Ziņojums - A9-0263/2021Ziņojums
A9-0263/2021

ZIŅOJUMS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2021 projektu: Brexit korekcijas rezerve

3.9.2021 - (10945/2021 – C9-0000/2021 – 2021/0022(BUD))

Budžeta komiteja
Referents: Pierre Larrouturou

Procedūra : 2021/0022(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0263/2021
Iesniegtie teksti :
A9-0263/2021
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2021 projektu, III iedaļa – Komisija

(10945/2021 – C9-0000/2021 – 2021/0022(BUD))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[1], un jo īpaši tās 44. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2020. gada 18. decembrī[2],

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 17. decembra Regulu (ES, Euratom) 2020/2093, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam[3] (DFS regula),

 ņemot vērā 2020. gada 16. decembra Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai[4],

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 14. decembra Lēmumu 2020/2053/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu[5],

 ņemot vērā 2020. gada 25. decembra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Brexit korekcijas rezervi[6] (BKR regula),

 ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 1/2021 projektu, ko Komisija pieņēma 2021. gada 22. janvārī (COM(2021)0030),

 ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 1/2021 projektu, ko Padome pieņēma 2021. gada 19. jūlijā un nosūtīja Eiropas Parlamentam ... gada ... (00000/2021 – C9-0000),

 ņemot vērā Reglamenta 94. un 96. pantu,

 ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0263/2021),

A. tā kā Komisija 2020. gada 25. decembrī iesniedza priekšlikumu regulai, ar ko izveido Brexit korekcijas rezervi (“rezerve”) tematisko īpašo instrumentu ietvaros ārpus ES budžeta maksimālajiem apjomiem daudzgadu finanšu shēmā, lai “novērstu neparedzētas un nelabvēlīgas sekas dalībvalstīs un nozarēs”, kuras visvairāk skārusi Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības, un tādējādi mazinātu tās ietekmi uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju;

B. tā kā rezerves īstenošanai paredzētie maksimālie resursi ir 5 000 000 000 EUR 2018. gada cenās (5 370 994 000 EUR faktiskajās cenās);

C. tā kā budžeta grozījuma Nr. 1/2021 projekta (BGP) mērķis ir Savienības 2021. gada budžetā iekļaut summu 4 244 832 000 EUR apmērā faktiskajās cenās (4 000 000 000 EUR apmērā 2018. gada cenās) gan saistību, gan maksājumu apropriācijās, lai apmierinātu priekšfinansējuma vajadzības, kas izriet no Brexit korekcijas rezerves īstenošanas 2021. gadā;

D. tā kā pēc BKR regulas pieņemšanas apropriācijas pārvietos uz budžeta pantu “16 02 03”; tā kā finanšu iemaksu dalībvalstij no rezerves apgūs dalītā pārvaldībā saskaņā ar Finanšu regulas 63. pantu,

1. pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 1/2021 projektu, kas paredz darīt pieejamus 4 244 832 000 EUR gan saistību, gan maksājumu apropriācijās, lai segtu Brexit korekcijas rezerves priekšfinansējuma vajadzības;

2. uzsver, ka šī rezerve ir viens no DFS regulā 2021.–2027. gadam paredzētajiem tematiskajiem īpašajiem instrumentiem, līdz ar to attiecīgās apropriācijas iekļauj budžetā ārpus DFS noteiktajiem maksimālajiem apjomiem;

3. apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 1/2021 projektu;

4. uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 3/2021 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

31.8.2021

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

0

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

33

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Hélène Laporte

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

0

-

 

4

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

NI

Mislav Kolakušić

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 8. septembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika