Förfarande : 2021/0022(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0263/2021

Ingivna texter :

A9-0263/2021

Debatter :

PV 14/09/2021 - 18
CRE 14/09/2021 - 18

Omröstningar :

PV 15/09/2021 - 12

Antagna texter :

P9_TA(2021)0370

<Date>{03/09/2021}3.9.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0263/2021</NoDocSe>
PDF 149kWORD 48k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2021 för budgetåret 2021 – brexitjusteringsreserven</Titre>

<DocRef>(10945/2021 – C9-0000/2021 – 2021/0022(BUD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Budgetutskottet</Commission>

Föredragande: <Depute>Pierre Larrouturou</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2021 för budgetåret 2021, avsnitt III – kommissionen

(10945/2021 – C9-0000 – 2021/0022(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[1], särskilt artikel 44,

 med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021, slutgiltigt antagen den 18 december 2020[2],

 med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen för 2021–2027[3],

 med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel[4],

 med beaktande av rådets beslut 2020/2053/EU, Euratom av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel[5],

 med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av brexitjusteringsreserven av den 25 december 2020[6],

 med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 1/2021 som kommissionen antog den 22 januari 2021 (COM(2021)0030),

 med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1/2021 som rådet antog den 19 juli 2021 och översände till Europaparlamentet den ... (00000/2021 – C9‑0000),

 med beaktande av artiklarna 94 och 96 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0263/2021), och av följande skäl:

A. Den 25 december 2020 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om inrättande av brexitjusteringsreserven (reserven) inom de tematiska särskilda instrumenten utanför unionens budgettak i den fleråriga budgetramen ”för att motverka de oförutsedda och negativa konsekvenserna i de medlemsstater och sektorer som drabbats hårdast” av Förenade kungarikets utträde ur unionen, och därmed minska utträdets påverkan på den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.

B. De maximala anslagen för genomförandet av reserven ska vara 5 000 000 000 EUR i 2018 års priser (5 370 994 000 EUR i löpande priser).

C. Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 1/2021 är att i unionens årliga budget för 2021 föra in ett belopp på 4 244 832 000 EUR i löpande priser (4 000 000 000 EUR i 2018 års priser), i form av både åtagande- och betalningsbemyndiganden, för att täcka behoven av förfinansiering som uppkommer med anledning av genomförandet av reserven under 2021.

D. Efter det slutgiltiga antagandet av förordningen om inrättande av brexitjusteringsreserven kommer anslagen att överföras till artikel 16 02 03. Det ekonomiska bidraget från reserven till en medlemsstat kommer därefter att genomföras med delad förvaltning i enlighet med artikel 63 i budgetförordningen.

1. Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 1/2021 som lagts fram av kommissionen och som syftar till att tillgängliggöra 4 244 832 000 EUR i både åtagande- och betalningsbemyndiganden för att täcka förfinansieringsbehoven för brexitjusteringsreserven.

2. Europaparlamentet understryker att reserven är ett av de tematiska särskilda instrumenten i förordningen om den fleråriga budgetramen 2021–2027, och att de tillhörande anslagen därför förs in i budgeten utöver utgiftstaken i den fleråriga budgetramen.

3. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1/2021.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 3/2021 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

31.8.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

0

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

33

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Hélène Laporte

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

0

-

 

4

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

NI

Mislav Kolakušić

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

[2] EUT L 93, 17.3.2021.

[3] EUT L 433I, 22.12.2020, s. 11.

[4] EUT L 433I , 22.12.2020, s. 28.

[5] EUT L 424, 15.12.2020, s. 1.

Senaste uppdatering: 10 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy