Postup : 2021/0022(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0263/2021

Předložené texty :

A9-0263/2021

Rozpravy :

PV 14/09/2021 - 18
CRE 14/09/2021 - 18

Hlasování :

PV 15/09/2021 - 12

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0370

<Date>{03/09/2021}3.9.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0263/2021</NoDocSe>
PDF 160kWORD 47k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2021 na rozpočtový rok 2021 – rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu</Titre>

<DocRef>(10945/2021 – C9-0000/2021 – 2021/0022(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Rozpočtový výbor</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Pierre Larrouturou</Depute>

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2021 na rozpočtový rok 2021, oddíl III – Komise

(10945/2021 – C9-0000/2021 – 2021/0022(BUD))

Evropský parlament,

 s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[1], a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

 s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 přijatý s konečnou platností dne 18. prosince 2020[2],

 s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021 až 2027[3] (nařízení o VFR),

 s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů[4],

 s ohledem na rozhodnutí Rady 2020/2053/EU, Euratom ze dne 14. prosince 2020 o systému vlastních zdrojů Evropské unie[5],

 s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. prosince 2020[6], kterým se vytváří rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu,

 s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 1/2021, který Komise přijala dne 22. ledna 2021 (COM(2021)0030),

 s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2021, který Rada přijala dne 22. ledna 2021 a postoupila Evropskému parlamentu ... (00000/2021 – C9-0000/2021),

 s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2021, který Rada přijala dne 19. července 2021 a postoupila Evropskému parlamentu ... (00000/2021 – C9-0000/2021),

 s ohledem na články 94 a 96 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0263/2021),

A. vzhledem k tomu, že Komise dne 25. prosince 2020 předložila návrh nařízení, kterým se vytváří rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu v rámci tematických zvláštních nástrojů mimo rozpočtové stropy Unie stanovené ve VFR za účelem „zvládnutí nepředvídaných a nepříznivých důsledků brexitu v členských státech a odvětvích, na něž bude mít tato událost největší dopad“ v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie, čímž se zmírní jeho dopad na hospodářskou, sociální a územní soudržnost;

B. vzhledem k tomu, že maximální zdroje na provádění rezervy činí 5 000 000 000 EUR v cenách roku 2018 (5 370 994 000 EUR v běžných cenách);

C. vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 1/2021 je zapsat do ročního rozpočtu Unie na rok 2021 částku 4 244 832 000 EUR v běžných cenách (4 000 000 000 EUR v cenách roku 2018), a to jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby, aby byly pokryty potřeby předběžného financování vyplývající z provádění této rezervy v roce 2021;

D. vzhledem k tomu, že po přijetí nařízení o rezervě na vyrovnání se s důsledky brexitu budou prostředky převedeny do článku rozpočtu „16 02 03“; vzhledem k tomu, že finanční příspěvek z rezervy pro určitý členský stát bude poté proveden v rámci sdíleného řízení v souladu s článkem 63 finančního nařízení;

1. bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 1/2021, ve znění předloženém Komisí, jehož cílem je poskytnout částku 4 244 832 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby na pokrytí potřeb předběžného financování rezervy na vyrovnání se s důsledky brexitu;

2. zdůrazňuje, že tato rezerva je jedním z tematických zvláštních nástrojů v rámci nařízení o VFR na období 2021–2027, a prostředky s ní související se tudíž do rozpočtu zapisují nad rámec stropů výdajů VFR;

3. schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2021;

4. pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 1/2021 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

31.8.2021

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

0

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

33

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Hélène Laporte

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

0

-

 

4

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

NI

Mislav Kolakušić

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

[2] Úř. věst. L 93, 17.3.2021.

[3] Úř. věst. L 433I , 22.12.2020, s. 11.

[4] Úř. věst. L 433I , 22.12.2020, s. 28.

[5] Úř. věst. L 424, 15.12.2020, s. 1.

Poslední aktualizace: 10. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí