MIETINTÖ neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2021 varainhoitovuodeksi 2021 – brexit-mukautusvaraus

3.9.2021 - (10945/2021 – C9‑0000/2021 – 2021/0022(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Pierre Larrouturou

Menettely : 2021/0022(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0263/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0263/2021
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2021 varainhoitovuodeksi 2021, pääluokka III – Komissio

(10945/2021 – C9‑0000 – 2021/0022(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

 ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046[1] ja erityisesti sen 44 artiklan,

 ottaa huomioon 18. joulukuuta 2020 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2021[2],

 ottaa huomioon vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 17. joulukuuta 2020 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2020/2093[3] (rahoituskehysasetus),

 ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi, 16. joulukuuta 2020 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen[4],

 ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 14. joulukuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen 2020/2053/EU, Euratom[5],

 ottaa huomioon 25. joulukuuta 2020 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi brexit-mukautusvarauksen perustamisesta[6],

 ottaa huomioon komission 22. tammikuuta 2021 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 1/2021 (COM(2021)0030),

 ottaa huomioon neuvoston 19. heinäkuuta 2021 vahvistaman ja ... parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2021 (00000/2021 – C9‑0000),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 94 ja 96 artiklan,

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0263/2021),

A. ottaa huomioon, että komissio antoi 25. joulukuuta 2020 ehdotuksen asetukseksi brexit-mukautusvarauksen perustamisesta osaksi monivuotisen rahoituskehyksen mukaisten unionin talousarvion enimmäismäärien ulkopuolisia temaattisia erityisrahoitusvälineitä Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen ”ennakoimattomien ja kielteisten seurausten torjumiseksi jäsenvaltioissa ja aloilla, joihin vaikutukset kohdistuvat pahimmin” ja siten lieventämään vaikutuksia taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen;

B. ottaa huomioon, että varauksen täytäntöönpanoa varten tarvittavien määrärahojen enimmäismäärä on 5 000 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (5 370 994 000 euroa käypinä hintoina);

C. ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 1/2021 tarkoituksena on ottaa unionin vuoden 2021 talousarvioon 4 244 832 000 euroa käypinä hintoina (4 000 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina) sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina kattamaan brexit-mukautusvarauksen täytäntöönpanosta vuonna 2021 aiheutuvat ennakkomaksutarpeet;

D. ottaa huomioon, että brexit-mukautusvarausta koskevan asetuksen hyväksymisen jälkeen määrärahat siirretään momentille 16 02 03; ottaa huomioon, että brexit-mukautusvarauksesta jäsenvaltiolle maksettavaa rahoitusosuutta hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa varainhoitoasetuksen 63 artiklan mukaisesti;

1. panee merkille komission toimittaman lisätalousarvioesityksen nro 1/2021, jonka tarkoituksena on asettaa käyttöön 4 244 832 000 euroa sekä maksusitoumus- että maksumäärärahoina brexit-mukautusvarauksen ennakkomaksutarpeiden kattamiseksi;

2. korostaa, että varaus on yksi vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä koskevaan asetukseen sisältyvistä temaattisista erityisrahoitusvälineistä ja siksi siihen liittyvät määrärahat otetaan talousarvioon monivuotisen rahoituskehyksen menojen enimmäismäärät ylittäen;

3. hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2021;

4. kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 3/2021 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

31.8.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

0

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Hélène Laporte

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

0

-

 

4

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

NI

Mislav Kolakušić

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 9. syyskuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö