ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2021 на Европейския съюз за финансовата 2021 година – Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит

3.9.2021 - (10945/2021 – C9‑0000/2021 – 2021/0022(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Пиер Ларутюру

Процедура : 2021/0022(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0263/2021
Внесени текстове :
A9-0263/2021
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2021 на Европейския съюз за финансовата 2021 година, раздел III – Комисия

(10945/2021 – C9‑0000 – 2021/0022(BUD))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[1], и по-специално член 44 от него,

 като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година, приет окончателно на 18 декември 2020 г.[2],

 като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027[3] (Регламент за МФР),

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси[4],

 като взе предвид Решение 2020/2053/ЕС, Евратом на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз[5],

 като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит от 25 декември 2020 г.[6] (Регламент BAR),

 като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 1/2021, приет от Комисията на 22 януари 2021 г. (COM(2021)0030),

 като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 1/2021, приета от Съвета на 19 юли 2021 г. и предадена на Европейския парламент на ... (00000/2021 – C9‑0000),

 като взе предвид членове 94 и 96 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0263/2021),

А. като има предвид, че на 25 декември 2020 г. Комисията представи предложение за регламент за създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (наричан по-нататък „резервът“) в рамките на тематичните специални инструменти извън таваните на бюджета на Съюза, определени в МФР, „с цел противодействие на непредвидени и неблагоприятни последици в най-силно засегнатите […] държави членки и сектори“ от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, като по този начин бъде намалено неговото въздействие върху икономическото, социалното и териториалното сближаване;

Б. като има предвид, че максималният размер на средствата за изпълнението на резерва е 5 000 000 000 EUR по цени от 2018 г. (5 370 994 000 EUR по текущи цени);

В. като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет (ПКБ) № 1 за 2021 г. има за цел в годишния бюджет на Съюза за 2021 г. да бъдат вписани бюджетни кредити за поети задължения и за плащания в размер на 4 244 832 000 EUR по текущи цени (4 000 000 000 EUR по цени от 2018 г.), за да се посрещнат нуждите от предварително финансиране, произтичащи от изпълнението на резерва през 2021 г.;

Г. като има предвид, че след приемането на Регламента BAR бюджетните кредити ще бъдат прехвърлени в бюджетна статия 16 02 03; като има предвид, че след това средствата от резерва, отпуснати за отделните държави членки, ще бъдат изпълнявани при споделено управление съгласно член 63 от Финансовия регламент;

1. запознава се с представения от Комисията проект на коригиращ бюджет № 1/2021, който има за цел да предостави 4 244 832 000 EUR бюджетни кредити за поети задължения и за плащания за посрещане на нуждите от предварително финансиране, произтичащи от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит;

2. подчертава, че резервът е един от тематичните специални инструменти, предвидени в Регламента за МФР за периода 2021 – 2027 г. и следователно съответните бюджетни кредити се вписват в бюджета над разходните тавани, определени в МФР;

3. одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2021;

4. възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 3/2021 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.8.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

0

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Hélène Laporte

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

0

 

4

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

NI

Mislav Kolakušić

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 6 септември 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност