SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

3.9.2021 - (COM(2021)0282 – C9‑0205/2021 – 2021/0137(NLE)) - *

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Lucia Ďuriš Nicholsonová
(Procedura uproszczona – art. 52 ust. 2 Regulaminu)


Procedura : 2021/0137(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0262/2021
Teksty złożone :
A9-0262/2021
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

(COM(2021)0282 – C9‑0205/2021 – 2021/0137(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2021)0282),

 uwzględniając art. 148 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9‑0205/2021),

 uwzględniając art. 82 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A9-0262/2021),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

 


 

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji, wspieranie sprawiedliwości społecznej i ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i mężczyzn, solidarności między pokoleniami oraz ochrony praw dziecka. Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia ma brać pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia społecznego, z wysokim poziomem kształcenia i szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego, jak określono w art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(2) Zadaniem Unii jest zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji, wspieranie sprawiedliwości społecznej i ochrony socjalnej, jak i równości kobiet i mężczyzn, solidarności między pokoleniami oraz ochrony praw dziecka. Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia ma brać pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem rynków pracy sprzyjających włączeniu społecznemu, wysokiego poziomu zatrudnienia, rokowań zbiorowych i godziwych wynagrodzeń, z zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem najsłabszych grup społecznych, tj. dzieci, osób z niepełnosprawnościami, osób samotnie wychowujących dzieci, mniejszości etnicznych, takich jak Romowie, osób LGBTIQA+, osób mieszkających na obszarach oddalonych i osób starszych, z wysokim poziomem kształcenia i szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego, jak określono w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) W ramach europejskiego semestru połączono ze sobą różne instrumenty, tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej wielostronnej koordynacji i nadzoru gospodarczego oraz polityki zatrudnienia. Dążąc do zrównoważenia środowiskowego, wydajności, sprawiedliwości i stabilności, w ramach europejskiego semestru uwzględniono zasady Europejskiego filaru praw socjalnych oraz jego narzędzie monitorowania – tablicę wskaźników społecznych, a ponadto przewidziano silne zaangażowanie partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego i innych zainteresowanych stron. Dzięki temu podejściu wsparcie zyskuje realizacja celów zrównoważonego rozwoju. Polityka Unii i państw członkowskich w dziedzinie zatrudnienia i gospodarki powinna iść w parze z przejściem Europy na gospodarkę neutralną klimatycznie, zrównoważoną środowiskowo i cyfrową, zwiększać konkurencyjność, gwarantować odpowiednie warunki pracy, wspierać innowacje, promować sprawiedliwość społeczną i równość szans oraz eliminować nierówności i dysproporcje regionalne.

(5) W ramach europejskiego semestru połączono ze sobą różne instrumenty, tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej wielostronnej koordynacji i nadzoru polityki gospodarczej, polityki zatrudnienia, polityki społecznej oraz polityki ochrony środowiska. Dążąc do zrównoważenia środowiskowego, wydajności, sprawiedliwości i stabilności, w ramach europejskiego semestru należy nadal uwzględniać zasady Europejskiego filaru praw socjalnych oraz jego narzędzie monitorowania – tablicę wskaźników społecznych, a ponadto przewidziano w nim silne zaangażowanie partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego i innych zainteresowanych stron. Dzięki temu podejściu wsparcie zyskuje realizacja celów zrównoważonego rozwoju, w szczególności równouprawnienie płci. Polityka Unii i państw członkowskich w dziedzinie zatrudnienia i gospodarki powinna iść w parze z przejściem Europy na gospodarkę neutralną klimatycznie, sprzyjającą włączeniu społecznemu, zrównoważoną środowiskowo i cyfrową, zwiększać konkurencyjność, gwarantować godziwe warunki pracy i solidne systemy opieki społecznej, wspierać innowacje, promować sprawiedliwość społeczną i równość szans, inwestować w młodzież oraz eliminować nierówności i dysproporcje regionalne, a także ograniczać ubóstwo. Istnieje pilna potrzeba zapewnienia trwałego, wysokiej jakości zatrudnienia, m.in. inicjatyw ustawodawczych dotyczących godziwych warunków telepracy, prawa do odłączenia się, urlopu rodzicielskiego i opiekuńczego, praw osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych, ogólnych ram prawnych dotyczących podwykonawstwa przewidujących większą przejrzystość i zalecenia w sprawie odpowiedzialności, a także dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa oraz wzmocnienia roli rokowań zbiorowych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Zmiany klimatu i wyzwania związane ze środowiskiem, globalizacja, cyfryzacja, sztuczna inteligencja, telepraca, gospodarka platformowa i zmiany demograficzne sprawiają, że europejskie gospodarki i społeczeństwa ulegają przekształceniu. Unia i jej państwa członkowskie powinny – we współpracy – skutecznie odpowiadać na te czynniki strukturalne i w razie potrzeby dostosowywać istniejące systemy, uznając ścisłą współzależność gospodarek i rynków pracy państw członkowskich oraz odnośnych polityk. Wymaga to skoordynowanych, ambitnych i skutecznych działań politycznych zarówno na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu krajowym, zgodnie z postanowieniami TFUE oraz unijnymi przepisami dotyczącymi zarządzania gospodarczego. Takie działania polityczne powinny obejmować stymulowanie zrównoważonych inwestycji, odnowienie zobowiązania na rzecz przeprowadzenia w odpowiedniej kolejności reform, które przyczyniają się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, zwiększenia produktywności, zapewniania odpowiednich warunków pracy, spójności społecznej i terytorialnej, pozytywnej konwergencji, odporności i odpowiedzialności budżetowej. Powinny one łączyć środki po stronie podaży i popytu i uwzględniać ich wpływ na środowisko, zatrudnienie oraz społeczeństwo.

(6) Zmiany klimatu i wyzwania związane ze środowiskiem, globalizacja, cyfryzacja, sztuczna inteligencja, telepraca, gospodarka platformowa i zmiany demograficzne sprawiają, że europejskie gospodarki i społeczeństwa się przekształcają. O ile telepracę można postrzegać jako krok w kierunku lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, gdyż umożliwia wcześniej wykluczonym grupom pracowników dostęp do rynków pracy, istnieje również ryzyko zatarcia granic między czasem pracy a czasem osobistym, co może mieć negatywny wpływ na podstawowe prawa pracowników oraz ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Unia i jej państwa członkowskie powinny – we współpracy – skutecznie odpowiadać na te czynniki strukturalne i w razie potrzeby dostosowywać istniejące systemy, uznając ścisłą współzależność gospodarek i rynków pracy państw członkowskich oraz odnośnych polityk. Wymaga to skoordynowanych, ambitnych i skutecznych działań politycznych z udziałem partnerów społecznych zarówno na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu krajowym, zgodnie z postanowieniami TFUE, Europejskim filarem praw socjalnych oraz unijnymi przepisami dotyczącymi zarządzania gospodarczego. Takie działania polityczne powinny obejmować stymulowanie zrównoważonych inwestycji, odnowienie zobowiązania na rzecz przeprowadzenia w odpowiedniej kolejności reform, które przyczyniają się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, zwiększenia produktywności, zapewniania godziwych warunków pracy, spójności społecznej i terytorialnej, pozytywnej konwergencji, odporności i odpowiedzialności budżetowej i społecznej. Powinny one łączyć środki po stronie podaży i popytu i uwzględniać ich wpływ na środowisko, zatrudnienie oraz społeczeństwo. W następstwie oświadczenia unijnych ministrów finansów z 23 marca 2020 r. o pakcie stabilności i wzrostu w kontekście kryzysu wywołanego COVID-19, w którym to oświadczeniu zapowiedziano tymczasowe odstępstwo od paktu stabilności i wzrostu (ogólną klauzulę wyjścia), oraz komunikatu Komisji z 2 czerwca 2021 r. pt. „Koordynacja polityki gospodarczej w 2021 r.: przezwyciężenie COVID-19, wspieranie odbudowy i modernizacja naszej gospodarki”, w którym wskazano, że w 2022 r. ogólna klauzula wyjścia będzie nadal stosowana i zostanie wyłączona, jak się oczekuje, od 2023 r., państwa członkowskie powinny w pełni wykorzystać potencjał, jaki daje ogólna klauzula wyjścia, aby wspierać przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji lub nieposiadające płynności finansowej, w szczególności mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, chronić miejsca pracy, płace i warunki pracy oraz inwestować w ludzi i systemy opieki społecznej. Potencjalne ryzyko dla finansów publicznych, spowodowane przedłużeniem stosowania klauzuli, a także potencjalne negatywne skutki społeczne jej wyłączenia, spodziewane w 2023 r., należy ocenić ex ante.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W dniu 8 maja 2021 r. przywódcy UE na szczycie dotyczącym spraw społecznych w Porto (20) uznali Europejski filar praw socjalnych za podstawowy element odbudowy, zauważając, że jego wdrożenie wzmocni dążenie Unii do cyfrowej, zielonej i sprawiedliwej transformacji oraz przyczyni się do osiągnięcia pozytywnej konwergencji społecznej i gospodarczej oraz sprostania wyzwaniom demograficznym. Podkreślili, że podstawę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności stanowią wymiar socjalny, dialog społeczny i aktywne zaangażowanie partnerów społecznych. Państwa członkowskie uznały, że plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych przedstawiony przez Komisję zawierał przydatne wskazówki dotyczące wdrażania filaru, w tym w obszarach zatrudnienia, umiejętności, zdrowia i ochrony socjalnej. Z zadowoleniem przyjęły nowe główne cele UE na 2030 r. w zakresie zatrudnienia (78 % ludności w wieku 20–64 lat powinno mieć zatrudnienie), umiejętności (60 % wszystkich dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniach) i ograniczania ubóstwa (o co najmniej 15 mln osób, w tym pięć milionów dzieci), a także zmienioną tablicę wskaźników społecznych służącą monitorowaniu postępów we wdrażaniu zasad filaru socjalnego jako części ram koordynacji polityki w kontekście europejskiego semestru. Państwa członkowskie zauważyły ponadto, że w miarę stopniowego wychodzenia Europy z pandemii COVID-19, priorytetowo tratowane będzie przechodzenie od ochrony miejsc pracy do ich tworzenia i do podnoszenia ich jakości; podkreśliły one także, iż wdrożenie zasad Europejskiego filaru praw socjalnych będzie miało zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, aby w ramach ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu powstawało więcej lepszych miejsc pracy dla wszystkich. I wreszcie, państwa członkowskie podkreśliły znaczenie ścisłego monitorowania, w tym na najwyższym szczeblu, postępów osiąganych we wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych i głównych celów UE na 2030 r.

(8) W dniu 8 maja 2021 r. przywódcy UE na szczycie dotyczącym spraw społecznych w Porto (20) uznali Europejski filar praw socjalnych za podstawowy element odbudowy, zauważając, że jego wdrożenie wzmocni dążenie Unii do cyfrowej, zielonej i sprawiedliwej transformacji oraz przyczyni się do osiągnięcia pozytywnej konwergencji społecznej i gospodarczej oraz sprostania wyzwaniom demograficznym. Podkreślili, że podstawę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności stanowią wymiar socjalny, dialog społeczny i aktywne zaangażowanie partnerów społecznych. Państwa członkowskie uznały, że plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych przedstawiony przez Komisję zawierał przydatne wskazówki dotyczące wdrażania filaru, w tym w obszarach zatrudnienia, umiejętności, zdrowia i ochrony socjalnej. Z zadowoleniem przyjęły nowe główne cele UE na 2030 r. w zakresie zatrudnienia (78 % ludności w wieku 20–64 lat powinno mieć zatrudnienie), umiejętności (60 % wszystkich dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniach) i ograniczania ubóstwa (o co najmniej 15 mln osób, w tym pięć milionów dzieci), a także zmienioną tablicę wskaźników społecznych służącą monitorowaniu postępów we wdrażaniu zasad filaru socjalnego jako części ram koordynacji polityki w kontekście europejskiego semestru. Państwa członkowskie zauważyły ponadto, że w miarę stopniowego wychodzenia Europy z pandemii COVID-19, priorytetowo tratowane będzie przechodzenie od ochrony miejsc pracy do ich tworzenia i do podnoszenia ich jakości; podkreśliły one także, iż wdrożenie zasad Europejskiego filaru praw socjalnych będzie miało zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, aby w ramach ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu powstawało więcej lepszych miejsc pracy dla wszystkich. I wreszcie, państwa członkowskie podkreśliły znaczenie ścisłego monitorowania, w tym na najwyższym szczeblu, postępów osiąganych we wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych i głównych celów UE na 2030 r. Państwa członkowskie powinny zapewnić sprawiedliwą mobilność i możliwość przenoszenia praw i uprawnień poprzez lepszą ochronę pracowników mobilnych, w tym pracowników transgranicznych i sezonowych, skuteczniejsze inspekcje pracy oraz wprowadzenie skutecznych rozwiązań cyfrowych.

__________________

__________________

20 Rada Europejska, deklaracja z Porto, z dnia 8 maja 2021 r.

20 Rada Europejska, deklaracja z Porto, z dnia 8 maja 2021 r.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Bezdomność, która negatywnie wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi, ich dobrostan i jakość życia, a także na ich dostęp do zatrudnienia i innych usług gospodarczych i społecznych, jest jedną z najskrajniejszych form wykluczenia społecznego. Parlament Europejski, Komisja, władze krajowe, regionalne i lokalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu Unii uzgodnili uruchomienie europejskiej platformy zwalczania bezdomności. Przyjąwszy za ostateczny cel położenie kresu bezdomności do 2030 r., zobowiązali się wdrażać zasadę „najpierw mieszkanie”, promować zapobieganie bezdomności i zapewniać dostęp do odpowiednich, bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań i usług wsparcia dla osób bezdomnych, a jednocześnie wprowadzać niezbędne środki polityczne przy odpowiednim finansowaniu krajowym i unijnym.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Reformy rynku pracy, w tym krajowe mechanizmy ustalania wynagrodzenia, powinny być zgodne z krajowymi praktykami dialogu społecznego; pozwoli to zapewnić sprawiedliwe wynagrodzenia, umożliwiające godny poziom życia i trwały wzrost gospodarczy. Powinny one również stwarzać niezbędne możliwości szerokiego uwzględniania kwestii społeczno-gospodarczych, wśród których znajduje się poprawa zrównoważoności, konkurencyjności, innowacji, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, warunków pracy, zmniejszanie ubóstwa pracujących, poprawa poziomu kształcenia i umiejętności, zdrowia publicznego i włączenia społecznego oraz realnych dochodów. Państwa członkowskie i Unia powinny dopilnować, aby złagodzone zostały społeczne i gospodarcze skutki kryzysu związanego z COVID-19, a także jego wpływ na zatrudnienie, oraz aby przemiany odbywały się w sposób uczciwy i sprawiedliwy pod względem społecznym. Należy zmierzać do wzmocnienia odnowy i dążenia do integracyjnego i odpornego społeczeństwa, w którym ludzie są chronieni i uprawnieni do przewidywania zmian i zarządzania nimi, oraz które umożliwia im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Zgodnie z zaleceniem Komisji (UE) w sprawie skutecznego aktywnego wspierania zatrudnienia w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 (EASE) potrzebne są spójne aktywne polityki rynku pracy, obejmujące tymczasowe zachęty do zatrudniania i zmiany pracy, polityki w zakresie umiejętności oraz doskonalenie służb zatrudnienia, aby wspierać zmiany stanu na rynku pracy.

(9) Reformy rynku pracy, w tym krajowe mechanizmy ustalania wynagrodzenia, powinny być zgodne z krajowymi praktykami dialogu społecznego; pozwoli to zapewnić sprawiedliwe wynagrodzenia, umożliwiające godny poziom życia i trwały wzrost gospodarczy. Powinny one również stwarzać niezbędne możliwości szerokiego uwzględniania kwestii społeczno-gospodarczych, wśród których znajduje się poprawa zrównoważoności, konkurencyjności, innowacji, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, warunków pracy, zmniejszanie ubóstwa pracujących, równouprawnienie płci, poprawa poziomu kształcenia i umiejętności, zdrowia publicznego i włączenia społecznego oraz realnych dochodów. W związku z tym państwa członkowskie powinny respektować i wzmacniać rolę partnerów społecznych, promować rozszerzanie zakresu rokowań zbiorowych oraz popierać duże zagęszczenie związków zawodowych i organizacji pracodawców, aby zapewnić sprzyjającą włączeniu społecznemu i sprawiedliwą społecznie odbudowę. Państwa członkowskie i Unia powinny dopilnować, aby złagodzone zostały społeczne i gospodarcze skutki kryzysu związanego z COVID-19, a także jego wpływ na zatrudnienie, oraz aby przemiany odbywały się w sposób uczciwy i sprawiedliwy pod względem społecznym. Należy zmierzać do wzmocnienia odnowy i dążenia do integracyjnego i odpornego społeczeństwa, w którym ludzie są chronieni i uprawnieni do przewidywania zmian i zarządzania nimi, oraz które umożliwia im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Zgodnie z zaleceniem Komisji (UE) w sprawie skutecznego aktywnego wspierania zatrudnienia w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 (EASE) potrzebne są spójne aktywne polityki rynku pracy, obejmujące tymczasowe zachęty do zatrudniania i umiejętności zmiany pracy, walidację i nabywanie kompetencji oraz doskonalenie służb zatrudnienia, aby wspierać zmiany stanu na rynku pracy. Potrzebna jest dogłębna ocena krajowych polityk i systemów wsparcia wdrożonych w celu złagodzenia skutków pandemii COVID-19, aby umożliwić wyciągnięcie wniosków i określenie instrumentów, które będą stosowane w przyszłości.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Należy podjąć walkę z wszelkimi formami dyskryminacji, zapewnić równouprawnienie płci i wesprzeć zatrudnienie młodzieży. Należy również zapewnić dostęp i szanse każdemu oraz ograniczyć ubóstwo i wykluczenie społeczne, w tym wśród dzieci, w szczególności przez zapewnienie skutecznego funkcjonowania rynków pracy i odpowiednich oraz włączających systemów zabezpieczenia społecznego, a także przez usunięcie przeszkód utrudniających uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu i w rynku pracy, w tym dzięki inwestycjom we wczesną edukację i opiekę nad dziećmi oraz w umiejętności cyfrowe. W świetle kryzysu związanego z COVID-19 i w kontekście starzejących się społeczeństw szczególne znaczenie ma terminowy i równy dostęp do przystępnych cenowo usług opieki długoterminowej i opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki i promocji opieki zdrowotnej. Należy w większym stopniu wykorzystywać potencjał osób z niepełnosprawnościami, które to osoby mogą przyczyniać się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. W poszczególnych miejscach pracy w Unii zaczynają upowszechniać się nowe modele gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają również stosunki pracy. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby te nowe stosunki pracy wynikające z nowych modeli zatrudnienia utrzymywały i wzmacniały europejski model socjalny.

(10) Należy wyeliminować wszelkie formy dyskryminacji, zapewnić równouprawnienie płci i promować zatrudnienie młodzieży. Należy również zapewnić dostęp i szanse każdemu oraz wyeliminować ubóstwo i wykluczenie społeczne, w tym wśród dzieci, w szczególności przez zapewnienie skutecznego funkcjonowania rynków pracy i odpowiednich oraz włączających systemów zabezpieczenia społecznego, a także przez usunięcie przeszkód utrudniających uczestnictwo w kształceniu lub szkoleniu i w rynku pracy, w tym dzięki inwestycjom we wczesną edukację i opiekę nad dziećmi, umiejętności cyfrowe i uczenie się przez całe życie. Państwa członkowskie powinny zwiększyć inwestycje w trwałe, wysokiej jakości miejsca pracy oraz przyjąć kompleksowe podejście do wydźwignięcia dzieci z ubóstwa i wspierania rodziców dzieci znajdujących się w potrzebie. Europejską gwarancję dla dzieci należy uwzględniać we wszystkich sektorach polityki, a finansowanie praw dziecka powinno być traktowane priorytetowo, jednocześnie należy w pełni wykorzystywać istniejące polityki i fundusze Unii na konkretne działania, które przyczyniają się do eliminacji ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci. W świetle kryzysu związanego z COVID-19 i w kontekście starzejących się społeczeństw szczególnie ważne są terminowy i równy dostęp do przystępnych cenowo usług opieki długoterminowej i opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki, również w zakresie problemów zdrowia psychicznego w miejscu pracy, i promocja opieki zdrowotnej. Należy w większym stopniu wykorzystywać potencjał osób z niepełnosprawnościami, które to osoby mogą przyczyniać się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. W poszczególnych miejscach pracy w Unii zaczynają upowszechniać się nowe modele gospodarcze i biznesowe, zmianie ulegają również stosunki pracy. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby te nowe stosunki pracy wynikające z nowych modeli zatrudnienia wzmacniały europejski model socjalny i gwarantowały jednocześnie prawa pracownicze, godziwe warunki pracy, w tym bezpieczeństwo i higienę pracy, godziwe wynagrodzenie i właściwą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Państwa członkowskie powinny w pełni wykorzystać REACT-EU(21) zasilający fundusze polityki spójności do 2023 r., Europejski Fundusz Społeczny Plus, nowy Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności(22) i inne fundusze unijne, w tym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i InvestEU, w celu wspierania zatrudnienia, inwestycji społecznych, włączenia społecznego, dostępności, promowania możliwości podnoszenia i zmiany umiejętności pracowników, uczenia się przez całe życie oraz wysokiej jakości kształcenia i szkolenia dla wszystkich, w tym w zakresie umiejętności cyfrowych. Zintegrowane wytyczne są wprawdzie skierowane do państw członkowskich i Unii, jednak ich realizacja powinna przebiegać w porozumieniu z wszystkimi władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, przy aktywnym udziale parlamentów, a także partnerów społecznych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

(12) Państwa członkowskie powinny w pełni wykorzystać REACT-EU21 zasilający fundusze polityki spójności do 2023 r., Europejski Fundusz Społeczny Plus, nowy Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności22 i inne fundusze unijne, w tym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i InvestEU, w celu wspierania zatrudnienia, inwestycji społecznych, włączenia społecznego, dostępności, promowania możliwości podnoszenia i zmiany umiejętności pracowników, uczenia się przez całe życie oraz wysokiej jakości kształcenia i szkolenia dla wszystkich, w tym w zakresie umiejętności cyfrowych. Państwa członkowskie powinny również w pełni korzystać ze zmienionego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/69122a, aby wspierać pracowników zwolnionych w wyniku kryzysu związanego z COVID-19. Zintegrowane wytyczne są wprawdzie skierowane do państw członkowskich i Unii, jednak ich realizacja powinna przebiegać w porozumieniu z wszystkimi władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, przy aktywnym udziale parlamentów, a także partnerów społecznych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

__________________

__________________

21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU) (Dz.U. L 437 z 28.12.2020, s. 30).

21  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU) (Dz.U. L 437 z 28.12.2020, s. 30).

22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, (Dz.U. L 57 z 18.2.2021, s. 17).

22  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, (Dz.U. L 57 z 18.2.2021, s. 17).

 

22a  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/691 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EFG) oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (Dz.U. L 153 z 3.5.2021, s. 48).

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) W rezolucji ustawodawczej z 10 lipca 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich Parlament Europejski – w świetle pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz wpływu na zatrudnienie – wezwał do zmiany wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich, aby móc lepiej reagować na kryzys. Istotne jest, aby odpowiednio zmienić wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich. Aby wzmocnić demokratyczne podejmowanie decyzji, Parlament Europejski powinien uczestniczyć na równi z Radą w określaniu zintegrowanych wytycznych w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wytyczne w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich

Odsyłacze

COM(2021)0282 – C9-0205/2021 – 2021/0137(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

11.6.2021

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

23.6.2021

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Lucia Ďuriš Nicholsonová

14.6.2021

 

 

 

Procedura uproszczona – data decyzji

14.6.2021

Rozpatrzenie w komisji

28.6.2021

 

 

 

Data przyjęcia

1.9.2021

 

 

 

Data złożenia

3.9.2021

 

 

Ostatnia aktualizacja: 10 września 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności