RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor

28.7.2021 - (COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportoare pentru aviz: Joanna Kopcińska


PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor

(COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0726),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 168 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0366/2020),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2021[1],

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 mai 2021[2],

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru bugete,

 având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A9-0253/2021),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

Amendamentul  1

 

Propunere de regulament

Considerentul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Uniunea s-a angajat să protejeze și să îmbunătățească sănătatea umană, în special să combată marile calamități transfrontaliere în materie de sănătate, prin măsuri de monitorizare, alertă precoce și combatere a amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate.

(1) Uniunea s-a angajat să protejeze și să îmbunătățească, cu titlu prioritar, sănătatea umană, prin prevenirea bolilor și prin combaterea marilor calamități în materie de sănătate, utilizând în acest scop mijloace precum monitorizarea, evaluarea, lansarea de alerte precoce și combaterea amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, precum și comunicarea cu privire la acestea și îmbunătățirea nivelului de pregătire pentru a le aborda.

 

Amendamentul  2

 

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Pentru a avea sisteme de sănătate de înaltă performanță, accesibile tuturor, este nevoie de o abordare globală a sănătății publice. Centrul ar trebui să fie însărcinat cu identificarea și monitorizarea relației dintre bolile netransmisibile majore, în vederea evaluării impactului pe care îl au bolile infecțioase asupra sistemelor de sănătate în general și a efectului comorbidităților asupra rezultatelor în materie de sănătate, astfel cum au fost observate în timpul pandemiei de COVID-19. Pe baza vastei experiențe a Centrului în ceea ce privește supravegherea și monitorizarea la nivelul Uniunii a bolilor transmisibile, a instrumentului său existent pentru colectarea datelor (TESSy) și a legăturilor sale cu organismele naționale de sănătate publică responsabile atât pentru bolile transmisibile, cât și pentru cele netransmisibile, Centrul se află într-o poziție unică de a pune la dispoziție informații cuprinzătoare în domeniul sănătății publice, care pot fi utilizate în procesul de luare a deciziilor politice.

Amendamentul  3

 

Propunere de regulament

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) La 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat epidemia cauzată de noul coronavirus COVID-19 drept pandemie mondială. Dificultățile întâmpinate în contextul reacției la pandemie au arătat în mod clar că rolul Centrului în cadrul Uniunii în ceea ce privește pregătirea și răspunsul la crizele sanitare trebuie consolidat.

(3) La 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat epidemia cauzată de noul coronavirus COVID-19 drept pandemie mondială. Având în vedere dificultățile întâmpinate în contextul reacției la pandemie, care au afectat în special persoanele care suferă de boli netransmisibile, precum și lacunele în materie de eficacitate înregistrate în ceea ce privește reacția Uniunii în acest context, a devenit clar faptul că actualul cadru al Uniunii în ceea ce privește pregătirea și răspunsul la crizele sanitare trebuie consolidat și extins, pentru a utiliza mai bine potențialul capacităților Uniunii și ale statelor membre de a răspunde la viitoarele pandemii.

Amendamentul  4

 

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Decizia Ombudsmanului European din 5 februarie 2021, adoptată în cadrul anchetei sale strategice OI/3/2020/TE, a identificat unele lacune importante în materie de eficacitate în ceea ce privește răspunsul Centrului la pandemia de COVID-19. S-a dovedit că modul de funcționare a sistemului de colectare a datelor al Centrului nu permite furnizarea cu promptitudine a unor date complete și comparabile și, prin urmare, acesta afectează potențialul de modelare și prognoză al Centrului, nivelul de transparență al informațiilor respective și modul în care acestea sunt comunicate publicului. Aceste deficiențe ar trebui să fie abordate în prezentul regulament pentru a se asigura, printre altele, că există o mai bună coordonare și supraveghere epidemiologică, precum și o comunicare în timp util a acțiunilor Centrului și că acțiunile respective sunt mai transparente.

Amendamentul  5

 

Propunere de regulament

Considerentul 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Capacitatea Centrului de a executa sarcini noi va depinde de nivelul asistenței financiare disponibile din partea Uniunii, precum și de resursele umane interne și externe disponibile. Pentru a putea îndeplini noile sarcini care i-au fost încredințate ca urmare a izbucnirii pandemiei de COVID-19, Centrul va avea nevoie de o finanțare mai solidă și de mai mulți angajați. Aceste noi resurse direcționate către Centru nu pot proveni numai din fonduri ad hoc orientate spre proiecte, cum ar fi cele alocate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/522 al Parlamentului European și al Consiliului1a („programul «UE pentru sănătate»”), iar resursele deja alocate Centrului pentru perioada cadrului financiar multianual 2021-2027 nu sunt suficiente. Prin urmare, este important ca resursele financiare și umane ale Centrului să fie majorate cât mai curând posibil.

 

_______________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 2021/522 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății („programul «UE pentru sănătate»”) pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 (JO L 107, 26.3.2021, p. 1).

Amendamentul  6

 

Propunere de regulament

Considerentul 3 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c) Îmbunătățirea sănătății populației generale prin prevenirea bolilor va contribui la reducerea susceptibilității la viitoarele epidemii de boli infecțioase. Ar trebui încurajate sinergiile cu alte inițiative ale Uniunii în domeniul sănătății, cum ar fi Planul european de luptă împotriva cancerului sau alte instrumente ale Uniunii, cum ar fi programul „UE pentru sănătate”.

Amendamentul  7

 

Propunere de regulament

Considerentul 3 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3d) Exploatarea excesivă a faunei sălbatice și a altor resurse naturale și reducerea accelerată a biodiversității reprezintă un risc pentru sănătatea umană. Întrucât sănătatea oamenilor, a animalelor și a mediului sunt indisolubil legate, este esențial să se adopte abordarea de tip „O singură sănătate”, pentru a face față crizelor actuale și emergente.

Amendamentul  8

 

Propunere de regulament

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Prin urmare, prezentul regulament extinde misiunea și sarcinile Centrului, cu scopul de a spori capacitatea acestuia de a furniza expertiza științifică necesară și de a sprijini acțiuni relevante pentru planificarea prevenirii, a pregătirii și a răspunsului și pentru combaterea amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate în Uniune în conformitate cu Regulamentul UE .../... al Parlamentului European și al Consiliului10 [ISC/2020/12524].

(5) Prin urmare, prezentul regulament extinde misiunea și sarcinile Centrului, cu scopul de a spori capacitatea acestuia de a furniza expertiza științifică solidă și independentă necesară și de a sprijini acțiuni relevante pentru planificarea prevenirii, a pregătirii și a răspunsului și pentru combaterea amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate în Uniune, inclusiv în privința aspectelor legate de impactul bolilor transmisibile asupra bolilor netransmisibile majore și, în special, de interconexiunile dintre acestea, în conformitate cu Regulamentul UE .../... al Parlamentului European și al Consiliului10 [ISC/2020/12524].

__________________

__________________

10 Regulamentul (UE) XXXX/XXXX al Parlamentului European și al Consiliului din [DATA] privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/UE [JO: se vor introduce titlul complet și referința de publicare pentru Regulamentul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate.].

10 Regulamentul (UE) XXXX/XXXX al Parlamentului European și al Consiliului din [DATA] privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/UE [JO: se vor introduce titlul complet și referința de publicare pentru Regulamentul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate.].

Amendamentul  9

 

Propunere de regulament

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În acest sens, Centrul trebuie să aibă sarcina de a furniza informații epidemiologice și de a le analiza, de a desfășura activități de modelare epidemiologică, de anticipare și prognoză, de a efectua evaluări relevante ale riscurilor și de a formula recomandări, care să stabilească opțiuni pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile. Acțiunile sale trebuie să fie în concordanță cu o abordare de tip „O singură sănătate”, recunoscând interconexiunile dintre sănătatea umană și animală și mediul înconjurător. Centrul trebuie să monitorizeze capacitatea sistemelor naționale de sănătate de a răspunde la amenințările reprezentate de bolile transmisibile, în special având în vedere importanța acestor informații în întocmirea planurilor naționale de pregătire și răspuns. Centrul trebuie să sprijine punerea în aplicare a acțiunilor finanțate de programele și instrumentele de finanțare relevante ale Uniunii și în legătură cu bolile transmisibile, să ofere orientări referitoare la tratament și la gestionarea cazurilor pe baza unei evaluări amănunțite a celor mai recente dovezi, să sprijine intervențiile în cazul epidemiilor și al focarelor epidemice în statele membre și în țările terțe, inclusiv intervenția în teren, și să furnizeze publicului informații prompte, obiective, fiabile și ușor accesibile cu privire la bolile transmisibile. De asemenea, Centrul trebuie să stabilească proceduri clare de cooperare cu actorii din domeniul sănătății publice din țările terțe, precum și cu organizațiile internaționale competente în domeniul sănătății publice, contribuind astfel la realizarea angajamentului UE de a consolida pregătirea și capacitatea de răspuns a partenerilor.

(6) În acest sens, Centrul trebuie să aibă sarcina de a furniza cu promptitudine informații epidemiologice și de a le analiza, de a desfășura activități de modelare epidemiologică, de anticipare și prognoză, de a efectua evaluări relevante ale riscurilor și de a formula recomandări, care să stabilească opțiuni pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile. Acțiunile sale trebuie să fie în concordanță cu o abordare de tip „O singură sănătate”, recunoscând interconexiunile dintre sănătatea umană și animală și mediul înconjurător, având în vedere faptul că numeroase epidemii sunt de origine zoonotică. Centrul trebuie să monitorizeze, să evalueze și să sprijine capacitatea sistemelor naționale de sănătate de a răspunde la amenințările reprezentate de bolile transmisibile, în special având în vedere importanța acestor informații în întocmirea planurilor naționale de pregătire și răspuns, cu scopul de a le permite statelor membre să optimizeze capacitățile sistemelor lor de sănătate. Astfel de planuri ar trebui să includă recomandări pentru intervențiile de politică legate de atenuarea impactului bolilor transmisibile asupra serviciilor de sănătate și de îngrijire medicală, acordând o atenție deosebită situației pacienților care suferă de boli netransmisibile majore. Monitorizarea capacității sistemelor de sănătate ale statelor membre ar trebui să se bazeze pe indicatori și definiții comune pentru a se asigura comparabilitatea. Centrul ar trebui să aibă dreptul de a organiza vizite periodice în statele membre pentru a evalua capacitatea sistemelor de sănătate de a gestiona crizele sanitare și inspecții ad-hoc în statele membre pentru a verifica planurile de pregătire și răspuns. Centrul trebuie să sprijine punerea în aplicare a acțiunilor finanțate de programele și instrumentele de finanțare relevante ale Uniunii și în legătură cu bolile transmisibile, să ofere orientări referitoare la tratament și la gestionarea cazurilor pe baza unei evaluări amănunțite a celor mai recente dovezi, să sprijine intervențiile în cazul epidemiilor și al focarelor epidemice în statele membre și în țările terțe, inclusiv intervenția în teren și formarea personalului și să furnizeze publicului informații prompte, obiective, fiabile și ușor accesibile cu privire la bolile transmisibile. De asemenea, Centrul trebuie să stabilească proceduri clare de cooperare cu actorii din domeniul sănătății publice din țările terțe, precum și cu organizațiile internaționale competente în domeniul sănătății publice, contribuind astfel la realizarea angajamentului UE de a consolida pregătirea și capacitatea de răspuns a partenerilor.

Amendamentul  10

 

Propunere de regulament

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Pentru a sprijini în mod eficient activitatea Centrului și pentru a asigura îndeplinirea misiunii sale, statele membre trebuie să aibă sarcina de a comunica Centrului date privind supravegherea bolilor transmisibile și a altor probleme speciale de sănătate, cum ar fi rezistența la antimicrobiene și infecțiile asociate asistenței medicale legate de bolile transmisibile, datele științifice și tehnice disponibile și informațiile relevante pentru misiunea Centrului, să notifice Centrului orice amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate, informații despre planificarea pregătirii și a răspunsului și despre capacitatea sistemului de sănătate și să furnizeze informații relevante care pot fi utile pentru coordonarea răspunsului, precum și să identifice organismele competente recunoscute și experții în materie de sănătate publică disponibili pentru a contribui la răspunsurile Uniunii la amenințările la adresa sănătății.

(7) Accesul la date complete în timp util este o condiție prealabilă pentru ca Centrul să fie în măsură să efectueze evaluări rapide ale riscurilor, inclusiv să desfășoare activități de modelare epidemiologică și prognoză. Pentru a sprijini în mod eficient activitatea Centrului și pentru a asigura îndeplinirea misiunii sale, statele membre trebuie să comunice în timp util Centrului date comparabile și de bună calitate privind supravegherea bolilor transmisibile, cum ar fi HIV, hepatita virală B și C și tuberculoza, precum și a altor probleme speciale de sănătate, cum ar fi rezistența la antimicrobiene și infecțiile asociate asistenței medicale, precum și date privind impactul acestora asupra principalelor boli netransmisibile, inclusiv al celor din sfera sănătății mintale. Statele membre ar trebui să pună la dispoziție datele științifice și tehnice disponibile și informațiile relevante pentru misiunea Centrului, să notifice Centrului orice amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate și să furnizeze informații despre planificarea pregătirii și a răspunsului și despre capacitatea sistemului de sănătate. Pentru a evita suprapunerea eforturilor și recomandările divergente, Centrul și statele membre ar trebui să convină asupra unor termene, definiții de caz, indicatori, standarde, protocoale și proceduri de comunicare, iar schimbul de informații dintre Centru, OMS și agențiile naționale ar trebui să fie fluid.

Amendamentul  11

 

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Comisia, în colaborare cu Centrul, cu Agenția Europeană de Mediu, Agenția Europeană pentru Produse Chimice și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară ar trebui să promoveze integrarea sistematică dintre analiza și evaluarea riscurilor asociate cu factorii de mediu, climatici și alimentari, pe de o parte, și supravegherea epidemiologică, vulnerabilitățile sistemelor naționale de sănătate și concentrarea grupurilor vulnerabile în rândul populației, pe de altă parte, pentru a acționa în direcția unei abordări globale a prevenirii și detectării timpurii a bolilor transmisibile. Instrumentele existente, cum ar fi Observatorul european al climei și sănătății, și instrumentele care sunt în prezent elaborate, cum ar fi Autoritatea UE pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară (HERA), ar trebui utilizate în acest scop.

Amendamentul  12

 

Propunere de regulament

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În vederea îmbunătățirii activităților de planificare a pregătirii și a răspunsului în cadrul Uniunii, funcționarea rețelelor specializate și activitățile de colaborare în rețea ale Centrului trebuie extinse pentru a reflecta domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) …/…. [JO: se va introduce trimiterea la Regulamentul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)]. În acest scop, Centrul trebuie să coordoneze și să ofere Comisiei și statelor membre expertiză tehnică și științifică prin intermediul unor rețele specializate create împreună cu organismele competente de coordonare, inclusiv rețele nou înființate pentru laboratoare și pentru susținerea serviciilor de transfuzie, transplant și reproducere asistată medical.

(8) În vederea îmbunătățirii activităților de planificare a pregătirii și a răspunsului în cadrul Uniunii, funcționarea rețelelor specializate și activitățile de colaborare în rețea ale Centrului trebuie extinse pentru a reflecta domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) …/…. [JO: se va introduce trimiterea la Regulamentul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)]. În acest scop, Centrul trebuie să coordoneze și să ofere Comisiei, statelor membre și Comitetului pentru securitate sanitară (CSS)  expertiză tehnică și științifică prin intermediul unor rețele specializate create împreună cu organismele competente de coordonare, inclusiv prin încurajarea cooperării cu rețelele nou înființate ale Uniunii pentru laboratoare și pentru susținerea serviciilor de transfuzie, transplant și reproducere asistată medical.

Amendamentul  13

 

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În vederea sporirii eficacității supravegherii epidemiologice a bolilor transmisibile și a problemelor speciale de sănătate aferente în Uniune, Centrul trebuie să aibă sarcina de a dezvolta în continuare platforme și aplicații digitale, de a sprijini supravegherea epidemiologică la nivelul Uniunii, de a facilita utilizarea tehnologiilor digitale, cum ar fi inteligența artificială, în compilarea și analiza datelor și de a furniza statelor membre recomandări tehnice și științifice referitoare la instituirea unor sisteme integrate de supraveghere epidemiologică. Aceste platforme și aplicații digitale trebuie să fie dezvoltate cu date integrate generate de spațiul UE cu intenția de a fi integrate în viitorul spațiu european al datelor privind sănătatea, astfel cum este reglementat de legislația Uniunii.

(9) În vederea sporirii eficacității supravegherii epidemiologice și a monitorizării testării și a tratamentului bolilor transmisibile, a interconexiunilor lor cu principalele boli netransmisibile și a problemelor speciale de sănătate aferente în Uniune, Centrul trebuie să aibă sarcina de a dezvolta în continuare platforme și aplicații digitale sigure și interoperabile, de a sprijini supravegherea epidemiologică la nivelul Uniunii, de a facilita utilizarea tehnologiilor digitale, cum ar fi inteligența artificială și modelarea și simularea asistate de calculator, în compilarea și analiza datelor și de a furniza statelor membre recomandări tehnice și științifice referitoare la instituirea unor sisteme integrate de supraveghere epidemiologică. Aceste platforme și aplicații digitale trebuie să fie dezvoltate cu date integrate generate de spațiul UE cu intenția de a fi integrate în viitorul spațiu european al datelor privind sănătatea, astfel cum este reglementat de legislația Uniunii.

Amendamentul  14

 

Propunere de regulament

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Pentru a consolida capacitatea Uniunii și a statelor membre de a evalua situația epidemiologică și de a efectua evaluări ale riscurilor și intervenții cu precizie, Centrul trebuie să monitorizeze și să raporteze în special tendințele bolilor transmisibile, să sprijine și să faciliteze acțiunile de răspuns bazate pe dovezi, să ofere recomandări pentru îmbunătățirea programelor de prevenire și control al bolilor transmisibile stabilite la nivel național și la nivelul Uniunii, să monitorizeze și să evalueze capacitatea sistemelor naționale de sănătate pentru diagnosticarea, prevenirea și tratamentul bolilor transmisibile, inclusiv într-un mod sensibil la dimensiunea de gen, să identifice grupurile de populație expuse riscurilor care necesită măsuri specifice, să analizeze corelația dintre incidența bolii și factorii societali și de mediu, să identifice factorii de risc pentru transmiterea și gravitatea bolilor transmisibile și să determine nevoile și prioritățile în materie de cercetare. Centrul trebuie să colaboreze cu punctele focale naționale desemnate în vederea supravegherii, formând o rețea care să consilieze la nivel strategic Centrul cu privire la astfel de chestiuni și să promoveze utilizarea sectoarelor de sprijin, cum ar fi cel al datelor și al serviciilor spațiale ale UE.

(10) Pentru a consolida capacitatea Uniunii și a statelor membre de a evalua situația epidemiologică și de a efectua evaluări ale riscurilor și intervenții cu precizie, Centrul trebuie să identifice, în special, pe baza unui set de indicatori comuni propuși de Centru și elaborați în strânsă colaborare și consultare cu statele membre, amenințările emergente la adresa sănătății, să monitorizeze și să raporteze tendințele bolilor transmisibile, să sprijine, să coordoneze și să faciliteze acțiunile de răspuns bazate pe dovezi, să ofere recomandări pentru îmbunătățirea programelor de prevenire și control al bolilor transmisibile stabilite la nivel național și la nivelul Uniunii, să monitorizeze, să evalueze și să sprijine statele membre în scopul realizării unei convergențe ascendente în ceea ce privește capacitatea sistemelor naționale de sănătate pentru diagnosticarea, prevenirea, tratamentul și limitarea răspândirii bolilor transmisibile, inclusiv într-un mod sensibil la dimensiunea de gen, să identifice grupurile de populație expuse riscurilor care necesită măsuri specifice, să analizeze corelația dintre incidența bolii și factorii societali, de mediu și climatici, să analizeze impactul comorbidităților asupra pacienților cu boli transmisibile și asupra tratamentului lor, să identifice factorii de risc pentru transmiterea și gravitatea bolilor transmisibile și să determine nevoile și prioritățile în materie de cercetare. Centrul trebuie să colaboreze cu punctele focale naționale desemnate în vederea supravegherii, formând o rețea care să consilieze la nivel strategic Centrul cu privire la astfel de chestiuni și să promoveze utilizarea sectoarelor de sprijin, cum ar fi cel al datelor și al serviciilor spațiale ale UE.

 

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Centrul trebuie să contribuie la consolidarea capacității din cadrul Uniunii de diagnosticare, depistare, identificare și caracterizare a agenților infecțioși care ar putea amenința sănătatea publică, asigurând funcționarea rețelei de laboratoare de referință ale Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) …/… [JO: se va introduce trimiterea la Regulamentul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)]. Această rețea este responsabilă pentru promovarea bunelor practici și armonizarea în ceea ce privește diagnosticarea, metodele de testare și utilizarea testelor, cu scopul de a asigura supravegherea, notificarea și raportarea uniformă a bolilor, precum și îmbunătățirea calității testării și a supravegherii.

(11) Centrul trebuie să contribuie la consolidarea capacității din cadrul Uniunii de diagnosticare, depistare, identificare și caracterizare a agenților infecțioși care ar putea amenința sănătatea publică, asigurând funcționarea în mod integrat a unei rețele specifice de laboratoare de referință ale Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) …/… [JO: se va introduce trimiterea la Regulamentul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)]. Această rețea este responsabilă pentru promovarea bunelor practici și armonizarea în ceea ce privește diagnosticarea, metodele de testare, formarea în procedurile actuale și inovatoare și utilizarea testelor, cu scopul de a asigura supravegherea și notificarea uniformă și raportarea standardizată a bolilor, precum și îmbunătățirea calității testării și a supravegherii.

Amendamentul  16

 

Propunere de regulament

Considerentul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) În cazul amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății reprezentate de bolile transmisibile, serviciile de transfuzie sanguină și de transplant din statele membre pot oferi un mijloc de testare rapidă a populației donatoare și de evaluare a expunerii și a imunității la boala respectivă în cadrul populației generale. Aceste servicii depind de realizarea unor evaluări rapide ale riscurilor de către Centru pentru a proteja pacienții care au nevoie de terapie cu o substanță de origine umană împotriva propagării unei astfel de boli transmisibile. Aceste evaluări ale riscurilor servesc drept bază pentru adaptarea adecvată a măsurilor prin care se stabilesc standarde de calitate și de siguranță pentru substanțele de origine umană. Prin urmare, Centrul trebuie să înființeze și să gestioneze o rețea alcătuită din serviciile naționale de transfuzie sanguină și de transplant și din autoritățile acestora pentru a îndeplini acest scop.

(12) În cazul amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății reprezentate de bolile transmisibile, serviciile de transfuzie sanguină și de transplant din statele membre pot oferi un mijloc de testare rapidă a populației donatoare și de evaluare a expunerii și a imunității la boala respectivă în cadrul populației generale. Aceste servicii depind de realizarea unei evaluări rapide, cuprinzătoare și precise a riscurilor de către Centru pentru a proteja pacienții care au nevoie de terapie cu o substanță de origine umană împotriva propagării unei astfel de boli transmisibile. Aceste evaluări ale riscurilor servesc drept bază pentru adaptarea adecvată a măsurilor prin care se stabilesc standarde de calitate și de siguranță pentru substanțele de origine umană. Prin urmare, Centrul trebuie să înființeze și să gestioneze o rețea alcătuită din serviciile naționale și din autoritățile acestora, cu responsabilități în domeniul asigurării siguranței microbiologice a substanțelor de origine umană (SoHO), care să gestioneze activitățile legate de transfuzii, transplanturi și reproducerea asistată.

Amendamentul  17

 

Propunere de regulament

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Pentru a reduce apariția epidemiilor și a consolida capacitățile de prevenire a bolilor transmisibile în Uniune, Centrul trebuie să elaboreze un cadru pentru prevenirea bolilor transmisibile, care să abordeze aspecte precum bolile care pot fi prevenite prin vaccinare, rezistența la antimicrobiene, educația sanitară, cunoștințele în materie de sănătate și schimbarea atitudinilor.

(13) Pentru a reduce apariția epidemiilor și a consolida capacitățile de prevenire a bolilor transmisibile în Uniune, Centrul trebuie să elaboreze, cooperând în acest context cu statele membre pentru a ține seama de experiențele și de situațiile specifice ale acestora, un cadru pentru prevenirea bolilor transmisibile, care să abordeze aspecte precum bolile care pot fi prevenite prin vaccinare, reticența față de vaccinare, conștientizarea căilor de transmitere, rezistența la antimicrobiene, educația sanitară, cunoștințele în materie de sănătate, inegalitățile în domeniul sănătății și prevenirea bolilor, schimbarea atitudinilor și interconexiunile cu principalele boli netransmisibile. Centrul ar trebui să ofere orientări pentru statele membre și să monitorizeze punerea în aplicare a acestui cadru de către statele membre.

Amendamentul  18

 

Propunere de regulament

Considerentul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Centrul trebuie să consolideze capacitățile de pregătire și de răspuns la nivel național și la nivelul Uniunii oferind expertiză științifică și tehnică statelor membre și Comisiei. În acest context, Centrul, în strânsă colaborare cu statele membre și cu Comisia, trebuie să întreprindă diferite acțiuni, inclusiv elaborarea de planuri de pregătire și de răspuns la nivel național și al Uniunii și dezvoltarea unor cadre de monitorizare și de evaluare a pregătirii, precum și să ofere recomandări privind capacitățile de prevenire, pregătire și răspuns la focarele epidemice și privind consolidarea sistemelor naționale de sănătate. Centrul trebuie să își extindă colectarea și analiza datelor în ceea ce privește supravegherea epidemiologică și aspectele speciale de sănătate conexe, evoluția situațiilor epidemice, fenomenele epidemice neobișnuite sau bolile noi de origine necunoscută, inclusiv în țările terțe, datele privind agenții patogeni moleculari și datele sistemelor de sănătate. În acest scop, Centrul trebuie să asigure seturi de date adecvate, precum și procedurile necesare pentru a facilita consultarea, transmiterea datelor și accesul la acestea, să efectueze evaluări științifice și tehnice ale măsurilor de prevenire și control la nivelul Uniunii și să colaboreze cu agenții, organisme competente și organizații care își desfășoară activitatea în domeniul colectării datelor.

(14) Centrul trebuie să consolideze capacitățile de pregătire și de răspuns la nivel național și la nivelul Uniunii oferind expertiză științifică și tehnică statelor membre și Comisiei. În acest context, Centrul, în strânsă colaborare cu statele membre și cu Comisia, trebuie să întreprindă diferite acțiuni, inclusiv elaborarea de planuri de pregătire și de răspuns la nivelul Uniunii și acordarea de sprijin pentru elaborarea planurilor de pregătire și de răspuns la nivel național și dezvoltarea unor cadre de monitorizare și de evaluare a pregătirii, precum și să ofere recomandări privind capacitățile de prevenire, pregătire și răspuns la focarele epidemice și privind consolidarea sistemelor naționale de sănătate, inclusiv prin furnizarea de formare și prin partajarea bunelor practici. Centrul trebuie să își extindă colectarea și analiza datelor în ceea ce privește supravegherea epidemiologică și aspectele speciale de sănătate conexe, evoluția situațiilor epidemice, fenomenele epidemice neobișnuite sau bolile noi de origine necunoscută, inclusiv în țările terțe, datele privind agenții patogeni moleculari și datele sistemelor de sănătate, precum și datele privind interconexiunile dintre bolile transmisibile și principalele boli netransmisibile. În acest scop, Centrul trebuie să asigure seturi de date adecvate, precum și procedurile necesare pentru a facilita consultarea, transmiterea sigură a datelor și accesul la acestea, să efectueze evaluări științifice și tehnice ale măsurilor de prevenire și control la nivelul Uniunii și să colaboreze cu OMS, cu agențiile relevante ale Uniunii, cu organisme competente și cu organizații care își desfășoară activitatea în domeniul colectării datelor.

Amendamentul  19

 

Propunere de regulament

Considerentul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Regulamentul …/… [JO: se va introduce trimiterea la Regulamentul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate [(ISC/2020/12524)] prevede sistemul de alertă precoce și de reacție, care permite notificarea la nivelul Uniunii a alertelor referitoare la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și care este gestionat în continuare de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). Având în vedere faptul că tehnologiile moderne pot constitui un sprijin substanțial pentru combaterea amenințărilor la adresa sănătății și pentru limitarea și contracararea epidemiilor, ECDC trebuie să procedeze la actualizarea acestui sistem pentru a permite utilizarea tehnologiilor de inteligență artificială și a instrumentelor digitale interoperabile și care asigură protejarea vieții private, cum ar fi aplicațiile mobile, cu funcționalități de urmărire pentru identificarea persoanelor expuse riscurilor.

(15) Regulamentul …/… [JO: se va introduce trimiterea la Regulamentul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate [(ISC/2020/12524)] prevede sistemul de alertă precoce și de reacție, care permite notificarea la nivelul Uniunii a alertelor referitoare la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și care este gestionat în continuare de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). Având în vedere faptul că tehnologiile moderne pot constitui un sprijin substanțial pentru combaterea amenințărilor la adresa sănătății și pentru limitarea și contracararea epidemiilor, ECDC trebuie să procedeze la actualizarea acestui sistem pentru a permite utilizarea inteligenței artificiale, a calculului de înaltă performanță, a studiilor clinice in silico, a tehnologiilor de tip „gemeni digitali” și a instrumentelor digitale interoperabile și care asigură protejarea vieții private, cum ar fi aplicațiile mobile, cu funcționalități de urmărire pentru identificarea persoanelor expuse riscurilor, acordând atenție necesității de reducere a riscurilor, spre exemplu a celor legate de seturile de date părtinitoare, de proiectarea defectuoasă a sistemului, de lipsa unor date de calitate și de dependența excesivă de procesul decizional automatizat și ținând seama de importanța stabilirii unor garanții pentru a atenua aceste riscuri în timpul etapelor de proiectare și implementare a tehnologiilor bazate pe inteligența artificială.

Amendamentul  20

 

Propunere de regulament

Considerentul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Centrul trebuie să instituie capacități adecvate pentru a sprijini răspunsul internațional și în teren, în conformitate cu Regulamentul .../... [JO: se va introduce trimiterea la Regulamentul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)]. Aceste capacități trebuie să permită Centrului să mobilizeze și să desfășoare în teren echipe de asistență în caz de focar epidemic, cunoscute sub numele de „Grupul operativ al UE în domeniul sănătății”, pentru a sprijini răspunsurile locale la focarele epidemice. Prin urmare, Centrul trebuie să asigure capacitatea de a efectua misiuni în statele membre, precum și în țări terțe și să ofere recomandări cu privire la răspunsul la amenințările pentru sănătate. Aceste echipe vor putea fi desfășurate, de asemenea, în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii cu sprijinul Centrului de coordonare a răspunsului la situații de urgență. În același timp, Centrul trebuie să sprijine consolidarea capacităților de pregătire în temeiul Regulamentului sanitar internațional (RSI) în țările terțe, astfel încât să poată fi abordate amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății și consecințele acestora.

(16) Centrul trebuie să instituie capacități adecvate pentru a sprijini răspunsul internațional, interregional și în teren, în conformitate cu Regulamentul .../... [JO: se va introduce trimiterea la Regulamentul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)]. Aceste capacități trebuie să permită Centrului să mobilizeze și să desfășoare în teren echipe de asistență în caz de focar epidemic, cunoscute sub numele de „Grupul operativ al UE în domeniul sănătății”, pentru a sprijini răspunsurile locale la focarele epidemice și a colecta date de pe teren. Prin urmare, Centrul trebuie să asigure capacitatea permanentă de a efectua misiuni în statele membre, precum și în țări terțe și să ofere recomandări cu privire la răspunsul la amenințările pentru sănătate. Aceste echipe vor putea fi desfășurate, de asemenea, în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii cu sprijinul Centrului de coordonare a răspunsului la situații de urgență. În același timp, Centrul trebuie să sprijine consolidarea capacităților de pregătire în temeiul Regulamentului sanitar internațional (RSI) în țările terțe, astfel încât să poată fi abordate amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății și consecințele acestora.

Amendamentul  21

 

Propunere de regulament

Considerentul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Pentru a sprijini intervențiile în cazul focarelor epidemice care se pot propaga pe teritoriul sau până pe teritoriul Uniunii, Centrul trebuie să elaboreze un cadru pentru mobilizarea Grupului operativ al UE în domeniul sănătății în conformitate cu Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului11 și să faciliteze participarea experților Uniunii în domeniul intervențiilor în teren în cadrul echipelor internaționale de răspuns în sprijinul mecanismului de protecție civilă al Uniunii. Centrul trebuie să consolideze capacitatea personalului său, precum și a experților Uniunii și ai țărilor SEE, ai țărilor candidate și potențial candidate, precum și ai țărilor din cadrul politicii europene de vecinătate și ai țărilor partenere ale UE menționate în Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European și al Consiliului12, de a participa efectiv la misiunile în teren și la gestionarea crizelor.

(17) Pentru a sprijini intervențiile în cazul focarelor epidemice care se pot propaga pe teritoriul sau până pe teritoriul Uniunii, Centrul trebuie să înființeze un Grup operativ permanent al UE în domeniul sănătății și un cadru pentru mobilizarea sa, în conformitate cu Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului11 și să faciliteze participarea experților Uniunii în domeniul intervențiilor în teren în cadrul echipelor internaționale de răspuns în sprijinul mecanismului de protecție civilă al Uniunii și în strânsă coordonare cu acesta. Centrul trebuie să consolideze capacitatea personalului său, precum și a experților Uniunii și ai țărilor SEE, ai țărilor candidate și potențial candidate, precum și ai țărilor din cadrul politicii europene de vecinătate și ai țărilor partenere ale UE menționate în Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European și al Consiliului12, de a participa efectiv la misiunile în teren și la gestionarea crizelor. Prin urmare, Centrul ar trebui să elaboreze un cadru de niveluri de expertiză recunoscută.

__________________

__________________

11 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 924).

11 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 924).

12 Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014--2020 (JO L 77, 15.3.2014, p. 44).

12 Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014--2020 (JO L 77, 15.3.2014, p. 44).

Amendamentul  22

 

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) Statele membre, Comisia și Centrul ar trebui să identifice organismele competente recunoscute și experții în materie de sănătate publică, atât în domeniul bolilor transmisibile, cât și în cel al bolilor netransmisibile, disponibili pentru a contribui la răspunsurile Uniunii la amenințările la adresa sănătății. Experții și părțile interesate respective, inclusiv organizațiile societății civile, ar trebui să fie implicate la nivel structural în toate activitățile Centrului și să contribuie la recomandările și procesele decizionale ale acestuia. Ar trebui asigurată conformitatea deplină cu normele privind transparența și conflictele de interese pentru implicarea părților interesate.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 17 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b) Pentru a construi o Uniune Europeană a Sănătății puternică, Centrul ar trebui să faciliteze cooperarea sporită și schimbul de bune practici cu alte instituții și agenții ale Uniunii, inclusiv cu viitoarea HERA, să asigure coordonarea abordărilor, precum și să reducă la minimum dublarea eforturilor.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 17 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17c) Centrul ar trebui să lucreze în strânsă cooperare cu organismele competente și cu organizațiile internaționale din domeniul sănătății publice, în special cu OMS.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 17 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17d) Centrul ar trebui să informeze publicul larg în mod eficace și transparent în legătură cu riscurile actuale și emergente pentru sănătate. Centrul ar trebui să publice în timp util studiile științifice, prezentările generale, anchetele, rapoartele, evaluările rapide ale riscurilor și evaluările capacităților sistemelor de sănătate pentru a crește nivelul de transparență. În acest sens, Centrul ar trebui să abordeze aspectele legate de transparență, astfel cum se menționează în decizia din 5 februarie 2021 a Ombudsmanului European, adoptată în contextul anchetei strategice OI/3/2020/TE.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 17 e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17e) Centrul ar trebui să asigure echilibrul geografic și de gen la nivel de personal și de conducere, precum și o abordare care să țină seama de perspectiva de gen în toate operațiunile sale.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Pentru a evalua eficacitatea și eficiența dispozițiilor legale aplicabile Centrului, este necesar să se prevadă o evaluare regulată de către Comisie a performanțelor Centrului.

(18) Pentru a evalua eficacitatea și eficiența dispozițiilor legale aplicabile Centrului, este necesar să se prevadă o evaluare anuală de către Comisie a performanțelor Centrului.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Considerentul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Prezentul regulament nu trebuie să îi confere Centrului nicio competență de reglementare.

(19) Prezentul regulament nu trebuie să îi confere Centrului nicio competență de reglementare. Cu toate acestea, Centrul ar trebui să exercite competențe extinse de coordonare și să aibă autoritatea de a formula recomandări la nivelul Uniunii, la nivel național și interregional, sub forma unor propuneri clare și uniforme bazate pe știință.

Amendamentul  29

 

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) Dată fiind natura sensibilă a datelor privind sănătatea, Centrul ar trebui să protejeze și să garanteze respectarea, în cadrul operațiunilor sale de prelucrare, a principiilor legalității, echității, transparenței, limitării scopului, reducerii la minimum a datelor, exactității, limitării legate de stocare, integrității și confidențialității privind protecția datelor. În ceea ce privește noile sarcini conferite Centrului prin prezentul regulament, Centrul ar trebui să adopte măsuri specifice pentru reducerea la minimum a riscurilor care pot apărea în urma transferului de date părtinitoare sau incomplete din mai multe surse, precum și să stabilească proceduri pentru revizuirea calității datelor. Centrul ar trebui să respecte cu strictețe principiile de protecție a datelor, astfel cum prevede articolul 27 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului1a, stabilind totodată măsuri tehnice și organizatorice de securitate adecvate, în conformitate cu articolul 33 din regulamentul menționat.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

Amendamentul  30

 

Propunere de regulament

Considerentul 20 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor răspunde de monitorizarea și asigurarea aplicării dispozițiilor prezentului regulament referitoare la apărarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Centru, precum și de consilierea Centrului și a persoanelor vizate cu privire la toate aspectele care se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal nu este necesară pentru desfășurarea activităților Centrului, ar trebui să se adopte măsuri pentru a asigura utilizarea datelor anonime, în conformitate cu principiul reducerii la minimum a datelor. În cazul în care anonimizarea nu ar permite atingerea obiectivului specific al prelucrării, datele ar trebui pseudonimizate. Dacă, în sensul prezentului regulament, este necesar să se prelucreze date cu caracter personal, acest lucru ar trebui realizat în conformitate cu dreptul Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament ar trebui să se realizeze în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a, cu Regulamentul (UE) 2018/1725 și cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului1b. Prezentul regulament nu aduce atingere obligațiilor statelor membre prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 și în Directiva 2002/58/CE.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor”) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

 

 

 

1b Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

Amendamentul  31

 

Propunere de regulament

Considerentul 20 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20c) În vederea respectării legislației relevante privind protecția datelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește stabilirea categoriilor de persoane vizate în cadrul domeniului de aplicare al prelucrării și a categoriilor de date cu caracter personal prelucrate, împreună cu o descriere a măsurilor specifice de protejare a drepturilor și libertăților persoanelor vizate în cauză. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 20161a. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți a Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

 

__________________

 

1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Considerentul 22

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Întrucât obiectivele prezentului regulament de extindere a misiunii și a atribuțiilor Centrului în vederea îmbunătățirii capacității acestuia de a oferi expertiza științifică necesară și de a sprijini acțiunile de combatere a amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății în Uniune nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere caracterul transfrontalier al amenințărilor pentru sănătate și necesitatea unui răspuns rapid, coordonat și coerent, ele pot fi realizate la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(22) Întrucât obiectivele prezentului regulament de extindere a misiunii și a atribuțiilor Centrului în vederea îmbunătățirii capacității acestuia de a oferi expertiza științifică necesară și de a sprijini acțiunile de combatere a amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății în Uniune nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere caracterul transfrontalier al amenințărilor pentru sănătate și necesitatea unui răspuns rapid, mai bine coordonat și coerent la noile amenințări emergente la adresa sănătății, ele pot fi realizate la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

Amendamentul  33

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) «prevenire și control al bolilor umane» înseamnă gama de recomandări formulate și măsuri adoptate de autoritățile competente în domeniul sănătății publice ale statelor membre și ale Uniunii, cum ar fi Centrul, pentru a preveni și a stopa propagarea bolilor;

 

Amendamentul  34

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) «rețea specializată» înseamnă orice rețea specifică pentru boli, probleme de sănătate speciale sau funcții în domeniul sănătății publice, menită să asigure colaborarea între organismele competente de coordonare ale statelor membre;

(3) «rețea specializată» înseamnă orice rețea specifică pentru boli, probleme de sănătate speciale sau funcții în domeniul sănătății publice, care este sprijinită de Centru și este menită să asigure colaborarea între organismele competente de coordonare ale statelor membre;

Amendamentul  35

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) «boală netransmisibilă majoră» înseamnă o boală care pune în pericol viața sau cronică ce tinde să fie de lungă durată și care este rezultatul unei combinații de factori genetici, fiziologici, de mediu și comportamentali, cum ar fi bolile cardiovasculare, cancerul, bolile respiratorii, diabetul sau bolile psihice, și care afectează un număr semnificativ de cetățeni din Uniune;

Amendamentul  36

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea consolidării capacității Uniunii și a statelor membre de a proteja sănătatea umană prin prevenirea și controlul bolilor umane transmisibile și al problemelor speciale de sănătate conexe prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) .../...[JO: se va introduce numărul Regulamentului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)], Centrul are misiunea de a identifica, evalua și raporta amenințările existente și noi pentru sănătate reprezentate de bolile transmisibile și de a oferi recomandări privind răspunsul la nivelul Uniunii și la nivel național, precum și la nivel regional, dacă este necesar.

În vederea consolidării capacității Uniunii și a statelor membre de a proteja sănătatea umană prin prevenirea și controlul bolilor umane transmisibile, al bolilor netransmisibile majore și al problemelor de sănătate relevante, inclusiv al problemelor speciale de sănătate conexe prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) .../...[JO: se va introduce numărul Regulamentului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)], Centrul are misiunea de a identifica, evalua, raporta și, dacă este cazul, de a asigura prezentarea într-un mod ușor accesibil a informațiilor cu privire la amenințările existente și noi pentru sănătate reprezentate de bolile transmisibile și de bolile netransmisibile majore și problemele de sănătate relevante, în colaborare cu organismele competente ale statelor membre sau din proprie inițiativă, prin intermediul rețelei dedicate, și de a oferi recomandări și sprijin în coordonarea răspunsului la nivelul Uniunii și la nivel național, precum și la nivel interregional și regional, dacă este cazul. La formularea acestor recomandări, Centrul ține seama de planurile naționale existente de gestionare a crizelor și de circumstanțele specifice fiecărui stat membru.

 

Amendamentul  37

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul altor epidemii de boli de origine necunoscută care se pot propaga pe teritoriul sau până pe teritoriul Uniunii, Centrul acționează din proprie inițiativă până la identificarea sursei epidemiei. În cazul epidemiilor care este evident că nu sunt provocate de o boală transmisibilă, Centrul acționează numai în colaborare cu organismul competent și la cererea acestuia.

În cazul altor epidemii de boli de origine necunoscută care se pot propaga pe teritoriul sau până pe teritoriul Uniunii, Centrul acționează din proprie inițiativă până la identificarea sursei epidemiei. În cazul epidemiilor care este evident că nu sunt provocate de o boală transmisibilă, Centrul acționează în colaborare cu organismele competente la cererea acestora și oferă o evaluare a riscurilor.

Amendamentul  38

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În îndeplinirea misiunii sale, Centrul ia pe deplin în considerare responsabilitățile statelor membre, ale Comisiei și ale altor organisme sau agenții ale Uniunii, precum și responsabilitățile organizațiilor internaționale care activează în domeniul sănătății publice pentru a asigura caracterul exhaustiv, coerența și complementaritatea acțiunilor.

În îndeplinirea misiunii sale, Centrul ia pe deplin în considerare responsabilitățile și competențele statelor membre, ale Comisiei și ale altor organisme sau agenții ale Uniunii, precum și responsabilitățile organizațiilor internaționale care activează în domeniul sănătății publice pentru a asigura coordonarea, caracterul exhaustiv, coerența, consecvența și complementaritatea acțiunilor.

Amendamentul  39

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Centrul îndeplinește următoarele atribuții, în limitele capacității sale financiare și ale mandatului său:

2. Centrul îndeplinește următoarele atribuții, în limitele mandatului său:

Amendamentul  40

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) caută, colectează, adună, evaluează și difuzează datele și informațiile științifice și tehnice relevante, ținând seama de cele mai recente tehnologii;

(a) caută, colectează, adună, evaluează și difuzează datele și informațiile științifice și tehnice relevante, ținând seama de cele mai recente tehnologii disponibile, inclusiv de inteligența artificială;

Amendamentul  41

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) elaborează, în strânsă colaborare și consultare cu statele membre, indicatori comuni relevanți pentru proceduri standardizate de colectare a datelor și evaluări ale riscurilor, sprijinind totodată o convergență ascendentă în activitatea de gestionare a bolilor transmisibile de către statele membre;

Amendamentul  42

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) stabilește, în strânsă colaborare și consultare cu statele membre, termene și proceduri pentru schimbul de informații privind bolile netransmisibile majore menționate la litera (ha) și indicatorii necesari pentru evaluarea impacturilor menționate la litera respectivă;

Amendamentul  43

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) furnizează analize, consiliere științifică, avize și sprijin pentru acțiuni ale Uniunii și ale statelor membre referitoare la amenințări transfrontaliere la adresa sănătății, inclusiv evaluări ale riscurilor, analiza informațiilor epidemiologice, modelare epidemiologică, anticipare și previzionare, recomandări de acțiuni pentru prevenirea și controlul amenințărilor reprezentate de bolile transmisibile și al altor probleme speciale de sănătate, contribuții la definirea priorităților de cercetare, asistență științifică și tehnică, inclusiv în domeniul formării, și alte activități incluse în mandatul său;

(b) furnizează analize, consiliere științifică, avize, orientări și sprijin pentru acțiuni ale Uniunii și ale statelor membre referitoare la amenințări transfrontaliere la adresa sănătății, inclusiv evaluări ale riscurilor, analiza informațiilor epidemiologice, modelare epidemiologică, anticipare și previzionare, recomandări de acțiuni pentru prevenirea și controlul amenințărilor reprezentate de bolile transmisibile și al altor probleme speciale de sănătate, inclusiv pentru prevenirea și controlul posibilelor efecte negative severe asupra pacienților care suferă de boli netransmisibile majore, precum și contribuții la definirea priorităților de cercetare;

 

Amendamentul  44

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) identifică și monitorizează impactul bolilor netransmisibile majore asupra incidenței, gravității și ratei mortalității bolilor transmisibile;

Amendamentul  45

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) coordonează rețelele europene ale organismelor care își desfășoară activitatea în domenii legate de misiunea Centrului, inclusiv rețelele create în prelungirea activităților din domeniul sănătății publice susținute de Comisie, și gestionează rețelele specializate;

(c) coordonează rețelele europene ale organismelor, organizațiilor și experților care își desfășoară activitatea în domenii legate de misiunea Centrului, inclusiv rețelele create în prelungirea activităților din domeniul sănătății publice susținute de Comisie, și gestionează rețelele specializate, asigurând totodată conformitatea deplină cu normele privind transparența și conflictele de interese;

Amendamentul  46

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) realizează schimburi de informații, de expertiză și de bune practici;

(d) realizează schimburi de informații, de expertiză și de bune practici și furnizează, totodată, asistență științifică și tehnică, inclusiv în domeniul formării;

 

Amendamentul  47

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) monitorizează capacitatea sistemelor de sănătate în ceea ce privește gestionarea amenințărilor reprezentate de bolile transmisibile și a altor probleme speciale de sănătate;

(e) monitorizează capacitatea sistemelor de sănătate în ceea ce privește gestionarea amenințărilor reprezentate de bolile transmisibile și a altor probleme speciale de sănătate, pe baza indicatorilor comuni menționați la litera (aa) de la prezentul alineat și a elementelor prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate]; Centrul organizează vizite periodice în statele membre pentru a evalua la fața locului capacitatea sistemelor lor de sănătate menționate în prima parte a prezentei litere și pentru a face schimb de informații cu autoritățile competente pentru gestionarea crizelor sanitare;

Amendamentul  48

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) organizează inspecții la sursă în statele membre, de la caz la caz, pentru a oferi sprijin suplimentar și pentru a monitoriza progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare și respectarea obligațiilor prevăzute la articolul 5b din prezentul regulament, ținând seama în acest scop, dacă este necesar, de rezultatele simulărilor de criză menționate la articolul 5 alineatul (5) din Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate]; rezultatele inspecției efectuate într-un stat membru sunt prezentate într-un raport adresat Comisiei, Parlamentului European, Consiliului și agențiilor relevante ale Uniunii;

Amendamentul  49

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb) sprijină monitorizarea națională a răspunsului la bolile transmisibile majore pentru a măsura progresele realizate în abordarea acestora la nivelul întregii Uniuni;

Amendamentul  50

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 2 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) facilitează dezvoltarea și punerea în aplicare de acțiuni finanțate prin programele și instrumentele de finanțare relevante ale Uniunii, inclusiv punerea în aplicare a unor acțiuni comune;

(f) facilitează dezvoltarea și punerea în aplicare de acțiuni finanțate prin programele și instrumentele de finanțare relevante ale Uniunii, inclusiv punerea în aplicare a unor acțiuni comune în domeniul sănătății;

Amendamentul  51

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 2 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) furnizează, la solicitarea Comisiei ori a Comitetului pentru securitate sanitară (CSS) sau din proprie inițiativă, orientări privind tratamentul și gestionarea cazurilor de boli transmisibile și a altor probleme speciale de sănătate relevante pentru sănătatea publică, în cooperare cu societățile relevante;

(g) furnizează, la solicitarea Comisiei ori a Comitetului pentru securitate sanitară (CSS) instituit în temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate] sau din proprie inițiativă, orientări, recomandări și propuneri pentru acțiuni coordonate privind supravegherea, monitorizarea, diagnosticarea, tratamentul și gestionarea cazurilor de boli transmisibile și a altor probleme speciale de sănătate relevante pentru sănătatea publică, cum ar fi bolile netransmisibile majore, inclusiv în cooperare cu organizațiile relevante care dispun de experiență și expertiză în tratamentul și gestionarea respectivelor cazuri de boli și probleme de sănătate, evitând totodată orice suprapunere între orientările existente, cu excepția cazurilor în care este necesar să se actualizeze respectivele orientări, ca urmare a faptului că noi date științifice au devenit disponibile;

 

Amendamentul  52

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 2 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) sprijină răspunsul la epidemii și la focarele epidemice din statele membre și din țări terțe, într-o manieră complementară cu alte instrumente de răspuns la situații de urgență ale Uniunii, în special cu mecanismul de protecție civilă al Uniunii;

(h) sprijină răspunsul la epidemii și la focarele epidemice din statele membre și din țări terțe, într-o manieră complementară și în strânsă coordonare cu alte instrumente de răspuns la situații de urgență ale Uniunii, în special cu mecanismul de protecție civilă al Uniunii, prin furnizarea de recomandări privind rezerva de produse farmaceutice și consumabile medicale, în cooperare cu Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și cu alte agenții și organisme relevante ale Uniunii;

 

Amendamentul  53

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha) colectează, în cadrul infrastructurii sale existente, informații privind bolile netransmisibile majore, în special privind cele ale căror evoluții și tratamente sunt afectate în mod semnificativ de pandemii, cum ar fi cancerul, diabetul sau bolile mintale;

Amendamentul  54

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 2 – litera j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) furnizează, la solicitarea Comisiei sau a Comitetului pentru securitate sanitară (CSS), mesaje de comunicare pe bază de dovezi către public cu privire la bolile transmisibile, la amenințările la adresa sănătății reprezentate de acestea și la măsurile de prevenire și control relevante.

(j) furnizează în timp util, la solicitarea Comisiei, a CSS sau din proprie inițiativă, mesaje de comunicare pe bază de dovezi și ușor accesibile către public în toate limbile oficiale ale Uniunii cu privire la bolile transmisibile, la amenințările la adresa sănătății reprezentate de acestea, la posibilul lor impact asupra pacienților care suferă de boli netransmisibile majore și la măsurile de prevenire și control relevante.

 

Amendamentul  55

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja) creează și actualizează permanent o bază de date accesibilă public cu organismele competente naționale recunoscute și experții lor din domeniul sănătății publice care acționează în sfera de acoperire a misiunii Centrului, cu date relevante furnizate de statele membre;

Amendamentul  56

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 3 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Centrul, Comisia, organismele sau agențiile relevante ale Uniunii și statele membre cooperează în vederea promovării coerenței efective între activitățile lor respective.

3. Centrul, Comisia, organismele sau agențiile relevante ale Uniunii și statele membre cooperează în condiții de transparență deplină în vederea promovării coerenței efective între activitățile lor respective.

Amendamentul  57

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre:

Statele membre asigură coordonarea și colaborarea cu Centrul pentru toate misiunile și sarcinile menționate la articolul 3, prin măsurile menționate mai jos:

Amendamentul  58

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) comunică Centrului în timp util și în conformitate cu definițiile de caz, indicatorii, standardele, protocoalele și procedurile convenite, date privind supravegherea bolilor transmisibile și a altor probleme speciale de sănătate, efectuată în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) …/… [JO: se va introduce numărul Regulamentului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate [(ISC/2020/12524)], și datele și informațiile științifice și tehnice disponibile relevante pentru misiunea Centrului, inclusiv cu privire la pregătire și la capacitățile sistemelor de sănătate de a depista, de a preveni, de a răspunde și de a se redresa în cazul unor epidemii de boli transmisibile;

(a) comunică Centrului în mod regulat, în conformitate cu termenele, definițiile de caz, indicatorii, standardele, protocoalele și procedurile convenite, date privind supravegherea bolilor transmisibile și a altor probleme speciale de sănătate, efectuată în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) …/… [JO: se va introduce numărul Regulamentului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate [(ISC/2020/12524)], și datele și informațiile științifice și tehnice disponibile relevante pentru misiunea Centrului, inclusiv cu privire la pregătire și la capacitățile sistemelor de sănătate de a depista, de a preveni, de a răspunde și de a se redresa în cazul unor epidemii de boli transmisibile;

 

Amendamentul  59

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 4 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) utilizează indicatorii menționați la articolul 3 alineatul (2) pentru a-și evalua situația sănătății la nivel național și îi comunică Centrului pentru a permite compararea datelor;

Amendamentul  60

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) notifică Centrului orice amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate, de îndată ce acestea sunt detectate, prin intermediul sistemului de alertă precoce și de reacție (SAPR), și comunică prompt măsurile de răspuns adoptate, precum și orice informații relevante care pot fi utile pentru coordonarea răspunsului la care se face referire la articolul 21 din Regulamentul (UE) …/… [JO: se va introduce numărul Regulamentului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)]; și

(b) notifică Centrului orice amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate, de îndată ce acestea sunt detectate, prin intermediul sistemului de alertă precoce și de reacție (SAPR), și comunică prompt măsurile de răspuns adoptate, precum și orice informații relevante care pot fi utile pentru coordonarea răspunsului la care se face referire la articolul 21 din Regulamentul (UE) …/… [JO: se va introduce numărul Regulamentului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)];

Amendamentul  61

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) identifică, în sfera de acoperire a misiunii Centrului, organismele competente recunoscute și experții din domeniul sănătății publice care ar putea contribui la reacția Uniunii la amenințările pentru sănătate, de exemplu la efectuarea de misiuni în statele membre pentru a oferi consultanță de specialitate și a realiza investigații pe teren în cazul apariției unor focare de boli sau epidemii.

(c) identifică, în sfera de acoperire a misiunii Centrului, organismele competente recunoscute, experții din domeniul sănătății publice și organizațiile care ar putea contribui la reacția Uniunii la amenințările pentru sănătate, de exemplu la efectuarea de misiuni în statele membre, în regiunile transfrontaliere sau în țările terțe pentru a oferi consultanță de specialitate și a realiza investigații pe teren în cazul apariției unor focare de boli sau epidemii.

Amendamentul  62

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 4 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) elaborează planuri naționale de pregătire și răspuns în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate], le actualizează în timp util, ținând seama de recomandările Centrului, și raportează cu privire la planificarea pregătirii și a reacției și la punerea lor în aplicare la nivel național, în conformitate cu articolul 7 din regulamentul respectiv;

Amendamentul  63

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 4 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb) facilitează digitalizarea colectării datelor și a procesului de comunicare a datelor între sistemele de supraveghere naționale și cele ale Uniunii, asigurând, în același timp, mijloacele financiare pentru furnizarea la timp a informațiilor necesare; și

Amendamentul  64

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 4 – paragraful 1 – litera cc (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc) notifică imediat orice întârziere în raportarea datelor către Centru, împreună cu o explicație a acestei întârzieri și cu data planificată la care vor fi prezentate datele.

Amendamentul  65

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Centrul susține activitățile în rețea ale organismelor competente recunoscute de către statele membre asigurând coordonarea, furnizând cunoștințe tehnice și științifice Comisiei și statelor membre și gestionând rețelele specializate.

1. Centrul susține și dezvoltă în mod constant activitățile în rețea ale organismelor competente recunoscute de către statele membre asigurând coordonarea, furnizând cunoștințe tehnice și științifice Comisiei și statelor membre și gestionând rețelele specializate.

Amendamentul  66

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Centrul asigură funcționarea integrată a rețelei pentru supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile și a problemelor speciale de sănătate conexe la care se face referire la articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (UE) …/… [JO: se va introduce numărul Regulamentului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)].

Centrul asigură funcționarea integrată a rețelei pentru supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile și a problemelor speciale de sănătate, cum ar fi creșterea neprevăzută a incidenței bolilor netransmisibile majore grave sau a bolilor cronice și a pericolelor pentru mediu legate de sănătate, inclusiv a celor la care se face referire la articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (UE) …/… [JO: se va introduce numărul Regulamentului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)].

Amendamentul  67

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) asigură dezvoltarea în continuare a platformelor și a aplicațiilor digitale care contribuie la supravegherea epidemiologică la nivelul Uniunii, sprijinind statele membre cu consiliere tehnică și științifică în vederea instituirii unor sisteme de supraveghere integrate care să permită supravegherea în timp real, acolo unde este cazul, valorificând infrastructura și serviciile spațiale existente ale UE;

(a) asigură dezvoltarea continuă a platformelor și a aplicațiilor digitale, inclusiv a platformei de supraveghere instituite în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate], care contribuie la supravegherea epidemiologică la nivelul Uniunii, sprijinind statele membre cu consiliere tehnică și științifică în vederea instituirii unor sisteme de supraveghere integrate care să permită supravegherea în timp real, acolo unde este cazul, oferind dovezi care să justifice necesitatea și proporționalitatea colectării și utilizării datelor, pe baza unei evaluări a impactului asupra protecției datelor (DPIA), valorificând infrastructura și serviciile spațiale digitale existente ale UE, cu scopul de a simplifica procesul de schimb de date și de a reduce sarcina administrativă la nivelul Uniunii și al statelor membre; aceste platforme și aplicații digitale sunt implementate cu respectarea principiului protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit, în temeiul articolului 27 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului*, ținând seama de tehnologiile de ultimă generație disponibile în prezent;

 

____________________

 

*Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

Amendamentul  68

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) realizează asigurarea calității prin monitorizarea și evaluarea activităților de supraveghere epidemiologică (inclusiv stabilirea de standarde ale supravegherii și monitorizarea integralității datelor) ale rețelelor de supraveghere specializate pentru a asigura o funcționare optimă;

(b) realizează asigurarea calității prin monitorizarea și evaluarea activităților de supraveghere epidemiologică (inclusiv stabilirea de standarde ale supravegherii și monitorizarea integralității datelor și a indicatorilor utilizați pentru evaluare)  ale rețelelor de supraveghere specializate pentru a asigura o funcționare optimă;

Amendamentul  69

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) actualizează baza (bazele) de date privind această supraveghere epidemiologică, asigură coordonarea cu gazdele altor baze de date relevante și întreprinde acțiuni de armonizare a abordărilor cu privire la colectarea și modelarea datelor;

(c) actualizează baza (bazele) de date privind această supraveghere epidemiologică, asigură coordonarea cu gazdele altor baze de date relevante și întreprinde acțiuni de armonizare a abordărilor cu privire la colectarea și modelarea datelor, pentru a produce date armonizate, comparabile la nivelul Uniunii, ca bază pentru adoptarea deciziilor; în procesul de îndeplinire a acestui rol, Centrul reduce la minimum riscurile care pot rezulta din transferul de date inexacte, incomplete sau ambigue dintr-o bază de date în alta și stabilește totodată proceduri solide pentru evaluarea calității datelor;

Amendamentul  70

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) colectează și analizează informațiile furnizate de statele membre privind impactul pandemiei asupra cauzelor și tratării bolilor netransmisibile majore relevante;

Amendamentul  71

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) comunică rezultatele analizei datelor Comisiei și statelor membre;

(d) comunică rezultatele analizei datelor Comisiei și statelor membre și propune comunicări pentru a informa publicul;

Amendamentul  72

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) asigură interoperabilitatea platformelor digitale de supraveghere cu infrastructurile digitale, facilitând utilizarea datelor privind sănătatea în scopuri legate de asistența medicală, cercetare, elaborarea politicilor și reglementare, în vederea integrării acestor platforme și infrastructuri în spațiul european al datelor privind sănătatea, astfel cum este reglementat de legislația Uniunii, și utilizează alte date relevante, de exemplu, factorii de mediu.

(g) asigură interoperabilitatea platformelor digitale de supraveghere cu infrastructurile digitale, facilitând utilizarea datelor privind sănătatea în scopuri legate de asistența medicală, cercetare, elaborarea politicilor și reglementare, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului*, după efectuarea unei DPIA și după luarea măsurilor necesare pentru a atenua orice riscuri la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate, în vederea integrării acestor platforme și infrastructuri în spațiul european al datelor privind sănătatea, astfel cum este reglementat de legislația Uniunii, și utilizează alte date relevante, de exemplu, factorii de mediu sau fenomenele cu un impact potențial grav asupra sănătății la nivelul Uniunii sau la nivel interregional.

 

__________________

 

* Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul  73

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Centrul sprijină, în limitele mandatului său, activitatea CSS, a Consiliului și a altor structuri ale Uniunii pentru coordonarea răspunsurilor la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate.

3. Centrul sprijină, în limitele mandatului său, activitatea CSS, a Consiliului și, dacă este cazul, a altor structuri ale Uniunii pentru coordonarea răspunsurilor la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate.

Amendamentul  74

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 4 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) monitorizează și raportează tendințele bolilor transmisibile de-a lungul timpului, la nivelul statelor membre și în țările terțe, pe baza indicatorilor conveniți, cu scopul de a evalua situația actuală și de a facilita acțiunile adecvate bazate pe dovezi, inclusiv prin identificarea specificațiilor pentru colectarea armonizată a datelor din statele membre;

(a) monitorizează și raportează tendințele bolilor transmisibile și interconexiunea lor cu bolile netransmisibile majore și cu bolile cronice, precum și implicațiile pentru pacienții cu astfel de boli netransmisibile și boli cronice de-a lungul timpului, la nivelul statelor membre și în țările terțe, pe baza indicatorilor conveniți, cu scopul de a evalua situația actuală și de a facilita acțiunile adecvate bazate pe dovezi, inclusiv prin identificarea specificațiilor pentru colectarea armonizată a datelor din statele membre;

Amendamentul  75

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 4 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) monitorizează și evaluează capacitatea sistemelor de sănătate de diagnosticare, de prevenire și de tratare a anumitor boli transmisibile, precum și siguranța pacienților;

(d) monitorizează și evaluează capacitatea sistemelor de sănătate de diagnosticare, de prevenire și de tratare a anumitor boli transmisibile, precum și siguranța pacienților și reziliența sistemelor naționale de sănătate în cazul apariției unor focare majore de boli, pe baza indicatorilor și a definițiilor comune;

 

Amendamentul  76

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 4 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) contribuie la evaluarea sarcinii reprezentate de bolile transmisibile asupra populației, utilizând date precum prevalența bolilor, complicațiile, spitalizarea și mortalitatea, și asigură dezagregarea acestor date în funcție de vârstă, sex și handicap;

(f) contribuie la evaluarea sarcinii reprezentate de bolile transmisibile asupra populației, utilizând date precum prevalența bolilor, complicațiile, spitalizarea și mortalitatea, și asigură dezagregarea acestor date în funcție de vârstă, sex și handicap, precum și de comorbiditățile pacienților;

Amendamentul  77

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 4 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) identifică factorii de risc pentru transmiterea bolii, grupurile cele mai expuse riscurilor, inclusiv corelarea incidenței și a gravității bolii cu factorii societali și de mediu, precum și prioritățile și nevoile în materie de cercetare.

(h) identifică factorii de risc pentru transmiterea bolii, grupurile cele mai expuse riscurilor, inclusiv corelarea incidenței și a gravității bolii cu factorii societali, de mediu și climatici, precum și prioritățile și nevoile în materie de cercetare.

Amendamentul  78

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru desemnează un organism competent de coordonare și numește un punct focal național și puncte de contact operaționale relevante pentru funcțiile în domeniul sănătății publice, inclusiv supravegherea epidemiologică, și pentru diferite grupuri de boli și boli individuale.

Fiecare stat membru desemnează un organism competent de coordonare și numește un punct focal național și puncte de contact operaționale relevante pentru funcțiile în domeniul sănătății publice, inclusiv supravegherea epidemiologică, și pentru diferite grupuri de boli și boli individuale. Punctele focale naționale sunt, pe cât posibil, aceleași cu punctele focale naționale prevăzute de RSI, pentru a reduce la minimum duplicarea resurselor și a eforturilor.

Amendamentul  79

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Punctele focale naționale și punctele de contact operaționale desemnate pentru interacțiuni cu Centrul specifice fiecărei boli formează rețele specifice pentru boli sau grupuri de boli, ale căror sarcini includ transmiterea datelor de supraveghere naționale către Centru.

Punctele focale naționale și punctele de contact operaționale desemnate pentru interacțiuni cu Centrul specifice fiecărei boli formează rețele specifice pentru boli sau grupuri de boli, ale căror sarcini includ transmiterea datelor de supraveghere naționale, precum și a propunerilor privind prevenirea și controlul bolilor transmisibile către Centru.

 

Amendamentul  80

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Centrul asigură funcționarea rețelei de laboratoare de referință ale UE menționată la articolul 15 din Regulamentul (UE) …/… [JO: se va introduce numărul Regulamentului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)] pentru diagnosticarea, depistarea, identificarea și caracterizarea agenților infecțioși care pot reprezenta o amenințare la adresa sănătății publice.

6. Centrul asigură și coordonează funcționarea rețelei de laboratoare de referință ale UE menționată la articolul 15 din Regulamentul (UE) …/… [JO: se va introduce numărul Regulamentului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)] pentru diagnosticarea, depistarea, identificarea, secvențierea genetică și caracterizarea agenților infecțioși care pot reprezenta o amenințare la adresa sănătății publice.

Amendamentul  81

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. Centrul oferă asistență tehnică și științifică statelor membre, pentru a le permite să își dezvolte capacitățile de depistare și secvențiere, în special sprijinind statele membre care nu dispun de capacități suficiente.

Amendamentul  82

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 8 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Centrul asigură funcționarea rețelei de servicii ale statelor membre care sprijină transfuzia, transplantul și reproducerea asistată medical pentru a permite accesul continuu și rapid la datele sero-epidemiologice prin anchete sero-epidemiologice în cadrul populației, inclusiv evaluarea expunerii și a imunității populației donatoare.

Centrul asigură funcționarea și coordonarea rețelei de servicii ale statelor membre care sprijină procesul de garantare a siguranței microbiologice a substanțelor de origine umană, care include transfuzia, transplantul și reproducerea asistată medical, instituită în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) …/… [Regulamentul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate], pentru a permite accesul continuu și rapid la datele sero-epidemiologice prin anchete sero-epidemiologice în cadrul populației, inclusiv evaluarea expunerii și a imunității populației donatoare.

Amendamentul  83

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 8 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rețeaua menționată la primul paragraf sprijină Centrul prin monitorizarea focarelor epidemice care sunt relevante pentru substanțele de origine umană și pentru furnizarea acestora către pacienți, precum și prin elaborarea de orientări pentru siguranța și calitatea sângelui, a țesuturilor și a celulelor.

Rețeaua menționată la primul paragraf sprijină Centrul prin monitorizarea focarelor epidemice de boli transmisibile care sunt relevante pentru aprovizionarea sigură și suficientă cu substanțe de origine umană și pentru furnizarea acestora către pacienți, precum și prin elaborarea de orientări pentru siguranța și calitatea sângelui, a țesuturilor și a celulelor.

 

Amendamentul  84

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Centrul ajută statele membre să își consolideze sistemele de prevenire și control al bolilor transmisibile.

1. Centrul ajută statele membre să își consolideze capacitățile de prevenire și control al bolilor transmisibile și să îmbunătățească și să faciliteze procesul de colectare a datelor prin schimbul interoperabil și în timp real de date.

Amendamentul  85

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Centrul elaborează un cadru pentru prevenirea bolilor transmisibile și a problemelor speciale, incluzând bolile care pot fi prevenite prin vaccinare, rezistența la antimicrobiene, educația sanitară, cunoștințele în materie de sănătate și schimbarea atitudinilor.

2. În strânsă colaborare cu statele membre, cu Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și cu alte organisme și agenții relevante ale Uniunii, precum și cu organizațiile internaționale, Centrul elaborează un cadru pentru prevenirea bolilor transmisibile și a problemelor speciale, incluzând factorii de risc socioeconomici, bolile care pot fi prevenite prin vaccinare, rezistența la antimicrobiene, promovarea sănătății, educația sanitară, cunoștințele în materie de sănătate și schimbarea atitudinilor.

Amendamentul  86

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5a – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Acest cadru va facilita consultarea constantă a reprezentanților societății civile și ai industriei, în special a organizațiilor științifice, în privința activităților Centrului care vizează prevenirea bolilor transmisibile, combaterea dezinformării privind vaccinarea, care dă naștere reticenței față de vaccinare, în privința măsurilor de prevenire și a tratamentului medical, precum și în privința campaniilor de informare referitoare la legăturile dintre zonele de boală și la riscurile pentru pacienții cu boli netransmisibile majore.

Amendamentul  87

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Centrul evaluează și monitorizează programele de prevenire și control al bolilor transmisibile, cu scopul de a furniza dovezi pentru recomandările de consolidare și de îmbunătățire a programelor respective la nivel național și la nivelul Uniunii, iar dacă este cazul și la nivel internațional.

3. Centrul poate, la cerere, să ofere orientări pentru crearea unor programe de prevenire și control al bolilor transmisibile și evaluează și monitorizează programele de prevenire și control al bolilor transmisibile, cu scopul de a furniza dovezi pentru recomandările de coordonare, consolidare și de îmbunătățire a programelor respective la nivel național, la nivel interregional și la nivelul Uniunii, iar dacă este cazul și la nivel internațional.

Amendamentul  88

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5a – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Centrul dezvoltă o platformă pentru a monitoriza nivelul de acoperire vaccinală în statele membre, ținând seama de particularitățile schemelor de vaccinare de la nivel național și regional.

Amendamentul  89

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5b – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Centrul furnizează expertiză științifică și tehnică statelor membre și Comisiei, în colaborare cu organismele și agențiile relevante ale Uniunii și cu organizațiile internaționale, în conformitate cu acordurile de lucru corespunzătoare stabilite cu Comisia în domeniul planificării pregătirii și a răspunsului.

Centrul furnizează recomandări și expertiză științifică și tehnică statelor membre și Comisiei, în colaborare cu organismele și agențiile relevante ale Uniunii și cu organizațiile internaționale și reprezentanții societății civile, în conformitate cu acordurile de lucru corespunzătoare stabilite cu Comisia în domeniul planificării pregătirii și a răspunsului.

 

Amendamentul  90

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) facilitează autoevaluările și evaluarea externă privind planificarea pregătirii și a răspunsului statelor membre și contribuie la raportarea și auditul cu privire la planificarea pregătirii și a răspunsului în conformitate cu articolele 7 și 8 din Regulamentul (UE) …/… [JO: se va introduce numărul Regulamentului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)];

(c) evaluează planificarea pregătirii și a răspunsului statelor membre și contribuie la raportarea și auditul cu privire la planificarea pregătirii și a răspunsului în conformitate cu articolele 7 și 8 din Regulamentul (UE) …/… [JO: se va introduce numărul Regulamentului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)]; Centrul își transmite evaluarea însoțită de recomandări statului membru vizat și o face publică;

 

Amendamentul  91

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5b – alineatul 1 – paragraful 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) dezvoltă exerciții, analize în timpul și după finalizarea acțiunilor și organizează acțiuni de consolidare a capacității pentru a remedia deficiențele identificate în ceea ce privește capacitatea de pregătire și competențele;

(e) dezvoltă exerciții, teste de rezistență, analize în timpul și după finalizarea acțiunilor și organizează acțiuni de consolidare a capacității pentru a remedia deficiențele identificate în ceea ce privește capacitatea de pregătire și competențele;

Amendamentul  92

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5b – alineatul 1 – paragraful 2 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) dezvoltă activități de pregătire specifice, pentru abordarea bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare, a rezistenței la antimicrobiene, a capacității laboratoarelor și a biosecurității, în conformitate cu prioritățile Comisiei și pe baza deficiențelor identificate;

(f) dezvoltă activități de pregătire specifice, pentru a aborda, printre altele, bolile care pot fi prevenite prin vaccinare, rezistența la antimicrobiene, capacitatea laboratoarelor și biosecuritatea, în conformitate cu prioritățile Comisiei și pe baza deficiențelor identificate;

Amendamentul  93

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5b – alineatul 1 – paragraful 2 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) dezvoltă activități specifice care abordează pregătirea grupurilor expuse riscurilor și a comunității;

(h) dezvoltă activități specifice care abordează pregătirea grupurilor expuse riscurilor și a comunității, în special ținând seama de riscurile asociate cauzelor și tratării bolilor netransmisibile majore;

Amendamentul  94

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 5b – alineatul 1 – paragraful 2 – litera i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) evaluează capacitatea sistemelor de sănătate de a depista, de a preveni, de a răspunde și de a se redresa în urma epidemiilor de boli transmisibile, identifică deficiențele și oferă recomandări pentru consolidarea sistemelor de sănătate, care urmează să fie puse în aplicare cu sprijinul Uniunii, după caz;

(i) evaluează, pe baza indicatorilor comuni, capacitatea sistemelor de sănătate de a depista, de a preveni, de a răspunde și de a se redresa în urma epidemiilor de boli transmisibile și a riscurilor conexe pentru sănătate, identifică deficiențele și oferă recomandări pentru consolidarea sistemelor de sănătate, în special în ceea ce privește capacitățile minime de testare, care urmează să fie puse în aplicare cu sprijinul Uniunii, după caz; Centrul își transmite evaluarea însoțită de recomandări statului membru vizat și o face publică;

Amendamentul  95

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 6 – alineatul 1a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1a. La solicitarea Comisiei, Centrul furnizează analize concrete și recomandări de măsuri pentru prevenirea și controlul amenințărilor reprezentate de bolile transmisibile.

1a. La solicitarea Comisiei, Centrul furnizează analize concrete și recomandări de măsuri pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile și al altor amenințări transfrontaliere la adresa sănătății.

Amendamentul  96

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Centrul poate promova și iniția efectuarea studiilor științifice necesare pentru îndeplinirea misiunii sale, precum și a studiilor științifice aplicate și a proiectelor privind fezabilitatea, elaborarea și pregătirea activităților sale. Centrul evită suprapunerile cu programele de cercetare și în domeniul sănătății ale Comisiei, ale statelor membre și ale Uniunii și realizează legătura între sectorul sănătății publice și cel al cercetării, în funcție de necesități.

Centrul poate promova și iniția efectuarea studiilor științifice necesare pentru îndeplinirea misiunii sale, precum și a studiilor științifice aplicate și a proiectelor privind fezabilitatea, elaborarea și pregătirea activităților sale. Centrul evită suprapunerile cu programele de cercetare și în domeniul sănătății ale Comisiei, ale statelor membre, ale Uniunii și ale OMS și realizează legătura între sectorul sănătății publice și cel al cercetării, prin încurajarea consultării experților în domeniul sănătății publice și a cooperării cu aceștia.

Amendamentul  97

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru efectuarea studiilor menționate la primul paragraf, Centrul are acces la datele privind sănătatea puse la dispoziție sau transmise prin intermediul unor infrastructuri și aplicații digitale, în conformitate cu normele de protecție a datelor, facilitând utilizarea datelor privind sănătatea în scopuri legate de asistența medicală, de cercetare, de elaborarea politicilor și de reglementare. În scopul studiilor menționate la primul paragraf, Centrul folosește și alte date relevante, de exemplu, cu privire la factorii de mediu și socioeconomici.

Pentru efectuarea studiilor menționate la primul paragraf, Centrul are acces la datele privind sănătatea puse la dispoziție sau transmise prin intermediul unor infrastructuri și aplicații digitale, în conformitate cu normele de protecție a datelor, facilitând utilizarea datelor privind sănătatea exclusiv în scopuri legate de asistența medicală, de cercetarea în materie de sănătate și de elaborarea politicilor, precum și de reglementare în domeniul sănătății. În scopul studiilor menționate la primul paragraf, Centrul folosește și alte date relevante, de exemplu, cu privire la factorii de mediu și socioeconomici, după ce a demonstrat necesitatea și proporționalitatea utilizării datelor respective.

Amendamentul  98

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Centrul își poate utiliza resursele și poate apela la laboratoarele de referință pentru a efectua cercetări pe teren, pentru colectarea de date și analiza datelor, cu scopul de a ajuta organismele naționale relevante să colecteze date fiabile.

Amendamentul  99

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 6 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Centrul consultă Comisia și alte organisme sau agenții ale Uniunii cu privire la planificarea și stabilirea priorităților cercetării și ale studiilor în domeniul sănătății publice.

4. Centrul consultă Comisia, CSS și alte organisme sau agenții relevante ale Uniunii cu privire la planificarea și stabilirea priorităților cercetării și ale studiilor în domeniul sănătății publice.

 

Amendamentul  100

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) la cererea Comisiei; și

(c) la cererea Comisiei sau a EMA;

 

Amendamentul  101

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) la cererea CSS; și

Amendamentul  102

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 7 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Cererile de aviz științific menționate la alineatul (1) trebuie să explice în mod clar problema științifică ce trebuie abordată și interesul pe care îl prezintă pentru Uniune și să fie însoțite de informații generale suficiente cu privire la aceasta.

2. Cererile de aviz științific menționate la alineatul (1) trebuie să explice în mod clar problema științifică ce trebuie abordată și interesul pe care îl prezintă pentru Uniune, precum și necesitatea de a acționa cu privire la aceasta și să fie însoțite de informații generale suficiente cu privire la problema respectivă.

Amendamentul  103

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 7 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. În cazul în care există mai multe cereri cu privire la aceeași problemă sau dacă o cerere nu respectă dispozițiile de la alineatul (2), Centrul poate refuza să emită un aviz științific sau poate propune modificarea cererii respective în consultare cu instituția sau cu statul membru care a formulat cererea. În cazul în care o cerere este refuzată, motivele refuzului sunt comunicate instituției sau statului membru care a formulat cererea.

4. În cazul în care există mai multe cereri cu privire la aceeași problemă sau dacă o cerere nu respectă dispozițiile de la alineatul (2), Centrul poate refuza să emită un aviz științific sau poate propune modificarea cererii respective în consultare cu instituția, cu agenția sau cu statul membru care a formulat cererea. În cazul în care o cerere este refuzată, motivele refuzului sunt comunicate instituției, agenției sau statului membru care a formulat cererea.

Amendamentul  104

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 7 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. În cazul în care Centrul a emis deja un aviz științific cu privire la problema care constituie obiectul unei cereri și concluzionează că nu există elemente științifice care să justifice reexaminarea problemei respective, instituției sau statului membru care a formulat cererea îi sunt comunicate informații în sprijinul concluziei respective.

5. În cazul în care Centrul a emis deja un aviz științific cu privire la problema care constituie obiectul unei cereri și concluzionează că nu există elemente științifice care să justifice reexaminarea problemei respective, instituției, agenției sau statului membru care a formulat cererea îi sunt comunicate informații în sprijinul concluziei respective.

 

Amendamentul  105

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 8 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Centrul susține și asistă Comisia gestionând SAPR și asigurând, împreună cu statele membre, capacitatea de reacție coordonată.

1. Centrul susține și asistă Comisia gestionând SAPR, la care se face referire la articolul 18 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate] și asigurând, împreună cu statele membre, capacitatea de reacție coordonată și în timp util.

 

Amendamentul  106

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) furnizează informații, expertiză, opinii și evaluări ale riscului statelor membre și Comisiei; și

(b) furnizează informații, expertiză, opinii, formare și evaluări ale riscului statelor membre și Comisiei; și

Amendamentul  107

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Centrul colaborează cu Comisia, CSS și statele membre pentru a îmbunătăți raportarea datelor relevante prin SAPR, cu scopul de a digitaliza procesul și de a-l integra în sistemele de supraveghere naționale.

Amendamentul  108

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 8 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Centrul colaborează cu Comisia și cu CSS în privința actualizărilor SAPR, inclusiv pentru utilizarea tehnologiilor moderne, cum ar fi aplicațiile mobile digitale, modelele de inteligență artificială sau alte tehnologii pentru urmărirea automată a contacților, bazându-se pe tehnologiile de urmărire a contacților dezvoltate de statele membre și pe definirea cerințelor funcționale ale SAPR.

3. Centrul colaborează cu Comisia și cu CSS în privința actualizărilor continue ale SAPR, inclusiv pentru utilizarea tehnologiilor moderne, cum ar fi aplicațiile mobile digitale, modelele de inteligență artificială și de modelare sau de simulare pe calculator sau alte tehnologii pentru urmărirea automată a contacților, bazându-se pe tehnologiile de urmărire a contacților dezvoltate de statele membre. Aceste tehnologii sunt utilizate exclusiv în scopul combaterii pandemiilor, în cazul în care ele se dovedesc a fi adecvate, necesare și proporționale și în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului*, precum și în definirea cerințelor funcționale ale SAPR.

 

________________

 

* Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

Amendamentul  109

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 8 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Centrul, în calitatea sa de procesator, are responsabilitatea de a asigura securitatea și confidențialitatea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul SAPR și în contextul interoperabilității aplicațiilor de urmărire a contacților, în conformitate cu obligațiile prevăzute la articolul 33, la articolul 34 alineatul (2) și la articolul 36 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului*.

5. Centrul are responsabilitatea de a asigura securitatea și confidențialitatea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul SAPR și în contextul interoperabilității aplicațiilor de urmărire a contacților, în conformitate cu obligațiile prevăzute la articolele 33 și 36 din Regulamentul (UE) 2018/1725.

___________

 

* Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).”.

 

Amendamentul  110

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 8a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Centrul furnizează în timp util evaluări rapide ale riscurilor, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) …/… [JO: se va introduce numărul Regulamentului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)], în cazul unei amenințări la care se face referire la articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii) din regulamentul menționat, inclusiv o amenințare la adresa substanțelor de origine umană, cum ar fi sângele, organele, țesuturile și celulele potențial afectate de boli transmisibile, sau la articolul 2 alineatul (1) litera (d) din același regulament.

1. Centrul furnizează în timp util evaluări ale riscurilor, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) …/… [JO: se va introduce numărul Regulamentului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)], în cazul unei amenințări la care se face referire la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din regulamentul menționat, inclusiv o amenințare la adresa substanțelor de origine umană, cum ar fi sângele, organele, țesuturile și celulele potențial afectate de boli transmisibile, sau la articolul 2 alineatul (1) litera (d) din același regulament.

 

Amendamentul  111

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 8a – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Evaluările riscurilor menționate la alineatul (1) se efectuează în timp util și într-un interval de timp cât mai scurt posibil pentru a colecta informațiile necesare.

Amendamentul  112

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 8a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Evaluarea riscurilor include recomandări generale și specifice cu privire la răspunsul preconizat, pe care se bazează coordonarea în cadrul CSS.

2. Evaluările riscurilor menționate la alineatul (1) includ, dacă este posibil, recomandări generale și specifice cu privire la răspunsul preconizat, pe care se bazează coordonarea în cadrul CSS, inclusiv, dar nu numai:

 

(a)  o prognoză privind evoluția unei crize sanitare și riscul de urgență sanitară;

 

(b)  o prognoză privind cererea de medicamente, vaccinuri, echipamente medicale, echipamente de protecție și capacitate spitalicească, inclusiv în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii;

 

(c)  identificarea grupurilor vulnerabile din societate, cum ar fi pacienții care suferă de boli cronice, pacienții cu boli netransmisibile majore, persoanele în vârstă, copiii, femeile gravide, precum și a profesiilor cu risc ridicat de infectare sau transmitere, inclusiv a nevoilor specifice de medicamente și capacitate spitalicească pentru respectivele grupuri vulnerabile;

 

(d)  identificarea măsurilor de protecție posibile și evaluarea eficacității lor;

 

(e)  evaluarea eventualei necesități de activare a Grupului operativ al UE în domeniul sănătății.

Amendamentul  113

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 8a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În scopul celor prevăzute la alineatul (1), Centrul coordonează pregătirea evaluărilor rapide ale riscurilor implicând experți ai statelor membre și agențiile relevante, dacă este necesar.

3. În scopul celor prevăzute la alineatul (1), Centrul coordonează pregătirea evaluărilor rapide ale riscurilor implicând experți ai statelor membre și agențiile și organizațiile relevante.

Amendamentul  114

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 8a – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Centrul colaborează cu statele membre pentru a permite îmbunătățirea capacității lor de evaluare a riscurilor.

Amendamentul  115

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 8b – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) răspunsurile naționale la respectiva amenințare transfrontalieră gravă pentru sănătate;

(a) răspunsurile naționale sau interregionale la respectiva amenințare transfrontalieră gravă pentru sănătate;

Amendamentul  116

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 8b – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) adoptarea de orientări adresate statelor membre pentru prevenirea și controlul unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate.

(b) adoptarea de orientări comune adresate statelor membre pentru prevenirea, tratarea și controlul unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate;

Amendamentul  117

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 8b – alineatul 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) desfășurarea în teren a Grupului operativ al UE în domeniul sănătății.

Amendamentul  118

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 8b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Centrul sprijină un răspuns coordonat la nivelul Uniunii la solicitarea unui stat membru, a Consiliului, a Comisiei, a organismelor sau a agențiilor Uniunii.

2. Centrul sprijină un răspuns coordonat la nivelul Uniunii, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) …/… [Regulamentul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate].

 

Amendamentul  119

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 9 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia, statele membre, țările terțe, în special țările partenere ale UE, și organizațiile internaționale (în special OMS) pot solicita asistență științifică sau tehnică Centrului în toate domeniile care intră în sfera de cuprindere a misiunii acestuia. Asistența poate include în special furnizarea de ajutor Comisiei și statelor membre pentru elaborarea liniilor directoare tehnice privind bunele practici și măsurile de protecție care trebuie adoptate ca reacție la amenințările la adresa sănătății umane, furnizarea de asistență la nivel de experți, mobilizarea și coordonarea echipelor de investigație. Centrul furnizează expertiză și asistență științifică și tehnică în limitele capacității financiare și ale mandatului său și în conformitate cu acordurile de lucru corespunzătoare stabilite cu Comisia.

2. Comisia, statele membre, țările terțe, în special țările partenere ale UE, și organizațiile internaționale (în special OMS) pot solicita asistență științifică sau tehnică Centrului în toate domeniile care intră în sfera de cuprindere a misiunii acestuia. Asistența poate include în special furnizarea de ajutor Comisiei și statelor membre pentru elaborarea liniilor directoare tehnice privind bunele practici și măsurile de protecție care trebuie adoptate ca reacție la amenințările la adresa sănătății umane, furnizarea de asistență la nivel de experți, mobilizarea și coordonarea echipelor de investigație și evaluarea eficienței măsurilor de răspuns. Centrul furnizează expertiză și asistență științifică și tehnică în limitele capacității financiare și ale mandatului său și în conformitate cu acordurile de lucru corespunzătoare stabilite cu Comisia.

Amendamentul  120

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 9 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. După caz, Centrul susține și coordonează programele de formare, în special în domeniul supravegherii epidemiologice, al investigațiilor pe teren, al pregătirii și prevenirii și al cercetării în materie de sănătate publică.

6. După caz, Centrul susține și coordonează programele de formare, în special în domeniul supravegherii epidemiologice, al investigațiilor pe teren, al pregătirii și prevenirii, al răspunsului la urgențele de sănătate publică, al cercetării în materie de sănătate publică și al comunicării riscurilor. Aceste programe iau în considerare necesitatea de a actualiza constant formarea și respectă principiul proporționalității și nevoile de formare ale statelor membre.

Amendamentul  121

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 11 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Centrul coordonează colectarea, validarea, analiza și difuzarea datelor la nivelul Uniunii.

1. Centrul coordonează standardizarea, colectarea, validarea, analiza și difuzarea datelor la nivelul Uniunii.

Amendamentul  122

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 11 – alineatul 1a – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile și a problemelor speciale de sănătate conexe la care se face referire la articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (UE) …/… [JO: se va introduce numărul Regulamentului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)];

(a) supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile, a altor amenințări la adresa sănătății, cum ar fi bolile netransmisibile majore, precum și supravegherea problemelor speciale de sănătate conexe la care se face referire la articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (UE) …/… [JO: se va introduce numărul Regulamentului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (ISC/2020/12524)];

Amendamentul  123

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 11 – alineatul 1a – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) evoluția situațiilor epidemice, inclusiv în vederea modelării, a anticipării și a elaborării de scenarii;

(b) evoluția situațiilor epidemice, inclusiv în vederea modelării, a anticipării și a elaborării de scenarii, evaluarea grupurilor vulnerabile și previzionarea unei cereri specifice de medicamente, echipamente și capacitate spitalicească;

Amendamentul  124

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 11 – alineatul 1a – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) punerea în aplicare a recomandărilor Centrului referitoare la contramăsurile adoptate de statele membre și rezultatele acestora.

Amendamentul  125

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 11 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) lucrează în strânsă cooperare cu organismele competente ale organizațiilor din domeniul colectării de date din Uniune, țări terțe, OMS și alte organizații internaționale; și

(c) lucrează în strânsă cooperare cu organismele competente ale organizațiilor și contrapărților relevante din domeniul colectării de date din Uniune, țări terțe, OMS, alte organizații internaționale și comunitatea științifică, asigurând în același timp faptul că sunt puse în aplicare garanții robuste privind transparența și responsabilitatea; și

Amendamentul  126

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 11 – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) dezvoltă soluții pentru accesarea datelor relevante privind sănătatea puse la dispoziție sau transmise prin intermediul unor infrastructuri digitale, în conformitate cu normele de protecție a datelor, facilitând utilizarea datelor privind sănătatea în scopuri legate de asistența medicală, cercetare, elaborarea politicilor și reglementare; și acordă și facilitează accesul controlat la date privind sănătatea pentru a sprijini cercetarea în domeniul sănătății publice.

(d) dezvoltă soluții pentru accesarea datelor relevante privind sănătatea, inclusiv a datelor anonime și pseudonimizate, în cazul în care datele respective sunt puse la dispoziție sau transmise prin intermediul unor infrastructuri digitale, în conformitate cu normele de protecție a datelor, facilitând utilizarea datelor privind sănătatea exclusiv în scopuri legate de asistența medicală, cercetare în materie de sănătate și elaborarea politicilor, precum și reglementare în domeniul sănătății; și acordă și facilitează accesul controlat la date privind sănătatea pentru a sprijini cercetarea în domeniul sănătății publice.

Amendamentul  127

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 – litera d

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 11 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. În situațiile de urgență legate de gravitatea sau de noutatea unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate sau de rapiditatea răspândirii sale între statele membre, Centrul pune la dispoziție previziuni epidemiologice, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (4) litera (g), la cererea Agenției Europene pentru Medicamente, într-un mod obiectiv, fiabil și ușor accesibil și pe baza celor mai bune informații disponibile.

4. În situațiile de urgență legate de gravitatea sau de noutatea unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate sau de rapiditatea răspândirii sale între statele membre, Centrul pune la dispoziție previziuni epidemiologice, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (4) litera (g), la cererea unui stat membru, a Comisiei sau a EMA, într-un mod obiectiv, fiabil și ușor accesibil și pe baza celor mai bune informații disponibile.

Amendamentul  128

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 11a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Centrul își stabilește capacitatea de a mobiliza și de a desfășura în teren Grupul operativ al UE în domeniul sănătății, inclusiv personalul și experții Centrului din statele membre și din cadrul programelor de burse, pentru a sprijini răspunsul local la epidemiile de boli transmisibile din statele membre și din țările terțe.

1. Centrul își stabilește o capacitate permanentă, precum și capacitatea consolidată în situații de urgență de a mobiliza și de a desfășura în teren Grupul operativ al UE în domeniul sănătății, inclusiv personalul Centrului, experții din statele membre, programele de burse și organizațiile internaționale și nonprofit, pentru a sprijini răspunsul local la epidemiile de boli transmisibile din statele membre și din țările terțe.

Amendamentul  129

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 11a – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Centrul dezvoltă capacități pentru a efectua cercetări pe teren și a colecta date relevante, spre exemplu privind variația genetică a bolilor transmisibile, utilizând rețeaua specifică de laboratoare de referință sau propriile sale resurse.

Amendamentul  130

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 11a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Centrul elaborează un cadru și stabilește proceduri împreună cu Comisia pentru mobilizarea Grupului operativ al UE în domeniul sănătății.

2. Centrul elaborează un cadru și stabilește proceduri împreună cu Comisia pentru desfășurarea pe teren a capacității permanente și mobilizarea capacității în situații de urgență a Grupului operativ al UE în domeniul sănătății.

Amendamentul  131

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 11a – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Centrul elaborează împreună cu Comisia un cadru pentru mobilizarea Grupului operativ al UE în domeniu sănătății, în vederea acțiunilor prevăzute în Decizia nr. 1313/2013/UE*.

Centrul elaborează împreună cu Comisia un cadru pentru desfășurarea pe teren a capacității permanente și mobilizarea Grupului operativ al UE în domeniu sănătății, în vederea acțiunilor prevăzute în Decizia nr. 1313/2013/UE*.

__________

_____________

* Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 924).”.

* Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 924).”.

Amendamentul  132

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 11a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Centrul își menține capacitatea de a efectua misiuni în statele membre, la cererea Comisiei și a statelor membre, pentru a oferi recomandări cu privire la răspunsul la amenințările la adresa sănătății în cadrul mandatului său.

6. Centrul își menține capacitatea permanentă de a efectua misiuni în statele membre, la cererea Comisiei și a statelor membre, pentru a oferi recomandări cu privire la răspunsul la amenințările la adresa sănătății în cadrul mandatului său.

Amendamentul  133

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Centrul asigură furnizarea rapidă pentru public și pentru orice părți interesate de informații obiective, fiabile, bazate pe dovezi și ușor accesibile privind rezultatele activității sale. Centrul pune la dispoziția publicului larg informații, inclusiv prin intermediul unui site web specific. De asemenea, el publică avizele emise în conformitate cu articolul 6.

Centrul asigură furnizarea rapidă pentru public și pentru orice părți interesate de informații obiective, fiabile, bazate pe dovezi și ușor accesibile privind rezultatele activității sale. Centrul pune la dispoziția publicului larg informații, inclusiv prin intermediul unui site web specific. Centrul pune la dispoziția publicului larg informații, inclusiv prin intermediul unui site web specific, iar informațiile esențiale prezentate sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii. De asemenea, el publică în timp util avizele emise în conformitate cu articolul 6.

Amendamentul  134

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 12 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) alineatul (2) se elimină;

eliminat

 

Amendamentul  135

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 12 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Centrul cooperează după cum este necesar cu organismele competente ale statelor membre și cu alte părți interesate în ceea ce privește campaniile de informare a publicului.

3. Centrul cooperează după cum este necesar cu organismele competente ale statelor membre, cu OMS și cu alte părți interesate în ceea ce privește campaniile de informare a publicului.

 

Amendamentul  136

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Durata mandatului membrilor este de trei ani și poate fi prelungită.

Durata mandatului membrilor este de trei ani și poate fi prelungită, dacă este necesar.

 

Amendamentul  137

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 14 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) adoptă un proiect de document unic de programare în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei* și cu orientările conexe ale Comisiei referitoare la documentul unic de programare**;

(e) până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, adoptă un proiect de document unic de programare în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei* și cu orientările conexe ale Comisiei referitoare la documentul unic de programare; Documentul unic de programare se adoptă în cazul în care Comisia a emis un aviz favorabil în acest sens, iar, în ceea ce privește programarea multianuală, după consultarea Parlamentului European și a Consiliului;

________

___________

* Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 122, 10.5.2019, p. 1).”.

* Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 122, 10.5.2019, p. 1).”.

 

 

Justificare

Această dispoziție este completată, în conformitate cu formularea din alte acte de bază ale agențiilor.

Amendamentul  138

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 14 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) stabilește regimul lingvistic al Centrului, inclusiv posibilitatea unei distincții între funcționarea internă a Centrului și comunicarea cu exteriorul, având în vedere necesitatea de a asigura în ambele cazuri accesul și participarea tuturor părților interesate la activitățile Centrului.

(i) stabilește în unanimitate regimul lingvistic al Centrului, inclusiv posibilitatea unei distincții între funcționarea obișnuită internă a Centrului și comunicarea sa cu exteriorul, având în vedere necesitatea de a asigura accesul tuturor părților interesate la activitățile Centrului în cât mai multe limbi oficiale ale Uniunii, precum și de a asigura analiza de specialitate a constatărilor științifice și a înțelegerii de către public a activității și a recomandărilor Centrului; regimul lingvistic respectiv poate include utilizarea de interpreți calificați (care folosesc limbajul prin semne, oral sau tactil), dacă este necesar.

 

 

Amendamentul  139

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 17 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„1. Fără a aduce atingere articolului 3 alineatul (2), directorul este numit de Consiliul de administrație pe o perioadă de cinci ani care poate fi prelungită o singură dată cu maximum cinci ani, dintr-o listă de candidați propuși de Comisie în urma unei competiții deschise, după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în alte publicații a unei cereri de intenție.” ’

 

Justificare

Adăugarea cuvintelor „Fără a aduce atingere articolului 3 alineatul (2)” nu are sens în acest context. Prin urmare, ar trebui restabilită formularea inițială a acestei dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 851/2004.

Amendamentul  140

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 17 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2. Înainte de numire, candidatul desemnat de Consiliul de administrație este invitat fără întârziere să facă o declarație în fața Parlamentului European și să răspundă la întrebările adresate de membrii acestei instituții.

Justificare

Acest alineat există în Regulamentul (CE) nr. 851/2004 și ar trebui menținut în cuprinsul prezentei propuneri.

Amendamentul  141

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 18 – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. Directorul poate invita experți sau reprezentanți ai organizațiilor profesionale sau științifice ori ai organizațiilor neguvernamentale având o experiență recunoscută în domeniul disciplinelor legate de activitățile Centrului să colaboreze în vederea îndeplinirii unor sarcini specifice și să participe la activitățile relevante ale forumului consultativ. În plus, Comisia poate sugera directorului experți sau reprezentanți ai organizațiilor profesionale sau științifice ori ai organizațiilor neguvernamentale care să fie invitați ad-hoc.

8. Centrul implică din punct de vedere structural experți din domeniul sănătății publice, reprezentanți ai organizațiilor profesionale sau științifice și ai organizațiilor neguvernamentale, în special pe cei având o experiență recunoscută în domeniul disciplinelor legate de activitățile Centrului, precum și în alte domenii, inclusiv în cel al bolilor netransmisibile și al protecției mediului, să participe la toate activitățile cheie ale Centrului, ale rețelelor specifice și ale forumului consultativ și să coopereze în vederea îndeplinirii unor sarcini specifice. În plus, Comisia și statele membre pot sugera Centrului experți sau reprezentanți ai organizațiilor profesionale sau științifice ori ai organizațiilor neguvernamentale care să fie consultați ad-hoc.

 

 

Amendamentul  142

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 19 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(19a) La articolul 19, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2. Directorul, membrii consiliului de administrație, membrii forumului consultativ și experții externi care participă la grupurile științifice dau o declarație de angajament și o declarație de interes în care menționează fie că nu au nici un interes care ar putea fi considerat ca aducând atingere independenței lor, fie orice interese directe sau indirecte care ar putea fi considerate ca aducând atingere independenței lor. Toate aceste declarații sunt depuse în fiecare an în scris.

„2. Directorul, membrii consiliului de administrație, membrii forumului consultativ și experții externi care participă la grupurile științifice dau o declarație de angajament și o declarație de interes în care menționează fie că nu au niciun interes care ar putea fi considerat ca aducând atingere independenței lor, fie orice interese directe sau indirecte care ar putea fi considerate ca aducând atingere independenței lor. Toate aceste declarații sunt depuse în fiecare an în scris și sunt puse la dispoziția publicului.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0851&qid=1613474789335)

Amendamentul  143

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 20 – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(20a) La articolul 20, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

4. Datele personale sunt prelucrate sau comunicate numai în cazurile în care acest lucru este strict necesar pentru îndeplinirea misiunii Centrului. În astfel de cazuri, se aplică Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și libera circulație a acestor date (8).

„4.  Datele personale sunt prelucrate sau comunicate numai în cazurile în care acest lucru este strict necesar pentru îndeplinirea misiunii Centrului. În astfel de cazuri, se aplică Regulamentul (UE) 2018/1725.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0851&qid=1626616104898)

 

Amendamentul  144

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 20 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b) La articolul 20, se adaugă următorul alineat:

 

„4a.  Prezentul regulament nu aduce atingere obligațiilor statelor membre referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 și al Directivei 2002/58/CE sau obligațiilor Centrului și ale Comisiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.

 

Centrul instituie proceduri și garanții privind protecția datelor menite să garanteze că operațiunile sale de prelucrare respectă pe deplin principiile legalității, echității și transparenței, privind limitarea scopului, reducerea la minimum a datelor, exactității, limitării legate de stocare, integrității și confidențialității în contextul protecției datelor, precum și principiul protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit.

 

Centrul prelucrează date cu caracter personal, în special date privind sănătatea referitoare la persoane identificate sau identificabile, numai în cazul în care acest lucru se dovedește necesar sau proporțional. Ori de câte ori este posibil, în conformitate cu principiul reducerii la minimum a datelor, Centrul utilizează date anonimizate, obținute prin tehnici precum randomizarea sau generalizarea.

 

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 20 pentru a completa prezentul regulament prin definirea categoriilor de persoane vizate care intră în domeniul de aplicare al prelucrării și a categoriilor de date cu caracter personal prelucrate, împreună cu o descriere a măsurilor specifice de protejare a drepturilor și a libertăților persoanelor vizate implicate, în conformitate cu legislația relevantă privind protecția datelor, în special cu privire la garanțiile concrete de prevenire a abuzului sau a accesului sau transferului ilegal, precum și a perioadelor de stocare.”;

Amendamentul  145

 

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20 c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 20 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20c) Se adaugă următorul articol:

 

„Articolul 20a

 

Exercitarea delegării

 

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 20 alineatul (4a) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ...[data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective, cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

3.  Delegarea competențelor menționată la articolul 20 alineatul (4a) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*.

 

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia înștiințează simultan Parlamentul European și Consiliul despre aceasta.

 

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 20 alineatul (4a) intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a ridicat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înaintea expirării termenului respectiv, ambele instituții au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 

_________________

 

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

Amendamentul  146

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 21 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Centrul dezvoltă, implementează și gestionează un sistem de informații capabil să realizeze schimbul de informații clasificate și de informații neclasificate sensibile prevăzut la prezentul articol.

6. Centrul dezvoltă, implementează și gestionează un sistem de informații capabil să realizeze schimbul de informații clasificate și de informații neclasificate sensibile prevăzut la prezentul articol, în conformitate cu articolele 27 și 33 din Regulamentul (UE) 2018/1725.

Amendamentul  147

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 23 – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. Directorul trimite Curții de Conturi un răspuns privind observațiile formulate cel târziu până la data de 30 septembrie. Directorul trimite răspunsul respectiv și Consiliului de administrație și Comisiei.

8. Directorul trimite Curții de Conturi un răspuns privind observațiile formulate cel târziu până la data de 30 septembrie. Directorul trimite răspunsul respectiv și Consiliului de administrație, Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

 

 

Amendamentul  148

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

„Articolul 24

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(23a) Articolul 24 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 24

„Articolul 24

Aplicarea Regulamentului financiar

Aplicarea Regulamentului financiar

Articolul 185 din Regulamentul financiar se aplică descărcării de gestiune pentru bugetul Centrului, auditurilor și normelor contabile ale acestuia.

Articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 se aplică descărcării de gestiune pentru bugetul Centrului, auditurilor și normelor contabile ale acestuia.

Justificare

Regulamentul financiar [Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1606/2002 al Consiliului, la care se face referire în considerentul (12) din Regulamentul (CE) nr. 851/2004] a fost abrogat prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, care a fost abrogat între timp prin Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

Amendamentul  149

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la [se va introduce data, și anume la trei ani de la data intrării în vigoare] 2023, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Consiliului de administrație un raport privind activitățile Centrului, care conține o evaluare cu privire la:

Până la [se va introduce data, și anume la trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Consiliului de administrație un raport privind activitățile Centrului, care conține o evaluare cu privire la:

Justificare

Referirea la anul 2023 pare a fi o eroare de redactare, având în vedere că raportul trebuie să fie publicat la trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament de modificare.

Amendamentul  150

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) modul în care Centrul a pus în aplicare structurile de guvernanță menționate la articolele 14, 17 și 18;

Amendamentul  151

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 31 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Până la [se va introduce data, și anume la trei ani de la data intrării în vigoare] 2028 și ulterior din cinci în cinci ani, Comisia evaluează performanțele Centrului în raport cu obiectivele, mandatul, atribuțiile, procedurile și localizarea acestuia. Evaluarea stabilește în principal dacă este necesară modificarea mandatului Centrului și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

2. Până la [se va introduce data, și anume la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare] și ulterior din cinci în cinci ani, Comisia evaluează performanțele Centrului în raport cu obiectivele, mandatul, atribuțiile, procedurile și localizarea acestuia. Evaluarea stabilește în principal dacă este necesară modificarea mandatului Centrului și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

Justificare

Referirea la anul 2028 pare a fi o eroare de redactare, deoarece evaluarea performanței Centrului în raport cu obiectivele, mandatul, atribuțiile, procedurile și localizarea acestuia va avea loc, după toate probabilitățile, mai târziu de trei ani de la intrarea în vigoare a regulamentului de modificare. În plus, având în vedere esența procesului de evaluare, care poate duce la modificări legislative, ar trebui să se acorde mai mult timp Comisiei.

Amendamentul  152

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28

Regulamentul (CE) nr. 851/2004

Articolul 31 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Atunci când consideră că funcționarea în continuare a Centrului nu se mai justifică în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile care i-au fost încredințate, Comisia poate propune modificarea în consecință sau abrogarea dispozițiilor relevante din prezentul regulament.

3. Pe baza evaluării menționate la alineatul (2), Comisia prezintă, după caz, o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament. Atunci când consideră că funcționarea în continuare a Centrului nu se mai justifică în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile care i-au fost încredințate, Comisia poate propune modificarea în consecință sau abrogarea dispozițiilor relevante din prezentul regulament.

Justificare

Formularea utilizată în propunerea Comisiei nu specifică în mod clar dreptul Comisiei de a propune modificări ale mandatului Centrului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Ca parte a eforturilor Uniunii de îmbunătățire a mecanismelor sale de pregătire și răspuns la crizele sanitare, Regulamentul de înființare a Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), adoptat în 2004, urmează să fie supus unei prime revizuiri. Pandemia de COVID-19, cauzată de coronavirusul sindromului respirator acut sever 2 (SARS-CoV-2), a pus în evidență lacune semnificative în ceea ce privește pregătirea și răspunsul Uniunii. Uniunea nu s-a confruntat niciodată cu o amenințare atât de gravă la adresa sănătății publice; actuala pandemie este departe de a se fi încheiat și se preconizează că, în viitor, vor apărea mai des noi focare.

Uniunea trebuie să fie în măsură să anticipeze și să gestioneze mai eficient viitoarele epidemii și, totodată, să se pregătească mai bine pentru a le aborda. Este nevoie să se țină seama de trei elemente importante în procesul de modificare a Regulamentului de înființare a ECDC („Regulamentul de modificare privind ECDC”).

În primul rând, propunerea Comisiei face parte dintr-un pachet consolidat și interconectat de măsuri legislative și nelegislative menite să construiască o uniune europeană a sănătății, care va consolida, de asemenea, mandatul Agenției Europene pentru Medicamente și va stabili elementele centrale ale unei viitoare Autorități europene pentru răspuns în situații de urgență sanitară (HERA), cu scopul de a aborda mai eficient amenințările transfrontaliere la adresa sănătății. Cu toate acestea, având în vedere că propunerea legislativă privind HERA este prevăzută pentru al patrulea trimestru al anului 2021, implicațiile sale pentru ECDC nu vor fi, pentru un anumit interval de timp, precizate. Prin urmare, deși contextul în care este elaborat prezentul raport este cel al pachetului privind uniunea europeană a sănătății, el trebuie să fie analizat, în special, în coroborare cu propunerea de regulament privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/UE, care stabilește o serie de metode și criterii aplicabile Regulamentului de modificare privind ECDC.

În al doilea rând, ECDC este limitat de resursele financiare de care dispune. Bugetul anual al ECDC este de aproximativ 60 de milioane EUR, cu aproximativ 300 de posturi prevăzute în organigramă pe durata cadrului financiar multianual 2021-2027. Acest buget este cu mult mai scăzut decât cel necesar pentru ca Uniunea să fie mai bine pregătită și mai rezilientă în domeniul sănătății publice. Este important să se recunoască faptul că, în prezent, aproape întregul personal al ECDC își concentrează atenția asupra pandemiei de SARS-CoV-2, în timp ce alte domenii critice de activitate referitoare la bolile infecțioase sunt neglijate. În lumina acestor limitări ale resurselor, a fost evidențiată o discrepanță evidentă atunci când s-a făcut o comparație cu Centrul de Prevenire și Control al Bolilor (CDC) din Statele Unite, care s-a extins și s-a dezvoltat pe parcursul a șapte decenii și este dotat în prezent cu un buget anual de peste 10 miliarde USD, având în organigramă peste 10 000 de posturi.

În al treilea rând, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede în mod clar că „acțiunea Uniunii respectă responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește definirea politicii lor de sănătate, precum și organizarea și prestarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală” [articolul 168 alineatul (7)]. Temeiul juridic al propunerii Comisiei este articolul 168 alineatul (5) din TFUE, care prevede adoptarea de măsuri ale Uniunii „în scopul combaterii epidemiilor transfrontaliere, măsuri privind supravegherea amenințărilor transfrontaliere grave asupra sănătății, alerta în cazul unor asemenea amenințări și combaterea acestora, [...] excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.”

Prin urmare, raportoarea consideră că Regulamentul de modificare privind ECDC ar trebui să acorde prioritate soluțiilor viabile și pragmatice menite să îmbunătățească cooperarea, schimbul de informații, de expertiză și de bune practici între autoritățile statelor membre și Comisie, Comitetul pentru securitate sanitară și însuși ECDC, precum și alte organizații, după caz (de exemplu, Agenția Europeană pentru Medicamente). Această cooperare îmbunătățită ar trebui să facă posibilă o mai bună capacitate de pregătire și de coordonare a răspunsului. 

Pentru a fi eficace, o astfel de colaborare consolidată trebuie să se bazeze pe respectarea transparenței și a responsabilității reciproce în relațiile dintre statele membre și instituțiile și organele Uniunii, întrucât numai printr-un efort comun acestea pot obține rezultate comparabile cu cele ale CDC din SUA. Cu toate acestea, nicio dispoziție din Regulamentul de modificare privind ECDC nu ar trebui să genereze preocupări cu privire la faptul că Uniunea aduce atingere competențelor exclusive ale statelor membre. Prin urmare, raportoarea a adaptat formulările referitoare la sarcinile de evaluare și auditare a capacității sistemelor de sănătate ale statelor membre, conferindu-le un caracter mai puțin restrictiv, pentru a preveni eventualele critici din partea autorităților naționale. 

Propunerea Comisiei prevede, de asemenea, stabilirea unor noi atribuții pentru ECDC, cum ar fi detectarea, monitorizarea și raportarea amenințărilor la adresa substanțelor de origine umană, precum sângele, organele, țesuturile și celulele. Deși raportoarea recunoaște importanța acestui nou rol, ea consideră că participarea statelor membre la această rețea într-o primă etapă ar trebui să fie voluntară. În cazul în care acest nou element al supravegherii epidemiologice realizate de ECDC se dovedește a fi un succes, participarea ar putea deveni obligatorie în urma unei revizuiri. Cu toate acestea, deocamdată, ECDC ar trebui să se concentreze în primul rând asupra sarcinilor sale principale, și anume identificarea, evaluarea și comunicarea amenințărilor actuale și emergente reprezentate de bolile transmisibile.

Prezentul raport include, de asemenea, o serie de adaptări tehnice, pentru a ține seama atât de numeroasele modificări ale tratatelor, cât și de cele ale altor acte legislative ale Uniunii, cum ar fi, de exemplu, regulamentele financiare, care trebuie să se reflecte, de asemenea, în Regulamentul de modificare privind ECDC pentru a asigura claritatea și coerența.

 

 


 

 

 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE (29.4.2021)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor

(COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))

Raportor pentru aviz: Niclas Herbst

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Modificările propuse la Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului[3] pot fi organizate în trei categorii:

1. Un mandat consolidat al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) în ceea ce privește supravegherea, pregătirea, alerta precoce și reacția în temeiul unui cadru consolidat al UE în materie de securitate sanitară.

2. Asigurarea coerenței Regulamentului de înființare a ECDC cu alte instrumente ale Uniunii și cu propunerea de regulament de modificare privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate[4].

3. Respectarea „abordării comune” privind agențiile descentralizate, astfel cum este prevăzută în Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului UE și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate[5].

Raportorul permanent al Comisiei BUDG pentru agenții și-a concentrat atenția, în cadrul analizei efectuate, asupra celei de a treia categorii a modificărilor propuse, în special asupra modificărilor propuse referitoare la guvernanță, procedurile financiare, răspundere și transparență. În plus, au fost evaluate implicațiile bugetare ale acestui mandat extins. Evaluarea se bazează în special pe următoarele documente de referință:

  Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului[6]

 Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului UE și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012 și abordarea comună

 Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate (Raportul Schoepflin)[7]

 Raportul special al CCE – Viitorul agențiilor UE[8]

 Un studiu al Departamentului tematic C – Agențiile UE și conflictul de interese[9]

 Acordul privind CFM

În general, raportorul pentru aviz salută modificările propuse, deoarece acestea sunt în mare măsură în concordanță cu abordarea comună dezvoltată cu privire la agenții și cu solicitările formulate de Parlament de la adoptarea Regulamentului de înființare a ECDC, în 2004. În special, modificările propuse la articolul 14 (Consiliul de administrație), unde sunt menționate proiectele de documente unice de programare și programele de lucru multianuale, sunt în conformitate cu solicitările formulate în raportul Schoepflin al PE. Aceste instrumente vor permite, astfel cum a constatat și CCE, dezvoltarea în continuare a unui cadru de gestionare și monitorizare axat pe performanță. În consecință, prin modificările propuse la textul propunerii Comisiei se urmărește, în principal, doar clarificarea anumitor puncte.

Incertitudine cu privire la buget

În cazul în care colegiuitorul decide să autorizeze un mandat consolidat al ECDC, acesta va avea, în mod evident, un impact financiar asupra bugetului Uniunii pentru perioada 2021-2027. În conformitate cu propunerea Comisiei, implicațiile bugetare se referă cu precădere la următoarele obiective:

 crearea unei noi platforme de monitorizare a vaccinurilor, găzduită în comun de Agenția Europeană pentru Medicamente și de Centru;

 activități de planificare a pregătirii și a răspunsului, inclusiv modelare, anticipare, monitorizare și evaluare;

 noi rețele pentru laboratoarele de referință ale Uniunii și pentru serviciile de transfuzie, transplant și reproducere asistată medical;

 consolidarea sistemelor de supraveghere și a sistemului de alertă precoce și de reacție;

 monitorizarea și evaluarea capacității sistemelor de sănătate și identificarea grupurilor de populație expuse riscurilor care necesită măsuri de prevenire și de intervenție specifice;

 crearea unui Grup operativ al UE în domeniul sănătății, pentru a sprijini țările să își consolideze pregătirea și să intervină rapid în cazul unei crize sanitare;

 îmbunătățirea colaborării internaționale și a culegerii de date regionale/naționale.

În conformitate cu fișa financiară legislativă, Comisia intenționează să abordeze aspectul implicațiilor bugetare printr-o reprogramare a rubricii corespunzătoare din cadrul financiar multianual. Bugetul suplimentar propus pentru ECDC poate fi finanțat prin reducerea bugetului pentru programul „UE pentru sănătate” în exercițiile financiare viitoare. În plus, având în vedere procesul de reflecție aflat în curs cu privire la crearea unei Autorități europene pentru răspuns în situații de urgență sanitară (HERA)[10], care face obiectul unei propuneri programate pentru al patrulea trimestru al anului 2021, Comisia menționează că își rezervă dreptul de a ajusta propunerile în materie de resurse și alocare de personal atunci când va fi înaintată o propunere precisă privind crearea HERA.

Raportorul pentru aviz estimează că, în lunile următoare, va fi important să se aprofundeze înțelegerea interacțiunilor dintre EU4Health, EMA, ECDC și noua HERA, pentru a evalua dacă resursele financiare limitate de la rubrica 2 sunt suficiente pentru a îndeplini obiectivele ambițioase și a examina cele mai eficiente moduri de utilizare a resurselor.

 

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

 

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) La 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat epidemia cauzată de noul coronavirus COVID-19 drept pandemie mondială. Dificultățile întâmpinate în contextul reacției la pandemie au arătat în mod clar că rolul Centrului în cadrul Uniunii în ceea ce privește pregătirea și răspunsul la crizele sanitare trebuie consolidat.

(3) La 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat epidemia cauzată de noul coronavirus COVID-19 drept pandemie mondială. Dificultățile întâmpinate în contextul reacției la pandemie au arătat în mod clar că rolul Centrului în cadrul Uniunii în ceea ce privește pregătirea și răspunsul la crizele sanitare trebuie consolidat, pentru a utiliza mai eficient potențialul capacităților Uniunii și ale statelor membre de a răspunde la viitoarele pandemii.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Măsurile luate la nivelul Uniunii vizează furnizarea de valoare adăugată, în sprijinul competențelor statelor membre și cu respectarea acestora. Consolidarea structurilor și a expertizei existente la nivelul Uniunii, asigurarea coerenței și a sinergiilor și evitarea suprapunerilor sunt esențiale.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Este esențial ca relația dintre ECDC, EU4Health, Agenția Europeană pentru Medicamente și OMS să fie eficientă, coerentă și fără sincope și ca duplicarea și suprapunerile, atât în ceea ce privește mandatul, cât și bugetul, să fie evitate.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Una dintre lecțiile desprinse în urma pandemiei de COVID-19 a arătat că rolul Centrului trebuie să fie consolidat și că este nevoie de o coordonare sporită la nivelul Uniunii a mecanismelor de prevenire și control al bolilor. Este esențial să existe o bună coordonare la nivelul Uniunii a prevenirii și controlului bolilor care reprezintă amenințări transfrontaliere la adresa sănătății. În acest scop, Centrul ar trebui să aibă capacitatea de a evalua la sursă modul în care organismele naționale de coordonare aplică prezentul regulament.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b) Îndeplinirea sarcinilor și misiunilor Centrului depinde de dotarea acestuia cu un buget adecvat și de menținerea unei bune cooperări între statele membre, precum și de respectarea de către acestea a normelor aplicabile. Pentru a urmări progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, ar trebui să i se permită Centrului să efectueze inspecții la sursă.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Pentru a consolida capacitatea Uniunii și a statelor membre de a evalua situația epidemiologică și de a efectua evaluări ale riscurilor și intervenții cu precizie, Centrul trebuie să monitorizeze și să raporteze în special tendințele bolilor transmisibile, să sprijine și să faciliteze acțiunile de răspuns bazate pe dovezi, să ofere recomandări pentru îmbunătățirea programelor de prevenire și control al bolilor transmisibile stabilite la nivel național și la nivelul Uniunii, să monitorizeze și să evalueze capacitatea sistemelor naționale de sănătate pentru diagnosticarea, prevenirea și tratamentul bolilor transmisibile, inclusiv într-un mod sensibil la dimensiunea de gen, să identifice grupurile de populație expuse riscurilor care necesită măsuri specifice, să analizeze corelația dintre incidența bolii și factorii societali și de mediu, să identifice factorii de risc pentru transmiterea și gravitatea bolilor transmisibile și să determine nevoile și prioritățile în materie de cercetare. Centrul trebuie să colaboreze cu punctele focale naționale desemnate în vederea supravegherii, formând o rețea care să consilieze la nivel strategic Centrul cu privire la astfel de chestiuni și să promoveze utilizarea sectoarelor de sprijin, cum ar fi cel al datelor și al serviciilor spațiale ale UE.

(10) Pentru a consolida capacitatea Uniunii și a statelor membre de a evalua situația epidemiologică și de a efectua evaluări ale riscurilor și intervenții cu precizie, Centrul trebuie să monitorizeze și să raporteze în special tendințele bolilor transmisibile, să sprijine și să faciliteze acțiunile de răspuns bazate pe dovezi, să ofere recomandări pentru îmbunătățirea programelor de prevenire și control al bolilor transmisibile stabilite la nivel național și la nivelul Uniunii, să monitorizeze și să evalueze capacitatea sistemelor naționale de sănătate pentru diagnosticarea, prevenirea și tratamentul bolilor transmisibile, inclusiv într-un mod sensibil la dimensiunea de gen, să identifice grupurile de populație expuse riscurilor care necesită măsuri specifice, să analizeze corelația dintre incidența bolii și factorii societali și de mediu, să identifice factorii de risc pentru transmiterea și gravitatea bolilor transmisibile și să determine și să abordeze nevoile și prioritățile în materie de cercetare. Centrul trebuie să colaboreze cu punctele focale naționale desemnate în vederea supravegherii, formând o rețea care să consilieze la nivel strategic Centrul cu privire la astfel de chestiuni și să promoveze utilizarea sectoarelor de sprijin, cum ar fi cel al datelor și al serviciilor spațiale ale UE.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Centrul trebuie să consolideze capacitățile de pregătire și de răspuns la nivel național și la nivelul Uniunii oferind expertiză științifică și tehnică statelor membre și Comisiei. În acest context, Centrul, în strânsă colaborare cu statele membre și cu Comisia, trebuie să întreprindă diferite acțiuni, inclusiv elaborarea de planuri de pregătire și de răspuns la nivel național și al Uniunii și dezvoltarea unor cadre de monitorizare și de evaluare a pregătirii, precum și să ofere recomandări privind capacitățile de prevenire, pregătire și răspuns la focarele epidemice și privind consolidarea sistemelor naționale de sănătate. Centrul trebuie să își extindă colectarea și analiza datelor în ceea ce privește supravegherea epidemiologică și aspectele speciale de sănătate conexe, evoluția situațiilor epidemice, fenomenele epidemice neobișnuite sau bolile noi de origine necunoscută, inclusiv în țările terțe, datele privind agenții patogeni moleculari și datele sistemelor de sănătate. În acest scop, Centrul trebuie să asigure seturi de date adecvate, precum și procedurile necesare pentru a facilita consultarea, transmiterea datelor și accesul la acestea, să efectueze evaluări științifice și tehnice ale măsurilor de prevenire și control la nivelul Uniunii și să colaboreze cu agenții, organisme competente și organizații care își desfășoară activitatea în domeniul colectării datelor.

(14) Centrul trebuie să consolideze capacitățile de pregătire și de răspuns la nivel național și la nivelul Uniunii oferind expertiză științifică și tehnică statelor membre și Comisiei. În acest context,