RAPORT mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2021 kohta – Brexitiga kohanemise reserv

3.9.2021 - (10945/2021 – C9‑0000/2021 – 2021/0022(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Pierre Larrouturou

Menetlus : 2021/0022(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0263/2021
Esitatud tekstid :
A9-0263/2021
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2021 kohta, III jagu – Komisjon

(10945/2021 – C9‑0000 – 2021/0022(BUD))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

 võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)[1], eriti selle artiklit 44,

 võttes arvesse Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 18. detsembril 2020. aastal[2],

 võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 2020. aasta määrust (EL, Euratom) 2020/2093, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027[3] (edaspidi „mitmeaastase finantsraamistiku määrus“),

 võttes arvesse 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava[4],

 võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsust 2020/2053/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta[5],

 võttes arvesse 25. detsembri 2020. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Brexitiga kohanemise reserv[6] (edaspidi „Brexitiga kohanemise reservi määrus“),

 võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 1/2021, mille komisjon võttis vastu 22. jaanuaril 2021. aastal (COM(2021)0030),

 võttes arvesse 19. juulil 2021 vastu võetud ja ... Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 1/2021 kohta (00000/2021 – C9‑0000),

 võttes arvesse kodukorra artikleid 94 ja 96,

 võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0263/2021),

A. arvestades, et komisjon esitas 25. detsembril 2020 ettepaneku võtta vastu määrus, millega luuakse Brexitiga kohanemise reserv (edaspidi „reserv“) erivahendina väljaspool mitmeaastases finantsraamistikus sätestatud liidu eelarve ülemmäärasid, et leevendada Ühendkuningriigi liidust väljaastumise ettenägematuid ja negatiivseid tagajärgi kõige enam mõjutatud liikmesriikides ja sektorites, leevendades selle mõju majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele;

B. arvestades, et reservi rakendamiseks on vaja 2018. aasta hindades maksimaalselt 5 000 000 000 eurot (5 370 994 000 eurot jooksevhindades);

C. arvestades, et 2021. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2021 eesmärk on lisada liidu 2021. aasta eelarvesse jooksevhindades 4 244 832 000 euro ulatuses (4 000 000 000 eurot 2018. aasta hindades) nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringuid, et katta reservi rakendamisest tulenevad eelmaksevajadused 2021. aastal;

D. arvestades, et pärast Brexitiga kohanemise reservi määruse vastuvõtmist paigutatakse assigneeringud ümber eelarveartiklisse 16 02 03; arvestades, et liikmesriigile reservist antavat rahalist toetust rakendatakse seejärel eelarve jagatud täitmise raames kooskõlas finantsmääruse artikliga 63;

1. võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 1/2021, mille eesmärk on teha nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringutena kättesaadavaks 4 244 832 000 eurot, et katta Brexitiga kohanemise reservi eelmaksete vajadused;

2. rõhutab, et reserv on üks mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) määruse temaatilistest erivahenditest ja seetõttu kantakse selle assigneeringud eelarvesse mitmeaastase finantsraamistiku kulude ülemmäärasid ületades;

3. kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 1/2021 kohta heaks;

4. teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 3/2021 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

31.8.2021

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

0

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

33

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Hélène Laporte

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

0

-

 

4

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

NI

Mislav Kolakušić

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 10. september 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika