chur in iúl.

Cuimsíonn an tuarascáil seo roinnt oiriúnuithe teicniúla freisin, toisc go ndearnadh mórán athruithe ar na Conarthaí agus ar reachtaíocht eile an Aontais, mar shampla, rialacháin airgeadais, nach mór a léiriú freisin i rialachán leasaitheach ECDC chun soiléireacht agus comhsheasmhacht a áirithiú.

 

 


 

 

 

 

 

TUAIRIM ÓN gCOISTE UM BUISÉID (29.4.2021)

chuig an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 851/2004 lena mbunaítear Lárionad Eorpach um ghalair a chosc agus a rialú

(COM(2020)0726) – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Niclas Herbst

 

 

RÉASÚNÚ GEARR

Is féidir na hathruithe atá beartaithe a dhéanamh ar Rialachán (CE) Uimh. 851/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle[3], a achoimriú ina dtrí chuid:

1. Sainordú treisithe don Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) lena dtugtar aghaidh ar fhaireachán, ullmhacht, luathrabhadh agus freagairt faoi chreat slándála sláinte neartaithe AE.

2. Comhsheasmhacht rialachán bunaidh ECDC le hionstraimí eile de chuid an Aontais agus leis an togra le haghaidh Rialachán leasaitheach maidir le bagairtí tromchúiseacha trasteorann ar an tsláinte.[4]

3. Comhlíontacht leis an ‘gcur chuige coiteann’ i gcás gníomhaireachtaí díláraithe, mar a leagtar síos sa ‘Ráiteas Comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa, ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus ón gCoimisiún Eorpach maidir le gníomhaireachtaí díláraithe’[5].

Leis an anailís ar na hathruithe atá beartaithe dhírigh bhur mBuanrapóirtéir BUDG maidir le gníomhaireachtaí ar phointe a trí, go háirithe na hathruithe atá beartaithe a dhéanamh ar rialachas, nósanna imeachta airgeadais, cuntasacht agus trédhearcacht. Sa bhreis air sin, tá measúnú déanta ar impleachtaí buiséadacha an tsainordaithe mhéadaithe seo. Tá an measúnú bunaithe go sonrach ar na doiciméid tagartha seo a leanas:

  Rialachán Tarmligthe ón gCoimisiún (AE) 2019/715 an 18 Nollaig 2018 maidir leis an rialachán réime airgeadais do chomhlachtaí arna gcur ar bun faoi CFAE agus faoi Chonradh Euratom agus dá dtagraítear in Airteagal 70 de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle[6]

 Ráiteas comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún maidir le gníomhaireachtaí díláraithe an 19 Iúil 2012 agus an Cur Chuige Coiteann

 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Feabhra 2019 maidir le cur chun feidhme na bhforálacha dlíthiúla agus an Ráitis Chomhpháirtigh lena n-áirithítear grinnscrúdú parlaiminteach ar ghníomhaireachtaí díláraithe (tuarascáil Schoepflin)[7]

 Tuarascáil Speisialta ó CIE- Atá i nDán do ghníomhaireachtaí AE[8]

 Staidéar ó roinn beartais C - gníomhaireachtaí AE agus coinbhleacht leasa[9]

 Comhaontú CAI

Ar an iomlán, fáiltíonn an Rapóirtéir roimh na hathruithe atá beartaithe ós rud é go bhfuil siad ag teacht den chuid is mó leis an gcur chuige coiteann a forbraíodh maidir le gníomhaireachtaí agus leis na hiarrataí a rinne Parlaimint na hEorpa ó bunaíodh rialachán bunaidh ECDC in 2004. Go háirithe, na hathruithe atá beartaithe in Airteagal 14 (Bord Bainistíochta) lena dtugtar isteach dréachtdoiciméad clársceidealaithe aonair agus cláir oibre ilbhliantúla atá ag teacht leis na hiarrataí a rinneadh i dtuarascáil Schoepflin ó Pharlaimint na hEorpa. Leis na huirlisí sin, agus freisin de réir thoradh CIE, lamhálfar do chreat bainistíochta agus faireacháin atá dírithe ar fheidhmíocht a fhorbairt tuilleadh. Níl i gceist, dá bhrí sin, leis na leasuithe atá beartaithe a dhéanamh ar thogra an Choimisiúin ach roinnt pointí breise a shoiléiriú tuilleadh.

Neamhchinnteacht maidir leis an mbuiséad

Dá mba rud é go ndéanfadh an comhreachtóir cinneadh i leith shainordú treisithe ECDC a chur i gcrích, beidh tionchar airgeadais aige sin, gan amhras, ar bhuiséad an Aontais 2021-2027. De réir thogra an Choimisiúin, baineann na himpleachtaí buiséadacha go príomha leis na cuspóirí seo a leanas:

 ardán faireacháin vacsaín nua a bhunú, ardán a dhéanfaidh an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach a óstáil i gcomhar leis an Lárionad;

 gníomhaíochtaí maidir le hullmhacht agus pleanáil freagartha lena n-áirítear samhaltú, réamh-mheas, faireachán agus measúnú;

 líonraí nua ar shaotharlanna tagartha an Aontais agus ar aistriú, trasphlandú agus atáirgeadh daonna le cuidiú míochaine;

 córais faireachais agus an Córas Luathrabhaidh agus Freagartha a atreisiú;

 faireachán agus measúnú a dhéanamh ar inniúlachtaí na gcóras sláinte agus grúpaí daonra atá i mbaol agus a bhfuil gá acu le spriocbhearta coisctheacha agus freagartha a shainaithint

 ‘Tascfhórsa Sláinte an Aontais’ a chruthú chun tacú le tíortha le neartú ullmhachta agus chun idirghabháil go tapa i ngéarchéim sláinte;

 feabhas a chur ar an gcomhar idirnáisiúnta agus ar bhailiú faisnéise réigiúnaí/náisiúnta.

De réir an ráitis airgeadais reachtaigh, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún aghaidh a thabhairt air sin le hathchlárú an cheannteidil ábhartha sa chreat airgeadais ilbhliantúil. Féadfar an buiséad breise atá beartaithe do ECDC a mhaoiniú le laghdú ar bhuiséad EU4Health sna blianta atá le teacht. Thairis sin, i bhfianaise an mhachnaimh atá á dhéanamh go leanúnach i dtaobh Údarás Eorpach um Ullmhacht agus Fhreagairt d’Éigeandáil Sláinte (HERA)[10] a chruthú, luaitear i dtogra ón gCoimisiún atá beartaithe don 4ú ráithe de 2021, go gcoinníonn an Coimisiún de cheart aige féin coigeartú a dhéanamh ar na hacmhainní atá beartaithe agus ar leithdháileadh foirne nuair a dhéantar togra beacht le haghaidh HERA a chur síos.

Measann an Rapóirtéir go mbeidh sé tábhachtach sna míonna amach romhainn an tuiscint ar na hidirghníomhaíochtaí idir EU4 Health, EMA, ECDC agus HERA nua a dhoimhniú chun a mheas an leor na hacmhainní teoranta airgeadais faoi Cheannteideal 2 chun an uaillmhian a bhaint amach agus conas a d’fhéadfaí na hacmhainní a úsáid ar na bealaí is éifeachtúla.

 


LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Buiséid ar an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

 

Leasú  1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) An 11 Márta 2020, dhearbhaigh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) gur paindéim dhomhanda í ráig an choróinvíris nua (COVID-19). Ó na dúshláin a bhí ann le linn freagairt don phaindéim, ba léir gur cheart ról an Lárionaid i gcreat an Aontais maidir le hullmhacht agus freagairt do ghéarchéimeanna sláinte a láidriú.

(3) An 11 Márta 2020, dhearbhaigh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) gur paindéim dhomhanda í ráig an choróinvíris nua (COVID-19). Ó na dúshlán gan fasach bhí ann le linn freagairt don phaindéim, ba léir gur cheart ról an Lárionaid i gcreat an Aontais maidir lena ullmhacht agus freagairt do ghéarchéimeanna sláinte a láidriú chun acmhainneacht inniúlachtaí an Aontais agus na mBallstát freagairt ar phaindéimí amach anseo a úsáid ar bhealach níos fearr.

Leasú  2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3a) Dírítear gníomhaíocht ar leibhéal an Aontais ar bhreisluach a sholáthar trí thacú le hinniúlachtaí na mBallstát agus na hinniúlachtaí sin a urramú.  Tá sé bunriachtanach na struchtúir agus an saineolas atá ann cheana ar leibhéal an Aontais a neartú, a áirithiú go mbaintear amach comhleanúnachas agus sineirgí, agus dúbailt a sheachaint.

Leasú  3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3b) Tá sé bunriachtanach go mbeadh an caidreamh idir ECDC, EU4Health, an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach agus EDS éifeachtach, comhleanúnach agus gan uaim agus go seachnófar dúbailt agus forluí, maidir le sainorduithe agus buiséid araon.

Leasú  4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(8a) Ceann de cheachtanna phaindéim COVID-19 ná go gcaithfear an tIonad a neartú agus go bhfuil gá le níos mó comhordúcháin ar leibhéal an Aontais maidir le sásraí um chosc agus rialú galar. Tá sé bunriachtanach comhordú maith a dhéanamh ar leibhéal an Aontais chun galair atá ina mbagairtí sláinte trasteorann a chosc agus a rialú. Chuige sin, ba cheart é a bheith de chumas ag an Lárionad meastóireacht a dhéanamh ar an láthair ar an gcaoi a gcuireann comhlachtaí comhordúcháin náisiúnta an Rialachán seo i bhfeidhm.

Leasú  5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(8b) Braitheann comhlíonadh chúraimí agus mhisin an Lárionaid ar bhuiséad leormhaith a bheith aige agus ar chomhar maith agus ar chomhlíonadh ó thaobh na mBallstát. Chun súil a choinneáil ar dhul chun cinn na mBallstát maidir leis na hoibleagáidí atá sa Rialachán a chur chun feidhme, ba cheart go lamhálfaí don Lárionad cigireachtaí a dhéanamh ar an láthair.

Leasú  6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10) Chun inniúlachtaí an Aontais agus na mBallstát a láidriú i dtaca le measúnú a dhéanamh ar an staid eipidéimeolaíoch agus measúnú riosca agus freagairt bheacht a dhéanamh, ba cheart don Lárionad, go háirithe, faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar threochtaí i ngalair theagmhálacha, tacú le gníomhaíocht freagartha atá bunaithe ar fhianaise agus an ghníomhaíocht sin a éascú, moltaí a chur ar fáil chun cláir coiscthe agus rialaithe galar teagmhálach a fheabhsú, ar cláir iad a bhunaítear ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais, faireachán agus measúnú a dhéanamh ar inniúlacht na gcóras sláinte náisiúnta maidir le galair theagmhálacha a dhiagnóisiú, a chosc agus a chóireáil, lena n-áirítear sin a dhéanamh ar bhealach atá íogair ó thaobh inscne, grúpaí daonra atá i mbaol agus a bhfuil gá acu le bearta ar leith a shainaithint, anailís a dhéanamh ar an gcomhchoibhneas ráta tarlaithe galar le tosca sochaíocha agus comhshaoil, agus tosca riosca don tarchur agus déine galair na ngalar teagmhálach a shainaithint, agus riachtanais agus tosaíochtaí taighde a shainaithint. Ba cheart don Lárionad oibriú le pointí fócasacha náisiúnta ainmnithe don fhaireachas, pointí a bheidh mar chuid de líonra a chuireann comhairle straitéiseach ar fáil don Lárionad ar ábhair den sórt sin agus a chuirfeadh úsáid earnálacha cumasúcháin chun cinn, amhail sonraí spáis agus seirbhísí an Aontais.

(10) Chun inniúlachtaí an Aontais agus na mBallstát a láidriú i dtaca le measúnú a dhéanamh ar an staid eipidéimeolaíoch agus measúnú riosca agus freagairt bheacht a dhéanamh, ba cheart don Lárionad, go háirithe, faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar threochtaí i ngalair theagmhálacha, tacú le gníomhaíocht freagartha atá bunaithe ar fhianaise agus an ghníomhaíocht sin a éascú, moltaí a chur ar fáil chun cláir coiscthe agus rialaithe galar teagmhálach a fheabhsú, ar cláir iad a bhunaítear ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais, faireachán agus measúnú a dhéanamh ar inniúlacht na gcóras sláinte náisiúnta maidir le galair theagmhálacha a dhiagnóisiú, a chosc agus a chóireáil, lena n-áirítear sin a dhéanamh ar bhealach atá íogair ó thaobh inscne, grúpaí daonra atá i mbaol agus a bhfuil gá acu le bearta ar leith a shainaithint, anailís a dhéanamh ar an gcomhchoibhneas ráta tarlaithe galar le tosca sochaíocha agus comhshaoil, agus tosca riosca don tarchur agus déine galair na ngalar teagmhálach a shainaithint, agus riachtanais agus tosaíochtaí taighde a shainaithint, agus tabhairt fúthu. Ba cheart don Lárionad oibriú le pointí fócasacha náisiúnta ainmnithe don fhaireachas, pointí a bheidh mar chuid de líonra a chuireann comhairle straitéiseach ar fáil don Lárionad ar ábhair den sórt sin agus a chuirfeadh úsáid earnálacha cumasúcháin chun cinn, amhail sonraí spáis agus seirbhísí an Aontais.

Leasú  7

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 14

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14) Ba cheart don Lárionad feabhas a chur ar inniúlachtaí ullmhachta agus freagartha ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais trí shaineolas eolaíoch agus teicniúil a sholáthar do na Ballstáit agus don Choimisiún. Sa chomhthéacs sin, ba cheart don Lárionad, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit agus leis an gCoimisiún, gníomhaíochtaí éagsúla a dhéanamh, lena n-áirítear pleananna ullmhachta agus freagartha náisiúnta agus pleananna ullmhachta agus freagartha de chuid an Aontais agus faireachán ullmhachta agus creata meastóireachta a fhorbairt, moltaí a dhéanamh maidir le hinniúlachtaí chun ráigeanna galar a chosc agus ullmhú agus freagairt dóibh agus maidir le córais sláinte náisiúnta a neartú. Maidir leis an mbailiú sonraí atá ag an Lárionad, agus an anailís a dhéanann siad orthu, ba cheart dó iad a leathnú maidir le faireachas eipidéimeolaíoch agus saincheisteanna sláinte speisialta lena mbaineann, éabhlóid cásanna eipidéime, feiniméan eipidéime neamhghnách nó galar nua de bhunadh anaithnid, lena n-áirítear tríú tíortha, sonraí ar phataigin móilíneach agus sonraí ar chórais sláinte. Chuige sin, ba cheart don Lárionad tacair sonraí iomchuí a áirithiú chomh maith leis na nósanna imeachta chun comhairliúchán agus tarchur agus rochtain sonraí a éascú, agus chun meastóireacht eolaíochta agus theicniúil a dhéanamh ar bhearta coiscthe agus rialaithe ar leibhéal an Aontais agus oibriú le gníomhaireachtaí, comhlachtaí agus eagraíochtaí inniúla a oibríonn i réimse an bhailithe sonraí.

(14) Ba cheart don Lárionad feabhas a chur ar inniúlachtaí ullmhachta agus freagartha ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais trí shaineolas eolaíoch agus teicniúil a sholáthar do na Ballstáit agus don Choimisiún. Sa chomhthéacs sin, ba cheart don Lárionad, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit agus leis an gCoimisiún, gníomhaíochtaí éagsúla a dhéanamh, lena n-áirítear pleananna ullmhachta agus freagartha náisiúnta de chuid an Aontais agus faireachán ullmhachta níos leithne agus creata meastóireachta ar an staid eipidéimeolaíoch san Aontas a fhorbairt, moltaí a dhéanamh maidir le hinniúlachtaí chun ráigeanna galar a chosc agus ullmhú agus freagairt dóibh agus maidir le córais sláinte náisiúnta a neartú. Maidir leis an mbailiú sonraí atá ag an Lárionad, agus an anailís a dhéanann siad orthu, ba cheart dó iad a leathnú maidir le faireachas eipidéimeolaíoch agus saincheisteanna sláinte speisialta lena mbaineann, éabhlóid cásanna eipidéime, feiniméan eipidéime neamhghnách nó galar nua de bhunadh anaithnid, lena n-áirítear tríú tíortha, sonraí ar phataigin móilíneach agus sonraí ar chórais sláinte. Chuige sin, ba cheart don Lárionad tacair sonraí iomchuí a áirithiú chomh maith leis na nósanna imeachta chun comhairliúchán agus tarchur agus rochtain sonraí a éascú, agus chun meastóireacht eolaíochta agus theicniúil a dhéanamh ar bhearta coiscthe agus rialaithe ar leibhéal an Aontais agus oibriú le gníomhaireachtaí, comhlachtaí agus eagraíochtaí inniúla a oibríonn i réimse an bhailithe sonraí.

Leasú  8

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 22

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(22) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo chun misean agus tascanna an Lárionaid a leathnú d’fhonn inniúlacht an Lárionaid a bhreisiú chun an saineolas eolaíochta riachtanach a sholáthar agus le tacú le gníomhaíochtaí chun bagairtí tromchúiseacha trasteorann ar shláinte a chomhrac san Aontas a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr go bhfuil na bagairtí sláinte trasteorann agus go dteastaíonn freagairt thapa, chomhordaithe agus chomhleanúnach ina leith, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(22) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo chun misean agus tascanna an Lárionaid a leathnú d’fhonn inniúlacht an Lárionaid a bhreisiú chun an saineolas eolaíochta riachtanach a sholáthar agus le tacú le gníomhaíochtaí chun bagairtí tromchúiseacha trasteorann ar shláinte a chomhrac san Aontas a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr go bhfuil na bagairtí sláinte trasteorann agus go dteastaíonn freagairt thapa atá comhordaithe níos fearr agus comhleanúnach i leith na mbagairtí nua sláinte atá ag teacht chun cinn, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

Leasú  9

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 22 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(22a) Trí chuspóirí agus freagrachtaí nua a thabhairt don Lárionad, neartóidh sé inniúlachtaí an Aontais chun tacú le hullmhacht, faireachas, measúnú riosca, luathrabhadh agus freagairt thapa chun aghaidh a thabhairt ar bhagairtí sláinte trasteorann amach anseo. Beidh tionchar airgeadais ag na cuspóirí agus ag na freagrachtaí nua sin ar fad ar chreat airgeadais ilbhliantúil 2021-27 agus dá bhrí sin ba cheart acmhainní breise a bheith ag gabháil leis a bheidh ar fáil faoi ionstraimí solúbthachta éagsúla na nósanna imeachta buiséadacha bliantúla. D’áiritheodh acmhainní breise den sórt sin nach mbeidh drochthionchar ar acmhainní airgeadais gníomhaíochtaí nó clár a bhfuil foráil déanta ina leith cheana i réimse na sláinte poiblí, amhail EU4Health;

Leasú  10

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 22 b (nua)