Proċedura : 2020/0320(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0253/2021

Testi mressqa :

A9-0253/2021

Dibattiti :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17

Votazzjonijiet :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12

Testi adottati :

P9_TA(2021)0376

<Date>{28/07/2021}28.7.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0253/2021</NoDocSe>
PDF 480kWORD 148k

<TitreType>RAPPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 851/2004 li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0726 – C9‑0366/2020 – 2020/0320(COD))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel</Commission>

Rapporteur: <Depute>Joanna Kopcińska</Depute>

EMENDI
ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-BAĠITS
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET  FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 851/2004 li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard

(COM(2020)0726 – C9‑0366/2020 – 2020/0320(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2020)0726),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 168(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C9‑0366/2020),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-27 ta' April 2021[1],

 wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-7 ta' Mejju 2021[2],

 wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A9-0253/2021),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 1</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1) L-Unjoni hija impenjata li tipproteġi u ttejjeb is-saħħa tal-bniedem, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra l-akbar flaġelli transkonfinali tas-saħħa, b'miżuri li jikkonċernaw il-monitoraġġ, it-twissija bikrija ta' theddid transkonfinali serju għas-saħħa u l-ġlieda kontrih.

(1) L-Unjoni hija impenjata bħala prijorità li tipproteġi u ttejjeb is-saħħa tal-bniedem, permezz tal-prevenzjoni tal-mard u billi tindirizza l-akbar flaġelli tas-saħħa permezz tal-monitoraġġ, il-valutazzjoni, il-komunikazzjoni,, it-titjib tat-tħejjija, l-għoti ta' twissija bikrija ta' theddid transkonfinali serju għas-saħħa u l-ġlieda kontrih.

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 2a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a) Sabiex ikun hemm sistemi tas-saħħa bi prestazzjoni għolja aċċessibbli għal kulħadd, hemm bżonn ta' approċċ olistiku għas-saħħa pubblika. Iċ-Ċentru jenħtieġ li jingħata l-kompitu li jidentifika u jimmonitorja r-relazzjoni bejn mard mhux komunikabbli maġġuri, bil-ħsieb li jiġi vvalutat l-impatt li l-mard infettiv għandu fuq is-sistemi tas-saħħa inġenerali u l-effett tal-komorbiditajiet fuq ir-riżultati fil-qasam tas-saħħa kif osservat matul il-pandemija tal-COVID-19. Abbażi tal-esperjenza vasta taċ-Ċentru bis-sorveljanza u l-monitoraġġ tal-mard komunikabbli fil-livell tal-Unjoni, l-għodda eżistenti tiegħu għall-ġbir tad-data (TESSy) u r-rabtiet tiegħu mal-korpi nazzjonali tas-saħħa pubblika responsabbli kemm għall-mard komunikabbli kif ukoll għal dak mhux komunikabbli, iċ-Ċentru jinsab f'pożizzjoni unika biex iwassal informazzjoni komprensiva dwar is-saħħa pubblika li tista' tintuża għat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar il-politika.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 3</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) Fil-11 ta' Marzu 2020, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) iddikjarat it-tifqigħa tal-virus responsabbli għall-COVID-19 bħala pandemija globali. Mill-isfidi mġarrba fir-rispons għall-pandemija deher ċar li r-rwol taċ-Ċentru fil-qafas tal-Unjoni għat-tħejjija u r-rispons għall-kriżijiet tas-saħħa jenħtieġ li jissaħaħ.

(3) Fil-11 ta' Marzu 2020, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) iddikjarat it-tifqigħa tal-virus responsabbli għall-COVID-19 bħala pandemija globali. Minħabba l-isfidi mġarrba fir-rispons għall-pandemija, b'mod partikolari għall-persuni li jsofru minn mard mhux komunikabbli, u fid-dawl tad-diskrepanzi fl-effettività li ġew identifikati fir-reazzjoni tal-Unjoni f'dak ir-rigward, deher ċar li l-qafas tal-Unjoni għat-tħejjija u r-rispons għall-kriżijiet tas-saħħa jenħtieġ li jissaħħaħ u jiġi estiż biex juża aħjar il-potenzjal tal-kapaċitajiet tal-Unjoni u tal-Istati Membri biex jirrispondu għal pandemiji futuri.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 3a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a) Id-Deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew tal-5 ta' Frar 2021 fl-inkjesta strateġika OI/3/2020/TE tidentifika xi diskrepanzi importanti fl-effettività fir-rispons taċ-Ċentru għall-pandemija tal-COVID-19. Is-sistema tal-ġbir tal-informazzjoni taċ-Ċentru hija waħda li tirriżulta f'nuqqas ta' data fil-ħin, kompluta u li tista' titqabbel u għalhekk taffettwa l-potenzjal tal-immudellar u l-previżjoni taċ-Ċentru, il-livell ta' trasparenza ta' dik l-informazzjoni u kif din tiġi kkomunikata lill-pubbliku. Dawk in-nuqqasijiet jenħtieġ li jiġu indirizzati f'dan ir-Regolament sabiex ikun żgurat li, fost l-oħrajn, ikun hemm koordinazzjoni u sorveljanza epidemjoloġika mtejba, u komunikazzjoni fil-ħin tal-azzjonijiet taċ-Ċentru u li dawk l-azzjonijiet ikunu aktar trasparenti.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 3b (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3b) Il-kapaċità taċ-Ċentru li jimplimenta kompiti ġodda se tiddependi mil-livell ta' assistenza finanzjarja disponibbli mill-Unjoni, kif ukoll mir-riżorsi umani interni u esterni disponibbli. Sabiex ikun jista' jwettaq il-kompiti l-ġodda fdati lilu b'riżultat tal-pandemija tal-COVID-19, iċ-Ċentru se jkollu bżonn finanzjament aktar b'saħħtu u aktar impjegati. Dawn ir-riżorsi ġodda ma' jistgħux jaslu fiċ-Ċentru biss permezz ta' fondi ad hoc orjentati lejn il-proġett, bħal dawk allokali f'konformità mar-Regolament (UE) 2021/522 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a (il-"Programm l-UE għas-Saħħa"), u r-riżorsi diġà allokati liċ-Ċentru fil-perjodu tal-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 mhumiex biżżejjed. Huwa għalhekk importanti li l-finanzjament u l-persunal taċ-Ċentru jiżdiedu mal-ewwel opportunità.

 

_______________

 

1a Ir-Regolament (UE) 2021/522 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Marzu 2021 li jistabbilixxi Programm għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa (il-"Programm l-UE għas-Saħħa") għall-perjodu 2021-2027, u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 282/2014 (ĠU L 107, 26.3.2021, p. 1).

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 3c (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3c) It-titjib tas-saħħa ġenerali tal-popolazzjoni permezz tal-prevenzjoni tal-mard se jgħin biex titnaqqas is-suxxettibbiltà għal tifqigħat infettivi futuri. Jenħtieġ li jitrawmu sinerġiji ma' inizjattivi oħra tas-saħħa tal-Unjoni, bħal pereżempju l-Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċer, jew strumenti tal-Unjoni, bħall-Programm l-UE għas-Saħħa.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 3d (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3d) L-isfruttament eċċessiv tal-fawna selvaġġa u riżorsi naturali oħrajn u t-telfien aċċelerat tal-bijodiversità joħolqu riskju għas-saħħa tal-bniedem. Peress li s-saħħa tal-bnedmin, tal-annimali u tal-ambjent huma marbuta b'mod inseparabbli, huwa kruċjali li jittieħed l-approċċ "Saħħa Waħda" biex jiġu indirizzati l-kriżijiet attwali u emerġenti.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 5</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) Għaldaqstant, dan ir-Regolament jestendi l-missjoni u l-kompiti taċ-Ċentru biex ikabbar il-kapaċità taċ-Ċentru biex ikun jipprovdi l-għarfien espert xjentifiku meħtieġ u biex jappoġġa azzjonijiet li jkunu rilevanti għall-prevenzjoni, għat-tħejjija, għall-ippjanar tar-rispons u għall-ġlieda kontra t-theddid transkonfinali serju għas-saħħa fl-Unjoni f'konformità mar-Regolament UE.../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill10 [ISC/2020/12524].

(5) Għaldaqstant, dan ir-Regolament jestendi l-missjoni u l-kompiti taċ-Ċentru biex ikabbar il-kapaċità taċ-Ċentru biex ikun jipprovdi l-għarfien espert xjentifiku sod u indipendenti meħtieġ u biex jappoġġa azzjonijiet li jkunu rilevanti għall-prevenzjoni, għat-tħejjija, għall-ippjanar tar-rispons u għall-ġlieda kontra t-theddid transkonfinali serju għas-saħħa fl-Unjoni, inkluż f'relazzjoni mal-impatt tal-mard komunikabbli fuq il-mard mhux komunikabbli maġġuri u b'mod speċjali l-interkonnessjonijiet bejniethom, f'konformità mar-Regolament UE.../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill10 [ISC/2020/12524].

__________________

__________________

10 Ir-Regolament (UE) XXXX/XXXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' DATA dwar it-theddid transkonfinali serju għas-saħħa u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE [ĠU: jekk jogħġbok daħħal it-titolu sħiħ u r-referenza tal-pubblikazzjoni għar-Regolament dwar it-theddid transkonfinali serju għas-saħħa (SCBTH).]

10 Ir-Regolament (UE) XXXX/XXXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' DATA dwar it-theddid transkonfinali serju għas-saħħa u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE [ĠU: jekk jogħġbok daħħal it-titolu sħiħ u r-referenza tal-pubblikazzjoni għar-Regolament dwar it-theddid transkonfinali serju għas-saħħa (SCBTH).]

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 6</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) F'dan ir-rigward, jenħtieġ li ċ-Ċentru jingħata l-kompitu li jipprovdi l-informazzjoni epidemjoloġika u analiżi tagħha, l-immudellar, l-antiċipazzjoni u t-tbassir epidemjoloġiku, il-valutazzjonijiet tar-riskju rilevanti u r-rakkomandazzjonijiet, u dawn jindikaw l-għażliet għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard komunikabbli. Jenħtieġ li l-azzjonijiet tiegħu jkunu konsistenti mal-approċċ Saħħa Waħda, u jrid jirrikonoxxi r-rabtiet bejn is-saħħa tal-bniedem u s-saħħa tal-annimali u l-ambjent. Jenħtieġ li ċ-Ċentru jimmonitorja l-kapaċità tas-sistemi nazzjonali tas-saħħa biex jirrispondu għat-theddid ta' mard komunikabbli, b'mod partikolari minħabba l-importanza ta' din l-informazzjoni fit-tħejjija tal-pjanijiet nazzjonali ta' tħejjija u ta' rispons. Jenħtieġ li ċ-Ċentru jappoġġa l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet iffinanzjati mill-programmi u l-istrumenti ta' finanzjament rilevanti tal-Unjoni marbutin mal-mard komunikabbli, jipprovdi l-linji gwida għat-trattament u l-ġestjoni tal-każijiet abbażi ta' valutazzjoni bir-reqqa tal-evidenza l-aktar riċenti, jappoġġa r-risponsi għall-epidemija u għat-tifqigħat fl-Istati Membri u f'pajjiżi terzi, inkluż ir-rispons fuq il-post, u b'mod bikri jipprovdi informazzjoni għall-pubbliku li tkun oġġettiva, affidabbli u faċilment aċċessibbli dwar il-mard komunikabbli. Jenħtieġ li ċ-Ċentru jistabbilixxi wkoll proċeduri ċari għall-kooperazzjoni mal-atturi tas-saħħa pubblika f'pajjiżi terzi, kif ukoll ma' organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti fil-qasam tas-saħħa pubblika u b'hekk jikkontribwixxi għall-impenn tal-UE għat-tisħiħ tal-istat ta' tħejjija u l-kapaċità tar-rispons tas-sħab.

(6) F'dan ir-rigward, jenħtieġ li ċ-Ċentru jingħata l-kompitu li jipprovdi f'waqthom l-informazzjoni epidemjoloġika u analiżi tagħha, l-immudellar, l-antiċipazzjoni u t-tbassir epidemjoloġiku, il-valutazzjonijiet tar-riskju rilevanti u r-rakkomandazzjonijiet, u dawn jindikaw l-għażliet għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard komunikabbli. Jenħtieġ li l-azzjonijiet tiegħu jkunu konsistenti mal-approċċ Saħħa Waħda, u jrid jirrikonoxxi r-rabtiet bejn is-saħħa tal-bniedem u s-saħħa tal-annimali u l-ambjent, peress li ħafna tifqigħat huma ta' oriġini żoonotika. Jenħtieġ li ċ-Ċentru jimmonitorja, jivvaluta u jappoġġa l-kapaċità tas-sistemi nazzjonali tas-saħħa biex jirrispondu għat-theddid ta' mard komunikabbli, b'mod partikolari minħabba l-importanza ta' din l-informazzjoni fit-tħejjija tal-pjanijiet nazzjonali ta' tħejjija u ta' rispons, bil-għan li l-Istati Membri jkunu jistgħu jtejbu l-kapaċitajiet tas-sistemi tas-saħħa tagħhom. Tali pjanijiet jenħtieġ li jinkludu rakkomandazzjonijiet għal interventi ta' politika relatati mal-mitigazzjoni tal-impatt tal-mard komunikabbli fuq is-servizzi tas-saħħa u l-kura, b'mod partikolari fir-rigward tas-sitwazzjoni ta' pażjenti li jbatu minn mard mhux komunikabbli maġġuri. Il-monitoraġġ tal-kapaċità tas-sistemi tas-saħħa tal-Istati Membri jenħtieġ li jkun ibbażat fuq indikaturi u definizzjonijiet komuni sabiex tiġi żgurata l-komparabbiltà. Iċ-Ċentru jenħtieġ li jkollu d-dritt li jorganizza żjarat regolari fl-Istati Membri biex jivvaluta l-kapaċità tas-sistemi tas-saħħa biex jimmaniġġjaw il-kriżijiet tas-saħħa u spezzjonijiet ad hoc fl-Istati Membri biex jivverifika l-pjanijiet ta' tħejjija u rispons. Jenħtieġ li ċ-Ċentru jappoġġa l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet iffinanzjati mill-programmi u l-istrumenti ta' finanzjament rilevanti tal-Unjoni marbutin mal-mard komunikabbli, jipprovdi l-linji gwida għat-trattament u l-ġestjoni tal-każijiet abbażi ta' valutazzjoni bir-reqqa tal-evidenza l-aktar reċenti, jappoġġa r-risponsi għall-epidemija u għat-tifqigħat fl-Istati Membri u f'pajjiżi terzi, inkluż ir-rispons fuq il-post u t-taħriġ tal-persunal, u b'mod bikri jipprovdi informazzjoni għall-pubbliku li tkun oġġettiva, affidabbli u faċilment aċċessibbli dwar il-mard komunikabbli. Jenħtieġ li ċ-Ċentru jistabbilixxi wkoll proċeduri ċari għall-kooperazzjoni mal-atturi tas-saħħa pubblika f'pajjiżi terzi, kif ukoll ma' organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti fil-qasam tas-saħħa pubblika u b'hekk jikkontribwixxi għall-impenn tal-UE għat-tisħiħ tal-istat ta' tħejjija u l-kapaċità tar-rispons tas-sħab.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 7</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) Sabiex jappoġġaw b'mod effettiv il-ħidma taċ-Ċentru u jiżguraw it-twettiq tal-missjoni tiegħu, jenħtieġ li l-Istati Membri jingħataw il-kompitu li liċ-Ċentru jibgħatulu d-data li tinkiseb mis-sorveljanza tal-mard komunikabbli u mis-sorveljanza ta' problemi tas-saħħa partikolari oħra bħar-reżistenza għall-antimikrobiċi u l-infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa relatati mal-mard li jittieħed, jibgħatulu d-data u l-informazzjoni xjentifika u teknika disponibbli li tkun rilevanti għall-missjoni taċ-Ċentru, li jinnotifikaw liċ-Ċentru kull meta jkun hemm xi theddid transkonfinali serju għas-saħħa, li jibgħatulu l-informazzjoni dwar il-preparazzjoni għat-tħejjija u r-rispons u dwar il-kapaċità tas-sistema tas-saħħa, u li jipprovdu kull informazzjoni rilevanti li tista' tkun utli għall-koordinazzjoni tar-rispons, kif ukoll li jidentifikaw il-korpi kompetenti u l-esperti tas-saħħa pubblika approvati li jistgħu jagħtu l-għajnuna fir-rispons tal-Unjoni għat-theddid għas-saħħa.

(7) L-aċċess għal data f'waqtha u kompleta huwa prekundizzjoni għaċ-Ċentru biex ikun jista' jwettaq valutazzjonijiet tar-riskju rapidi, inkluż l-immudellar u t-tbassir epidemjoloġiċi. Sabiex jappoġġaw b'mod effettiv il-ħidma taċ-Ċentru u jiżguraw it-twettiq tal-missjoni tiegħu, jenħtieġ li l-Istati Membri jikkomunikaw, fil-ħin, liċ-Ċentru, data kumparabbli u ta' kwalità għolja dwar is-sorveljanza tal-mard komunikabbli, bħall-HIV, l-epatite virali B u Ċ u t-Tuberkolożi, u problemi tas-saħħa partikolari oħra bħar-reżistenza għall-antimikrobiċi u l-infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa u l-impatt tagħhom fuq mard mhux komunikabbli maġġuri, inkluż dak relatat mas-saħħa mentali. Jenħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu d-data u l-informazzjoni xjentifika u teknika disponibbli li tkun rilevanti għall-missjoni taċ-Ċentru, jinnotifikaw liċ-Ċentru kull meta jkun hemm xi theddid transkonfinali serju għas-saħħa u jipprovdu l-informazzjoni dwar il-preparazzjoni għat-tħejjija u r-rispons u dwar il-kapaċità tas-sistema tas-saħħa. Biex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-isforzi u rakkomandazzjonijiet diverġenti, l-iskedi taż-żmien, id-definizzjonijiet tal-każi, l-indikaturi, l-istandards, il-protokolli u l-proċeduri għall-komunikazzjoni jenħtieġ li jiġu miftiehma bejn iċ-Ċentru u l-Istati Membri u jenħtieġ li jsir skambju kostanti ta' informazzjoni bejn iċ-Ċentru, id-WHO u l-aġenziji nazzjonali.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 7a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7a) L-integrazzjoni sistematika tal-analiżi u l-valutazzjoni tar-riskji assoċjati mal-fatturi ambjentali, tal-klima u tal-ikel mas-sorveljanza epidemjoloġika, id-dgħufijiet tas-sistemi tal-kura tas-saħħa nazzjonali u l-konċentrazzjoni ta' gruppi vulnerabbli fil-popolazzjoni jenħtieġ li jitrawmu mill-Kummissjoni f'kollaborazzjoni maċ-Ċentru, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi u l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, biex jaħdmu lejn approċċ olistiku għall-prevenzjoni u d-detezzjoni kmieni ta' mard komunikabbli. Jenħtieġ li għal dan l-iskop jintużaw l-istrumenti eżistenti, bħall-Osservatorju Ewropew tal-Klima u tas-Saħħa, u strumenti oħrajn li qed jiġu żviluppati, bħall-Awtorità tal-UE għat-Tħejjija u għar-Rispons f'Każ ta' Emerġenza tas-Saħħa (HERA).

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 8</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8) Jenħtieġ li jitwessa' t-tħaddim miċ-Ċentru ta' networks u attivitajiet ta' networking iddedikati, biex jittejbu l-attivitajiet ta' ppjanar tat-tħejjija u r-rispons fl-Unjoni u biex ikun rifless il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE).../… [ĠU: jekk jogħġbok daħħal ir-referenza għar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]]. Għal dan il-għan, jenħtieġ li ċ-Ċentru jikkoordina u jipprovdi l-għarfien espert tekniku u xjentifiku lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri permezz ta' networks apposta, permezz ta' korpi kompetenti ta' koordinazzjoni, fosthom networks stabbiliti ġodda għal-laboratorji u għall-appoġġ tat-trasfużjoni, tat-trapjanti u tar-riproduzzjoni assistita medikament,

(8) Jenħtieġ li jitwessa' t-tħaddim miċ-Ċentru ta' networks u attivitajiet ta' networking iddedikati, biex jittejbu l-attivitajiet ta' ppjanar tat-tħejjija u r-rispons fl-Unjoni u biex ikun rifless il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE).../… [ĠU: jekk jogħġbok daħħal ir-referenza għar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]]. Għal dan il-għan, jenħtieġ li ċ-Ċentru jikkoordina u jipprovdi l-għarfien espert tekniku u xjentifiku lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa ("HSC") permezz ta' networks apposta, permezz ta' korpi kompetenti ta' koordinazzjoni, fosthom bl-inkoraġġiment ta' kooperazzjoni fi ħdan networks stabbiliti ġodda tal-Unjoni għal-laboratorji u għall-appoġġ tat-trasfużjoni, tat-trapjanti u tar-riproduzzjoni assistita medikament.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 9</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9) Bil-ħsieb li tissaħħaħ l-effettività tas-sorveljanza epidemjoloġika tal-mard komunikabbli u tal-problemi tas-saħħa partikolari relatati fl-Unjoni, jenħtieġ li ċ-Ċentru jingħata l-kompiti li jkompli jiżviluppa aktar pjattaformi u applikazzjonijiet diġitali, jappoġġa s-sorveljanza epidemjoloġika fil-livell tal-Unjoni, jippermetti l-użu ta' teknoloġiji diġitali, bħall-intelliġenza artifiċjali, fil-kompilazzjoni u fl-analiżi tad-data, u jipprovdi l-pariri tekniċi u xjentifiċi lill-Istati Membri biex jistabbilixxu sistemi ta' sorveljanza epidemjoloġika integrati. Tali pjattaformi u applikazzjonijiet diġitali jenħtieġ li jiġu żviluppati b'data integrata ġġenerata fl-ispazju tal-UE bl-intenzjoni li fil-futur jiġu integrati fl-Ispazju Ewropew għad-Data dwar is-Saħħa kif irregolat mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

(9) Bil-ħsieb li tissaħħaħ l-effettività tas-sorveljanza epidemjoloġika u l-monitoraġġ tal-ittestjar u tat-trattament tal-mard komunikabbli, l-interkonnessjoni tagħhom mal-mard mhux komunikabbli u tal-problemi tas-saħħa partikolari relatati fl-Unjoni, jenħtieġ li ċ-Ċentru jingħata l-kompiti li jkompli jiżviluppa aktar pjattaformi u applikazzjonijiet diġitali siguri u interoperabbli, jappoġġa s-sorveljanza epidemjoloġika fil-livell tal-Unjoni, jippermetti l-użu ta' teknoloġiji diġitali, bħall-intelliġenza artifiċjali u l-immudellar u s-simulazzjoni tal-kompjuter, fil-kompilazzjoni u fl-analiżi tad-data, u jipprovdi l-pariri tekniċi u xjentifiċi lill-Istati Membri biex jistabbilixxu sistemi ta' sorveljanza epidemjoloġika integrati. Tali pjattaformi u applikazzjonijiet diġitali jenħtieġ li jiġu żviluppati b'data integrata ġġenerata fl-ispazju tal-UE bl-intenzjoni li fil-futur jiġu integrati fl-Ispazju Ewropew għad-Data dwar is-Saħħa kif irregolat mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 10</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10) Sabiex tissaħħaħ il-kapaċità tal-Unjoni u tal-Istati Membri li jivvalutaw is-sitwazzjoni epidemjoloġika u jwettqu valutazzjoni tar-riskju u rispons preċiżi, jenħtieġ li b'mod partikolari ċ-Ċentru jimmonitorja u jirrapporta dwar ix-xejriet fil-mard komunikabbli, jappoġġa u jiffaċilita l-azzjonijiet ta' rispons ibbażati fuq l-evidenza, jipprovdi r-rakkomandazzjonijiet għat-titjib tal-programmi ta' prevenzjoni u kontroll tal-mard komunikabbli stabbiliti fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni, jimmonitorja u jivvaluta l-kapaċità tas-sistemi nazzjonali tas-saħħa għad-dijanjostikar, il-prevenzjoni u t-trattament tal-mard komunikabbli, anki b'mod sensittiv għall-ġeneru, jidentifika l-gruppi tal-popolazzjoni li jinsabu f'riskju u li jeħtieġu miżuri speċifiċi, janalizza t-tqabbil tal-fatturi soċjetali u ambjentali mal-inċidenza tal-mard, u jidentifika l-fatturi tar-riskju għat-trażmissjoni, u għas-severità tal-mard komunikabbli, u jidentifika l-prijoritajiet u l-oqsma fejn hemm l-aktar bżonn ta' riċerka. Jenħtieġ li ċ-Ċentru jaħdem ma' punti ta' kuntatt nazzjonali nnominati għas-sorveljanza, li jiffurmaw network li jagħti l-pariri b'mod strateġiku liċ-Ċentru dwar tali kwistjonijiet u jippromwovi l-użu ta' setturi abilitanti, bħad-data u s-servizzi spazjali tal-UE.

(10) Sabiex tissaħħaħ il-kapaċità tal-Unjoni u tal-Istati Membri li jivvalutaw is-sitwazzjoni epidemjoloġika u jwettqu valutazzjoni tar-riskju u rispons preċiżi, jenħtieġ li b'mod partikolari ċ-Ċentru, abbażi ta' sett ta' indikaturi komuni proposti miċ-Ċentru u żviluppati f'kollaborazzjoni u konsultazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, jidentifika t-theddid emerġenti għas-saħħa, jimmonitorja u jirrapporta dwar ix-xejriet fil-mard komunikabbli, jappoġġa, jikkoordina u jiffaċilita l-azzjonijiet ta' rispons ibbażati fuq l-evidenza, jipprovdi r-rakkomandazzjonijiet għat-titjib tal-programmi ta' prevenzjoni u kontroll tal-mard komunikabbli stabbiliti fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni, jimmonitorja, jivvaluta u jappoġġa lill-Istati Membri bil-għan li jikseb konverġenza 'l fuq tal-kapaċità tas-sistemi nazzjonali tas-saħħa għad-dijanjostikar, il-prevenzjoni, it-trattament u l-konteniment tat-tixrid tal-mard komunikabbli, anki b'mod sensittiv għall-ġeneru, jidentifika l-gruppi tal-popolazzjoni li jinsabu f'riskju u li jeħtieġu miżuri speċifiċi, janalizza t-tqabbil tal-fatturi soċjetali, ambjentali u klimatiċi mal-inċidenza tal-mard, jikkunsidra l-impatt tal-komorbiditajiet fuq pazjenti b'mard komunikabbli u fuq it-trattament tagħhom u jidentifika l-fatturi tar-riskju għat-trażmissjoni, u għas-severità tal-mard komunikabbli, u jidentifika l-prijoritajiet u l-oqsma fejn hemm l-aktar bżonn ta' riċerka. Jenħtieġ li ċ-Ċentru jaħdem ma' punti ta' kuntatt nazzjonali nnominati għas-sorveljanza, li jiffurmaw network li jagħti l-pariri b'mod strateġiku liċ-Ċentru dwar tali kwistjonijiet u jippromwovi l-użu ta' setturi abilitanti, bħad-data u s-servizzi spazjali tal-UE.

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 11</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11) Jenħtieġ li ċ-Ċentru jgħin biex fl-Unjoni tissaħħaħ il-kapaċità għall-antiċipazzjoni, għad-dijanjostikar, għall-individwar, għall-identifikazzjoni, u għall-karatterizzazzjoni ta' aġenti infettivi li jistgħu jheddu s-saħħa pubblika billi jiżgura t-tħaddim tan-network tal-laboratorji ta' referenza tal-Unjoni f'konformità mar-Regolament (UE).../... [ĠU: jekk jogħġbok daħħal ir-referenza għar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]]. Dan in-network huwa responsabbli mill-promozzjoni ta' prattika tajba u l-allinjament dwar id-dijanjostika, il-metodi tal-ittestjar, u l-użu tat-testijiet, sabiex jiġu żgurati s-sorveljanza, in-notifika u r-rappurtar uniformi tal-mard, kif ukoll il-kwalità msaħħa tal-ittestjar u tas-sorveljanza.

(11) Jenħtieġ li ċ-Ċentru jgħin biex fl-Unjoni tissaħħaħ il-kapaċità għad-dijanjostikar, għall-identifikazzjoni, u għall-karatterizzazzjoni ta' aġenti infettivi li jistgħu jheddu s-saħħa pubblika billi jiżgura t-tħaddim b'mod integrat ta' network iddedikat tal-laboratorji ta' referenza tal-Unjoni f'konformità mar-Regolament (UE).../... [ĠU: jekk jogħġbok daħħal ir-referenza għar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]]. Dan in-network huwa responsabbli mill-promozzjoni ta' prattika tajba u l-allinjament dwar id-dijanjostika, il-metodi tal-ittestjar, it-taħriġ fi proċeduri attwali u innovattivi u l-użu tat-testijiet, sabiex jiġu żgurati s-sorveljanza, in-notifika u r-rappurtar uniformi u standardizzati tal-mard, kif ukoll il-kwalità msaħħa tal-ittestjar u tas-sorveljanza.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 12</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12) F'każ ta' theddid transkonfinali għas-saħħa kkawżat minn mard komunikabbli, is-servizzi tad-demm u tat-trapjant fl-Istati Membri jistgħu jipprovdu mezz għall-ittestjar rapidu tal-popolazzjoni donatur u jivvalutaw l-esponiment għall-marda u l-immunità minnha fil-popolazzjoni ġenerali. Biex jipproteġu lill-pazjenti li jkollhom bżonn trattamenti magħmulin minn sustanzi ta' oriġini mill-bniedem milli jieħdu xi marda komunikabbli, dawn is-servizzi jiddependu mill-valutazzjonijiet tar-riskju rapidi min-naħa taċ-Ċentru. Dawn il-valutazzjonijiet tar-riskju jservu ta' bażi għall-addattament xieraq tal-miżuri li jistabbilixxu l-istandards ta' kwalità u sikurezza għas-sustanzi ta' oriġini mill-bniedem. Biex jaqdu dan l-iskop, jenħtieġ li ċ-Ċentru jistabbilixxi u jħaddem network ta' servizzi nazzjonali tad-demm u tat-trapjanti u tal-awtoritajiet tagħhom.

(12) F'każ ta' theddid transkonfinali għas-saħħa kkawżat minn mard komunikabbli, is-servizzi tad-demm u tat-trapjant fl-Istati Membri jistgħu jipprovdu mezz għall-ittestjar rapidu tal-popolazzjoni donatur u jivvalutaw l-esponiment għall-marda u l-immunità minnha fil-popolazzjoni ġenerali. Biex jipproteġu lill-pazjenti li jkollhom bżonn trattamenti magħmulin minn sustanzi ta' oriġini mill-bniedem milli jieħdu xi marda komunikabbli, dawn is-servizzi jiddependu minn valutazzjoni tar-riskju rapida, komprensiva u preċiża min-naħa taċ-Ċentru. Dawn il-valutazzjonijiet tar-riskju jservu ta' bażi għall-addattament xieraq tal-miżuri li jistabbilixxu l-istandards ta' kwalità u sikurezza għas-sustanzi ta' oriġini mill-bniedem. Jenħtieġ li ċ-Ċentru jistabbilixxi u jħaddem network ta' servizzi nazzjonali u tal-awtoritajiet tagħhom għas-sikurezza mikrobijoloġika tas-sustanzi ta' oriġini umana (SoHO) li jkunu jinkludu t-trasfużjoni, it-trapjanti u r-riproduzzjoni assistita.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 13</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13) Biex inaqqas l-okkorrenza tal-epidemiji u jsaħħaħ il-kapaċitajiet għall-prevenzjoni tal-mard komunikabbli fl-Unjoni, jenħtieġ li ċ-Ċentru jiżviluppa qafas għall-prevenzjoni tal-mard komunikabbli, li jindirizza kwistjonijiet bħall-mard prevenibbli b'vaċċin, ir-reżistenza għall-antimikrobiċi, l-edukazzjoni dwar is-saħħa, il-litteriżmu fis-saħħa u t-tibdil fl-imġiba.

(13) Biex inaqqas l-okkorrenza tal-epidemiji u jsaħħaħ il-kapaċitajiet għall-prevenzjoni tal-mard komunikabbli fl-Unjoni, jenħtieġ li ċ-Ċentru, f'ħidma konġunta mal-Istati Membri sabiex jitqiesu l-esperjenzi u s-sitwazzjonijiet rispettivi tagħhom, jiżviluppa qafas għall-prevenzjoni tal-mard komunikabbli, li jindirizza kwistjonijiet bħall-mard prevenibbli b'vaċċin, l-eżitazzjoni għat-tilqim, is-sensibilizzazzjoni dwar ir-rotot ta' trażmissjoni, ir-reżistenza għall-antimikrobiċi, l-edukazzjoni dwar is-saħħa, il-litteriżmu fis-saħħa, l-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard, it-tibdil fl-imġiba u rabtiet ma' mard mhux komunikabbli maġġuri. Jenħtieġ li ċ-Ċentru jipprovdi linji gwida għall-Istati Membri u jimmonitorja l-implimentazzjoni ta' dak il-qafas mill-Istati Membri.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 14</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14) Jenħtieġ li ċ-Ċentru jtejjeb il-kapaċitajiet ta' tħejjija u ta' rispons fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni billi jipprovdi l-għarfien espert xjentifiku u tekniku lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni. F'dan il-kuntest, b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u mal-Kummissjoni, jenħtieġ li ċ-Ċentru jwettaq diversi azzjonijiet, fosthom l-iżvilupp ta' pjanijiet ta' tħejjija u ta' rispons tal-Unjoni u nazzjonali, u oħfsa ta' monitoraġġ u valutazzjoni tat-tħejjija, jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar il-kapaċitajiet għall-prevenzjoni, it-tħejjija u r-rispons għal tifqigħat ta' mard u dwar it-tisħiħ tas-sistemi tas-saħħa nazzjonali. Jenħtieġ li ċ-Ċentru jiġbor u janaliżza firxa usa' ta' data, mis-sorveljanza epidemjoloġika u dwar kwistjonijiet tas-saħħa relatati, dwar il-progress ta' sitwazzjonijiet ta' epidemija, dwar fenomeni mhux normali fl-epidemiji, jew meta jkun hemm xi mard ġdid ta' oriġini mhux magħrufa, anki f'pajjiżi terzi, jiġbor ukoll id-data molekulari dwar il-patoġeni u d-data tas-sistemi tas-saħħa. Għal dan il-għan, jenħtieġ li ċ-Ċentru jiżgura settijiet tad-data xierqa kif ukoll il-proċeduri biex jiffaċilita l-konsultazzjoni, u t-trażmissjoni tad-data u l-aċċess għaliha, iwettaq evalwazzjoni xjentifika u teknika tal-miżuri ta' prevenzjoni u kontroll fil-livell tal-Unjoni u jaħdem mal-aġenziji, mal-korpi kompetenti u mal-organizzazzjonijiet li jaħdmu fil-qasam tal-ġbir tad-data.

(14) Jenħtieġ li ċ-Ċentru jtejjeb il-kapaċitajiet ta' tħejjija u ta' rispons fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni billi jipprovdi l-għarfien espert xjentifiku u tekniku lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni. F'dan il-kuntest, b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u mal-Kummissjoni, jenħtieġ li ċ-Ċentru jwettaq diversi azzjonijiet, fosthom l-iżvilupp ta' pjanijiet ta' tħejjija u ta' rispons tal-Unjoni u jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-pjanijiet ta' tħejjija u ta' rispons nazzjonali, u oqfsa ta' monitoraġġ u valutazzjoni tat-tħejjija, jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar il-kapaċitajiet għall-prevenzjoni, it-tħejjija u r-rispons għal tifqigħat ta' mard u dwar it-tisħiħ tas-sistemi tas-saħħa nazzjonali, inkluż billi jipprovdi taħriġ u skambju tal-aħjar prattiki. Jenħtieġ li ċ-Ċentru jiġbor u janaliżza firxa usa' ta' data, mis-sorveljanza epidemjoloġika u dwar kwistjonijiet tas-saħħa relatati, dwar il-progress ta' sitwazzjonijiet ta' epidemija, dwar fenomeni mhux normali fl-epidemiji, jew meta jkun hemm xi mard ġdid ta' oriġini mhux magħrufa, anki f'pajjiżi terzi, jiġbor ukoll id-data molekulari dwar il-patoġeni, id-data tas-sistemi tas-saħħa, u d-data dwar l-interkonnessjonijiet bejn il-mard komunikabbli u l-mard mhux komunikabbli maġġuri. Għal dan il-għan, jenħtieġ li ċ-Ċentru jiżgura settijiet tad-data xierqa kif ukoll il-proċeduri biex jiffaċilita l-konsultazzjoni, u t-trażmissjoni tad-data u l-aċċess għaliha b'mod sigur, iwettaq evalwazzjoni xjentifika u teknika tal-miżuri ta' prevenzjoni u kontroll fil-livell tal-Unjoni u jaħdem mad-WHO, l-aġenziji tal-Unjoni rilevanti, mal-korpi kompetenti u mal-organizzazzjonijiet li jaħdmu fil-qasam tal-ġbir tad-data.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 15</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15) Regolament.../... [ĠU: jekk jogħġbok daħħal ir-referenza għar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]] jipprevedi sistema ta' twissija bikrija u ta' rispons li tippermetti n-notifika fil-livell tal-Unjoni ta' twissijiet relatati ma' theddid transkonfinali serju għas-saħħa li għadha titħaddem mill-ECDC. Peress li t-teknoloġiji moderni jistgħu jkunu ta' appoġġ sostanzjali fil-ġlieda kontra t-theddid għas-saħħa u biex irażżnu u jreġġgħu lura l-epidemiji, jenħtieġ li l-ECDC jaħdem fuq l-aġġornament ta' din is-sistema biex tkun tippermetti l-użu ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali u għodod diġitali interoperabbli u li jippreservaw il-privatezza, bħal applikazzjonijiet mobbli, b'funzjonalitajiet ta' traċċar li jidentifikaw lill-individwi f'riskju.

(15) Regolament.../... [ĠU: jekk jogħġbok daħħal ir-referenza għar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]] jipprevedi sistema ta' twissija bikrija u ta' rispons li tippermetti n-notifika fil-livell tal-Unjoni ta' twissijiet relatati ma' theddid transkonfinali serju għas-saħħa li għadha titħaddem mill-ECDC. Peress li t-teknoloġiji moderni jistgħu jkunu ta' appoġġ sostanzjali fil-ġlieda kontra t-theddid għas-saħħa u biex irażżnu u jreġġgħu lura l-epidemiji, jenħtieġ li l-ECDC jaħdem fuq l-aġġornament ta' din is-sistema biex tkun tippermetti l-użu tal-intelliġenza artifiċjali, ta' computing ta' prestazzjoni għolja, ta' provi kliniċi in silico u ta' teknoloġiji tewmin diġitali u għodod diġitali interoperabbli u li jippreservaw il-privatezza, bħal applikazzjonijiet mobbli, b'funzjonalitajiet ta' traċċar li jidentifikaw lill-individwi f'riskju, filwaqt li jimmitiga r-riskji, bħal dawk marbuta ma' settijiet tad-data preġudikati, disinn tas-sistema ħażin, nuqqas ta' data ta' kwalità, u dipendenza żejda fuq teknoloġiji tat-teħid ta' deċiżjonijiet awtomatizzati, u jqis l-importanza li jiġu stabbiliti salvagwardji biex jiġu mitigati dawk ir-riskji matul il-fażijiet tad-disinn u l-implimentazzjoni tat-teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 16</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16) Jenħtieġ li ċ-Ċentru jistabbilixxi l-kapaċitajiet xierqa biex jappoġġa r-rispons internazzjonali u fuq il-post, f'konformità mar-Regolament.../... [ĠU: jekk jogħġbok daħħal ir-referenza għar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]]. Jenħtieġ li dawn il-kapaċitajiet jippermettu li ċ-Ċentru jimmobilizza u jiskjera timijiet ta' assistenza f'każ ta' tifqigħa, magħrufa bħala "Task Force tal-UE għas-Saħħa", biex jassistu r-risponsi lokali għat-tifqigħat ta' mard. Għalhekk jenħtieġ li iċ-Ċentru jiżgura l-kapaċità li jwettaq missjonijiet fl-Istati Membri kif ukoll f'pajjiżi terzi u li jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar ir-rispons għat-theddid għas-saħħa. Dawn it-timijiet ikunu jistgħu jiġu skjerati wkoll fil-qafas tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili bl-appoġġ taċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni tar-Reazzjoni f'każ ta' Emerġenza. Jenħtieġ li ċ-Ċentru jappoġġa wkoll it-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' tħejjija skont ir-Regolamenti Internazzjonali dwar is-Saħħa (IHR) f' pajjiżi terzi, sabiex jindirizza t-theddid transkonfinali serju għas-saħħa u l-konsegwenzi tiegħu.

(16) Jenħtieġ li ċ-Ċentru jistabbilixxi l-kapaċitajiet xierqa biex jappoġġa r-rispons internazzjonali, interreġjonali u fuq il-post, f'konformità mar-Regolament.../... [ĠU: jekk jogħġbok daħħal ir-referenza għar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]]. Jenħtieġ li dawn il-kapaċitajiet jippermettu li ċ-Ċentru jimmobilizza u jiskjera timijiet ta' assistenza f'każ ta' tifqigħa, magħrufa bħala "Task Force tal-UE għas-Saħħa", biex jassistu r-risponsi lokali għat-tifqigħat ta' mard u jiġbru d-data fuq il-post. Għalhekk jenħtieġ li ċ-Ċentru jiżgura l-kapaċità permanenti li jwettaq missjonijiet fl-Istati Membri kif ukoll f'pajjiżi terzi u li jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar ir-rispons għat-theddid għas-saħħa. Dawn it-timijiet ikunu jistgħu jiġu skjerati wkoll fil-qafas tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili bl-appoġġ taċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni tar-Reazzjoni f'każ ta' Emerġenza. Jenħtieġ li ċ-Ċentru jappoġġa wkoll it-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' tħejjija skont ir-Regolamenti Internazzjonali dwar is-Saħħa (IHR) f' pajjiżi terzi, sabiex jindirizza t-theddid transkonfinali serju għas-saħħa u l-konsegwenzi tiegħu.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 17</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17) Biex jgħin fir-risponsi għat-tifqigħat li jistgħu jinfirxu fl-Unjoni jew lejha, iċ-Ċentru jrid jiżviluppa qafas għall-mobilizzazzjoni tat-Task Force tal-UE għas-Saħħa f'konformità mad-Deċiżjoni 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill11 u jiffaċilita l-parteċipazzjoni tal-esperti tar-rispons tal-Unjoni fuq il-post f'timijiet ta' rispons internazzjonali b'appoġġ għall-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili. Jenħtieġ li ċ-Ċentru jtejjeb il-kapaċità tal-persunal tiegħu kif ukoll ta' esperti minn pajjiżi tal-Unjoni u taż-ŻEE, tal-pajjiżi kandidati u ta' pajjiżi kandidati potenzjali, kif ukoll tal-pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat u pajjiżi sħab tal-UE kif imsemmi fir-Regolament (UE) Nru 233/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12, biex jipparteċipaw b'mod effettiv f'missjonijiet fuq il-post u fil-ġestjoni tal-kriżijiet.

(17) Biex jgħin fir-risponsi għat-tifqigħat li jistgħu jinfirxu fl-Unjoni jew lejha, iċ-Ċentru jrid jiżviluppa Task Force permanenti tal-UE għas-Saħħa u qafas għall-mobilizzazzjoni tagħha f'konformità mad-Deċiżjoni 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill11 u jiffaċilita l-parteċipazzjoni tal-esperti tar-rispons tal-Unjoni fuq il-post f'timijiet ta' rispons internazzjonali b'appoġġ u b'koordinazzjoni mill-qrib mal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili. Jenħtieġ li ċ-Ċentru jtejjeb il-kapaċità tal-persunal tiegħu kif ukoll ta' esperti minn pajjiżi tal-Unjoni u taż-ŻEE, tal-pajjiżi kandidati u ta' pajjiżi kandidati potenzjali, kif ukoll tal-pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat u pajjiżi sħab tal-UE kif imsemmi fir-Regolament (UE) Nru 233/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12, biex jipparteċipaw b'mod effettiv f'missjonijiet fuq il-post u fil-ġestjoni tal-kriżijiet. Għalhekk, jenħtieġ li ċ-Ċentru jiżviluppa qafas ta' livelli ta' għarfien espert rikonoxxibbli.

__________________

__________________

11 Id-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 924).

11 Id-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 924).

12 Ir-Regolament (UE) Nru 233/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp għall-perjodu 2014-2020 (ĠU L 77, 15.3.2014, p. 44).

12 Ir-Regolament (UE) Nru 233/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp għall-perjodu 2014-2020 (ĠU L 77, 15.3.2014, p. 44).

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 17a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17a) L-Istati Membri, il-Kummissjoni u ċ-Ċentru jenħtieġ li jidentifikaw korpi kompetenti rikonoxxuti u esperti tas-saħħa pubblika, kemm fl-oqsma ta' mard komunikabbli kif ukoll ta' mard mhux komunikabbli, disponibbli biex jassistu fir-rispons tal-Unjoni għat-theddid għas-saħħa. Tali esperti u partijiet ikkonċernati, inklużi l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, jenħtieġ li jkunu involuti strutturalment fl-attivitajiet kollha taċ-Ċentru u jikkontribwixxu għall-proċessi ta' konsulenza u tat-teħid ta' deċiżjonijiet tiegħu. Jenħtieġ li tiġi żgurata konformità sħiħa mar-regoli dwar it-trasparenza u l-kunflitt ta' interess għall-involviment tal-partijiet ikkonċernati.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 17b (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17b) Sabiex tinbena Unjoni Ewropea tas-Saħħa b'saħħitha, jenħtieġ li ċ-Ċentru jiffaċilita ż-żieda fil-kooperazzjoni u l-iskambju tal-aħjar prattiki ma' istituzzjonijiet u aġenziji oħra tal-Unjoni, inkluża l-Awtorità tal-UE għat-Tħejjija u għar-Rispons f'Każ ta' Emerġenza tas-Saħħa (HERA) futura, u jiżgura l-koordinazzjoni tal-approċċi kif ukoll jimminimizza d-duplikazzjoni tal-isforzi.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 17c (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17c) Jenħtieġ li ċ-Ċentru jaħdem f'kooperazzjoni mill-qrib mal-korpi kompetenti u l-organizzazzjonijiet internazzjonali fil-qasam tas-saħħa pubblika b'mod partikolari mad-WHO.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 17d (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17d) Jenħtieġ li ċ-Ċentru jikkomunika lill-pubbliku ġenerali b'mod effettiv u trasparenti dwar ir-riskji attwali u emerġenti għas-saħħa. Jenħtieġ li ċ-Ċentru jippubblika l-istudji xjentifiċi, il-ħarsa ġenerali, l-istħarriġ, ir-rapporti, il-valutazzjonijiet tar-riskju rapidi u l-valutazzjonijiet tal-kapaċitajiet tas-sistemi tas-saħħa fil-ħin sabiex tiżdied it-trasparenza. F'dan ir-rigward, jenħtieġ li ċ-Ċentru jindirizza kwistjonijiet rigward it-trasparenza kif iddikjarat fid-deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew tal-5 ta' Frar 2021 fl-inkjesta strateġika OI/3/2020/TE.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 17e (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17e) Jenħtieġ li ċ-Ċentru jiżgura bilanċ bejn il-ġeneri u bilanċ ġeografiku fil-livelli tal-persunal u tal-maniġment kif ukoll jiżgura approċċ sensittiv għall-ġeneru fl-operazzjonijiet kollha tiegħu.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 18</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18) Sabiex jiġu vvalutati l-effettività u l-effiċjenza tad-dispożizzjonijiet legali applikabbli għaċ-Ċentru, jixraq li tiġi prevista evalwazzjoni regolari mill-Kummissjoni tal-prestazzjoni taċ-Ċentru.

(18) Sabiex jiġu vvalutati l-effettività u l-effiċjenza tad-dispożizzjonijiet legali applikabbli għaċ-Ċentru, jixraq li tiġi prevista evalwazzjoni annwali mill-Kummissjoni tal-prestazzjoni taċ-Ċentru.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 19</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19) Dan ir-Regolament jenħtieġ li ma jagħtix setgħat regolatorji liċ-Ċentru.

(19) Dan ir-Regolament jenħtieġ li ma jagħtix setgħat regolatorji liċ-Ċentru. Madankollu, jenħtieġ li ċ-Ċentru jeżerċita kompetenzi wiesgħa ta' koordinazzjoni u s-setgħa li jipprovdi rakkomandazzjonijiet fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali u interreġjonali fil-forma ta' proposti ċari u uniformi bbażati fuq ix-xjenza.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 20a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20a) Minħabba n-natura sensittiva tad-data dwar is-saħħa, iċ-Ċentru jenħtieġ li jissalvagwardja u jiggarantixxi li l-operazzjonijiet ta' pproċessar tiegħu jirrispettaw il-prinċipji tal-protezzjoni tad-data ta' legalità, ġustizzja, trasparenza, limitazzjoni tal-iskop, minimizzazzjoni tad-data, akkuratezza, limitazzjoni tal-ħżin, integrità u kunfidenzjalità. Fir-rigward tal-kompiti l-ġodda mogħtija liċ-Ċentru b'dan ir-Regolament, jenħtieġ li ċ-Ċentru jadotta miżuri speċifiċi biex jimminimizza r-riskji li jistgħu jirriżultaw mit-trasferiment ta' data tdistorta jew data mhux kompluta minn sorsi multipli, kif ukoll jistabbilixxi proċeduri għal rieżami tal-kwalità tad-data. Jenħtieġ li ċ-Ċentru jirrispetta strettament il-prinċipji tal-protezzjoni tad-data kif stabbiliti fl-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a, filwaqt li jiddetermina wkoll miżuri tekniċi u organizzattivi ta' sigurtà xierqa f'konformità mal-Artikolu 33 tiegħu.

 

__________________

 

1a Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 20b (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20b) Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jenħtieġ li jkun responsabbli li jimmonitorja u jiżgura l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament li jikkonċernaw il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u l-libertajiet ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali miċ-Ċentru, u biex jagħti pariri liċ-Ċentru u lis-suġġetti tad-data dwar il-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw l-ipproċessar tad-data personali. Meta l-ipproċessar ta' data personali ma jkunx meħtieġ biex jitwettqu l-attivitajiet taċ-Ċentru, jenħtieġ li jiġu stabbiliti miżuri biex jiġi żgurat l-użu ta' data anonima f'konformità mal-prinċipju tal-minimizzazzjoni tad-data. Meta l-anonimizzazzjoni ma tippermettix li jintlaħaq l-għan speċifiku tal-ipproċessar, jenħtieġ li d-data tiġi psewdonimizzata. Meta, għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, ikun hemm bżonn li tiġi pproċessata data personali, dan jenħtieġ li jitwettaq f'konformità mad-dritt tal-Unjoni dwar il-protezzjoni ta' data personali. Kwalunkwe pproċessar ta' data personali abbażi ta' dan ir-Regolament jenħtieġ li jitwettaq f'konformità mar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill1a, ir-Regolament (UE) 2018/1725 u d-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1b. Jenħtieġ li dan ir-Regolament ikun mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri skont ir-Regolament (UE) 2016/679 u d-Direttiva 2002/58/KE.

 

__________________

 

1a Ir-Regolament (UE) Nru 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

 

 

 

1b Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 20c (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20c) Sabiex tkun konformi mal-leġiżlazzjoni rilevanti dwar il-protezzjoni tad-data, is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropa jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tat-twaqqif tal-kategoriji tas-suġġetti tad-data fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tal-ipproċessar u l-kategoriji tad-data personali pproċessata, flimkien ma' deskrizzjoni tal-miżuri speċifiċi għas-salvagwardja tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-data involuti. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, inkluż fil-livell espert, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet1a . B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

 

__________________

 

1a ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 22</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22) Peress li l-għanijiet ta' dan ir-Regolament li jespandi l-missjoni u l-kompiti taċ-Ċentru sabiex tissaħħaħ il-kapaċità taċ-Ċentru biex jipprovdi l-għarfien espert xjentifiku meħtieġ u biex jappoġġa azzjonijiet li jiġġieldu t-theddid transkonfinali serju għas-saħħa fl-Unjoni ma jistgħux jinkisbu sew mill-Istati Membri, iżda minħabba n-natura transkonfinali tat-theddid għas-saħħa u l-ħtieġa ta' rispons rapidu, ikkoordinat u koerenti, dawn jistgħu jinkisbu fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta l-miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(22) Peress li l-għanijiet ta' dan ir-Regolament li jespandi l-missjoni u l-kompiti taċ-Ċentru sabiex tissaħħaħ il-kapaċità taċ-Ċentru biex jipprovdi l-għarfien espert xjentifiku meħtieġ u biex jappoġġa azzjonijiet li jiġġieldu t-theddid transkonfinali serju għas-saħħa fl-Unjoni ma jistgħux jinkisbu sew mill-Istati Membri, iżda minħabba n-natura transkonfinali tat-theddid għas-saħħa u l-ħtieġa ta' rispons rapidu, ikkoordinat aħjar u koerenti għal theddid emerġenti ġdid għas-saħħa, dawn jistgħu jinkisbu fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta l-miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a) "prevenzjoni u kontroll tal-mard tal-bniedem" tfisser il-firxa ta' rakkomandazzjonijiet li jinħarġu u l-miżuri li jittieħdu mill-awtoritajiet kompetenti tas-saħħa pubblika fl-Istati Membri u l-Unjoni, bħal pereżempju ċ-Ċentru, għall-prevenzjoni u t-trażżin tat-tixrid tal-mard;

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) "network dedikat" tfisser kwalunkwe network speċifiku dwar il-mard, dwar kwistjonijiet speċjali tas-saħħa jew funzjonijiet tas-saħħa pubblika biex tiġi żgurata kollaborazzjoni bejn il-korpi kompetenti koordinaturi tal-Istati Membri;

(3) "network dedikat" tfisser kwalunkwe network speċifiku dwar il-mard, dwar kwistjonijiet speċjali tas-saħħa jew funzjonijiet tas-saħħa pubblika li huwa appoġġat u kkoordinat miċ-Ċentru u huwa intenzjonat li jiżgura kollaborazzjoni bejn il-korpi kompetenti koordinaturi tal-Istati Membri;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a) "marda mhux komunikabbli maġġuri" tfisser marda kronika jew li thedded il-ħajja, li għandha t-tendenza li ddum għal żmien twil u li tirriżulta minn taħlita ta' fatturi ġenetiċi, fiżjoloġiċi, ambjentali u ta' mġiba, bħal mard kardjovaskolari, il-kanċer, mard respiratorju, id-dijabete jew mard mentali, u li taffettwa għadd sinifikanti ta' persuni fl-Unjoni;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sabiex tissaħħaħ il-kapaċità tal-Unjoni u tal-Istati Membri biex jipproteġu s-saħħa tal-bniedem permezz tal-prevenzjoni u l-kontroll ta' mard komunikabbli fil-bnedmin u tal-kwistjonijiet speċjali tas-saħħa relatati stabbiliti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE).../... [ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]] , il-missjoni taċ-Ċentru għandha tkun li jidentifika, jivvaluta u jirrapporta dwar theddid għas-saħħa tal-bniedem, attwali u li qed jiżviluppa, minn mard komunikabbli, u li jipprovdi r-rakkomandazzjonijiet dwar ir-rispons fil-livell tal-Unjoni u dak nazzjonali, kif ukoll fil-livell reġjonali, jekk meħtieġ.

Sabiex tissaħħaħ il-kapaċità tal-Unjoni u tal-Istati Membri biex jipproteġu s-saħħa tal-bniedem permezz tal-prevenzjoni u l-kontroll ta' mard komunikabbli fil-bnedmin u mard u kwistjonijiet ta' saħħa mhux komunikabbli maġġuri rilevanti, inklużi l-kwistjonijiet speċjali tas-saħħa relatati stabbiliti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE).../... [ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]], il-missjoni taċ-Ċentru għandha tkun li jidentifika, jivvaluta, jirrapporta u, fejn ikun xieraq, jiżgura li l-informazzjoni tiġi ppreżentata b'mod aċċessibbli faċilment dwar theddid għas-saħħa tal-bniedem, attwali u li qed jiżviluppa, minn mard komunikabbli u mard u kwistjonijiet ta' saħħa mhux komunikabblu maġġuri rilevanti f'kollaborazzjoni mal-korpi kompetenti tal-Istati Membri jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess, permezz tan-network dedikat, u li jipprovdi r-rakkomandazzjonijiet u jagħti appoġġ fil-koordinazzjoni tar-rispons fil-livell tal-Unjoni u dak nazzjonali, kif ukoll fil-livell interreġjonali u reġjonali, fejn ikun xieraq. Meta jipprovdi tali rakkomandazzjonijiet, iċ-Ċentru għandu jqis il-pjanijiet nazzjonali eżistenti ta' ġestjoni tal-kriżijiet u ċ-ċirkostanzi rispettivi ta' kull Stat Membru.

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

F'każ ta' tifqigħ ieħor ta' mard ta' oriġini mhux magħrufa li jista' jinfirex fl-Unjoni jew lejha, iċ-Ċentru għandu jaġixxi fuq inizjattiva tiegħu sakemm isir magħruf is-sors tat-tifqigħa. F'każ ta' tifqigħa li b'mod ċar ma tkunx ikkawżata minn mard komunikabbli, iċ-Ċentru għandu jaġixxi biss b'koperazzjoni mal-awtorità kompetenti meta dik l-awtorità titolbu.

F'każ ta' tifqigħ ieħor ta' mard ta' oriġini mhux magħrufa li jista' jinfirex fl-Unjoni jew lejha, iċ-Ċentru għandu jaġixxi fuq inizjattiva tiegħu sakemm isir magħruf is-sors tat-tifqigħa. F'każ ta' tifqigħa li b'mod ċar ma tkunx ikkawżata minn mard komunikabbli, iċ-Ċentru għandu jaġixxi b'koperazzjoni mal-korpi kompetenti fuq talba tagħhom u jipprovdi valutazzjoni tar-riskju.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fl-insegwiment tal-missjoni tiegħu, iċ-Ċentru għandu jqis ir-responsabbiltajiet kollha tal-Istati Membri, tal-Kummissjoni u tal-aġenziji l-oħra tal-Unjoni, kif ukoll ir-responsabbiltajiet ta' organizzazzjonijiet internazzjonali attivi fil-qasam tas-saħħa pubblika, sabiex jiżgura l-kompletezza, il-koerenza u l-komplementarjetà tal-azzjoni.

Fl-insegwiment tal-missjoni tiegħu, iċ-Ċentru għandu jqis ir-responsabbiltajiet u l-kompetenzi kollha tal-Istati Membri, tal-Kummissjoni u tal-korpi jew aġenziji l-oħra tal-Unjoni, kif ukoll ir-responsabbiltajiet ta' organizzazzjonijiet internazzjonali attivi fil-qasam tas-saħħa pubblika, sabiex jiżgura l-koordinazzjoni, l-kompletezza, il-koerenza, il-konsistenza u l-komplementarjetà tal-azzjoni.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Fi ħdan il-kapaċità finanzjarja u l-mandat tiegħu, iċ-Ċentru għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

2. Fi ħdan il-mandat tiegħu, iċ-Ċentru għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) ifittex, jiġbor, jgħaqqad flimkien, jevalwa u jikkomunika d-data u l-informazzjoni xjentifika u teknika rilevanti, filwaqt li jqis it-teknoloġiji l-iżjed riċenti;

(a) ifittex, jiġbor, jgħaqqad flimkien, jevalwa u jikkomunika d-data u l-informazzjoni xjentifika u teknika rilevanti, filwaqt li jqis it-teknoloġiji l-iżjed reċenti disponibbli, inkluża l-intelliġenza artifiċjali;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa) jiżviluppa f'kollaborazzjoni u konsultazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, indikaturi komuni rilevanti għal proċeduri tal-ġbir tad-data standardizzati, valutazzjonijiet tar-riskju u l-appooġġ ta' konverġenza 'l fuq tal-ġestjoni tal-mard komunikabbli mill-Istati Membri;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ab (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ab) f'kollaborazzjoni u konsultazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, jistabbilixxi skedi taż-żmien u proċeduri għall-iskambju tal-informazzjoni dwar il-mard mhux komunikabbli maġġuri li għalih hemm referenza fil-punt (ha) u l-indikaturi neċessarji għall-valutazzjoni tal-impatti li għalihom hemm referenza f'dak il-punt;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) jipprovdi analiżijiet, pariri xjentifiċi, opinjonijiet u appoġġ għall-azzjonijiet tal-Unjoni u tal-Istati Membri b'rispons għad-theddid transkonfinali għas-saħħa, li jinkludu l-valutazzjonijiet tar-riskju, l-analiżi ta' informazzjoni epidemjoloġika, l-immudellar, l-antiċipazzjoni u t-tbassir epidemjoloġiċi, rakkomandazzjonijiet ta' azzjonijiet għall-prevenzjoni u l-kontroll ta' theddid ta' mard komunikabbli u kwistjonijiet speċjali oħra tas-saħħa, jgħin fid-definizzjoni tal-prijoritajiet tar-riċerka, u jagħti l-assistenza xjentifika u teknika, fosthom it-taħriġ u attivitajiet oħra fi ħdan il-mandat tiegħu;

(b) jipprovdi analiżijiet, pariri xjentifiċi, opinjonijiet, linji gwida u appoġġ għall-azzjonijiet tal-Unjoni u tal-Istati Membri b'rispons għad-theddid transkonfinali għas-saħħa, li jinkludu l-valutazzjonijiet tar-riskju, l-analiżi ta' informazzjoni epidemjoloġika, l-immudellar, l-antiċipazzjoni u t-tbassir epidemjoloġiċi, rakkomandazzjonijiet ta' azzjonijiet għall-prevenzjoni u l-kontroll ta' theddid ta' mard komunikabbli u kwistjonijiet speċjali oħra tas-saħħa, inklużi impatti serji oħra possibbli fuq pazjenti li jbatu minn mard mhux komunikabbli maġġuri, u kontributi fir-rigward tad-definizzjoni tal-prijoritajiet tar-riċerka;

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba) jidentifika u jimmonitorja l-impatt tal-mard mhux komunikabbli maġġuri fuq l-inċidenza, il-gravità u r-rati ta' mortalità tal-mard komunikabbli;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) jikkoordina n-networks Ewropej ta' korpi li jaħdmu fl-oqsma fi ħdan il-missjoni taċ-Ċentru, fosthom networks li jistgħu jinħolqu mill-attivitajiet tas-saħħa pubblika appoġġati mill-Kummissjoni, u jħaddem in-networks iddedikati;

(c) jikkoordina n-networks Ewropej ta' korpi, organizzazzjonijiet u esperti li jaħdmu fl-oqsma fi ħdan il-missjoni taċ-Ċentru, fosthom networks li jistgħu jinħolqu mill-attivitajiet tas-saħħa pubblika appoġġati mill-Kummissjoni, u jħaddem in-networks iddedikati, filwaqt li jiżgura konformità sħiħa mar-regoli dwar it-trasparenza u l-kunflitti ta' interess;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d) jiskambja l-informazzjoni, it-tagħrif espert u l-aħjar prattika;

(d) jiskambja l-informazzjoni, it-tagħrif espert u l-aħjar prattika, kif ukoll jipprovdi assistenza xjentifika u teknika, inkluż it-taħriġ;

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e) jimmonitorja l-kapaċità tas-sistemi tas-saħħa rilevanti għall-ġestjoni ta' theddid ta' mard komunikabbli u kwistjonijiet speċjali oħra tas-saħħa;

(e) jimmonitorja l-kapaċità tas-sistemi tas-saħħa rilevanti għall-ġestjoni ta' theddid ta' mard komunikabbli u kwistjonijiet speċjali oħra tas-saħħa, abbażi tal-indikaturi komuni li għalihom hemm referenza fil-punt (aa) ta' dan il-paragrafu u l-elementi stabbiliti fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) .../... [ir-Regolament SCBTH]; jenħtieġ li ċ-Ċentru jorganizza żjarat regolari fl-Istati Membri biex jivvaluta fuq il-post il-kapaċità tas-sistemi tas-saħħa tagħhom li għalihom hemm referenza fl-ewwel parti ta' dan il-punt u jaqsam informazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti dwar il-ġestjoni ta' kriżijiet ta' saħħa;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea) jorganizza spezzjonijiet fis-sors fl-Istati Membri, fuq bażi ta' każ b'każ, biex jipprovdi appoġġ addizzjonali u jimmonitorja l-progress fl-implimentazzjoni u l-konformità mal-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 5b ta' dan ir-Regolament, jekk ikun hemm bżonn fid-dawl tar-riżultati tat-testijiet tal-istress imsemmija fl-Artikolu 5(5) tar-Regolament (UE) .../... [ir-Regolament SCBTH]; ir-riżultati tal-ispezzjoni fi Stat Membru għandhom jiġu ppreżentati f'rapport lill-Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-aġenziji rilevanti tal-Unjoni;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt eb (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(eb) jappoġġa l-monitoraġġ nazzjonali tar-rispons għal mard komunikabbli maġġuri biex jitkejjel il-progress fl-indirizzar ta' tali mard madwar l-Unjoni;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt f</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f) jiffaċilita l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet, iffinanzjati minn programmi u strumenti ta' finanzjament rilevanti tal-Unjoni, inkluża l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet konġunti;

(f) jiffaċilita l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet, iffinanzjati minn programmi u strumenti ta' finanzjament rilevanti tal-Unjoni, inkluża l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet konġunti fil-qasam tas-saħħa;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt g</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g) fuq talba tal-Kummissjoni jew tal-HSC, jew fuq l-inizjattiva tiegħu, jipprovdi linji gwida għat-trattament u l-ġestjoni tal-każijiet ta' mard komunikabbli u kwistjonijiet speċjali oħra tas-saħħa rilevanti għas-saħħa pubblika, b'kooperazzjoni mas-soċjetajiet rilevanti;

(g) fuq talba tal-Kummissjoni jew tal-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa ("HSC") imwaqqaf taħt l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) .../... [ir-Regolament SCBTH], jew fuq l-inizjattiva tiegħu, jipprovdi linji gwida, rakkomandazzjonijiet u proposti għal azzjoni koordinata għas-sorveljanza, għall-ġestjoni, għad-dijanjożi, għat-trattament u l-ġestjoni tal-każijiet ta' mard komunikabbli u kwistjonijiet speċjali oħra tas-saħħa rilevanti għas-saħħa pubblika, bħall-mard mhux komunikabbli maġġuri, inkluż b'kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet rilevanti b'esperjenza u għarfien espert fit-trattament u l-ġestjoni tal-każijiet ta' dak il-mard u kwistjonijiet tas-saħħa, filwaqt li tiġi evitata kwalunkwe duplikazzjoni ta' linji gwida eżistenti, ħlief f'każijiet fejn ikun meħtieġ li tali linji gwida jiġu aġġornati jekk issir disponibbli data xjentifika ġdida;

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt h</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(h) jappoġġa r-risponsi għall-epidemiji u għat-tifqigħat fl-Istati Membri, u f'pajjiżi terzi, b'komplementarjetà ma' strumenti oħra ta' rispons għall-emerġenzi tal-Unjoni, b'mod partikolari l-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili;

(h) jappoġġa r-risponsi għall-epidemiji u għat-tifqigħat fl-Istati Membri, u f'pajjiżi terzi, b'komplementarjetà u koordinazzjoni mill-qrib ma' strumenti oħra ta' rispons għall-emerġenzi tal-Unjoni, b'mod partikolari l-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili, billi jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar il-kumulazzjoni ta' kontromiżuri mediċi f'kooperazzjoni mal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) u aġenżiji u korpi tal-Unjoni rilevanti oħra;

</Amend> 

<Amend>Emenda  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ha) jiġbor informazzjoni, fi ħdan l-infrastruttura eżistenti tiegħu, dwar mard mhux komunikabbli maġġuri, b'mod partikolari dak il-mard li l-iżvilupp u t-trattament tiegħu jiġu affettwati b'mod sinifikanti mill-pandemiji, bħall-kanċer, id-dijabete jew il-mard mentali;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt j</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(j) fuq talba tal-Kummissjoni jew tal-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa ("HSC"), jipprovdi l-messaġġi ta' komunikazzjoni bbażati fuq l-evidenza lill-pubbliku dwar il-mard komunikabbli, dwar it-theddid għas-saħħa li joħolqu u dwar il-miżuri rilevanti ta' prevenzjoni u kontroll.

(j) fuq talba tal-Kummissjoni, tal-HSC, jew fuq l-inizjattiva tiegħu stess, jipprovdi l-messaġġi ta' komunikazzjoni fil-ħin, aċċessibbli faċilment u bbażati fuq l-evidenza lill-pubbliku fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni dwar il-mard komunikabbli, dwar it-theddid għas-saħħa li joħolqu, dwar l-impatt possibbli fuq pazjenti li jsofru minn mard mhux komunikabbli maġġuri, u dwar il-miżuri rilevanti ta' prevenzjoni u kontroll;

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ja) jistabbilixxi u jaġġorna kontinwament bażi ta' data disponibbli pubblikament ma' korpi nazzjonali kompetenti rikonoxxuti u l-esperti tas-saħħa pubbliċi tagħhom li jaġixxu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-missjoni taċ-Ċentru, b'data rilevanti pprovduta mill-Istati Membri;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 3</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Iċ-Ċentru, il-Kummissjoni u l-korpi rilevanti tal-Unjoni jew l-aġenziji tal-UE u l-Istati Membri għandhom jikkooperaw biex jippromwovu koerenza effettiva bejn l-attivitajiet rispettivi tagħhom.";

3. Iċ-Ċentru, il-Kummissjoni u l-korpi rilevanti tal-Unjoni jew l-aġenziji tal-UE u l-Istati Membri għandhom jikkooperaw bi trasparenza sħiħa biex jippromwovu koerenza effettiva bejn l-attivitajiet rispettivi tagħhom.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni u l-kollaborazzjoni maċ-Ċentru fir-rigward tal-missjonijiet u l-kompiti kollha stipulati fl-Artikolu 3, billi:

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) jikkomunikaw liċ-Ċentru fil-pront u skont id-definizzjonijiet miftiehma tal-każ, l-indikaturi, l-istandards, id-data dwar il-protokolli u l-proċeduri tas-sorveljanza ta' mard komunikabbli u kwistjonijiet speċjali oħra tas-saħħa mwettqa skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (UE).../... [ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]], u d-data u l-informazzjoni xjentifika u teknika disponibbli rilevanti għall-missjoni taċ-Ċentru, inkluż dawk dwar it-tħejjija, u l-kapaċitajiet tas-sistemi tas-saħħa biex jindividwaw, jipprevjenu, jirrispondu u jirkupraw minn tifqigħat ta' mard komunikabbli;

(a) jikkomunikaw b'mod regolari liċ-Ċentru fil-pront u skont l-iskedi taż-żmien miftiehma, id-definizzjonijiet tal-każ, l-indikaturi, l-istandards, id-data dwar il-protokolli u l-proċeduri tas-sorveljanza ta' mard komunikabbli u kwistjonijiet speċjali oħra tas-saħħa mwettqa skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (UE).../... [ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]], u d-data u l-informazzjoni xjentifika u teknika disponibbli rilevanti għall-missjoni taċ-Ċentru, inkluż dawk dwar it-tħejjija, u l-kapaċitajiet tas-sistemi tas-saħħa biex jindividwaw, jipprevjenu, jirrispondu u jirkupraw minn tifqigħat ta' mard komunikabbli;

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa) jużaw l-indikaturi msemmija fl-Artikolu 3(2) biex jivvalutaw is-sitwazzjoni tas-saħħa domestika tagħhom u jikkomunikawhom liċ-Ċentru biex jingħata lok għall-komparabbiltà tad-data;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) jinnotifikaw liċ-Ċentru dwar kull theddid transkonfinali serju għas-saħħa malli jiġi individwat, permezz tas-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Rispons (EWRS), u jikkomunikaw minnufih il-miżuri ta' rispons li jkunu ħadu, kif ukoll kull informazzjoni rilevanti li tista' tkun utli għall-koordinazzjoni tar-rispons kif imsemmi fl-Artikolu 21 tar-Regolament (UE).../... [ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]]; u

(b) jinnotifikaw liċ-Ċentru dwar kull theddid transkonfinali serju għas-saħħa malli jiġi individwat, permezz tas-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Rispons (EWRS), u jikkomunikaw minnufih il-miżuri ta' rispons li jkunu ħadu, kif ukoll kull informazzjoni rilevanti li tista' tkun utli għall-koordinazzjoni tar-rispons kif imsemmi fl-Artikolu 21 tar-Regolament (UE).../... [ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]];

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) jidentifikaw, fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tal-missjoni taċ-Ċentru, il-korpi kompetenti u l-esperti tas-saħħa pubblika rikonoxxuti li jistgħu jgħinu fir-risponsi tal-Unjoni għat-theddid għas-saħħa, pereżempju billi jwettqu missjonijiet fi Stati Membri biex jagħtu l-pariri esperti u jwettqu l-investigazzjonijiet fuq il-post jekk ikun hemm clusters ta' każijiet jew tifqigħat ta' mard.

(c) jidentifikaw, fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tal-missjoni taċ-Ċentru, il-korpi kompetenti, l-esperti tas-saħħa pubblika u l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti li jistgħu jgħinu fir-risponsi tal-Unjoni għat-theddid għas-saħħa, pereżempju billi jwettqu missjonijiet fi Stati Membri, f'reġjuni transfruntiera jew f'pajjiżi terzi biex jagħtu l-pariri esperti u jwettqu l-investigazzjonijiet fuq il-post jekk ikun hemm clusters ta' każijiet jew tifqigħat ta' mard.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca) jiżviluppa pjanijiet nazzjonali ta' tħejjija u rispons f'konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) .../... [ir-Regolament SCBTH], jaġġornahom fil-ħin filwaqt li jqis ir-rakkomandazzjonijiet taċ-Ċentru, u jirraporta dwar l-ippjanar ta' tħejjija u rispons tagħhom u l-implimentazzjoni fuq livell nazzjonali f'konformità mal-Artikolu 7 ta' dak ir-Regolament;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cb) jiffaċilita d-diġitizzazzjoni tal-ġbir tad-data u tal-proċess tal-komunikazzjoni tad-data bejn is-sistemi ta' sorveljanza nazzjonali u tal-Unjoni filwaqt li jiżgura l-mezzi finanzjarji biex jipprovdi kunsinna fil-ħin tal-informazzjoni neċessarja; u

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt cc (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cc) jinnotifika minnufih kwalunkwe dewmien fir-rappurtar tad-data liċ-Ċentru bi spjegazzjoni u pjan dwar meta tkun se tiġi sottomessa d-data.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5 – paragrafu 1</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Iċ-Ċentru għandu jappoġġa l-attivitajiet ta' networking tal-korpi kompetenti rikonoxxuti mill-Istati Membri billi jipprovdi l-koordinazzjoni u l-għarfien espert tekniku u xjentifiku lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u permezz tat-tħaddim tan-networks iddedikati.

1. Iċ-Ċentru għandu jappoġġa u jiżviluppa b'mod kontinwu l-attivitajiet ta' networking tal-korpi kompetenti rikonoxxuti mill-Istati Membri billi jipprovdi l-koordinazzjoni u l-għarfien espert tekniku u xjentifiku lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u permezz tat-tħaddim tan-networks iddedikati.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Iċ-Ċentru għandu jiżgura t-tħaddim integrat tan-network għas-sorveljanza epidemjoloġika tal-mard komunikabbli u tal-kwistjonijiet speċjali tas-saħħa relatati msemmija fil-punti (i) u (ii) tal-punt (a) tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE).../... [ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]]. Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]];

Iċ-Ċentru għandu jiżgura t-tħaddim integrat tan-network għas-sorveljanza epidemjoloġika tal-mard komunikabbli u tal-kwistjonijiet speċjali tas-saħħa, bħal żieda mhux mistennija fil-mard mhux komunikabbli maġġuri jew fil-kundizzjonijiet kroniċi u fil-perikli ambjentali marbuta mas-saħħa inklużi dawk imsemmija fil-punt (ii) tal-punt (a) tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE).../... [ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]];

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) jiżgura li jkompli jiżviluppa l-pjattaformi u l-applikazzjonijiet diġitali li jappoġġaw is-sorveljanza epidemjoloġika fil-livell tal-Unjoni, li jappoġġa lill-Istati Membri b'pariri tekniċi u xjentifiċi biex jistabbilixxu sistemi ta' sorveljanza integrati li jippermettu s-sorveljanza f'ħin reali fejn hemm bżonn, filwaqt li jibbenefikaw mill-infrastrutturi u s-servizzi spazjali eżistenti tal-UE;

(a) jiżgura l-iżvilupp kontinwu tal-pjattaformi u l-applikazzjonijiet diġitali, inkluża l-pjattaforma għas-sorveljanza stabbilita skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) .../... [ir-Regolament SCBTH], li jappoġġaw is-sorveljanza epidemjoloġika fil-livell tal-Unjoni, li jappoġġa lill-Istati Membri b'pariri tekniċi u xjentifiċi biex jistabbilixxu sistemi ta' sorveljanza integrati li jippermettu s-sorveljanza f'ħin reali fejn hemm bżonn, u jipprovdi n-neċessità u l-proporzjonalità tal-ġbir u l-użu tad-data wara valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data ("DPIA"), filwaqt li jibbenefikaw mill-infrastrutturi u s-servizzi spazjali diġitali eżistenti tal-UE, bil-għan li l-proċess tal-iskambju tad-data jiġi ssimplifikat u jitnaqqas il-piż amministrattiv fil-livelli tal-Unjoni u dak tal-Istati Membri; dawk il-pjattaformi u applikazzjonijiet diġitali għandhom jiġu implimentati bil-protezzjoni tad-data permezz tad-disinn u b'mod prestabbilit skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*, filwaqt li jitqiesu t-teknoloġiji attwali tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku;

 

____________________

 

* Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) jipprovdi assigurazzjoni tal-kwalità permezz tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet ta' sorveljanza epidemjoloġika (inkluż l-istabbiliment ta' standards ta' sorveljanza u l-kompletezza tad-data tal-monitoraġġ) tan-networks ta' sorveljanza ddedikati biex jiġi żgurat l-aħjar tħaddim;

(b) jipprovdi assigurazzjoni tal-kwalità permezz tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet ta' sorveljanza epidemjoloġika (inkluż l-istabbiliment ta' standards ta' sorveljanza u l-kompletezza tad-data tal-monitoraġġ u l-indikaturi tal-valutazzjoni) tan-networks ta' sorveljanza ddedikati biex jiġi żgurat l-aħjar tħaddim;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt c</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) iżomm bażi(jiet) tad-data għal din is-sorveljanza epidemjoloġika, jikkoordina mal-ospitanti ta' bażijiet tad-data rilevanti oħra, u jibda jintroduċi approċċi armonizzati għall-ġbir u l-immudellar tad-data;

(c) iżomm bażi(jiet) tad-data għal din is-sorveljanza epidemjoloġika, jikkoordina mal-ospitanti ta' bażijiet tad-data rilevanti oħra, u jibda jintroduċi approċċi armonizzati għall-ġbir u l-immudellar tad-data għall-produzzjoni ta' data mifruxa madwar l-Unjoni li tista' titqabbel bħala bażi għat-teħid tad-deċiżjonijiet; fit-twettiq ta' dan ir-rwol, iċ-Ċentru għandu jimminimizza r-riskji li jistgħu jirriżultaw mit-trasferiment ta' data mhux preċiża, mhux kompluta jew ambigwa minn bażi tad-data għal oħra, kif ukoll l-istabbiliment ta' proċeduri għar-rieżami tal-kwalità tad-data;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca) jiġbor u janalizza l-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri dwar l-impatt tal-pandemiji fuq il-kawżi u t-trattament ta' mard maġġuri mhux komunikabbli rilevanti;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt d</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d) jikkomunika r-riżultati tal-aniliżi tad-data lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri;

(d) jikkomunika r-riżultati tal-analiżi tad-data lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u jipproponi komunikazzjonijiet biex jinforma lill-pubbliku;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt g</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g) jiżgura li l-pjattaformi diġitali għas-sorveljanza jaħdmu tajjeb mal-infrastrutturi diġitali li mbagħad jippermetti li d-data dwar is-saħħa tintuża għall-kura tas-saħħa, għar-riċerka, għat-tfassil tal-politiki u għal skopijiet regolatorji u bil-ħsieb li dawk il-pjattaformi u l-infrastrutturi jiġu integrati fl-Ispazju Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa, kif irregolat mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u jsir użu minn data rilevanti oħra, pereżempju fatturi ambjentali.

(g) jiżgura li l-pjattaformi diġitali għas-sorveljanza jaħdmu tajjeb mal-infrastrutturi diġitali li mbagħad jippermetti li d-data dwar is-saħħa tintuża għall-kura tas-saħħa, għar-riċerka, għat-tfassil tal-politiki u għal skopijiet regolatorji, f'konformità mal-punti (h) u (i) tal-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*, wara li jkun twettaq DPIA u jkun ġie mmitigat kwalunkwe riskju għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data, u bil-ħsieb li dawk il-pjattaformi u l-infrastrutturi jiġu integrati fl-Ispazju Ewropew tad-Data dwar is-Saħħa, kif irregolat mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u jsir użu minn data rilevanti oħra, pereżempju fatturi ambjentali jew fenomeni b'impatt serju potenzjali fuq is-saħħa fil-livell tal-Unjoni jew interreġjonali.

 

__________________

 

* Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5 – paragrafu 3</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Iċ-Ċentru għandu jappoġġa l-ħidma tal-HSC, tal-Kunsill u ta' strutturi oħra tal-Unjoni fil-koordinazzjoni tar-risponsi għat-theddid transkonfinali serju għas-saħħa fi ħdan il-mandat tiegħu.

3. Iċ-Ċentru għandu jappoġġa l-ħidma tal-HSC, tal-Kunsill u, fejn ikun rilevanti, ta' strutturi oħra tal-Unjoni fil-koordinazzjoni tar-risponsi għat-theddid transkonfinali serju għas-saħħa fi ħdan il-mandat tiegħu.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt a</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) jimmonitorja u jirrapporta dwar ix-xejriet fil-mard komunikabbli maż-żmien u madwar l-Istati Membri u f'pajjiżi terzi, abbażi ta' indikaturi miftiehma, biex jivvaluta s-sitwazzjoni attwali u jiffaċilita azzjoni xierqa bbażata fuq l-evidenza, anki permezz tal-identifikazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet għall-ġbir armonizzat tad-data mill-istati membri

(a) jimmonitorja u jirrapporta dwar ix-xejriet fil-mard komunikabbli u l-interkonnessjoni tagħhom ma' mard mhux komunikabbli maġġuri u kundizzjonijiet kroniċi u implikazzjonijiet għall-pazjenti b'tali mard u kundizzjonijiet maż-żmien u madwar l-Istati Membri u f'pajjiżi terzi, abbażi ta' indikaturi miftiehma, biex jivvaluta s-sitwazzjoni attwali u jiffaċilita azzjoni xierqa bbażata fuq l-evidenza, anki permezz tal-identifikazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet għall-ġbir armonizzat tad-data mill-Istati Membri;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt d</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d) jimmonitorja u jivvaluta l-kapaċità tas-sistemi tas-saħħa għad-dijanjostikar, għall-prevenzjoni u għat-trattament ta' mard komunikabbli speċifiku kif ukoll għas-sikurezza tal-pazjenti;

(d) jimmonitorja u jivvaluta l-kapaċità tas-sistemi tas-saħħa għad-dijanjostikar, għall-prevenzjoni u għat-trattament ta' mard komunikabbli speċifiku kif ukoll għas-sikurezza tal-pazjenti u r-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa nazzjonali f'każ ta' tifqigħat kbar ta' mard, abbażi ta' indikaturi u definizzjonijiet komuni;

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt f</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f) jikkontribwixxi għall-valutazzjoni tal-piż tal-mard komunikabbli fuq il-popolazzjoni bl-użu ta' data, bħall-prevalenza tal-mard, il-kumplikazzjonijiet, l-ammissjoni fl-isptar u l-mortalità, u jiżgura li din id-data tiġi diżaggregata skont l-età, is-sess u d-diżabbiltà;

(f) jikkontribwixxi għall-valutazzjoni tal-piż tal-mard komunikabbli fuq il-popolazzjoni bl-użu ta' data, bħall-prevalenza tal-mard, il-kumplikazzjonijiet, l-ammissjoni fl-isptar u l-mortalità, u jiżgura li din id-data tiġi diżaggregata skont l-età, is-sess u d-diżabbiltà, u l-komorbiditajiet tal-pazjenti;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt h</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(h) jidentifika l-fatturi ta' riskju għat-trażmissjoni tal-mard, għall-gruppi l-aktar fir-riskju, inkluża l-korrelazzjoni tal-inċidenza u s-severità tal-mard ma' fatturi soċjetali u ambjentali, u l-prijoritajiet u l-ħtiġijiet tar-riċerka.

(h) jidentifika l-fatturi ta' riskju għat-trażmissjoni tal-mard, għall-gruppi l-aktar fir-riskju, inkluża l-korrelazzjoni tal-inċidenza u s-severità tal-mard ma' fatturi soċjetali, ambjentali u klimatiċi, u l-prijoritajiet u l-ħtiġijiet tar-riċerka.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 1</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Kull Stat Membru għandu jaħtar korp kompetenti ta' koordinazzjoni u jinnomina punt ċentrali nazzjonali u punti ta' kuntatt operazzjonali skont ir-rilevanza għall-funzjonijiet tas-saħħa pubblika, inkluża s-sorveljanza epidemjoloġika, u għal diversi gruppi ta' mard u għal mardiet individwali.

Kull Stat Membru għandu jaħtar korp kompetenti ta' koordinazzjoni u jinnomina punt ċentrali nazzjonali u punti ta' kuntatt operazzjonali skont ir-rilevanza għall-funzjonijiet tas-saħħa pubblika, inkluża s-sorveljanza epidemjoloġika, u għal diversi gruppi ta' mard u għal mardiet individwali. Sa fejn ikun possibbli, il-punti ċentrali nazzjonali għandhom ikunu l-istess bħall-Punti Ċentrali Nazzjonali tal-IHR, biex tiġi minimizzata d-duplikazzjoni tar-riżorsi u tal-isforzi.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 3</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-punti ċentrali nazzjonali u l-punti ta' kuntatt operazzjonali nnominati għall-interazzjonijiet speċifiċi għall-mard maċ-Ċentru għandhom jiffurmaw networks speċifiċi għal mardiet speċifiċi, jew networks speċifiċi għall-gruppi ta' mard, li l-kompiti tagħhom għandhom jinkludu t-trażmissjoni tad-data tas-sorveljanza nazzjonali liċ-Ċentru.

Il-punti ċentrali nazzjonali u l-punti ta' kuntatt operazzjonali nnominati għall-interazzjonijiet speċifiċi għall-mard maċ-Ċentru għandhom jiffurmaw networks speċifiċi għal mardiet speċifiċi, jew networks speċifiċi għall-gruppi ta' mard, li l-kompiti tagħhom għandhom jinkludu t-trażmissjoni tad-data tas-sorveljanza nazzjonali kif ukoll proposti għall-prevenzjoni u l-kontroll ta' mard komunikabbli liċ-Ċentru.

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5 – paragrafu 6</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. Iċ-Ċentru għandu jiżgura t-tħaddim tan-network tal-laboratorji ta' referenza tal-UE msemmija fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE).../... [ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]], għad-dijanjostikar, għall-individwar, għall-identifikazzjoni u għall-karatterizzazzjoni ta' aġenti infettivi li jistgħu jkunu ta' theddida għas-saħħa pubblika.

6. Iċ-Ċentru għandu jiżgura u jikkoordina t-tħaddim tan-network tal-laboratorji ta' referenza tal-UE msemmija fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE).../... [ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]], għad-dijanjostikar, għall-individwar, għall-identifikazzjoni, għas-sekwenzjar ġenetiku u għall-karatterizzazzjoni ta' aġenti infettivi li jistgħu jkunu ta' theddida għas-saħħa pubblika.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5 – paragrafu 6a (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

6a. Iċ-Ċentru għandu jipprovdi assistenza teknika u xjentifika lill-Istati Membri biex jiżviluppaw il-kapaċitajiet tagħhom ta' detezzjoni u ta' sekwenzjar, filwaqt li jassisti b'mod speċjali lil dawk l-Istati Membri li m'għandhomx kapaċitajiet suffiċjenti.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5 – paragrafu 8 – subparagrafu 1</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Iċ-Ċentru għandu jiżgura t-tħaddim tan-network tas-servizzi tal-Istati Membri li jappoġġaw it-trasfużjoni, it-trapjant u r-riproduzzjoni assistita b'mod mediku biex jippermettu l-aċċess kontinwu u rapidu għad-data seroepidemjoloġika permezz ta' stħarriġ seroepidemjoloġiku fil-popolazzjoni, inkluża l-valutazzjoni tal-esponiment u l-immunità tal-popolazzjoni tad-donaturi.

Iċ-Ċentru għandu jiżgura t-tħaddim u l-koordinazzjoni tan-network tas-servizzi tal-Istati Membri li jappoġġaw is-sikurezza mikrobijoloġika tas-sustanzi ta' oriġini umani li jinkludu t-trasfużjoni, it-trapjant u r-riproduzzjoni assistita b'mod mediku stabbiliti skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) .../... [ir-Regolament SCBTH] biex jippermettu l-aċċess kontinwu u rapidu għad-data seroepidemjoloġika permezz ta' stħarriġ seroepidemjoloġiku fil-popolazzjoni, inkluża l-valutazzjoni tal-esponiment u l-immunità tal-popolazzjoni tad-donaturi.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5 – paragrafu 8 – subparagrafu 2</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

In-network imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jappoġġa liċ-Ċentru billi jimmonitorja t-tifqigħat ta' mardiet li huma rilevanti għas-sustanzi ta' oriġini mill-bniedem u l-forniment tagħhom lill-pazjenti, kif ukoll bl-iżvilupp ta' linji gwida għas-sikurezza u l-kwalità tad-demm, tat-tessuti u taċ-ċelloli.

In-network imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jappoġġa liċ-Ċentru billi jimmonitorja t-tifqigħat ta' mardiet komunikabbli li huma rilevanti għas-sikurezza u s-suffiċjenza tal-forniment tas-sustanzi ta' oriġini mill-bniedem lill-pazjenti, kif ukoll bl-iżvilupp ta' linji gwida għas-sikurezza u l-kwalità tad-demm, tat-tessuti u taċ-ċelloli.

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5a – paragrafu 1</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Iċ-Ċentru għandu jappoġġa lill-Istati Membri biex isaħħu s-sistemi tagħhom ta' prevenzjoni u kontroll tal-mard komunikabbli.

1. Iċ-Ċentru għandu jappoġġa lill-Istati Membri biex isaħħu l-kapaċitajiet tagħhom ta' prevenzjoni u kontroll tal-mard komunikabbli, u biex itejbu u jiffaċilitaw il-proċess tal-ġbir tad-data b'kondiviżjoni tad-data f'ħin reali u b'interoperabbiltà.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5a – paragrafu 2</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Iċ-Ċentru għandu jiżviluppa qafas għall-prevenzjoni tal-mard komunikabbli u kwistjonijiet speċjali, inkluż il-mard prevenibbli b'vaċċin, ir-reżistenza għall-antimikrobiċi, l-edukazzjoni dwar is-saħħa, il-litteriżmu fis-saħħa u t-tibdil tal-imġiba.

2. F'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) u korpi u aġenziji oħra rilevanti tal-Unjoni, kif ukoll ma' organizzazzjonijiet internazzjonali, iċ-Ċentru għandu jiżviluppa qafas għall-prevenzjoni tal-mard komunikabbli u kwistjonijiet speċjali, inklużi fatturi ta' riskju soċjoekonomiċi, il-mard prevenibbli b'vaċċin, ir-reżistenza għall-antimikrobiċi, il-promozzjoni tas-saħħa, l-edukazzjoni dwar is-saħħa, il-litteriżmu fis-saħħa u t-tibdil tal-imġiba.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5a – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Dak il-qafas għandu jiffaċilita l-konsultazzjoni permanenti tar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u l-industrija, b'mod partikolari l-korpi xjentifiċi, fir-rigward tal-attivitajiet taċ-Ċentru mmirati lejn il-prevenzjoni tal-mard komunikabbli, il-ġlieda kontra l-miżinformazzjoni dwar it-tilqim u li tikkawża l-eżitazzjoni għat-tilqim, il-miżuri preventivi u t-trattament mediku, kif ukoll kampanji ta' informazzjoni dwar ir-rabtiet bejn oqsma ta' mard u dwar ir-riskji għall-pazjenti b'mard mhux komunikabbli maġġuri.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5a – paragrafu 3</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Iċ-Ċentru għandu jevalwa u jimmonitorja programmi ta' prevenzjoni u kontroll tal-mard komunikabbli sabiex jipprovdi l-evidenza għar-rakkomandazzjonijiet biex jissaħħu u jittejbu dawn il-programmi fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni, u fejn xieraq fil-livell internazzjonali.

3. Iċ-Ċentru jista, fuq talba, jipprovdi linji gwida għall-ħolqien ta' programmi għall-prevenzjoni u kontroll tal-mard komunikabbli, u għandu jevalwa u jimmonitorja programmi ta' prevenzjoni u kontroll tal-mard komunikabbli sabiex jipprovdi l-evidenza għar-rakkomandazzjonijiet biex jiġu koordinati, jissaħħu u jittejbu dawn il-programmi fil-livell nazzjonali, interreġjonali u tal-Unjoni, u fejn xieraq fil-livell internazzjonali.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5a – paragrafu 3a (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a. Iċ-Ċentru jenħtieġ li jiżviluppa pjattaforma għall-monitoraġġ tal-livell tal-kopertura tat-tilqim mill-Istati Membri, filwaqt li jqis l-ispeċifiċitajiet tal-iskemi tat-tilqim fil-livelli nazzjonali u reġjonali.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5b – paragrafu 1 – subparagrafu 1</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Iċ-Ċentru għandu jipprovdi għarfien espert xjentifiku u tekniku lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni b'kollaborazzjoni mal-korpi u l-aġenziji rilevanti tal-Unjoni u organizzazzjonijiet internazzjonali skont arranġamenti ta' ħidma xierqa stabbiliti flimkien mal-Kummissjoni fil-qasam tal-ippjanar tat-tħejjija u tar-rispons.

Iċ-Ċentru għandu jipprovdi rakkomandazzjonijiet u għarfien espert xjentifiku u tekniku lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni b'kollaborazzjoni mal-korpi u l-aġenziji rilevanti tal-Unjoni, organizzazzjonijiet internazzjonali u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili skont arranġamenti ta' ħidma xierqa stabbiliti flimkien mal-Kummissjoni fil-qasam tal-ippjanar tat-tħejjija u tar-rispons.

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5b – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) jiffaċilita l-awtovalutazzjonijiet u l-evalwazzjoni esterna tal-ippjanar ta' tħejjija u ta' rispons tal-Istati Membri, u jikkontribwixxi għar-rapportar u l-awditjar dwar l-ippjanar tat-tħejjija u tar-rispons skont l-Artikoli 7 u 8 tar-Regolament (UE).../... [ ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]];

(c) jivvaluta l-ippjanar ta' tħejjija u ta' rispons tal-Istati Membri, u jikkontribwixxi għar-rapportar u l-awditjar dwar l-ippjanar tat-tħejjija u tar-rispons skont l-Artikoli 7 u 8 tar-Regolament (UE).../... [ ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]]; iċ-Ċentru għandu jibgħat il-valutazzjoni tiegħu bir-rakkomandazzjonijiet lill-Istat Membru u għandu jagħmilha disponibbli għall-pubbliku;

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5b – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt e</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e) jiżviluppa eżerċizzji, rieżamijiet fl-azzjoni u wara l-azzjoni u jorganizzaw azzjonijiet ta' bini ta' kapaċità biex jindirizzaw il-lakuni identifikati fil-kapaċità u fl-abbiltà tat-tħejjija;

(e) jiżviluppa eżerċizzji, testijiet tal-istress, rieżamijiet fl-azzjoni u wara l-azzjoni u jorganizza azzjonijiet ta' bini ta' kapaċità biex jindirizzaw il-lakuni identifikati fil-kapaċità u fl-abbiltà tat-tħejjija;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5b – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt f</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f) jiżviluppa attivitajiet speċifiċi ta' tħejjija li jindirizzaw il-mard prevenibbli b'vaċċin, ir-reżistenza għall-antimikrobiċi, il-kapaċità u l-bijosigurtà tal-laboratorji b'konformità mal-prijoritajiet tal-Kummissjoni u abbażi tal-lakuni identifikati;

(f) jiżviluppa attivitajiet speċifiċi ta' tħejjija li jindirizzaw, fost l-oħrajn, il-mard prevenibbli b'vaċċin, ir-reżistenza għall-antimikrobiċi, il-kapaċità u l-bijosigurtà tal-laboratorji b'konformità mal-prijoritajiet tal-Kummissjoni u abbażi tal-lakuni identifikati;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>93</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 5b – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt h</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(h) jiżviluppa attivitajiet immirati li jindirizzaw il-gruppi f'riskju u t-tħejjija tal-komunità;

(h) jiżviluppa attivitajiet immirati li jindirizzaw il-gruppi f'riskju u t-tħejjija tal-komunità, b'mod partikolari billi jqis ir-riskji assoċjati mal-kawżi u t-trattament ta' mard mhux komunikabbli maġġuri;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>94</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt i</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i) jivvaluta l-kapaċità tas-sistemi tas-saħħa li jindividwaw, jipprevjenu, jirrispondu u jirkupraw minn tifqigħat ta' mard komunikabbli, jidentifika l-lakuni u jipprovdi r-rakkomandazzjonijiet għat-tisħiħ tas-sistemi tas-saħħa, li jridu jiġu implimentati bl-appoġġ tal-Unjoni skont kif jixraq;

(i) jivvaluta l-kapaċità tas-sistemi tas-saħħa abbażi ta' indikaturi komuni li jindividwaw, jipprevjenu, jirrispondu u jirkupraw minn tifqigħat ta' mard komunikabbli u riskji tas-saħħa relatati, jidentifika l-lakuni u jipprovdi r-rakkomandazzjonijiet għat-tisħiħ tas-sistemi tas-saħħa, b'mod partikolari fir-rigward tal-kapaċitajiet minimi tal-ittestjar, li jridu jiġu implimentati bl-appoġġ tal-Unjoni skont kif jixraq; iċ-Ċentru għandu jibgħat il-valutazzjoni tiegħu bir-rakkomandazzjonijiet lill-Istat Membru u għandu jagħmilha disponibbli għall-pubbliku;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>95</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt a</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 6 – paragrafu 1a</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1a. Jekk titolbu l-Kummissjoni, iċ-Ċentru għandu jipprovdi analiżi u rakkomandazzjonijiet konkreti għal azzjonijiet għall-prevenzjoni u l-kontroll ta' theddid ta' mard komunikabbli.

1a. Jekk titolbu l-Kummissjoni, iċ-Ċentru għandu jipprovdi analiżi u rakkomandazzjonijiet konkreti għal azzjonijiet għall-prevenzjoni u l-kontroll ta' mard komunikabbli u theddid transfruntier ieħor għas-saħħa.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>96</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt b</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Iċ-Ċentru jista' jippromwovi u jagħti bidu għal studji xjentifiċi meħtieġa għall-prestazzjoni tal-missjoni tiegħu, u proġetti u studji xjentifiċi applikati dwar il-fattibiltà, l-iżvilupp u l-preparazzjoni tal-attivitajiet tiegħu. Iċ-Ċentru għandu jevita d-duplikazzjoni mal-programmi ta' riċerka u saħħa tal-Kummissjoni, tal-Istati Membri u tal-Unjoni, u se jagħmilha ta' koordinatur bejn is-setturi tas-saħħa pubblika u tar-riċerka skont il-ħtieġa.

Iċ-Ċentru jista' jippromwovi u jagħti bidu għal studji xjentifiċi meħtieġa għall-prestazzjoni tal-missjoni tiegħu, u proġetti u studji xjentifiċi applikati dwar il-fattibiltà, l-iżvilupp u l-preparazzjoni tal-attivitajiet tiegħu. Iċ-Ċentru għandu jevita d-duplikazzjoni mal-programmi ta' riċerka u saħħa tal-Kummissjoni, tal-Istati Membri, tal-Unjoni u tad-WHO, u se jagħmilha ta' koordinatur bejn is-setturi tas-saħħa pubblika u tar-riċerka billi jinkoraġġixxi konsultazzjoni mal-esperti tas-saħħa pubblika kif ukoll kooperazzjoni magħhom.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt b</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Biex iwettaq l-istudji msemmija fl-ewwel paragrafu, iċ-Ċentru għandu jkollu aċċess għad-data dwar is-saħħa li ssir disponibbli jew tiġi skambjata permezz ta' infrastrutturi u applikazzjonijiet diġitali, f'konformità mar-regoli tal-protezzjoni tad-data, li jippermettu li d-data dwar is-saħħa tintuża għall-kura tas-saħħa, għar-riċerka, għat-tfassil tal-politiki u għal għanijiet regolatorji. Għall-finijiet tal-istudji skont l-ewwel paragrafu, iċ-Ċentru għandu jagħmel użu wkoll minn data rilevanti oħra, pereżempju dwar fatturi ambjentali u soċjoekonomiċi.

Biex iwettaq l-istudji msemmija fl-ewwel paragrafu, iċ-Ċentru għandu jkollu aċċess għad-data dwar is-saħħa li ssir disponibbli jew tiġi skambjata permezz ta' infrastrutturi u applikazzjonijiet diġitali, f'konformità mar-regoli tal-protezzjoni tad-data, li jippermettu li d-data dwar is-saħħa tintuża biss għall-kura tas-saħħa, għar-riċerka tas-saħħa, għat-tfassil tal-politiki u għal għanijiet regolatorji fil-qasam tas-saħħa. Għall-finijiet tal-istudji skont l-ewwel paragrafu, iċ-Ċentru għandu jagħmel użu wkoll minn data rilevanti oħra, pereżempju dwar fatturi ambjentali u soċjoekonomiċi, wara li jkun ta prova tan-neċessità u tal-proporzjonalità tal-użu ta' dik id-data.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt b</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a. Iċ-Ċentru jista' juża r-riżorsi tiegħu u jagħmel użu mil-laboratorji ta' referenza, sabiex iwettaq riċerka fuq il-post, ġbir tad-data u analiżi tad-data, biex jgħin lill-korpi rilevanti jiġbru data affidabbli.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>99</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt c</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 6 – paragrafu 4</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Iċ-Ċentru għandu jikkonsulta mal-Kummissjoni u ma' korpi jew aġenziji oħrajn tal-Unjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-pjanifikazzjoni u t-tfassil ta' prioritajiet ta' studju għar-riċerka u s-saħħa pubblika.

4. Iċ-Ċentru għandu jikkonsulta mal-Kummissjoni, mal-HSC u ma' korpi jew aġenziji rilevanti oħra tal-Unjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-pjanifikazzjoni u t-tfassil ta' prioritajiet ta' studju għar-riċerka u s-saħħa pubblika.

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1– paragrafu 1 – punt 8</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) fuq talba tal-Kummissjoni; u

(c) fuq talba tal-Kummissjoni jew tal-EMA;

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1– paragrafu 1 – punt 8</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca) fuq talba tal-HSC; u

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>102</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1– paragrafu 1 – punt 8</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 7 – paragrafu 2</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Talbiet għal opinjoni xjentifika msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jispjegaw b'mod ċar il-kwistjoni xjentifika li trid tiġi indirizzata u l-interess tal-Unjoni u għandhom ikunu akkumpanjati minn biżżejjed informazzjoni tal-kuntest ta' dik il-kwistjoni.

2. Talbiet għal opinjoni xjentifika msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jispjegaw b'mod ċar il-kwistjoni xjentifika li trid tiġi indirizzata u l-interess u n-neċessità tal-Unjoni li taġixxi, u għandhom ikunu akkumpanjati minn biżżejjed informazzjoni tal-kuntest ta' dik il-kwistjoni.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1– paragrafu 1 – punt 8</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 7 – paragrafu 4</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Meta jsiru diversi talbiet dwar l-istess kwistjoni jew meta t-talba ma tikkonformax mal-paragrafu 2, iċ-Ċentru jista' jew jirrifjuta li joħroġ opinjoni xjentifika, jew jipproponi l-emendi għat-talba b'konsultazzjoni mal-istituzzjoni jew mal-Istat Membru li jkun għamel it-talba. Jekk it-talba tiġi rrifjutata, għandha tingħata ġustifikazzjoni għar-rifjut lill-istituzzjoni jew lill-Istat Membru li jkunu għamlu t-talba.

4. Meta jsiru diversi talbiet dwar l-istess kwistjoni jew meta t-talba ma tikkonformax mal-paragrafu 2, iċ-Ċentru jista' jew jirrifjuta li joħroġ opinjoni xjentifika, jew jipproponi l-emendi għat-talba b'konsultazzjoni mal-istituzzjoni, mal-aġenzija jew mal-Istat Membru li jkun għamel it-talba. Jekk it-talba tiġi rrifjutata, għandha tingħata ġustifikazzjoni għar-rifjut lill-istituzzjoni, lill-aġenzija jew lill-Istat Membru li jkunu għamlu t-talba.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>104</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1– paragrafu 1 – punt 8</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 7 – paragrafu 5</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Meta ċ-Ċentru jkun diġà ħareġ opinjoni xjentifika fuq il-kwistjoni speċifika li tkun saret talba dwarha u jikkonkludi li ma hemmx elementi xjentifiċi li jiġġustifikaw eżaminazzjoni mill-ġdid tal-kwistjoni, għandha tingħata l-informazzjoni li tappoġġa dik il-konklużjoni lill-istituzzjoni jew l-Istat Membru li jkunu għamlu t-talba.

5. Meta ċ-Ċentru jkun diġà ħareġ opinjoni xjentifika fuq il-kwistjoni speċifika li tkun saret talba dwarha u jikkonkludi li ma hemmx elementi xjentifiċi li jiġġustifikaw eżaminazzjoni mill-ġdid tal-kwistjoni, għandha tingħata l-informazzjoni li tappoġġa dik il-konklużjoni lill-istituzzjoni, lill-aġenzija jew l-Istat Membru li jkunu għamlu t-talba.

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 8 – paragrafu 1</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Iċ-Ċentru għandu jappoġġa u jgħin lill-Kummissjoni billi jħaddem is-sistema ta' twissija bikrija u ta' rispons (EWRS) u billi flimkien mal-Istati Membri jaċċerta l-kapaċità li jirrispondu b'mod ikkoordinat.

1. Iċ-Ċentru għandu jappoġġa u jgħin lill-Kummissjoni billi jħaddem l-EWRS prevista fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) .../... [ir-Regolament SCBTH] u billi flimkien mal-Istati Membri jaċċerta l-kapaċità li jirrispondu b'mod ikkoordinat u fil-ħin.

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>106</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) jipprovdi l-informazzjoni, l-għarfien espert, il-pariri u valutazzjoni tar-riskju lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni; u

(b) jipprovdi l-informazzjoni, l-għarfien espert, il-pariri, it-taħriġ u valutazzjoni tar-riskju lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni; u

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>107</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a. Iċ-Ċentru għandu jaħdem mal-Kummissjoni, l-HSC u l-Istati Membri biex itejjeb ir-rapportar tad-data rilevanti permezz tal-EWRS, bil-għan li jawtomatizza dak il-proċess u jintegrah fis-sistemi ta' sorveljanza nazzjonali.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>108</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 8 – paragrafu 3</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Iċ-Ċentru għandu jaħdem mal-Kummissjoni u mal-HSC dwar l-aġġornamenti tal-EWRS, inkluż għall-użu ta' teknoloġiji moderni, bħal applikazzjonijiet mobbli diġitali, mudelli tal-intelliġenza artifiċjali, jew teknoloġiji oħra għat-traċċar awtomatizzat tal-kuntatti, filwaqt li jkompli jiżviluppa t-teknoloġiji tat-traċċar tal-kuntatti żviluppati mill-Istati Membri u d-definizzjoni tar-rekwiżiti funzjonali tal-EWRS.

3. Iċ-Ċentru għandu jaħdem mal-Kummissjoni u mal-HSC dwar l-aġġornamenti kontinwi tal-EWRS, inkluż għall-użu ta' teknoloġiji moderni, bħal applikazzjonijiet mobbli diġitali, mudelli tal-intelliġenza artifiċjali u tal-immudellar u s-simulazzjoni bil-kompjuters, jew teknoloġiji oħra għat-traċċar awtomatizzat tal-kuntatti, filwaqt li jkompli jiżviluppa t-teknoloġiji tat-traċċar tal-kuntatti żviluppati mill-Istati Membri. Dawk it-teknoloġiji għandhom jintużaw għall-iskop uniku li jiġġieldu l-pandemiji,meta jkun intwera li huma adegwati, neċessarji u proporzjonati, u f'konformità sħiħa mar-Regolament (UE) 2016/679 u d-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*, u d-definizzjoni tar-rekwiżiti funzjonali tal-EWRS.

 

________________

 

* Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>109</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 8 – paragrafu 5</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Billi hu l-proċessur, iċ-Ċentru għandu jkollu r-responsabbiltà li jiżgura s-sigurtà u l-kunfidenzjalità tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-data personali li jitwettqu fl-EWRS u fil-kuntest tal-interoperabbiltà tal-applikazzjonijiet għat-traċċar tal-kuntatti, f'konformità mal-obbligi stabbiliti fl-Artikoli 33, 34(2) u 36 tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*

5. Iċ-Ċentru għandu jkollu r-responsabbiltà li jiżgura s-sigurtà u l-kunfidenzjalità tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-data personali li jitwettqu fl-EWRS u fil-kuntest tal-interoperabbiltà tal-applikazzjonijiet għat-traċċar tal-kuntatti, f'konformità mal-obbligi stabbiliti fl-Artikoli 33 u 36 tar-Regolament (UE) 2018/1725.

__________

 

Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

 

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>110</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 8a – paragrafu 1</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Iċ-Ċentru għandu jipprovdi valutazzjonijiet tar-riskju rapidi f'waqthom, f'konformità mal-Artikolu 20 tar-Regolament (UE).../... [ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]], fil-każ tat-theddida msemmija fil-punti (i) u (ii) tal-punt (a) tal-Artikolu 2(1) ta' dak ir-Regolament, anki theddida għas-sustanzi ta' oriġini mill-bniedem, bħal demm, organi, tessuti u ċelloli potenzjalment milquta minn mard komunikabbli, jew dik imsemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 2(1) ta' dak ir-Regolament

1. Iċ-Ċentru għandu jipprovdi valutazzjonijiet tar-riskju f'waqthom, f'konformità mal-Artikolu 20 tar-Regolament (UE).../... [ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]], fil-każ tat-theddida msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 2(1) ta' dak ir-Regolament, anki theddida għas-sustanzi ta' oriġini mill-bniedem, bħal demm, organi, tessuti u ċelloli potenzjalment milquta minn mard komunikabbli, jew fil-punt (d) tal-Artikolu 2(1) ta' dak ir-Regolament.

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>111</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 8a – paragrafu 1a (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a. Il-valutazzjonijiet tar-riskju msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitwettqu puntwalment u fl-iqsar żmien possibbli sabiex tinġabar l-informazzjoni meħtieġa.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>112</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 8a – paragrafu 2</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-valutazzjoni tar-riskju għandha tinkludi rakkomandazzjonijiet ġenerali u mmirati għal rispons bħala bażi għall-koordinazzjoni fl-HSC.

2. Il-valutazzjonijiet tar-riskju msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu, fejn ikun possibbli, rakkomandazzjonijiet ġenerali u mmirati għal rispons bħala bażi għall-koordinazzjoni fl-HSC, inklużi iżda mhux limitati għal:

 

(a)  tbassir dwar l-evoluzzjoni ta' kriżi tas-saħħa u r-riskju ta' emerġenza tas-saħħa;

 

(b)  previżjoni tad-domanda għall-mediċini, il-vaċċini, it-tagħmir mediku, it-tagħmir protettiv u l-kapaċità tal-isptarijiet, inklużi fi ħdan il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili;

 

(c)  l-identifikazzjoni ta' gruppi vulnerabbli tas-soċjetà, bħal pazjenti li jbatu minn kundizzjonijiet kroniċi, pazjenti b'mard mhux komunikabbli maġġuri, l-anzjani, it-tfal, in-nisa tqal u l-professjonijiet b'riskju għoli ta' infezzjoni jew trażmissjoni, inklużi l-ħtiġijiet speċifiċi għall-mediċini u l-kapaċità tal-isptarijiet għal dawk il-gruppi l-aktar vulnerabbli;

 

(d)  l-identifikazzjoni ta' miżuri protettivi possibbli u l-valutazzjoni tal-effikaċja tagħhom;

 

(e)  valutazzjoni tal-bżonn possibbli ta' attivazzjoni tat-Task Force tal-UE għas-Saħħa.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>113</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 8a – paragrafu 3</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, iċ-Ċentru għandu jikkoordina l-preparazzjoni ta' valutazzjonijiet tar-riskju rapidi billi jinvolvi l-esperti tal-Istati Membri u tal-aġenziji rilevanti, jekk ikun meħtieġ.

3. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, iċ-Ċentru għandu jikkoordina l-preparazzjoni ta' valutazzjonijiet tar-riskju rapidi billi jinvolvi l-esperti tal-Istati Membri u tal-aġenziji u l-organizzazzjonijiet rilevanti.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>114</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 8a – paragrafu 4a (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a. Iċ-Ċentru għandu jaħdem flimkien mal-Istati Membri biex itejjeb il-kapaċità tagħhom tal-valutazzjoni tar-riskju.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>115</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 8b – paragrafu 1 – punt a</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) risponsi nazzjonali għat-theddid transkonfinali serju għas-saħħa;

(a) risponsi nazzjonali jew interreġjonali għat-theddid transkonfinali serju għas-saħħa;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>116</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 8b – paragrafu 1 – punt b</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) l-adozzjoni ta' gwida għall-Istati Membri għall-prevenzjoni u l-kontroll ta' theddid transkonfinali serju għas-saħħa.

(b) l-adozzjoni ta' linji gwida komuni għall-Istati Membri għall-prevenzjoni, it-trattament u l-kontroll ta' theddid transkonfinali serju għas-saħħa;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>117</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 8b – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba) l-iskjerament tat-Task Force tal-UE għas-Saħħa.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>118</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 8b – paragrafu 2</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Iċ-Ċentru għandu jappoġġa rispons ikkoordinat tal-Unjoni fuq talba ta' Stat Membru, tal-Kunsill, tal-Kummissjoni, ta' korpi jew aġenziji tal-Unjoni.

2. Iċ-Ċentru għandu jappoġġa rispons ikkoordinat tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 21 tar-Regolament (UE).../... [ir-Regolament SCBTH].

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12 – punt a</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 9 – paragrafu 2</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-Kummissjoni, l-Istati Membri, pajjiżi terzi, b'mod partikolari l-pajjiżi sħab tal-UE, u organizzazzjonijiet internazzjonali (b'mod partikolari d-WHO) jistgħu jitolbu liċ-Ċentru jipprovdi l-assistenza teknika jew xjentifika fi kwalunkwe qasam fi ħdan il-missjoni tiegħu. Din l-assistenza tista' tinkludi assistenza lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw linji gwidi tekniċi fuq prattika tajba u fuq miżuri protettivi li jridu jittieħdu bħala rispons għat-theddid għas-saħħa tal-bniedem, fejn tingħata l-assistenza esperta u l-mobilizzazzjoni u l-koordinazzjoni ta' timijiet ta' investigazzjoni. Iċ-Ċentru għandu jipprovdi l-għarfien espert xjentifiku u tekniku u l-assistenza li jista' fi ħdan il-kapaċità finanzjarja u l-mandat tiegħu, u f'konformità mal-arranġamenti ta' ħidma xierqa stabbiliti flimkien mal-Kummissjoni.

2. Il-Kummissjoni, l-Istati Membri, pajjiżi terzi, b'mod partikolari l-pajjiżi sħab tal-UE, u organizzazzjonijiet internazzjonali (b'mod partikolari d-WHO) jistgħu jitolbu liċ-Ċentru jipprovdi l-assistenza teknika jew xjentifika fi kwalunkwe qasam fi ħdan il-missjoni tiegħu. Din l-assistenza tista' tinkludi assistenza lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw linji gwidi tekniċi fuq prattika tajba u fuq miżuri protettivi li jridu jittieħdu bħala rispons għat-theddid għas-saħħa tal-bniedem, fejn tingħata l-assistenza esperta u l-mobilizzazzjoni u l-koordinazzjoni ta' timijiet ta' investigazzjoni u l-valutazzjoni tal-effiċjenza tal-miżuri ta' rispons. Iċ-Ċentru għandu jipprovdi l-għarfien espert xjentifiku u tekniku u l-assistenza li jista' fi ħdan il-kapaċità finanzjarja u l-mandat tiegħu, u f'konformità mal-arranġamenti ta' ħidma xierqa stabbiliti flimkien mal-Kummissjoni.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12 – punt c</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 9 – paragrafu 6</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. Iċ-Ċentru għandu, skont il-bżonn, jappoġġa u jikkoordina l-programmi ta' taħriġ, b'mod partikolari fis-sorveljanza epidemjoloġika, fl-investigazzjonijiet fuq il-post, fit-tħejjija u l-prevenzjoni, u fir-riċerka fil-qasam tas-saħħa pubblika.

6. Iċ-Ċentru għandu, skont il-bżonn, jappoġġa u jikkoordina l-programmi ta' taħriġ, b'mod partikolari fis-sorveljanza epidemjoloġika, fl-investigazzjonijiet fuq il-post, fit-tħejjija u l-prevenzjoni, fir-rispons għall-emerġenzi tas-saħħa pubblika, fir-riċerka fil-qasam tas-saħħa pubblika, u fil-komunikazzjoni tar-riskju. Dawk il-programmi għandhom iqisu l-ħtieġa li t-taħriġ jinżamm aġġornat u għandhom jirrispettaw il-prinċipju tal-proporzjonalità u l-ħtiġijiet ta' taħriġ tal-Istati Membri.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>121</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 – punt a</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 11 – paragrafu 1</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Iċ-Ċentru għandu jikkoordina l-ġbir, il-validazzjoni, l-analiżi u t-tixrid tad-data, fil-livell tal-Unjoni.

1. Iċ-Ċentru għandu jikkoordina l-ġbir, l-istandardizzazzjoni, il-validazzjoni, l-analiżi u t-tixrid tad-data, fil-livell tal-Unjoni.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>122</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 – punt b</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 11 – paragrafu 1a – punt a</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) is-sorveljanza epidemjoloġika ta' mard komunikabbli u problemi tas-saħħa partikolari relatati msemmija fil-punti (i) u (ii) tal-punt (a) tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE).../... [ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]];

(a) is-sorveljanza epidemjoloġika ta' mard komunikabbli, theddid ieħor għas-saħħa, bħal mard mhux komunikabbli maġġuri, u problemi tas-saħħa partikolari relatati msemmija fil-punt (ii) tal-punt (a) tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE).../... [ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament SCBTH [ISC/2020/12524]];

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>123</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 – punt b</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 11 – paragrafu 1a – punt b</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) kif qegħdin jipprogressaw sitwazzjonijiet ta' epidemija, anki għall-immudellar, għall-antiċipazzjoni u għall-iżvilupp tax-xenarji;

(b) kif qegħdin jipprogressaw sitwazzjonijiet ta' epidemija, anki għall-immudellar, għall-antiċipazzjoni u għall-iżvilupp tax-xenarji, il-valutazzjoni ta' gruppi vulnerabbli u t-tbassir ta' domanda speċifika għall-mediċini, it-tagħmir u l-kapaċità tal-isptarijiet;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>124</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 – punt b</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea) l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet taċ-Ċentru dwar kontromiżuri mill-Istati Membri u r-riżultati tagħhom.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>125</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 – punt c</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt c</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) jikkoopera fil-qrib f'ħidma mal-korpi kompetenti tal-organizzazzjonijiet li jaħdmu fil-qasam tal-ġbir tad-data fl-Unjoni, fil-pajjiżi terzi, fid-WHO, u f'organizzazzjonijiet internazzjonali oħra; u

(c) jikkoopera fil-qrib f'ħidma mal-korpi kompetenti tal-organizzazzjonijiet u l-kontropartijiet rilevanti li jaħdmu fil-qasam tal-ġbir tad-data fl-Unjoni, fil-pajjiżi terzi, fid-WHO, f'organizzazzjonijiet internazzjonali oħra u fil-komunità xjentifika, filwaqt li jiżgura li jkun hemm stabbiliti salvagwardji sodi fir-rigward tat-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont; kif ukoll

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>126</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 – punt c</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt d</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d) jiżviluppa soluzzjonijiet għall-aċċess tad-data rilevanti dwar is-saħħa li tkun disponibbli jew skambjata permezz ta' infrastrutturi diġitali, f'konformità mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data, li jippermettu li d-data dwar is-saħħa tintuża għall-kura tas-saħħa, għar-riċerka, għat-tfassil tal-politiki u għal finijiet regolatorji; u jipprovdi/jiffaċilita l-aċċess ikkontrollat għad-data dwar is-saħħa biex jappoġġa r-riċerka dwar is-saħħa pubblika.

(d) jiżviluppa soluzzjonijiet għall-aċċess tad-data rilevanti dwar is-saħħa, inklużi data anonima u data psewdonima, li tkun disponibbli jew skambjata permezz ta' infrastrutturi diġitali, f'konformità mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data, li jippermettu li d-data dwar is-saħħa tintuża biss għall-kura tas-saħħa, għar-riċerka dwar is-saħħa, għat-tfassil tal-politiki u għal finijiet regolatorji fil-qasam tas-saħħa; u jipprovdi/jiffaċilita l-aċċess ikkontrollat għad-data dwar is-saħħa biex jappoġġa r-riċerka dwar is-saħħa pubblika.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>127</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 – punt d</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 11 – paragrafu 4</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. F'sitwazzjonijiet ta' urġenza marbutin mas-severità jew man-novità ta' theddida transkonfinali serja għas-saħħa jew b'rabta mar-rapidità tat-tixrid tagħha fost l-Istati Membri, jekk jintalab mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, iċ-Ċentru għandu joffri t-tbassir epidemjoloġiku kif imsemmi fil-punt (g) tal-Artikolu 5(4), b'mod oġġettiv, affidabbli u faċilment aċċessibbli u abbażi tal-aħjar informazzjoni disponibbli.

4. F'sitwazzjonijiet ta' urġenza marbutin mas-severità jew man-novità ta' theddida transkonfinali serja għas-saħħa jew b'rabta mar-rapidità tat-tixrid tagħha fost l-Istati Membri, jekk jintalab minn Stat Membru, mill-Kummissjoni jew mill-EMA, iċ-Ċentru għandu joffri t-tbassir epidemjoloġiku kif imsemmi fil-punt (g) tal-Artikolu 5(4), b'mod oġġettiv, affidabbli u faċilment aċċessibbli u abbażi tal-aħjar informazzjoni disponibbli.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>128</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 11a – paragrafu 1</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Iċ-Ċentru għandu jistabbilixxi l-kapaċità li jimmobilizza u jiskjera t-Task Force tas-Saħħa tal-UE inkluż il-persunal taċ-Ċentru u esperti mill-Istati Membri u programmi ta' boroż ta' studju, biex jassisti r-rispons lokali għal tifqigħat ta' mard komunikabbli fl-Istati Membri u f'pajjiżi terzi.

1. Iċ-Ċentru għandu jistabbilixxi l-kapaċità permanenti, kif ukoll il-kapaċità msaħħa f'każ ta' emerġenza li jimmobilizza u jiskjera t-Task Force tas-Saħħa tal-UE inkluż il-persunal taċ-Ċentru u esperti mill-Istati Membri, programmi ta' boroż ta' studju u organizzazzjonijiet internazzjonali u mingħajr profitt, biex jassisti r-rispons lokali għal tifqigħat ta' mard komunikabbli fl-Istati Membri u f'pajjiżi terzi.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>129</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 11a – paragrafu 1a (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a. Iċ-Ċentru għandu jiżviluppa l-kapaċitajiet biex iwettaq riċerka fuq il-post u jiġbor data rilevanti, bħall-varjazzjoni ġenetika ta' mard komunikabbli, bl-użu tan-network ta' laboratorji ta' referenza ddedikati jew bir-riżorsi proprji tiegħu.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>130</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 11a – paragrafu 2</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Iċ-Ċentru għandu jiżviluppa qafas u jistabbilixxi l-proċeduri flimkien mal-Kummissjoni biex jimmobilizza t-Task Force tas-Saħħa tal-UE.

2. Iċ-Ċentru għandu jiżviluppa qafas u jistabbilixxi l-proċeduri flimkien mal-Kummissjoni biex jiskjera l-kapaċità permanenti u jimmobilizza l-kapaċità f'każ ta' emerġenza tat-Task Force tas-Saħħa tal-UE.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>131</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 11a – paragrafu 4 – subparagrafu 1</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Flimkien mal-Kummissjoni, iċ-Ċentru għandu jiżviluppa qafas għall-mobilizzazzjoni tat-Task Force tas-Saħħa tal-UE bil-ħsieb tal-azzjoni skont id-Deċiżjoni 1313/2013/UE*.

Flimkien mal-Kummissjoni, iċ-Ċentru għandu jiżviluppa qafas għall-iskjerament tal-kapaċità permanenti u għall-mobilizzazzjoni tat-Task Force tas-Saħħa tal-UE bil-ħsieb tal-azzjoni skont id-Deċiżjoni 1313/2013/UE*.

__________

_____________

* Id-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 924).

* Id-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 924).

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>132</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 11a – paragrafu 6</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. Iċ-Ċentru għandu jżomm il-kapaċità li jwettaq missjonijiet fl-Istati Membri, jekk jintalab jagħmel hekk mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri, biex jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar ir-rispons għal theddid għas-saħħa fi ħdan il-mandat tiegħu.

6. Iċ-Ċentru għandu jżomm kapaċità permanenti li jwettaq missjonijiet fl-Istati Membri, jekk jintalab jagħmel hekk mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri, biex jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar ir-rispons għal theddid għas-saħħa fi ħdan il-mandat tiegħu.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>133</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 – punt a</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Iċ-Ċentru għandu jassigura li l-pubbliku u kull parti interessata jingħataw rapidament, informazzjoni oġġettiva, affidabbli, bbażata fuq l-evidenza u aċċessibbli faċilment f'dak li għandu x'jaqsam mar-riżultati tal-ħidmiet tiegħu. Iċ-Ċentru għandu jippubblika l-informazzjoni, inkluż permezz ta' sit web apposta. Għandu jippubblika wkoll l-opinjonijiet tiegħu prodotti f'konformità mal-Artikolu 6.

Iċ-Ċentru għandu jassigura li l-pubbliku u kull parti interessata jingħataw rapidament, informazzjoni oġġettiva, affidabbli, bbażata fuq l-evidenza u aċċessibbli faċilment f'dak li għandu x'jaqsam mar-riżultati tal-ħidmiet tiegħu. Iċ-Ċentru għandu jippubblika l-informazzjoni, inkluż permezz ta' sit web apposta bl-informazzjoni essenzjali disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni. Għandu jippubblika wkoll l-opinjonijiet tiegħu prodotti f'konformità mal-Artikolu 6 fil-ħin.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>134</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 – punt b</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 12 – paragrafu 2</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) il-paragrafu 2 huwa mħassar;

imħassar

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>135</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 – punt c</Article>

<DocAmend2>Regolament (KE) Nru 851/2004</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 12 – paragrafu 3</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Iċ-Ċentru għandu jikkoopera kif xieraq mal-korpi kompetenti fl-Istati Membri u ma' partijiet oħra interessati f'dak li għandu x'jaqsam mal-kampanji tal-informazzjoni għall-pubbliku.

3. Iċ-Ċentru għandu jikkoopera kif xieraq mal-korpi kompetenti fl-Istati Membri, mad-WHO u ma' partijiet oħra interessati f'dak li għandu x'jaqsam mal-kampanji tal-informazzjoni għall-pubbliku.

</Amend>

 

<Amend>Emenda  <NumAm>