Procedūra : 2021/0022(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0263/2021

Pateikti tekstai :

A9-0263/2021

Debatai :

PV 14/09/2021 - 18
CRE 14/09/2021 - 18

Balsavimas :

PV 15/09/2021 - 12

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0370

<Date>{03/09/2021}3.9.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0263/2021</NoDocSe>
PDF 165kWORD 48k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 1/2021 projekto – prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas</Titre>

<DocRef>(10945/2021 – C9-0000/2021 – 2021/0022(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Biudžeto komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Pierre Larrouturou</Depute>

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 1/2021 projekto, III skirsnis – Komisija

(10945/2021 – C9-0000 – 2021/0022(BUD))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[1], ypač į jo 44 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrąjį biudžetą, kuris buvo galutinai priimtas 2020 m. gruodžio 18 d.[2],

 atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa[3] (toliau – DFP reglamentas),

 atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo[4],

 atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimą 2020/2053/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos[5],

 atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 25 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas[6] (toliau – Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo reglamentas),

 atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 1/2021 projektą, kurį Komisija priėmė 2021 m. sausio 22 d. (COM(2021)0030),

 atsižvelgdamas į 2021 m. liepos 19 d priimtą ir ... m. ... ... d. Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 1/2021 projekto (00000/2021 – C9‑0000),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 ir 96 straipsnius,

 atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0263/2021),

A. kadangi 2020 m. gruodžio 25 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas (toliau – Rezervas) – viena iš teminių specialiųjų priemonių, kurioms netaikomos DFP viršutinės Sąjungos biudžeto ribos, „siekiant kovoti su nenumatytomis ir neigiamomis pasekmėmis valstybėse narėse ir sektoriuose, kuriuos labiausiai paveikė“ Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos, ir taip sumažinti jo poveikį ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai;

B. kadangi Rezervui panaudoti skiriama ne daugiau kaip 5 000 000 000 EUR suma 2018 m. kainomis (5 370 994 000 EUR einamosiomis kainomis);

C. kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 1/2021 projekto tikslas – į 2021 m. Sąjungos metinį biudžetą įtraukti 4 244 832 000 EUR einamosiomis kainomis (4 000 000 000 EUR 2018 m. kainomis) kaip įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, kad būtų patenkinti išankstinio finansavimo poreikiai, susiję su Rezervo panaudojimu 2021 m.;

D. kadangi priėmus Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo reglamentą, asignavimai bus perkelti į biudžeto straipsnį 16 02 03; kadangi finansinės išmokos iš Rezervo skyrimas valstybei narei tuomet bus įgyvendinamas pagal pasidalijamojo valdymo principą, laikantis Finansinio reglamento 63 straipsnio;

1. atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 1/2021 projektą, kuriuo siekiama skirti 4 244 832 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų, kad būtų patenkinti prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo išankstinio finansavimo poreikiai;

2. pabrėžia, kad Rezervas yra viena iš 2021–2027 m. DFP reglamente numatytų teminių specialiųjų priemonių, todėl su juo susiję asignavimai įtraukiami į biudžetą viršijant DFP išlaidų viršutines ribas;

3. patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 1/2021 projekto;

4. paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 3/2021 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

31.8.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

0

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Hélène Laporte

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

0

-

 

4

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

NI

Mislav Kolakušić

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

[1] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[2] OL L 93, 2021 3 17.

[3] OL L 433I, 2020 12 22, p. 11.

[4] OL L 433I, 2020 12 22, p. 28.

[5] OL L 424, 2020 12 15, p. 1.

Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika