BETÆNKNING om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland

28.7.2021 - (2021/2042(INI))

Udenrigsudvalget
Ordfører: Andrius Kubilius


Procedure : 2021/2042(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0259/2021

UDKAST TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING

til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland

(2021/2042(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland, navnlig beslutning af 18. september 2014 om situationen i Ukraine og forholdet mellem EU og Rusland[1], af 11. juni 2015 om den strategiske militære situation i Sortehavsområdet efter Ruslands ulovlige annektering af Krim[2], af 16. marts 2017 om ukrainske fanger i Rusland og situationen på Krim[3], af 14. juni 2018 om besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion[4], af 23. november 2016 om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU[5], af 12. marts 2019 om status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland[6], af 19. september 2019 om betydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid[7], af 19. december 2019 om den russiske lov om "udenlandske agenter"[8], af 17. september 2020 med titlen "Situationen i Rusland: forgiftningen af Aleksej Navalnyj"[9], af 21. januar 2021 om anholdelsen af Aleksej Navalnyj[10], af 29. april 2021 om Rusland, sagen om Aleksej Navalnyj, militær opbygning langs Ukraines grænse og russiske angreb i Tjekkiet[11], af 10. juni 2021 om Ruslands opførelse af tyske NGO'er på listen over "uønskede organisationer" og tilbageholdelsen af Andrej Pivovarov[12],

 der henviser til FN-pagten, FN's havretskonvention, verdenserklæringen om menneskerettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og Europarådets konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

 der henviser til Den Russiske Føderations medlemskab af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og de deraf følgende tilsagn og forpligtelser,

 der henviser til EU's restriktive foranstaltninger som reaktion på krisen i Ukraine, der har været i kraft siden 2014,

 der henviser til den samlede pakke af foranstaltninger til gennemførelse af Minskaftalerne, som blev vedtaget og undertegnet i Minsk den 12. februar 2015 og godkendt i sin helhed ved FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015) af 17. februar 2015,

 der henviser til resultaterne af samlingen i Udenrigsrådet den 14. marts 2016, navnlig aftalen om de fem vejledende principper for Den Europæiske Unions politik over for Rusland, og til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 24.-25. maj 2021 om Rusland og af 24. juni 2021 om eksterne forbindelser,

 der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 16. juni 2021 med titlen "Forholdet mellem EU og Rusland – modvirkning, begrænsning og dialog" (JOIN(2021)0020),

 der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 10. juni 2020 med titlen "Bekæmpelse af desinformation om covid-19 – sådan får vi styr på fakta" (JOIN(2020)0008),

 der henviser til forretningsordenens artikel 118,

 der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A9-0259/2021),

A. der henviser til, at Rusland er en integreret del af det europæiske kontinent og Unionens største nabo, og at der er en stærk historisk indbyrdes afhængighed og kulturelle og menneskelige bånd mellem Rusland og EU's medlemsstater; der henviser til, at udviklingen i Rusland for så vidt angår dets politikker og dets myndigheders beskaffenhed har direkte indvirkning på EU og dets umiddelbare nabolande; der henviser til, at EU på trods af de handelshindringer, der blev indført i 2014, stadig er Ruslands største handelspartner, og at Rusland er EU's femtestørste handelspartner; der henviser til, at EU er den største investor i Rusland;

B. der henviser til, at Parlamentet sondrer mellem det russiske folk og præsident Putins regime, som er et stagnerende autoritært kleptokrati, der ledes af en livstidspræsident omgivet af en kreds af oligarker; der henviser til, at de kritiske foranstaltninger, der foreslås i denne henstilling, derfor er rettet mod præsident Putins regime og dets kriminelle handlinger og antidemokratiske politikker, men samtidig understreger det presserende behov for at række ud til de russiske borgere for at vise dem, at Den Europæiske Union er klar til at gøre noget ved deres problemer;

C. der henviser til, at EU's primære interesse er at opretholde frihed, stabilitet og fred på og uden for det europæiske kontinent, som trues af de russiske myndigheders aggressive politikker, der udgør en af de største udfordringer for EU's strategiske og udenrigspolitiske dagsorden;

D. der henviser til, at Rusland kan have en demokratisk fremtid; der henviser til, at russiske borgere ligesom alle andre mennesker higer efter de universelle værdier frihed og demokrati; der henviser til, at EU bør komme med konkrete forslag til det russiske folk om gensidigt fordelagtigt samarbejde;

E. der henviser til, at EU's strategi over for Rusland skal kombinere to hovedmål: for det første at standse Kremls aggression udadtil og undertrykkelse indadtil og for det andet at gå i dialog med det russiske folk og hjælpe dem med at opbygge denne alternative fremtid, som ville være til gavn for alle folk på det europæiske kontinent, herunder det russiske folk;

F. der henviser til, at EU's forbindelser med Den Russiske Føderation er baseret på principperne i folkeretten, OSCE's grundlæggende principper, demokrati, fredelig konfliktløsning og gode naboskabsforbindelser; der henviser til, at den nuværende russiske regering har udvist foragt for disse principper til trods for, at den har forpligtet sig på dem; der henviser til, at Rusland misbruger internationale institutioner, primært FN og OSCE, til at forhindre retfærdighed og konfliktløsning i hele verden;

G. der henviser til, at Rusland tiltrådte Europarådet igen i 2019, men at dets omfattende krænkelser af menneskerettighederne fortsætter, og at landet nægter at efterleve Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser;

H. der henviser til, at præsident Putins udenrigspolitik er klart aggressiv og revisionistisk, da han ønsker at blive opfattet som forsvarer af russiske interesser og forsøger at opnå kontrol over områder, som han mener er blevet tabt efter Sovjetunionens sammenbrud, og andre områder; der henviser til, at præsident Putins regime også har følgende mål: at hævde sin autoritet som stormagt, at konsolidere regimets indblanding i og uden for de tidligere Sovjetlande, at sætte magtfulde staters suverænitet over andre staters ret til suverænitet, at benytte begrebet "beskyttelse af etniske russere i udlandet" som begrundelse for hybrid krig og desinformation, at benytte områder med fastlåste konflikter som et strategisk element til at intervenere i de berørte lande og forhindre dem i at bevæge sig tættere på EU og NATO, at udnytte energiressourcer og ulovlig hvidvask af penge som redskaber til manipulation og afpresning, at undergrave liberalt demokrati som model og fremstille Rusland som moralsk overlegent og Vesten som moralsk underlegen, at undertrykke demokratiet, den demokratiske opposition og folkets ret til at udtrykke sin frie vilje i Rusland; der henviser til, at præsident Putins regime især forkaster multilateralisme og den folkeretlige orden baseret på retsstatsprincippet, tilsidesætter folkeretten, herunder de principper, der er nedfældet i FN-pagten, Helsingforsslutakten fra 1975 og OSCE's Parischarter af 1990, hvilket bl.a. fremgår af forfatningsændringerne fra 2020, hvis vedtagelsesproces Den Europæiske Kommission for Demokrati gennem Ret ("Venedigkommissionen") vurderede som "klart upassende", og som krænkede både russisk ret og landets OSCE-forpligtelser; der henviser til, at Rusland har undladt at efterleve mere end tusind domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol;

I. der henviser til, at det nuværende russiske regime truer freden og sikkerheden i Europa ved at fortsætte med systemiske menneskerettighedskrænkelser mod landets befolkning og aggressiv optræden i sin udenrigspolitik, herunder, men ikke begrænset til: storstilede militærøvelser og militære opbygninger, den ulovlige og voldelige besættelse og annektering af Krim, krænkelsen af Ukraines, Georgiens og Republikken Moldovas territoriale integritet og destabiliseringen af disse lande, støtte til fastlåste konflikter og manglende overholdelse af våbenhvileaftaler i Georgien og Ukraine, påståede terrorhandlinger på EU-medlemsstaters, som f.eks. Tjekkiets, område, cyberangreb og angreb på følsom infrastruktur i EU- medlemsstater, overtrædelser af folkeretten, indblanding i valg og krænkelser af havområder og luftrum i landene ved Østersøen og i Sortehavsregionen; der henviser til, at EU ikke har reageret tilstrækkeligt på de forskellige russiske aggressioner, eftersom aggressionen over for Georgien i 2008 har tilskyndet Rusland til at fortsætte sine aggressive militære og politiske kampagner både i og uden for sit nærområde og derved at svække og undergrave den regelbaserede internationale orden og stabilitet i Europa og andre steder;

J. der henviser til, at den russiske regering fortsætter med at opbygge lagre af offensive våben og udstationere tropper tæt på EU's grænser i Kaliningrad-enklaven;

K. der henviser til, at Rusland under sit nuværende regime er en langsigtet trussel mod den europæiske sikkerhed ifølge den nylige vurdering fra NATO's refleksionsgruppe; der henviser til, at Rusland har etableret nye militærbaser og moderniseret gamle militærbaser i den nordlige del af landet; der henviser til, at Rusland har opgraderet sin Nordflåde til status af militærdistrikt, opskaleret forskellige grene af sine væbnede styrker og genoplivet konceptet om ”bastionsforsvaret”, som har til formål at beskytte dets strategiske kapaciteter; der henviser til, at NATO's fremskudte tilstedeværelse (Enhanced Forward Presence) på østflanken har spillet en afgørende rolle med hensyn til at afskrække Rusland fra at gennemføre destabiliserende aktiviteter, herunder militær opbygning i det vestlige militærdistrikt; der henviser til, at sammenbruddet i våbenkontrolsamarbejdet med Rusland (der f.eks. har trukket sig ud af traktaten om afskaffelse af mellemdistanceraketter og Open Skies-traktaten) og de manglende fremskridt med hensyn til nuklear nedrustning i henhold til traktaten om ikkespredning af kernevåben og Ruslands afvisning af den nye traktat om forbud mod kernevåben giver anledning til stor bekymring for de europæiske borgeres sikkerhed; der henviser til, at dette sker samtidig med en farlig modernisering af russiske nukleare og konventionelle arsenaler og deres fremføringsmidler og indførelsen af destabiliserende teknologier (hypersoniske missiler, torpedoer, som kan fremføre kernevåben, osv.);

L. der henviser til, at Kreml-regimet især i marts og april 2021 i betydelig grad øgede sin militære tilstedeværelse ved Ruslands østlige og nordlige grænse til Ukraine, hvilket er den største koncentration af russiske tropper siden 2014; der henviser til, at Kreml-regimet har suspenderet retten til fri passage for krigsskibe og kommercielle fartøjer fra andre lande gennem en del af Sortehavet i retning mod Kertjstrædet, hvilket er en krænkelse af de sejladsrettigheder, der er garanteret i FN's havretskonvention, som Rusland er part i;

M. der henviser til, at Rusland yder konsekvent politisk og økonomisk støtte til Aleksandr Lukasjenkos illegitime og forkastelige regime i Belarus; der henviser til, at præsident Putins politiske og økonomiske investeringer i Lukasjenkos illegitime styres overlevelse er den eneste grund til, at sidstnævnte stadig er i stand til at fortsætte sin brutale forfølgelse af det belarusiske folk, som kræver respekt for menneskerettighederne, frie og gennemsigtige valg, retsstatsforhold og retfærdighed; der henviser til, at den seneste politiske udvikling i Belarus og Rusland har mange fællestræk, og at processerne i begge lande i meget betydelig grad påvirker hinanden; der henviser til, at protesterne mod det autoritære regime og kravene om forandring i Belarus giver inspiration til lignende krav fra folk i Rusland; der henviser til, at Kremls myndigheder forøger undertrykkelsen af den politiske opposition forud for det kommende valg til Dumaen i september 2021 og på denne måde ødelægger den politiske konkurrence ved at stjæle muligheden for retfærdige valg, lige som det blev gjort af diktaturet i Belarus i august 2020;

N. der henviser til, at præsident Putins Rusland fortsætter sine bestræbelser på at destabilisere EU-kandidatlandene og de associerede lande i Det Østlige Partnerskab med det formål at skabe hindringer for eller standse processen for deres euro-atlantiske integration; der henviser til, at der anvendes en strategi med masseudstedelse af pas for at øge antallet af russiske statsborgere og for de facto at udvide den russiske jurisdiktion over områder, det har besat, og udbryderområder, navnlig Transdnestrien, Sydossetien, Abkhasien, Donbas og Krimhalvøen; der henviser til, at disse handlinger er en overtrædelse af folkeretten;

O. der henviser til, at de russiske forfatningsreformer i 2020 reviderede historien fra Anden Verdenskrig, "rensede" den sovjetiske historie og udpegede Rusland som Sovjetunionens efterfølger, indførte retten til at intervenere på internationalt plan for at forsvare russiske landsmænd og forbød drøftelser om tilbagegivelse af russiske landområder til andre lande;

P. der henviser til, at de EU-medlemsstater, der tillader dobbelt statsborgerskab, er sårbare over for Ruslands politik med masseudstedelse af pas; der henviser til, at de EU-medlemsstater, som har indført ordninger med såkaldte "gyldne pas", giver Kreml-loyalister mulighed for at nyde godt af en europæisk livskvalitet med penge, der er stjålet fra det russiske folk, og for at udbrede korruption til EU;

Q. der henviser til, at Rusland er i færd med at indføre et fjendtligsindet koncept om "den russiske verden" for at bane vejen for dets indblanding i andre lande for at forsvare russiske landsmænd; der henviser til, at "den russiske verden" fremmes af statsejede medieforetagender som Russia Today og Sputnik på EU-medlemsstaternes modersmål; der henviser til, at covid-19-pandemien udnyttes af propagandamaskinen i Kreml til at øge splittelsen mellem EU's medlemsstater, fremstille EU som værende ude af stand til at håndtere pandemien, sprede tvivl om de vacciner, der er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, afskrække folk i EU fra at blive vaccineret og genoprette Ruslands image i EU-befolkningens øjne, især gennem fremme af Sputnik V-vaccinen;

R. der henviser til, at russiske ambassader, konsulater og deres tilknyttede kulturcentre i EU's medlemsstater tilbyder gratis kulturelle arrangementer og russisk sprogundervisning, og at talrige lokale ikkestatslige organisationer (NGO'er) og radikale grupper, herunder politiske bevægelser, modtager russisk finansiering;

S. der henviser til, at Rusland fortsat er engageret i mange dele af verden, herunder Vestbalkan, Centralasien, Mellemøsten, Nordafrika, Afrika syd for Sahara og Latinamerika; der henviser til, at den russiske regering anvender paramilitære enheder ("Wagnergruppen") til at støtte diktatoriske regimer rundt om i verden og undergrave EU's og det internationale samfunds bestræbelser på at modvirke konflikter, skabe fred og sikre stabilitet; der henviser til, at Vestbalkanregionen, som omfatter potentielle nye EU-medlemsstater, er kendetegnet ved en stærk russisk tilstedeværelse, navnlig i Serbien; der henviser til, at den russiske militære efterretningstjeneste (GRU) i 2016 i Montenegro var involveret i forsøg på at vælte landets parlament, snigmyrde premierministeren og indsætte en pro-russisk og anti-NATO-regering for at forhindre Montenegros tiltrædelse af NATO;

T. der henviser til, at Kremls regime for så vidt angår EU angiveligt havde russiske efterretningsofficerer i aktiv tjeneste involveret i to eksplosioner i ammunitionsdepoter i 2014, hvor to tjekkiske statsborgere blev dræbt, og der blev forvoldt omfattende materiel skade; der henviser til, at de samme GRU-agenter også var ansvarlige for mordforsøget på Sergej og Julia Skripal i Det Forenede Kongerige i 2018 ved anvendelse af novitjok, en militær nervegift; der henviser til, at GRU-agenter også blev anklaget for drabsforsøget på Emilian Gebrev, der ejede en våbenfabrik, samt to andre personer i Bulgarien i 2015; der henviser til, at Kreml-regimets ulovlige handlinger på Tjekkiets, Bulgariens og mange andre medlemsstaters, Det Forenede Kongeriges og østpartnerskabslandenes territorium udgør en alvorlig krænkelse af deres suverænitet; der henviser til, at Kreml-regimet er usamarbejdsvilligt i efterforskningen af disse forbrydelser og giver centrale mistænkte beskyttelse;

U. der med beklagelse konstaterer, at de russiske myndigheder, bevidst eller ubevidst, er i færd med fastlåse deres land i et afhængighedsforhold til Kina, som kun kan svække Den Russiske Føderation og hele det europæiske kontinent og navnlig sætte de kinesiske myndigheder i stand til at øge deres tilstedeværelse og indflydelse i Centralasien og Sibirien;

V. der henviser til, at Kreml fortsætter sin desinformation, propaganda og hybride indblanding i EU's interne politikker og demokratiske processer, hvilket udgør en trussel mod EU's grundlæggende værdier – dvs. respekt for demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og menneskerettighederne – og er i stand til at undergrave de nationale regeringers politikker, sprede bagvaskelse og formidle et billede af Vesten som en fjende, fremme had, intolerance og sovjetnostalgi, omskrive historien om sovjetstyrets forbrydelser og i sidste ende forværre bruddet mellem Rusland og Europa, navnlig med de lande, der tidligere tilhørte den kommunistiske blok; der henviser til, at EU og medlemsstaternes institutioner samt objekter af strategisk betydning og demokratiske processer såsom valg er konstante mål for russiske cyberangreb; der henviser til, at den russisk-ortodokse kirkes øverste hierarki støtter Putin-regimet; der henviser til, at russiske love tillader undertrykkelse af religiøse grupper, der betragtes som ekstremistiske;

W. der henviser til, at kombinationen af vestlige sanktioner mod Rusland, et fald i indtægterne fra eksport af fossile brændstoffer, en ikkekonkurrencedygtig økonomi, høje militærudgifter og indenlandske sociale ydelser har ført til, at Rusland oplever økonomiske vanskeligheder; der henviser til, at Rusland rangerer som nr. 129 ud af 180 lande i korruptionsindekset for 2020, idet den massive korruption på statsligt niveau påvirker kvaliteten af de offentlige tjenester til den russiske befolkning, som fortsat er underfinansierede, herunder den offentlige sundhedssektor, hvilket er af særlig betydning under pandemien; der henviser til, at næsten 19 mio. russere lever under fattigdomsgrænsen;

X. der henviser til, at den russiske regering bl.a. har indført sanktioner mod Parlamentets formand, David Sassoli, næstformanden for Kommissionen, Věra Jourová, og seks andre embedsmænd fra medlemsstaterne, og fastslår, at disse sanktioner er uacceptable og grundløse, fordi de savner enhver juridisk hjemmel; der henviser til, at den russiske regering også har godkendt en liste over "uvenlige lande", som indbefatter Tjekkiet og USA;

Y. der henviser til, at mere end 60 % af EU's import fra Rusland i 2019 var energiprodukter; der henviser til, at EU bør mindske sin økonomis afhængighed, navnlig inden for energisektoren, af russiske gasforsyninger til EU's markeder, som nu er på 48 %, og sandsynligvis vil stige; der henviser til, at den europæiske grønne pagt er et vigtigt instrument til at sikre EU's geopolitiske sikkerhed, og henviser til, at EU's olie- og naturgasimport efter 2030 ifølge Kommissionens prognoser forventes at falde drastisk, idet olieimporten falder med 78-79 % og naturgasimporten med 58-67 % i forhold til 2015-tallene;

Z. der henviser til, at det europæiske gasforbrug har toppet, og at den eksisterende Nord Stream-rørlednings kapacitet ikke udnyttes fuldt ud på nuværende tidspunkt; der henviser til, at nogle medlemsstaters beslutning om at bygge Nord Stream 2, som har skabt intern splittelse, er uforenelig med energiunionens værdier, navnlig solidaritet og tillid; der henviser til, at Nord Stream 2 er uforenelig med målene i den europæiske grønne pagt om at reducere EU's drivhusgasemissioner med mindst 55 % senest i 2030 og opnå drivhusgasneutralitet senest i 2050;

AA. der henviser til, at retsstatsprincippet, et uafhængigt retsvæsen og en fri presse er kerneelementer i modstandsdygtige demokratiske samfund;

AB. der henviser til, at Den Russiske Føderation ikke blot udgør en ekstern trussel mod den europæiske sikkerhed, men også undertrykker sit eget folk; der henviser til, at situationen i Rusland forværres forfærdeligt på grund af præsident Putins stigende undertrykkelse af demokratiske kræfter, som har til formål at bringe hans indenlandske kritikere, den politiske opposition og antikorruptionsaktivister til tavshed, begrænse deres forsamlingsfrihed og forhindre deres og det russiske civilsamfunds aktiviteter, hvilket kan ses af de russiske myndigheders tilbageholdelse af mere end 11 000 fredelige demonstranter blot to uger efter anholdelsen af Aleksej Navalnyj, hvilket bringer det samlede antal russere, der er tilbageholdt siden januar 2021, op på mere end 15 000; der henviser til, at Rusland bliver ved med at frihedsberøve sine borgere ulovligt og gå efter oppositionsledere, uafhængige journalister, demonstranter og menneskerettighedsaktivister; der henviser til, at fængselsforholdene i Rusland fortsat er forfærdelige, og at de fængslede udsættes for tortur, chikane og fysiske angreb;

AC. der henviser til, at Kreml-regimet ved at vedtage love om "udenlandske agenter" og "uønskede organisationer" gør det muligt at stigmatisere enkeltpersoner, foreninger og medier og derved krænker deres menneskerettigheder og ytrings- og foreningsfrihed, begrænser borgernes ret til at engagere sig i og bidrage til det russiske civilsamfund og bringer deres personlige sikkerhed i fare; der henviser til, at Kreml-regimet har styrket disse love yderligere ved at udvide restriktionerne til også at omfatte personer eller enheder, der støtter "udenlandske agenter" og "uønskede udenlandske organisationer", og dermed systematisk har udelukket aktive medlemmer af civilsamfundet, menneskerettigheds-NGO'er og oppositionen fra at deltage i parlamentsvalget i Rusland i 2021; der henviser til, at navnlig ny lovgivning vedtaget i december 2020 og januar 2021 udvidede mængden af enkeltpersoner og grupper, der kan betegnes som "udenlandske agenter", definitionen af "udenlandske midler" og kravene til mærkning af materialer; der henviser til, at de nye lovforslag, der blev fremsat i maj 2021, havde til formål at udvide lovens konsekvenser for "uønskede" organisationer og med tilbagevirkende kraft at udelukke potentielle kandidater fra valget til det russiske parlament; der henviser til, at de russiske myndigheder fortsætter med at retsforfølge folk for påstået tilknytning til grupper, der er udpeget som ekstremistiske i henhold til Ruslands alt for bredtfavnende lov om bekæmpelse af ekstremisme; der henviser til, at de russiske myndigheders beslutning om at udpege Fonden for Bekæmpelse af Korruption under ledelse af Aleksej Navalnyj som en ekstremistisk organisation er grundløs, diskriminerende og er blevet vedtaget med det ene formål at ødelægge oppositionens muligheder for reelt at deltage i valgkampagner;

AD. der henviser til, at de russiske myndigheder ifølge Memorial Human Rights Centre for øjeblikket har næsten 400 politiske fanger i strid med Den Russiske Føderations forpligtelser i henhold til artikel 5 i den europæiske menneskerettighedskonvention, artikel 9 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og artikel 23 i slutdokumentet fra samlingen i Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa, som fandt sted i Wien den 5. januar 1989;

AE. der henviser til, at der i løbet af de seneste to årtier har været en række drab eller drabsforsøg på regimets modstandere og uafhængige journalister, enten i Rusland selv eller på udenlandsk område, herunder på Anna Politkovskaja, Boris Nemtsov, Alexandr Litvinenko, Sergej og Julia Skripal, Sergej Protasanov, Piotr Versilov, Vladimir Kara-Mursa, Aleksej Navalnyj og andre; der henviser til, at bagmændene til disse forbrydelser stadig ikke er identificeret og tiltalt, fordi den vedvarende undertrykkelse af samfundskritikere forstærkes af, at politiet og sikkerhedsstyrkerne nyder straffrihed, og at domstolene er uvillige til at retsforfølge de egentlige gerningsmænd bag disse forbrydelser; der henviser til, at repræsentanter for oppositionen systematisk udsættes for verbale angreb, personlige smædekampagner og umenneskeliggørelse af regeringen eller regeringsvenlige medier; der henviser til, at det i OSCE's Parlamentariske Forsamlings rapport om mordet på Boris Nemtsov blev konkluderet, at "det vigtigste spørgsmål med hensyn til bekæmpelse af straffrihed er ikke de russiske retshåndhævende myndigheders kapacitet, men den politiske vilje"; der henviser til, at det i rapporten fra OSCE's Parlamentariske Forsamling også bemærkes, at en fuldstændig undersøgelse af mordet "ville være et første skridt på vejen til at sætte ind over for straffriheden" i Rusland;

AF. der henviser til, at de ulovlige forfatningsændringer ud over at give præsident Putin en undtagelse fra begrænsningen af præsidentens embedsperiode i 2024 yderligere svækkede retten til en retfærdig rettergang i Rusland, bl.a. ved at give præsidenten beføjelse til at udnævne dommere ved forfatningsdomstolen og højesteret og indlede udnævnelsen af alle føderale dommere og afskedigelsen af højtstående føderale dommere;

AG. der henviser til, at mediefriheden i Rusland hastigt forværres, idet den russiske regering har optrappet sin årelange kampagne for at udrydde civilsamfundet og den uafhængige presse ved at true organisationer som Meduza, Radio Free Europe/Radio Liberty, VTimes, For Human Rights, Den Europæiske Demokratifond og Open Russia med tyngende lovgivningsmæssige, reguleringsmæssige og bureaukratiske byrder, der kvæler adgangen til alle finansieringskilder, som regeringen og dens allierede ikke kontrollerer, og tilsværte dem med nedsættende betegnelser som "udenlandske agenter" eller "uønskede", hvilket tjener til at miskreditere disse grupper og de høje journalistiske og menneskerettighedsmæssige principper, de står for, uden hvilke Rusland ikke kan blive demokratisk, velstående og frit; der henviser til, at medieområdet i Rusland kontrolleres og ejes af staten, at der ikke findes nogen offentlig radio- og tv-virksomhed, og at de resterende få uafhængige mediekanaler kæmper økonomisk og udsættes for forfølgelse, herunder fysiske angreb og fængsling af deres medarbejdere; der henviser til, at 58 journalister er blevet dræbt i Rusland siden 1992; der henviser til, at lovgivningen om "internetsuverænitet" giver regeringen mulighed for at blokere alt uønsket internetindhold; der henviser til, at civilsamfundsorganisationers og mediers frie og uafhængige arbejde er en hjørnesten i et demokratisk samfund baseret på retsstatsprincippet;

AH. der henviser til, at mulighederne for upartisk valgobservation er blevet støt indskrænket i Rusland i løbet af det seneste årti, da fraværet af bestemmelser om direkte akkreditering af valgobservatører tvinger dem til at agere på vegne af kandidater eller medieforetagender og derfor er i modstrid med selve idéen om uafhængig valgkontrol fra civilsamfundets side og også er i strid med internationale standarder; der henviser til, at rapporten Freedom in the World 2021 placerer Rusland i kategorien af lande, der ikke er frie; der henviser til, at borgernes grundlæggende frihedsrettigheder er begrænsede i Rusland, at valgmiljøet kontrolleres, og at den russiske befolkning afskrækkes fra at deltage i offentlige demonstrationer på grund af de besværlige bureaukratiske procedurer, der er indført for at give borgerne tilladelse hertil, og på grund af politivolden under fredelige demonstrationer;

AI. der henviser til, at denne indenlandske udvikling vil varsle mulige yderligere forværringer i tiden op til parlamentsvalget i Rusland i september 2021 og kan føre til yderligere undertrykkelse af den politiske opposition i Rusland, herunder alvorlige menneskerettighedskrænkelser; der henviser til, at de russiske myndigheder holder de vigtigste oppositionsaktører i parlamentsvalgkampen i fængsel eller under husarrest; der henviser til, at de russiske myndigheders fortsatte undertrykkelse af oppositionens kandidater ved at misbruge registreringsprocedurerne og selektivt gå efter politiske modstandere og civilsamfundsorganisationer i gaderne og ved domstolene i forbindelse med opdigtede sager vil gøre det helt umuligt at tale om retfærdige parlamentsvalg i september 2021, da regimet i Rusland ødelægger den politiske konkurrence og det pluralistiske demokrati gennem disse handlinger;

AJ. der henviser til, at der derfor er begrundet tvivl om, hvorvidt det kommende parlamentsvalg bliver frit og retfærdigt;

AK. der henviser til, at Parlamentet ved talrige lejligheder har givet udtryk for sin bekymring over demokratiets tilstand, den systematiske undladelse af at opretholde retsstatsprincippet og respekten for de grundlæggende rettigheder og principper, den stadig mindre plads til uafhængige aktører og systemkritikere og angrebene på mediefriheden i Rusland; der henviser til, at Kremls evigt stigende systemiske undertrykkelse af oppositionen i Rusland er en øjenåbner for hele det internationale samfund, og til, at EU skal være parat til at imødegå den og udvikle en sammenhængende responsstrategi; der navnlig henviser til, at EU bør lægge et stigende pres på Kreml-regimet i tiden op til parlamentsvalget i 2021 og i kølvandet herpå for at forsvare det russiske folks ret til frie valg, hvor alle politiske partier bør have lige adgang og lige chancer;

AL. der henviser til, at LGBTI+-samfundet i forskellige dele af Den Russiske Føderation udsættes for omfattende diskrimination, herunder chikane, tortur, fængsling og drab, og til, at situationen er særligt farlig i Tjetjenien, som i 2017 begyndte sin udrensning af LGBTI+-personer og tilbageholdt og torturerede dusinvis og dræbte mindst to, hvilket førte til, at mange mennesker søgte tilflugt i udlandet; der henviser til, at eksisterende love forbyder enhver offentlig drøftelse af "utraditionelle seksuelle forhold"; der henviser til, at der efter ulovlige forfatningsændringer er vedtaget lovgivning, der har en negativ indvirkning på LGBTI+-personers rettigheder, herunder retten til at gifte sig og opfostre børn;

AM. der henviser til, at der fortsat er alvorlige mangler i den officielle indsats over for den udbredte kønsbaserede vold og vold i hjemmet i Rusland, herunder mangel på tilstrækkelig beskyttelse og klagemuligheder for ofre; der henviser til, at lovforslaget om vold i hjemmet, som blev stillet i november 2019, ikke indeholdt en udtømmende definition af vold i hjemmet; der henviser til, at Parlamentet i begyndelsen af 2020 nedprioriterede gennemgangen af lovforslaget, som stadig ikke er færdigbehandlet; der henviser til, at Ruslands ombudsmand bemærkede, at vold i hjemmet steg under covid-19-pandemien, og at antallet af rapporterede tilfælde blev mere end fordoblet under nedlukningen i foråret; der henviser til, at EU's strategi for Rusland derfor bør tage fat på den stigende forskelsbehandling og ulighed mellem kønnene samt kvinders rettigheder, LGBTI+-rettigheder og andre mindretals rettigheder i Rusland;

AN. der henviser til, at den demokratiske omstilling af Rusland er en vigtig geopolitisk sikkerhedsinteresse for EU, og at præsident Putins Rusland fortsat er den største udfordring for den europæiske sikkerhed;

AO. der henviser til, at Parlamentet i sine beslutninger af 17. september 2020, 21. januar 2021 og 29. april 2021 opfordrede Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden for Kommissionen, Josep Borrell, til at foretage en revision af EU's politik over for Rusland, herunder de fem vejledende principper, der blev vedtaget i 2016, og understregede, at EU's fremtidige forbindelser med Rusland ville afhænge af tempoet i Ruslands demokratiske omstilling (eller mangel herpå); der henviser til, at det også opfordrede EU-institutionerne til at udarbejde en ny omfattende strategisk tilgang med udgangspunkt i, at enhver dialog med Rusland skal være baseret på respekt for folkeretten og menneskerettighederne;

AP. der henviser til, at den ajourførte EU-strategi bør tage hensyn til forskellige scenarier, mulige udviklinger og klare reaktioner på Ruslands krænkelser af folkeretten og menneskerettighederne, herunder effektive instrumenter mod Ruslands indblanding og spredning af desinformation, samt instrumenter til selektivt engagement, hvor det er muligt; der henviser til, at Parlamentet også har anmodet Rådet om straks at påbegynde forberedelserne til og vedtage en EU-strategi for de fremtidige forbindelser med et demokratisk Rusland, herunder en bred vifte af incitamenter til og betingelser for at styrke nationale tendenser i retning af frihed og demokrati;

AQ. der henviser til, at EU's fem vejledende principper for forbindelserne med Rusland har inddæmmet yderligere aggression mod Ukraine fra Kreml-regimets side, men at der i principperne ikke nævnes noget om at inddæmme præsident Putins undertrykkelse af den russiske befolkning; der henviser til, at de fem principper fortsat udgør en gyldig funktionel ramme, men skal kombineres med en egentlig strategi, der sigter mod at opfylde EU's mål i dets forbindelser med Rusland, herunder bl.a. ved at afskrække Kreml fra yderligere aggression mod dets naboer og ved at gøre konsekvenserne af militære aktioner i tredjelande, herunder aktioner gennemført af stedfortrædere og lejesoldater, mere alvorlige; der henviser til, at de fem principper, eftersom der ikke er udsigt til en væsentlig positiv udvikling med den nuværende russiske ledelse, bør suppleres for at begrænse præsident Putins undertrykkelse af det russiske folk og Kremls mere generelle destabiliserende aktiviteter;

AR. der henviser til, at den nye EU-strategi bør have fokus på principperne om ”modvirkning, inddæmning og engagement”, som sigter mod at styrke EU's kapacitet til at bekæmpe Kremls trusler, især i østpartnerskabsregionen, herunder Belarus, såvel som i Rusland selv, ved at forsvare menneskerettighederne og støtte Ruslands omdannelse til et demokrati i overensstemmelse med princippet om "demokrati først"; der henviser til, at EU's overordnede centrale mål bør være at udforme forbindelserne med Den Russiske Føderation på en sådan måde, at freden, stabiliteten, sikkerheden, velstanden, suveræniteten og den territoriale integritet bevares for alle lande i EU og dets nabolande, folkeretten respekteres, og menneskerettighederne og retsstatsprincippet fortsat er de ledende principper; der henviser til, at den seneste udvikling i Rusland har vist, at EU's strategi over for Rusland bør være langt mere proaktiv og have et klart defineret mål om "engagement", som ikke kun bør fokusere på traditionelt, såkaldt selektivt engagement med Kreml, men snarere på et "strategisk" engagement med det russiske civilsamfund for at bistå med Ruslands overgang til demokrati;

AS. der henviser til, at EU's strategi for Rusland bør have støtte til frihed og demokrati i centrum; der henviser til, at en sådan strategi bør være i EU's sikkerhedsmæssige interesse og tilbyde Rusland en konstruktiv dialog; der henviser til, at konstruktive forbindelser fortsat vil være i både EU's og Ruslands og deres befolkningers interesse; der henviser til, at der stadig er mulighed for at samarbejde om at dele fælles interesser, løse problemer og tackle strategiske udfordringer såsom klimapolitik eller terrorbekæmpelse, samtidig med at værdierne menneskerettighederne, retsstatsprincippet og demokratiet fremmes, og sikre, at en fremtidig styrkelse af de bilaterale forbindelser vil afhænge af Den Russiske Føderations opfyldelse af sine egne forpligtelser med hensyn til menneskerettigheder og demokrati i overensstemmelse med sin forfatning og sine internationale forpligtelser;

AT. der henviser til, at EU samtidig skal fokusere på at redde sin troværdighed med hensyn til sin værdiorienterede adfærd på internt plan ved at værne om retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder meget mere direkte og oprigtigt, eftersom politivold, forældede straffelovgivninger og modstand mod ligestilling mellem kønnene og mangfoldighed i nogle medlemsstater skader dets omdømme og troværdighed i udlandet; der henviser til, at EU også skal kommunikere tilsvarende forventninger over for alle partnere ved at fordømme krænkelser af folkeretten, konsekvent at træffe strenge modforanstaltninger og undlade at være dobbeltmoralsk, når det vurderer sådanne krænkelser;

AU. der henviser til, at sammenhold mellem EU's medlemsstater er den bedste politik til at afskrække Rusland fra at gennemføre destabiliserende og undergravende handlinger i Europa; der henviser til, at EU ved fastlæggelsen af, hvordan den opdaterede strategi skal koordineres – navnlig på strategiske områder som f.eks. den europæiske forsvarsunion, den europæiske energiunion, cyberforsvar, cyberterrorisme og strategiske kommunikationsværktøjer – derfor bør forenes mere, eftersom Ruslands politik over for EU længe har været at forbigå EU-institutionerne til fordel for bilaterale forbindelser med medlemsstaterne i et forsøg på at udstille og øge EU's interne splittelse; der henviser til, at en konstruktiv dialog med de russiske myndigheder vil kræve tættere samordning, samarbejde og enhed mellem medlemsstaterne og større styrke og fasthed i deres reaktion på enhver provokation og aggression fra Moskvas side, så der findes en balance mellem fasthed og åbenhed over for dialog om spørgsmål af fælles interesse;

AV. der henviser til, at EU's strategi over for Rusland bør støtte Rusland på dets vej mod at blive et demokratisk land ved i) at yde modstand og målrette straffesanktioner mod dem, der befinder sig i og tæt på Kreml, og som er villige til at stjæle valg eller uddele bestikkelse for at vinde dem eller begå andre alvorlige forbrydelser mod menneskerettighederne og de demokratiske værdier, både i Rusland og i EU's umiddelbare naboskabsområde, ii) at yde bistand til landene i Det Østlige Partnerskab ved at tilbyde en ambitiøs EU-integrationspolitik og udvikle EU's strategiske ansvar og geopolitiske ledelseskapaciteter, som er nødvendige for at gennemføre sådanne politikker, og iii) at have en strategi for dialog med det prodemokratiske samfund i Rusland for at udstikke kursen for de fremtidige forbindelser med det demokratiske Rusland;

AW. der henviser til, at Kreml betragter et vellykket, fremgangsrigt og demokratisk Østpartnerskab som en trussel mod Putin-regimets stabilitet, fordi det gennem "blød magt" kan give inspiration til almindelige mennesker i Rusland; der henviser til, at demokratiseringen af EU's østlige nabolande derfor er i disse landes og EU's interesse og har afgørende betydning for den fremtidige demokratisering af Rusland; der henviser til, at Kremls egentlige mål med konflikterne i denne region er at delegitimere demokratiske forandringer som et middel til at overføre magten for at forhindre en vellykket udvikling af disse stater, miskreditere det liberale demokrati og eksportere Ruslands eget magtsystem;

AX. der henviser til, at EU bør følge en langsigtet strategi over for Rusland baseret på antagelsen om, at den russiske befolkning – lige som ukrainere og belarusere – kan have forhåbninger om at omdanne deres land til et demokrati; der henviser til, at omdannelsen af Rusland til et demokrati vil afhænge af det russiske folks vilje; der henviser til, at EU skal være parat til at bistå russerne i deres ønske om at leve i et demokratisk land;

AY. der henviser til, at EU's rolle som global aktør og EU-institutionernes udenrigspolitiske kompetencer bør styrkes;

1. henstiller, at Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) sammen med medlemsstaterne gennemgår EU's politik over for Rusland, herunder de fem vejledende principper, og udvikler en omfattende EU-strategi rettet mod Rusland på grundlag af følgende principper og tiltag:

Den russiske trussel skal afskrækkes – sikkerhedstruslen skal modstås

a) EU skal reformere sin udenrigspolitik grundlæggende for på troværdig vis at demonstrere, at det er i stand til at træffe beslutninger og skride til handling på det udenrigspolitiske område, herunder ved at udvide beføjelserne for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og NF/HR, når de handler på vegne af EU, og for at sikre, at politikken fører til større autonomi og klare ansvarsområder, ophævelse af kravet om enstemmighed i udenrigspolitiske spørgsmål, klarere kommunikation og lederskab fra medlemsstaternes side, samtidig med at enheden og solidariteten internt i Europa sikres; EU bør desuden styrke sin rolle som global aktør og EU-institutionernes kapacitet for ikke at give Rusland mulighed for at fortsætte den såkaldte bilateralisering af forbindelserne med EU, eftersom Bruxelles bør være den eneste hovedstad, hvor der træffes vigtige beslutninger om forbindelserne mellem EU og Rusland

b) EU bør sammen med NATO og internationale partnere afskrække Rusland med henblik på at opretholde fred og stabilitet i og uden for Europa, herunder ved at styrke sine egne forsvarskapaciteter og ved at presse de russiske myndigheder til ikke at gribe ind i EU's østlige og sydlige nabolande; mener navnlig, at EU – også før internationale organisationer som OSCE eller FN –  bør kræve, at Rusland forpligter sig til at løse de igangværende konflikter og forebygge fremtidige konflikter og begynder ved at tilbagegive de besatte og ulovligt annekterede områder i østpartnerskabsregionen i overensstemmelse med deres internationalt anerkendte grænser og ved at respektere landenes valg vedrørende EU, euro-atlantisk samarbejde og demokrati

c) EU og navnlig dets medlemsstater bør leve op til deres tilsagn om kollektivt forsvar, som de har givet som medlemmer af NATO; minder om, at EU og NATO deler fælles sikkerhedsmæssige udfordringer, fælles forsvarsinteresser og det samme stadig mere udfordrende sikkerhedsmiljø, og at et stærkt transatlantisk sikkerheds- og forsvarspartnerskab gennem NATO derfor er uomgængeligt, samtidig med at EU stræber efter en vej mod strategisk autonomi; EU er nødt til at intensivere sine bestræbelser på at etablere en egentlig europæisk forsvarsstyrke som en del af et styrket NATO for at kunne bidrage med mere effektive, deployerbare, interoperable og holdbare militære kapaciteter og styrker med henblik på at fremstille sig selv som en stærk og selvsikker international aktør, der er i stand til at opretholde fred

d) EU skal styrke samarbejdet mellem medlemsstaternes efterretningstjenester for at være mere effektivt med hensyn til at forhindre russiske specialtjenester i at udføre deres operationer på EU's område og skal arbejde videre med sine strategiske partnere om nye foranstaltninger til bekæmpelse af Kreml-støttet terrorisme; EU bør desuden investere i projekter med henblik på at styrke sin sikkerhed og sine fælles kapaciteter på det militære område og på kontraspionage-, cyber- og energiområdet

e) EU bør være parat til at udnytte sin indflydelse og opfordre til, at Rusland udelukkes fra SWIFT-betalingssystemet, for at afskrække de russiske myndigheder fra at give sig i kast med yderligere aggressiv adfærd og bør være rede til at udfase sin import af olie og gas fra Rusland, hvis de russiske myndigheder fortsætter deres trusler mod medlemsstaterne og militære aktioner mod østpartnerskabslande i naboskabsområdet

f) EU skal også gå videre med en fuldstændig synkronisering af alle medlemsstaters elnet med det synkrone net på det europæiske fastland som det bedste langsigtede svar på problemet med Europas strategiske energiafhængighed af Rusland og bør også modsætte sig enhver ny udvidelse af Ruslands atomenergisektor i retning mod EU og vedtage foranstaltninger for at undgå, at elektricitet produceret på Astravets-atomkraftværket, som er bygget af Rosatom, sælges på EU-markedet

g) EU er i tråd med dets energipolitik og -interesser nødt til at udarbejde og gennemføre en klar strategi for, hvordan det kan bringe sin afhængighed af russisk gas og olie og andre råstoffer (navnlig jern/stål, aluminium og nikkel) til ophør og øge sin egen energiuafhængighed, i det mindste mens præsident Putin er ved magten; i denne forbindelse bør EU fastholde en ambitiøs og resolut grøn dagsorden og have en hurtig gennemførelse af pakken om den europæiske grønne pagt, der omfatter foranstaltninger såsom EU's initiativer vedrørende kulstoflækage og dekarbonisering med udvikling af grøn brintindustri, som en vigtig geopolitisk prioritet; EU er også nødt til straks at indføre nye fysiske foranstaltninger såsom reverse flow-kapacitet og yderligere grænseoverskridende infrastruktur mellem medlemsstaterne; EU er desuden nødt til at diversificere sin energiforsyning, bl.a. ved at udvikle ny kapacitet til import af flydende naturgas, energiomstillings‑ og dekarboniseringsinitiativer, som hurtigt opnår momentum og kan mindske efterspørgslen efter fossile brændstoffer, således at Ruslands energidominans på det europæiske kontinent bringes til ophør; opførelsen af Nord Stream 2-rørledningen, som modvirker europæisk solidaritet og risikerer at øge Ruslands dominans og EU's afhængighed af russisk gas og udsætte Ukraine for russisk ondsindethed, bør på denne baggrund omgående standses, og den bør under de nuværende omstændigheder ikke tages i brug, selv hvis opførelsen færdiggøres

h) EU og dets medlemsstater skal fremskynde gennemførelsen af den europæiske grønne pagt og forkaste tanken om naturgas som en påstået mellemliggende kulstoffattigere vej frem mod at nå EU's klimamål, idet Ruslands seneste energistrategi for 2035 forudser en forøgelse af gaseksportkapaciteten gennem rørledninger i vestgående retning

Modvirkning af den russiske trussel – bekæmpelse af Ruslands indgriben i EU og i østlige naboskabslande

i) EU skal fortsat værne om østpartnerskabslandenes uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for deres internationalt anerkendte grænser og fordømme Ruslands direkte og indirekte indblanding i væbnede konflikter og militære opbygninger inden for grænserne af eller ved grænserne til østpartnerskabsregionen, dets ulovlige besættelse og annektering af Krim og de facto-besættelsen af visse dele af regionerne Donetsk og Luhansk samt de krænkelser af menneskerettighederne og folkeretten, som det foretager i områder, det har besat eller annekteret; EU bør gøre det klart, at en tilbagevenden til "business as usual" ikke kan overvejes, før Rusland sætter en stopper for sin aggressive politik og hybride krigsførelse over for EU, dets medlemsstater og østpartnerskabslandene, og
Georgiens, Moldovas og Ukraines territoriale integritet genoprettes inden for deres internationalt anerkendte grænser; EU bør derfor sikre, at sanktionerne forbliver i kraft, indtil Rusland opfylder de respektive betingelser for ophævelse af dem

j) EU skal anerkende sine nabolandes europæiske ambitioner og forkaste Ruslands politik om indflydelsessfærer; desuden bør EU anerkende, at det har et strategisk ansvar for stabilitet og udvikling i sine nabolande, navnlig i østpartnerskabsregionen, og fortsat bør kræve, at Rusland engagerer sig konstruktivt i Normandietprocessen og fører sine internationale forpligtelser, navnlig i henhold til Minskaftalerne og FN's havretskonvention, ud i livet; EU bør fortsætte sit engagement, herunder gennem de relevante EU-medlemsstater, der er involveret i Normandietkvartetten, i den fulde gennemførelse af Minskaftalerne og undersøge mulighederne for transatlantisk samarbejde på dette område; EU bør også udvide anvendelsesområdet for sine sanktioner til at omfatte pasudstedelse og afholdelse af ulovlige valg på Krim samt til at forhøje den pris, som Rusland betaler for at blokere for gennemførelsen af Minskaftalerne og drøftelserne i Normandietkvartetten; EU bør koordinere disse foranstaltninger med USA for at udvide deres omfang eller øge deres effektivitet

k) desuden bør EU træffe resolutte foranstaltninger for at afskrække Rusland fra at omgå eksisterende EU-sanktioner; med henblik herpå bør EU revidere og ajourføre sine gældende forordninger for at lukke en række smuthuller med henblik på at gøre sanktionerne mere effektive og få Rusland til at betale en reelt højere pris for sine aggressive hybride foranstaltninger

l) EU bør foreslå en ny klar strategi for et langsigtet engagement med landene i Det Østlige Partnerskab for at dæmme op for præsident Putins revisionistiske adfærd over for sine nabolande og for at styrke modstandsdygtigheden i østpartnerskabslandenes institutioner, økonomier og samfund og uddybe deres politiske associering og økonomiske integration samt for at intensivere sit arbejde på at få disse lande til at tilnærme sig EU

m) EU's solidaritet med landene i Det Østlige Partnerskab bør have til formål at styrke tilliden til EU som en pålidelig partner i sikkerhedsspørgsmål, f.eks. ved at engagere sig mere i fredelig konfliktløsning; EU bør sikre, at sikkerhedsdimensionen i landene i Det Østlige Partnerskab også afspejles ordentligt i EU's strategiske kompas, og bør desuden overveje at lancere en række sikkerhedsaftaler – rammer for øgede investeringer i og hjælp med sikkerhed, militær, efterretnings- og cybersamarbejde – med udvalgte lande i EU's naboskabsområde, såsom Ukraine, Moldova og Georgien, for at styrke deres modstandsdygtighed; mener, at EU ikke bør se en sikkerhedsmæssig koordinering med disse lande udelukkende med NATO-udvidelses-briller, men bør være ambitiøst ved vurderingen af de sikkerhedsmæssige udfordringer i området og i samarbejde med internationale partnere overveje at stille forsvarsmateriel til rådighed for venligtsindede lande i Det Østlige Partnerskab i overensstemmelse med FN-pagtens artikel 51; EU bør også styrke samarbejdet med venligtsindede lande i Det Østlige Partnerskab gennem Det Europæiske Forsvarsagentur og på områder, som f.eks. informations- og cyberrelateret robusthed og udveksling af efterretninger, og bør optrappe fælles militærøvelser

n) EU bør gå i dialog med NATO og udnytte og udvide det nuværende engagement i Sortehavsregionen og specifikt engagere sig yderligere i landene i Det Østlige Partnerskab gennem en tilgang, der omfatter hele samfundet, for at sikre en sikker og stabil Sortehavsregion

o) EU bør også være bekymret over den rolle, som Kreml spiller på Vestbalkan, som omfatter statsstøttet desinformation og opbygning af politiske og militære bånd til de regionale politiske eliter; EU bør være opmærksomt på, at Kremls indblanding i valg og støtte til antidemokratiske kræfter i Vestbalkanregionen fortsat er et problem, navnlig i de lande, der også er medlemmer af NATO

p) EU er også nødt til at reagere på, at præsident Putin åbent støtter Lukasjenkos regime og dets brutale undertrykkelse af det belarusiske folk og samarbejder med Lukasjenko om hybride angreb mod de demokratiske kræfter i Belarus; EU er derfor nødt til at erkende, at Kreml på denne måde udgør en direkte trussel mod Belarus' suverænitet og demokratibestræbelser, og EU skal gøre det klart, at det, hvis Rusland fortsætter sin nuværende politik over for Belarus, vil være nødt til at indføre yderligere strenge inddæmnings- og afskrækkelsesforanstaltninger, idet EU ved at forsvare demokratiet i Belarus også støtter demokratiet i Rusland

q) EU er nødt til at rense sit eget hus for Kremls hybride indblanding og hvidvaskningspraksis, som har indvirkning på EU's politiske og erhvervsmæssige elite, hvis det reelt ønsker at bistå det russiske folk på dets vej mod demokrati

r) bemærker, at EU i stigende grad er involveret i hybride konflikter med geopolitiske modstandere, herunder Rusland; understreger, at disse handlinger er af særligt destabiliserende og farlig karakter, idet de udvisker skellet mellem krig og fred, destabiliserer demokratier og sår tvivl i målbefolkningernes sind; derfor bør EU og dets medlemsstater i samarbejde med NATO og dets partnere – herunder landene i Det Østlige Partnerskab, som har unik erfaring og viden i denne henseende – styrke overvågningen og analysen af russiske aktiviteter inden for hybrid krigsførelse (herunder manipulerende desinformationskampagner, cyberangreb, spionage og indblanding i valg); de bør navnlig hurtigst muligt sikre, at der anvendes tilstrækkelige ressourcer, personale og instrumenter til at identificere, analysere, forebygge, imødegå og udrydde russiske hybride trusler og indblanding; ovenstående er særligt vigtigt i forbindelse med forsøg på at undergrave det europæiske projekt, polarisere og splitte demokratiske samfund gennem desinformation og støtte til og finansiering af antidemokratiske, populistiske, ekstremistiske kræfter, hovedsageligt højreorienterede eller politiske separatister, i hele Europa, herunder i cyberspace og via sociale medier og medier som Russia Today og Sputnik; politiske partier i EU, som gerne drager fordel af finansielle midler fra Den Russiske Føderation til gengæld for politisk og andre former for støtte, som parlamentet og andre organisationer tilbyder til russiske politikker og mål til skade for EU's interesser og værdier, har et moralsk og politisk ansvar

s) i denne forbindelse er EU nødt til at udarbejde en koordineret og holistisk inddæmningsstrategi, herunder foranstaltninger til at beskytte sit eget medielandskab og systematisk overvåge indhold, der udbydes af russiske og russiskstilknyttede medier og internetudbydere (uanset om det er på russisk eller et hvilket som helst andet sprog), uden at begrænse pressefriheden; som led i sin strategi bør EU demaskere Rusland, hver gang det udfører hybride angreb mod EU og medlemsstaterne, øge modstandsdygtigheden over for cyberangreb og udvide East StratCom-taskforcens kapacitet, da der er behov for også at dække desinformation i EU's rum; EU og dets medlemsstater bør iværksætte dristigere og mere samordnede og forholdsmæssige reaktioner for at imødegå sådanne angreb, f.eks. ved at udvise russiske diplomater på EU-plan som reaktion på de russiske myndigheders udvisning af diplomater fra de enkelte medlemsstater

t) endelig bør EU sikre, at de forslag, der kommer fra Europa-Parlamentets Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union, gennemføres hurtigt

Engagement og selektiv dialog med Kreml for at forberede Ruslands omstilling, herunder sektorsamarbejde

u) EU bør i sit engagement med Rusland bevæge sig i to retninger: på den ene side en betinget selektiv dialog med myndighederne i Kreml og med regionale regeringer og på den anden side et strategisk engagement med det russiske civilsamfund, som stræber efter demokrati i Rusland, og et uafhængigt samarbejde med regionale og lokale aktører; EU's strategi over for Rusland bør ikke udelukke samarbejde med myndighederne, hvor det er i EU's interesse, og undergraver ikke EU's forpligtelser med hensyn til menneskerettigheds‑ og demokratimålene, da det stadig er vigtigt for EU at finde måder at nedtrappe de nuværende spændinger på ved at indkredse foranstaltninger til at øge gennemsigtigheden og mindske risikoen for misforståelser og fejlberegninger

v) EU bør navnlig fortsætte det institutionelle samarbejde med Rusland gennem internationale organisationer og multilaterale traktater såsom OSCE, Arktisk Råd eller Europarådet for at fremme komplementære eller ensartede interesser, f.eks. om miljøspørgsmål og den grønne omstilling af både Rusland og EU, om Open Skies-traktaten, om nuklear nedrustning, våbenreduktion og våbenkontrol, om arktiske spørgsmål og om gennemførelsen af den fælles omfattende handlingsplan (atomaftalen med Iran); mere specifikt bør EU anvende den europæiske grønne pagt og dens klimamål til at arbejde sammen med Rusland hen imod dets grønne omstilling, navnlig med henblik på at fremskynde dekarboniseringen, nedbringe Ruslands CO2-emissioner (som stadig er stigende på trods af dets ratifikation af Parisaftalen), øge energieffektiviteten og udvide anvendelsen af vedvarende energi, som der er et enormt potentiale for i Rusland; EU kan også bidrage til at øge bevidstheden om klimaforandringer, som udbredes meget langsomt i Rusland

w) EU, dets medlemsstater og Rusland bør føre en god resultatliste over samarbejdet i Arktis inden for rammerne af politikken for den nordlige dimension, da det er af stor betydning, at de fortsat samarbejder konstruktivt for at bekæmpe konsekvenserne af klimaforandringerne i Arktis og undgå, at regionen bliver endnu et tema for militære spændinger

x) samarbejde på visse specifikke områder bør imidlertid ikke føre til nogen indrømmelser for så vidt angår værdier, og EU bør aldrig tilsidesætte de geostrategiske konsekvenser for sine partnere og deres interesser; EU skal rent faktisk sikre, at ethvert yderligere engagement med Kreml vil afhænge af sidstnævntes løfte om at bringe sin interne aggression mod sit eget folk til ophør, standse den systemiske undertrykkelse af oppositionen og intimidering og tortur af politiske fanger, ophæve eller ændre alle love, der er uforenelige med internationale standarder, såsom dem, der vedrører "udenlandske agenter" og såkaldt ekstremistiske eller uønskede organisationer, standse undertrykkelsen af civilsamfundsorganisationer, navnlig dem, der bekæmper korruption og forsvarer menneskerettighederne i Rusland, og bringe sin eksterne aggression mod nabolandene til ophør; som led heri skal EU også minde Rusland om, at tilbageholdelse af politiske modstandere er i strid med dets internationale forpligtelser, og insistere på, at retsvæsenet afpolitiseres, og at retten til en retfærdig rettergang og adgang til advokatbistand sikres; EU skal med andre ord i sit forsøg på at gå i dialog med Kreml have klart definerede røde linjer, herunder fuld respekt for partnerlandenes suverænitet og territoriale integritet, og skal afstå fra at fortsætte samarbejdet med Rusland udelukkende med henblik på at holde dialogkanalerne åbne; EU bør ikke søge at indgå nogen stor aftale med Kreml, hvis Kreml søger frie hænder hjemme og i sit selvudråbte privilegerede interesseområde (Ukraine, Belarus osv.); EU skal gøre det fuldstændigt klart, at det ikke vil give køb på andre landes interesser for at opnå bedre forbindelser med Moskva

y) EU bør desuden indtrængende opfordre Den Russiske Føderation til straks at adressere de spørgsmål, som det internationale samfund har rejst, og til øjeblikkeligt at give Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben fuldt og komplet indblik i novitjok-programmet; EU bør også fordømme Ruslands rolle i nedskydningen af fly MH17 i 2014 og opfordre Den Russiske Føderation til at samarbejde fuldt ud i efterforskningen af større internationale forbrydelser, hændelser og tragedier, såsom nedskydningen af Malaysia Airlines' fly MH17, samt andre nylige hændelser, der involverer de russiske efterretningstjenester på EU-medlemsstaternes og østpartnerskabslandenes, herunder Belarus', område

z) EU bør gentage sin opfordring, som er blevet fremsat ved talrige lejligheder, til de russiske myndigheder om at tilbagegive vraget af og de sorte bokse fra den polske militærflyvemaskine Tu-154, som styrtede ned i nærheden af Smolensk i april 2010, til Polen

Engagement til støtte for demokratiet – EU skal yde modstand ved hjælp af sanktioner, finansiel kontrol og internationale efterforskninger

aa) EU skal styrke sit samarbejde med USA og andre ligesindede partnere og etablere en alliance med henblik på at beskytte demokrati overalt i verden og det bør foreslå en værktøjskasse til forsvar for demokratiet, som bør omfatte fælles tiltag i forbindelse med sanktioner, politikker til bekæmpelse af ulovlige finansielle strømme, regler om betingelserne for økonomisk og finansiel støtte, internationale efterforskninger samt en ambitiøs dagsorden til støtte for frihed, demokrati, menneskerettighedsaktivister og demokratiforkæmpere; EU's dagsorden bør desuden modvirke Ruslands og Kinas bestræbelser på at svække demokratiet overalt i verden og destabilisere den europæiske orden

ab) EU bør etablere en centraliseret ramme til bekæmpelse af ulovlige finansielle strømme, yderligere styrke rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge og sikre en konsekvent gennemførelse heraf, lette øget samarbejde mellem kompetente myndigheder og oprette en EU-myndighed for finansiel kontrol for at forbedre beskyttelsen af EU og dets medlemsstater mod ulovlig finansiel praksis og indblanding fra Rusland og andre autoritære regimer, som benyttes til undergravende politiske formål og derfor udgør en trussel mod Europas sikkerhed og stabilitet

ac) EU skal navnlig overveje at medtage Rusland på en liste over tredjelande med en høj risiko for hvidvask af penge, som bør tjene som redskab til en stærkere EU-kontrol med alle mistænkelige finansielle strømme fra det russiske regime og dets stedfortrædere; EU bør også styrke sit banksystem og etablere en lovgivningsmæssig ramme for bekæmpelse af russisk økonomisk indblanding i EU's og medlemsstaternes demokratiske processer, herunder dets strategi med "elite capture" og teknikken med at indrullere højtstående embedsmænd og tidligere europæiske politikere; en sådan ramme bør øge gennemsigtigheden med hensyn til den russiske elites midler, som deponeres eller bruges i EU, og bidrage til at reagere på og forhindre russiske aktørers finansiering af politiske partier, politiske bevægelser og politiske kampagner og investeringer i strategisk infrastruktur og organer, herunder universiteter og politiske tænketanke, som risikerer at skabe eller styrke visse økonomiske sektorers afhængighed af Rusland og kan fungere som adgangsveje for russisk spionage og russiske sikkerhedstrusler; mener i denne forbindelse, at EU også bør straffe russiske aktiver, der anvendes direkte og indirekte til at blande sig i EU's og i medlemsstaternes og østpartnerskabslandenes demokratiske processer; parallelt hermed bør nationale regeringer og internationale organisationer foretage undersøgelser af de primære russiske lederes og oligarkers skjulte arv og offentliggøre disse tal

ad) mener, at EU bør skabe effektive retlige midler til at bekæmpe grænseoverskridende korruption og hvidvask af penge så hurtigt som muligt, navnlig når det drejer sig om korruption og ulovlig finansieringspraksis fra Rusland, og i langt højere grad anvende ikkedomsbaseret konfiskation for at håndtere Kreml-kleptokratiet effektivt; i denne forbindelse bør de russiske myndigheder ikke systematisk fratage russiske civilsamfundsorganisationer og NGO'er midlerne til at bekæmpe korruption; EU bør desuden opbygge kapacitet til at afsløre og standse strømme af sorte penge fra Rusland og til at afsløre det russiske regimes autokraters og korrupte oligarkers skjulte skatte og finansielle aktiver i medlemsstaterne; EU-institutionerne bør regelmæssigt aflægge rapport om disse sager ved halvårlige høringer i Parlamentet om demokratiets tilstand i Rusland; rapporterne bør indeholde navnene på de vigtigste medlemmer af præsident Putins entourage

ae) EU bør, samtidig med at det kæmper for at standse ulovlige pengestrømme fra Rusland, være særligt opmærksomt på finansielle strømme fra Belarus, eftersom autokrater og korrupte oligarker står i indbyrdes forbindelse med hinanden; EU-institutionernes særlige rapporter til Parlamentet bør behandle spørgsmålet om Ruslands finansielle indblanding i Belarus, herunder i strategiske sektorer, og indeholde oplysninger om aktiver ejet af Aleksandr Lukasjenkos entourage og korrupte oligarker

af) EU bør vedtage en lov om udenlandsk indblanding på EU-plan for bl.a. at regulere arbejdet for registrerede lobbyister, der er aktive med hensyn til politisk indblanding og desinformation

ag) EU bør i overensstemmelse med princippet om "demokrati frem for alt" styrke kravet om konditionalitet i sine forbindelser med Rusland ved at stræbe efter en dialog eller aftale med Rusland om tiltag med sigte på beskyttelse af menneskerettighederne, mediefrihed og afholdelse af frie valg som en stærkere forudsætning for dialog; EU og dets medlemsstater bør også revidere deres investeringsstøtte og økonomiske samarbejdsprojekter (som f.eks. Nord Stream 2 og de atomkraftværker, der er opført af Rosatom) og øge indsatsen for at bremse Kremls strategiske investeringer, som ofte stammer fra medlemsstaterne gennem finansielle strømme fra russiske oligarker og virksomheder, der er oprettet med henblik på at finansiere Ruslands ondsindede indblanding og spredning af korruption i EU; EU bør i denne forbindelse være særligt opmærksomt på det retlige begreb dobbelt statsborgerskab og insistere på, at Bulgarien og Malta opgiver deres ordninger med "gyldne pas"; endvidere bør EU ikke gennemføre fælles transaktions- eller forretningsprojekter uden forudgående politisk due diligence med hensyn til gennemsigtighed, korruption og politiske konsekvenser, da sådanne projekter ikke bør bringe solidariteten mellem medlemsstaterne eller med EU's nabolande i fare, ikke bør gavne korruptionssystemerne hverken i Rusland eller i EU og ikke bør have negativ indvirkning på menneskerettighederne eller miljøet

ah) samtidig bør EU også anvende princippet om "demokrati først" i sin revurdering af de finansielle støtteprogrammer for Rusland og investeringer i Rusland, som blandt andre foranstaltninger bør omfatte en revision af lånemandatet for EU's finansielle institutioner; i samme ånd bør EU evaluere sit samarbejde med Rusland i forskellige udenrigspolitiske formater og foretage en kritisk gennemgang af Ruslands overholdelse af sine forpligtelser over for Europarådet

ai) EU bør skabe nye midler til med større succes at kræve løsladelse af politiske fanger; EU bør kræve, at de russiske myndigheder løslader alle dem, der er uberettiget fængslet af politiske årsager, herunder Aleksej Navalny, Aleksej Pitjugin, Jurij Dmitrijev og alle de andre, der af Memorial Human Rights Centre er udpeget som "politiske fanger" i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat af Europarådets Parlamentariske Forsamling i resolution 1900/2012; EU skal benytte enhver lejlighed til at gøre de russiske myndigheder opmærksomme på disse og andre krænkelser af ytringsfriheden, navnlig med hensyn til chikane og retsforfølgelse af og fysiske angreb på politiske aktivister og civilsamfundsaktivister, journalister og menneskerettighedsforkæmpere i Rusland; EU bør på det kraftigste kræve, at disse krænkelser ophører, og at de efterforskes, og indtrængende opfordre Rusland til at stille de ansvarlige til ansvar

aj) EU-institutionerne skal regelmæssigt rapportere tilbage under Parlamentets høringer om situationen for politiske fanger i Rusland, opbygge tætte kontakter med og øge den økonomiske støtte til russiske systemkritikere, NGO'er, civilsamfundsorganisationer, menneskerettighedsforkæmpere og uafhængige medier og konstant holde øje med navnene på og vilkårene for fængsling af politiske aktivister i Rusland; medlemsstaterne bør desuden afholde sig fra at tillade eller fremme deportation og udvisning af politiske modstandere og asylansøgere til Rusland, hvor deres liv eller fysiske integritet ville være i fare; desuden bør EU, hvor det er relevant, lette udstedelsen af nødvisa og stille midlertidig indkvartering til rådighed i sine medlemsstater

ak) EU bør endvidere nøje overvåge menneskerettighedssituationen i Rusland, bl.a. ved at EU-delegationen til Rusland og medlemsstaternes ambassader overvåger retssager mod civilsamfundsorganisationer, oppositionspolitikere og aktivister; EU bør også udvide den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner og anvende den på menneskerettighedskrænkelser begået i alle områder, der er berørt af fastfrosne konflikter, eller ulovligt besatte regioner i landene i Det Østlige Partnerskab; sideløbende hermed bør EU gennemføre sit tilsagn om integrering af kønsaspektet i alle eksterne foranstaltninger, og det skal støtte de grundlæggende menneskerettigheder, herunder ved at bekæmpe kønsbaseret vold, racisme, fremmedhad, hadforbrydelser, politibrutalitet og andre former for forskelsbehandling og ved at kæmpe for ligestilling mellem kønnene, kvinders rettigheder, LGBTI+-rettigheder og mindretalsrettigheder i Rusland; EU bør så vidt muligt hjælpe undertrykte indbyggere i Rusland, navnlig dem, der udsættes for forskelsbehandling på grund af alder, religion, race, etnicitet, sprog‑ eller socialgruppe, seksuel orientering, kønsudtryk, kønsidentitet, kønskarakteristika eller af andre grunde; EU bør også gå i dialog med Rusland om behandlingen af kvinderettighedsforkæmpere, kvinders repræsentation i politik og offentlig forvaltning, kvinders muligheder på arbejdsmarkedet og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i Rusland; EU bør desuden fordømme forfølgelse, vilkårlig tilbageholdelse og tortur af LGBTI+-personer i mange dele af Den Russiske Føderation, understrege, at der fortsat er behov for undersøgelser, og kræve øjeblikkelig løsladelse af alle fanger, der befinder sig i sådanne situationer, navnlig i Tjetjenien; EU bør endvidere lægge vægt på den russiske regerings fortsatte anvendelse af forbuddet mod "homoseksuel propaganda" som begrundelse for strafferetlig forfølgelse; EU bør med hjælp fra medlemsstaterne forenkle asylprocedurerne for sådanne ofre i overensstemmelse med EU-retten og national ret

al) EU bør øge sin evne til at udfærdige og vedtage sanktioner mod de russiske myndigheder, russiske oligarker, præsident Putins håndlangere og deres familiemedlemmer for krænkelser af menneskerettighederne eller systemisk undertrykkelse af demokratiske kræfter, mindretal, religiøse grupper og LGBTI+- grupper i Rusland; i dette øjemed bør det centralisere sin beslutningstagning ved at gøre vedtagelsen af sanktioner automatisk i tilfælde af alvorlige menneskerettighedskrænkelser og overveje at indføre en regel om afstemning med kvalificeret flertal i Rådet hvad angår andre krænkelser af menneskerettighederne; EU bør også hurtigst muligt vedtage en EU-ordning for korruptionssanktioner, eventuelt ved at følge eksemplet med Det Forenede Kongeriges globale ordning for korruptionssanktioner, for at supplere den nuværende globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner, og i tilfælde af en yderligere optrapning bør EU også overveje sanktioner, der er rettet mod finansieringen af efterretningstjenester og militæret samt olie- og gassektoren; hvis dette skulle ske, bør EU udarbejde en ny sanktionsordning, hvorved en fortsættelse af fjendtlige handlinger begået af Den Russiske Føderation vil udløse en reduktion af energiimporten fra leverandører med hjemsted i Rusland med en vis procentdel på EU-plan og samtidig hjælpe medlemsstaterne med at udfylde hullet gennem foranstaltninger, der er i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt; understreger, at reduktionen automatisk bør øges med samme procentsats hvert år, indtil Den Russiske Føderation ændrer sine fjendtlige handlinger

am) EU bør gennemføre høringer med NGO'er for at indsamle nyttig information til sin sanktionspolitik, således at disse organisationer kan bistå EU med at forberede og undersøge sager på udførlig vis; henstiller, at medlemsstaterne hurtigst muligt styrker samarbejdet om kontraefterretningsvirksomhed og udveksling af oplysninger med henblik på at afsløre og modarbejde Ruslands hemmelige netværk i EU

an) EU bør iværksætte og bidrage til internationale efterforskninger af forbrydelser begået af præsident Putins regime mod den russiske befolkning og forbrydelser begået af Lukasjenkos regime i Belarus, inden for rammerne af en platform til bekæmpelse af straffrihed og et EU-retfærdighedscentrum (EU Justice Hub); i forbindelse med disse efterforskninger bør EU etablere en taskforce af rådgivere, der skal bistå med nationale og internationale efterforskninger, retssager og oprettelsen af EU-retter og regelmæssigt rapportere til Parlamentet om status med hensyn til politisk frihed i Rusland

ao) endvidere bør EU fremhjælpe og støtte bestræbelserne i nationale og internationale jurisdiktioner på at indlede straffesager med henblik på at drage russiske militære og paramilitære grupper til ansvar for krænkelser og forbrydelser, herunder krigsforbrydelser, begået mod civile under operationer i flere lande, såsom Syrien, Den Centralafrikanske Republik og Libyen

ap) EU bør også kræve en uafhængig og upartisk undersøgelse af mordet på oppositionslederen Boris Nemtsov og bringe gerningsmændene for en domstol i overensstemmelse med OSCE's og Europarådets henstillinger

aq) desuden bør EU på det kraftigste fordømme uberettigede sanktioner mod EU-embedsmænd og kræve af de russiske myndigheder, at de straks ophæves

ar) EU skal være parat til ikke at anerkende det russiske parlament og til at overveje at anmode om, at Rusland udelukkes fra internationale organisationer med parlamentariske forsamlinger, navnlig Europarådets Parlamentariske Forsamling, hvis parlamentsvalget i Rusland i 2021 anses for at være svigagtigt og gennemført i strid med demokratiske principper og folkeretten; derudover bør EU fordømme ethvert forsøg fra præsident Putins side på at forblive i embedet efter udløbet af hans nuværende og sidste præsidentperiode den 7. maj 2024 på grundlag af de forfatningsændringer fra 2020, som Parlamentet har vurderet som værende "vedtaget på ulovlig vis"

as) EU bør opfordre den russiske regering og Statsdumaen til at revidere de retlige rammer for valg, herunder for valgobservation, med henblik på at fremme pluralisme og frie og retfærdige valg i overensstemmelse med internationale standarder og skabe lige vilkår for oppositionskandidater

at) samtidig bør medlemsstaterne træffe alle mulige foranstaltninger for at forhindre deres borgere i at fungere som internationale observatører under parlamentsvalget i 2021 på det besatte Krim, som Rusland organiserer ulovligt; Parlamentet og de nationale parlamenter bør i denne forbindelse undgå alle aktiviteter, der i strid med sandheden kan hævdes at udgøre international observation

Engagement til støtte for demokratiet – støtte til et prodemokratisk samfund i Rusland

au) EU bør give udtryk for sin vilje til at forbedre sine forbindelser med befolkningen i Den Russiske Føderation gennem vedtagelse og offentliggørelse af en "Erklæring til det russiske folk"

av) EU bør tage højde for forskellige mulige udviklinger i forbindelserne mellem EU og Rusland og internt i Rusland; EU bør navnlig have en vision og en strategi for fremtiden for EU's forbindelser med et frit, fremgangsrigt, fredeligt og demokratisk Rusland, som vil forpligte sig fuldt ud på folkeretten, landets internationale forpligtelser og principperne for gode naboskabsforbindelser; en sådan strategi bør indeholde et bredt tilbud med betingelser og incitamenter såsom visumliberalisering, investerings- og moderniseringsprogrammer for frihandel og et strategisk partnerskab, der bl.a. har til formål at sikre stabilitet på kontinentet og fuld respekt for dets internationale grænser; EU bør også fremføre de potentielle fordele, som det er villigt til at tilbyde til gengæld for en demokratisk omdannelse af Rusland til et samarbejdsorienteret og fuldt udbygget demokratisk styre, der respekterer menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder, folkeretten og den internationale regelbaserede orden, samt for en grundlæggende ændring af dets nuværende udenrigspolitik og adfærd på den internationale scene

aw) EU bør støtte det russiske civilsamfund og fremme mellemfolkelige kontakter mellem EU og russiske borgere, især fordi russiske statsborgere er verdens førende modtagere af Schengenvisa, hvoraf de fleste er gældende til flere indrejser og flerårige; EU bør derfor overveje at mindske visumgebyrerne og hindringerne for russiske statsborgere og føre en effektiv oplysningskampagne for at vise, at EU hilser det russiske folk velkommen; EU bør også udvide sine udvekslingsprogrammer med Rusland for skoler, universiteter, videnskab og kultur og overveje at tilbyde praktikophold og direkte rekrutteringsmuligheder for både højt‑ og lavtuddannede arbejdstagere fra Rusland; EU er nødt til at skabe og udbygge alternativer for politisk motiverede indvandrere fra Rusland, så de kan leve i EU under trygge og retligt sikre vilkår; endvidere bør EU i væsentlig grad øge sin økonomiske og tekniske bistand til fagforeninger, uafhængige medieforetagender, ikkestatslige organisationer og civilsamfundsorganisationer og til kapacitetsopbygningsforanstaltninger i den civile sektor i Rusland; EU bør desuden yde økonomisk støtte til humanioraprogrammer på universiteter i EU, som vil forberede den russiske befolkning, og navnlig studerende, på at kaste sig ud i en demokratisk omstilling af deres land

ax) EU bør vedtage en omfattende liste over alle tilgængelige instrumenter til at komme i dialog med det demokratiske samfund i Rusland, som kan omfatte forslag udarbejdet af mange russiske civilsamfundsorganisationer

ay) EU bør imødegå præsident Putins regimes russisksprogede propaganda- og desinformationskampagner i EU, i landene i Det Østlige Partnerskab og i selve Rusland ved at støtte og styrke uafhængige journalister og medieforetagender, der tilbyder et alternativ til Kremls desinformation, og støtte etableringen af en fri russisk tv-station med sendetid døgnet rundt; EU bør desuden støtte uafhængige medieforetagender, journalister og bloggere i Rusland for at styrke alternative kilder og kanaler, der ikke kontrolleres af Kreml

az) EU skal imødegå presset på uafhængige medieforetagender, bl.a. ved at oprette en EU-fond for demokratiske medier til støtte for uafhængige medieforetagender i hele verden, herunder i Rusland; EU skal også gøre mere for at støtte og styrke uafhængige journalister og medieforetagender, der tilbyder et alternativ til Kremls desinformation, uden hvilket Rusland ikke kan være demokratisk, fremgangsrigt og frit; i denne henseende bør EU støtte uafhængige medier såsom Meduza og Radio Free Europe/Radio Liberty i lyset af de besværlige og upraktiske love om såkaldte udenlandske agenter, som de russiske myndigheder har vedtaget for at undertrykke ytringsfriheden og den uafhængige journalistik

ba) Parlamentets Delegation til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland bør påtage sig opgaven med at identificere personer af interesse, som spiller en ledende rolle i det russiske samfund, og som ville være åbne for at etablere en konstruktiv og uafbrudt dialog ,og udarbejde en plan for offentlig kontakt med det russiske civilsamfund, russiske universiteter, større videnskabelige og kulturelle institutioner, NGO'er, politiske bevægelser og kunstneriske og intellektuelle kredse

bb) endelig bør EU etablere en bindende retlig ramme, der sætter det i stand til at reagere kraftigt på kampagner, der sigter mod at undergrave demokratiet eller retsstatsprincippet, herunder gennem målrettede foranstaltninger mod dem, der er ansvarlige for sådanne kampagner; EU bør også udvikle effektive strategier inden for digital politik med henblik på at benytte teknologiske standarder og det åbne internet til at støtte frie rum og begrænse undertrykkende teknologier; EU bør derfor støtte open source-teknologier, tjenester til sikker kommunikation, decentraliserede platforme og nye privatlivsbeskyttede, attraktive, sociale medieplatforme med lave tærskler for den russiske befolkning, samtidig med at de globale teknologiske standarder vedrørende privatlivets fred udvides, idet der skabes etiske og juridiske standarder, som har en signalvirkning med henblik på at fremme beskyttelsen af grundlæggende rettigheder, arbejde hen imod et internationalt forbud mod masseovervågningsteknologier og invasive sociale pointsystemer og insistere på, at autonome våbensystemer forbydes

Engagement til støtte for den russiske befolkning og demokratiet – et vellykket Østpartnerskab som inspiration for det russiske folk

bc) EU bør fortsætte med at styrke Det Østlige Partnerskab med det formål at fremme demokrati, retsstatsforhold, grundlæggende frihedsrettigheder, menneskerettigheder, regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser; EU kunne navnlig på den kommende konference om Europas fremtid foreslå en forbedret samarbejdsstrategi for at forberede det nye momentum med hensyn til europæisk integration af EU's østlige nabolande og støtte en vellykket udvikling i EU-orienterede lande i Det Østlige Partnerskab, som ville tjene som et godt eksempel og tilskynde den russiske befolkning til at støtte demokrati; EU bør derfor opretholde et realistisk perspektiv for østpartnerskabslandenes EU-medlemskab og dermed fastholde deres motivation til at gennemføre yderligere reformer

bd) EU bør fortsat yde støtte til Ukraines, Georgiens, Moldovas, Armeniens, Aserbajdsjans og Belarus' opfyldelse af EU's politiske, demokratiske, sociale og retlige kriterier, som EU-traktaterne og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder bygger på

be) endelig bør EU presse på for en mere ambitiøs strategi for integration af de østpartnerskabslande, der har indgået en associeringsaftale med EU; på denne måde vil EU motivere de EU-associerede lande i Det Østlige Partnerskab til at gennemføre EU-reformer, herunder ved at tilbyde dem en model baseret på "alt undtagen institutionerne"-modellen, som giver dem fuldt udbytte af EU-integration, såsom adgang til EU's fælles politikker, EU's finansielle midler og EU's jurisdiktion, samtidig med at døren holdes åben for et fremtidigt EU-medlemskab;

°

° °

2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, regeringerne og parlamenterne i landene i Det Østlige Partnerskab og G7-landene, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa samt Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.


BEGRUNDELSE

Rusland kan have en demokratisk fremtid. Det russiske folk higer ligesom alle andre mennesker efter de universelle værdier frihed og demokrati. Den Europæiske Unions vigtigste interesse er at opretholde frihed, stabilitet og fred på og uden for det europæiske kontinent. I dag er det europæiske kontinent truet af de russiske myndigheders aggressive politikker, som udgør en af de største udfordringer for EU's strategiske og udenrigspolitiske dagsorden.

Rusland fortsætter sin aggressive adfærd ved grænsen til Ukraine og sin involvering i terrorhandlinger på EU's medlemsstaters territorium, såsom i Tjekkiet, og i EU's østlige nabolande, bl.a. ved at støtte Alexandr Lukasjenkos ulovlige regime i Belarus.

Situationen i Rusland er i frygtelig forværring som følge af præsident Putins systemiske undertrykkelse af demokratiske kræfter, som f.eks. da russiske myndigheder blot to uger efter anholdelsen af Aleksej Navalnyj tilbageholdt mere end 11 000 fredelige demonstranter, hvilket bragte det samlede antal af tilbageholdte russiske demonstranter siden januar 2021 op på mere end 15 000.

Denne udvikling i Rusland er en advarsel til EU om, hvad der kan ske under forberedelserne til og i kølvandet på det russiske parlamentsvalg i september 2021, hvor Putin, i lighed med Lukasjenko i Belarus, er i færd med at føre krig mod sin egen befolkning.

EU bør fremlægge konkrete forslag for det russiske folk om gensidigt fordelagtigt samarbejde. Vi skal sondre mellem det russiske folk og præsident Putins regime, som er et stagnerende autoritært kleptokrati, der ledes af en livstidspræsident omgivet af en kreds af oligarker.

Den politik, der foreslås i disse henstillinger, kombinerer to hovedmål. For det første at samarbejde med det russiske folk og hjælpe det med at opbygge denne anderledes fremtid, hvilket vil gavne alle folk på det europæiske kontinent. For det andet at få sat en stopper for Kremls eksterne aggressioner og nationale undertrykkelse.

Europa-Parlamentets henstillinger er i tråd med de konsekvente opfordringer i dets beslutninger af 17. september 2020, 21. januar 2021 og 29. april 2021 til at foretage en kritisk gennemgang af EU's politik over for Rusland, herunder de fem vejledende principper, som blev fastlagt i 2016 og var baseret på den forudsætning, at EU's fremtidige forbindelser med Rusland ville afhænge af tempoet i Ruslands demokratiske omstilling, og at EU-institutionerne i denne forbindelse bør udvikle en ny strategisk tilgang ud fra den forudsætning, at enhver dialog med Rusland skal foregå på grundlag af respekt for folkeretten og menneskerettighederne.

De fem vejledende principper for EU's forbindelser med Rusland har afholdt Kreml-regimet fra yderligere angreb mod Ukraine, men de siger intet om at dæmme op for præsident Putins krig mod den russiske befolkning.

Den nye EU-strategi bør have fokus på principperne om "modvirkning, inddæmning og engagement", som sigter mod at styrke EU's kapacitet til at bekæmpe Kremls trusler, især i østpartnerskabsregionen, herunder Belarus, såvel som i Rusland selv, ved at forsvare menneskerettighederne og støtte Rusland i landets demokratiske omstilling i overensstemmelse med princippet om "demokrati først".

Denne strategi bør udarbejdes ud fra antagelsen om, at den russiske befolkning kan omdanne sit eget land til et demokrati. Denne strategi bør fungere i EU's interesse og tilbyde Rusland en konstruktiv dialog med sigte på at fremme værdierne menneskerettigheder og demokrati.

Når dette er sagt, har Europa-Parlamentet henstillet, at Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) sammen med medlemsstaterne bør gennemgå EU's politik over for Rusland, herunder de fem vejledende principper, og udvikle en omfattende EU-strategi over for Rusland sideløbende med seks hovedprincipper:

1. Den russiske trussel skal afskrækkes – sikkerhedstruslen skal modstås. Vi bør afskrække Kreml og opretholde stabiliteten i østpartnerskabsregionen ved at presse Kreml-regimet til ikke at gribe ind i regionen og til at give de besatte områder i EU's østlige nabolande tilbage.

2. Den russiske trussel skal inddæmmes – Ruslands indgriben i EU og i østlige naboskabslande skal bekæmpes. Vi bør begynde at indgå sikkerhedsaftaler med de lande i Det Østlige Partnerskab, der har en associeringsaftale med EU, og foreslå en ny EU-integrationsstrategi for østlige partnerlande, som bygger på tidligere kommissionsformand, Romano Prodis, formel "alt undtagen institutionerne". Vi bør arbejde på at inddæmme russiske hybride trusler ved hjælp af instrumenter, der kan fjerne russisk hybrid indflydelse fra EU og dets medlemsstater.

3. Engagement og selektiv dialog med Kreml for at forberede Ruslands overgang, herunder sektorsamarbejde. Vi bør arbejde i to retninger: på den ene side en betinget selektiv dialog med Kremls myndigheder og regeringerne i de russiske regioner og på den anden side et strategisk engagement med civilsamfundet i Rusland, som stræber efter demokrati i Rusland. Vi skal sikre, at enhver yderligere dialog med Kreml vil afhænge af Kremls løfte om at bringe dets indenlandske aggression mod dets eget folk til ophør og bringe dets eksterne aggression mod nabolandene til ophør.

4. Engagement til støtte for demokratiet – EU skal yde modstand ved hjælp af sanktioner, finansiel kontrol og internationale efterforskninger. Vi bør i overensstemmelse med princippet om "demokrati frem for alt" styrke kravet om konditionalitet i vores forbindelser med Rusland ved i enhver dialog eller aftale med Rusland at inddrage tiltag til beskyttelse af menneskerettighederne og afholdelse af frie valg. Vi bør øge EU's evne til at udfærdige og vedtage sanktioner mod de russiske myndigheder for deres systemiske undertrykkelse af demokratiske kræfter i Rusland. Vi bør etablere en centraliseret ramme for bekæmpelse af hvidvask, som skal have til opgave at beskytte EU og dets medlemsstater mod ulovlige finansielle praksisser og indflydelse fra Rusland. Vi bør iværksætte og bidrage til internationale efterforskninger af forbrydelser begået af præsident Putins regime mod den russiske befolkning såvel som forbrydelserne begået af Lukasjenkos regime i Belarus. Vi skal være parate til ikke at anerkende det russiske parlament og til at anmode om udelukkelse af Rusland fra internationale organisationer med parlamentariske forsamlinger, hvis parlamentsvalget i Rusland i 2021 anses for at være svigagtigt.

5. Engagement til støtte for demokratiet – støtte til et prodemokratisk samfund i Rusland. Vi bør vedtage og offentliggøre en strategisk vision for EU's fremtidige forbindelser med et demokratisk Rusland, som bør omfatte et bredt tilbud med betingelser og incitamenter såsom visumliberalisering, frihandelsinvesteringer og moderniseringsprogrammer samt et strategisk partnerskab. EU bør også fremføre de potentielle fordele, som det er villigt til at tilbyde til gengæld for en demokratisk omstilling i Rusland.

6. Engagement til støtte for den russiske befolkning og demokratiet – et vellykket Østpartnerskab som inspiration for det russiske folk. Vi bør presse på for en mere ambitiøs strategi for integration af de østpartnerskabslande, der har indgået en associeringsaftale med Unionen. På denne måde vil vi motivere de EU-associerede lande i Det Østlige Partnerskab til at gennemføre EU-reformer, herunder ved at tilbyde dem en model baseret på formlen "alt undtagen institutionerne", som giver dem fuldt udbytte af EU-integration, såsom adgang til EU's fælles politikker, åbning af EU's finansielle midler og adgang til EU's jurisdiktion, samtidig med at døren holdes åben for et fremtidigt EU-medlemskab.


MINDRETALSUDTALELSE

jf. forretningsordenens artikel 55, stk. 4

Manu Pineda for The Left-Gruppen

 

EU's politik over for Rusland trænger til en revurdering. De voksende spændinger og den politiske og militære konfrontation, der kendetegner den nuværende politik, bringer freden og stabiliteten på det europæiske kontinent i fare.

EU skal basere sin udenrigspolitik på de principper, der er fastlagt i folkeretten, herunder ikkeindblanding i indre anliggender, og skal ophæve alle sanktioner, der ikke er vedtaget i det eneste lovlige forum, som er FN's Sikkerhedsråd. Dette og den øjeblikkelige fjernelse af NATO-tropper fra europæisk jord for at standse den militære optrapning ved EU's østlige grænser er den eneste måde at løse vores konflikter på gennem politisk dialog. Med henblik herpå er det afgørende at genetablere dialog og normaliseret samhandel.

Den nye ramme for forbindelserne med Rusland skal baseres på begge parters tilsagn vedrørende forskellige emner, herunder menneskerettigheder, nedrustning og klimaforandringer. Projektet om partnerskabet for modernisering og forhandlingerne om visumliberalisering bør genoptages. Energisamarbejdet, herunder projekter som Nord Stream II, bør fortsætte, og der skal også være en dialog om mulighederne for at samarbejde om udvikling af vedvarende energiformer. EU bør indlede en dialog på højt plan om samarbejdet med Den Eurasiske Økonomiske Union (EEU) og landene i vores fælles naboskabsområde.


 

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

14.7.2021

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

56

9

5

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Claudiu Manda, Thierry Mariani, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Marisa Matias, Gabriel Mato, Milan Zver

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

56

+

ECR

Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Witold Jan Waszczykowski

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Ioan-Rareş Bogdan, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Milan Zver

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Isabel Santos, Andreas Schieder, Nacho Sánchez Amor

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

9

-

ID

Maximilian Krah, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

NI

Kostas Papadakis

S&D

Dietmar Köster

THE LEFT

Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

 

5

0

ECR

Hermann Tertsch, Charlie Weimers

ID

Jaak Madison, Harald Vilimsky

S&D

Sergei Stanishev

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

Seneste opdatering: 3. september 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik