Postupak : 2021/0022(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0263/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0263/2021

Rasprave :

PV 14/09/2021 - 18
CRE 14/09/2021 - 18

Glasovanja :

PV 15/09/2021 - 12

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0370

<Date>{03/09/2021}3.9.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0263/2021</NoDocSe>
PDF 156kWORD 46k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2021 Europske unije za financijsku godinu 2021. – pričuva za prilagodbu Brexitu </Titre>

<DocRef>(10945/2021 – C9-0000/2021 – 2021/0022(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračune</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Pierre Larrouturou</Depute>

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2021 Europske unije za financijsku godinu 2021., dio III. – Komisija

(10945/2021 – C9-0000 – 2021/0022(BUD))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[1], a posebno njezin članak 44.,

 uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2021., konačno donesen 18. prosinca 2020.[2],

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027.[3] (Uredba o VFO-u),

 uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava[4],

 uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2020/2053/EU, Euratom od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije[5],

 uzimajući u obzir Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu od 25. prosinca 2020.[6],

 uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 1/2021, koji je Komisija usvojila 22. siječnja 2021. (COM(2021)0030),

 uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2021 koje je Vijeće usvojilo 19. srpnja 2021. i proslijedilo Europskom parlamentu ... (00000/2021 – C9-0000),

 uzimajući u obzir članke 94. i 96. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0263/2021),

A. budući da je Komisija 25. prosinca 2020. predstavila Prijedlog uredbe o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu u okviru tematskih posebnih instrumenata izvan gornjih granica proračuna Unije utvrđenih u VFO-u „radi suzbijanja nepredviđenih i štetnih posljedica u državama članicama i sektorima koji su najviše pogođeni” povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije, kako bi se ublažio učinak povlačenja na ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju;

B. budući da je maksimalni iznos sredstava za provedbu pričuve 5 000 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (5 370 994 000 EUR u tekućim cijenama);

C. budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 1/2021 unijeti u godišnji proračun Unije za 2021. iznos od 4 244 832 000 EUR u tekućim cijenama (4 000 000 000 EUR u cijenama iz 2018.), u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje, kako bi se zadovoljile potrebe za pretfinanciranjem koje proizlaze iz izvršavanja pričuve u 2021.;

D. budući da će se nakon donošenja Uredbe o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu odobrena sredstva prenijeti u proračunski članak 16 02 03; budući da će se financijski doprinos državama članicama iz pričuve isplatiti u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s člankom 63. Financijske uredbe;

1. prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 1/2021 u obliku u kojem ga je podnijela Komisija i kojim se namjerava staviti na raspolaganje 4 244 832 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje sredstava i plaćanje kako bi se pokrile potrebe za pretfinanciranjem u okviru pričuve za prilagodbu Brexitu;

2. ističe da je pričuva jedan od tematskih posebnih instrumenata u okviru Uredbe o VFO-u 2021. – 2027. te se odobrena sredstva povezana s njom stoga unose u proračun izvan gornjih granica rashoda VFO-a;

3. prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2021;

4. nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 3/2021 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te nacionalnim parlamentima.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

31.8.2021

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

0

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

33

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Hélène Laporte

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

0

-

 

4

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

NI

Mislav Kolakušić

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

[2] SL L xx, ..., str. xx.

[3] SL L 433I, 22.12.2020,, str. 11.

[4] SL L 433I, 22.12.2020., str. 28.

[5] SL L 424, 15.12.2020., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 9. rujna 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti