SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2021 na rozpočtový rok 2021 – pobrexitová adaptačná rezerva

3.9.2021 - (00000/2021 – C9-0000/2021 – 2021/0022(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Pierre Larrouturou

Postup : 2021/0022(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0263/2021
Predkladané texty :
A9-0263/2021
Hlasovanie :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2021 na rozpočtový rok 2021, oddiel III – Komisia

(00000/2021 – C9-0000 – 2021/0022(BUD))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[1], a najmä na jeho článok 44,

 so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 prijatý s konečnou platnosťou 18. decembra 2020[2],

 so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027[3] (nariadenie o VFR),

 so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov[4],

 so zreteľom na rozhodnutie Rady 2020/2053/EÚ, Euratom zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie[5],

 so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 25. decembra 2020, ktorým sa zriaďuje pobrexitová adaptačná rezerva[6] (nariadenie o BAR),

 so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 1/2021, ktorý Komisia prijala 22. januára 2021 (COM(2021)0030),

 so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2021, ktorú prijala Rada 19. júla 2021 a postúpila Európskemu parlamentu ... (00000/2021 – C9-0000),

 so zreteľom na články 94 a 96 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0263/2021),

A. keďže Komisia predložila 25. decembra 2020 návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje pobrexitová adaptačná rezerva (ďalej len „rezerva“) v rámci tematických osobitných nástrojov mimo rozpočtových stropov Únie VFR s cieľom „čeliť nepredvídaným a negatívnym dôsledkom v členských štátoch a odvetviach, ktoré sú najviac postihnuté“ vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie, čím sa zmierni jeho vplyv na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť;

B. keďže maximálna výška zdrojov na implementáciu rezervy je 5 000 000 000 EUR v cenách roku 2018 (5 370 994 000 EUR v bežných cenách);

C. keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 1/2021 je zahrnúť do ročného rozpočtu Únie na rok 2021 sumu 4 244 832 000 EUR v bežných cenách (4 000 000 000 EUR v cenách roku 2018), a to vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch, s cieľom pokryť potreby predbežného financovania vyplývajúce z implementácie rezervy v roku 2021;

D. keďže po prijatí nariadenia o BAR sa rozpočtové prostriedky presunú do rozpočtového článku 16 02 03; keďže finančný príspevok z rezervy poskytnutý členskému štátu sa potom bude implementovať v rámci zdieľaného riadenia v súlade s článkom 63 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

1. berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 1/2021 predložený Komisiou, ktorého cieľom je poskytnúť 4 244 832 000 EUR vo viazaných aj v platobných rozpočtových prostriedkoch na pokrytie potrieb predbežného financovania pobrexitovej adaptačnej rezervy;

2. zdôrazňuje, že táto rezerva je jedným z tematických osobitných nástrojov v rámci nariadenia o VFR na roky 2021 – 2027 a jej súvisiace rozpočtové prostriedky sú preto zahrnuté do rozpočtu nad rámec výdavkových stropov VFR;

3. schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2021;

4. poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 3/2021 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

31.8.2021

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

0

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Hélène Laporte

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

0

-

 

4

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

NI

Mislav Kolakušić

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 9. septembra 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia